Goudsche Courant, zaterdag 21 juni 1930

EETKAMER compleet 280 Meid Huishoudster Adres J C SIBBBS I egent sseplantsoen 16 Gouda POHT IW WBDSTliiJDKli Mevr G J SOEBI r BIJLSMA Krugerlaan 79 VRAAGT tegen 1 Aug w en8 huweiyk der tegenwoordige een Flinke DIENSTBODE Juffrouw voor Kantoorwerkzaamhaden liefst met eenige routine bekend mettypen 12 Brieven onder No 2477 iBureau Goudsche Courant Markt 31 ÖKVRAAGD qp flinlc aalarig een 10 Costuumnaaister en een vergevuideixl LKERI ING Adrea KiATTENStNOEL 98 Gouda BouwJcundig Opzichter GBVRAiAGD voor directe indiensttreding bij een architect te Gouda SolMoitaties pvet opgave van verlangd salaris enz onder J Io 2476 Bureau Goudsche Courant Markt 31 Kamars of Wericplaats voor vakman TE HUiUiR LEBSBIBLK T1HEEHC Boelekade 56 Ieen 2e hands Boekhandel S Op goeden stand aangeboden GEM ZIT EN SLAAPKAMERS voor één of twee Heeren met volledig pension Br onder No 2511 bureau Goudsche Courant Markt 31 8 JONGELUI zoeken tegen Augustus of September een WONING liefst centrum stad Huurprijs föOO i f500 Brieven onder No 2509 bureau Goudsche Courant Markt 31 geisoleerde telefooncel voor f 30 benevens eenige Plafoniëres en Schijnwerpers HAMBURGER HOOGENDOORN Molenwerf 30 Tel 708 TE KOOP een goed onderhouden WOONHUIS RAAM 113 Te bevragen aldaar 8 SPOKD TE KOOP AANGEBODEN een prima 6 Cylinder AUTO merk iStudetiaker volledig uitgerust metWegenbelasting loaart tot 1 Sept prijs ƒ 500 16 Brieven onAer No 2504 Bureau Goudache Courant Harkt 31 Losse hladtn uit het Dagkoek van een Gouwenawi Donderdag 19 um We hebben nu een brandpateis Zooals er niet een in t land is Waarmee onze stad bij ied re brand Voor altijd uit den brand is JACOBUS KOPERWll K Ook ik heb vanmiddag gelQk zoo vele Oouwenaars met miJ opgetogen gekeken naar de denronstratte van onze gerestaureerde brandweer op het marktplein Welk een overheerlijk schouwspel O het deed mijn Ooudsche hart goed deze onversaagde kloeke mannen gade te slaan Waagden zy zich niet met een aan vermeteüieid grenzende koelbloedigheid op de tinnen van tms gehoon raadhuis Zag ik met een onzer omvangrykste burgers met ongelooflijke kracht en behendigheid de kletterende straal stadhuiswaafts richten Voorwaar het was een sdiöon gezicht Het puikje onzer borgerij had zich na op buitengewoon officieele wijze de nieuwe brandweerkazerne te hebben geopend eveneens naar het terrein van den brand begfeven en volgde met intense belangstelling de verrichtingen van ons manmoedig korps Ik ben huiswaarts gegaan dragende in m n hart eene oprechte vreugde I Vrijdag 20 juni Hedenmorgen vond ik mijn boekhouder aan zijn bureau zitten met afwezige blikken uit het raam starende Ik vermoedde reeds en zag na mijn vermoeden bevestigd dat hij onder den ban van de grootsctie gebeurtenissen die zich gisteren in onze stad hacUten afgespeeld wel weder een epos zou hebben gewrocht te meer daar hij in zijn functie van secretaris van de ederlandsche organisatie van brandweerlieden dit lichaam had vertegenwoordigd bij de officieele opening van de kazerne aan de Nieuwe Haven Een fragment van zijn dtchtstuk heeft hij mij afgestaan hetwelk wederom getuigt van een dichterlijke bezieling en het doet mij dan ook oprecht genoegen het een plaatsje in mijn dagboek te kannen geven Nadat ik dan rondgeleid was Door dit majestueus gebouw Waarvaft indertijd gezeik was Dat t een paar ton kosten zou En ik alles had bewonderd Tot de allerkleinste spuit k Was volkomen overdonderd Sctiitt rerid zag er alles uit Voerden vele magistraten Ambtenaren enzoovoort Ook ik maar dit daargelaten Plechtig én ontroerd het woord k Hoorde indertijd een spuit was Die wel eens geen water gaf fiat de brandweer wel eens ait was maar nu alles keurig óf Eén moment werd het benepen Iemand sprak van bal masqué t Werd dóór velen met begrepen Maar ik snapte de portee Ae sdiulij te geven Bij den verkoc van Zorgvliet 19 indertijd bedongen dnit de geni eente deoe afscheidin inuur zou laten bouwen ZIJ deed dit en heb Itostte zeventig nulls Vóór dieti muur werd een breede atrook pitantsoeit gelaten uon daardoor de muur te anioizfleer n en in de tweede pflaate om het afWeB 4leiden ierreui ni t oah de openbare atfcd te doen gfeuzen aoodat nooit een deel datVvon a1 viUaterrekgi kon worden benut De muur is nu eigenlijk niet meer noodflg nu he terrein aan den Staat i vervaJlen en het servituut er op rust dat het onaangeroerd i moet Ijlijven Maaeohljen vaH nu te overwefleln om een gedeelte van den muur af te bre keii en een lifdtje te plaatsen op de onderste Ihelft daarvan Een doorldjltje op het nieuwe rijkaterreim zou inderdaad inteie tanit zijn Wie wee wat nog gebeurt ab wij straltB alle op het afgent oten terrein mogen wandelen Geiijtk men weï al weet al dit spoedig mogelijk aijn wtfuit de overdrartit aan het Rijk had al plaats HAGENAAB BUITENLANDSCH NIEUWS ZWITSKRLAND De Volkenbond l e in en uitToerrerboden p dèNnbeidsconferentie te Geiiève is het reeds verworpen Duitsehe voorstel ia ake den werktijd in de steenkolenmijnen oplïiemv in Btemming gebracht en thans aangenomen WM de conventie van de in en uitvoerverbotien betreft de regeermg van Polen heeft thans officieel aan den Volkenbond medegedeeld dat het de cotwentie niet kan tatificeeren zoolang de vrye circulatie vMi Poolsche goederen niet is veniiekerd en de afzet van Poolsche producten door de totatandkoming van bilaterale handelsverdragen niet mogelyk is De moeilijkheid waarop de conventie Co ijn thans is va tgeloopen houdt verband met de omstaiuMgheid dat in December te Parys is bepaald dat de conventie op 1 Juli 1930 in werking zal treden Zeventien staten hebben haar thans geratificeerd en elf dezer staten hebben hun ratificatie afiwnketijk gesteld van de ratificatie van Polen IHe elf staten houden nu 1 Juli a s op gebonden te zijn tenzij z j uitdrukkelijk verklaren hun toetrading te m handhaven De zes overige waaronder Nederland en l Ïng tand blijven weliswaar aan de conventie gelsonden doch zü hebben het recht haar op 30 Juni op te zeggen Deze opzegging treedt dan ornndddellijk in werWng De toestand is dus op het oogenbÜIc cHtiek Toch geeft men hier de hoop nog niet geheel op dat door een nieuwe verlenging van den termyn voor het deponeeren van de ratiflcatieooiiconden de conventie nog kan worden gered Ue werktijden in de münen tieen zeven uren dag De koiencommissie der internationale arbeidsconferentie heeft gisteren met 27 stemmen die der regeermgen en der groep van werkgevers tegen de lÖ stemmen van de groep der werknemeis het voorstel tot mvoermg van den 7 urigen werkdag in den inünbouw verworpen Eveneens werd het voorstel der Engelsche regeering dat de arbeidsdag niet meer dan 1 2 en de arbeidweek niet meer dan 45 uren mag bedragen ni et dezelfde verhoudingen van stemmen verworpen De vertegenwoordigers der Engelsche en Nederlandsche regeeruiger stemden voor Cook de vertegenwoordiger der Etïgelsche regeering toonde zich zeer ontstemd over dezen uitslag en verklaarde dat de Engelsche mijnwerkers thans van een internationale conventie niets meer verwachten en er de voorkeur aan zullen geven de eischen in ieder land afzonderlijk door te zetten VER STATEN Byrd s vorstelijke entree in New York Under het geloei der Hirenee van de c ieptin liet geronk der yhegtuigimotoren en ae geeötdnftige loejoithingen van een enoiniie iiienigte dia wch m de straten of voor de veastera der hurnzen had opgaataUi heeft de Zuid Oülreizigei udjniira ü Byrd vergeaeld van z n kameraden z n intocht jn New Vork gedaan De ontdeikkingreizigere tcokkemvolgens de Tel m optodlit ntbar jiet taddiuis waai burgemeester V dker aijn vfcugde uit piak over liet welslagen van deA toeJit en den be hüudtu Lerugk ei Maandag tal Pyrd door presiaent Hoover worden c itvangen aie hem de gouden medaille van de Anienkaanscliü geografiadie vereenagmg aal overhandigen BINNENLAND Na de Lieberniann at faire Naar het Volk verneemt heeft het Amaterdamsche Gerechtshof bevestigd d € beslissing der Amaterdamsche rechtbank waarbij mr O van Gigch Jr in verband met de door hem gespeelde rol in de Liebermann 2aak voor tien maanden is geschorst Na de ramp in Zuid Frankrijk Ned latid herbouwt AlbefeuilleLsgardc Gisteren is aan den Franschen gezant in Den Haag afgedragen 204 3Sik francs de opbrengst van de Inzanieling ten bate van de slachtoffws van de raanp in ZuuiPrank r k Mie gelden due in ons land zijn bijeengebracht vermeerderd met de giften in Ned Indie en onder de te Parys wonende Nederlanders ingezameld een totaal van nveer dan ƒ 100 000 zullen gebruikt worden voor den wederopbouw van het dorpje AbefeuUle Lagarde département Tarn et Garonne Een Nederlandsche architect zal het werk aldaar leiden Wijziging po6t larie ven In het internationaal verkeer Met ingang van 1 Juli as tre len iQ het mternatiunaal postverkeer nieuwe bepalingen in weikiiig overeenkomstig het op 28 Juni 1929 te Lond i gesloten algemeen postverdrag Tot de belangrijkste wijzigingen weike op iit i datum in werkJitg troden b tiooren de jiottttarieven in het vefSteer met Ned lndie Deze aijn verla agd en natler vaflt e told als volgt a voor brieven tot 20 granri 6 cMit b viüor akten tot en met 200 gram per A epost 6 cent c minimumpost der monsters per zeepost C lïut d mminiuimpost der g nengde zendingenper zeepost indien ïe Tiendiug akten bevat 6 oent mdjen de xending beetaat uit nionstei s en gedrukte stukken 3 cent Het aantal aoorten van stokken i niet een rneuwe categorie uitgebreid aa igeduid als pakjes inaxmmni gewicht 1 kg Het tarief hiervoor is vaalgesteftd ale volgt a naar Ned Indie Suriname en Curasao per eepost tot 250 ram 25 lent bowem 260 if ot 150 gram per 50 gram 5 cent boVen 500 tot lOOÜ gram voor elke 100 grain 5 cent nieer b in alle andere gevallen 7 cent voor elke 50 gram doe i voor elke aending onder een afzonderlijk adree niet minder dan 25 tejit Vooita ia wijziging gebracht in de bepajin en omtrent postheffmg bij aankomst van Ontoereikend gefrankeeinle tukken RUILBUREAU voor bons cn pUatJcs Verzonden aan J A G te Gouda Ifl en Mevr N A van t H te Gouda 88 liéver s ns NoVerden voor T Jen U te Gouda 72 Droste bons Vo A de B vermindert het puntenaant tot 328 Hartelijk dank voor diverse schenkingen Nog één week en dan is het album van T upen e Nedertsndache jeugd in nationaal costuum ged ettelUk gevuld verzonden aan degenen die het meeste aantal punten inzond van Urmen en Lever s bons en Pelikanen EeD ieder kan dus nog meedoen Het is de moe t waard ft ziJn vtel deelnemers HET RUILBUAEAU Nieuwe Abonné s ZU die zich me ingaitj vau I 1 JuU 1930 voor minstens dri J maanden op de Goudsctie Courant abonneeren ontvangen de tot dien dat um verschünende nummera g ratis STADaNIEUWS GOUlDiA 21 Juni 1930 Poliomyelitis Anterior Acuta In het laatste etmaal zyn geen nieuwe gevallen ten Stadhuize gemeld Aai oop van grond Op 14 April 1 be loot de lïoad van den Ibeer J van Zutpho ij ten bolioeve van den aanleg ecner straat een gedeelte van zijn aan de Kiugeilujin gelegi u perueel sectie A no t009 aan te koopen n l h t gedeelte van den tuin gelegen ea zuiden van den ijgo el en het ver Bgde daarvan Inmiddels id evenwel gebleken dat waar do gepnijetitfierde straat eenigszuis erfium loopt ook nog een strookje groot pJ m Ifi iVl2 vim den acJiter het hui gelden tuin moet worden gebruikt B en W Jiebl en dan heei van Zutplien i ereul gevonden ditt trookje grond aan de gemeente te verkoopen vo een aoni van 150 Verleemng recht van uitgang en overpad aan P C Veerman B en W ateüeu den Kii ad vooi aan den lifi r 1 L VeBPiruj wonende Vrouweusteeg no 11 alhier op tijn verjuefc het reclit van mijjaiig en uveipaU Ie willen verkenen op üt aitii Aijn wouiiIiuIb gienzeiide u l seetiie B 110 1946 De Vrijzinnig Hervormden in d kerk Zondag 22 J um v m 10 uur zat in de lautbl vJiaiuie dienst in de Kleine Kerk l eper stiitat ouig an Ds Nieuwburg Ned llerv pied te Moordrecht Verhuur van een perceeltje grond aan de Vuetbalvereenigtng Una B en V hteilen den fioad voor weJeroni vt or 5 jaar aan ilo voetbal vereen igting U JN j te verhuren een i erct eltje lana achter het O N A p elveld en wel voor een be4Uag van 5U r jaai Het zwembad weer geopend Burgemeester en Wethouueis het ben ui overleg met r de Planque besiolen de Zwem inrichting aan de Houlmansgi acht Weder open te stellen Deze mededeeling zal zeker met grootö vveïigde wo en ontvangen Toegang tot de ihrlchting hebben evenwet nog met kindeken beneden 12 jaar Schouw bur g tHOBCoop Na het gebiuiiieilijke Hollandseli nieuws waamnder ook ditmaal weer vele int e sante opnamen weren te zien draait itls eeraUt hootdnumiher De danm om het ieven eeii aeei avofttuurJijike en spannende lolprent waarin de lieftallnge Öue Carrol en N iL it Htuiirl do hoofdrollen vervuilen Een aardig gegeven ligt aan deze sensatie film ten grondslag VKitor Mag Laglaifl wat een ptochltype is dat tocJi vervult d fiüofdrol het tweede lir ofdnuimmei In jedere stad i ea andere Holial De titel veiraadl ixjeds dat we hier met een leutige zeemansfilm te doen hebben Kn zoo la het uiderdaaid i t Is eeiu verhaal van twee gezworen kiuueiaden die gawoua waieii samen te gaSii pasarren maar op zi kei monient dreigt d vneiidB iop verstooid te worden cherchez la femme Natuuilijk komt aides op z n pootjes terecht Beide fjlniö wenlen hw r het strijkje goed geillufltreerd De Zonnestraal collecte Vandaag wordt de ZonneBtraal colIecte gehouden wordt er hulp gevraagd voor de duizenden TjBXI ljjders dde nog onverzorgd blijven dóèrdoor de gezondheid bedreigen van de honderdduizenden gezonden die hen omringen Nuchter inzicht tot zelfi escherming moest reeds iedereen tot helpen aansporen Doch men blijft helaas nog steeds te veel zonder belangstelling toezien en nieuwe slachtoffers worden bü tien en honderdtallen gemaakt Dat iH de noodlottige rekening die de gemeenschap aangeboden wordt door ons aller nalatigheid Zoo sprak de bekende Jan van Zutfen in een radiorede op Mei j l Mannen van den arbeid uit alle levensleringen zoo sprak hij Meerendeelg z n het Uwe makkers Uwe Trouwen Uwe kinderen die door te weinig hu p te gronde gaan Geldgebrek mag geen doodsoorzaak zijn Daarom vragen wü hulp aan allen omdat wij allen helpen van welke richting hij ook lij Kn nu de daad Als vandaag de collectanten U hun Zonnestraal teeken aanbieden weigert dan niet een klein gedeelte van de geldelijke lasten op U te nemen Benoeming Directeur Chr Zangvereeniging Zstammerdam Na gehouden proefrepetitie is uit een 16 tal sollicitanten de heer K J de Beun alhier benoemd tot directeur van de Chr Zangvereeniging lK oft den Heer te Zwammerdam Thalia Theater Film met aparte charmeB Inderdaad brengt de Thaiia bioacoop deze week films met aparte channes Van elk der beide hoofdnummers gaat een speciale en bijzondere aantrekkelijkheid uit Fihns voor ieder publiek schitterend gespeeld met heel goede ensceneering en boeiend van handeling Op ieder reisje een ander meisje is de titel van een dolkomi sche comedie in zeven acten met Tom Moore en Bessy lyyve De triomf van een lieftallige jongedame over een goedigen Ier politieagent in New York 6n iKklagenswaardig slachtoffer van zijn Kpeelsche gijn en humor Het tweede hoo dmmmier jDe genade lag ia meer sensationeel hoewel ook hier de vërmakelijkste looneeltjes zich afspelen jESen hoogst interessant du l tusscken bok er en worstelaar wordt ocnweven met tal vaji snakerijen en komische spitsvondigheden Een uitgebreid biJ programma en buitengewone muzikale illuBtratie maken een geheel dat niemand verzuimen mag te gaan zien Zakenjubiteu pi A J Opstellen Het zal Zaterdag 5 Jul f als 2S jaar geleden zijn dat de heer A J Opstelten zun zaak in Noack s fijne vleesiihwaren aan de Hoogbtiaat hier vestigde Gedurende die geheele reeks van jaren heeft deze zaak zün goede naam weten te handhaven Ongetwijfeld uUep den heer Opstelten op dezen gedenkdag vele goede wenschen toekomen dat zijn zaak een Verder langdurig bestaan heobeii moge Plaatsgebrek Wegens plaatsgebrek moeten verschilleiidê rubrieken en bydragen in dit nummer achterwege blijven Burgerlijke Stand GEBOREN 18 Juni Gijsbertus Willem Cornelia zn G J van Bekkum en D A Teriouw Tollenatraat 109 19 Juni Aagje Johanna d v C L viw der Meet en Maria HoogteÜHng Boschweg 27 Jan Huibert z v J Hoogendoorn en A Schrijver Westhaven 41 Maria Margaretha d v D Nuvelstijn en L van Eyk J Kottensteeg 20 Pieter z v J Blom en L C van der Ham 3e Kade 2 ONDERTROUWD 19 Juni C Hoogendoorn en B Muijs G Verweij en Z A Carlier G M Bunschoten en I M Dikhooff G H de Wilde en G A M German OVEIRLEDEN 19 Juni Adrianus de Jong 44 jaar Agenda 23 Juni 8 uur Stadhuis Raadzaal Gemeenteraad 25 Juni 8 uur Gebouw Daniël Cursus E H b O Alleen voor dames leden Apotheken De apotheek van den heer F A Dee Westhaven zal tot en met 27 Juni benevens den daarop volgenden nacht geopend zÜn na 8 uur des avonds des nachts echter alleen voor recepten Zondagsdienst doktoren Vanaf hedenmiddag 3 uur tot en metZondagavond 12 uur kan men zich voormedische hulp wenden tot de doktoren Dr B C de Raadt Crabeth=ttraat en Dr J G Hups Tiendeweg UIT DEN OMTREK WADDINXVEEN Een kranige ruiter De heer Jo i GehreJs lid van de landelijke njvereenigin ï Ritnieesler de Kruijlf te Halfw N H miaakt te paard een rit van Hailfweg naar ÉindSidven Genoemde ruiter kwam heden te Waddmxveen aan om 12 30 uur om na een rust van 2 uur zijn rit te vervolgen tot Gonneheni De bedoeling is dat hl Zaterdagmiddag te Eindhoven arriveert De JieöT Gehreis was verleden jaar een der prijöwonnera met Bl©uté bij den geliouden landenwedstrijd te Keulen on beilimild i 2e Pmketerdag het kampiioenedhap voor GoripchWTi op het aldaar gehouden coneoura Jiippinuie Hij werd mtvangeo door den burgeiaee t i zijn paard werd tijdene hït oponthoud te Wanidinxveen keurig verzorgd door den landelijken ruiter E de Jong terwijl hij bij zijn vertiek een eondweegs werd vergezeld door den voorzitter van De Gou weruiters den heer A van der Breggen alhier In daze gemeente hif eft zich een g vft van kinderverlamming vooigedaan bij een 5 jarig knaapje Per gemeejitelijke lekenauto ie het patflentje overgebraclit naar het academiHcJi ziekenhuis t Lenden Ontametting der woning heeft plaat gehad INOEZONDBN Bititan verantwoordelijkheid der tfêdaUie Nog eens De hoofdenbenoeming Met groote verbazing namen we kennis van het voorstel van B en W om de op 12 Mei j l van de Raadsagenda afgevoerde voordracht voor hoofd van school C te handhaven en aldus opnieuw de Goudache onderwijzers te passeeren Oe uitspraak van de Raad dat hij geen voordracht wenscht waarop Goudsche sollicitanten ontbreken Is een goede maand oud en daar komen B en W met de oude voordracht terug We staan versteld over zulk een aantasting van het prestige van de Raad Wat moeten B en W wel denljen van de Raadsleden om te veronderstellen dat deze zonder dat er iets gebeurd ia dat een gewijzigde houding zou kunnen rechtvaardigen hun jasje zouden omkeeren De meerderheid van de Raad heeft door zijn uitspraak van 12 Mei de juistheid van de grieven van den iBond van Nederlandsche Onderwijzers inzake de passeering van Goudsche leerkrachten bij de hoofdenbtnoeming erkend Verwachten B en W nu dat deze Raad eden of enkele ervan deze rekening weer ongedaan zullen maken door voor de oude voordracht te stemmen Wü kunnen ons niet anders voorstellen dan dat de meerderheid van de Raad opnieuw het voorstel zal terugwijzen Uit het feit dat de minderheid van B en W nu ook een voordracht voor school 6 wenscht waarop Goudache leerkrachxen voorkomen blijkt dat ze van meening is dat de Goudsche sollicitanten niet verdienen achtergasteld te worden bil collega s uit andere plaatsen en dat het door ons gepropageerde systeem van benoeming uit het Goudache corps juist is Wii gelooven dat deze minderheid in het college van B en W juist beseft hoe de ijver en de liefde voor het werk kunnen worden aangewakkerd door gerechtvaardigde grieven weg te nemen En o i zal de keuze voor de Raad dan ook niet moeilijk zün We vertrouwen dat ije Raad voldoende waardeering voor het werk der Goudsche onderwijzers heeft en dat hiJ dos opnieuw de voordracht al terugwijzen Het bestuur v d afd Gouda v d Btmd van Ned Onderwijzers Wegens plaatsgebrek van redactiewege bekoti VOETBAL Nederlaagwedstrilden G S V Gouda G S V D H S 2 ur G S V 3 D H S 3 12 uur Vriendschappelijk Gouda Gouda iHaarl elftal 7 uur Het Haarlemsche team is als volgt samengesteld Kos R C H d Ruia HCM van Dam R C H Vos Haariein krom K C H Verkerk R C h m Verkerk Schoten de Geus R C H Prvost KU H van Es R C H J van Es Storinvogels V Om den Oosten Beker 10 30 11 30 Rotterdam Haagsche V B RoU v B Dordtsche V B Goudsche V ü 11 45 12 45 Verliezersstrijd 2 15 3 15 Eindstrijd 3 30 30 Winnaar 1928 R V B 1929 idem De wedstrijden worden op het Spartsterrein gespeeld Het G VjB elftal ziet er als volgt uit G Raateland Haastrecht d C de Bode Olympia en P Boers Gouderak a F Vermeeren Gouda de Lange Schoonhoven n H van Zutphen Olympia m J van Vliet Gouda M Klein Olympia N Bloot C Ottevanger H Boonstru allen 3ouda v Reserves H J v d Bosch Gouda en C Verdoold Olympia ATMLETIEK Jubileum wedstrijden G A K Chronologisch overzicht der wedstrijdnummers 1 30 uur 1 50 2 05 2 1Ö 2 30 2 45 2 55 3 05 3 25 3 25 3 30 3 35 3 45 3 50 4 15 4 30 4 45 100 M series D klasse 800 M series D klasse 100 M Demi finale O klasse 400 M series A klasse Verspringen met aanloop 100 M series A klasse 100 M Finale D klasse 400 M Demi finale A klasse Hoogspringen Dames 100 M Finale A klosae 800 M Dames Polsstokhoogsprittgen 400 M Finale A klasse 5000 Meter 4 X 100 M estafette series heeren 800 M Finale D klasae 4 X 100 M estafette fmale In A klasse komen crackn in D kUsae nieuwelingen uit Als wedstrijdleider fungeert de heer J 3 Weaseling als Bcheidsrechter de heer G van t Clooater Er komen deelnemers uit Amsterdam Haarlem Den Haag Breda Vian Utrecht iDleft Rotterdam en verder uit Goudarak Sehoonhovea en uit Gouda Van de G A K clubs zenden T H O R D O S e G S V Vires et Celeritas en Quick hun verte nwoordigers De 100 M D klasse wordt in 6 series vanO deehieiners geloopen de 800 M van dezelfde ktalse in 2 series van 16 deelnemers De 400 M A klasse bestaat uit 5 series elkvan 3 deelnemers Hieronder behooren W Bolten Jr van A V 23 A dam Huibers van iPeijenoord Jansen jdeni en P iM BeÜ r Ji van T H O R Op verspringen komen o m uit G Lamoré de Amsterdammers C M Huisker en P Huisker van J O S De 100 M A klasse brengt o a M v i Berge Haarlem J Both Vlug en lenig ea Visser Feijenoord aan de start Op de 5000 M komen de bekende loopers Baarfl Steineman Pro Patria Rooyakkera D H C en van Yperen D O S R dam De 8O0 M A klasse belooft een spannende race te worden Nieuwland Peyenoord WoK Vlug en Lenig Huisken J O S en A Boer T H O R genieten nog concurrentie van bmi 7tal andere loopers De dames komen ejtkel uit op 800 M hoog en ver pringen en in de estafette Quick Hygiea Vires et Celeritas en f pia Den Haag zijn vertegenwoordigd Een aardig programma hoewel HWl enkel werpnummer er van deel uitmaakt W de loopnuummers zit echter meer iri4tó en de series zijn zoo ingedeeld dat t steeds spanning zal zyn Dez wedairüdw die om half twee op het O vmr i terrein aanvangen genieten de belangstaling ten volle Over het jubileum van den G A K over enkele bestuursleden die sinds de oprichting een functóe vervullen over het verrichte werk in de periode je26 t ï ïO en nog nimmer vervulde wenschen van aen ii A K zullen we het een volgende maal etfns hebben WATERPOLO De wedatrijdea van de G Z C gatn niet door Nwr wü vernemen zullen de poloweostrijden von de G Z C morgen niet wordengespeeld RADIO TELEGBAFISCH WEERBERICHT 21 Juli Verwachting MaÜge zuidwestel Uke tot westeW wind zwaar bewolkt tot betrokken wiiög of geen regen ieta koeler De verdere vooruitzichten weinig verandering PREDIKBEURTEN Zondag 22 Juni 1930 GOUDA Bern Kerk 10 a v ra Ds H Cram Ijjthereche Kerk 10 u v m Ds J Sünon Kleine Kerk 10 u v m Ver van Vriji He vormden iDs B Nieuwburg van Moor dreclit Chr Geref Gemeente Oouwe 139 10 a v m en 6 u n ra Ds J B G Croe Ver CalvSn Nieuwe ZmI Turfmarkt 1 10 u v m en 6i4 u njn D D Bax Putterahoek Geref Kerk Torftawkt 10 n u n m Ds J P C ten Brink Oeref Gemeente Twfmarkt 10 u VJ 5 n Tim Leeskerk BBKKmWOCIOE j Ned Herv Kerk 10 u v m Ds ten BrM GBVIRAiAGD een BOSKOOP jfed Herv Kerk 10 u v jn Da D Haars jl Nieuwe Niedorp tan Kerk 10 u v m Ds W N van Noo 10 f d Herv Geref iüvangelisatie 9 u vxn en 6 u n m De heer E J Uitraan tlUHiI doet te felst Qtboüw Salvstori 9 u v m De lieer W O de Jon e 6 u n m iDs A G J den iHertog vanRotterdam WAKDINXVEBN Ned Herv K rk l Ou v m Ds P de Looze 6 8 u n m Leeskerk Remonstr Kerk Geen dienst STOLWUK Ncd Herv Kerk IflMi u v ra Ds B J Kaï s Bvaiigellaatiegebouw 101 u v lu a H u n m Ds Bouthoom em pred te Zeist Geref Gem beide diensten pr eklezen GOUDERAK Ned Herv Kerk 10 u v m Da C J I enmans 7 u n m Leeskerk MOOEDREOHT Ned Herv Kerk 10 u v m Dr F Glai van Boskoop ADVERTENTIEN oo ooo ooo ooooooo oo oo Zoo de Heere wil en zy leveji iiopen onze liefd Ouders A Hartfljzw ü P HarëlJztrEndtnburg den 25en Juni 1930 hun 40 jariK echtrereeniging te herdenken Hunne dankbare kiwleren en Kleinkinderen 12 Waddinxveen Zuidkade f197 o o o ooo ooo V0ORL05PIO KOSTELOOS By beschikking der ArrondisaementsKchtbank te Rotterdam van 20 Juni 1930 18 in ataat van faillissement verklaard JACOBUS JOHANNES MUL koopman wonende te Gouda aldaar handelende onder den naam Koord en Touwhandel Gouda met benoeming van den E A Heer Mr G L van Eb tot RechteivGommisssaris en van oadergeteekende tot curator Jlr S H SMIT Wydatraat 5 Gouda Voorloopig kosteloos TE KOOP Bii vonnis van de ArrondissementsRechtbank te Rotterdam d d 18 Juni is J VAN DER VLIS handelende onder de firma C LOURENS Lange Tiendeweg 57 te Gouda verklaard in itiat van failliisanent zulks met benoeming van den E A Heer Mr G L VAN ES tot Rechtercommissaris en van ondergeteekende tot cur ator ÖOÜDA 20 Juni 1936 Kleiweg 84 Mr A A J RIJKSEN GEVRAAGD NET MEISJE EIJNWACHTER Spieringatraat 129 EEN OAGMEISJE GEVRAAGD I VAN SCHELVEN Punt 17 8 Componisteo ongeëvenaarde kwaliteiten in ViritiiliiiliD of Dili ZimlbJii 6 8 10 12 cent L BINNENDIJK KLEIWEG 87 TEL 517 Een net Meisje GEVRAiAGD voor halve dagen 8 voor halve da en Adres BOESjEKADiE 246 Bnrgerjuffrouw BIEDT ZICH AAN als Hulp I d Huishouding of WERKSTER Bureau Goud Brieven onder No 2444 sclie Courant Marict 31 Letterkunde liefhebbers vóór Allen die sympathieseeren met het oprichten van een Christelijke Letterkunde Club gelieven hun handteekening te zenden aan B A VAN MOURIK Turfmarkt 86 GOUDA Hed Opening van de ZAAK in Handwerken en lanes Mode artikeleii ohwpp aonour n mmrmn m prl s n Beleefd aanbevdend Jl V d FLIERT LEEUWIS LaHga TlaNtfwMig M 50 Jongste gediende m of V Cr RAAGJD op handel kitntoor voor directe iudieosttreding 10 Sulliciatles onder No 2495 Bureau Goudache Courant Marlet 31 TBR OVERNABdiï AAiNOBBODElN tegen biliMjk6n pr a een Leesbibliotheek iaardi e büverdiensLe tlventueet ook boeken alleen 10 Brieven onder No 2497 Bureau Goudache Courant Miukt SI Tandarts BICKNESE CRABETH8TRAAT 4 afwezig tot 13 Juli voor spoedjfevatlen tandartsenJ HADDERUS OOSTINGH en J A M DE DECKER 12 2e ORGELBESPELING in de Gi oote of St Janskerk te Gouda op Donderdag 26 Juni n in 7Vs uur dooi den Heer HENRI C J DE MAN Programma ad 10 et verkrügsbaar bü Boekhandel J DE VEN Wijdstr 4 F BIJLSMA S Boekh L Tiendeweg en aan de Kosterswoninjr GEMEENTEWERKEN VANJOUDA OPENBARE AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen op Dinsdag 1 JuU 1930 des namiddaitis 2 uur ten Gemeentehuize in het openbaar trachten aan te b teden Hetmalten van een vaste brug ter vervanging van een draaibrug over de Oonltere Sluis te Gouda met bijkomende werlcen Bestek en teekenin en zün vanaf Dinsdag 24 Juni 193U verJcrüsrbaar ten bureele van Gemeentewerken Turfmarkt 50 te Gouda tegen betaling van ƒ 10 restitutie ƒ 5 00 Gouda 21 Juni 1930 Burgemeester e Wethouders 40 van Gouda Kantoor Notaris Franken te Gouda De wnd notam J H A M ANTEN zal op Maandaji 7 J li 1930 des avonds half 8 in het Hotel de Zalm aan de Markt te Gouda in eene siting publiek verkoopen A krachtens artikel 1223 lid 2 B W perc 1 t in 7 de izeven onlannfs nieuwgebouwide en nagenoeg voltooide Midëenstandswoningen aan den Zwartenweg nog ongenummerd onder de gemeente Reeuwtjik aansluitend bü den bebouwden kom van Gouda Perc 8 Een perceel boHwterrein gelegen achter voormelde woningeo aan den Breeden Vaart ter igrootte van 6 05 Aren Alles in eigendom behoorende aan de N V Gou Lsdie Bouwmaatschappu B Vrijwillig Het Woonhuisje aan het Moopdrechtsche Verlaat no 4 te Gouda bü de wieek verhuurd voor ƒ 1 75 aan Mej de Wed Nieuwveld De veiling van aab A geschiedt in afzonderlyke perceelen combinaties en generale massa Aanvaarding btf de betaling uiterlyk Augustus 1930 ten kantore van d i notaris Bezichtiging van sub A eiken werkdag van sub B volgens plaatsehfk gebruik KÜffiENs WIT KN PATSUS LEGHOBN WoenadaK 25 Juni Maandag 30 Juni i OJO per alnk Prija per 100 atuka op aaüTraag A V Hi SEN V UNINÖE L Oouwe 96 Blijvende Haargolving DAHE8I Laat nu Uw haar beliaBdelen door het ieuwe ideale loeat WEIXA blijvende haargolf tegen aeer verlaagdo prüa H J DB JONC Dameakapper L Grofenendaal 110 buL Gouwe Hotel Café Realaurant STATION Vut WuchtaMs Heerl k bult iiitji prima venorgde c miMBipUe Ameriksaiiiwhe drankoi Aanbevelend Fr ENGELS S S van Dantzig Nieuwe Zending Oveirhemden TuiDmeulieleii RAAMHORKEN in alle maten DEURHORREN op elke maat te leveren J SPRUIT v h T Ruis SPIERINGSTRAAT 107 109 TELEF 784 boplliijonzeUYeMrs ZONNEBRAND of HUIDAANDOENING Gebruikt daarvoor de prima NIVEA CRÈME Nm tutjen en doosies vanaf 1 1 c t j € langeraar Gedipl Drogist Burg Martenssingel 109 Tel 739 Voor 2 gulden en 1 kwartje maar Zün 1 paar Heeren zolen en haJkton kïaar Terwijl de dames Zolen en hakken zoo U weet Voor t gfulden en 75 oent zijn reed Wel wordt de vraa allicht geat Wat ontvangen wordt voor 200 wpinig gold Daar wordt voor geleverd het allerbeste Waarvoor het bewys te leveren one noig restte Welnu over onze voorraad vry gecontroleer Voor ieder wat wil U nog meer Gei pijker gelijmd gepend met 1 of dubbele rij Genaaid met zwarte witte of bruine atedi 1 kwartje er by Gehaald gemaakt en thuisgebracht Wie haa dat voor die prtjs gedacht De werkplaatsen zyn B Marteaiflsingel lUS en Spoorstraat 21 tfi vinden De adreasen voor htin die kwaliteit 28 beminden P V d Heuvel KOOPT DONDERDAG UW Koekjes en Banket OP DE MARKT Uitgluitand van KNOPPERS Banketbakkerij Specialileil iQ de ijoere baokelioOTtea SludpLtali BIJ HET STADHUIS Een pÜp Koophandel tabak van onze rijpe Maryland 4 k 30 cent per j ons geeft een gioot genot Licht rooltend en fijn van geur D G van Vreumingen WUDSTRAAT 20 TEL 198 WEGENS OPHEFFING der Horlogemakers zaak GEHEELE UITVERKOOP van alle in voorraad zijnde uurwerken TEGEN ZEER LAGE PRIJZEN Gouden Zilveren en Nikkel Heeren tn Dames Horloges Régulateurs Moderne Bronzen en Eiken Pendules Wekkers Barometers 2 halklokken enz enz BIJ J O VETTKR HOOGSTRAAT 5 GOUDA KEMPINSKI MOEZELWIJN voor Bowl 9S et SPÜITWATBR VBUCHTiaf IN BUK PHOBNIX BIER l et per Pul CUD S UMONAIW SIROOP M et RIJPE LIMONADE SIROOP 70 el BUTE SORBET 10 et p fl met reeepten J C FfCKWEILER LANGE TKNDlilWEG 15 bij Anton Coops Drogist Wijdstraat 31 iitaiiJMr iiri§inriiïrni Steeds voorradig alle maten prima e bruikte uteban l n 2eWeenastra t 17 Tel 43929 R dam 8 cent en 1 gulden is heden de prijs der KILO KAASJES volvet Kaashandel P 6 TEEKEN $ Gouda 10 Gouw 55 ZOETE en ZOUTE KRAKELINGEN 22 en 25 cent per ons TAAIE BITTEKKOEKJES en ndere BANKKTSOORTEN 22 cent per rfu Alle eoorteii GEBAKJES 8 cent per slok SIROOPWAFELS eenl per stuk GOUDSCHE SPRITS 25 cent pet on PRIMA HONINGKOEK 40 cent per stuk Oebr Kamphuis en STEENHOUWERIJ A ROODBOL BARDSTEEN ZANDSTBaW SCHOORSTBENHAMTEUS GRAFWERKEN ACHTER DE KERK GOUDA Het adres voor Kantooren Winkeljassen Is De Kleine Winst Korte Tiendeweg 22 == GOUDA == Odo Ro No Verdrijft de onaangename geur bij transpireerenVerkrijgbaar bij IS Anton Coops Drogist Wijdstraat 31 I Jaarlijksch bezoek van BROOKS DESKUNDIGE s aan GOUDA op Donderdag Vrijdag en Zaterdag 26 27 en 28 dezer in Hotel De Beurs Markt 42 Spreekuren 9 u v m B u n m 7 9 s avoids Zaterdag tot 5 uur Grata demonatraUe van het wereldberoemde Luchtkuasen Breuk AppMaat van den heer O E Brooks Benut nu deze gelegenheid om U een Brooks Apptraat laten aarnnetem en zoo mogelUk awi be schaffen Waarom nog geen ïwuiket van het Brooke Apparaat dat ruim 17 jaar in ona land reeds njet ïooveel auccea wotdt toagetia t7 Vergelyk het met Uw breukband Geen veeren onnoodlge drukking pÜ angst of verergering der breuk doch aangename dracht verlichting gemak rust veiligheid en de grootst mi eIvjke kans op herstel Uw zwaarste werk geen laat van Uv breuk want dez wordt volkomen in bedwaï gehouden Ook het dragen des nachta ia een groot voordeel Geen breuklijder Uijve thans achter Wu hebben dukendeo Maimen Vrouwen en Kinderen afdoende geholpen Dus ook voor U kans op algeheel herstel De prijs behoeft geen bezwaar te zijn en onze garantie van terugbetaling bij tMiigiending na den proeftijd vr aart tegen alle risico SlwliU DRIE DAGEN 1 Wacht niet tot den laBt t n dag BROOKS RUPTURE APPLIAKCE CO Singel 25 2146B AraBtcrdan