Goudsche Courant, zaterdag 28 juni 1930

JONGEN GEVRAAGD niet boven l jaar P HULLEMAN Kaaahandel Gouwe 88 8 KOST EN INW0NIN6 gezocht door net jongmenich Br met prijs opgave onder Nb 1844 aan het bur Goudtche Courant Marlit 31 Eersti Nidirl Sekespsvefliiii Mi gevestigd ta Rotterdam 15 De Directie maalit bellend dat de op 1 Juli 1930 vervallende Coupon der 4 pCt S pCt en S j pCt pandbrieven vanaf dien datum betaalbaar zijn bij de heeren M J OGIER Co te Gouda a bltl n SPECIAAL PIJNLOOZB BEHANDELING Bctaltog deageweojcbt la I2 maBndcll k he terml ii ook voMZlekenfondiMoi Bureau v Tandheelkuodlgc Mlddenstandi Verzekerfag Ad G DEWAARD Van Heusdestr 13b TELEFOON 30013 liamlllu 1 15 16 17 Geoiiend van 9 1 co 7 9 m AgeatKliapiK Maniaw I REINOERS 13 Fluwailiningil 101 eouda L DORP Vlamlngttr SO eDuda 4 t DORP Ngardkada 17 Waddinxvaan 38 BiBiiDELiiie mm m mu iP Dit mimmer bestaat uit twee bladen ËJhlKSTË BLAD 80 JX Waarom photographeert U nog niet ie ontvanKt toch van ons een Ie klas Photo toestel kosteloos Wist U dat nog niet 77 Vraag dan direct en zonder verbinding onze voorwaarden aan Correspondentie zoo mogelük in het Dnitsch aan WEST DEUTSCHES EXPORTHAUS EISENROTH Dillkrels 20 1 s 1 lillinilftïmUIJirtrMJtfhTTOWflnrv Hw wm es k BH H iiis m B3 If 11 © 1 i M B H m j k m mi Verkrijgbaar bij Boskoop P L BINKKN Telef 124 Gouda T POKLKNÏJB Telef 480 Waddlngsveen A 1 JANMAAT VOOP allen die zich zwak en lusteloos gevoelen die gedurig vermoeid zün zoodat hun alles te véél is 4Üe na uitputtende ziekten niet weer op kracht kunnen komen die te veel vergden van hun krachten of die door andere oorzaken het weerstandsvermogen hebben verloren is SANGUINOSE iSen versterkingsmiddel van den eersten rang dat alle dergelijke middelen vèr achter ïlich laat dat snel en afdoende ingr pt in de oorzaak van bovengenoemde kwalen en door duizenden in en buiten ons vaderland met danfehaarheid wordt geroemd I SANGUINOSE kost per fl ƒ 2 per 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Verkrygbaar by apothekers en Drogisten WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag 3 Het geheele lichaam is doorweven mét i nuwen die hun uïtloopers hebben in iedere spier en elk orgaan van het lichaam DE MAAG Mugbezwaren ii n veelal en gevolg van verzwakking der zenuwen die de apieren kljerwerkini der qusf regelen Sanaiogen vereierki de ceM wen welke de maagwerkinc regelen tsrwijl het terzelfder djd dn nia apieren ruit geeh umdai hei zoo gemakkelijk verteerbaar is Weldra xult gij weer een gezonden eeduat hebben en Uw maagkwalen zooala bijv gebrek aan eeduat opnapingen zuur enz zuDen vergeten zijn SLAPELOOSHEID Ook alapelooaheid la meestal een gevolg van verzwakte ol overepannen zenuwen Voedt de zenuwen met Sanatogen en na konen djd suit ge weer gemeten van een ruaugen verkwikkes Van de goede werking van dit ingewikkeld zenuwstelsel is Uw gezondheid grootendeels afhankelijk Bijna geen ziejcte dan ook of de zenuwen de0len er in of wel zijn er de oorzaak van Herstel van gezondheid ia ig zulk gevallen slechts te vinden door de oorzaak vau het kwaad te bestrijd b da verzwakte zenuwen moeten worden versterkt En dat fedn met Sanatogtn Maagkwalen en elapelooeheid zijn slechts enkele der zenuwkwalen die door Sanatogen worden overwünnen Neurasthenie prikkelbaarheid spoedige vermoeidheid zwakte en algemeene slapte al deze gevolgen van verzwakte zenuwen zullen door Sanetogen worden overwonnen omdat zooals een bekend EngeUch geneesheer het uitdrukt Sttnudogm gaat naar ds kern tUr gcsondheld d WA ds csUsn sm bouwt dess o tot en Itraclitig Uchaam ttitsL Begin nog heden Sfuiatogen te gebruiken weldra zult ge weer een stralende gezond heid gflnieten SANATOGEN Het Zenuwsterkead VochImL VMullfk i alk ApoÜMkM M DKciMa Maiai vkM WW Ge vindt letterlijk alles wat ge weten wilt in de Goudsche Vraagbaak Dat blijkt wel uit de inhoudsopgaaf hieronder Maar weet ge ook wel dat in deze nieuwe i uitgaaf ook te vinden zijn de nieuwste gegevens omtrent de aanslagen in di Bemeentelijke inkomstenbelasting 1928 1929 En de Vermogensbelasting 1928 1929 M Schaf U direct deze nieuwe uitgaaf aan m I N H O U D Abattoir Advocaten en Procureurs Algemeen en Soc Zaken Ambachtaavondschool Apothekers Arbeid Adelt Arbeidsbeurs Archief Arbeidsinspectie Arbeidsrecht Armenzorg Autobusdiensten Stadsverkeer Auto busdienstennaar elders utoverhuurinrichtingen Bankinstellingen Bepalingen Begrswag Begraafplaatsen Belastingen Belastingen Openbare VermakeiykiiedBii BestedettngenhuiB Bevolking Bevolkingsregister Bezienswaardigheden Bewaarschoien Bewys van goed gedrag Bewijs van onvermogen Bew s tm Nederlanderschap Biijartclubs Bioscopen Bioscoopcommisfle Bootdienatwi Bouw en Wonmgtoezicht Brandweer Brievenbussen BSfljgemeester Burgerlyke Stand Buslichtdng Bijzondere Scholen Commissie van Bijstand Commissie voor de Veemarkt Consultatiebureau voor T B C bestryding Ctfflhultatiebureau voor Zuigelingen Dagbladen Deurwaarders Diaconieën Doktoren Huisartsen Doktoren Specialisten Dooden van huisdieren Drogisten Kchtscheiding Eerste Hulp by Ongelukken Electriciteit en Gas l inancieii atdeeling rinancien conrni voor de Geboorte aangifte Gemeenteapotheek Gemeentebetrekkingen Oppnbare Gemeente Inkomstenbelasting GemeenteLichtfabrieken Gemeente ontvanger Gemeenteraad GemeenteSecretarie Gemeentewerken Gevangenen Ned Gen tot verbet van Getondheidscommissie Gezondheidskolonifen Ver van Goudache Librye Goudsche Waterleiding Groene Kruis Groote Kerk Gymnasium Stedel k Handelsavondschool Gemeentelijke Handelsregister Havendienst Hoffmansgesticht Hooger onderwys Hoogheemraadschap RÜniand Huisvlytschool Hmszorg Hulpbetoon Huwelyks aangifte Inkomstenbelasting inrichtingen en Instellingen V Ontspanning en Ontwikkeling Inspecteur Lager Onderwys Instellingen vMWeldadigheid Instituut voor Arbeidersontwikkelmg Invaliditeitswet Invoerrechten en Accijnzen Iterson Ziekenhuis Van Kaaswaag Kalender 19i3 t 1931 Kamer van Koophandel en Fabneken Kantongerecht Kegelclubs Kerkgenootschappen Kerkelijke Gezindten Kerkelijke Vereeniglngen Keuringsdienstvan Waren Kiesvereenigingen Kindervoeding Koepokinenting Lager Onde wijs Landbouwvereenigingen Landstorm Land en Tuinbouw ongevallenwet Leerplicht Legaliseeren van Handteekemngen Mailverzending Makelaars Beëedigde Marktwezen Markten Middelbaar Onderwijs Monumenten Museum va i Oudheden Miezlekgeaelschappen Muziekschool Stads Natuurkundig Genootschap Nyverheidsdchool Notarissen Nut van t Algemeen Nutsapaarbank Onderwys Onderwysinrichtingen Onderwysvereenigiiigen Openbaar Slachthuis Openbare Leeszaal Ongevallenwet Uitvoenng Ontsmettingsdienst Oude Vrouwenhuis Oude Mannenhuis Ouderdomsrente Ouderdoms verzekering VrywiUige Overlijden aan gif te Paspoorten Peneioenen Pensioenfonds Personeelszaken Poliklinieken Politie PoUtieverordenia Uit de Postkantoor Gouda Provinciale Waterstaat Raad van Arbeid Redacteur Secretarie Registratie en Domeinen Reiavereenigingen Reiniging dienst Renteberekening Ryks Hoogere Burgerechool Rykaproefstation Klei enAardewerkindustrie Ryksveldwacht Ryks Waterstaat Rijks Zuivelconsuient Rijnland Roode Kruis R K Vereenigingen Schaakclub SchoolverzuimComm V Schouwburg Scholen Schoolgeld Schoonheidscommissie Schutten Stortings en Ophaaldienst Secretaris Gemeente Slachthuis Sociale Aangelegenheden Soepcommlaaie Sociëteiten Sonnevanck Spaarbanken Sportterreinen Sportvereenigingen Staatsloterij Stadhuls Stedel Muziekkorps Stedel Zweminrichting Stichtingen Stoombootdiensten St Janskerk St Joseph Paviljoen Strafverordeningen Commissie Stratenlp Successie Tandartsen Tehuizen Gemeentelijke en andere Tehuis voor Israëheten Centr Telegraaf Openstelling Telefoori Openstelling TesselsAade Tooneelvereenigingen Typografische Studiekring Tuberculosebestrijding Uitstapjes Varkenswaag Veemarkt Commiaeie Vereenigingen van HandeVIndustrie en Verzekeringswezen Vereenigingen Algem Vereenigingen Lan en Tuinbouw Vereenigingen op Onderwijsgebied Verzekerings Maatschappyen Verkieringen Verkeersmiddelen Vereeniging tot Steun Vermogensbelasting Volkabadhuia Volksbibliotheek Nuts Volksbond tegen Drankmisbruik Volksgaarkeuken Volkaonderwija Volksuniversiteit Vrachtvervoer Vreemdelingenverkeer Vrijw Ouderdomsverzekering V O V Vuilnis ophalen Waag Waterleiding Watersport Weeshuizen WeldadigheidsvereenJgingen en instelhngen Werkinrichting Wethouders Wijkverpleging Woningbedrijf Cloniin IJsclub Goudsche IJsbond Zuid HoU Zangvereenigingen Zegel Zendingsgenootschappen Ziekenfondsen Ziekenhuizen Zdekenhuisverpïegïiij Zuigellngenzorg Zweminrichting Sted Prils f 0 2S Tante zegt dat de Azlin die zij gebruikt haar niet bevalt zij zal daaiom eens BOOG AZIJN probeeren en ik krijg een mooi plaatje 9 In dken boeUiuidel en by de uUgevera A BMMKMAN ZOON Markt 31 £ OOG AZIJN NV pAAS AZUhfFABBieKEH HAARLEM EEN VERRASSING uw MUw ku tIN nu a anmal ickHr nt Mi traalai lanW M calMU ta rawn I g Mi aa l tm ét tutldoaaaa ar t aatlraUaiL aaflalaarrtia k a BAQ vanM mm éê aaaaf aM taaiiltag n WIE WWEFTOBE ROEM m 96 J aPB ll 17413 Zalepdaé 28 Juni 1830 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOER IJIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOCfffHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVLNHUI il lN enz 1 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMBaJTSPKIJS per kwartaal ƒ 2 26 ier week 17 cent met ZondagaUad per kwmztaal ƒ 2 90 per week 22 cent overa waar de bezorging per looper gesdUedt Fnnco per poflt per kwartaal ƒ 8 15 met Zondaglblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan ona Bniean MABKT 81 GOUDA bij onze agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dageltjka geopend van B 6 nur AdminiitraUa Telef Intare 82 Redactie Telef 83 Postrekening 48400 ADVEBTSirnBFBUSi Uit GowU an omatnkai baboorand tot dn baiorgkllK 1 regels ƒ 1 80 elk ngal meer ƒ 0 26 Van bnitan Oonda en de beforgkrlng 1 6 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ OM Adrertenttën la bat Zaterdagnimuner 20 CL byalag op den prijs Uefdadjghelda adTertentiin da beUt van dot pltfa INCBZONDEN UEDlia B£LINOENi 1 4 regels ƒ 2Je elke regel meer ƒ 0 6a Op de Toorpaglna 60 bwwü Gewo e dmrtentUn in ingezonden mededeellngen bU contract tot laer geredncaerdei prUB Groote letten en randen werden berekend naar plaatsmtanta Advertentiën kunnen wordan ingeiondan door tuiacbenkonut van sollada Boekhandelaren Advertentlebnrcwix en onze agenten en moeten daags vMv de plaatsing aan bet Bureau ün ingekomen teneinde Tan opname Terzekerd te zltn BAHLMANN = allen Bit voor gen weg kent Niet wW iaiiiir één weg maar die rdo ieder zijn is rechtvaardig J aouDA DAMES EN KINDERKLEEDING HOEDEN ENZ I HEDEN ZATERDAG 28 JUNI BEGINT ONZE BRIEVEN UIT DB faOFSTAD MXXVÏI j Den Haag krijgt vlieghaven Den Haag krijgt dus zij eigen vlieghaven De gemeenteraad heeft den stap in de lucht gewaagd en de burgoij zal het riaico van dezen stap hebben te dragen De raming is nu reeds een aanmerkelijk jaarlijks tekort van honderdduizend guldeit en wij kunnen er dus zeker van ziJn dat iHt wel het dubbele zat worden Er was w eenige oppositie maar die was veel U Kwak om kans te maken op succes IZe kifaoi ook uit den hoek waarin het conaervat me om met te zeggen de achterlijkheid i tijd te constateeren valt en dat op zlclmdf drijft de twijfelaars al naar den andelfli kant Vooral is op den voorland gesteld dat den Haag als cosmopoM tijdig bij moet xijn met j dat bij grootere ontwikkel vaart dit nieuwe verkeeri onmiddellijk bereik van c residentie zal vallen De tijd moet hetiuaar leeren of dbze vaart door den aefeUk productief zal ziJn en een beteekenis haillt die een jaar lijksche uitgave van een fln rechtvaardigt Niemand weet daarvan lel sche onderneming hangt 1 I luchtvaart ontwikkelt zich I velen vroeger wel g j massa vervoer blijft het te jduur en eerst als j het zal gelukkai het goskooper te doen zal het beter worden lelijk wordt met hat gOTMu anéwt t l l to itt ia Aar vaart biljetten al verminderd wat noodig IS om passagiers en goederen te krijgen Maar juist daarom zijn wij eenigermate be I ducht voor deze onderneming dat men het I subsidie zal verhoogen Overheidssubsidie ia erg fraai en goed maar het moet altyd een tijdelijk karakter I dragen en op den duur verdwijnen Wat I niet op eigen beenen leert gaan is niet waard I blijvend geholpen te worden Het is altijd I een groote fout van de overheid geweest dat het dit principe heeft losgelaten want daardoor is heel wat kwaad gesticht is heel wat in stand gehouden dat h id dient n to verdwijnen en is heel wat tegengehouden I dni nu niet kon opbtoe en OTdat de con ciii rentie met overneids jfcld dat onmogelijk I maakte I We hopen nu alleen dat men vnn de luchtvaart een bedrijf zal maken zoodat wy ten allen tijde een goed overzicht houden van den stand der financiën d w z dat men dus niet het ikapitaal opneemt in ue algemeene schuldenlast der gemeente en alvast de aflossing en de rente daarvan aan BILLIJKHEID 1 Ër is de laatste weken in ons land hee jwat te doen geweest over het besluit van minister Reymer inzake de verdeeling van den zendtijd onder de vier groote radio omroepvereenigingen Heftige besehuldigin I gen zyn daarbij door de voorstanders van I de Hilversumsche A V R O aan het adresvan dön jjainister uitgesproken maar diens I handelwijze is door de voorstanders van de 1 drie andere groote omroepvereenigingen de katholieke de orthodox protestantsche en jde socialistlBche met evenveel vuur enhartstocht verdedigd Het kan bewijzen daons oordeel steeds voor een groot deel be paald Wordt door onze persoonlijke gevoelens en opvattingen en heel vaak en insterke mate afhankelijk is van het belangdat wü zelven hebben bij de daad of dezaak waarover we oordeelen dat met aildere woorden een zuiver objectief oorde 1 maar hoogst zelden gegeven wordt maajt vrijwel ieder oordeel subjectief is aileifeerst door persoonlijke gevoelens bepaaldwordt ook al zijn we ons daarvan meestalniet bewust Die wetenschap moet ona vooi zichtig maken in onze uitspraken Ma r d e drukte rondom dit ministerieel besluit kan ons bovendien leeren hoe simplistisch demeeste menschen gewoon zijn te oordeelen dat wil zeggen hoe eenvoudig en wdnigingewitkeld ze zich zaken plegen voor te 1 stellen en met hoe weinig factoren ze bijhet oordeelen rekening houden hoe ze aan ieen ïaak meestal maar een enkelen kan 1 plegen te zien I Ofschoon de agitatie over de verdeeling Van den zendtijd eigenlijk maar in geringe i mate het gevolg schijnt van de schaal van verdeeling en als we het wel zien hoofd il zakelijk veroorzaakt wordt door de g dach te waarvan de minister bjj de verdeeling is uitgegaan en die in ons huidige open bare leven zoo sterk overheerscht is e ook over de billykheid of onbillijkheid van de verdeeling heel wat te berde gebracht waarbij vooral de uitspraak opviei dat waar vier vereenigingen ieder een vierde van den zendtijd kregen de verdeeling vanzelfsprekend billijk was Deze uitspraak verraadt een opvatting die veelal in het dagelijksch leven naar voren treedt maar i toch beslist onjuist Is Wij maken ons nu verder los van het SPECIALE CONFECTIE UITVERKOOP MANTELS MANTEL COSTUMES JAPONNEN HOEDEN ENZ VOOR ABNORMAAL LAGE PRIJZEN OOK IN BLAUW EN ZWART VERKOOP CONTANT I I GEEN ZICHTZENDINGEN wandet auto verkeer Wij gelooven dat men op den duur hieraan niet zal kunnen ontkomen Waarom kunnen de antogangers niet ergens hun auto neerzetten en dan verder te voet gaan We hebben er eens op gelet en zagen dat dezelfde auto meer dan tienmaal in en utir tijds passeerde Die reed dus eenvoudig heen en weer Dat is toch niet noodig Het Is best mogelijk s morgens het verkeer toe te laten en in den namiddag te verbieden Het zou een oplodhting zijn en het aspect van de badplaats hed wat verbeteren Zooals het nu is Is het niet te houden De groote puzzle is natuurlijk het vinden van parkeerterreinen en aan de oplossing daarvan Is men druk bezig Of het gelukken zal is een tweede maar onvermijdelijk aal men hier krachtig moeten ingrijpen I Overigens is alles bij het oude we sjok het oog onttrekt gelyk men dat met zoovete andere zaken heeft gedaan We tnoeten I ieder jaar een overzicht nouden van den 1 stand der financiën van den tiersten dag af I dat de gemeente zich met dit bedryf gmg I inlaten Doet men dii niet dan is er geen 1 voldoende prikkel aanwezig om tot verbete I ring te geraken omdat men in een totaal jverkeerde waan wordt gebracht 1 iDit lijkt vreemd maar het is zoo We herinneren ons het geval van het Zuiderbad in den Haag Dat had behalve den grond die er voor noodig was geweest acht ton gekost Nu 1 ging men aan het exploiteeren en ziet reeds het eerste jaar was er een overschnjv up de exploitatierekening d w z de onkosten die by de exploitatie werden gemaakt bleven iet beneden de opbrengst der entn s H t bad levert zoowaar winst op meenden sommigen maar zij vergaten heelemaal de installaüekosteu en de noodzakelijke afschrijvingen In werkelijkheid kostte dat bad en kost het nog een ton per jiiar maar die ton ziet men net niet omdat die in de I algemeene schuldenlast de rente i de aflossing is opgenomen Op die wyzft mag het bij de luchtvaartdienst niet gaan Hopen we er het beste van Je moet altijdgelooven in de toekomst is zoo n soort algemeene leuze geworden die men aanheftals men een riskant bedrijf gaat ondernemen Het klinkt fraai maar leuzen zijn altyd nogal gevaarlijk I Een goede inzet voor Scheveningen I Scheveningen ia begonnen en heeft een I goede inzet gehad met de warme dagen Ër gaan echter al weer stemmen op om de I auto s van de boulevard te verwijderen en I het is te ibegrijpen dat men dit wenscht Het I is niet anders dan paradeeren en het wordt I op den duur ondragelijk In vete badplaatsen I elders heeft men er een eind aan gemaakt I en kortweg den boulevard gesloten voor dit isch centrum er l vlieghaven op Bg van de luditblddel ondef het I af en de gana de lucht De aiet zoo snel als kt hebben Voor = H bt U = PERSONEEL noodig Zoekt U PUATSINQ Plaats dan Zaterdag Uw AANVRAQE In da ieder leest ze dani MiiiiluiiuB I milt fl Inzending tot ZatardagmorganB uur aan het Bureau == MARKT 31 geval zelf dat alleen aanleiding tot deze beschouwing is De klacht over de onbU 1 lykheid der regeling steunt op geheel an 1 dere gronden dan verzet tegen tje geaacht I dat het ieder evenveel allen precies gelijk behandelen de hoogste graad van billijk 1 heid zou zyn Maar die gedachte openbaart zich ook in de verdediging van het besluit j zoo opvallend duidelyk dat men er opnieuw 1 uit leert hoe vanzelfsprekend de meesten da gedachte vinden Het kan immers niet eenvoudiger ieder evenveel alien precies I gelyk behandelen het is de eerste eisch der 1 biUykheid Maar in werkelijkheid doet men 1 aan de billykheid op ergerlyke wjjae te j i kort wanneer men alle menschen gelüke I j l jk behandelt en allen hetzelfde en even 1 veel geeft De groote verscheidenheid der menschen de verscheidenheid van aanleg van behoeften van karakter duidt dit im 1 mers reeds duidelijk aan We hebben een 1 spreekwoord dat zegt gelyke monniken 1 gelijke kappen Maar de menschen die het 1 gebruiken zyn meestal gewoon walnlg 1 aandacht te schenken aan de voorwaarde 1 die hier voor gelyke behandeling gesteld i wordt Gelijke monniken gelyke kappen I Want er ziJn in het lev zoo weinig ge 1 l ke monniken Ën uit het spreekwoord volgt dan todi ook pngelyke monniken onI gelijke kappen De ware bUlijkheid trekt deze conclusie vanzelf Zü beschouwt niet één maar alle kanten van een zaak Men j handelt toch al onbillijk wanneer men niet 1 met alle matandigheden met alle factoren rekening houdt Zoo oppervlakkig gezien zou mm n 8 a dat een vmler biUiJk Ir tegenover ziJn kinderen wanneer hy h v voor de opVoedlng van ieder van hen precies hetzelfde uitgeeft Maar in werkelijkheid zou dit de hoogste onhillijkheid wezen De billijkheid is wanneer hy allen zooveel mogelijk in staat stelt dat vak of dat beroep te leeren dat ze zelf wenachen en daarbij geenonderscheid maakt Maar wanneer nu het leeren van het eene beroep door den zoon zelf gekozen meer kosten vraagt dan het zich bekwamen in een ander beroep door een tweeden zoon ook zelf gekozen is het dan niet de ware billykheid voor ieder van zijn zoona zooveel uit te leggen als ze voor dat leeren noodig hebben en dus voor den een meer als voor den ander Dit eene voorbeeld moge ter verduidelijking volstaan BiUijkheid houdt met den aanleg met het karakter met de bej hoeften met heel de persoonlijklield van de menschen en met hun omstandigheden reI kening en geeft en behandelt ze daarna Deze Courant komt in vele duizenden gewnnen Grootste oplage hierjer stede het ut een zachte gemakkelijke helUng Op den top kan me den Oceaan zien V tutt met mij staan tusschen de bergen en de zee a dan zul u diep ademhalen en ik Bsl onderdehsnd naar u kijken En ik weer u u zult nog driemaal mooier zijn dsa nu Zijn tem beefde n hij bleef üi zil oorden steken ToQt zei ze zacht Ik ga mee HOOFDSTUK IV Eerste Indrukkm van Spragge s Hoeve Hazel had eiüiele dmgen als een uitgemaakte vaak beschouwd Een boerderij in de wilde veedistrksi i bebeekende voor haar een onmetelijk grondg ied een herdersparadijfl waar UUooae kuddan rondzwierven Z stelde zich een groot gepleisterd hms voor boven op een h ivel tmigeven door een paik een boomgaard een duiventuin aohuren vol geurig hoo4 vele omheinde weiden I om kort te gaan een aartsvaderlijk para I dijfl voi vrede en overvloed Zoo was Spragge s Hoeve niet preoleal George reed met haar van Ban Lorcoao naar de vallei Hij reed goed met meesterschap over ds paarden Maar op een oogenblik gedurende dien langen rit was u bang Toen ze van een steile helling daalden met een rotsmuur aan de eene zijde ea een algrcod aan de andere slipte da rem m de wagen begon sneller t loopen dan de paar I den Er 18 nc wat zei juffrouw Spragge na een lange pauze we weten niet of ze om hem geeft Dit ie misschieo voor haar alteen maar een mt Misschien krijgt ze wel heel gauw genoeg van wilde honing Samantha knikte U duikt dat als die juffrouw Goodrich een pooBJe hier is hun allei ei de oogeu wel Bullen opengaan dat zo niet bij elkaar passen Dat hoop ik bevestigde juffroow Sprag rioh Spragga s Hoeve wel wat verveleaid zal vinden Hij barstte in lachen uit Zou er iemand ter wereld te vinden zijn die Spragge s Hoeve vervelend zou kunnen vinden Twee dagen later klom George de marme I ren stoep van dai huBse Goodiidh op met een etralenid geeicht en een hart vol hoop Zijn moeder en Samantha waren echt lief geweest in het bedenken van attentie voor de onwelkome gast Maar men moet niet uit het oog verliezen dat er een gehewne veretandhoudiog tueschen de beide vron wen bestond Lang nadat Qeoige naar bed gegaan wae zaten die goede ziielen te prat i en na te deaiken Ze moet komen Samanthe We zullen extra lïef voor haar ajn maar Saanantha knikte met een flauw glimlachje om de lip ien Juffrouw Spragge ging voort Ala ze niet van het goede aoort is lieve dan zat ze zich door kleinigheden verraden En wij zullen het er op moeten toeleggen dat ze zich verraadt onherpoe ehjk verraadt waar hij bij is Ik verzeker je j dat de wereld er endera zou uitcsien als de moeders de vrouwen vaji haar zoons eens mochten 3 ekaa Samantha zuchtte Ze wist maar al te goed dat George s wil bijna even steric was ala die van zijn moeder En de liefde voor de onbekende achoone straalde aan alle kanten van hem af De man die steile rotsen beklimmen kon om jonge condors te bemacfaI tigen zou zeker etken hmdeipaal ovenrinj nen om zoo n vohntkalEte dame te krij l g€0 Tracht voor alles naar dit ééne leer blijde te zijn FEUILLETON RAIELSLANQEN Uit het Eïfigelsch van H A VA CHELL 8 Nadruk verboden Ik dacfat dat u wel schat in haar zoudtkrijgen net als ik Ze heeft een beetje irissdie lucht broodnoodig Haar zwuwen zijneen beetje van streeik Ik Iaat me hangen ale ze met bijna flauw viel toen ze mijn jslsagen m de gaten kreeg Ik zou haar dol graag e is een tijdje hier hebben als julliehet goed vinden Wat eöi aardige naam Hazel Goodrich zei Saanantha haastig Ze zal aich hier vast erg gelidikig voelen verzekerde George Maar ik wou hier geen vreemd mieueje naar toe halen aonderdat ik wist of juüUb het goed vonden Numoet je maar eens zeggen wat Je ervandenkt Ale je haar al gevraagd hebt Dat heb ik nog met Ala jullie haar hier hebben wilt ga ik naar Oaikland terug Ia het m orde moeder Juffrouw Spragge aarzelde maar dat duurde maar een oogenblik Toen aei ze stijfjes We zullen doen wat we kunnen mijn jongen MaAr we zijn maar eenvoudige meneohen en we wonen op een eenvoudige boerenplaatp Ik ben hang dat juffrouw Good van de reis lag dik p het blauwe pak KlaarbUjkelijk waa hij zoo vlug mogelijk open neer gereisd I Hoe ver is uw plaa van den treinf I Meer dan twin tdg mi en O hoe Ucf I Wat bedoelt u U hebt een spoorrels van meer dsn I viortionderd mijlen gemas t en dian nogveertig mijl gereden om allee in oide te maken voor eeu gast die nog niet eens beloofdheeft te komien George klom de marmeren trap op zonder het flauwste idee van deze vrouwelijke slimme strategie Integendeel hij was overtuigd dat zijn moeder even vung verlangde om de schoone Hazel m de armen te sluiten als hijaelf Hazel ontving hem een tikje een afatand Maar hij merkte t niet en riep en housiaat Het ie voor elkaar I Wat ia voor elkaar meneer Spragge TSiuisi Moeder zal het eenig vindenals u bij ona komt en ze hoopt dat n eenheelne tijd zult blijven als u het kunt uithouden Er is een rijpaard voor u een telganger en ik heb nieuwe matrassen gekochtvoor het logeerbed Kunt u morgen mee op reis gaan O ik weet wat u bedoelt U bent naar huis geweest Waar zou ik andera hdjbai kunnenRijn Ik dacht o A al i Ha r oogen werden zacfabsr want de stof Zijn gCEucht betrok Ik faéb er geen oogenblik aan getwijfeld dat u xoudt komen als lik tenounete den boel met t vrouwenvolk in orde kon krijgen We zuU een sqbitterenden tijd samen hebben We gaan viasdien we gaan rijd i in de heuvds en u lult den geur van het teerkniid de wilde eaiie en de seringen in bloei krygai We gaan zeilen m mijn boot Ik zal u leeren sturen Hebt u nooit verlangd dingen te doMi Hebt u niet schoon genoeg van al dat i geknungel hierP Kunt u goed diep ademen I hier in Oakland Haaiel keek hem strak m zijn verlangend geaacht dat sitraalde van gezondheid en geestdrift Wilbur F Btocker sprak nooit op deze wijze Voor de tweede maal speelden de pleaderige kleine rUllnkjea over haar rug heen en weer Ze antwooidde oprecht maar meteen aarzeling die hij aanbiddelijk vond Ik kan me ni hermneren dat ik ooit I echt diep hefb ademgehaald I Dat zal ik u dan leeren Er is een gras I vlakte achter Hize weide van bijna een mijl Wei wnrolid I lang Die snllen we samen op en neer gSr I loppeeren ztmder d paarden in te houden