Goudsche Courant, woensdag 11 juni 1930

TE KOOP Op den besten stand van Gouda te koop Bouwgrond voor 1ste klas Hulzen alsook voor Industrie terrein of anderszins groot + 2500 M alles gelegenaan groot vaarwater 30 Schriftelijke aanvraag bij bet Technisch Bureau voor Bouwkunde van J H DE WILDE te GOUDA Twee Heeren vragen tegen verjoedinj Visohrijk walar Adres A VAN LEE T Oldenbarncveltstr 150 RoHerdam 5 ZIT 8LAAPKJIMER Ambtenaar zoekt per 16 Juni of later gem kamer mei volledig pension Br aan G J TER KEURST Burg Weertsslr 15 Arnhem 6 Een Winkelhuis la huur Bevraagd in centrum stad Brieven onder No 2806 Bureau Goudsclie Courant Markt 31 10 Fermlian SÏ SK verdrijven Spoel made en maagwormen zoowel bij volwaasenen als bij kinderen Wormpoeders f 0 85 per doos Wormolie f 0 85 per flacon Overal verkrijgb bij Apoihekerseo Drogisten H H Aannemers maakt gebruik van de Begroot ngsstaten Gedetailleerde berekeniiigstaat van onkosten voor Uwe inschrijvingen Verkriigbaar al of niet met losse inlegvellen Prijs per vel 10 cent bij 50 stuks T a cent per vel bij lÜO stuks B cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON aouDA I 3M Ünderberg Het verslaa w n ii Commissie Simon ovsrindiè ele vraagstukken aan de orde ftesteld Het uPP vaji de CominissiL timion iiijaicti Iniiie bevat zeor leerzame gegevens men kaïi er o m in zien dat m het land It milliocn Hindoea en 70 nuihoen iWohanime janwi wonen die verbitterd tegenover elkaar staan Deze bevolking spreeltt niet uiiiuler dun It l talen en dialecten en er bestaan m Indic niet minder dun 2 01f kasten Wat de Hindoebevolking betreft met minder dan öJJij mdiioen Juervan beliooren tüt de paria s die geljjk men weet volkomen buiten de sociale t umenleving staan iHet rapport herinnert eraan naar de Lonilenscne correspondent der Voss Ztg meidi dat Indie uit twee gedeelten bestaat een gebied onder rechtstreekse he Engülselie lieerscliappy dat door 24 1 milüoen meiiHchen wordt bewoond en streken die vd Kngeland unafliankelyk zyn n l de Indische vorstendommen met 72 millioen inw oners i e nadruk tvordt erop gelegd dat een uniformti Indisclie t ondwet zonder deze vorstendtimmen erbij te l etrekken niet denkbaar is maar dat het aan den anderen kant op grond van de verdragen lie Kngeland met dexe vorsten heeit gesloten niet mogelyk is om tegen den wil der Indi whe voti ten in met hervormingen voor den dag te komen Birma is naar het oordeel der commissie eveneens een afzonderiük vraagstuk dat eventueel door bestuurlijke scheiding moet worden opgelost Weinip gunfatij worden de ervaringen genoennl opgedaan by de scheiding der beAtmmaken hi wArèMBtf OMItfd iirpn i nrialo jiarleinenten worden geconti oleei d fn tiodanige die rechtstreeks door de KngeUche ambtenaren zonder verantwoordelyklieid tegenover een parlementaire instantie Worden vervuW Eveneens wijst het rapport erop dat een vooruitgang wat de politieke homogeniteit ier bevolking betreft alleen kan worden bPicikt wanneer hel kastenstelsel door de voortschi ydende industrialiseering van Indie een minder uitgesproken karakter gaat ilrti en het pariaschap wordt verzacht en lo Indische vrouw in t cultureete en sociale leven van het land in toenemende mate de haar toekomende plaats zal inne men De commissie verzuimt ook niet te laten uitkomen dat zoo n groot deel der bevolkiniï noch schryven noch lezen kan terwijl 4 economische ipositie der arbeiders en boeren zeer ongunstig is daar hun gemidilt lde inkomen ongeveer het twaalfde bedraagt van dat der arbeiders en boeren in Engeland Ook is de commissie van gevoelen dal Engelsehe officieren nog lang gehandhaafd ïiillen moeten worden om het bevet te voeren in het Indische leger daar de Indische stammen die geschikt Roldaten ma behoedt U tegen maagstoornissen Overal verkrijgbaar UoDDeerl D ep dil H Underberg Albrecht RhelnbergKWild Ouitschlan d Zenuven muwsUpte gebrek a kn eetlust slapeloosheid het bevat immers de natuurlijke bouwstoffen van zenuwkracht phosphorus en geconcentreerd meikei wit Met Sanatogen zult gij U spoedig flinker en krachtiger voelen Uw zenuwslapte zat verdwijnen Uw eetlust verbeteren en een gezonde slaap zal terug U w zenuwen in tegenjfetelling met Uw spieren b v 3 waarschuwen niet dadelijk wanneer ze vermoeid raken Pas als de laatste reserves aan zenuwkracht zijn opgebruikt treden tengevolge van de verzwakking der zenuwcellen de waarschuwende verschijnselen van zenuwzwakte in zooals slapte prikkelbaarheid lusteloosheid maagbezwaren enz Geef dan Uw zenuwen wat zij noodig hebben om weer nieuwe kracht op te bouwen Sanatogen het zenuwsterkend voedsel bü uitnemendheid Sanatogen moet U goed doen Meer dan 30 jaar hebben geneesheeren over de geneele wereld Sanatogen met succes als zenuwsterkend voedsel voorgeschreven waarom zoudt gij het dan niet eens eenigen tijd gebruiken Begin er nog vandaag mee c geleerd heeft in alles poëzie te moeken van alles de schoonste en bestu ijde te zien hij bewaart een schaf in zijn b nnviste dien niemand hem ontrooven kan SAHATOGEH gF Het Zenuwsterkend Voedsel In alle Apotheken en DrogiDieriien vanai fl 1 per bua In de Witte Zwaan Uit het Duit sch van RUDOLF HERZOCi Nadruk verboden f ifia rit haar moeder Stil i oodi r stiJ Daelit u ddt ik knn lteji tiat door mij anderen zouden lijden JEn u v fi i todi ook hoelajig ik al van pltn ben w t een betrekking te zoeiten De wiak T onder Baixaifeki s leiKÜiig wel Miiw hovt iiop koimen Dan kunt u ze r fi innen wo weer voor aJmm lMj i aar ziju Laten we het daji nitu r fi reiken U sdirijft vandaag dux nog i jr umwiT RareiiMU Wiouw Friedridi wftfl in tranen uit e U ii on 7 0 Idef de hand van haar doch f vnstjiouden ï i ii vropp 7 p nis je nu excuus J i voor de behHHliging waar vader todi iijk de ofirzoak van wii dan is imanera ii ordfe Wa irom wil je dan weg Ne moeder antwooivlde ze Het 1 f ik bet niet J oelaten Fin daarom moet ik weg Ik ein met nirer onder de oogen komen a wep mevrouw veraphiikt jij jij Vraa ft u me liever niete moeder u Door twee pakjes Duif Zeeppoeder Vetloogmeel tegelgk ie koopen ontvangt U een GRA TIS stuk Duifzeep Deze voordeelige aanbieding is slechts korten tijd geldig profiteert er dus spoedig vaa een stul DUIFZEEP voor iederen kooper van twee pakjes DiyiiiiF hl f u riM ïccncAQQicii cKi nc ru iic vy u l io c cimcc new rvu i N V KON ZCSPCABRICKSN OC DUIK VU CHR PLEINCS OCIV OOLOEH HF Gb vindt letterlijk alles wat ge weten wilt in de Goudsche Vraagbaak Dat blijkt wel uit de inhoudsopgaaf hieronder Maar weet ge ook wel dat in deze nieuwe H uitgaaf ook te vinden zijn de nieuwste gegevens omtrent de aanslagen In de Qemeentelijke Inkomstenbelasting 1928 1929 En de Vermogensbelasting 1928 1929 Schaf U direct deze nieuwe uitgaaf aan m INHOUD Abattoir Advocaten en Procureurs Algemeen en Soc Zaken Ambachtsavondst hool Apothekers Ariseici Adelt Arlseidsbeurs Archief Arbeidsinspectie Arbeidsrecht Armenzorg Autobusdiensten Stadsverkeer Autobusdienslen naar eiders Autoverhuurinrichtingen Bankinsteliingen Bepalingen Begraving Begraafplaatsen Belastingen Belastingen Openbare Vermakelykheden Eestedelingenhuis Bevolking Bevolkingsregister Bezienswaardigheden Bewaarscholen Bewü vun goed gedrag Bewijs van onvermogen BewÜs vanNederlanderschap Biljartclubs Bioscopen Bioscoopcommissie Bootdiensten Bouw en Woningtoezicht Brandweer Brievenbussen Burgemeester Burgerlijke Stand Buslichting iBijzondere Scholen Commissie van Bijstand tJommissie voor de Veemarkt Consultatiebureau voor T B C bestrijding Con ultaticbureau voor Zuigelingen Dagbladen Deurwaardera Diaconieën Doktoren Huisartsen Doktoren Specialisten Dooden van huisdieren Drogisten Kchtscheidiiig Eerste Huip by Ongelukken Klectriciteit en G a l inancién at deeling inunciën conun voor de Geboorte aangifte Gemeenteapotheek Gemeentebetrekkingen Openbare Gemeente Inkomstenbelasting GemeenteLichtfabrieken Gemeente ontvanger Gemeenteraad GemeenteSecretarie Gemeentewerken Gevangenen Ned Gen tot verbet van Gezondheidscommissie Gezondheidskoloniën Ver van Croudache Librye GoudscheWaterleiding Groene Kruis Groote Kerk Gymnasium Stedetyk Handelaavondschool Gemeentelijke Handelsregister Havendienst Hoffniansgesticht Hooger onderwys Hoogheemraadschap Rynland Huisvl jtsehool Huiszorg Hulpbetoon Huwelüks aan fte inkomstenbelasting Inrichtingen en Inüteilingen V Ontapannlng en Ontwikkeling Inspecteur Lager Onderwijs InstelSngen vanWeldadigheid instituut voor Arbeidersontwikkeimg Invaliditeitswet Invoerrechten en Accijnzen Iterson Ziekenhuis Van Kaaswaag Kalender 1930 1931 Kamer van Koophandel en Fabrieken IJ antongerecht Kegelclubs Kerkgenootschappen Kerkelijke Gezindten Kerkelijke Vereenigingen Keuringsdienstvan Waren Kiesvereenigingen Kindervoeding Koepokinenting Lager pnderAfys Landbouw vereenigingen Landstorm Land en Tuinbouw ongevallenwet Leerplicht Legaliseeren van Handteekeningen Mailverzending Makelaars Beëedigde Marktwezen Markten Middelbaar Onderwys Monumenten Museum van Oudheden Mieziekgezelschappen Muziekschool Stads Natuurkundig Genootschap Nijverheidsschool Notarissen Nut van t Algemeen NutSBpaarbank Onderwya Onderwijsinrichtingen Onderwüsvereenigingen Openbaar Slachthuis Openbare Leeszaal Ongevallenwet Uitvoering Ontsmettingstiienst Oude Vrouwenhuis Oude Mannenhuis Ouderdomsrente r Ouderdomsverzekering Vrywillige Overigden aangil te Paspoorten Pensioenen Pensioenfonda Personeelszaken Poliklinieken Politie Politieverordening yit de Postkantoor Gouda Provmciale Waterstaat Baad van Arbeid Redacteur Secretarie Kegistratie en Domeinen Reisvereenigingen Reinigingsdienst Renteberekening Rijka Hoogere Burgerschool Ryksproefstation Klei enAardewerkindustrie Rijksveldwacht Ryks Waterstaat Ryks Zuivelconsulent Rynland Roode Kruis R K Vereenigingen Schaakclub SchoolverzuimCoinm V Schouwburg Scholen Schoolgeld Schoonheidacommissit Schutten Stortings en Ophaaldien t Secretaria Gemeente Slachthuis Sociale Aangelegenheden Soepcommisaie Sociëteiten Sonnevanck Spaarbanken Sportterreinen Sportvereenigingen Staatsloterij Stadhuis Stedel Muziekkorps Stedel Zweminrichting Stichtingen Stoombootdiensten St Janskerk St Joseph Paviljoen Straf verordeningen Commissie Stratenlijst Successie Tandartsen Tehuizen Gemeentelyke en andere Tehuis voor Israëlieten Centr Telegraaf Openstelling Telefoon Openstelling Tesselschade Tooneelvereenigingen Typografische Studiekring Tuberculosebestrijding Uitstapjes Varkenswaag Veemarkt Commissie Vereenigingen van Handel Industrie en Verzekeringswe2en Vereenigingen Aigem Vereenigingen Landen Tuinbouw Vereenigingen of Onderwysgebied Verzekerings Maatschap pijen Verkiezingen Verkeersmiddelen Vereeniglng tot Steun Vermogensbelasting Volksbadhuis Volkabibliotheek iNuts Volksbond tegen Drankmisbruik Volksgaarkeuken Vblksonderwijs Volksuniversiteit Vrachtvervoer Vreemdelingenverkeer Vryw Ouderdomsverzekering V O V Vuilnis ophalen Waag Waterleiding Watersport Weeshuizen Weldadigheidsvereenigingen en instellingen Werkinrichting Wethouders Wykverpieging Woningbedrijf Comm IJsclub Joudsche IJsbond Zuid HoU Zangvereenigingen Zegel Zendingsgenootschappen Ziekenfondsen Ziekenhuizen Ziekenhuisverpleging Zuigelingenzorg Zweminrichting Sted Prils ff 0 2S In eiken boekhandel en bjl de nitgcvers A BRINKMAN ZOON Markt 81 GouJ 1 N V Utrechtsche Hypotheekliank Pandbriewen f Bg 000 000 De BANK stelt beachikbaar 4 b o Pandbrieven in ttukken van f 1000 te eo Beurikoen f500 en f 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Adverteert in dit Blad Tevens blijven de Duifmerken van Duif Zeeppoeder Duifzeep en Duif Schuurpoeder geldig voor fraaie geschenken Spaar de merken en vraag Uw winkelier de volledige geschenkeniijst Beroemd sinds Ï89 10 17399 98 Jaapgang Dondepdag l£juni l930 ÜRANT HOVMM NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD I OOR GOUDA EN OMSTREKEN mPmtro S mTnS V T N BOSKOOP IfoUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWLRKLRK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHO IHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de beïorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal S i5 met Zondagsblad ƒ 2 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau HARKT 31 GOUDA bü onze agenten en loQpers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z jn dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 Hcdactie Telef 88 Postrekening 48400 ADVERTËNTIEPRUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkrlBg 1 6 regels ƒ l SO elke regel meer ƒ 0 26 Van bulten Gosda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 65 elke regel meer ƒ 0 30 Adrertentlën In bet ZatenUgnommer 20 et bijslag op den pr s UefdadigbeidB advertentitSn de helft van den prfji INGEZONDEN HEDEDËËLINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer 0 fiO Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bfi contract tot uer geredueeerdeD prUs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsiulmte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomat van oliede Boekhimdelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau zjjn Ingekomen teneinde van opname verzekerd te zljn te gen woo idij er s der buj landsche pers ontvangen Na eenige ibegroetingsw irden richtte dt koning tot nen het verzot om van nu af aan naar een nauwer con et met Koenienië te streven opdat he publiek naar waarheid over het land zal orden ingelichi Op de vraag aan wien 1 i zyn terugkeer te danken heeft verkiaarfi de koning dat hu elf het tijdstip van d terugkeer haJ vastgesteld hy moest ec ter zyn broede Nicolaus danken voor de a nenwerking Omtrent de verhouding n Roemenië tot de andere staten verklaar Carol dat tusschen Roemenië en Zuid Slavië vriendschappelijke betrekkingen bestaan welke nog versterkt worden doordat tusschen beider koninklijke familiën verwantschap bestaat Italië en Roemenië zyn f ide volken van Roinaansche afiftammlng door wier aderen hetzelfde bloed stroomt JBn die hetzelfde temperament hebben Met Hongarije wil de k ning betrekkingen van goede nabuurschap handhaven aangeaien beide landen groote tandbouwbeiangen gemeen hebben Met betrekking tot Frafi ijk verklaarde de koning dat hy dit land tm zeerste dankbaar is voor het feit dat hOt hem geruimen tijd gastvrijheid heeft verleend Op de vraaig welke zyn houding tot de Roemeensche minderheden antwoord ie de koning dut hy voor d te minderheden de grootste sympathie hea Zy zullen bü hem steeds steun vinden waltijd als Roemenen behandeld worden f Manioe kabi sfermat n l ft de vaar bestond dat de kwestie van ziJn schorsing politieke gevolgen na zich zou sleepen Hy zal overigens te Lübeck blyven en zich voor alie besprekingen die ter nadere opheldering van deze kwestie noodig zijn disponibel stellen De moord op den gezant von Baiigand De antecedenten van den dader De moordenaar van den Duitschen gezant te Lissabon Von Baiigand de uit Danzig afkomstige zeeman Piechowski heeft op 1 Februari 19Ü2 te Danaig een soortgelijken aanslag gepleegd welke eveneens van motieven ontbloot was De Danziger Neuesten Nachrichten deelt hieromtrent het volgende mede De slotenmaker Ütto Wittkowski werd destijds met een ernstige schotwonde in de rechterlong in een der ziekenhuizen opgenomen Hii was door Piechowski aangevallen die k bout portant een revolverschot op Wittkowski loste en zich uit de voet n maakt De toestami van den gewomle was bedenkelijk De dader scheen niet toerekeningsvatbaar te zijn Hy gedroeg zich by zyn arrestatie vry zonderling en deed bij zyn verhoor allerlei verwarde verhalen Het was onmogelijk uit hem te weten te komen op welke gronden hy de daad gepleegd had Blijkens de verboeren zou hy tevoren Wittkowski met wien hy in één buis woonde zonder eenige reden met een revolver bedreigd hebben Piechowski werd daarop met het oog op zyn gedragingen in een krarUtzinnigengcsticht ondergebracht alwaar hy onder De geboorte van prinses Ragnhild In den Dinsdag gehouden mmisterraail werd naar de N R Ct verneemt besloten dat de op IVeeden Pinksterdag geboren dochter van kroonprins Olaf en kroonprinses Martha Ragnhild Alexandra zal heeten Ragnhild is een oude Noorsche naam die in de geschiedenis nogal eens voorkomt Alexandra heet de prinses naar koningin Alexandra van Engeland Dinsdag zyn vele officieele personen op het slot den kroonprins hun gelukwenschen komen aanbieden Zoo kwam ook de voorzitter van den gemeenteraad van Oslo di heer Intlrebói een bezoek brengen Merkwaardig mag dit zekei genoemd worden want de heer Indreból is communbd en weigerde het vorige jaar de huwelyksplechtigheden by te wonen Zondag zal in alle Noorsche kerken een dankdienst gehouden worden ITALIÏ Erupties van de Etna Naar uit Catania gemeld wordt stijgen nit een sinds 1918 rustende neven krater van de tna sedert eenige dagen groote rookwolken op Men vreest een nieuwe uitbarsting daar ook de middelste krater grooter is geworden Evenwel kunnen er naar van de zijde van het Etna observatoriuni wordt medegedeeld nog geen voorspellingen gedaan worden teriaal leveren zonder Engelsch toezlch een gevaar voor de overige bevolking van het land zouden vormen De Londensche bladen stellen we melden het reeds byna zonder uitzondering vast dat de arbeid der commissie buitengewoon liegelyk is geweest en dat de moreele beteekcnis van haar hervonningsvoorslelien die op il Juni openbaiir zuilen worden gemaakt zeer groot zal zijn daar de commissie eenstemmig haar conclusies heeft opgesteld Hot verslag wordt in de Indische pers als een beleediging van Indië voorgesteld en wn der bladen maakt zelfs de opmerking dat bet rapport nog veel erger ia dan de tegenstanders ervan al bij voorbaat Hadden gevreesd ZWEDEN De vermiste meteoroloog g TOitd i De in lapland vermiste Stockholrasche meteoroloog en ontdekkingsreiziger Sand atröm ia ongedeerd gevonden FRANKRIJK De Russische uitgew enen Steeds meer employe s weigeren terug te keeren Het Journal zegt dat er eiken dag emplojné s der sovjet organisdties te l arys zich komen voegen by de Russische emigranten daar zy weigeren naar Rusland terug te keeren Wat Naumof aangaat die zooala gemeld uit den trein War schau Moskou wdde springen zegt de algemeene mlichtingendienst dat men in het geheel geen spoor van dezen persoon heeft kunnen vinden BUITENLA NDSCH NIEUWS UOEMENIë De troonsbeslijging van Koning CaroE Mevr Lambrino wil haar zoon als troonopvolger in aanmerking doen komen Nauwelijks zit prins Carol als koning Carol 11 op den tioon of allerlei verhalen omtrent moeilijkheden m de erfopvolging doen de ronde De News Chronicle weet te vertellen dat mevrouw Lambrino met wie koning Carol eer sL gehuwd i geweest aan een advocaat in Boekarest heeft opgedragen voor ilffifi die ouifèr is aim kroonprins Michel en dus in de eerste plaats als troonopvolger Voorts verneemt het Journal dat Goldstein de algemeene vertegenwoordiger van de Russische handelsorganisatie geweigerd zou hebben naar Rusland te vertrekken ENGELAND Het werkloozencijfer Weer met 5000 gestegen Het aantal werkloozen bedroeg 2 Juni1 775 1O0 of 604 meer dan in de voorafgaande week en 674 976 meer dan in dezelfde periode van het vorig jaar VER STATEN NooiUottige aanvaring Ibnkboot in brand geraakt tal sak aUcbtoCfers rcgeermg te vormen definitief waren mislukt heeft Koning Carol II den voormaligen minister president Manioe gistermiddag met de vorming van een regeering belaat Het is waarschijnlijk dat aan deze regeering behalve de nationale hoerenparty ook vertegenwoordigers van andere politieke partyen zullen deelnemen voor zoover dit door Manioe dienstig geoordeeld wordt DUITSCHLAND De onbewaakte overweg Gistermiddag is op den on bewaakten overweg tusschen Donrath en Lohmar een auto door een trein gegrepen en ongeveer 100 M meegesleurd De Jieide inzittenden waren op slag dood De zuigelingensterfte te Lübeck Ontslag tot nader aankondiging van Dr Altstaedt Aan den leider van den geneeskundigen dienst te Lübeck Obermedizinalrat dr Altstaedt is naar van politiezijde wordt meegedeeld thans op zyn verzoek tot nadere aankondiging ontslag verleend Naar de voorzitter van den neesfcundigen dienst m verband hiermede nog mededeelt heeft dr Altstaedt zijn verzoek om ontslag ingediend omdat er volgens zy n opinie by de meenlngsverschillen omtrent de toepassing van het Calmette procéré ge in aanmerking zou komen iiooals men weet is het huwelyk tusschen prins Carol en mevrouw Lambrino door het Hoogste Gerechtshof indertyd ongeldig verklaard Verder weet de News Chronicle te vertellen dat mevrouw Loepescu beloofd zou hebben niet in Roemenië terug te komen De koning sou op haar naam £ 200 000 vastgezet hebben De Br Un Press meldt uit Boekarest dat tegen het blad Vütorul het hoofdorgaan van Vintila Bratianoe een vervolging is ingesteld wegens een hoofdartikel Uaurpatie van de troon Zes generaals die een deei uitmaken van de oppositie zijn geschorst Een N T A bericht uit Parys meldt dat Koning Ci ol II in een interview met de Matin heeft verklaard dat zijn eerste ministerie de huidige buitenlandsche politiek zal voortzetten het leger za reorganiseeren en zich bovenal met den economi schen opbouw van het land zal bezighouden Een interview met den nieuwen koning Gistermiddag heeft koning Carol de ver By ituato in Massachusetts is naar Reuter meldt het 8 s Fairfax metende 600O ton vermoedelijk door den dikken mist in aanvaring gekomen met een tankboot waarvan de naam onbekend is Waar chi nlijk was het een Amerikaan De be manning van de tankboot vermoedelijtc 40 koppen is verdronken OnmiddeUiJk na de aanvaring vloog de tankboot in brand en de vlammen omgaven de i airfax waardoor een groot aantal passagiers van dit schip en verscheiden leden der bemanning ernstige brandwonden kregen Zeven passagiers van de rFairfax en elf schepelingen worden vermist Verscheiden passagiers waaronder ook vrouwen en een scheepsofficier wier Weeren vlam vatten sprongen in ee maar de brandende petroleum had zich over het water verspreid zoodat zy een vreeselljken dood vonden Hartverscheurend klonk hun gegil Ken ooggetuige vertelde dat hij zich opde brug van de Fairfax bevond toen deaanvaring plaats had Hy zag stralen brandende petroleum ïti zee vallen op een tiental menschen dio in het water gesprongenwaren Het was onmogelijk de bemanning te redden van de tankboot die één vlammenzee doet me pijn Heb je van liöni ge houden En hou je HOK van hem Toon drukte het troladie meisje anilkkend hqar ilioofd togen do borat van haar iiioo fer Kn de lrf droofde vrouw voelde dat ze dit iiLtMBJe dio anders altijd zoo zeker van tiaar zn ak was nuM van haar viwrnwmeji moest lei nahouden I iii n lfden inKidag sdireef mevrouw Friedritfli nadat ze d n stajid von zaken uitvoerig met Heinmcii luid beeppoken een langen bniet iiaii Konrad Banenfeld in Hajiiburg wajirin sm hom onietjikjte om het voorgevallene tf vej geten en zidi over zijn geie A Lvaardigdö IxJicöhaid Jieen te etten Ze zegde hein in elk oi ziolit vrijlieid van iandtlen toe Heuuicli Ibuiten ii iize l van vreug le braolit den brief in eliigeii persoon naar de poet en liet liein voor alle ekej tieid oanteekenen Toen vloog hij naar het bureau von graat Sohoner om hem van den gelukkigen onanek fpr oj do ihoogte te brenigen De graaf waa buiteiipgewoon vöiflieugd n toen ze t nïMiws van de vennotedelijka terugkomst van hun beider vriemi van alle kanten beeprwken Ha ldeji zei Schoner Apriopos u hebt me over dien vroogeren oont rt mieeater meneer Meinard neftprokeni Wanneer wordt dat concert gegeven Het l e8t © is aoo gauw mogelijk Tiiaar wairt aiwiers gaat d uitwariting van mijn neclame verloren Ik hab namelijk de reoenciee van Meinortl uit vroegere jaren gebruikt om er een artikeltje uit samen te stellen De tegenwoordige positie van den man heb ik natuurlijk niet aangerottrd ik heb iiiietfl geechreven von een huisvader die buiiten 7 i n sHiuUl amn is geworden of i ets dergelijks Ik wbidfe xijn eergevoel niet kwetsen Want op dit punt zijn kunstenaanj dSe tt enrtix ed iei iben gohiid het gevoeligst Ik iitifl aiH in mijn arBikel lateai voorkomen ait of de voortreffelijke virtu ios geruimen tijd nit t w opgetredeiti om rustiger aan Kijn ooiiifjoeiities te kunnen wftrken Staftt het u zoo aan Heinridli m het ariikel en doiiktie den sc lirijver hartelijk en pritk niet iioni af dat hij hom len vol uien dag zou komen zegSen wannner het couvert 7 u plaaba iebl en Hij diuVit dai het Zattordag zou zijn Mtósnlden dat het vandaag al geadverteerd ver t De enirée kaarten worden ook Jüor e 0t lillende part3 uliere veritOalit Dien avond zat de jouge man in de woonkamer von de Metnard s iiaast ViUiiu wier hiuid in de zijne rustte op de ofa beidtm keken vol spanning naar liet geairfit vaii den niu4ious tMe het artikel lm dat üoo juist in het Togöldatt waa verschenen het leek of te oude h er ijn vroegeren roem niet vaak genoeg opnieuw kon doorieveai ZtKials bij iideren kunstenaar ht i geval h iiaddeii ook bij den vroegeren ooneert nieeater de Mwarte letters öii wwKlerbaajlijke uitwerking Zijn gevoel van artistieken tiots kwam wew Iwven en bij hfit lozen van Koimniige zonnen scdiudde hij heftig met zijn JiotJd en sloeg enfliiouBiaët met ie knokkels van zijn vingers op tafel Hot wnis preciee zoo geweest als die meneer in dei krant schreef predes zoo En zou hij dat mi niet meer kunnen FQol eldng stond ihij op richt te zich fier op an ging laaffonam nasax eijn jou dat weet je iiumers wel VSlma juiöhte hij en hij sloeg zijn arm mn haar slank figuurtje en trok baar naar zidli toe Zij vlijde zi ii als een vogeltje dat een vöilig neutje heeft gevonden m adjn arm IV i begon hij entaioueiast over zijn ti komstplann eii Vier jaar moesten ze nog wachten majir wat betfekenden vier jaren v H r jonge niensciien als zij elkaar zoo Hel hadden als zij Even viol er een aswijgMi En datarop vertelde hij verder Van Barenfeld die terug zou komen van Barenfeld s liefde voor Lisa I rieilriih en van den invloed dien zi iii oudere vitiend op zijn oigHn teven kon hf4iheii Tot laat in den avond spraken e nog over het concert dait Meinard Zaterdagavond zou geven ui het Stedelijke C m ePigébouw Vilnia zou hem begeleiden en een poardoor deai euden heer geoonyponeerde liederen ingen De viot lmu Aiefc klonk nog in d wixmkii nier toen Heinrirfi ofscitóid van zijn meisje nam ofii naar d © Witte Zwaan terug te gaan Klndelijk was het dan Zatierda Met klopI end hart was Heinuidli i ctm auto geetapt i tn de Aoliwten te balen Hij won di en dag dubbel opKOwcmden Bij zijn angstige spanning hoe iM t dien avond zou gaan kwsjn het vertieug de nieuws dat Birenfeld geMdiim en hod dat hij den volgenden dag zou k Tien iWöTdt vervolgd vi nolkisit FEUILJ ETON Gebruikt u jnijii viool boOd Heinrioh aan En uiling gevend aan een pfwitaan gevoel voeg te hij er bij Besolimiw liet in trument al uw eifteiidoun Dat mag u niet weigeren Ala ik u oveih ef dan erf ik de v Ofjil wel vwer Pfftladorf s wonderviool stameldh deoude heer Hij kwam op Heönricii toe en legde de hiuuloii op zijn sciioiwl er Heinruii zed liij ik kan je niet genoeg dattken Als ik inijii lieele leven uiiet Btee lö van ie vM houden en na mijn dood Vilnia niet dan heet lik geen Meinajd meer Kinderen zei hij nu cen korte pauze gaan jullii naar de keuken Ik zou wel eens wilbeii probee i n of die graaf die dat arttkfltje in de krant beeft geacliieven gelijflt heeft Vilma en ïleinrieili inetailleerelen aicji op do keukenbank Öilt ln woimkamer klonken de tonen von de viool Ik ben ut gelukkig fluüstonde hot meisje Al zou het ottk het laartste succes vanvoflt J zijn i t Zal niet Jiet laatste Eijn Graaf Sc iö lier Jieeft iiie l eloofd dat hij in overleg zoutreden met den Ureoteur van de opera liier als je vader ueces heeft en daaraan twijfelik niet Stranum heeft ons de hur opgeaegd vertelde Vilma plotseling Dan hoeven jullie lieaii niet op te zeggen antwoondde Heinricli ladiend Of doet litet alstliedd van dien braven man je verdriet Beftialve van vader bo d Ik alleen van