Goudsche Courant, maandag 23 juni 1930

O 17408 De stedelyke bevolking heeft de behoefte zoo nu en dun voni ait i0 awennen Btï daarvoor moet cht by huis gelegenheitl zyn Nieuwe v langens en behoeften zijn by de arbeiders opgekomen apr herinnert aan de eischen vnn wettelïj ke vacantieregelmg t la beter dat de menschen hui vryen tyd doorbrengen i de natuur dan in de stad Men moet tegenover elkaar stellen de belangen van hen die by droogleiggmg belang hebben n l de 600 personen die daar met inbegrip van de neringdoenden hun brood zullen verdienen en wat by behoud verkregen kan worden ala deze Plassen een ontspanningsoord worden Wanneer we de Keeuwyksche Plassen behouden behoeven we geen recreatieoord te scheppen want dit ligt er al Spr verwacht dat het Instituut voor Arbeidersontwikkehng hier een taak zai hebben Spr denJrt oök aan de jeugdherbergen Spr verheugt er zich over dat de gemeente Keeuwyk besloten heeft een deel van de Plassen te koopen Nu kan daar regelend opgetreden wolden Wij moeten deze Plassen in zyn geheel behouden om de menschen met de natuur in aanraking te brengen Wanneer we tot drooglegging overgingen zou het nageslacht ons veel kunnen verwijten Met goede wil en weinig kosten kan thans veel gedaan worden Ook de toenadering van de stad i en plattelandsbevolking kan hierdoor slechts winnen Spr schrikt echter van het hier verkondigde denkbeeld om hier een vacant eoord te gaan exploiteeren Spr verklaart zich ten slotte voor het advies van Ged Staten en zegt niets voor uitstel te gevoelen De heer SCIHOUTEN a r wil zich beperken tot een paar korte opmerkingen over de motiede Kok Spr is tegen aanhouden De zaak staat al eenige jaren op de agenda van de Staten De Staten kunnen toch wel in staat geacht te worden te oordeelen over het concrete voorstel van Ged Staten De motie bevat geen enkele leiddraad om binnenkort weer te komen tot een nieuw con creet plan De iftotie houdt bovendien ook in dat de Staten zich principieel uitspreken voor droogmaking Een dergelyke motie kan alleen aangenomen worden door iemand 1 die überhaupt onder welke omstandigheden en me t welke gevolgen ook vóór droogmaking is Spr kan zich wel voorstellen dat iemand zegt ik hecht zooveel waarde aan het behoud van natuurschoon dat ik het boven alles tel maar het andere standpunt is dwaas t Is zeer zeker voor de heeren Van Staal en Dr Hoffman hoog noodig dat de zaak Tan de baan gaat De zaak wordt ruineus voor het gestel van beide heeren Alleen door aanvaarding van dit voprstel wordt aan dé Regeering duidelijk gemaakt dat de Staten er niet aan denken zonder medewerking van de regeering alléén de zaak ter hand te nemen Spr stelt voor met overwegende meerderheid met het praeadvles van Ged Staten mee te gaan Dat neemt niet weg dat men later eventueel nog wel eens opnieuw de zaak onder oogen kan zien De heer DE KANTBR lib onderstreept wat de heer Schouten heeft gezegd Sft ia van meening dat het voorstel van Ged Staten moet worden aangenomen t h dringend noodzakelijk dat aan deae zaak een einde komt Spr s fractie zal hoewel 7Ü veel gevoelt voor het plan van haar medelid Dr Beekenkamp met Ged Staten mee Overeenstemming met de regeerinir 1 = met bereikt en spr gelooft niet dat LJ momenteel te krijgen is Een of andere mr Üe verandert daaraan niets De heer Beekenkamp heeft in een onder houdende brochure zyn denkbeelden uiteen gezet Hy is echter wel wat luchtig over het kwelhezwaar dat by droogmaking der Plassen blyft bestaan heengeatapt Spr wi t op de bezwaren hiertegenover door de ctm missieVan der Torren Van Hasselt en Z Koning en de Provinciale Waterstaat ont wikkeld Den heer ter Laan zegt spr dat later te overwegen is of de provinae eventueel kan medewerken aan de ontwikkeling m de Plassen als recreatieoord Daaromtreht ii nu niets te zeggen Aan de malaise argumenten hecht sar niet zooveel waarde Alle profetieën op ec nomisch gebied zyn in de laatste 15 jaren falikant uitgekomen Wij weten van dat alles niets Wel is het een aanwyzing voor ons dat we toch vooral moeten letten on het rialco Het College van Ged Staten ontrwiit aanneming van de motie de Kok Wanjuei er nieuwe gezichtspunten komen kas óti zaak nader worden onderzocht Spr m tii in overweging deze motie in te treldcen en het voorstel van Ged Staten aan te nfimen De VOORiZITTIiR geeft in overwegito van replieken af te zien om vandaag a de aaak af te handelen De heer VAN STAAL s d verklaart zich bereid van repliek af te zien t Lddt immers tot niets Spr heeft zelfs zyn twt tiegenooten niet kunnen overtuigen De heer DE KOK r k trekt daarna ijja motie in Dr HOFFMAN r k wenacht zijii gtan te motiveeren maar wordt telkens door den Voorzitter jnet hamerslagen tot de orde geroepen en is door talrijke interrupties van zyn collega s vrijwel onverstaanbaar De heer BRAAT pl b vraagt aiet tot stemming over te gaan Het voorstel van Ged Staten om afw zend te beschikken op het verzoek van de Raad der gemeente Reeuwyk om tot diMglegging der Reeuwyksche en Sluipw JkBclie Plassen over te gaan wordt daarna in stenming gebracht en met 63 stemmen voor en 4 tegen aangenomen Tegen st3mden de heeren Van Staal s d Eek s d Bergmeifer b A en Braat pi Debate JA ie h to JAN TER LAAN s d sprekend namens r h fractie sluit zich eveneen aan by het hetoog van den heer Schouten De Staten moeten na de langdurige voorbsreiding thans tot een besluit komen Na nauwgezette overweging is spr s fractie in zeer sterke meerderheid tot het besluit gekomen dat deze Plassen vooral met het oog op de toekomst als recreatieoord bewaard moeten blyven Op t oogenblik zijn de Plas sen nog niet gemakkelijk te bereiken By otstanl koming van de rykswegen zal dai ander s worden De overheid heeft de taak deze terreinen zij t niet op staanden voet als recreatieoord bruikbaar te maken De daad van het gemeentebestuur van Reeuwyk tot aankoop van deze Plassen is e n stap in de goede richting In de toekomst zal men verder in die richting moeten gaan Ook Provinciale Staten zullen eventueel daaraan moeten medewerken Spr persoonlijk is van meening dat met gedeeltelijke drooglegging een recreatieoord wordt behouden en tegelyk in de behoefte aan cultuurgrond wordt voorzien Mocht dit niet mogelijk zyn dan ia spr er voor alles te behouden De heer B N LOERAKK ER r k bestrijdt de werkloosheidsargumenten van Ir Smit Diens betoog bevat tal van scheeve voorstellingen Na een uitvoerige uiteenzetting zegt de heer Loerakker dat het wel Zoodra ieder menscJi zich schuldig voelt aan aller kwaad gaat het Hemelrijk apen ËïiuniËTON RATELSLANGEN Uit het Engeladi vanH A VACHELL 3 Nadruk verboden Misschien wel Maar misschiien zou het er op uitdraaien dat ze mij di ef Ik bentavr en met wat ik Iheh Samantihat Het span paarden was juist hijgend den heuvel 3 pgelommen George Wet ze stdlataan op den top nam zijn elE pen hoed af en het de aeebnes zijn wangen afkoelen 8amaniïia keek naar zijn dichte bruine krullen en naar de helderblauwe oogen die stralend uit zijn gebruind gecacht keken Het bloed stroomde haar naar de wangen maar George kon haar blos ndet zien door den ddcSiten sluiter dien ze tegen il et stof had omgedaan Hij eprong van den l ok om te zien hoe de jonge oondor het maialcte in zijn met zakken bedekte kooa Naast de kooi stond een lange groene doos vol lervende ratelsllingen dertien stuks dSe George voor van Home bij Mt tiad We zuBen een hapje gaan eten zei George Hij bood d paarden aan een winteredk va voerde ze Toen maakte hij een vuurtje Achter uit het njtuig nam Samantha een pakje en twee pennen van wilgenhout In TIELEMAN DROS PLAT DU JOUR HEELE EN HALVE BLIKKEN VOOR UW PICNIC IN 20 SOORTEN VERKRIJGBAAR 5 BIJ J C FICKWEILER LANOE TIENDEWEB 48 M zandkiat op 1700 uren iMTckent Het komt spr voor dut dit aantal seer optiniurtuKii Is atekl eii beueden de werkaUjkheiid u Spr aohat de Jaflt u voor den aieawen polder op 50 per H A In verband met de malaise in den landbouw wi t spr erap d t dese vele jaren kan dmen aooak uit de historie blijkt Spr adit hH eü daad van wija beleid de kat eena uit den booin ta kijken R aning dient ook ie worden gehouden luet de prijooi der land rijen m Groningea en Friaelund Men kan wal zeggener moet land aijn voor water niB ar er zijn zekere grenien 8pr steunt het viMwatel van Ged Staten Uatatd heeft voor ïieni geeo beteekenia Wij zijn ttiana wJledig ingedicflit Spr heeft sledils één beawftar di onge lukkige polder Vettenbroek Vettenbroek ie niet zoo n beate polder Drooglegging zou mderdaiad die polder meer beveiligen maai moeten we daarvotor zoo n groot financoieel offer brengen t la voor spr zeer gemi Jtehjk zijn srtejn uit te brengen voör hot Voorstel van Ged Stat i Mevrouw SUZE GEOENEWEG s d aluit zidh gaarne aan bij do fananeieele bie ctiouwingen van Mr Werker Spr is ook van uieeaiing dat het fmancieole rxflico niet aanvaardbaai is zelfa met voor degenen die pimcijpaeel vóór drot legging zijn Spr geeft Dr Hoffman toe dat er bt ioefte atm cultuurgrond iB maar de eterke toeuemimg van de bevolking heeft nog andere behoeften doen ontstaan On ze bevolking ia anel gefirroeid thans is zy byna 8 mlllioen vooral in ZuidHolland is in de laatste 60 jaar de bevolking meer dan verdubbeld De droogmaJdng is niet alleen een quaestie voor Goudaen Beeuwjjk maar voor geheel Zuid Holland De bevolking van Zuid Holland heeft zich vooral aamwigetidkken in de steden wanneer men de bevoikingstoewafl van de 8 giooto ateden in freatelijk Zmd Holland in die 60 aar nagaat dan bhjkt fie vearviervoudigld te zijn te amen jbevatten ze 1 300000 inwoners Voor de géhfele reat van Zuid Holland bhjft over 600m inwoners In die 8 steden woont jiir yinn de bevolking Geiyi Aonder dus dat die atedal ingen met liun eiaohen kon n t Zou een teikortkoming aijn van de vei tegenwoordigera van tie Steden ale ze daarvoor ni rt opkwajiien Een zeer klein percentaige van de ZuidHoUandsche bevolking betrtaat slechts van den landen tuinbouw We moeten daarom niet uitsluitend om hun belangen denken Voor spoedige indiensttreding Aankomend Kantoorbediende GEVRAAGD Brieven onder No 2500 Bur Goudsche Courant Markt 31 12 20 TE HUÜB Nieuw droog benedenhuis met S kamers ti Dg keuken bergplaats tuintje op de Ie Etage een groote en kleine slaapkamer Vrije pooi t Huurpr s ƒ 8 50 per week Brieven onder No 333 Bureau Goudsche Courant Markt 31 HAVER EN KLAVER Te velde staande een hectare voor eerste en tweede snedeaangeboden 20 Te bevragen bij J JONGEPIER Winterdijk 4 H C WERNING MARKT 46 47 TELEFOON 559 GROOTE UITVERKOOP van al onze Zomer Artikelen Speciale aanbiefdiqg Coupons Uitsluitend a contant 20 Korting 60 Geen zichtzendingen Voor Lips Srandkasten en Slotenfal riek IS DE AGENT P EOIHI Pz 50ITDA GA NIET OP REIS zonder een foto camera van FotohsaM H J DAEMS Zeugstraat S6 Ifa 6 X 9 vanaf ƒ 3 80 IfUmcamera ƒ 7 50 en ƒ 8 76 OpvowraSre Roifilm camera s van ƒ 14 en f 18 Rolfiimcamera 6Vè x 11 c M f 10 50 Opvouwbare Rolfiim camera ƒ 27 9 X 12 camera met anastigmaat 6 3 voor films en platen ƒ 26 60 Statieven Taschjes enz Kodak Ilförd Tempo rood Plavic Agfa en Gevaert Eolfilms en filmpaks Goedkoopste adres voor ONTWIKKELEN en AFDRUKKEN vooor Amateurs ZIK in AI AGE I Aanbevelend licht het beste was dat de heer de Kok sijn motie introk Het lid van Ged Staten Jhr VON FISENNE de sprekers beantwoordende brengt dank aan de leden die verklaar hebben met het voorstel van Ged Staten mee te gaan en vooral hen die den nadruk hebben gelegd op het risico dat niet alleen door de provincie kan worden gedragen Den heer Hoffman zegt spr dat wamieer men historische beschouwingen houdt deze toch altyd eenigszins in verband moeten staan met het onderwerp waarop ze betrekking moeten hebben Het spijt spr te moeten zeggen dat de wijze waarop de heer Van Staal het beleid van het College van Gedep Staten heeft aangevallen naar de meening va het College niet ioor deai heugel kan Dat de droogmaking technisch mogelyk was hebben de Staten altijd wel geweten De heer Van Staal verwyt aan de Ged Staten een quasieactiviteit Spr werpt dit verre van zich Herhaaldelijk is bij de regeering op meerdere medewerking aangedrongen Eerst moet echter worden bereitlt dat het Rijk een grooter deel van het risico op zich neemt voordat men met den Minister van Defensie gaat onderhandelen Rynland heeft geaegd dat zij geen belang heeft by drooglegging Het is dus niet aan te nemen dat een of ander waterschap wel de zaak ter hand zou nemen Bovendien is met waarschynlyk dat Defensie aan particulieren niet die eischen zou hebben gesteld De heer Van Staal heeft op een eigenaardige wyze gedebatteerd Hij heeft er op gewezen dat Gouda meer grond fioodig had Als Gouda zoo n groot belang bij de droogmaking had dan was dit wel door die gemeente in een of ander besluit kenbaar gemaakt Spr bezocht de Plassen op den tweeden Pinksterdag Spr s ervaring was dat op de Plassen Elfhoeven en s Gravenibroek eenige beweging was maar daarachter slechts een enkele boot met menachen Spr geeft toe dat de toegang tot die Plassen wel wat erg primitief is Er is geen gelegenheid om bëhoorlyk van de Plassen gebruik te maken Om dit te verbeteren zullen niet zooveel kosten noodig zyn De quaestie is zullen de Prov Staten tot drooglegging overgaan als ze alleen het risico dragen moeten Spr gelooft dat slechts enkele leden hiertoe bereid zU i De nieuwe Ford Phaeton GENIET TEN VOLLE VAN DE ZOMERWEELDE Moior 4 cylinder 40 rcm P K Achlerbrug speciale constructie wa rdoor gewicht gedragen wordl op hel einde van de ashuizen niei doordedraaiende assen Remmen zes alle van het inwendiguitzei tende type en geheel ingesloten Siuuroverbretigtng nasielbaar worm en seciorcype Veeren bijzonder soepel Schokdempers Houdaille dubbelwerkend type vóór en achter Voorruit Triple onsplinterbaar glai 4 LINCOLN Schaft U nog heden één van de prachtige ruime en comfortabele nieuwe Ford modelien aan Stelt het niet uit ledere dag uitstel beteekent een dag minder genieten van uw vrijen tijd weekend en vacantie De Ford brengt U hoogst geriefelijk snel en veilig overal waar U wilt Mijdt de volle warme benauwde spoorwegcoupé s Gaat naar buiten met den Ford en geniet van zee bosschen bergen en dalen op een wijze als nooit te voren 3 r € FordsoA N V NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK ROTTERDAM Official Ford Dealer J L HULLEMAN KLEIWEG 20 GOUDA 89 JaaiHianQ Maandag 23 Sunl lSSO mimm wmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN B RGAMBACrtT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCPOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestaagen ABONNEUENTSPRUS per kwartul ƒ 2 25 psr WMk 17 cent met ZondaflUad per kwartaal ƒ 2JK per week 22 cent overal waar de tMiorgins per looper gesdüedU Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondag lad ƒ 8 80 Abonnementen worden dayeUike aangenomen aan ona Bureau HARKT 81 GOUDA bU onze agenten en loopers den boekhandel en de poatkantoren Onze bureaux zijn dagel ka geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 Kedactie Telef 88 Postrekening 48400 AUVtlK l KMTUil KUSi Uit Uouda m omtrriMU b l iii rw ii tot dan 6 o 1 6 rageU ƒ 1 80 elke regel uwer ƒ 0J6 Van boltMi Ooildll en de bMorjWDJ lui reiel ƒ IJ elk r g5Beer ƒ OJW Adv fc ltll n In hrt Z t Jwn mmMr M bijslag op de prijs UefdKHghetdwdTMtmtUa da hdft Tin dan pitja 1MG£Z0ND£N MBDEDIUUJNGBM l 1 regels ƒ ÏJi6 Jk ngel mSM ƒ 0 60 OJd6 voorpasiuB 60 9b iuNunr j Qewune tvertentittn ea mg Ku ton medadeeUnceii btj contract tot mu f ndnM nMiprü Groote letwra en rwuleii worden berekend naar plaataniimte wK rf AdvertenUan kunnen worden unjeronden door jUMCbenkonut van oUMie iw giWTw elareu AavertenUebureaux en onw agenMu en moeten daasa vóór do plaaU iiH aan nn Bureau Kyn ing komen tauemda vaD oiuuuna Teraokard te atfn uat ay in ayn Jtwameii vtui uirtM Uiur viui een veneiteringsmaaistnappy waarüelooze Btuüicen ne it meegeven en de opDr ng t Mjn ei4ten Oate neeit aaJigcweiw J en Taryscue uanic aie veei zaïten ueeü met i oidci zou uoor ue e za groote verliezen geiieOeil tietfben UUKMËNlè Bezuinigingsmaatregelen van Koniug C4n l l e kleine Micttael wordt korpi aai Koning Carol heett naar de Telegraaf verneemt besloten het personeel van liet komnklyk huis m te itjimpen De beanibt n van bibliothecaris en mintrters van het paleis 2yn atgeachait Als iile bezuinigingen door Carol aanbevoleD worden uiligevoerd zal dit den srt uat een bedrag van 124 millioen lei ƒ 3ti0 000 per jaar besparen De lagere klassen van het ontsl i n personeel zullen es maanden salaris ontvangen verscheidene anderen krygen stukken land op het koninklijk domem De volgepde clvule lyat is voor de koninklyite familie vastgesteld komng Carol Il 40 miUioen lel per jaar konungin Maria 20 millioen pnnses Helena 7 iniUioen en prina Miciiaei eveneens 7 millioen Zoodra deze 9 jaar is zal hy dienst nemen in het leger oveireenkomatig de traditie zal hü tot korporaal bevorderd worden zoodat hi in den herfst in zyn nieuwe uniform zal versciiynen HOKGABUE Otto van Habsburg naar Hongarije Ualië en Engeland verletsnen goedkeuring Het sociaal democratische orgaai Pravo Lidu dat reeds eei daget geledoA terugkeer van Otto vam Hababurg naar Hongarije liad aan el digd verklaart volgens De Tei Uiuns dat de teru fkeer zal geschieden met toestemming van Italië en Engeland Ook in officieele kringen van Hongarije keurt men volgens het blad Otto s terugkeer goed De waardigheid ra den Kükadag Leden die niet behoorlek gekleed verschMien In het ïJenioren Coni t werd er op gewezien dat de comnmnittische afgevaardigde Maslowaki in een dfr K ksdagzittin en tijdens de buitengewoon warme daigen in het spreekgestoelte was verschenen in een toilet dat niet bepaald salonfahig mocht worden genoemd welk Voorbeeld al spoedig door andere sprekers gevolgd werd Van verschillende zyden wend verklaard dat een dergeiyk optreden niet in overeenstemming is met de waardigheid van den Kyltsdag doch dat t regiem van orde toevallig geen beipaimgen bevat aan de hand waarvaAtegen een dergelijk gedrag zou kunnen wordïis opgetreden Etesloten werd de fracties te verzoeken er TOor zorg te dragen dat de a evaardigden in de zitting verschijnen in een toitet dftt met de waardigheid van den Ryksda harmonieert De tijdelijke vice+president von Kardorff heeft bekend gem ikt dat van heden af alle tribunebezoekers ttt het wagen zonder jas te verschynen llen worden geweerd Ook de heeren nt de perstribune zal verzocht worden mefc dwen wensch van ven vice president rekening te houden De erbarmeliH e A itie ran de RiJksspooHËgen Dreigende tekoMbn van lumdücdeu mlllioenea j De president van de Dftitsche RükaBpoorwegen dr C F von Sftmens heeft deti R kskanselier een omvaÉgrijken brief geschreven waarm hii 1 6 de lechte financieele positie van de Rijtt8iK 0 rwegen suliildert dertHij verzocht den Pijkakansetier oTh 4B terstemiing bü zUn ijp ve om het evenwicht bij de spoorwegen weer te herstel en De nieuwe wet op de Rijksspoorwegt ii heeft geen fmancieele verlichting ge jracht eerder een verslechtettng Do moeilijkheden worden met elke maand in 1 J30 gr oter en heden is reeds vast te stei rt Jat de uitgaven de inkrmaten ïze fs als deze weer yaan stijgen waar gejn aanwijzing voor ist met verscheideni honderden miUioenen ziilien overtreffen verkeersbelasting die praktisch alleen oor de spooi wgen g ri en wordt wordt noveiidien jjngewezfn als de oorzaak wj k tarieven verlaging i nmogelyk maakt BELGIË Hwllander te Bmssel beroofd Voor 300 000 francs aan juweelen bestoleiy Volgens de BeJgisch bladen is de heer Th e Bruyn uH Amsterdam gistermiddag bi aaiikomat op de G e du Midi te Brussel voor SOO OöO fniTtós aan juweelen beroofd FBANKBUK Burgemeester gearresteerd De burgemeester van het Fransche plaatsje Pamac Poulet geheeten is gearresteerd onder beschuldiging 20 millioen franc verduisterd te hebben Beweerd wordt üilNJNiliNtAJNli Ernstigs onlust n t Bomliay Vele gewonden Precaire toestand in Egypte Ue aiiUuituig en Uroogmuung van de Zuidei2e Uit i M h groowte g de it van la Bombay in het centi um van het zaken kwartier is het Zondaar tot z r enuti botsingen gekomen waaraan een g roote raensc henmenigte heeft deelgenomen Ongeveer 500 personen weriien gewond waaronder 7 vrouwen Honderdvjjftig gewonden moesten onverwyld m de ziekenhuizen worden ondergebracht De onlusten begonnen be 7 uur toen een kleme groep vrywiUigers teigen het verbod der autoriteiten w arbJu het houden van exercities strafbaar wordt gesteld op de Malden Esplanacte dergelijke oefenmgen hielden De politie dreef de menitfte uiteen waarbij 25 personen gewond werden Andere vrijwilligers ten getale van 200 trachtten daarop de oefeningen te vervolgen Een steeds grooter WQrdende mensehenmenigte stroomde naar de Mftiden Es pianade er namen wol 15 000 personen aam de demonstratie deel Onigeveer 800 politie beambten gingen de memgte met stokken te lijf en tenslotte slaagden zü erin het publiek uiteen te drü ven met uitzondering van een kleine groep Sikhs die in tï wstelling met gisteren hardnekkig stand hielden De president van het Nationaal Congres Pandit Nehru was bij de relletjes aanwezig De op Zondag bepaalde massademonstratie van het congres is door den politiecommissaris van Bombay verboden In Eigypte is de Reipeermig aftreden Dit zou tot geen bijzondere vermelding aanleiding geven ware het niet dat dit aftreden groote onrttst en opwiodiiiic o dej de bovoTkii veroorzaakt heeft Het aftreden van de regeermg moet veroorzaakt zijn door het mislukken van deonderhandelingen tusschen Engeland enEgypte en de igroote economische crisis alsgevolg van de malaise m de katoenindustrie Een correspondentie die de Voss Zeitunpover den toestand in Egypte van uit Londen bevat spreekt al van een toekomstig bankroet waarvoor Egypte staat Terwijl de nationalisten in Egypte hun aanhangers de straat op drijven om tegen den koning te demon streeren die ongrondwettig zou handelen en het oude kabinet alleen heeft ontslaigen om door middel van een ambtenarenre eering het EngelschEgyptische verdrag dat Nahas in Londen geweigerd heeft toch onderteekend te krijgen breken de bankiers in de City plus de leidende Egyptische economen en katoen groothandelaars zich het hoofd over de kwestie hoe het bankrofH over Egypte af te weren Met deze onheilspellend passus vangt het Duitsche blad zijn pessimistisch artikel aan waaruit men kan leeren lezen dat de Egyptische regeering fmencleel een nogal onverantwoordelijke poli+iek heeft voerd door het vastleggen van alle liquide geldmiddelen in katoenaankoopen terw it de k U enpryzen voortdureiul z inkende waren Het gevolg bleef met uit De mogelykheid om de voorraden m het buitenland te beleenen werd steeds geringer n als noodwendig verschynaei volgde t terugloopen van de koers der lEgyptiache staatepapieren De kasmiddelen van de refgeering hepen voortdurend achteruit terwyl het oude kabinet zïch alweer verplicht had tot groote katoenaankoopen uit de oogst die bmnen ongeveei drifc maanden ter markt zal komen Het gebrek aan geldmiddelen werd zoo nijpend dat ook de bevloeüngawerkzaamh len moesten worden stilgelegd Dit alles vormt de econoaiiiscihe crisis Wat in Ijonden niet openiyk wordt ïuitgeBproken maar ontgetwijfeld een belan ryke rol speelt is het feit dat de crisis nauwelijks op te lossen zal zgn zonder dat dekredieteai op korten termijn vloeibaar gemaakt wonien En het is ieer aan twijfelonderhevig of men in Londen daartoe zalwillen helpen vAórdat de politieke betrekkingen tusschen Engeland en Egypte zün gezuiverd den alsluitdga gereecL net iïW van de w ken foor de alaiiuung der ZuWerzee in zicfct Spoedige opeDSteüing van de aiuiiwi WiermgcrInreTpotder en d proei poidec bil Aadtik De groutu weiKeii voor de afsluituig en drocpuftkmg van de Zuiderzee blyven zoo wftl m bmnen aU buitenland bllaagsteitmg trekken Dat d Bo GelaiigstWluig tülawuid begrgueiijk omlervondöu wij deaer dagen toen wy weer eens op uiUioodjgmg van de DirecUe der Zuideraetwetkeu eeo beaoek aan de werken tiöbben gebratiit Wij weiden bg dit beaoek rondgeleid ou voorgeiMiitdoor den direüteur generaal ir V J P e Blooq van Kuffeler en den iiouidingeuieur ir J F R van de W en hiawel wij n to v r Bciiöidene malen ter plaatse zijn weest kwaaueii wij opnieuw onder den mdruk van döi enormen omvang ea hot grooAiidbe van doöi ttvirkeu Voortmirend m een vrij snel teiutw vorderen de werk a dagelijks groeit de dyk die over eiwge aceu Noord Holland en Friesland xaL verbinden BUITENLANDSCH JJIEUWS DÜITSCHLAI D Het vonnis in het Leuna procni Zware boeten opgelegd In het Leuna proces te Halle werd Zaterdagochtend na een behandeling die zeinantien y eken heeft gediwrdi vonim 0iMÉMK Wegens voortgezet bedrog en medeplichtigheid aan omkooperij werd de Leipz ger schilder Schoenfeld tot twee jaar en zes maanden gevangenisstraf en 300 000 Mark boete veroordeeld Zyn boekhoudster Mevr Kretschmar werd veroordeeld tot drie maart den gevai enisstrat en 3000 Mark boete De vroegere directeur van het verrekeningsbureau van de Leuna fabrièken HocHenberg werd veroordeeld bot een jaar en negen maanden gevangenisstraf en 104 500 mark boete De vroegere bedryfsleideir Schlevoigt kreegt © en jaax en zes maanden gevangenisstraf en 6300 mark boeite De afdeelingschef Stocks werd veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en SOO mark boete terwijl verder werden veroordeeld Stuhlfaut tot een jaar gevangeniastraf Liebelt tot een jaar gevangerdsatraf Weber tot 6000 mark boete De techniker Unigelenk werd vrijgesproken terwijl de decoratdeschilder Wadle driehonderd mark boeje opgelegd kreeg De voorhechtenis wordt afgetrokken Men zal zich herinnerfen dat de bedriegerijen reeds aanvingen bij den bouw van de Leunafabrieken De beklaagden hadden deze fabrieken van 1917 en 1924 voor meer dan een milHoen goudmarkt benadeeld De werken iqj het Kornwardeiaand waai bwee gioepeu uitwatermgsaluizen en twe soliul iuiaeq één 14 M wtfd voor acfiiepeu tot 2Ü00 tou en éóa 9 ik bretpd voor sUiepeu tot 600 Ion beneveua twee bruggeu voor gowooo wi epoorwagvarkeor worden gebouwd zijn reeds smds het vocige jftar per auto van tAe Frieacbe kuet at via Zurig bereikbaar Houderdeo auto s en uutobuaseu br ogen des Zoodage de belangstellanden uiuu het omwttW l w M tftd dut oa 4 K M ruun van de kust verwijderd lag Dia werken aan den Ooatlkajit van Wiermgeu twee bruggen een aabutrfuis voor sdiepen van 3000 ton eo drie stel uitwateimtfasluizen nadreen hun vcdtooung Reeds wordt het lemmuigawerk ilangs de sluisingaogen g idaatat en worden de sdhulveu in de uitwatenngaiiluizen beproefd ZWITSERLAND Aardstorting In het Bovendal van do Rboaew Groote verwoestingen aangericht In het bovendal van de Rliöne lieeft bij Marttgny een aardstorting groote verwoestingen aangericht Tengevolge van het late smelten van de sneeuw in de Gletsclierge ieden en van den heivigen regenval van de laatste dagen heeft een groote massa rotsbl ken en rolsteenen losgelaten en is naar b ieden gekomen Over een afstaral van 300 Meter werd de spoorbaan tot een hoogte van 2 3 meter door de roiabloldcen zoodat het verkeer over de Simplonbaan stopgezet moest wor den Een electrische centrale die stroom levert aan Lausanne moest eveneens het bedryf stopzetten Verscheidene honderden arbeiders zyn bezig den spoorweg en den groeten autoweg die eveneens versperd is I vrij te maken Zoo komt het amde van dia werken tut afflluiting van de Zuadenfiee in zioht Aan het eónde van dit werkaeizoen in het najaar utogeveer aesduixeod arbaidexs veidieneu liier thadk het brood voor zidi en hun gesin aal ongeveer 18 K M vao den afeluiibdijk die 30 K M lang wordft gereed ziju In 1951 zal nog onge eer 8 K M dijk worden gel gd waarna zicii nog slecSits iwfP sliutmgsstukken tot een geuunenlijke lengte van ongeveer 4 K M ia den dijk zuUen bevinden Ue vóór 16 Augustua 1932 zullen worden j eeloten De voorbereiding voor deee eluiting wradt Uians reeds getrof en De sludaen op het Komwerwerzaad zullen in liet begin van het volgend jaar m dienst worden gesteld Na en bezoek aan den afsluitdijk loont het de moeite te gaan naar den Wleringermeerpolder dib Irnik zij de cajpoaitett van het electriftch gemaal IJely bij Medemblik en het Dieselgeinaal Lemane bij Den Oever voudige hotel naast de oude miesiekerk Samantha verdween m een manufacturen winkel en George ging zijn opwachting maken bij den redacteur van het plaataelijke hlaadje wien hij de vangt van den condor besdhreeï De krantenman was verrukt met deze sensationeele o el Toen George de straat weer opging werd hij door talrijke stadsbewoners met de gro tste hartelijldieid begroet Er werden hem hee l wat borrels aangeboden de alechtete wliiskey die in het vee diatrict geschonken werd maar George gaf de voorkeur aan een sigaar De oude Munger was weer aan de rol zooaU periodiek het geval was en hij zwaaide van de eene kroeg naar de andere een droevag schouwspel van een onwaardigeu ouden dag George heituinerde zich den ouden man nog efit uit de tijd dat hij op zijn eigen boerderij gewoond had een flinke kerefl De duivel haJe de ateden mompelde hij het pakje was vleesch George sneed het in r epenj stak de lyepjea op de pennen en begon iliet vl e8oh te roosteren Toen het voldoende gerooaterd was gaf George één der pennen aan Samantha en hield de ander zelf Ze knabbelde aan het vleesdi met een handigheid die de gewoonte hun had bijgebracht Ze hadden aJiébei een homp brood erbij George ging op zijn rug liggen toen hij klaar wae en keek door de enkenblaren naar het strakke blauw van den hemel Samantha zat met den rx tegen den stam naar hem te kijken en ze vroeg aioh af of hij ooit haar man zou worden Ze fronste de wenklbrauweii toen ze de gehikkige uitdrukking op zijn gesücht zag hij wae vo maakt tevreden hij had haar niet noodig Hij was op het punt om m slaap te vaUen George Jé wat maak jlj me aan t schrikken Je valt zoo in slaap en ik moet naardo atad om tnkoopen te Joen Dat ia waar ook Ze vervolgdffli zwijgend hun weg Maar toen ze bij de bocht kwamen vanwaar zij San Lorenzo konden zien lig si zefi George beslist Ik zou het vreeaelijk vinden om in de stad to moeten wonen Samantha het gezicht alleen al vajj San Lorenzo geeft me een verloren gevoel Je zou er wel gelukkig zijn als je maar moeii Vast niet Ëen mensdi kan overad wonen Sommige menachen Vj ij txra a niet Een UUT later tutten dj lüt bij het t vun verbaaede kinderrai en zenuwachtige vrouwspersonen Toen de zaken waren afgedaan en het geld was imtbetaald nam van Horne George mee naar zijn huis waar een knappe glimlachende vrouw hem ontving U blijft toch elen mijnheer ragge AToeg ze vriendelijk George naim de invitatie gaarne aan George zei de man morgen zal ikJOU met den vogel laten kieken En danaullen we jullie tweeen m het ZondagsbladKieu prijken Georïre verwonderlijk bedeeeid in bet gezelschap van vreemde daanes zal onrustig t draaien op het puntje van aijn stoel Mevrouw van Home hing zijn hoed op jn staiarde cntaech naar George die zijn farm rakleeren voor zijn bezoek aan de etad had aangehouden Van steedsche fratsen moest hij niete hetoben Mevrouw van Home mompelde Gekiekt zoOr Het werd George aUerpijnlijkst duid ilijk dat mevrouw van Home s geaacht allerminst goedkeurmg uitdrukte Hij draaide nog veel onibdhagelijker op zijn ttoel heen en weer terwijl hij met zijn heldere beeJiste atem vroeg Iets niet hi den haak De vrouwen uit het Westen kunnen rond voor hun meening uitkomen en mevrouw van Home zei ecfttwp Juiet Zegt u maar eerlijk mevrouw wat uzou aanraden I kan im dit pat niet in het Zondagsblad koanen dai hebt u zoo juist geaegd Als u in mijn plaats waa mevronw wat zon u dan doen Ik 2ja x dat pak voor 3an Lor izo bewaren I 1 Ik had er al over gedatAit otti een anderte koopen Mag ik htet in de stad voor u uithoeken f y zou me een groot pleaier doen zei George nog wat mew Harrai knippen en waaaclhan srfioenen een boord een das een nieuw © hoed Hoor eens ïk ben geen mdlilionair U hebt geld genoeg meneer ragge dat weten we beat En u moot de eer vanSpragge e canyon toch ophouden George s geaieht klaarde op Ze had hwnin zijn zwak getast Als u het voor me m orde wUt makca zal uk u heel dankbaar zijn maiar ik hebgeen aanleg i een fat te warden hoor Effli fatf Ne n dat zefcer niet Van Horne grinnikte Laat jij het maar aan moeder de vrouwover merkte hij op Hij bertakte San Fsfencisco den volgwidm dag om 4 uur en stl k over naar Oakldnd wasir vao Home zijnoieren hield in een groote schuur dicht bij de ïVesbyteriaansohe kerk Als de gf mepnte in d kerk zat luisterde naar onderwijzing en vermaning van haar voorganger konden j de leenwen en tijgers hqoren brullöi Van Hopie heette den oondor harteiijk weMtoan en sprak er zijn leedwmen over uit dat er niet meer rateMangÉT waren Hij veftocht de rc ttielen aan droglstrai die tjn in hun winkeiis ten toen stdden ten favBore Het werd aan moeder de vrouw overgelaten George wend een gewillig maar vetdegen slachtoffer van de vrouwehjête zudit tot uttorhjk vertoon En dit moet hier worden verteld omdat wat er later geb nrdegrootendeeas het gevolg wae van mevrouw Home s goeden smaah op het gebied van heerenkleeding George geknipt en gestfioren keurig in blauw dieviot met een modieuee das en bruine schoenen sag © r opmerkelijk knap uit en werd door zijn beeohermvrouw triomfantrfijk je dat genoemd Wordt vervolgd