Goudsche Courant, dinsdag 24 juni 1930

23 Juni U Juni Officieel Londen 12 09H 12jOB14 Beritiii BiMM MM Fsriis 77V4 77 Brussel 34 78H 34 78 Zwltserlanii 48 22 48 23U Weeoen 36 1S 36 15 Kopenhagen M espA e a Stockholm Oslo s M azvï N w Yoik 2 48 2 48H Niet offieiael Praalt 7 38H 7J8V4 Madrid 2 28 95 tmsan 1S 08K wa Prolongatie 2 LUCHTVAART Qem koor Jtunat na Arbeid Utrecht Jeugdkoor ExoeUior Qouda Qouda s Liedertafd Gouda Mannenkoor Zang na Arbeid Gem koor Excelsior Oooda Dameskoor Kunst na Arbeid Utrecht Mannenkoor Kunst na Arbeid Utrecftit Gem koor Fidelio Schiedam Mannenkoor 3t Cecilia Ulr cht en hel Mannenkoor de Oranjeboom Rotterdam Goedkoope treinui naar Mnbem en Nijmegen Op de Dinsdagen 1 8 16 22 en 2fi Juli 6 12 lÖ en 26 Augustus en 2 September 1930 zullen van de stations Rotterdam Maas waaronder ook reizigers komende van Pynacker Herkei en Rodenrijs Capelle a d IJssel Nieuwerkerk Moordrecht Gouda Oudewater Woerden Harmeien Vleuten en Utrecht CS naar Ede Amh n Oosterbeek Laag en Nüroegen en terug goedkoope treinen rijden De verkoop der plaatskaarten tot een beperkt aantal lüeft telkens plaats des Woensdags tot en met Maandags voorafgaande aan den dag waarop de trein loopt en wel tot des Maandags ten 16 uur of vroe j ger indien het vastgestelde aantal plaatskaarten is uitgegeven Op al deze treinen zal men zich tegen regen kunnen verzekeren Vergadering van den Goudschen Bond van Markt kooplieden Door Eendracht Sterk De Goudsche Bond van MarktaoopUeden Door tendracht Sterk houdt Woensdag 2 Juli a s een iedenvergadermg in Cale Central aan de Markt alhier De hoofddirecteur van de Fokkerfabrieken op beioek De HoüilddirecMe der Fordiahriekea te Detroit de heer Cti Soren en die Uiiuis in verband met den liouw van groote nieuwe fabrieken m Engeland m Europa vertoeft Itezoolit gistenniddag de gemeente Gouda Een fabriek hier ter stede werd bezicii tigd terwyl ook het Ford agentsoliap op den Kleiweg werd bezotfht waarna het gezel edliap w der per Lincoln vwtrok Burgerlijke Stand OEIBOREN 20 Juni Cornelia Wilhelmus z v N T Melkert en A M Oppelaar Achter de Viachmarkt 27 21 Juni Jotiannea Marinus z v J M Spamaay en M J E Melkert Houtmansgracht 12 23 Juni Pieter zn van P W Bojawal en J A van Eyck Dijkstraat 3 Susanne Wil helmina Johanna Antonetta d v G H M Schumacher en H A Tutert Nieuwe Haven 240 OVERIiEDiEN 22 Juni Adriana Hey oud S maanden Agenda 26 Juni 8 uur Gebouw Daniël Cursus E H b O Alleen voor dames leden Juni 7ii uur St Janskerk Tweedeorgelbe eling Juni 6 uur Soc Ons Genoegen Alg ledenvergadering 2 Juli Café Central Markt Udenverg Goudsche Bond van Marktkooplieden Door Eendracht Sterk Apotheken De apotheek van den heer F A Dee Westhaven zal tot en met 27 Juni benevens den daarop volgenden nadit geopend zün na 8 uur de avonds des nachts eehter alleen voor recepten De oceaanvlocht van KjUigafwd Smith UcdcMKlitcnd de start T Uit Londen wordt gemeld dat de Austrv lifiohe TÜeger Kingsford Smith en de NederlaDdadhe vii er Van Dijk van Baldonnel naar Port Marnack zijn vertxakken Uedenodhtend cnu 3 uur bij het aanbreken van den dag zijn lij gestart voor hun tocht over dan Oceaan De vliegers ujn vol vertrouwen in bun sucoea en rekenen er of dat da Southern Cross den afstand via Caipe Sace in M urto zal afleggen Te 11 29 bevond iwt Vtiegtietg zidh op 43 graden noorderbreedte en 67 gr weetarlengte Het vliegtuig vloog met een emlttóelde snelheid van 62 mijlen per uur die men naar Kingsford Smith seinde bevredigend vond dat zy na ampele overweging unaniem tot de overtuiging zyn gekomen dat zy nogmaals hunne plannen tot overplaatsing van uen heer r ae vos naar scöool A aan den Kaad ter ernstige overweging dienen voor te leggen Wordt ojmieuw behandeld Ingekomen adi a KiuytenJberg D © heer JïlUULWtJK a t meent dat deze ambtenaar toch onrecnUvaardig i behandeld wanneer men ve igelykt ef n under geval wuarm een amlrtenaar met grunter louten nog drie nriandeii salaiia Jit ett nukregen Deze man i naakt aan der ayt gezet De heer FOKiKEBS s d kiui daanuedcniet actoord gaan Spr acnt t e met juist terug te komen op net eenmaal genomen besluit Gaat de Raad dien weg op v uur is dan net eind wanneer ongescndrt bevonden ambtenaren geld tu ki yj enï Wetnouder VAK Si AAl sd schaart zich aan de zyde van den heir Muylwyk en het college gevoelt ooic daar jr nei is met juist dezen man zoo maa j an n dyk te zetten Kiuitenberg b ichtergubicven inet zyn gezin zonder middelen terwyl zyn vEüUw in het ziekenniiys is opifenomen geweest liy Ged Staten was de gedachte aanwezig dat de gemeente dezen man een unKeenng zou geven De V tH KAiTi Ji R zegt dat er by B en W geen bezwaar tfestaat dezen ambtenaar drie maanden salaris uit te keeren DeRaad heelt echter anders beslist Wanneer er niet uit den Raad een voorstel komt dien ambtenaar alsnog die vergoeding toe te kennen dan is daaraan mets te doen De heer HJiiElUCi NS r k vraagt hoe lang hJuitenberg ziekteverlot is verleend Spr meent dat dit veel langer is geweest dan reglementair is bepaald Spr heeft zich geërgerd dat deze man by zijn ziekteverlof aan den arbeid is gegaan ü r is voor spr geen reden aanwezig nu nog een uitkeermg te doen De heer Mr DE WJIT WIJNbN tiib wyst ei op dat dit geval met analoog i met het geval Kluiient erg Deze is geneei anders bpr Aieent dat Kiuitenberg ongeveer 1 j ajpip de geiiieenie heelt geparasiteerd daar hy lek was en toch werkte Spr acht zich met verantwoord dat de gemeente niervoor geld voteert De heer lU it VüO hoopt dut de heer Muylwyic als het om ander gemeentepersoiieei gaat even philantropisch aangelegd zal zyn als thans De heer MUIJLW IJK a r noemt h t overdreven dat gezegd wordt dat deze man in ziekteverlof heeft gewerkt Op medisch advies heett Kiuitenberg wat bezigheden aangepakt Spr doet het vooratel Kiuitenberg drie maanden satans uit te kiKU n Ue vOUKXlTl ttat zegt dat de Raad op grond van het gebeurde met Kiuitenberg het diens verband moest beëiiKfcfien De Kaad heett toen geen uitKeering gewild Spr zal thans het voorstel Muylwijk in stemming brengen Het voorstel Muylwyic komt in stammingen wordt met 11 tegen 10 stemmen aangenomen Vóór hebbe i geaÖWnd de heeren Dr Hofman Muylwyk van Vliet Steenland Kamphuizen Donkpr Koemans Van Staal Sanders Verkerk e Polet Tegen de heeren Mulder Van Vliet Hoerkens Middelweerd Mevr Riesz Mr de Witt Wijnen Prevoo Mevr v Dantzig Fokkers en Van Dantzig Verder z n ingekomen Van C J Knop een verzoek om ontslag als ieeraar in het Engelsch aan de Qim Handelacursu s na afloop van den cursus 1929 1930 Conform verleend Van J Kiuitenberg een verzoek hem alsnog in de gelegenheid te stellen zich te verdedigen en zyn gezin een geldelijke ondersteuning te verleenen B en W stellen voor na de gehouden besprekmgen dit schryven voor kennisgeving aan te nemen Van het mannenkoor Gouda s Uedertafel een verzoek om toekenning van een j arlyksch subsidie ad ƒ 150 In handen gesteld van B en W om advies Van het College van Regenten van het Van Iterson Ziekenhuis de suppletoire staat van rbegrooting der ontvangsten en uitgaven over 1929 en 1930 Goedgekeurd Van den boekhouder vpn Gemeentewerken de balans met rekening van baten en lasten van Gemeentewerken en Brandweer over 1929 De heer KAMiPHUIZBN c h vraagt of de gemaakte winst van ƒ 14 000 uitsluitend te danken ia aan de hoogere bestratingskosten die aan de Goudsche Waterleiding Mij in rekening zijn gebracht De VOOREITTER verzocht behandeling dezer rekening te doen plaats hebben op later daarvoor aangewezen tijdstip Van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten een dankbetuiging voor het geschenk waarin de gemeente Gouda mede heeft bygedragen Voor kennisgeving aangenomen Van de Regenten der beide Gasthuizen het jaarverslag over 1929 van de beide gasthuizen Van het Goudsche DrankweerComité een adres om niet in te gaan op het verzoek van den Nederlandschen R K Bond van Hotel CaféRe itadranthouders en Slyters betreffende concerten op de Markt In handen gesteld van B en W om advies Van de N V Drukkery v h Koch Knuttel een verzoek om den aan haar in erfpacht uitgegeven gerioleerden grond te mogen overbÖuwen De gevraagde wyzie ng in de erfpachtsvoorwaarden van de zijl zullen worden aangebracht Het adrea van den Gbudachen Beataurdersbond inhoudende het verzoek aan den Raad om zich uit te spreken over het geven van muziek tijdenR den optocht op 20 Juli Uj gelegenheid van zijn Zomerfeest De VOORarrraiR acht het den juiabtm weg dat dit stuk voor kenni reving wordt aangenomen De heer POKKBRS bA meent dat de INQBEONDBN Buitm verantwooratljfkMa dtr Rêéactie Bestrtidinf van den Radio hinder Een brief van dtn Rattetdaauchen hoofdcommiisaris Een barser op de burgerö De Rotterdemstjie hoofdcomaniaafcris van politie vortoekt aan de bladen in Btfttardam plaatsing van den volgenden brief geridit aan allen die et4i radiolioeetel of gramophoon hebben Ik doe een ernstig beroep op uw aller medewerking ter voorkoming en oo noodig befltnjding van den radio en gr in oonhinder Velen zi n het genot dat hun toestel bon kan geven vergald door de zucht van anderen om hun toestel toch maar het luidst te laten hooren of door htm zoeken naar een ander station Het ia alierminat prettig gedwongen te moeten aanhooren wat een omroep wiens programma men juJbt liever niet hoort te Vertellen heeft H t is nog nooit gewoonte geweest van de warande aijner woning gewapend met een scheepsroeper op een mooien dag luidkeels zijn opvattingen over een of Snder 8idenrerp te verkondigen Maar dan moet ook niet eigenlijk hetzelfde met radio of graraophoon gesdhieden Er zijn bovien fien nog menschen die graag ruetig van him tientje of hun waranda genieten en dat genot zien of liever hoorfflj bederven door een hel van radioof gramapSioongeludden Ea ei zijn voorta Kieken en hereteUenden die in een kamer liggen waar d aomerwarmte door opeai ramen of deuren ongehinderd kan binneO komen of m dte eohaduw In een tuin Voor hen ia stilte immers een eerste vereischt en die gaat hoe langer hoe meer ontbrekeoEr is dus reden te over de radio of grtmophoon niet luider te laten speien dan op katmersterkte en daarbij hert ioeaXel zoo te plaatsen dat de muiiek niet naar buiten gaat Maar bovendien moet ik er nog op wijten dat hier ter stede nog steeds het vei1x d bestaat om een radlotocBtel of een gramophoon in werking te hetoben bij open runen of deuren Niet alleen da daarvan prooes verbaal opgemaakt kan worden doch Im tioeatel kan ell inbeslaggenomen worien en de rechter kan de vernietiging ervan bevelen Zonder in nVo gevallen een letterlijk naleving van dit Verbod te étaclien zal dfe polÈtie ertoe overgaan om ook langs dien w x den overlast Van de radio en de granu ocai stelselmatig te bestrijden Een ieder drage er dus z rg voor geen overlast aan anderen te bezorgen Aan klachten o er hinder ruil ernstig aandacht worden geadfionken M n deele zijn be waren mont ling echriftelijk of telefonisch mede aan het politiebureau waaronder meii reeeorteert Do klager knji er op rekenen onbekend te blijven Mijnheer d © Redaateur Verdient het geen aanbevieling dat men van ove heid8w ge hier ook pene aandacht flohenkt aan dit hier niet in mindere mate bestaande euveP Een radiobeodtter die a wleren niet hindert UIT DEN OMTREK BERKENWOUDE De heer Jon vau der Bas vond Maandagn orgen een beste uiielKkoe dood in het land Het dier werd voor d consumptie afgekeui d Vooiwaar een groote achadepoirt Door een kip van den J eer C Moleman is een ei gelegd van 120 giam welke drie volslagen dooiers bevatte ieta wat zeker haaet nooit voorkomt BOSKOOP Uitslag aanbesteding Uitslag van de aanbesteding voor hetbouwen van 6 arbeiderswoningen ten behoeve van de gemeente bedryven aan deJulianaatraat M Oppelaar te iBoskoop ƒ 26610 ƒ 26148 J Loef te Boskoop f 26600 ƒ 26160 Gebrs Vrisekoop te Alphen aan den Ryn ƒ 26350 ƒ 25950 M van Dop te Rijswyk ƒ 25550 ƒ 25050 A Bregman te Benthuisen ƒ 28000 ƒ 23000 J de Joode te Moordrecht ƒ 22975 ƒ 22675 D Koster te Wftddinxveen ƒ 22962 ƒ 22562 C Verweij te Boskoop ƒ 22718 ƒ 22319 S Mulder te Bodegraven ƒ 22489 ƒ 21638 De gunning zal nader worden bekend gemaakt Burgerlijke Stand ONDiEHrrROUWD G Veelenturf Cn J M v lint GETROUWD B K J Verburg 53 en C J v Klaveren 45 jaar A J v d Ben 25 en J Meijderwijk 23 jaar GoBORJEaN Nicolaas Theodorus 2 v C J Bosman en W Fase Antje d v J v Klaveren en A W Bpemmer Hendrina d v P de Brey en L M v Amerongen GOUDBRAK O pde aanbevelingslijst voor de benoeming van een hoogheemraad voor de Krimpenerwaard is geplaatst de heer Ps van Schieveen alhier REEUWIJIL Mond en Klauwzeer Het monden klauwzeer onder het vee breddt zich onrustbarend uit Reeds 80 gevallen van deze gevreesde ziekte doen zich voor Bij de veehouders K van Zoest F v d Stolk en W van Os stierven drie koeien Wegenverbetering naar de Plassen Het ligt in de bedoeÜivg van het gemeente bestuur van Reeuwijk den Zwarte weg bü Gouda over den tuin van den heer v d Arkel te verbim met den weg langs den plas Elfhoeven WOERDEN Eindexamen H B met 5 J c Geslaagd H Bakker EUzabeth H éen Butter A Das Wouterina S ten Hoeve J J Homstra D J de Jong C H Schouten Hendrina M Uittmbogaard en a H Co chiane Wij sdjn het met dèn inzender volkomen eens Aanvulling van art 80 van d alg politieverordening dat ewtt verbodsbepaling bevat welke eerst ingaat des avonds na 11 uur zou aeeï ztAer wen cheli k zijn Red LAATSTK RERTrHTEN DRAADLOOZE DIENST Jan Hoek de moordenaar van MeJ Koperberg veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf De Rechtbank te Arnhem deed heden uitspraak in de zaak tegen Jan Hoek beschuldigd van moord op Mej Tine Koperberg te Beraiekom gepleegd De Reditbank veroordeelde Hoek tot levenslange gevangenisstraf overwegende dat het in het belang der maatschappelijke vrgheLd is dat hem de hoogste straf wordt oi elegd Na het uitspreken van het vonnis riep Jan Hoek uit Maar h t is g en moordenaar Een Noorsch hm vergaan De gansche bemanning Terdrotdten Volgens berichten uit Oslo is het Noojsche e s William Booth in de noordelijke ÏJm vergaan De geheele bemanning beataaiwle uit 24 koppen is omgekomen Beurs van Amsterdam WISB£LKO£BS£K te is die udm beeft mfijufEiouw Bcfauiring veertien dagen geleden een tentamen in de protöiese afgelast wijl dat tentamen bij zuUt een tem peratuur in de zaai niet uitvoerbaar waa Het bestuur der Tandbeelkundige Studenten Vereentging John Tomes heeft tot den Minister vao Onderwijs het verzot gtiófht m audienüe te mt en worden ontvangen om da grieven der tiudenten nader toe te lichten iUdio knii8Ke9prekken met de Prinses Juliana Ë a geslaagde proefneming GistemiKldag tusecljfin 3 u 15 en 4 u 15 ïwbi en üp te golflengte van 158 M radiokiUisgesprekken plaale gehad tusachen heft 3 8 i riruMs Juliana van de Mij Zeeland die zicJi in de Noordzee bevond en verachiiende aange kftenen bij de jiieentet£lefoon in AaiBterdam en eideri De verbuiding werd tot stand getoracht door Noordwijk ala on tv anga talion en door hevening l als zendltation Aan boord be vond licit óe marconiat D Boer van de Mij Kadio Holland die via Noordwijk achtereejivolgenfi verseliilleiide teleJoon abminé a oprii H t waa een intereaaaate proefneming die tot volle tevredenheid alaagde Ooedkoope treinen op Zwidag Het lid der Tweede Kamer de heer Kejdten heeft aan den Minister vau Waterstaat gevraagd of het den Minieter bekend te dat goedkovpe tremen op Zondag wordtai ingelegd zoo b V van Rooeendaal naar Aniaterdani op Zondag 29 Jni 1930 en op 22 Juni 1 1 van Rotteixlani naar Arnhem en Nijmegen en of de Mmaater bereid ia aan dit iooï en van goeiikoope tremen een emda te maken gelijk Ztjn Ëxioeilentie toezegde te sullen bevoi deren m zijn Kamerred vaa 26 November 1929 Opheffing van de Wgnkoopgroep Na r de Tribune van giateravond meldt heeft et bestuur der Conununiatisohe Partij Centrait Coiimiiasie de aoogeiwuunde Wijnkoop gro p m zijn jongste vergadermg beöioton de ver klarmg van de CommunistiacJie Partij Holland aec tie der 3e Internationale müiakö opheffuig der groep lo aanvaaiden Dit besluit houdt in dat de leden van de Wijnkoopgroep moeten toetreden tot de plaatsehjko atdeelingen van de CP H en dat alle bezittingen en söhulden der groep naar de C P H zuUen overgaan Mei 1 Juli zal de ConimuniBtiaché Gtda ophouden te beataan en tot dien datum zal het orgaan onder een gemengde leidmg staan en de inhoud uitsluitend gJfiaht zijn üj het herstel der eeoheid Vergaderingen van de Itfdeelingen der Wijnikoopgroep zullen plaats hebben in overleg met den aecretaris van de C P H terwijl er ook een vertegenwoordiger van de CommuniatiBche Internationale bij aanwezig zal Kijn Over de toelating van de heeren D Wijnkoop G van Buring J Brommer en Hoogcatspel zal de beslituing van de Comnmniatiac i6 Interqstiiinale zelf noodjg agu GKMENGJÖE BERICHTEN Meikersen voor Prinses Juliana Per rliegtuig naar Noorwegen De fruithandelaar Jac Boaraan te Tiel heeft gisteren de eerste Meikersen per lucht poat verzonden aan prinses Juliana die m Noorwegen vertoeft Bad records op Scheveningen Veertigduizend baden meer dan erleden jaar op dezen datum Het buitengewoon constante warme zomerweer heeft in de Soheveningaolie badgelegenheden d records van vorige jaren verre doen overtreffen De Maatschappij Z n bftd noteerde tot en m t gisteren ruim 3a 000 baden d i 24 000 meer dan m 1929 terwijl het Volkflzt t bad dat twee weken later werd opengesteld tot Zaterdag het getul 26 000 passeerde of 16 000 meer dan het vorig jaar In totaal werden du nu reeda 40 000 baden meer genomen dan op den overeenkom ti en datum in het laatste seizoen Hier ben ik Het verdwenen jimgetje Gistermiddag half één werd er op den Burgwal bi de Anbhonieetraat te Haarlem een groote conaternatie veroorzaakt die oen grooto menigte op de been bracht Wat was het geval Voor een der perceelen aldaar atond een driewiehge balkfiets die door een 14 jarfge jongen al t welkome zitplaata werd geannexetrd De jongen zat daar koetdlijk en werd bhj kbaar overmoedig Door zijn bewegingen raakte het vehikel plotseling aan het rijden lin de nchtmg van het water Hoewel de temperatuur wel voor een bad geecfliikt was bleek de jongen daar tooh geen luat in te hebben Hij sprong subiet van de transportfrets en zette het dadelijk op een loopen toen hij zag dat het ding in bet water zou ploffen Toen dit inderdaad geadiiedde werd dit toevallig door de moeder van den jongen getien Denkend dat de rakker oo4t in het water waa geraakt rende zij naar buiten luid om hulp gillende Hee spoedig waren de noodige helpers aamlfrezig Drie burgers en een polifieagent aarzelden gf en oogenblik en sprongen in het onwplrieStpnde water van den Burgwal om naar den vermeenden drenkeling te diuiken IntusSohen had de moeder van angst een zenuwtoevaJ gekregen zij vieljpi den wsterkiant wifi zoodat zij door leden van den Ongevaliienfilenst en buren naar haar woning gedragen moeat worden waar zij werd bijgebrac t Spoedig werd het raadsel opgelost want plotseling kwam d © verloren gewaande jmigen ff rmgrevend te voorachijn onder de laconie e woorden Hier ben ik Tableau Tableau r De vier retldere kropen toen maar weer gauw het modderwater uit Zij waren wei vat alg etcoeld maar niet Ofigefriecht Gemeenteraad van Gouda Zitting van Mund 23 Juni dea nam In de gisteravond onder voorzitterschap van burgemeester Oaarlandt gehouden openbare vergadering van den vaemeenteraad waren alle leden tegenwoordig De notulen der vergadering van 12 Mei en 2 Juni liMlO werden gearresteerd Mededeelingen Burganeester en Wethouders deeieu den Raad mede dat 4iedeputeerde Staten by schreven d d 26 Mei a Juni ingevolge art J4 der Armenwet de ontvangst hetoben bericlit van het voorstel om in de verordenmgen en instructies betreffende de geneeskundige armenzorg de Woorden gem geneeskundige dienst te vervangen door gem geneeskundige en gezondbeidsdienst dat Gedeputeerde Staten bij schryven dA 26 MeiyS Juni 1930 hebben goedgekeurd het raadsbesluit d d 24 Maart 1 30 tot wyiiging der gem ibegrooting voor 192 dat Gedeputeerde Staten bij schryven d d ae Mei 3 Juni I9ö0 hebben goedgekeurd het raadsbesluit d d 17 Maart 1930 tot wyziging der gem begrooting voor 1920 dat Gedeputeerde Staten by schrijven d d 26 Meiyfe Juni 1930 hebben goedgekeurd het raadsbesluit d d 14 Apnl 1930 tot wijziging der gemeentebegrooting voor 1929 dat Gedeputeerde Staten by schrijven d d 26 Mei 6 Juni 1930 hebben bericht dat tegen de raadsbesluiten d d 14 April 1930 tot wijziging der gem begrooting voor 1930 geen bezwaren bestaan terwyl de goedkeurmg eerst zal kunnen plaats hebben na goedkeuring der gem begrooting voor 1930 dat Gedeputeerae Staten by schryven d d 2 5 Juni 1930 hunne beslissing hebben verdaagd op het raadsbesluit d d 14 Mei j l dat Gedeputeerde Staten by schrijven d d tot aanvaarding der vergunning voor de hoogspanningslyn voor electriciteitsvoorziening van de graanmalerij der fa Kapteyn te Reeuwijk enz dat Gedeputeerde Staten bij schryven d d 2 5 Juni 1930 hunne beslissing hebben verdaagd op het raadsbeslmt d4 14 Mei 1930 tot aanvaarding der vergunning voor 2 hoogspanningslijnen te Woerden dat Gedeputeerde Staten bij schryven d d 3 l 4 Juni 1930 hebben goedgekeurd krachtens art 14 der Armenwet het raadsbesluit d 0 12 Mei j l tot verleening van subsidie over 1930 a d af deeling van het Leger des Heils voor de exploitatie van het dag en nachtverblijf voor dakloozen dat Gedeputeerde Staten bij schrijven d d 10 Juni 1930 hebben goedgekeurd het raadsbesluit d d 2 Juni j l tot het aangaan eener geldleening ad ƒ 1000 0000 met de Ryksver zekeringsban k Alle voor kennisgeving aangenomen iDat zy van 2 der hier ter stede gevestigde drukkers een offerte hebben gekregen voor de levering van de gemeente begrooting met memorie van toehchtmg en hoewel zy erkennen dat in vele gevallen drukwerk boven het ter secretarie vervaardigd stencilwerk de voorkeur heeft geeft h i de belangryke besparing van uitgaven hier den doorslag om wat het drukken van de begrootingabescheiden betreft niet tot verandering over te gaan Goedgekeurd De faeer M UliDËR e g brengt dank aan Mr de Witt Wynen en den Raad voor de gelegenheid die hem is geboden om hierop thans in te gaan Spr noemt de wijze waarop B en W zich hl verbinding hebben gesteld met de drukkers met de juiste manier Er is hen een stapel groot werk thuis gezonden om te berekenen dat een zeer groote arbeid heeft gevorderd Spr haalt aan dat bij het Genootschap tot zedelüke verbetering van Gevangenen voor werk dat ook op de secretarie hier wordt gemaakt het dubbele van den prijs wordt genoteerd dan de secretarie het hier berekent Spr haalt ook ander werk aan om daaruit te concludeeren dat de berekening voor het stencilwerk hier heel laag is Spr heeft de idee dat in algemeenen zin ter aecreterie niet de algemeen geldende loonen hierby worden berekend Dit blykt uit een gedetailleerde berekening die door spr wordt overgelegd Spr geleoft voorts ook niet dat het op den weg moet blijven liggen dat de gemeente de drukkers moet beconcurreeren Spr doet het ernstig verzoek aan den Raad precies over te leggen hoe men tot de berekening is gekomen van 1 62 i per pagina van het verslag der Uchtbedryven Spr vraagt waarom de gemeente op het drukwerk zoo beknibbelt terwijl toch bij aanbestedingen niet steeds naar het laagste bedrag wordt gekeken maar wel naar goed werk Het drukken op de secretarie geschiedt ook onoordeelkundig datgene wat in groot aantal wordt verbruikt kan goedkooper op de drukperij worden vervaardigd waarby dan tevens beter beschrijfbaar papier wordt geleverd dan thans het geval is Spr stelt ten slotte de concrete vraag de begrooting dit jaar niet te doen vervaardigen bij de firma Samsom te Alphen doch deze op te dragen aan een Goudsche drukkery De VOORZITTER merkt op dat het drukken der begrooting door de firma Samsom goedkooper is dan van andere drukkers hier Het is nu de vraag of desniettegenstaande dit drukwerk aan de Goudsche drukkers moet worden gegeven De gedetailleerde prijsberekening door de secretarie gemaakt kan spr op dit oogenblik niet nader toelichten maar spr zal zeker medewerken dat die volledige berekening wordt overgelegd aan den Raad Wethouder SANDfDRS a d is mede van oordeel dat de berekening niet conform de werkelijkheid is Het werk door een hoofdambtenaar hiervoor verricht is buiten berekening gebleven Dat gaat niet op Spr vertrouwt dat wanneer aan den Raad een gedetailleerde berekening wordt overgelegd er ook rekening mede zal worden gehouden dat door eeo lid van het college ook wel advies ter zake kan worden gegeVen De heer MULDER e g wyst er noV op dat het onmogelijk is dat een paging van het Gemeenteverslag voor ƒ 1 62 wordt gemaakt Dat bedrag moet minstens het dubbele zyn De VOORaiTTER zegt dat de gevraagde toelichting sal worden gegeven tevens kan dan worden beslist of de Gemeentebegrooting dit jaar aan een ter Goudsche drukkers zal worden opgedragen Voorts wordt door fi en W medegedeeld burgemeester consequent moet zyn in zyn besluiten Wanneer een circus met al zjjn rompslomp op Zondag wordt toegestaan dan moest het toch ook nist erg zijn dat voor een zomerfeest van den Bestuurdersbond vergunmng wordt verleend om muziek te maken in een optocht Spr meent goed te doen en Raad hierover een uitapraak te laten doen door een inotie Deze motie luidt aldus Motie De Raad van oordeel dat het houden van optochten me muziek op Zondag geen hinder behoeft behoeft te gevep voor kerkdiensten of kerkgangers mdien deze optochten gehouden wprden op uren wanneer deze Kerkdiensten niet plaats hebben noodigt den Burgemeester uit in het vervolg deze optochten met muziek toe te staan indien dat door ix nalide organisatie wordt gevraagd De VOORZITTER merkt op dat een circus een tent is een huis waarin muziek wordt gemaakt binnenshuis AUe festivals cont ursen e d worden hier gaarne ook op Zondag gezien sp verleent aaartoe ook gaarne zyn medewerking Geroezemoes op Zondag door optochten met muziek is niet bevorderlijk voor den goeden gang van zaken Wethouder KOLMANS r k verklaart dat de Katholieke leden er met tegen zyn zooals de anti revolutionairen op Zondag muziek te doen maken Maar uit differentie oor het gezag scharen zy zich aan de zyde van den burgemeestet De heer Mr DE WITT WUJJEN lih vindt het een heel tamme motie waar ieder niet mee kan gaan Spr ziet in de aanvaarding de er motie volstrekt geen aantasting van het gezag Vvamieer m Adam een internationale voetbalwedsjtryd wordt gehouden itrygt men daai onder een a r Burgemeester wel ter dege luidruchtige optochten Aan den burgemeester biytt toch IC beslissing L e neer rOKKEHS s d J begrijpt niet hetgeen door den heer Koemans is gezegd Ue burgemeester heett de beslissing al ïal deze naar spr meent met een uitspraait hier ten we rekening nouden De heer VERKEiRiv a r j zegt dat de burgemeester de historie neelt genan Wiaatd en dat zyn standpunt voinomen juist ia Uok Dt Hollman U k oeroept zich op den historie Ue VOüKjZITl ER acht het beter om lüsloriscli tot het verleden en geografisch tot ijoudi bepaien De heer VERiKERK a r ziet in deze motie eén arkeuring in het beleid van den burgemeester die hier door de liberalen wordt gesteund VïtLiiouder VAN STAAL s d is van oordeel dat de Raad de bevoegdheid in deze aan den burgemeester kan ontnemen daar deze niet steunt op de gemeentewet doch op de Alg Folitieverordenmg Spr verwacht dat deze motie zal wordeii aangenomen met 11 stemmen Practisch beteefcent dat eigenlijk dat met de katholieken er 17 voorst mlers voor zijn Het ts met juist dat de burgemeester steunt op de historie daar burgemeester Mys het standpunt deelde thans door de soc dem ingenomen Wanneer de burgemeester weet uit de besiiafliBg dat aek drie kwart der bevolkinghet verzoek gaarne ziel imgewLlligd dan heett hy daaimede den geest der bevolking bepeild Spr acht het beter niet tot wijziging der Politieverordening te besluiten Ue VOOlCZi lTKR wil als buigemeester deze zaak niet peilen Als de Raad deze motie aanneemt moet de Raad dat weten Het gaat niet aan te zeggen dat het hier Zondags een dooie boet is Ue motie Fokkers wordt met 11 tegen 11 stemmen aangenomen Vóór alle sociaal democraten en Mevr ïite ii Mr de Witt Wynen en Joh Mulder Het voorstel tot overplaatsing van het hoofd der o 1 school no 6 den heer P de Vos naar de o 1 school A Naar aanleiding van verschillende opmerkingen van de heeren Fokkers Van Dantzig en Mr de Witt Wynen zegt Wethouder SANDERS s d gaarne van de Commissie van Toezicht op het L O te weten waarover deze commis ie van advies wil worden gehoord Spr verzoekt nu aanneming van het voorstel opdat spr daarna dan kan mededeelen welke motieven de wethouder hebben geleid tot wyziging van zijn standpunt Het voorstel tot overplaatsing van den heer P de Vos wordt bhans zonder stemming aangenomen Voordracht ter benoeming van een hoofd aan school No 6 Voorgedragen zyn de heeren J Bruyn hoofd eener school te Reeuwijk J H Winkler hoofd eener school teAmmerstoi A KJelraan hoofd eener school te Leek De heer POKiKERS s d merkt op te hebben gezien dat een minderheid m het college er voor is geweest om ook Goudsche sollicitanten daarop te plaateen Spr dient een motie in beoogend deze voordracht terug te zenden teneinde deze gewyzigd te krygen conform het advies van den wethouder van onderwijs De heer HEBRKBNS r k verheugt zich in de aanvaarding van het voorstel tot overplaatsing van den heer P de Vos Spr is de vorige maal daartegen geweest omdat spr en de zynen van oordeel waren dat de thans aan de orde zynde voordracht die daaraan vast zat niet was zooals die behoorde te zijn n l met ïoudsche sollicitanten Het is nu spr gebleken dat zijn standpunt ten opzichte van die voordrecht niet juist was en dat niet opzettelijk Goudsche krachten daarvan zyn geweerd Wethouder SANDERS s d zegt thans uitvoerig uiteen hoe de voordracht is ontstaan Spr wil een misverstand wegruimen uit het adres van den Bond van Ned Onderwijzers Er ia geen sprake van dat de Inspectie en ook spr niet het werk der Goudsche ondehwijzera respecteeren Het gaat met om de capaciteit Het verschil lag op ander terrein Het is niet spr s meening dat iemand die de bevoegtüieid heeft van het hoofdschap daartoe ook de qualitelten altijd bezit Spr i t een £ met zijn partygenoot de Zeeuw mt B dam dat er no f wel versclül is tusschen een Jioofdonderwyzer en een hoofdonderwijzer Spr is na ernstig beraad tot de conci isie gekopien dat er onder de Goudsche krachten wel geschikte zyn die op de voordracht kunnen komen Spr heeft zich ook doen beïnfluenceeren door de zinsnede in het adres van de onderwijzersdat de arbeidslust wordt bevorderd door dekans op vooruitgang De VOORZITI ER kan hoe duidelyk en klaar de wethouder zyn gewyzigd standpunt heeft uite igezet daarmede niet accoord gaan De geluiden van sommige raadsleden dat Goudsehe krachten op de voordracht moeten komen hebben den wethouder van standpunt doen veranderen De meerderheid van B en W kan niet anders doen dan steunen de voordracht die thans voor ona ligt De inspecteur heeft zich niet bereid verklaard tot medewerking aan een andere voordracht voor deze vacature De motie Fokkers wordt verworpen met 12 tegen 9 stemmen Vóór de 8 leden der S D A P en de heer Mulder Benoemd wordt nu de heer J BRUYN hoofd eener school te Reeuwyk met 12 st en 9 blanco Herstemming over punt 1 art 15 3e lid van bet voorstel tot wyziging van het reglement van het Weeshuis en e v verdere bheandeling daarvan In de vorige zitting staakten de stemmen hierover De uitslag dezer herstemming is thans 12 stemmen tegen en 9 voor zoodat hét voorstel verworpen is Het voorstel wordt daarop teruggenomen Voorstel inzake de verwarming van het Raadhuis B en W stellen voor verwarming door middel van gas De VOORZITTER deelt mede dat er is ingekomen een voorstel tot de toepassing van centrale verwarming De heer MUUI WIJK a r herinnert aan de bespreking dezer aangelegenheid vorige maal Toen it besloten de gevoerde correspondentie ter visie te leggen Daarby heeft spr alleen gevonden een aanbeveling voor de gasverwarming van den Directeur der Gasfabriek hier wat spr nog al duidelijk vindt maar overigens waren er alleen aanbevelingen voor centrale verwarming Spr wyst ook op het gevaar voor explosie bU gasverwarming dat in de practyk gebleken is Het rapport van den opperbrandmeeater hier doet goed uitgewerkt zien dat centrale verwarming het veiligst en ook het goedkoopst is Spr emt dit rapport bet eenig goede rapport dat is ingeleverd Desniettegenstaande is 6 dagen na het inkomen van dat rapport een voorstel gekomen voor gasverwarming De heer Dr iHOFPMAN r k wil er op wijzen dat uit een hy ënisdi oogpunt centrale verwarming de voorkeur verdient boven gasverwarming Wetiiouder VAN STAAL s d is voorstender van centrale verwarming en zal gaarne eerst de motieven van de meerderheid van B en W afwachten De VOORiZITTER zegt dat het koatenvraagstuk hier de voomaarüste rol speelt De gasverwarming zal pl m ƒ 2600 kosten de centrale verwarming zal f 10 k ƒ 11 000 vorderen De gasverwarming zal per jaar bedragen rond ƒ 800 de centrale verwarming helangryk meer Op grond van de kosten handhaaft de meerderheid van B en W zyn standpwit dat gasverwarming de voorlwur verdient Wethouder DONKiMl rJt zegt dat de directeur der Lachtfabneaen met alleen rekening houdt met de gaslevering maai wel dogelyk met alle facta n Gasveruwarmin kan worden geregeld terwyl centraie verwarmÏAg by temperatuursverschillen vaak te warm is Er is bovendien het gevaar aan verbonden n dat er van het Uoud sche stadhuis niets overbiyit behoudens de steenen gaat net mooie ouu e stadhuis er aan Algescheiden van de goedkoopte biyit spr voorstander van gasverwarmmg het minst niet uit een oogpunt van venigheid De heer Dr HUl rwlAN r k zegt dat üuue mooie ziekenhuizen o a in f ma waarm traaie gobelms zyn in de regeotwikamers naar öpr meent nooit van centrftó verwarmiftg hebben geleden AUe gnttt ziekenhuizen oude voowel als nieuwe taJ ben centraie verwarming De heer MUUILWIJIK a r zegt dat het rapport van den Amsterdamschen brandmeester voor spr mets zegt wanneer de concludeert dat gasverwartmng met meei brandgevaar yker is dan kachelverwarmuig JSpr zegt voorta dat het rapport van den ioudscneii oppei brandmeester die ooimij deert dat centrale verwarnung m exploitatie met duurder is dan gas met is weersproken apr zegt dat regeluvg by temperatuursverschillen by centrale verwarming njjnstens zoo goed kan plaats hebben als by gas Spr voert verder zyn in eerste instantie aangevoerde argumenten aan en besluit met de mededeeling dat het gebaar voor het stadJiuis door wetnouder Donker genoemd als iweman is te beschouwen Wethouder VAN STiAJüh 8 d verklaart dat de gasverwarming meer zal koaten dan nu door den voorzitter becy ferd is Ook het gevaar acht spr bü gasverwarming zeker grooter dan by centrale verwarming Wethouder DONJdHR r k repüceert en handhaaft zijn standpunt Gasverwarming blijft spr het meest veilige beschouwen De gronden door den heer Goddijn aangevoerd acht apr minstens zoo aterk ato die van Ir Nugteren die nog ondervinding alB opperbrandmeester moet kryigen Het voorstel van B en W wordt in stemming gebracht en verworpen niet 12 tegen 8 stemmöï Mevr Dantzig heeft de vergaderinig verlaten Vóór de heeren Mulder Heerkens HiddeLweerdi Mr de Witt Wynen Donker Koemans Sanders en Kamphuizen Het stadhuis krijgt dus centrale verwa ming Het voorstel tot wijziging van art dep Bouw en Woningverordening Na toelichtmg van den VOORZITTER van diens afwijkend standpunt en na de merkingen van de heeren Mr DE WaTi WIJNEN en VAN VUBT met betrekking tot de bepalingen der Bouw en Woningverordening en verdediging van den wethouder VAN STAAL wijst de Voorzitter er nog op dat spwisatie leiden kan tot willekeur De Raad besluit conform het voorstel van B en W met algemeene stearaöen de gevraagde vr zlfpxig aan te brengen Bet voorstel tot wüiigiiig van het uitbreidmgaplan Kerate Kade Boomgaardatraat Aangenomen Het voorstel tot verhuur van het woonhuis Vierde Kade Aangenomen Het voonitei tot verhuur van een tokaaltje der Kaaerae Aangenomen Het voorrtel tot verhuur van het O N A temin Aangenomen Het TOorBtel tot het voeren van een rechtsg ding met de ta Wed K A van dan Heuvel Na korte diaoussie aangenomen Het voorstel inzake de rioleering van het stadsdeel De Korte Akkeren De heer Mr DE WITT WUWEN lib wil gaarne dit rapport van den ingenieur doen rondzenden opdat dit over drie weken kan worden ibesproken De heer MUiJLWUK a r zegt dat dan ook de teekeningen moeten worden gereproduceerd De heer VAN VUET s d geeft in overweging dit punt af te handelen wijl het noodzakelijk is de fundeeringen onder water te houden Wethouder VAN STAAL B d acht het van belang dit rapport te doen drukken daar het zeker van belang is Het voorstel behoeft echter niet te worden uitgesteld He voorstel wordt daarop z h st aangenomen He voorstel i z het verzoek der fa Van der Want en Barras i v m het heritel der walmuren aan Oost en West De beer MUlUDElR e g verzoekt B en W er attent op te zyn dat de aannemer verpUcht wordt op tyd gereed te zyn daar met het warme weer die droge Haven stank zal geven De heer Mr DE WITT WIJNEN lib wijst er op dat deze methode nieuwe industriën niet zal aantrekken De aangekondligde nieuwe industrie waarvoor terrein is gekocht is er nog steeds niet Het oordeel der Gezondheidscommissie zou zeker zyn geweest dat de zomertyd niet de geschikte tijd was voor dit werk Spr meent dat B en W wel overleg hadden mogen plegen met de fa s van der Want Barraa en Dessing De heer KAMPHUIZEN a r herinnert er aan dat het benoemde tydelijk personeel een half jaar later had kunnen worden aangesteld daar nu het sluispersoneel een half jaar zomkr werk is Wethouder VAN STAAL s d heeft pota genomen van de opmerkingen van den heer Mulder Het standpunt der betrokken industnën noemt spr bekrompen De heer Mr DE WITT WIJNEN Ub gelooft niet dat de gevolgde weg de juiste is De betrokken firma s had men opmerkzaam kunnen maken en het advies der Kamer van Koophandel had kunnen zijn gevraagd De VOORZITTER komt er tegen op dat de industrie niet zou wordan terzyde gestaan iSpr wijat er op dat het behoud der Kaarsenindustrie het bewys levert dat het geheele college de industrie goed gezind is De algemeene malaise is niet bevorderlijk voor de goede reclame voor het vestigen van nieuwe industrieën hier Het voorstel wordt aangenomen met op 1 na algemeene stemmen die van Mr de Witt Wünen Het voorstel tot den bouw van 2 kleinkamerovena voor de gasfabriek De heeren MULDER FOKKEKS en MIDD E LWEERD merken op dat zy niet als deskundigen in deze willen worden aangezien maar op het kompas van den directeur in deze zeilen De heer KAMPHUllZBN a r bepleit de levering te doen geschieden door een Hollandsche firma De heer MUIJLWUK a r vraagt of niet adviezen zyn gevraagd in andere plaatsen Bij de verdediging door den wethouder DONKlEE r k zet deze uiteen op welke wijze het voorstel tot stand is gekomen na een accuraat onderzoek elders door de geheele directie Het werk wordt zooveel mogelijk in Nederland gemaakt Na enkele opmerkingen van anderen wordt het voorstel z h st a a n g e n o m e n Het voorstel tot aanscl affing van benzinebewaarplaataen met pompinatal latie voor de bedrijven van Gemeentewerken Brandweer en Reinigingsdienst De heer KAMPHU112EN c h vraagt waarom dit reservoir noodig is kan dat niet met wagentjes De heer POKKERS s d acht een reservoir veiliger daar dit een ondergrondsche bergplaats ia De heer MULDER e g vraagt of niet een benzine My die pomp kan plaatsen voor eigen rekening Spr meent het voldoende één pomp te plaatsen Wethouder DONKiBR r k acht het noodig dat zoowel voor de Reiniging als voor de Gemeentewerken een pomp wordt geplaatst Het is gewenscht dat de gemeente die pompen plaatst omdat anders de concurrentie bij de bezinelevering wordt afgesneden Het voorstel wordt z h st a a n g e n omen Het voorstel i z verlaging van het maximumaantal vergunningen ingevolge de Drankwet Aangenomen Het Toonitd tot het geven van namen aan eenige straten Aangenomen Het voorst tot aanvulling der Algegemeene Politieverordening i t m de veUigheid van schoolkinderen Aangenomen Het TDomiel all Toren i v m de InTocring van het éénrichting Terkeer in de Van Strüenstraat ca Aangenomen Het voorstel tot todcenning eener persoonlijke toelage aan zwerameester W Verhart Aangenomen Afen overacliriJTingen op de ge meentebegrootingen dienstjaar 1929 en 19S0 Aangenomen Het Toorstd tot aankoop Tan em strofee grand van den heer J Tan Znt hea AMOfleDomen iioodvraag De Plassen De heer FOKKERS B d vraagt of er voor B en v aanieiomg ia dat de gemeente Gouda nwt Keeuwyk overleg kan piegen om gezamenlyk de Plassen m oeneer te krygHi Het Weeshuis Spr dient een motie in beoogend bezuiniging aan te brengen m de hmsnouding van net Vveeahuifl Wethouder VAN STAAL fl d erkent dat hy d e zaak van de Reeuwyksche Plassen royaai heeft verspeeld Het moet geen zaak wezen waar men ieder jaar over spreekt De zaak is voor apr mt Het staat nu vast dat er voor Gouda in deze een taak 18 weggelegd De overheid provincie en gemeenten hebben er voor te waken dat nu dit gebied voor de gemeenschap ten voile wordt bewaard De VOOHÖüTTER meent dat in die richting wellicht ets te doen Met belangstelling heeft s pr kennis genomen van hetgeen m de Staten voor het behoud der Plassen ia gezegd De Voorzitter acht het van belang te overwegen op welke wyze het mogeiijk is de iVüssen tot verhooging der levenslust en levenskracht te doen strekken Wethouder KOEMANS rk is bereid nader in overleg te treden ten aanzien van net Weeshuis De heer VERKERK a r brengt hulde aan hen die zich hel i en beschikbaar gesteld voor bloedtransfusie teneinde tegen de kinderverlamming te kunnen optreden De VOORZITTER deelt mede die hulde reeda aan de betrokkenen en haar ouders te hebben overgebracht De heer MUIJLWIJK a r verzoekt beter de hand te doen houden aan de politieverordening waarin verboden wordt snel met zwaar beladen wagens te ryden zooals door het circus is geschied bij het rijden naar den trein in den nacht De VOOlRZITTER zegt er aandacht aan te zullen schenken een volgend maal Maar men heeft er toch rekening mee te houden dat een circus een bijzonder bedrijf is De heer Dr HOFFMAN r k spreekt dehoop uit dat B en W in Gouda diligent zullen iblijven om het belang van Gouda tedienen wanneer de Plassen een recreatieoord zullen worden De VOORZITTER doet eenige mededeelingen over de gevallen van kinderveïlamming Er zyn 16 gevallen geweest na Zaterdag helaas weer 2 Spr brengt zyn dank aan de Vereeniging voor T B C bestrijding voor de verleende hulp om haar lokaliteit af te staan Het Jozefpaviljoen heeft het consultatiebureau weer onderdak verschaft Mevr RIESZ lib bepleit het weder plaatsen van banken in het Nieuwe Park wat voor ouden van dagen een groote vreugde is Het is spr gebleken dat s avonds van diebanken een ongepast gebruik is gemaakt maar daarvan mogen de ouden van dagenniet de dupe worden Wil men ongopastheden tegengaan op deze wijze dan mogen wei alle banken worden opgescuimd Meer politietoezicht hn veriichting zal zeker l eter helpen i iM Daar niets meer aan de orde ia wordt te half één in den nacht de vergadering gesloten RADIO NIEUWS Programma van heden Hilveraum 4 00 debutanten concert 5 30 danermuziek 40 als 2 00 7 00 lezing 7 30 Joodsch halfuurtje 8 01 populair concert 11 00 Carlton Hotel te Amsterdam Huizen 5 46 zang 6 Ü1 aportpraatje 7 15 lezing 8 01 concert 9 15 concert 11 00 grumofoonplaten Daventrr 7 00 moderne pianomuziek 8 06 concert 10 05 dansmuziek 1L05 dansmuziek Uotterdamsche Veemarkt 24 Juni Aujivoei 2M paarden 29 veuieiiB ZbH imi ere runaeren otiü vette ruiidelen Mó vuiie kalvei eu ö 4 nuontere kaïv © reu bl sü iupen ol luiumieteu lU biggen 2 bojUteji en geiieu 7 overloopera l viyjAHi vette koeien ie kw 55 51i 2e kW 4tJ öl 3e kw 34 4U Ossen Ie kw 62 öb 36 kw 47 50 3e kw 43 SUeren Ie kw M 55 2e kw 45 47 3e kw 43 Kalveren Ie kw 65 69 2e kw 50 60 3e iw 72 77 Aielkkoeien 24 417 Kalikoeien 235 41U Stieren 135 520 Pinken 120 190 Vaarzen 15S 240 Werkpaarden 190 280 Slaohtpaarden 160 210 Hitten 90 1 00 Kaasmarkt Uodegraven U Juni Aangevoerd 483 partyen w o 472 m r m 21408 Btukto 192672 KjG Prijzen 1 kw m r m 42 46 2e kw m r m 36 3 zware tot 47 Handel vlug Coop Vei en De BoekoopMhe Veiling 24 Juni Rozen Ophelia 12 Gelden Ophelia 26 38 Maroel Rouyer 46 57 Hajley 62 Claudius Pemet 58 66 Columbia 21 30 Butterfly 25 36 Mac Keiler 50 56 Wtlh Kordes 38 58 Mad JuIm Booobé 30 Rosalandia 41 66 aul s Scarlet 28 41 Edith H dene 82 Winnet 40 Pierson 37 v Roeflum 44 Polyantharozen 41 64 Diversen Gladiolen 17 Pioenen 41 LeÜ Tigrenum 1 50 Violieren 41 Clematis Durandi 39 42 Anjers 18 Delphinium 21 29 Cantaluia 11 Lelies eaadidum 1 00 Iris 3467 BADIO TELEGRAFISCH WEERBERiqHT Hoogste stand 764 0 te La Coruiia Laagste stand 748 4 te Malinhead Verwachting Matige Kuidelyke tot Westelijke wind half tot zwaar bewolkt wBarBChühaiJk enkele regenltniien i ta HoeIer Nieuwe Abonné s Zii die zich met ingang vui 1 Juli 1930 voor minstens drie maanden op de Goudsche Courant abonneeren ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers gratis STADSNIEUWS GOUDA 24 Juni 1930 Poliomyelitis Anteriw Acuta In het laatste etmaal zijn twee nieuwe gevallen ten Stadhuize gemeld 2 maan resp 1 Ml en 5 jaar oi d Collecte Zonnestraaldag s Ue opbrengst bedraagt ƒ 490 77 De Zaterdag j l gehouden collecte en apeldjesveikoop ten bate van Zonneatraai te Hilveraum heeft opgebracht ha bedrag van 490 77 D6 Kersten op het tweetal bÜ de Geref Gemeente Op het tweetal voor eem te beroepen predikant bü de Gerefoirmeerde gemeente adluer ter voorziening van de vacature ds R Kok komen voor ds G H Kersten te Rotterdam en ds A de Bloifl te Dirksland Gemengde Zangvereeniging Gouda Groot Nationaal Zang concours Veiscuenen ia de ftestgids voor hel groot mvtiouaal süügconcoure dat gehouden zal worden door de gemengde zang vereeniging Gouda ter gelegeiUieid van haar 25 jarig bt taan if Zaterdag 5 en op de Zondagen 5 en 13 Juli a 8 11 deze feestgids is lopgenomen een por rret van wijlen Dr H Ussel de ScÉiepper 111 Ipven Diiecteur van de Kon Steamnti Kaarsenfabriek Gouda en mede oprichter an de gemengde atuigvereeniging Gouda In een inleidmg herinnert de secretaris de heer C J Usselflteijn aan de oprichtmg en aanal datgene wat wyien Dr IJseel de Soneoper voor de vereeuigmg heeft gedaan Dankwoedt gebracht aan de tegenwoordige Directie en Comniiasariseen van de Kaaraealabnok voor de fiantieele steun steeds aan devereeniging gegeven Hulde wordt gebrachtaan de heeren L W P van Kerabergen en D Damena die reeds 25 jaren hunne beatekradliten wijden aan de vePeeiuging en aauiiiej C Luynenburg de Gruyl die zoo nJange reeks van jaren een trouw lid van devereeniging waa Het eere eornité dat ter eere van het jubileum werd gevormd bestaat uit d heeren Ë O Gaarlandt burgemeester van Qouda eoie vooraitter Dr J Tre b eerevoorait ter gam zangvereeu Gouda Ir C van Loon Gouda F Heme Waaeenaar Directie N V Kon Stearine Kaaraenlabriek Gouda I A van Rijn van Alkemade s Hage U j Mijs Rijswijk Z H oudburgemees ter van Gouda Wm Ruys Rotterdam F B b Jaoob Ërjiielo C J Laming Amstar dam J M van der Schalk Sch iedaiu W Rueb Rotterdam D A L SchreÜen Utrealit Commissarissen der N V Konmkl Stearine Kaarsenfabriek Gouda M TaiKiin Ohabot Amtardam G van Stolk Jr Rottef am J A Donker K R van Staal W Sanders wethouders gemeente Gouda Dr D W IJssel de Schei r Ooud Dr B W van Eldik Thieme Gouda Dr H VixBeboxse Gouda Dr J G Rups Gouda Dr S S Hoogstra voorzitter V V V Gouda A Dudok van Heel Gouda J van Kranenburg notaris Gouda W A Hoyng dar platt elbakkerij Z HoUand Gouda J A Roeseling oudRoomach Pastoor Qouda G J J Pot gemeente secretaris Gouda P Bokhoven dir N V Aanneming van Werken v h H J Nederhorst Gouda A BerÜieux commissaris van politie Gouda J P Anemaet dir gemeentereiniging Gouda A Mogendorff fabrikant te Gouda A Go dewaagen fabrikant te Gouda M W G M van Loon secretaris vau de R K Vereeniging De Hanze Gouda A C W van Stapele njksontvanger Gouda H N Valckeniet de Greeve directeur N V Goudsche Metkmrichting Gouda C H Hagedoorn socr Kamer van Koophandel Gouda De feeeten zullen worden ingeaet met een neceptie van de jubileerende vereeniging in de zaai Kunstmin van de Soc Ons Genoegen van 3 5 ijr Te 7 uur wordt het conooura geopend door burgemeester Gaarlandt eere vooisatter van het eere coanité Daaina vangt het qoncoure aan Te 11 uur s avond ia er een groot bal voor leden genoodigden en introducé s Zondag 6 Juli te 3 uur wordt het coacouiÉ voortgezet Na een onderbreking in de avonds uren vangt het te half acht weei aan Op Zondag 13 Juli des avonds te 7 uur wederom concours Voor het concours werd ingeeohreven door de volgende vereenigingen Gemengd door Sunligt te Vlaardingen dameekoor Sunligt te Vlaardingen iam koor Zang Veredelt Haidinxveld Dameskoor de Lofatem Loosduinen Charlois Chr Gem Koor Rotterdam Gem koor de Volkstem Waddinxveen Mannenkoor RK zangvereen JColping Gouda Gem koor t Oosten Rotterdam Gbi Mannenkoor Onderl Zanggenot Scheveningen R K Qem zangv Pulchri Studio Leideo Mannenkoor G O Z Zwijndrecht RJC Gem koor Oefening Baart Kunst Alphen a d Rijn Dubbel mannenkwartet Door Oefening Sterk Amsterdam Mannenkoor de Ver Zangers Bredto Meanaoikoor Kunst door Oefehing Amsterdam Dubbel Mannenkwartet Zangluat Haarlem Mannenkoor Zang College Ave Maria Den Haag Kinderkoor Het Noorden Ametwdaan Gemengd koor Kunet na Arbeid Uitgeest Dubbel mannenk wariest Inter Nos Amsterdam Mannenkoor Zang en Vriendschap Gorinchem Dubbel mannenkwartet Ona ons Delft Marmwikoor Spoorwijk Den Haag Mannenkoor De Ver Zajigers Den Haag Dubbel mannenkwartet Excelsior Hendrik Ido AnAachtGem koor Ammerrtol Ammerstoi G n f koor Onderlinge Zaagatudie Rottardam