Goudsche Courant, dinsdag 17 juni 1930

stroomgolven dae dn 10 7 seconden iiun grootste waarde bereiken Deze spanning wordt verkregen door een batterij van condensatoren met botiulp van gelijkricbterlaniI fti op te laden en vervolgens plotseling over een rij openslaande vonkenbruggen in serie te soiiakelrai De generator is bestemfl voor het laboratonum van den Keuringsdienst te Arnhem en zal worden gebruikt voor het doen van onder Boekingen inseake d werking van overspannin beveilii ingstoe stellen het beproeven van poroeleinMi isolatoren en andere isolatiematerialen Verder vindt men op de tentoonstelling demonstrfttiöB van de toepassing van deelejtiiciteit in den tuinbouw en een belangrijke a m usementsaideei ing Voorts mag met vergeten worden de historïsdlie afdeeling een speciaal gel ouw waarin de heer M Frankenhuis te EnscJiedé een overziclit geeft van industrie handel en fiohet vsnart etc tijdens den wereldoorlog Zeer merkwaardig is een zeldzame collectite van honderden élleniaten welke van de vroegste eeuwen tot op heden gebruikt worden De Zevenniij s welke Donderdagimddag door minister Reymer zal worden geopend helooft een gelkeurtenls van beteekenis Ie zullen worden derland Ooet en WesA tndiè en Zuid Afrika 25 otficieele vertegenwoordiger van ma onnieke buitenlandscdie grootmadliten en aeerveel leden der Orde als bezoekers warenaanwezig In een rede wees de grootmeester de heer Van Tongeren op den geatadigen bloei der Orde en op den gelukkige samenwerking van de versdhSIlende gebleken Nederland Oost tai Wost ïndie en Zuid Afrika waar de Ne derlandacJie Orde weiikaaani is Spr spoorde t e Orde aan te bevorderen daft aille bewo nens van Nederland alle bewonera van Ned Oostlndiè inlieemsdlien vreemde ooeterluiI gen of Europeanen alle bewoners van ZuidAfrika Suruiame of Curasao bij alle ver schi m tongval en spraak aicli bewust inoeI ten worden van de alle verbindende broedersd top Da heer H van Tongeren die na Siot overlijden van prof mr J H Carpentaer Alting de functie van grootmeester tijdelijk vervulde werd met algenieene stemmen tot deze waardligJieid benoemd en daarin met hartelijke worden door den Oedeputeeid Grootmeester nit A A üalestin geïnstalleerd De gro ïtmecöter besloot d bijeenkomst met een oiiweJtking om met gec tdriift zich te blijveu wijden aan oen wereld waarin moge wezen verdraagzaamllieid jegens andeis denlkenden wederkeeHge waard ering algenH cne naastenliefde opdat wij nader komen tot den tijd waarin het inderdaad 2al zijn Vreile op Aarde Den Haag gaat verder omterhandel i Het vliegveld voor gezamenlijk gebruik met Uotterdam De HaagsoJie guineeiiteiaad heeft gisteren na veideiiigiat van het vooralel door den Burgeiiieeetör die wees op het groo belang voor den Haag om een vlie jterrem ie liebben het voorstel van B en W om verder met Itouerdam te onderii ndeUn o er een gemeensdliappeiijk vliegveld üangenu De herdenkinK van Jeroen Bosch Heden heeft te den Bosch de onthulling plaats gehad van het standbeeld van Iheronimus iBosch De feesteiykheden in de in verband loetdeze gebeurtenis metvlaggen versierde stadbegonnen met een carillunbespeling Te e fuur stelden op de Markt de schoolkinderen vier hoogste klassen vun alle scholen zichop waarbij het s Hertogenboach Muziekcorps muïiek ten gehoore bracht Tegen kwart voor twaalf vereenigden zich de Autoriteiten en genoodigden op het stadhuis Toen de autoriteiten by het standbeeld i arriveerden zongen de schoolkinderen met i begeleiding van het s Heitogenbosch Mu ziekcorps het Wilhelmus Hierop had de onthulling plaats De burgemeester van den Bosch de heer Mr F J van Lanschot hield een toespraak Hij herinnerde aan de onthullingen op 19 September 1926 van het t tandbeeld van den I dichter Pater Pirters te Oisterwijk en op 9 October d a v van een gedenksteen van Pieter Breugel in zijn geboortedorp Daarna zwoer spr met den archivari s Henri Ebeling en den literator Vincent Cleerlin dat binnen drie jaar op de Markt te den Bosch een standbeeld van Iheloni mus Bosch zou staan Spr gintï vervolgens na hoe het staodl eeld is tot stand gekomen Het duurde echter negen maanden langer dan men verwacht had En zoo ben ik dan thans door bijdragen van zeer velen in staat gesteld aldus spr om aan myn geboortestad het bronzen standbeeld van Jeroen van Aken die ïich schreef Iheronimus Bosch aan te bieden Spr bracht dank aan aüen die hiertoe hun medewerking hebben verleend De burgemeester ging vervolgens na wat Jeroen Bosch geweest is en wat zijn werk beteekent Aan de fee teiyke lunch welke ter gelegenheid van de onthulling van het Monument voor Jeroen Bosch werd gegeven werd door den heer Huib Luns een tafelrede uitgesproken waarin hij Jeroen Bosch den onwraakharen getuige noemde van een eindigende wereld hierbij Prof iBrom citeerende den grooten laat Middeleeuwer al te onbekend noemde niet alleen bij de massa maar ook hy de geeslelüke en artistieke elite der natie Spreker teekende het verschil in wezen tusschen Breughel die den godsdienst als folklore als potsierlyk genre zag en iBosch die meer dan de reeds verloste boerenschilder de uitdrukking gegeven heeft van wat de Middeleeuwen inhielden Hoe verlangen wu aldus spr door Bosch werk heen naar de natuurlyke levenswusheid der Ouden die de Humanisten en Reniassancisten met eenvoud redelijkheid en gematigdheid in de wereld v eer terugbrachten Zeker wij weten het wel en wy hebben het gezegd beeldende kunstenaars leven door hun werken en de vraag kan ryzen ware het geld voor dit ca Miffient niet beter besteed aoor den aankoop van een werk van den Meester Het antwoord van dezen Burgemeester heeft terecht geluid myn rol is het in myn stad door een monument den burger te zeggen 4enkt eraan uit Uw midden ts n schilder voortgekomen van Europeesche vermaardheid niet alleen maar een man in vfien het vuur van een tydvak zoo vlammend laaide dat het heet dat tydperk in een wel schril maar dan toch ook helder licht heeft gezet Ten slotte bracht spr een dronk uit waarby hij ertoe opwekte om opgaande in de grootheid van het voorgeslacht het nageslacht de begeesterinjï over te dl agen voor edel en hoog werk De studie der geschiedenis aldus spr heeft geen andere strekking de beschouwing van de grootheid van anderen geen ander doel dan tot de jeugd te zeggen Sta op en doe Uw werk Desmiddags te drie uur werd in het gebouw van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen een tentoonstelling geopend door Jhr Van Sasse van IJsselt Lid der Eerste Kamer waarin hy dank bracht aan de inzenders van deze werken Na nog gewezen te hebben op wat de Tentoonstelling verder noig aan byiondera bevat eindigde spr met den wenjKh dat deze Tentoonstelling in slle opzichten jnoge bijdragen tot kennis en waardeering der werifen van den voortreffel Jken Bosschen schilder Jeroen Bosch waarna hq de expositie voor geopend verklaarde TWEEDE KAMEK Tegen 24 Juni bueengeroepen De Tweede Kamer is in openbare vergadering bijeeiigero 5i en op Dinsdag 24 Juni as de ii iddugs te 1 uur Aan de oide ia mededieeliug van een liesliiit der centrale afdeeling omtrent aftleeLingsonderaoek Voorts SKil de voorzitter voorstellen orn aan Ie oide te stel len vooi fen op Wod isdag 25 Juiu te 1 uur te liipudeu openbare vergadering de wetsontwerpen regeling van het toegepaM natuurwetenachappelijk onderzoek wijziging van hoofdstiuk V der Kijkebegrootiiig 1930 steun deelneming van den landbouw aan de in 193Ü te Antwerpen te houden wereldtentoonstelling subsidie bacon con tn e vereeiiiigmg kosten proefneming gez nspersoon kaai tenstelsel overnonung vun landgt ederen enz goedkeuiing van liet up 21 Juiïi 1926 te l arija gesloteui rnternaitioiiual Banilairverdrag goedkeuring van het 31 Dec 1929 t e s üravenhage gesloUai Luclitvaartveidiag Ne ierland Oostaurijk goedkeuring van het 31 Mei 1929 te Londen gefloten Intern verdrag voor de beveiliging van miBnatJieftsleven op aee idem van het 3Ü Mei 1929 tusschen Nederland en Bolivia gofiloiten luuidelöverdrag RECHTZAKEN De moord te Amstelveen Het cassatieberoep der vrouwen verworpen De Hooge Raad heeft verworpen het cassatieberoep van twee vrouwen die in hooger beroep door het Gerechtshof te Amsterdam waren veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf wegens heling van goederen gestolen by den bekenden moord Amstelveen RADIONIEUWS Programma voor heden Hilversum 5 30 Dmermuziek 6 4Ü Gramiofortianplaten 7üü Lezmg over muziek 45 Graniolocmplateu 30 Concert 9 30 Rfldio tooneel De Vreemdeling 10 lü Voortzetting concert U Oü Carlton hotel te Amsterdam Huizen 00 Friesch zang 15 Gramofoonplaten 50 I zing 8 01 Concert 11 00 Gramofoonplaten MAKK l Kfc KK MilgN Kotterdamsche Veemarkt 17 Juni Aanvoer 271 paarden 19 veulens 412 mageie runderen 420 vette runderen 380 vette graskalveren 604 nuchtere kalveren iH schapen of lammeren 52 biggen 7 bokken en geiten 4 ezels 7 overloopera Frijzen vette koeien Ie kw 54 69 2e kw 4 52 3e kw 35 11 Ossen Ie kw 52 65 2e kw 47 51 3e kw 43 Stieren Ie kw 5fK 52Mi 2e kw 45 48 3e kw 43 Kalveren Ie kw 65 70 2e kw 50 59 3e kw 45 4716 Melkkoeien 250 425 Kalfkoeien 2G0 420 Slieren 140 550 Pinken 120 190 Vaarzen 170 240 Werkpaarden 200 00 ölachtpaarden 140 230 Hitten 100 190 iFokkalveren 20 22 Biggen 20 25 Veulens 85 150 Slachtkalvcren 10 16 Biggen per week 2 50 2 75 Handel in kalfkoeien kalm Prijzen onveranderd Slachtpaarden luie handel hoogere prijken Fokkalveren stuggre handel Pryzen minder Koeien redelyke handel handel en prijzen van gisteren Stieren willige handel Pryzen van vorige week Kalveren slechte handel Pryzen iets hooger Kaaamarkt Bodegraven 1 Juni Aangevoerd 405 partijen waarvan 3ff7 m rm 18265 stuks 164385 K G Prijs Ie kw m r m f 40 43 2e kw ni r m f 54 38 zware f 46 Handel matig MIm Amy Johnson Aan mias Amy Johnson is in Meliboume het certificaat van Vlieger eerste klas uitgereikt het eerste dat een vrouw in Australië gekregen heeft mNNENLAND rr g Koningin en Prinseo ver T t li Naar ïiotffiMfiW qietermidda te 1 50 arriveerden H M de Koniugin eu H K H Primae Juliana per aut aan de Booinpjea te Rotterdam alwaar ie Batavier V gereed lag om de KonmkItjke gasten naar Noorwegen te brengen Een dui en ikoppige menigte verdrong zich nan de lïooiiipjea Toen Hare Majesteit op hel eerste deJt had plaats genomen werd zjj luide toegejuicht en op liet niomenit dat de sleepboot be on de Batavier V om te awaaien eu het scliip los van den wal kwam te liegen wéefklonk een fiporitaan dkxa allen gedongen Wilhelmua Daanift vertrok t Bfttavïer V die den Kortinklijken Standaard in top had eewaarts Ingrijpende maatregelen niét gewettigd AatKaord op de vragen van den heer He VJM omtrent de landbouwcrisis Ue heer L e Vi 4V iaid in verbond met de tjian iiier te laff fö fieer diende landbouwcrisis de volgende vragen gesteld aan dem miniatöj van Sf At nnniater van Binaenlandsühe Jïafcen en Landbouw L I do minTtfter bereid in verband mei dfu noodtoeatand waarm ten gevolge van de ttgraihsohe oriei de kleine boeren op dit moment verkeeren de ntKHiige maatregelen te nemen waardtK r voor deze categorie Van de bevolking en fail lissegiienten kunnen wordeai uilgesproken en geen executies worden ten uiitvoer gelegd r 2 Ii8 de miniflter tevens bereid ten apoedigate de noiidige maatregelen te nemen waardoor aftn de keline boeren voor zoover il uu auiver inkomen tot beneden de 16C0 per aar is gedaald een wekelijksdie erisiiafateun wordt verieend De niinieter heeft thans geantwoord dat bij van ooisiefl ia dat tie heerseüiende laudbouwensui het npmen van zoo ingrijpende maatregelen als yi de beide vragen bedoeld geenszins wettigt De crisis in den landbouw Maatregelen voorgesteld door het Kon Ned Landbouwcomité Een urgent ieprogrfl m Het Koninklijk Nederlandscli LandliouwComité heeft in verband met den oestiuid waarin de Nede rlandstJie Ijindbouw op het oogenbhk verkeert oen urgentie progrnm va slgestcld waarin ijn aang even verscheidene directe en indirecte middelen welke naar de overtiiignig van het comité kunnen bijdragen tt t vert i tering van den toestand Indit program worden als directe midde len aaiigef even Ie Maatregelen t en dunijplng 2e Het openen van de mogelijkheid van ons autoflooo tarief van mvoerredhtcn met bedioud van de onvoorwaardelijke meestlteguitötiging 3e Het vèrleetfen van regeeringMteun aan de aubikei ieteat elt 4e Het verlteijen van tijdehjken ateun aan de coftperatieve aardap lineetindifitrie lietzij in de vonjteii van een renteloos vonrsciiot heizij op andere wijze 5e Uitvoa4 Kging van t en z g maalgebod waarbij WokH v ooi ge6 ireven dat van het hakmeel h wvlk liief te lande woidt gebruikt bij de broextbereiding een zeker percentage moet afkontstig ijlï van mlandsciie taj we 6e Afsohaffuig van de vleeeoliaccijns 7e Vei lagiJDg van de vraohttarieven der öpoor en tramwegen voor land en tumbouwproduct i 8 Tijdelijke ontheffing in het landbouwbedrijf van de laeten der sociale ver ökenng 9 Afsdivaffing vfln de criaiö ipccnten op de grondbelasting IW Sdliatting van de waarde van vaate goederen voor de aucces ie en veriin enibetaating naai de gebruikswaarde m piaa ts Vfln naar de verkoopwaarde Bevordering van het gebruik van Nedtrlandsche landen tuinbouwpnsKiUoten bijOverheidsbedrijven en insteilingen Veriaglng van de kosten verbonden aanden uitvoer van vfe ala daar zijn de keurlooneji kosten der voorbelloedende inentingen t iz enz Als indirecte middelen waarvan de toepassing niet onmiddellijk tM vei l etering van den toeitand van den landlbouw voert wolden geiioentd Tnirtelling van een afzonderlijk ministerie van lant ouw Wetlenianstclling van etn directeur generaal van den an llbouw 3 l itbouw v j deii binnenlandscihen enbuitenlajidfit hen j jij fouwvioorliichiin dieniten uitbreiding vaöj jliet landi ouwonderwija inzonderiiead vaii h Xager L mdboa vinderwij sisniede betere xutiHage vap de Directie van den la idlbogw i 4 Kraclhtige ufltvoermg vaii de landboawuitvoerwet 5 Kracflilige teun ven ie legeering tenaanzien van den aa Jeg van telefwm waterleiding veribetertng der verk KMiiidde ian verbetering der tertiaire wegen en dergelijkewaarodro de l ewoonb6arheifl van hef i Jatteland wordt bevorderd en de tre na r debieden woidt tegengegaan Tensk Me is hei KoninklijJi NwlerlandscJiLandbouw otnité van oordeel dat door dei geermg in studïe dient te woiden genomende aangdegentieid van het verschaffen vanfinanciMen teun cn of garamie bij hei verleenen vaji hypothecair en bedrijftwrwliet Vrü metselaren Algemeene vergadering van de Ordeonder het Groo OoBten der Nederlanden i Zondag j l t VGraveD iagew i èJ aaïI algeni vergadering gplhoud i van de Nederlandeche Orde van Vrijmetselaren Tal van afgevaartJigden van loges in Ne De Zevenmüls te Enachede Overal waar man thans konit in de ho rfdBtad van het nij vere Twente ziet men het embleem van de groote getieurtenis die komendt is de Zövenanijta de grootste tentffloiatelling op liet gebied van electriciteit welke tot nu toe on ons land werd geliou deii In het hartje viin Enschedé in het icJiooue erve Zeggeldnk een terrsdn van grooie afmetingen is de t ïtoonstelling taJ verlezen Zooals bet bijna altijd gaat met dergelijke gioote exposities yvas de aak bij het bezoek der pers welk bezoek gfl teren plaaits ihad bi lange na niet gereed maar todli kon men Zicti reeds duidelijk een beeld vormen Van hetgeen de zevenmijls straks zal bieden De Textielfabriek Ongetwijfeld is het meest interessante op deze tentoonstelling de text iellfabriek in vol bedrij f Werkelijk enorm van afmetingen i de hall waarin gedemonötR erd vwudt hoe de ruwe katoen aucoessievelijk tot overiietiid woidl verwerkt I p6ciale zware betonnen vloeren heeft men moeten bouwen om de zware niAcJiines te kunnen plaatsen Deze textielfaHtriök op een tentoonstel Urtg aldus verklaarde ons de directeur der H T S lie heer di H B Holsiboer ia werkelijk iets Ijizondera en nog nimmer bradlit men een dergelijk compleet textielbedrijf op eeh tentoonstelling bijeen Toen eenmaal besloten was in Enschedé een eleotrieiteitsten toonstelling te houden stond tegelijk vast dat de textielindustrie waardoor de stad groot IS geworden er ook voor den dag zou komen Van den aanvang af was men het er daarbij uver eens dat men het puibhek daA anders de giüote textiel f ftbrJeken van Twente sledlits van buitenaf kent eens gelegenheid zou geven zich een indruk van liet madhtige bedrijf te vormen hetwelk zich in de laatste jaren zoo sterk ontwikkelde Zou vin lt het publiek UïSJia op de Zeveniiiij ls gelegeniheid een textielfabriek in vol l edrijf te aien Men ziet er de katoen in balen zooals zij uit Amerika verzonden wordt aankomen en op de snorrende iiiac4iiiiüs die i cn oppervlakte van ongeveer 1600 vierk meter beslaan verwelken tot ovartiemden Aan het eene eind der fabriek aiiet men de balen openmaiken aan het andere einde zijn nijvere handen bezig het overiiemd te confectioneoren Acfliitereenvolgenfl iet men de ruwe katoen losmaken en overgeven aan den l aalhreker die de dikke brokken katoeji uiU cnplufibt waarbij t lijkertijd een voorroiniging plaats heeft en waarbij versdiillende katoensoorten gemengd wordcji waar na de katin ii door een hiohtstrooim geizogSn wordt naar den opener die het verdeelen I ll reinigen in de eerste maohine begonnen voortzet Ten slotte wordt het openen der katoenvlrtkken am medelijk tot vezels besloten in de Hcutofier het vezel materiaal verlaat deze iiiadhine ais een zeer los samenhangend o j perold vlies het uiterlijk vertoonend an watten waarin de vezels nog dwars door elkiwr liggen Door de krassen nu wordeji zij aqoveel mogelijk in Jengtenditing gerang ch ikt De parallelgeiJRJiite veaelis vormen een zeer ijl vlies dat dflpr een treciiter wordt vervormd tot een lont welke in eeti zg druaikan wordt gejeid daJarna wordt de lont gelijkjiiatilg gemaakt door doubleeren en rekken op de rekbaiik Dan bögint het voorppinneii op drie maiïhinee De lont wordt liier ftteedip meer verfijöd en Op klossen gewonden Het lijnapinnen neeant een aanvan f waarbij iii den lafltsten tijd steeds ni eer gdbruvk gemaakt woidt van de rii gspinniadiince waarop aoowel ketting ah insloggaren gespannen wotdt Nadat het geaponnen garen dan nog de twijniiiiadhinefl de sdheer mad lines en de ft X elinachline gepa weend Ui heeft men de beschikking over do geboomde ketting an over inelag waarmode het weven beginnen kan hetg en door versdhillende we fgetouwen op de tentoonftlelling gedemonstreerd wordt De houtbewerkingsfabriek Zeer interessant ia voorts de houtl eweiRmgafaiiriek op de tentoonstelling In deizeafdeeAing waai alle madhines zijn opgestelddoor de f iiiiia Danokaert te Amsterdam in Ie zien hoe de dennen welke tegenwoordigoveral ge bni kt worden in drai maseahouwbinnen enkele nïinuten kant en klaar afgeleverd kunnen worden Men ziet er de planken van de iioutopsplagplaats aangevoerd op lengte gezaagd en op de cirkelzaagniaclii ne op breedte gemaakit terwijl verder allemogelijke hewerkingeq worden toegepast Komen aan den eenen kant ruwe plankenbinnen aan de tegenovergestelde xtjde staatde auto gereed om de afgewerkte deuren inontvangst te nemen en over het land te distribueeien Deze fabriek beslaat een oppeivlakite van 600 vierk meter Er zujlen 20 arbeddeiis in werkzaam zijn V De electrische machinesmeder j Een ander modelbedrijf op le Zevenluijls is de ele 5t sc3 e madhmesmederij Hier zullen voortdurend twaalf vaklieden aan den arbeid zijn in een be lriji dat 300 vierk jiieter beslaat Gademonstrctid zal wonden o a hoe een Badié luahldruiklianner met een vol gewidit van 50 K G een moderne zaagmaohine een knip © n ponsniAchiiie moderne draaibanken draadsnijinessen hooren alijpmactiines werken Electrisch restaurant Het resultaat op de Zevenniijis is geheel eleelrtiftch ingericht De keuken bevat alle mogelijke soorten electrisch gedreven inodiines waarop de spijzen worden klaar gemaakt en waar voorts versehilleJide werkzasmtheden worden verrtcht De etalagestraat Een zeer groote nüraoUe vonmt verder de Etalaigesitraat wiaaraan ook door verscjiillöide IVentsdie ïabrfkanten wordt deelgenomen ledere étalage zal op een spedai wijoe worden verlicht terwijl duidelijk gedemonstreerd zal worden waar ieder beücfliting iiet best tot haar reoht konit Van het vele bezien swaaWÜge dat de vaniniijls verder biedt noemen wij den atootgenerator voor een spanning van een hadf nnllioen volt Hiennode worden gelijkslootspanningen opgewekt d w z gelijk GEMENGDE BERICHTEN Zeven kinderen verdronken Te Epfadi nabij Landeberg aan de Lerfi verdween Zondag een meisje van 9 jaar by het baden in een meertje plotseling in de diepte Negen andere kinderen van B tot 14 jaar iH ogden door het vormen van een ke ting het kind dat reeds naar het middeo ven het iiw ortje waa algedreven te bereir ken ze werden eciiter allen door den stroom meegeéilaurd Voorbijgangers snelden daarop Ie hulp doch slaagden er echter in sledit twee van de negen kinderen te leddeo de zeven anderen zijn verdronken Hoe Hpeenhoff byna geschaakt werd Zijn ervaringen op een meisjei penaion De Iwer J H Speenhoff schrijft Swn de Telegiaaf n mijn voor galerij te Tandjong X zat Uc luijn briefje te sdhrijven toen er een keurig ttutotje stïl hield waarvan de chauffeur mij een briefje overhandigde Geactite Oonie Koos 8tap m den wagen en kom even op kantoor Het gaat over enkele ernstige zaken Mr N N Ik stapite in den auto en liet me gem avontuur vermoedend naar het kantoor van Meester N N vervoeren in de meening dat betover een avondoptreden zou gaan De auto stopte voor een zeei groot landhuis Een bediende geleidde me naar eeo ontvangkamer en ik wachtte Op eens kltait een daverend gelaL h van dames in de gang Ik docht zoo Die advocaat lieeft een uitr gebreid peisoneel maar wel wat luidruchtig Eindelijk kwam een jongedame niij halen en daar stond ik op een ruime achtergalerij waar zioh zeker wel twintig jonge nieisj bevonden die ernstig tractitten te kijken ik kreeg een stoel en en der oudsUai na B liet woord Meneer Speenhoff We hebbeii u voor een i aar uur geschaakt Natuurlijk zou er nimmer kans up geweest zijn om u hierheen te krijgen als we deze slinwiiighaid niet hadden verzonnen Wi lt u eeiï paitje of bier ot thee En vertelt u eens wat ja Ik keek den kring rond en zag allerliafwte snuitjes onder die Iiidiscöie meisjeB Eerat wilde ik heengaan maar bleeif to een harer een guitaar nam en een aantal liedjes van mij ging zingen Ik hen nogal ijdel en dus bleef ik en drojik wat Tot nu toe liad ik zoo gauw met nagegaan waar ik was maar toen ik twee oudere dames zag hinnenkomon b on i4 het te begrijpen Het was een meisjespeneion Her mania heette het Het kostte me twintig h andteek en ingen en een paar geteeiteode poitretten Het belangrijikate voor mij was de kline studie die ik van die nieisjesyfton maken en dat ik haar eigenaardige mentaliteit kon riagaan Vele Hollanders trouwen met deze Indisclie meisjes en het worden gelukkige huwelijken iS Avonds cat het heele gezelaciiap op de voorste nj in de zaal Ik onti ïng een krans met cMi pakje er aan Dfla rin zaïten twintig portretten en evenveel hoarlokjee Even heb ik verlangd om weer 25 jaar te zijn Het noodlottige motorongeluk Aan het ir D wordt gemeld dat ds naoiien van de slachtoffers van het motorongeluk dat gistermJddag bij de Zdlverfabriek plaats had zijn W H Swart winkelbediende in een iiiodemagaeijn te leiden en uipj W Braakema verpleegster in het aanatonum Ithijngeedt te Oegstg eeet Een tweejarig kindje door een beer doodgedrukt Te Franeker arriveerde gisteren een berenleider diie met zijn beer in d i omtrek allerlei kunsten had vertotmd De man pom zijn initrek in een logenieent en bond de beer aan een boom vaat In de nabij zijnde sdiwur was de vrouw van den logesnentihouder aan liet jwfefk In een oogentoUk dat de vrouw zich 3 even van haar tweejarig zoontje dat bij IjaSr K de schuur speelde verwijderde om wasoh oed op te hangen he t de beer het kind gegrepen en doo Qclruk4 STADSNIEUWS GOUDA 17 Juni 1930 Poliomyelitia Anterior Acuta Tot gistermiddag 5 uur waren geennieuwe geV Uen t i Stadhuize gemeld Verke rt p Seltng an Stryenstraat Wijtiging AigCDi Hne Politieverordening De commissie van bystand in Mi feüheeider Gemeentewerken heef lan B en W Dyschrijven van 24 April geadviseerd on hetsdvies van de commissie voor de Strafveronieningen in te v innen over Üe h i noodiskelijke gebeele of gedee eiyke iluitiniïvan het verkeer met automobielen van devan ytrijenstraat aan welk advies aij hebben gevolg gegeven De comnnssie voor de Strafverordeningen deelt blgkens haar by de Stukken gevoegd schryven van 31 Mei j L no 6 het gevoelen der genoemde commissie van bystand dat het verkeer in deze smalle straat zonder trottoirs voorzieningen vereischt Zy acht het noodzake yk dat het wordt verboden deze straat en den daarop aansluitenden Piersonweg m te rydén van de zyde van het van Bengen IJzendöornpark met vierwielige ry en voertuigen alsmede met motorrytuigen op meer dan twee wielen de sluiting voor het verkeer in de richting van den Kattensingel acht zij ge enwht met het oog op het gevaar dat het u jien uit de nauwe van Strijenstraat op den drukken verkeersweg Kattensingel vooT het snelverkeer op dien singel oplevert Daarom rlelt de omm s ie voor de Strafverortiei jngen voo a n aitikcl ibis eerste zinsnede der Igemeene Politieverordening een door haar ontworpen 6e zinsnede toe te voegen waarby het éénrichtirg verkeer voor vierwielige ry en voertuigen in de genoemde straat en weg wordt geregeld terwyl ij B tn W adviseert te besluiten dezelfde bepahng in het leven te roepen voor motorrytuigen op meer dan twee wielen Aangezien het doorgaand verkeer door zoodanige regeling niet wordt belemmerd rqn B en W bereid aan dit advies voorzooveel de motorrijtuigen op meer dan twee wielen betreft gevolg te geven en zy stellen den Raad voor aldus te besluiten Aanbesteding Pompgemaal Kort Haarlem Ten raadhuize werd heden namiddag door Buhgemeester en Wethouders aanbesteed Het bouwen van een pompgemaal met bjjkonwnde werken ten behoeve van een rioleerii g in het stadsdeel KortiHaar tem alhier Ingeschreven werd door de firma s D Hoogendoom en J Biongersma ƒ 26117 Teehn bur J H de Wilde ƒ 26985 Timmerb E Middelkoop ƒ 27060 A den Ouden ƒ 27100 J Reyn Waddinxveen ƒ 27347 C G F de Jong ƒ 27680 I Valk en Gebr Huisman ƒ 27884 J Ame z en Zn ƒ 28439 N V Beton en Woningbouw ƒ 28700 A M de Korte ƒ 29343 A Mooten Moordrecht ƒ 29777 fa E Sanders Co ƒ 30668 J Peeters en van Dyk ƒ 31500 V d Velde en de Jong Oegstgeest ƒ 33333 b ƒ 31113De gunning zal later worden bekend gemaakt Veiligheid schoolkinderen Aanvulling Algetneene Politie De commissie voor de Straf verorden ingen acht het gewenscht dat in de Algeineene Politieverordening voor deze gemeente een bepaling wordt opgenomen waarbij het wordt verboden zich een doortocht te banen door groepen schoolkinderen welke zich onder geleide op de straat bevinden B en W kunnen zich hiermede vereenigen en stellen den Raad voor hiertoe te besluiten Bezoek aan de Plassen De Natuui iiBtoriaalie Vereeniging te Zeist heelt het voornemen op Zondag 29 Juni a s een exeursie te maken naar de ReeuwijkBc ie en Sluipwijksdhe Plassen Zonnestraal Het Comité voor de organisatie van den i Zonneatraal dag te Gouda bestaande uit W J de Rotte Bestuurdersbond Voorlitter N H Meulman Ver tot bestr d T B C Penning Mevr Van Reedt Dordtland De Kat Roode Krui Mevr Meeter iVan Veen Koode Kruis Mevr Gonda Dercksema Groene Kruis Mevr Kolön Oroene Kruis E Hoffmann Groene Kruis H A Blok Typografen Amesz Jr Mercurius A de Rek MerciirJus Mevr Van Dantzig Jtfelles Van der Brug en H J Bulder Secretaris eKoekt allen die genc gen zyn op Zater den 21 Juni a a te collecteeren zich te voegen in de Bovenzaal van het flauwe KruiB aan de Westhaven op Donderdag 9 dezer s avonds 8 uur MariuB Kerrebijn t Door een ongeval is gisteren in den Haagt ïerleden de pianist Marius A H Kerre n Hy was 7 Oct 1882 te s GravenhageWtwren studeerde ondei Ling en Wirtz op i Conservatorium en verwierf in 1902 denNicolaiprys Na zyn studies onder Gem im en Busoni aan de Hochschule in 1905 Berlyn voleind te hebben en ook nog by 4nto in Parijs te hebben gestudeerd ves de hy zich in den Haa Hy had veel ws ais pianist Hy heeft o a het Conf rt etoöuworkest geleid en was ook eenige ïen leeraar aan de Stedelijke MuaiekBC io 4 ftiier J ïijn composities noemen we é t J bekroonde Orkestsuite twee Oon ouv8rture8 een kleine Suite voor orkert r DuimeUn etJe van Andersen het Symphonisch gedicht Ad Lumen voor orkest tenor vrouwenkoor en orgel een Btrykquartett een concert voor piano en orkest een lied aonder woorden piano een Elegie en een Legende voor viool een Andante voor cello Kinderiiedjes 16 Variaties op t Russische Volkslied piano en eenige liederen Kerrebijn was thans hooldleeraar aan de Muziek adltool van Toonkunst te Uotterdam Hoe een s d landbouwingenieur denkt over de drooglegging der Plassen In het nummer van De Toorts van April 1 1 dat ons heden werd toegezonden vinden wy een artikel van een sociaaldemocraat de landbouwingenieur Dr D L Eize een bekend deskundige op het gebied van de beatryding van plantenziekten waarin hij op landbouwkimdige gronden ernstige bezwaren ontwikkelt tegen een verdere ontginning in onze westelyke provincies en in t by zonder ook de drooglegging van de Plassen bij Reeuwyk verwerpt Het evenwicht in de natuur landbouwkundig een zaak van het grootste gewicht zou daardoor op zoodanige wyze verbroken worden dat de kans op plagen van irsecten etc daardoor sterk zou toenemen Ken eenmaal uitgebroken plaag is zeer moeilijk te bestrijden haar te voorkomen is een quaestie van groote landbou undige beteeken is Houfdingelanden van de Krimpenerwaard In de gehouden vergadering van hoofdingelanden en hoofdingelanden plaatsvervangers van de Krimpenerwaard zijn de volgende drie aambevelmigen opgemaakt de benoeming van drie hoogheemraden ter voorziening van de per 1 Aug a s ontstaande vacatures Vacature L de Jong niet herkiesbaar wegens het gebruiken van den 70 iarigen leeftyd 1 H J Hailing te Stolwyk 2 D Blanken Joh zn te Berga mbacht 3 A C v d Graaf te Stolwyk Vacature Ps v Schieveen te Gouderak 2 K Vonk Noordegraaf te Ouderkerk a d IJsel 3 D Hoogenboezem te Bergambacht Vacature Blonk aftredend 1 C Blonk te Bergambacht 2 W Oskam te Lekkerkerk 3 B Slingerland te VUst De Nationale Kampioenschappen Zwemmen Z K al wij leeda meldden zullen de nationale kampiuenHchappen zwemmen dit jaar worden verzwommen in de Sted Zwemiuriotitmg alhier en wel op 26 en 27 Juli De Goudache Zwemelub heeft de leiding Het programma ie als volgt Zaterdag 26 Juli 4 uur 1 1500 meter vrije slag ilieeren 2 300 inetei wisselslag personeel dames 5 300 nieter wisselslag personeel heeren 4 4 maal 200 meter vrije elag estafette heeren 5 sehoonspringen dames 6 200 meter vrije slag heeren 7 5 maal 50 meter vrije slag estafette daniee 8 6 maal 50 meter vrije slag eatafeUe heeren Zondag 27 Juli 2 uur 1 400 meter vrije slag dameri 2 4 K meter vrije slag heeren 3 200 meter adiooUl g dames 4 200 meter üchooLslag liieeren 5 3 maal 50 meter wisselslag estafette dames 3 maal 60 meUx wisselslag estafette heeren 7 100 meter vfye 3 iag dames 8 100 meter v ije slag heeren 9 st lioonspringen heejen 10 100 mefter lugslag dames U 100 meter rugslag heeren 12 4 maal 100 möter vrije slag estafette dames 13 4 maal 100 meter vrije slag eataiette heeren Avondconcert van het Stedelijk Muziekkorps Op Donderdag 19 Juni a s s avonds 8 uur geeft het Stedelijk Mu iekkorp i onder leiding van den Iveei Joii FaJanaan eeji derde volkeeoncert m het Houtmansplunt oen Heb volgende progriuiinm wordt ten gehoore gebiaolH 1 Hooli Heided iflberg niarsch P Herzer 2 Kgmoiit ouverture L v BebÜhoven Wiener Blut wals J Strauss Fragmenten uit de Ie en 2e Suite L Arlésieime a Prélude Bizet b Menuet e Entr acte et final Mardie aux Flambeaux Meyerbeer Die parade der Zinnsoldaten charakteratuok L Jessei 7 Zampa fantasie F HertJd 8 Zuni Rendezvous marsoh F von Blon De nununera 2 4 5 6 en 8 worden voor de eerele maal d x r het orkest uitgevoerd VischwedBtrijd De Postduivenvereeniginig De Gevleugelde Vrienden hield Zondag met haar zustervereeiugmg De Beisduif en Het Westen een stedelijk concours ditmaal evenwel niet in de lucht maar voor de afwisseling in het water Er was n l een vischwedstryd georganiseerd in den Stillen IJssel naby de Waaierssluis De vliegende visschers werden hoewei hun een goede vangst voorspeld was door het noodlot achtervolgd want nauwelijks was er gelost of het vlagsein spuien werd geheschen Dientengevolge werd er een goede snelheid gmaakt er waren dobbers welke met een vaart van 20 K M onder water schoten De aardigheid was er op zoo n manier gauw af waarom besloten werd den wedstryd die tweemaal een uur zou duren voort te zetten In den VoorwiUena De pryzen werden ten slotte als volgt behaald 1 H Lakerveld 2 Jac Donk 3 H C Wagemans 4 A Steenwinkel 5 P Zorg 6 D Gibbon 7 J J Lakerveld 8 A Schouten 9 P M Holthuyzen 10 G Brinkman 11 J Schouten 12 K v d Vooiden 13 A A Slobbe 14 C Boer 16 J v d Valk 16 W Luünenburg 17 G Stolk 18 T Willemse 19 A Willemse 20 P J de Jong 21 P V Hattem 22 D J Fokkers 23 A van Reeden 24 W van Delfts 25 A Wout 26 J An naars 27 R van Riel 2S P Koemans 2Ö C Walraven 30 N Mul 31 G de Vos 3fi E v d Valk 33 J Key 34 P v d Linden 35 P v d Pol 36 W v d Valk 37 W Rietveld 38 S van Vliet Extra prijzen behaalden H Lakerveld voor het grootste aantal en het zwaarste gewicht Jac Donk voor den grootsten voorn en P Zorg voor de grootste bliek Gevestigden en vertrokkenen Gevestigd Th A v d Pouw meubetm van Keeuwyk Dorp 16 naar Winterdyk 8 J Ü v d Haspel van Nw Lekkerland D ll naar Pr Heïidrikstraat 141 C Hetkoop reiziger van Alphen aan uen Kyn Hootdstraat 99 naar Tollens raat 95 M F C Waither verpJ van Leeuwarden EngelscUtïpiein 4 naar Kiugeilaun 130 W Löhr beitser vun Wanne Eickel naar Geuzenstraat 8 A L Koster van Rotterdam Walen burgerweg 69 naïr Gouwe 79 L J J de Jong meubelh van Rotterdam Zestienhovenstraat 43c naar Vondelstraat 21 A C de Groot leeri verpi van Rotterdam Korte Kade 97 naur Turfmarkt lil P J Snoek stuurman van Curasao naar P C Hooftatraat 1 A Roelse kapper vitu Rotterdam BloemkvKeekerstraat 86a naar F C Bothstraat 104 J M E Jaspers vanHaarlem Kruisstraat 35 naar Bleekerssingel 57 J Oosterling wed P Vernvey vStohvijk Ü 32 naar Jasigpad 19 D H Hoitensius electrician van Moordrecht P Sfi naar Heerenstraat 5 KI de Heer van Haailem Borskistraat 8 na r Dijkstraat 6 M van Nieuwkoop tuinder van Hilligersbeig L Rottekade 200 naar Tollenstraat 87 C H Bikkes kant bed van Schiedam Al dastraat 15 naar Boelekade 37 H d Groot Ontv Re g en Dom van Hulst C 206 naar Bleekerssingel 73 C den Uyl dbvan Waddinxveen H 97 naar Fluweelciisingel 36 J M Jonkheid geh m 1 Arenl i van Medan N O I naar Ka tensingei 34 H Vink reiziger van Rheden Velp Oranjestraat 10 naar Mr D J van Heusdestraat 29 W Lafebe bankw vanMaam D 28 naar Keizerstraai 34 A MLeyenaar ag v politie van S cbi Lucht afd naar Penjr traat 54 J H Westerhout d b van Bodegraven Prinaenstraat 40 naar Oostnaven 17 A 1 ijnkamD conf bed van itotterdam Handiusstraiit19a naar Marnt oO A P van L ie ond ei van Dn ksland ooïi at A 16 naar Gouwe O Z 1 N L vai Manen nd ea vQ Moordrecht E £ r aïi Korte Tiendeweg 17 K Dekker w van Moord echt P Ü naar Raam 160 C L Houtnftir eiïiKtr van Boskoop Bootstraat 17 naar GrotriGiidaal 14 C Vennik boekii van Buc egravenSpooratraat 4 naar Boachweg 52 C Dren van Coevorden Kasteel 13 naar Hoogstr 14 A v Zevenberg kant bed va nUtrechtOudegracht 48 naar P C Bothstraat tO KI Zweere 1 w van Zevenhuizen Dorpsstraat 157 naar Roozendaal 4 D van Donkag v Pol van Herwen en Aerdt Tolkömer D SCa naar Boelekade 39 J W Arends db van Bellingwolde Oude Schans G 60 naar Burgemeeatei Martenssuieel 53 J A Rohde ag v politie van TilburgWillem Pflstoorstraat 11 naar Karnemelksloot 124 J D Overeera v politie van Zoelen A 80 naar Mr D J van Heusdestraat 27 W Veldheer ffli van Rotterdam V d Duijnstraa 43a lubu 4e Kade 32 J H Bakker wmkelbed van Am sterdam Bellamy straat 20 naar Lysterbesstwat 17 C C Spit arts van Utrecht Nïc Beetsatr 16bis naar Crabethstraat 46 H J Mourits van Reeuwijk Randenburg 6 naarVlamingstraat 20 J van Lit l w vanRhoon Wijk B no 95 naar Tollenstraat 119 J J en H Rilsama meulbelmakör v Waddmxveen F 94a naar Pr Hendrikstr 123 A C de Pater wed v d Vegt vanRotterdam Ged Botersloot 92 96 naarIJssellaan 207 N Oudyk bakker van Leimuiden Dorpsstraat 231 naar Kamemelksloot 189 M Verwey van Woerden Pany 92 naar Goej dyk 12 N S van Tienhoven db van Waildinxveen Ü 24 naar Heerenstr 44 A V d iBos db vaft Zevenhuizen no 504 naar Gouwe H6 A Jonkers db vanUtrecht Keistraat 3 naar van Beveminghlaan 37 G J Spaans aig van politie vanBergen N H Bergerweg 73 naar Graafvan Bloisstraat 13 W van Ringelestejjn ag van politie van Meerkerk C 127 naarWesthaven 21 Vertrokken N M Pons wed C Oskam van IJssoIlaan 229 naar Bergambacht Zuidbroek G E v d Meer van IJssellaan 229 maar Ketranchement no 5 G M Bunschoten van KarAemetksloot 68 naar Huizen Bovenlangewünscheweg 13 H Boutera van Regentesseplantsoen 17 naar Oegstgeest Terweeweg 29 M A G Th van Giessen van Piersonweg 3 naar s Gravenhage Koningstraat 14a W van Dalen van Westhaven 64 naar Doetinchem Hamburgerstraat 55 W B A Stillen van KrUgerlaan 14 naar Gorinchem Groenmarkt 2 A Gehring van Krugerloan 14 naar Gorinchem Groenmarkt 2 K de Kind van Erasmusstraat 1 naar Deventer Ie Weerdsweg 49 D A C Geiyns van Turfmarkt 35 naar Singapore K Dekker van Turfmarkt 78 naar s Gravenhage Zaanstraat 18 J Schouten van Gouwe 90 naar s Gravenhage Heemskcrckstraat 40 J en J G van Heijzelendoom van Gouwe 127 naar Driebergen Arn BovenwegBOa P H A Berlyn van IJasellaan 167a naar Rotterdam Kerkepad 13a W Kramer van Molenwerf 24 naar Rotterdam Stieltjesstraat 48 C J J Vorstman van Oosthaven 52 naar So3St Burg Grothestraat 24 G G Bes van Kanaalstraat 18 naar s Gra venhaffe Loenensche straat 107 A P de Wit van Snoijstraat 28 naar de Lier BurgCramerlaan 56 M Broer van Zoutmanstr 30 naar Reeuwyk Zwartev c 672 V H J M Boegheim van Boelekade 26 naar Reeuwyk Zwarteweg 672 V J C D van Veen van Vierde Kade 47 naar Zwammerdam D 78 M M Dekker wed P Oudenaarden van Dykstraat 9 naar Stolwyk Benedenkerk K HogeiHJoom van Dykstraat 9 nStolwyk BenederAerk M Brandhorst vanOosthaven 53 naar Nieuwsrkerk aan denIJssel Kerklaan 89b A Marines van Kleiweg 8 naar Reeuwijk Zwarteweg 672w M Nordhaüsen van Broekweg 5 naar Ouder kerk aan den IJssel B 193c N C Dekker van Pr Hendrikstraat 141 naar Oudewater M M GroenendaaJ van Zeugstraat 64 naar Wateringen Kerklaan 61 P C Lwigezaal van Markt 61 naar Alphen aan den Ryn Julianastraat 28 D E Wolfert van Crabethstraat 88 naar Ter Neuzen Nw Neuzenpolder P 20 C J de Jeu van Cornells Ketelstraat 61 naar Leiden Aloöiaan 19 W P de Groot van Keizeretra t 23 naar Bodegraven Mauritastraat 106 KI v d Pol van Markt 32 naai Rotterdam BoezemaingeL 154 W Mullwij k van Veerstal 14 naar Haastrecht D 53a J Pijpers van Vondelstraat 18 naar Gundel fingen Landatrasse 122 Burgerlijke Stand GEBOREN 13 Juni Wilhelm z v C van den Hondel en M J van der Hoeven Tuinstraat 3a 14 Juni Elizabeth Hazina d v P Kleveren J H Schoonderwoerd Üockenborgitr 126 Gerrie d v A Brouwer en D Kok Vondelstraat 19 16 Juni Hendricus Hubertua z v A M Engelhard en C J van der Draay Kleiweg 78 Johannes Hendrik z v W van Vliet en J A Slor Drapiersteeig 3 Wouterina d v L Biimendyk en C H Koster Houtmansgraeht il Maria Cathariria d v C G J Steenbergen en W M Aarts Spieringstraat 9 16 Juni Franciscua Gerardus x v P G IJsselatijn en G de Bruyn Spieringstr 45 OViEROjEDEN 14 Juni Maria van Ueuwen wed Q de Bruin oud 79 jaar Pietertje Wit wed N Geeverding oud 77 jaar 15 Juni Albertus Adrianua Hofland oud 3 jaar AgeOila 18 Juni 7 uur Raadzaal Stadhuis Vergadering Kamer v Koophandel en abrieken Juni ti uur UebouM Daniel Cursus Ë H 11 Ü ondsr leiding van Di Evea ii Juni 2 uur Stadserf Offlcieele ingebruikstelling van de Brandweerkazerne 2Ö Juni 3 uur Gebouw Daniël Cursus E H b O Alleen voor dames leden Juni Tra uur St Janskerkv Tweedeorgelbespeling Juni 8 uur Soc Ons Genoegen Algledenvergadering Apotheken Ds apotlieek van de finma Weijer Gouwe 135 zal tot en met 20 Juni benevene den daarop volgenden naoht geopend zijn na 6 uur des avonds des nachts echter alleen voor recepten UIT i KN OMTREK U08KUUP Cüöp Vereen Ue doskoopsche Veung 1 Juni Oplieha 6 iO Golden Ophelia 13 lö Marcel Kouyer 27 Hadley 40 ÖO t Ittuaiua l einet 6i 77 Coluutbia 16 21 HuWeilly 18 Wilh Kordefl 41 Rosalandia 2ü 3 Paul s Scarlet 30 Wmnet 60 EdiÜi Helene 6083 v Rnsaum 26 KiHtam 41 Poly an tJiarozen 60 1 14 Dlvei Ben Datilla s grootbloenug 60 kleinibloemig 19 Gladiolen 18 25 Pioenen 35 50 Lelies Ciuididum 70 Violiereu 22 Clematis Durandi 70 GOl IïKRAJC In de laatst gehouden vergadering van het bestuur van den polder De Nesse werd gekozen tot bestuurslid vac A Graveland de heer W de Jonj Czn herkozen tot gecoinitteerden Joh de Jong en F H Paul Aanbesteding Aan de laagste inschryvers n l de heeleii C Spek metselwerk I en P Goudriuan timmerwerk A J v Vliet schilderwerk Joh Holdermana lood en zinkwerk fa De Rek en Horsman smidawerk allen alhier is gegund het bouwen van een woonhuis voor rekening van den heer J de Rek Kzn aan den Kerkweg alhier SCHOONHOVKN De schoolkwestie Gedep Staten van Zuid Holland hebben het besluit van de genteerUeraad van Schoonhoven om ongevraagd rvol ontslag te geven aan het hoofd der openbare lagere school 1 A Wille wegens ongeschiktheid en onbekwaamheid gehandhaafd echter met dien verstande dat het ongevraagd eervol ontslag wordt geacht uitsluitend te zyn verleend wegens ongeschiktheid als hoofd der openbare lagere school te Schoonhoven Eindexamen Rükakweekschool Geslaagd de heeren G J H de Vries Schoonhoven D de Jong Tienhoven P Kortieve Streeiflterk De examens zyn afgeloopen Geëxamineerd zyn 15 geslaagd 13 candidaten PORT CN WIOSTRIJDtfN VOETBAL Woensdag avond spelen G S V en O N A voor de nederlaagwedstryden die GjS V deze maand organiseert Zondag j l is er vriendschuppelyk gespeeld daar verschilspelers voor het Goudsch Xl tal waren opgeëischt ATHLETIEK De natJMiale wedstrüden van a h Zondag v d Berge van de partij Voor de a s Zondag door den G A K het Olympia terrein te houden nationale athietiekwedstryden ter gelegenheid van iiet eerste lustrum van den Goudsohen Atftiletiek Kring bestaat een flinke belangstelling van de zyde der deelnemers De dames hebben voor lieel weinig inschryvingen gezorgd zoo weinig zelfs dat het nummer 100 M hardoopen waarschynlyk zal worden geschrapt Daartegenover staat echter de byna zekere toexegging van Rienus van den ifierge de recovdhouder 100 H om aan deze wedstrijden deel te nemen Dat belooft inderdaad een scannende race op de lOO M te worden De Amsterdamsche deelnemers komen waarschynlyk per boot terwijl uit Rotter dam en den Haag een goede vertegenwoordiging IS te wachien Ongeveer een honderd tal attUeten heeft aan de oproep gehoor jfk geven Inderdaad wat propaganda kan geen kwaad B tfaletie lc commissie van Olym if fittboiKlen Op d JöttlÉst vergadering van Olympia 18 de stliilstiek commissie wegeiiB te w uig animo opgeheven Dat is heel jammer Hoewel de athletiekbeoefening gepropatfeefd zal blijven worden is het ontbrelwn van een kern een belangryke factor om een tastbaar succes te boeken Voor enkele jaren terug toonden de Olympianen zich goede propagandisten voor de zomersport by uitnemendheid zjj hebben in dit verband baanbrekend werk verricht We hopen dat straks weer een aantal rood zwarten zal gevonden worden om den naam Olympia in het athletiekwereldje weer den goeden klank terug te bezorgvnl Omtan verahtwóordeHikheid der Redactie VaAndelgrqet Mijnheer de Redacteur Verzoeke Nleefd eenige ri j ite ui Uw v lgeleren blad vooi onderstae f e regelen bijvoorbaat dauk i Volgens do beriühttin m versciiUteude bladen zal op 16 September a s ter gelegenheid vaii den fiüsten verjaardag van H M de Koningm te s Graveuhage aan are Majesteit een vaandelgroet woiden gebiafiht Undergeteekende verzoekt allen die metdit idee insteiiimen op Donderdag 26 Juni des avonds half negen in het gebouw TotHetl des Volks PeperstraAt sou vergadering bij te woneji teneinde vsrsohiltendeaaken te bespreken Alle vereuiigiogeo vanwelke nicihtiiig of aard ook zijn welkom T A VAti EIJK IJs aelaan 2SL DUAADLOOXK DlË bT Het Nederisndsche tankschip AuutenUm in aanvaring met een Kngeuciie tankbooi AMSTERDAM 17 Juni Het Nederlauusette tanksdiip Amaterdani van de Auiaricaan Pi troleum Compagnie is m het Kaïuud tangovolge van den mist m a varing geweest met een Engelsche taolkboot Wi vernemen thana dat de AnialordMn n de petroleuaitiavea is gearriveerd mat en gat in den voorstevea De moord te Bennekom Levenslange gevangtnisstiat seëischt tegen Jan Hoek ARNHKM 17 Jun Voor de Arnbenisch Reuh thank is heden met gesloten deuren behandeld de zaa £ tegen Jan Hoek Ak getuigen werden gedioord Dr Hflsse1 nk de psychiater Dr öciu italer mejutfr Boerwanket en de dames Taling en Houtriet die den verdachte later op den morgen na den moord op een stil wegje hadden geeien en evenals mej Boerwuikel verklaazdeo hem pertdnent t herkennen De subs off V Justitie eisdite t en Jaa Hoek levenslange gevangenisetrai Beurs vaii Amsterdam WIS8£LK0£HSSir lö Juni 17 Juni Officieel Londen 12 08V12 0SH BeriUn 59 H 58 84 Parys 9 76 fr 76l4 Brussel 34 69 34 70 Zwitserland 48 20 48 17 Weenen 35 1U 36 12 Kopenhagen 66 56 66 07 é Stockholm 06 80 66 2 Oslo 66 57 H 06 60 Amerika 2 48 4 87 Niet officieel Praag 7 87 7 87 Madrid 20 1S 28 82H Milaan 13 08 18 03 Prolongatie 1 B rwverzleht Het is moeilijk het beursverloop voii herlen in enkele woorden te karakteriMwen Bi de opening had het aanbod verreweg de 4 vertiand do toen dat eenmaal ten koste van lagere n eringen was gesaJxrteerd trad een herwtel in waarna de koersen wederom afbrokkelden Het koersnivenu kwam algemeen lager ea Maiganne Htiies zagen rich na Uveri e s ihonkmeirmgen pi m 10 pet ontgaan Aku e wetldcm enkele punten lager afgedaan terwijl de Accoustifk aandeel en een flink verJies o hmi rekening kregen De tendenz op de petroleminatd was aui den slwaikken kunt Koninklijken werden wat lager genotpexd terwijl diverse buitenland die soorten een veet moesten laten Roibbera vielen mee weliswa t leden miiuler courante soorten litKtfwe verlieoen maar de reactie der prijzeif Hn o gAschouw nemend mag van een vrij gttSd we rgtandsverniogMi woiden gesprolciin Taibaltken vielen over de getfëeje liiue lerug Oude D t hadden te lijden en liepen een 10tal punten terug Hcheeffvaart TInies kwamen beneden 16Q H V A s daalden tol 400 maar liepen later weer een 6 tal punten op Van de Mijnwaarden rertéeerdrai Boetoos tot 65 maar kwumen weer boven 90 ent Exploraties beneden 17D RAPIO TELËGRAFISCH WEKRBERICHT 17 Juni Zwakke tot matige wind Uit oostelijke richtingen Half to zwaar bewoUct Droog behoudens toenemende kans op onweer Weinigverandering in t mperatuup ADVERTENTIEN Jfiffrouw b b h h zoekt 8 Gam Zit en Slaapkamer met of tonder pension Br met prijsopgaaf onder No 2411 Bur Goudsche Courant Markt 31