Goudsche Courant, vrijdag 20 juni 1930

wegBM ryden op een weg door Gedeputeerde Staten der Provincie van Z H gesloten verklaard voor motorrijtuigen op meer dan 2 wielen H N te Waddinxveen en H L K te Gouda 4 subs 1 d h wegens overt wding artJked 458 W v S D T te Goud G van U te G uda leder ƒ 5 aubs 1 d h wegens fietsen zonder licht L W te Boskoop ƒ 3 subs 1 d h wegens het loopm over hooiland zonder daartoe gerechtigd te yn P 4 te Gouda en C V te Gouda ƒ fcW rihs ï h wegena het ryden met motorrytofg zonder de voorgeschrevenllichten W P te Gouda f 2 subs 1 dj h 23 Juni 8 uur StaaKuiB Raadzaal Gemeenteraad 26 Juni 8 uur Gebouw iDanlël Cursus E H b O Alleen voor damea leden 26 Juni 7W uur St Jan erk Tweede o pgelbeapeiing lïIT DEN OMTREK BOSKOOP A ¥ R O pi ote8tvergaderiig van de luistervinken uit Boskoop en Waddinxveen DonderdagavcMui om 8 uur ie mlfcotel Klaaaaen et n protesrt vergaderéng gelhouden tegen de verdeeling van den radio zendtijd Deze vergadering waa belegd door de Avro ActieCoanité ie Boaköop en te Waddmxveen Uit beide gemeenten w e vnj veel belangntellJng Dr A 8 Kater opende de vergadering en denlde mede dat heden een bloemenhulde gebracht was in de aftudlo van de Avro te Hilversum terwijl het hH plan is om Vnjdag een blo menhiide te gaan brengen op het kantoor van Avro te Amsterdam De heer van Straaten van Nes zal zich hiermede belasten Spreker niemoreerde waarom deze vergadering was belegd In de Avro vïndlt men nlie aoorfen nienstihen vereenog hetgeen men tegenwoordig zoo wemig riet De Avro doet niet aan politiek Vervolgene af hij het woord aan Baron Tmdal Baron Tindal zeide dat nietteg iataandie het zendtijdbes luit genwnen is men bij de Avromenstflien geen begrafeniestemming op zal merken Integendeel overal waar hij gesproken heeft heeft hij enthousiaete menst hen gevoifden Per oKii lijk behoort hij tot een van de drie opriditera van de toenmalige H D O Mei nJete begonnen is de omroep gegroeid tot iets groota De Avro moet echter weg Dit m het strijdmolnef Erger lijk zijn de beatrydangsnnöthodfiii De Avro wordt foeatreden met balve waarheden Met een enk l geval illuBt ard spreker zulks Er wonh beweert dat de Avroanti Ohristelijk is en anti aarbeiderfc geemd Het ia tot op heden altjjd bij bew ringen gebleven en zij Eljn nooit bewezen kunnen worden Het tegendeel is echter juistwaai De H D O heeft 4tet eerste keikdienBten gehoudenEn het aegt voonekep fceelwat dat tal van arbeiders Üd van dé Avro 2iijn t Mmuiter Reijmer ibeeft beweerd dat de Avro niets bijacmdera ia Het ledental bewijst nel het tegendeel Nadat over de mvoerujg van het Gleich jllensyateem gesproten la hetobeu de beiers van de Avro izicii gefaaast om er cp ijoen dat dit een strop zou beteeikenen Avro Spreker gelooft hiervan nieta ien de buitengewoon gunstige reaultaten Iri Duitsdiland en EngeJaod Steeds ie getrndht om in de uitaendingen vn de Avro leta te leggen van het gevoeg van aaamhoorigheid Men k er beu van mn politiek en godsdiensttwisten in de intimiteit van de huiskamer te laten doordringen Men moet uu niet getooven dat ib v ds K R O en de N C R O aameuwerken in geen geval Dat ihebben de voormannen van deze oniPoepvereenigangen nog eens uitdrukkelyk bevestigd Ook hier du i Verdeeildhedd Men werkt eojiter saimen om de Avro weg te krijgen Waar men uit ervarmg weet dat de gpoo e maaaa naar de Avro zal bl ven lujöteren begint mem om de Avro uStoendingen na te gaan bootsen Het Dagelijkftdh Bestuur van de Avro is overtuigd dat de slag die gevallen is nieft blijvend zal zijn Eenmaal 3Al recht worden verkregen dank zij de steun van de luistervinken Do Minwter moet zien dal er aan de Avro toch wel iets bijztmcbrfl wam AppJaufi Mevr Ant van Dyk vervolgens het wogMd nemende inerAïte op dait deze beweging Ingt weikt heeft op haar mnerlijke gesteldheid Om daarvan uating te geven wal zij maar e i liedje zingen Dit liedje m getiteld Nieuw Geuzenlied Met den zang faaervan oogstte mevr van Dijk veel bij val Mevr Van Dijk modht vervotgena een pracht bouquet ruode reeen in ooitvanget nemen Een geweldig applaus brak Icb Vervolgens kreeg de lieer W M de Vos het woo d Dp Avro wordt aldus spreker met en korte slag vernietigd De verontwaardigbig in d i lande ia overal opgewekt In 1918 werd óver een politidie vergiaeing gesproken Dit is de politieke vergissing van baden Men heeft zidh veiglat in de veKhqadiogen Het goede recht is aan onze zijde dat moet onae overtuiging eijn Dr Groeheide heeft genegd dat men bij voorbeur moet aameni eTken Dan pas wanneer zufflcs niet mogeflijk ia moet men alleen gaan taan Dit ligt in de natuurlijke oude der dingen De nationale vOfltseenheidsgwiachte welke de Avro vexbAkt aou er toe kunnen le4dén dat de volgeüngw va heden in de toekomst zulks niet meer zouden zijn Vandaar dart de Avro besinat moert wordeo In iet zendtydbealuit atast het zoo goed omschreven De Minister van Wateretftat overwegende ena baeft goedgevooden Inderdaad want het zen tti dbc IuM weid bem kedeantead Toopztttor der N i aW prof dr J A Cx io r l t openm ffwoord al Bprekeo o waar o a liet woord zullen voeren prof dr J WMfred Moood uit Parii De toestaken zullen worden vertftBdd Ue reis van Koninglnen Pritmt Te Finse anBekomwi Het Ned Corr Bureau hee ft bericht wtvan eQ d H U l UJiunRin m H K H ï imw f J4 iiima uter te FiiuwaijnftanKC Bespiwkiniren t P het MlniBterie van BliuieiÜMdticlie Zake iniak de eierhandet Ündfi vü r Utfi L tiap van den Jiet r Man holt buofd v aji de l uiteuiaiulti tie lundbouwvQorHdituigMÜejiat ih op hel mutmttirm vuiiluBiieiUandadie zaken eu lanwiboaw een veyKatiering l ele fd tenüuuclo niet de vertegea woordlgei vun de plutUiiw tJiaodei eu eier handaluraii vera iilleiid awigöieigöniieilön iiidt liisu ekidnif Wi den eieriiandei ta bespreken Op i S e venta ening wareu mede aoawexig ii igp aardigden v an de Nol Fluuuveefederatie hei Nod ïiereontroiabui eau de tlelderscJie ÜverijseiBOhe Ver van Kierbaadelaren do Vut van EierJiandelaren Barneveld e i niAtrekeo de Ani terdaui cfie Eierbeurs ié Boud vaji Ëier exporteurs deCoup oe niond cilif Eienuijn deVeolooadieEierveilu g tie ArnJieinscflie Biervöilmg de N rd Nederlandaahe Eieraveiün de Eiervetlingen te Edu on GtulderniaJaiiiu de Verv j Genwenten met vrije Eierniarkten benevens de Rijk3pluiniv eteeUconBul nt By de benprekm vuJi het piuit verhiouging mvoerleuliten op eieren m Duitechland van S Murk per 10 K U bruto op 30 Mark per 100 K Gnetto vu ï 8 tot 1 6 per wepd door vervaMoihJUeHde uiHtc llirmen er op aangedrongen dat Naderiand lot een actieve li idelepolitodf zal moeten overman en ddt kenliaar te maken bij de Hageermg en bij de HtaataoonMnweieLovinik terwijl met betrekking tot dit punt voorts een comité vaA aiCiie werd igeKtokl waoj in werden benoemd de heeren J U HMukels Hoermond voonfitter P üiaasen Apeldoorn vice voormtter G Tirkker Tiil bergen aeeretans G Rodep berg W Kru ide OeVenter P J Haa ten Ti4burg 8 van Kee Amerongeo Giüoot Aruiiem en J Tianmeifl Auuit rdani Mond en klauwzeer Vragen van het Kamerlid BolAi over het middel van den heer van den Berg Het Pweede Kaonei Boon treeft den nunistef van binnenlandsiiie zaken en landbouw d voJgenda vragen geeteW 1 Kan de minister inlicbtiogen verstrekken omtrent de werking van heiL nuddai Mataflp bij vipe hjdetwie aan of beamet met het viru van mono en klairwaeer dat volgeps da joogate berioliten in $ panje onder we fenaciiappaiijk toOBiclit toegopatft 2 2oo neeö m do uuiuBter dan bereid met het oog p de groote belangen dér Noderia KMh vueJitóndari oninidd lliik daawmitrent Jntliohtiugen te dOen inwinnen en enkale ou bevoorooi eekle deakundigen naar Spanje te zendan ten einde sioh ter plaaitao omtrent de werkuig van genoeukd middel up de lKUgfe te steUien i Mocfatm de uiRbUj gen uit ijoaaje hoop 4 i i T Ktaivmig oï on vatbaarntakfn van dOor uimid én klauwaeer aangetaat vee wil do uHniater aJ dan bevoDderen dat ten apoedigete m I t derland proeveA worden gejwnieu waar hot vraagatuk wper urgentei ia gewordt dooEdien m de oiiiniÖdelii ke omgeving van a G ave£ ttaga een ernstige mond m klauwaee r t pideBWe ht raAönde ia 4 Ia de Müuster niet vaji nWiejiing dat nieta i i beproefd rnoet worden gelaten om deze xtn gevreeade aiekte dde den veehoudera hondewiduu udéu guldem sdbada bardkkent km deugdelijk nwgélylk te hartlijden r Provinciale staten van Zuid Holland V Ainmeratoi BU het voorstel tot het lwrjo u n van financieelen steun aan Ammdvtititl dnngt de heer VAN STAAL s d aa i op annexa ie van Ainmerstol door iSchuonhovt n en B rgamfiftcbt De noodlijdende toofttatid vuii otze gemeente van 50 H A zul aiidj s ninmur veranderen De heer ORBNA DE lONGH Geo St antwoordt dat deze kvrestie de vttórtdury de aandacht van Oed Staten heeft Het Voorstel wordt aan tuimen z K s De droogmaking van de iReuwUkt che en Sluipwijluche Pla ssen In de vergaderinsg van de Prov Staten van ZuidHolland ïh giaternuddag dan de orde gelutnen de behan ltng van he mwyxend praeadvies van Gedeputeerde Staten op het adreH van de Gemeente Roeuwljk om over te gaan tot droogniaking van de Aeeuwüksche en Staiprwjjksche plassen Het allereerst w rd het woord door Dr A C A Hoffman Dr HOFJi MAN r wyst er op dat de gesamesülike georganiseerde bonden van land en toinbomvera wwrkgevers en werknemers voorgelicht door hun te dezer zaken deskundigen zich voorstanders der drooglegging hebben betoond Spr stelt dit machtig instemmend initiatief op den hoogsten pry fi De geschiedenis onzer droo makeryen rechtvaardigt ten voUe deze georganiseerde instemming Spr heeft in vorige zittingen Gedeputeerden verrocht om historische gegevens uit onze r ke archierven met betrekking tot vroegere droogmaker en Gedeputeerden hebben hieraan voldaan ten opzichte van de Zuidpias en Ptins Alexinder polder Spr brengt daarvoor dank Juist uit die droogmakerüen bly kt zJ opnieuw dat de gnschiedenis onzer dfoogmakerijem leert dat alle tegenwoordige orgiunenten tegen een nieuwe droogmpcing te hoog worden aangeslagen en reeds herhaaldeluk door de historiache traditie volkomen z jn weeriegd Ten twwiijze daarvM ffaat spr na de ge chiadania van de door Gedeputecorde Staten I genoemde droogmakeröen De Zuidpias is 1 risico gro ter zal z n dan de ƒ üOO 000 juist honderd jaar geleden drooggele j in de rapporten genoemd onder de moeilyke economische omstaWligSpr heeft meermalen gevraag l om I heden zelfs in oorlogstoestand tydens I nieuwe onderhandelingen Hierover blijkt niets uit de stukken Hoewel di Ministei van Itfenale tot nader overleg beretd waa ia hiervan nimmer sprake geuci t Het coÜQge heeft na 8 maanden getraiiiaerd ie hebben na eerat waardevolle mededeelingen gfedaan De Minister van Upfenaie ou aan een narticuUer die tot diojgniaking zou willen overgaan zulko eischen met hebben gesold Zyn eisch is onbihyk Spr komt thans tot het kostenvraaghtuk De regeering is niet bereid meer dan ƒ Interruptie Een rare opvatting De uitAwuw van de steden blyft doorgaan Tal van tuinderijen en boeren die thans worden verdrongen krygen door drooglegging gelegenïi d zich elders te vestigen Ged Staten komen nog met een ander zwak argument van eenigen invlod op de Ned handelsbalans zal wel geen sprake zyn Is t college nu eerst zoo schrander geworden Ged Staten hebben zich ook uitgesprokentegen het plap v n Dr Beekenkamp in verband met t kweWjezwaar Dit kwelbezwaarzal by voortduriHg blijven bestaan by denpolder Vettenbro k By een evenueelenieuwe doorbraak zal de verantwoordelijkheid der tegenstanders van de drooglegginggroot zyn Wat denkt men te doen met den Blinde Weg De proviiftie heett te dien opzichte een taak te vervollen Spr brMigt in herinnering dat de venschillende boerenlionden op uitbreiding van cutuurgrond aandringen en voor droogmaking pleiten uit een oogpunt van bodemproductie Ook het N V V heeft spr gefnachtigd in vmband met de goede gelegenheid voor wericverachaffing en werkverruiming voor droogmaking te pleiten Over het natuurschoon is heel wat geschreven Als men voor droogmaking i wordt men al gauw ingedeeld by de vandalisten Spr is een groot bewonderaar van het natunrechoon maar in een aardige brochure van den hoer Van Tol geven de foto s een ander natuiMBchoon te zien dat meer opgeld zal doen in het tegenwoordige natuurschoon de polders Tempel Middelburg en Vettenbroek v Ook aan de beteekenis der Plassen als recreatie oord Wiji spi enkele woorden waarin hy uiteen zet wellrc ma regelen in dat geval genomen zullen dienen te worden o a oyteigening er Plassen veHseterJng toegangswegen een behooriyk restaurant en hotel etc Spr schat dat men voor oen bedrag van ƒ 1 500 000 nog maar eerJ derderangs recreartieoord zal krygen De Goudache markt de winketstand liehtfabriefcen n battoir zullen ervan pro Spr wyst op een artikel van Ir Verloren van Themaat in de brochure Van Tol waarin een critieki op de klaldcelooze beweringen van Ir Smit wordt gegeven Spr wyst ten slotte erop dat de Staten vo ir een belangryke beslissing staan Het bciluit om tot droogmaken over te gaan is belangrijk het bertluit om nooit tot droogmaking over te 0aan isenog belangrijker Spr vraagt zicW af of t niet wenschélyk is de Staten nog wat meer gelegenheid te geven deze zaak te overdenken Spr meent echter dat er thans ja of neen gezegd zal pioeten worden I De heer BiHUNT c h aluit zich aan bij het woord van waardeering uitgesproken jegens zyn medeleden die zooveel studie van de droogmaking hebben gemaakt Spr wil slechts zyn tem motiveeren Noodig is mtbreidmg van cultuurgrond Ken door velen langgekoesterde weïisch kan door drooglegging in vervulling gaan Spr acht het echter met te verantwoorden dat het risico alleen voor rekening der provmcie zou komen pr zou t lie st yien dat een voorstel tot uitstel zou worden ingediend om nad r overleg met de Regeering te kunnen pl n hoewel agn er zelf geen behoefte aan heeft Spr meent dat een belangryk offer m alle opzichten te rechtvaardigen zou zyn Intusschen kan hy met het voorstel van Ged Staten meegaan ala van nader overleg mets meer te verwachten is De heer BBEKiKNiKAMP lib zegt in verband met het feit dat hy zy n deoldieelden in een broehwe heeft neergelegd niet veel meer te zullen zeggen Spr meent dat de voorstanders van het behoud overvragen Spr IS principieel voor drooglegging maar t moet geen reuzenstrop worden t Mag natuurlyk wel wat kosten Oorspronkelyk ging t alleen om het behoud van natuurschoon later heeft men er van alles bygehaaJd Wahrheit und Dichtung de waarde der grond de kwel de visschery etc Spr herinnert a zy voorstel tot gedeeltelyke droogleggingjced Staten hebben hieraan hun byzond R aandacht gewyd waarvoor spr z n dank betuigt Met betrekkiï tot de waarde van den grond is altyd gezegd dat er alleen arme boeren zullen koniten Maao men behoeft toch niet alleen naar de eerste v f of tien jaar te kyken Overheidslichamen kunnen toch gedurende den eersten tyd de exploitatie verzorgen Men heeft gezegd dat de schadevergoeding veel te gering zou zyn Door gedeeltelyke drooglegging zou de achaitevergoeding voor de omliggende poroeeien daar inkllnking dan niet vow zou komen tot een minimum gerediu eRJ wonden Het behoud der Plasaen uit eii oowunt van natuunscltoon n hy ën geldt aU en landbouwcrisissen en by dreigende staatsbankrobten Toch durfde het Ri k self na mislukking van jarenlang durende particuliere stedelijke m provinciale initiatieven deze droogmaking aan en schreef daarvoor een jnillioenenleening uit De aldus ontstane polder venals de Reeuw jksche Plassen was onmiddellgk naby Goudu gelegen De Wet van 26 Üav i i1 kon wi der iitrt gestichte fonds tot dfoogmakinig opheffen ondanks de toen ook nog zeer zware geldelUke oiVers als gevolg van t noodzakelijk drastisch financieel optreden van het mi nisterieVan Hall en ondankff de economische ellende der vreeselyke aardappel ziekte Honderden boeren gingen naar Amerika Voor de droogmaking dei plassen beoosten Rotterdam die thans deel uitmaken van de Prins Alexanderpolder leenden de Provinciale Staten in 1863 één milUoen Tegen beide droogmakerijen waren te voren allerwege tal van waarschitwingcn Van verschillenden aard bekend geworden Hoe greheel anders staan Ryk en Provincie thans tegenover de voor efftelde droogmaking der Reeuwijksche en Sluipwyksche Plassen Het gemeenschappelyk adres van het z g groene front van christelyke katholieke en neutrale boeren en tuindersbonden aan onze Rijksregeering inzake de huidige moeilykheden in land en tuinbouw noemt als 6de voorstel in een tweede categorie van wenschen tot de Regeering dezer dagen gericht verruiming der oppeivlakte cidtuurgnmd door Wvordering van ontginning en ontwatering Hier rijst dus ondanks alle nooden en teleurstellingen de historische oerdrang van den landbouw het verkrygen van nieuwe cultuurgronden als grondbedryfskapitaal voor de jonomische welvaart van den boerenstand krachtig omhootg en uit zich in t program In verband hiermede zou het wellicht nuttig zyn om alsnog overleg te willen plegen tusschen Ryk en Provincie om voor g zamenlyfc risico het project der drooglegging van de Reeuwyksche en SluipwykBche Plassen te durven onderjieman Men ontneemt op allerlei wyzen door stedenuitbreiding wegenaanleg sportvelden e nz vele hectaren cultuurgrond a m onzen landbouwenden stand en wanneer gejvezen wordt op plassen te voren als het ware onbekend en practisch onbenut om land te kiumen verkrygen als genn e resti i tutie voor t zeer groote steeds toenemend verlies aan cultuurgrond dan roepen de stedelingen 31Üf af wy willen roeien en zeileri en ons zelf recreeeren Op deze wüW houdt de ware wijdheid ook in t pro Op grond van deze overweg ingen blijft mt r aandringen op droogloiggmg van de Weuwiljksche en Stbipwjjkscha Plassen De heer VAN S AAL s d wil na de historische beschoitwingen van Dr Hoffman eeji woofd van praetischen aard zeggen Staien met nadruk hebben verklaard dat de bodemproductie van grootar beteekents is dan het behoud van natuurschoon Spr heeft met belangstetlm de actie van het Comité tot Behoud der Plassen gevoljjxl die een adressen lawine van bestaande en met bestaande vereenigingen wist te organiseeren en de pert op wist te zweepeu en m t byzonder op de groote moeilyKheden van techmnchen aard wees waardoor de droügmakera wat umgstvallig zyn geworden De technische adviseurs hebben echter verklaard dat de drooglegging technisch zeer wel uitvoerbaar i3 o a wylen Ir van Elzelin fen en Ir van de Wal Hierdoor wordt een eind gemaakt uan al de legenden die hieromtrent de ronde liebben gedaan Ged Staten zyn hierdoor echter in eau doolhof gebracht Wanneer Ged iStaten dit niet nu maar een jaar geleden duidelyk zouden hebben gezegd dan zouden vele Statenleden er niet door m de war zijn gebracht en zouden de stemmingen in de fractie er wel anders hebben uitgezien Er ia een nieuw element gekomen m de laatste dagen Het argument dat men In verband metde heerschende land en tuinbouwcrisis zeervoorzichtig moet zyn heeft opgeld gedaan De landen tuinbouwcrisis eft niets temaken met het vergrooten vZi de bodemproductie t Is een zuivertalaatschappelykverschünsel T o v de Vdroognmkingsmaterie heeft dit ai ument gOt waarde want volgend jaar kan oe toestand apderazyn De zaak van de at of niet droogmaking Js er een van 40 jaar waarvan men 86 jaar de droogmaking ongemoeid heeft gelaten Een kleine groep heeft op minderwaardig gronden eerst an de laatste jaren een agitatie gewekt Toen de Haarlemmermeer werd drooggelegd heeft niemand minder dan Willem Bildert jk heftig daartegen protesteerd Evenals de drooglegging van de Haarlemmermeer een zegen was voor ons land zal de drooglegging van de Jleeuwüksche Plassen dit voor deze provincie zyn Een ander argaiment is het risico van de waarde van do te verwachten cultuurgrond Spreter staat er over verbaasd dat Ged Statenlet het advies van hun ile kundigen hienwe hebben gevo gd Spr wyst op de grond van i n pjhler Tempel waar men wat de Bosko ijo che producten betreft hetr atuj e van de zalm kweekt AJIes w jst q op at te gmnden van de Reeuwükwhe Plas en van uitstekenden aard zyn Spr heniinert ook aan de goede resultaten in den polder AMInia door de combinatiedc Vne vi rkreg n llagenwoordig kan men van de slechtste gronden door bemesting goede maken dus zeker van die van de Raeuwykschp Plassen Br kan gMB sprake van zUn dat hat HllIBMO PEH geeft Uw kinderen in deze arme dagen Fyffes bananen want nu zijn 4e goedkoop en voordeelig bij aankoop per K G Door de natuur verpakt in een hermetisch gesloten schil zijn ze hygiënisch en imakelijk en door H H doctoren aanbevolen als het lichtverteerbaarste voedsel LET OP HET BLAXIWË ETIKET FYFFES voo Gouda en Reeuwyk Beide belangen zyn door het behoud van twee Plassen voldoende gediend iBehoud van deze Plassen is echter een quaestie van groot belang voor de geheele Goudsche burgery Spr wyst erop dat in de laatste jaren vooral deze beide westelyke plassen veel meer vreemdelingenbezoek hebben getrokken Spr brengt gaarne hulde aan de organisa toren van de propaganda voor dit bezoek gevoerd Ten aanzien van de argumenten tegen gedeelteiyke drooglegging aangevoerd meent spr dat deze alle zeer onzeker zyn o a wat betreft het kwelbezwaar Er is niet aangetoond dat gedeeltelyke droogmaking nadeelig zou zyn Spr geeft toe dat er eenige onzekerheid is dat er risico is Spr betreurt het daarom dat het Ryk niet tot hoogere deelname bereid is Ten slotte wyst spr nog op het gevaar dat voor den polder Vettenbroek blyft bestaan als de Plassen niet worden drooggemaakt Spr vraagt zich ten aanzien van de algeheele drooglegging af of de provincie zich aan zoo groot risico kan blootstelten Sprherinnert aan de stroppen bij de Zuiderzeewerken het standpunt van Defensie en aan de tegenwoordige landbouwcrisis die ongetwyfeld zyn invloed hierop zal heblfen Dr Beekenkamp deelde ten slotte mede geen voorstel tot gedeeltelyke drooglegging t zullen indienen GEMENGDE BERICHTEN Vreeselük ongeluk op de Sportiaan in den Haag Zeetienjarig meisje doOr tram overreden en gedood GisUTiiiiddag even na één uur is op de SiHirÜuaii lil den Haag liet 16 jarige meieje W d A wonende m de Pauwenilaan door hjn 21 overreden Het nieiaje fietate da Sportiaan af m deriditingHoutrustbrug Al wildö reolital de Tui enibooni6trftMt in ftlaan toen uaiiter haar een niotorwagen van ftjn 21 111 gioote sneflieid naderde Te laat UeiiiPrkte zij het geaaar Zij probeerde nog e enwijdig aan de tram te rijdlen maar werd g frept n en 12 M meegesleurd BewusteSodl Hl vnec e ij i anp hBb liwotd verwond werd ZIJ opgenomen en m een nabijizijnd hui binnengedragen Vandaar in ij naar éiet Roode Kruiaiziekenhuis vervoerd waar zij na eniK ogentilikken overleed 1 Waarftühijnhjk ia Bieft ongeval aan ohvoorzicüihi gihewl van liet staditoffer te wijten Wel verklaarden voisoliiUende oijLstanderfi dat de traniu op liet punt waiar het ongeval pJaatö wond altijd zeer hard rijden De politie stelt een onderzoek ui of de trandieHluui der signalen gegeven hefft eooal hij bij het pHSWcren VtUP m overgang verplicflit iB Hieiomlrent liapenNle verklaringen ler getuigen uiteen Weeshuia te Dordt Wegens de dalmg vun hefll aaratal VerjcLeegdeii in het Vereenigd Arilyen Weesen NieuwliuLs tfeiiifiiiUtlijke uneteUuig zijn stemmen opgegaan deze inriditaig op te llieffen en de weeaen in goainevemlegmg te jeven Dedpn regenten dattrvoop eerBt en voor fel Uianji is na overleg toesloten den Raad in overweging te geven een klein weesJiins in te richten voor tien vorplee dien Het groote tegenwoordige geibouw wordt dan aan de genwenle teruggegeven Het weeahuns beait f 7350 jaarlijks aan eigen inkomsten De verplegingskosten voor tien volle en zeventien uitbes tedeii halfweezen worden geraamd op f 14 050 Rr wordt voor de nieuwe kleine mridlilflng een subsidie gevraagut van f 6700 s jaars Hierbij komen dan voor gemeenterekening le loor iiilkrimping van personeel uit te beiiilen at ïitgeldeii B en W stellen den Raad verder voor afwijzend te bescdiikken op het adres van den Voüiediijraad te DordrecJit om verruuwng van d mogelijkheid tot ofaieniing van verpli egdpn in liet gestidiit Het auto ongeluk te Arnhem Een van de beide dames overleden Hei iiuto oiigelitk dafc in den nadit van Dondeidag op Vrijdag bij het viadutft aan den Apeldoornadien weg te Anilieiii ptaale had iliewft een twewde slachtoffer geèiachtde 30jarige mejuffrouw Bande die awaar gfcwond werd ia jn ïiet ArnhemecJie zdeJienliuia ovéTlwien ïn den toestand van lajar au tei IA een K uii tjgei wendwig gekomen RADIO NIEUWa Programma van heden Hilversum 30 Vooravondk oncerf 00 Bopkenïialfuur 7 3 en 8 01 Gramofoonplaten 8 15 Concert rfKiuw A V Huizen 5 00 Concert KRO 7 50 LestinjEOycluB 8 20 Concert 8 55 Voondracht g 35 Viool recital 10 05 Declamaltl 10 26 Ooncan NMuwe Abonnee ZU die zich met ingang van 1 Juli 1930 voor minstens drie maanden op de Goudsche Couiant abonrieeien ontvangen de fot dien datum verBchUnende nhmjners jffati STADSNIEUWS GOUDA 20 Juni loao Gemeenteraad Agenda voor de Vergadering van d i Raad der gemeente Goudu op filaandag uj Juni li 3ü des namiddags 8 ui Aan de oide Het voorstel tot overplat tsing van het hoofd der o l school 6 den heer P de Vos luiar de o l school A Voordracht ter benoeming van een hoofd aan school 6 Hersteming over punt 1 art 15 ije lid van het voorstel tot wyzjging van het reglement van liet Wieeshuis en eventui e verdere behandeling daut a1 Het voorstel i z de verwarming van het Raadhuis Htt voorstel tot wyziging vanmrt 38 der Bouw en Woningrverontening Het voorstel tot wyzigmg van het uitbreidingsplan H rsto Kade Boomgaardstraat Het voorstel tot verhuur van het woonhuis Vierde Kade 17 Het voorstel tot verhuur van een JokaaJtje der Kazerne Het voorstel tot verhuur van het O N A terrem Het voorstel tot het voeren vap e n rechtsgeding met de fa Wed K A vgnden Heuvel 11 Htt voor tel i z de rioleering van het stadsdeel De Korte Akkeren Het voorstel l z het verzoek der fa Van der Want Barras i v m het herstel der walmurcn aan Oost en Westhaven Het voorstel tot den bouw van 2 kleinkamerovens voor de gasfabriek Het voorstel tot aanscha ing van UnzinebeWaarplaatsen met pompinstaUftbe voor dti bQdryven van Gemeentewegen Brandweer en Reinïgingadienst Ht voorstel i z verlaging van het maximumaantal vergunningen ingevolge de Drankwet Het voorsbel tot het gevtn van namen aan eenige straten Het voorstel tot aanvulling der Algcmeene Politieverordening i v m de veiligheid van schoolkinderen Het voorstel als voren i v de InvoeriR n het éénrichting verfceer ifr de Vap Stryenstraat ca Het voorstel tot toekenning eener pe sooniyke toelage aan den awemmeester VlVerhart Af en overpchrüvingen op de gemewrti begrootingcn dienstjaar 1929 en 1930 n verder voorkomende zaken Benoeming leerarea H B 3 Mej A van Vreumingen tydelyk leermysl aan de R H £ R te iW ApeJ iS ttUSm bestuit benoemd tot leerares aan H B S Benoeming By Kon besluit is met ingang van 1 J li benoemd tot kantonrechter plaatsverVangsr te Gouda Mr H P C M de Witt Wönwi Poliomy itia Anteiior Acuta Sinds 13 Juni geen nieuwe gevaUw In het laatste etmaal zijn geen nkawe gevallen ten Stadhuize gemfcid Sinds 13 Juni j l zyn geen nieuwe gevallen van kinderverlamming voorgekomen De patiënten allen verpleegd in het Vtai Iterson Ziekenhuis maken het best Atl verschillende zieke kinderen zyn duidriÜk verbeteringen wat betreft de verlaminil i i verschynselen waar te nemen Intrede Ds G Elzinga Ds G Elzinga predikant te s Grai zande beroepen predikant by de Ned Hfff Gemeente alhier hoopt 13 Juli a s ya afscheid te nemen van de Ned Herv Ge te sGravezande en den 20en Juli zyn trede als zoodanig alhier te doen na btivwtigd te zyn door Ds A van Geest predikwit te a Gravezande Ons drinkwater Blykens het onderzoek van het water dtf Goudsche Waterleiding My door Prof U h E Grestor datum van monatemame 2 Juni verdient het aanbeveling de ontharding iets minder ver door te voeren overigens geeft het onderzoek geen aanleiding tot opmerkingen daar de toestand geheel in orde Is Door een spiegelruil gereden Hedenmorgen te ongeveer 10 uur h d de heer C Brands wonende iBoschweg 30 het ongeluk door het afloopen van een band vap een mét gras beladen wagen in het raam van de heer Joh C van Winkerden aan d n Bleekersaingel te ryden De ruit werd geheel vermeld Verzekering dekt de scbad Een goedkoope trein naar Oosferbeek Arnhem en Nymegen Zondag 29 Juni a s aal een goedkoopetrein loepen van iDen Haag via Gouda eft Utrecht naar Oosttrbeek Arnhem en NÜmegen De trein vertrekt van Gouda te 8 09 De verkoop van plaatskaarten vangt reedi morgen 21 Juni aan Reizigers die zich van plaatskaarten voor de goedkoope treinen voorzien kunnen desr verkiezende een regenverzekering slmtenmita déze gesloten wordt tegelyk met het nemen der plaatskaarten en de verschuldigde premie zynde 10 v n den prys der plaatskaarten wordt betaald Chr Oranje Vereeniging Jaariyksche Alge o Ve gader i Donderdagavond 19 Juni kwam de Cht Öranjevereeniging alhier in jaariyksche aï terneene vergadering byeen in het gwou der Ver tot H i des Volks De voorzitter Os Simon opende door gelameniyk te laten Eiiigen Lof zy den Almachtige daarop las hy een gedeelte uit 0 h1s Woorden ging voor In gebed De bUna tropische hitte had misschien vele leden weerhouden o oft te komen toch ifiad de voorzitter gaarne wat meer warmte ge Wefkt voor het werk der vareeniging In verband ma tQf ppre gpkomen opmerkingen over den langen ddur van de laatste feestvergadering aegde de voorzitter toe voortaan er voctr te sullen waken dat dergelyke avonden hoogstens twee uur duren Daarna kwani aan de orde het jaarverslag van den secretaris die mocht gewagen van den bloei der vereeniging en van de zeer goed geslaagde openbare feestvergaderiiigen in het afgeloopen jaar Naar aanleiding van dit verslag werden vragen gesteld over den komenden Volkazangdag Besloten werd dat twee leden van het bestuur een bezoek zullen brengen by den Burgemeester om te verzoeken op het programma voor zoo n zangdftg in het vervolg ook vaderlandsche liederen geplaatst te kragen Uit het jaarverslag van den penningmeester bleejf dat een ruim batig saldo in kas was Op verzoek van een tid uit de vergadering geeft de penningmeester nog eenige toelichtingen In de commissie tot het nazien van de bescheiden van den penningmeester worden benoemd de heeren v d End en Kapteyn In de nu volgende bestuursverkiezlng worden de aftredende bestuursleden ds J i Simon ds J P C ten Brink en Jac Boot als zoodanig herkozen terwyl in de plaats van den heer B E J Bik die wegen vertrek naar Enkhuizen zyn functie moet neerleggen gekozen wordt de heer rf E Calatz Baarop wydde de voorzitter een harteluk woord van afscheid aan den scheidenden secretaris Hy toch heeft de moeiiyke tyden van de vereeniging meegemaakt maar mag thans de voldoening smaken dat mede door zyn activiteit de vereeniging tot bloei 18 gekomen De voorzitter wenscht hem Gods zegen toe voor zyn komende ambtswerk ah predikant van de Luthersche gemeente te Enkhuizen Naar aanleidipg van het volgende prograipmapunt Propaganda doet de voorzitter eenige mededeeliiigen over den a s Wydingsavond in de St Janskerk op 29 Aug waar als spreker zal optreden ds iH Janssen Legeren Vlootpredikant in Den Haag en waar de Zangver Hosanna haar medewerking zal verleenen Eén der bestuursleden iiringt er op aan niet alleen op Koninginnedag maar ook op andere verjaardagen van het Koninklyk Huis de vlag uit te teken Verder komt in bespreking de a s hulde betooging in Den Haag waar de Koningin een vaandelgroet zal worden gebracht De vereeniging besluit aan deie huldebetooging deel te nemen en benoemt afgevaardigden voor een vergadering op a B Donderdag Uit de vergadering komt de wensch naar voren op een wydingsavond voortaan meer nationale liederen te Jaten zingen Nadat nog enkele punten orden aanga sneden wordt op veyzoek van den heer HeUstek den scheidenden secretaris toegeizongen de zegenbede uit Psalm 134 de voorzitter brengt dank aan den heer Verkerk die met zyn xylophoon en klokkenspel zoozeer heeft meegewerkt tot het welslagen van den avond waarop ds Ten Brink met dankzegging eindigt l andweer demonstratie op de Markt Onder groote bel angfttellmg heeft de Qoud che brandweer gieterennarniddlag op de Markt een demuOetratie gehouden met haar nieuw materieel Ondersteld werd dat in het tadtiuie brand waa uitgebroken Het was nu de tatsk van de brandweer deze te bluaeqhen en de boven geborgen ardhiefatukken alsmede de ioh in de twvenverdieping bevuidende personen te redden Het vuur werd van alSe zyden door hdt geh ele bran dw ermate lUaai aangetast De brandweerlieden kiominen langs ded grodten bramllaidder tot in de dakgoot en vandaar niet opgetrokken losse ladders tot aan do nok van hel dak vanwaar de stralen werden genicflit an enornw massa a water in hel Vmir werden geworpen Het gelukte door middel van vangzeilen de arttiiefstukken behouden op den grond te krijgöi terwrfjl uit eep der vensters aciitereenvolgena een vijfta mannen door het vangaeü ongedee d begane grond konden bereiken De demuiLstratte toonde aai dat het per otieel zeer bedreven waa en volkomen berekpiid voor de taak wanneer bij eeo heusdie brand Ihun hulp wordt gevraagd Ongetwijfeld ia dan alles nog sneller verlooPtti KanCongtrecht Overtreding Drankwet Gisteren stond voor het Kantongerecht terecht C M v V huisvrouw van G de G wonende te Gouda voor het zonder de vereischte vergunning verkoopen van sterten drank In het klein Verdachte liet verstek gaaïi en vrerd conform den eisch van den Am Öïaar door den Kantonrechter plaatsverva Agw Mr R Rensma veroordeeld tot een geldboete van ƒ 50 suba 5 dagen h met verbeurdverklaring van de Inbeslaggenomen drank voor hetzelfde feit stond terecht J v d H te Gouda verdachte verklaarde niet geweten te hebben dat hy een overtreding had begaan Hy had vergujming om drank per glas te verkoopen en dacht dat deze vergunning ook toeliet het veitoopen van per flesch Utt het onderzoek bleek echter dat verdachte reeds 15 jaren caféhouder was zoodat volgens de Aiiibtenaar de uitvlucht van den verdachte al t doowi tig was Verdachte had bU 00 feel Jartii praktyk daar eï achter kunnen komen Het O M vorderde daarom togeü verdachte een boete van ƒ Sft by iriet betaling te vervaogen door een hechtenis van vyf dagen met ver De droog naking der Reeuwüksdie en SluipwUksche Plassen in de Staten van Zuid HoUand De Plassen behouden In de hedenmorgen voortgezette zitting vM de Provinciale Staten van Zuid Holland werd voortgegaan met de behandeling van het praeadvies van Ged Staten tot afwtfzlng van het verzoek der GemeeiHe Reeuwyk tol droognwking der Reeuwyksche en Sluipwyksche Plassen Allereerst kwam aan het woord Mr Ü A van Eek s d die zich uitsprak vuor het denkbeeld voor gedeeltelyke droogmaking Daarna verklaarden de heeren Jansen Maneschyn a r en Kersten s g m een uitvoerig betoog zich te scharen aan de zyde van Ged Staten die de droogmaking afwyaen De heer Braat pi bepleitte de drooglegging als in het belang van den landbouw Door de heeren De Kok a r Dr Hoffman r k Loerakker r k e a werd een motie ingediend beoogende uitstel van behandeling te verkrygen teneinde de zaak opnieuw in studie te nemen zulks in verband wet een ingekomen adres van den R K Boerenen Tuindersbond waarin op grond van de crisisomstandigheden de noodzakeiykheld wordt betoogd van het verkrygen van meer cultuurgrond Tegen deze motie kwam Mr Werber v d in verzet die betoogde dat droogmaking dezer Piassen niet verantwoord is voor de gemeenschap Ook de heeren Schouten e a verklaarden zich tegen uitstel van behandeling In de middagvergadering hield Mejuffr Suzfc Groeneweg a d een uitvoerig pleit voor het behoud der Plassen tie heer Jan ter Laan 3 d verklaarde dat de S D A P fractie zich in groote meerderheid tegen de droogmaking heeft uitgesproken P raooniyk zou spr kunnen megaan met een e v voorstel tot gedeeltelyke droogmaking De heer de Kanter lib verklaarde veel voor het denkbeeld van Dr Beekenkamp tot gedeeltelyke droogmaking te gevoelen Echter na het praeadvies van Ged Staten te hebben gelezen verklawde spr zich aan dat afwyaend advies te zullen houden Ook de heeren Schouten a r en Watnaer a r verklaarden zich accoord met het praeadvies van Gedeputeerden Op landbouwkundige gronden wees de heer Warnaer de droogmaking positief af Vervolgens kwam de Gedeputeerde Jhr Mr von Fisenne r k aan het woord Spr verdedigde in een uitvoerig betoog het praeadvies van Ged Staten De wyze waarop de heer Van Staal tegen Ged Staten is ppgetreden kan z i niet door den beugel Te half 6 seint men ons De Staten hebben met overweldigende meerderheid met 63 tegen 4 temmen aangenomen het praeadvies van Ged Staten oïn niet tot droogmaking over te gaan beurdverklaring van de n beslag genomen drank Overeenkomstig het requisitoir veroordeelde de Kaïrtonrechter dezen verdachte tot ƒ 30 boete subsidia r vyf dagen hechtenis Veiligheid van het verkeer in gevaar brengen Voor dit fedt stond terecht K H wonende te akenbuTg aan wien ten laste was gelegd dat hy op den weg den Hoogen Schielandscben Zeedyk tusscbén Nieuweiy kerk aan den IJssel en Moordrecht als héstuurder van een vierwaelig imotorrytui f een voor hem uitrydenden fietser di de rechterkant van den weg hield heeft aar gereden aangezien hy tu hen een he i tegemoetkomende met paard bespannen wagen en den fietser wilde doorryden De fietser was dientengevolg van den dy k afgeduwd en met fiets en al naar beneden gerold gelukkig zonder eenig letsel te bekomen Verdachte bekende het feit begaan te hebben De Ambtenaar van het O M requisitoir nemende achtte door de bekentetoia van verdachte en de verklaringen der getuigen het ten laste gelegde feit wettig en overtuigend bewezen en vorderde tegeh verdachte in aanmerking nemende dat het ongeluk nog goed was afgeloopen een geldboete van ƒ 15 subs twee dag n hechtenis Overeenkomstig dit requisitoir werd verdachte door den kantonrechter veroordeeld tot een boete van ƒ 16 aubs ttwee dagen hechtenis Uitspraken Wegens overtreding der Arbeidswet 1919b werden veroordeeld A J te Waddmxveen itut drie geldboeten van ƒ 6 subs 3 mai 4 d h L M T te Reeuwirk tot een geldboete van f 20 subs 1 d h A H de J twee geldboeten van ƒ 6 suhe 2 maal 1 d h wegens het niet op tyd betalen van premiën ingevolge d Invaliditeitswet voor een arbefder W J S te Gouda 76 geldboeten van ƒ 1 subs 76 maal 1 d h wegens te Gouda op den openbaren weg noodelooB schreeuwen W G te Ouderkerk A H te Ouderkerk en J V te Ouderkerk allen tot ƒ 5 boete subs 1 d h wegens te Waddinxveen en zonder vergunning van B en W venteft P C G teBoskoop schuld zonder toepassing vanstraf wegena schoolverzuim 2de herhaling C K te Nieuwerkerk aan den IJssel twee dagen hechtenia wegens het niet voorzien van een rywiel van een reflector G J A te Heeuwyk en C de G te Waddinxveen ieder drie gulden boete subs 1 d h r wegens met auto ryiden in het iHoutmansplantsoen P T van S te pQnacker ƒ 7 60 rt 2 d h In Rutland worden de kelken atgebroken tui men treurt Uier wordt eeo goede zaak afgnbroken en men juioht Regeeren Je vooruitBien Hier i regeeren negeereo In iwt buitenland is In dm astber van politiek gewi aprake Er is gevraagd om vargmUMmg voor het Oldehwelleasysteem De Bjrmpatfaie la er int geld ie er ma T de vergunning wordt oiiet gegeven hA gawt ar om n de Avro tegen te werken l eker eindigde zijn betoog door de aannozigen to ta m pen Nederlanders allerriohtmgeo vereenigt ü AppUuB ii Varvolgene werden staande de twee eerste coupletten van het Wilhelmua gezongen Dr Hoogatra van Gouda waiaohte ook een enkel wooird te zeggen In Gouda sal binnenkort ook eeo proteetvergadering bijeengeroepen worden Het besluit van detn Minoetar van Wateretaat beeft manlgeea dtop gegriefd M i gevoeit dit als een veigrijp tegen recht en wet Nedenlandera zyn altijd Irotscji geweest op handihaving van recht en wet De Minister heeft zich nu wel beroepen op de wet doch niet op het recht En dan heeft spr nog iets gevoeld en wel dit dat men hier ging ontnemen een bron van genot En een derde punt is dat de Minister het Nederlanderschap ging aantaaten In Holland moet men trachten één te z n Onze fout in Holland is de groote verdeeldheid in politieke partyen en godsdienstige rittr tingen Met gevolg onderlinge jaloerschhJki Door dit zendtydbesluit heeft de Mimjér an Waterstaat spr wullen mdt elen in fen politieke kring of Ih een godsdienstige groep In zyn huis wil spr echter geen politiek en geen godsdienst door de radio hooren Wel datgene dat dtt opvoeding betreft en genot achenkt Spr wil de aanwezigen toeroepen Houdt vol met protesteeren Maar doe het waardig en gaat met schelden weest nobel en valt niet in het kwaad waarm de tegenpary maar at te vaak vervalt Houdt vol dan zal voorzeker recht en wet zegenvieren Een geweldig applaus brak hierop los De heer van Lange van Waddinxveen hield hierop nog ee pcorte speech Ook hy drong er op aan om voor de Avro te blyven stryden Het Boskoopach strljkorchest verzorgde de muiikale illustratie van deoen avOud Dr Kater bracht een woord van dank aan allen die tot het welslagen van dezen avond hadden medgewerkt Vervolgens deed hy nog mededeeling vaneen schryven uan den heer W C van Kleef die in het buitenland zUnde met verontwaardiging kennis nam van het zendtydbesluit De volgende telegrammen werden verzonden h Den Heer President Commissaris B Phohi Di C J K van Aalst te V Amiaterdaan De Avro lulflteraars uit Boskoop en Waddinxveen op 19 Juni in vergadering byeen om te protestearen tegen de voor onze volk eenbeid funeste endtydrenleeHng betuigenUwen Raad van Commissarissen diepgevoelde erkentelykheid voor zyn fier b sliiit om de Indische volken politiek sectarische propaganda te besparen Minister van Waterstaat s Gravenhage De A V R O luistervinken van Boskoop en Waddinxveen op 19 Juni in ve adering byeen proteateeren met klem tegen zendtydenbesluit zynde een miskenning van de A V R O rechten en verminking van het goed recht van een iecter om te beluisteren datgenen wat hem Uef werd Voor het platteland zyn de nuttige en verpoozende A V R O uitzendingen gegeven door tusschenkomat van diverse stadsinstellingen van onmisbaar cultureele waarde geworden mede door de steeds door de A V R O voorgestane nationale eenheidsgedachte iZy verzoeken Uwe Excellentie dringend om spoedige maatregelen opdat de rust in ons land terugkeert en de A V R O het exploiteeren van het door haar vooigestane zendsysteem toe te staan BERKENWOUDE De veetelling By de gehoude i veeteUing alhier blij kt dat aanwezig zijn 42 paarden 2 hitteo 29 spnngBtieren mcflk en kalSkoeiea 1561 meetkalveren 7 pinken 205 kalveren 399 lammeren 145 geiten 58 biggen jonger dan 6 weken 236 varkens van 6 wekeautot 6aK G 2141 van 60 K G tot 100 K G IÖ46 boven 100 K G 1229 kippen kuikeni 200re kippen 3319 eenden kuikena 197 eenden 1 16 WADDINXVEENMfHid MfHiden Klauwzaer Het mond en klauwzeer onder het vee in deze gemeente breidt zich sterk att Meer dan veertig veestapels zyn reeds aamgetaat Vooral de poldej BJoemendaal wordt eng getroffen Daar zyn zoo ongeveer Ue veestapels aangetast De begrafenis H van der Water Dmsdagmiddag werd op de dgemieene begraafplaats alhier onder zeer groote belangstelling ter aarde besteld de zoo noodlottig om het leven gekomen motorryder H van der Water Vele bloemen bedekten de baar die door vrienden grafwaarte werd gedragen Aan de groeve wKrd ailereerst het woord gevoerd dooV ds P de Ijooae Herv predikant door deti heer Van StapeJe Ryksonövanger te Gouda op wiens kantour de verongelukte werkzBftm Vaal en door den heer Klinkenberg inspecteur der dh ecte 1 tastingen te Gouda E n zwager bedarfcte Verkoop Woning Door Ged Staten van Zuid Holland iagoedgekeurd het besluit van den Staad dozer gemeente waarin as t esloien te vetkaK pen het heerenhuia staande aan den Klai weg alhier en den daarachter gt agen tnlti alles eigendom van de gemeente POUT iJN WtP THMO W VOfiTUAU Gisteravond werd op hot Sportterrein een oefenwedatrüd gespeeld tusschen het G V B relftal en Olyropia IL De uitslag wal BOKSEN Bduneling wereMkampioen De tate Athletic OunicüMiou te NewYork htf eft 8 mielmg ahi wereWkamptoen van de waar gewiohikJaMO itaad tAWMTENNia Mej Spit alaat Mej v d Berg Bij de öpeji tanoiftwedstnjden die op het Tenmink Robuhpark te Amatenlam gespeeld worden lieeft gtsterec in het datneeenkeUpel Be rtode mej N fl iH A v d Berg gealagwi iu frd fr4 WATERPOLO Programna voor ZoodaÉ Heeren Eetiite klauie A Z Majls U Z W aZO D J K Rwetve eerate klaaae A Z Il Uaaa II ü zc n ij II G Z C ii j j r n Reserve derde klaaae QÊÊD tlI Z P O III M De wed trij d i van de Q ZT 1im aUau hier ges eeld hadden moeten wonden znlleo nu liet ïiweiiiibad gesloten iil gespeeld word i icsp te Aiiwlerdam eu te B Qraveoliage R D G Goada Woensdagavond speelde de Damciüb Gouda te Rotterdam een vriendachmw lyken wedstryd tegen het Rottardainsch Damgenootschap Deze wedstryd had een zeer Spannend verloop Gouda verscheen met 1 speler doch wegens niet opkomen vai 2 Rotteidamsche spelers werden r slecMs 1 partyen gaapeeld Na 4 uur spelen waren er il2 partyen geëindigd en was de atad 12 d2 De laatste party werd echter door Rotterdam gewonnen zoodat de eindultalag la 12 14 De gedetailleerde uitalag ia ala volgt J p üuibers C van S k 0 £ H J v d Broek P v d linde 1 1 H Borghatdt J Hoogvndoom 2 6 Th J Legierse A Blonk O S ö C V d Spek G J Kapper 2 0 6 J Lodewykx G v Aidraue 2 4 1 A V d Laan A V di Tooren 1 1 C Stoppelenberg JL de Jong 2 0 H D V Smaalen Tju v d Va 2 0 10 J P Overalulzen W Verhoeve 0 fi B C Woutera G Elkwiaaf O fi 1 A P M Jonker Tk van RÜn a O 18 H V d Berg P Schouten 0 3 14 I Bonadang P Bouter 0 2 16 P Oversluizen van Betten O Regleinentair Woensdag 9 Juli woidt t Gouda in het clublokaal van da Damclub nOovd Markt 40 de retumwedstryd gesp d DRAADLOOZE DIENST Anto oageva by Eindhoven EINDHOVEN 20 Jum Giatdfavood ia op den GeUropachen weg a ernstig autoongeluk gebeurd D i iwrig i igM ygd uit Venlo die met zrj juto op genoemdan veg reed verloor u Am gegevan momaoi d macht over zyn ivov eed in op een zestal jongena Prnpi den weg waodaklen De 21 jai ige M werd emfMog gewond en brak en been Ue beetuuxder ia gaariMteerd De aieawe tbting voor d MlUtie Men seint obs uit Deo H og Heden had de loting voor de dienaÈplichtigen der lidhtuig 1932 plaaU Ala baaü dlumde weder hot Amaterdamache register Als houder van lot no 1 werd Van de lotelingen te Gouda tkeett dus degene wiens naam eveneens Nijkerk ia no 1 en zoo vervolgene ra alfabetische volgorde Zijn er meer dienstpliehtigen dan namenloten met L dan kennen de naomoi aanvangen te met de letiter A ena aaa da beurt Beurs van Amsterdam WIS8£LK0£BSEK 19 Juni 20 Juni OffieiMl Londen 12 08 12 09 Beriyn 59 84 S M Parys 9 7 tt 9 77 Brussel S4 0 84 78 Zwitseriand 48 14 48 19 Weenen SC l H 86 16 Kopenhagen 6 6rH 06 60 Stockholm 66 82 M36 Oslo 66 60 62 Amerika 2 48 2 48 Kiet offieieel Praag 7 8 7 88Ï4 Madrid 29 29 31H Milaan 13 08 13 08 BeuraoTanickl Over het algemet Q was de fatomra veel vaster geworden onder mvloed van de veel gunttger tendeiiz jn Wallatreet lu aansluiting hiennede Mgen Alg EzpLori MB oa hooger upenmg leta van het avanoe ontgtuut Pliihpflaandeelen beéiaalden een koerswinst van 10 procent Margarme Ünie e werden enkele punten hooger genoteerd óodi konden zioh niet hazi ïha en De Accoustiekaandoeien werden veel hooger genoteerd Aku a waren aan anll eltjk oad prijehoudeod docli vielen later weer beneden 90 pet terug Rubberasfid él waren f d godMpoiieerd in verband m4 Jè hoogere prijzen in Lon Tabakken DiItmoet4en vraag n bewogan aich overeenkwnstig AUee Senernbah a waren zoo goed als onveranderd SüAerwaarden waren verdeeld H VA a konden gede teHjlc eit handhanreo maarde muïder courante soorten reagcreiidw lidh lelijk Ojaawaardea hadd n een vasto matkt Xo niiftliikett behaalden wiig avanoè Scheepvaartaandeelen hadden en b 6rkte markt Sdheepvaait tJnie s waren hooger