Goudsche Courant, woensdag 9 juli 1930

Mo 17422 N V Utrechtsche Hypotheekbank P ndbri ¥aH f 52 000 000 De BANK stelt beachikbaar 4 2loPandbrievena99 11 Beurs koers in stukken van f 1000 f 500 en f 100 DeDirectie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG ONTHOUDT 2 DINdEN PAKJES KOFFILenTHEE EN HAAGSCHE HOPJES Jaiian an bat Vlootvardragi De Itegeering rastbesloten het verdrag goed te keuren Mac Donald s kabinet in gevau V De opgewonden stemming veroorzaakt doordat Japan de vlootovereenVonist met Engeland en Amerika gekende is nog niet bedaard Den Japanschen minister van marine admiraal Tarakabé werd by zyn terugkeer van de Londpensclw conferentie te Tokio een allesbehalve prettige ontvangst bereid Men beschuldigde hem de Ivelangen der nationale verdediging verraden te hebben TegeriStau iers schroomden ni€it hem een dolk te doen tpekomen om naar JaiMinsche traditie zich daarmee den buik te openen En een hunner oordeelde zelfs dat zijn land zulk een sdiaaUheid was bangedaan dat hij haraldri pleegde Admiraari Tarakabé die er niet bijster op gesteld was het voorbeeld van dezen officier te vol ren moest door een politiemacht beschermd worden De Japansche legeering waarvan Hamagoetsji president is houdt zoo schrijft het Vaderland natutulyJc Tarakabé de hand boven het hoofd i n lid van het kabinet daarentegen generaal Oegaki heeft zyn ontslag genomen hy moest onmiddellyk vervangen worden Op hun beurt hebben eenige hooge marine aul oriteiten zich teruggetrokken omdat zy zich niet wilden onderwerpen aan de voorwaarden van de vlootovereenkomst En de openbare meening is dessen officier gunstig gezind Deze feiten zyn ernstig genoeg maarlüettemhi schynt het kabinet vastbeslotent xiJn het verdrae goed te keuren welk bekrachtiging ten slotte door den kftizer geschiedt Het parlement kan te dezer zakegeen stem uitbrengen al heeft het uitvoerige besprelcingen aan de overeenkomst geW4jd j De regeering ia om allerlei redenen op iet Verdrag ten izeerste gesteld Vooral ook daarom omdai het verbetering kan brengen in de betrekkingen met Aimerika Het is mog niet zoo lang geleden dat velen vreeaden dat een conflict op handen waa Japan protesteerde tegen het feit dat het door de Vereenigde Staten als een mindere behandeld werd Amerika ging Japan s ganr gen zorgvuldig na het eischte gelijke rechten op als Japan en Chana zoowel als in Mandsjoerge In den loop der onderhandelingen in Londen en ongetwijfeld om Japan de onderteekeniiiig van het verdrag te vergemalckely ken kwam er een verklaring af van den Amerikaanschen staatssecretaris waardoor de situatie geheel anders weid Daarin verklaarde deze met toestemming van president Hoover dat de Vereenigde Statert de predominance van Japan en de Japansche belangen in het Verre Oosten erkende Deze verklaring had op Japan en speciaal in regeerin skringen een groote uitwerking Dit was Beer b ypelyk want de 80 IV c een twistvaur aanblaast moet zich niet beklagen als de vonken hem in de oogen vliegeni FEUILLETON RATELSLANGEN Uit het EngelBch van H A VACHELL 1 Nadruk verboden Ze was niet eens bang zei George bewonderend tot de mannen die ematig knikten Ik wist dat je me vinden zou herhaalde ze HOOFDSTUK VII Dat met een bui eindigt Dien avond ging Hazel vroeg naar bed Ze was i opgewonden om te slapen en tusaciien juffrouw Spragge a nogal grove linnen lakens hmvenle ze Het ongelukkige lot van den ndor kon best het hare eens worden Kon zij gelukkig zijn in Spragge a valleiP Haar verbeelding verplaatste zidh naar het familie kerkhof Hoe vreeselijk om op zoo n plek begraven te worden Hoe eenzaam En de naaste dokter woonde in Ban IX renzo mijlen en mijlen weg Zou ze George kunnen overhalen zijn vallei te verlaten Het was en troost te bedenken dat zij rijker was dan deze baaige man Met haar geld en met wat hi had o erge8pa rd kon hij in zaken Waarom photographeert U nog nletT Ge ontvanet toch van ons een Ie klas Photo toestel kosteloos Wist U dat nog niet Vraag dan direct en zonder verbinding onze voorwaarden aan Correspondentie zoo moigeiyk in het Duitsch aan WEST DEUTSCHES EXPORTHAUS EISENHOTH DUlkreis 20 If Il liiil in TaiiboBwIiHli fimili Jaari Vergadering van Aandaalhouders op WOENSDAG 16 JULI as des nm 2 uur ten kantore der N V De Balans Verlies en Winstrekening ligt ter inzage van af lieden ten kantore der Vennootschap Namens Commissarissen DE DIRECTIE Gouda 8 Juli 1930 2Ü OVER TE NEMEN 2 nieuwe Ie klas luxe Burgers Rijwielen met torpedoterugtrap zwart celluloid sturen pracht hangveerzadel uit de alom bekende fabriek H BURGERS van Groningen Velp uiterste prijs Heeren f 57 S0 Dames f60 Met volle garantie vrij zicht franco Br onder no 2748 bureau GoudscheCourant Markt 31 15 Goedkoope Trein met regenverzekerinK verkrijgbaar bij Boskoop P L BINKBN Telef 124 Gouda T POBMKNIJK Telef 480 Waddlngsveen A ü JANMAAT I SANGUINOSE van Rotterdam t m Utrtcht naar Eda t m Nljmagan op da DInadagan t m 2 Saptambsr SlrDilblIjelteD koileloos a i Slallons 25 50 voop zwakke magen Wanneer men de lichaamsdeelen onderscheidt in edele en onedele dan mag de maag wel in den adelstand worden verheven Want de diensten die ziJ aan het lichaam bewyst zyn onberekenbaar BJj velen heeft de maag meer te doen dan de hersenen en levert ziJ vrij wat beter wurk De maag staat met de hersenen met het hart en met alle hoofdorganen in nauwe verbinding zoodat i pen ziektetoestand van de maag op al die edele de fen invloed heeft nazrs t Wybert tabletten onT Z m oefenen Ier bescherming van de keel vóór het optreden Ier zuivering van de stem Maag kwalen beginnen geregeld met g brek aan eetlust storing in de apijsverteering een gevoel van benauwdheid en opgebiazenheid In dergelijke gevailen is de SAiNGUaNOSE een middel dat snel en afdoende helpt Prijs per fl 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Verkrijgbaar bij apothekers en Drogisten WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag MENSCH DURF TE LEVEN EN GENIET Wees niet bang voor kopie troost naen gebruik daarvan zooveel je maar lust maar profitear van de voordeelen die de vooruitstrevende wetenschap en de techniek weten te bieden Koffie bekomt sommigen vrij slecfit en vélen moeten dil genot bekoopen met onaangename hartkloppingen zenuwprikkeling slapeloosheid en andere nerveuse verschijnselen Een ingenieus procédé beschermd door Nederlandscha Od Ooien brengt echter uitkomst Deze uitvinding maakt hel mogelijk de ruwe kolfieboonon te doen zwellen daardoor worden de poriën geopend waarna men door middel van een cxiradiestol de coffeïne uit de koHieboonen kan halen Alle natuurlijke aangename eigenschappen blijven bij dit procédé behouden Di geldt m de eerste plaat voor de smaak en aromagevende $ lof en caféonen want deze komen eerst bij het branden tot ontwikkeling onverschillig of de boonen cofleïnevrtj zijn o1 niet Door KoHie Hag de gegarandeerd coHeïnevrije koffieboonen te koopen kan dus elke huisvrouw een koffie op tafel brengen die beter bekomt even pittig ii en hetzelfde genot verschaftals gewone koffie zonder echter eenige schadelijke werkingophet organisme uil te oefenen i I Het bewijs Ie leveren is niet moeilijk 60 Cents zuH U daar wef voor over hebben want het gaat om niets meer of minder dan om Uw gezondheid en hel welzijn van Uw huisgezin Koopt U heden nog een origineel pakje Hag en U zult Hag blijven ge bruiken went Hag brengt U MEER GENOT EN BETERE GEZONDHEID A BIJ ELK PAKJE EEN DOOSJE NEEMT proef IflT Ge vindt letterlijk alles wat ge weten wilt in de Goudsche Vraagbaak Dat blijkt wel uit de inhoudsopgaaf hieronder Maar weet ge ook wel dat in deze nieuWe HH uitgaaf ook te vinden zijn H de nieuwste gegevens omtrent de aanslagen in de Gemeentelijke inkomstenbelasting 1928 1929 En de Vermogensbelasting 1928 1929 i Schaf U direct deze nieuwe uitgaaf aan i i N H O U D Abattoir Advocaten en Procureurs r Aleemeen en Soc Zaken Ambachtaavowt school Apothekers Arbeid Adelt Arbeidsbeurs Archief Arbeidsinspectie Arbeidsrecht Armenzorg Autobusdienaten Stadsverkeer Autobuadienst nnaar elders Autoverhuurinnchtingen BanJunstellingen Bepalingen Begraving Begraafplaatsen Belastingen Belastingen Openbare Vermakelijkheden Beatedelingenhuis Bevolking Bevolkingsregister Bezienswaardigheden Bewaarscholen Bewya van goed gedrag Bewya van onvermogen Bewya vanNederlanderschap Biljartclubs Bioscopen Bioscoopcommissie Bootdienat n Bouw en Woningtoezicht Brandweer Brievenbussen Burgemeester Bu gerlijke Stand Buslichting Büzondere Scholen ComnussJe van Bystand Commissie voor de Veemarkt Consultatiebureau voor T B C bestrijding Coi sultatiebureau voor Zuigelingen Dagbladen Deurwaarders Diaconieën Doktoren Huisartsen Doktoren Specialisten Dooden van huisdieren Drogisten Echtscheiding Kerste Hulp by Ongelukken Electriciteit en Gas f müncien afdeeling tinanciën comm voor de Geboorte aangifte Gemeenteapotheek Gemeentebetrekkingen Openbare Gemeente Inkomstenbelasting GemeenteLichtfabrieken Gemeente ontvanger Gemeenteraad Gemeent Secretarie Gemeentewerken Gevangenen Ned Gen tot verbet van Gezondheidscommissie Gezondheidskoloniën Ver van Goudsche Librye GoudscheWaterleiding Groene Kruia Groote Kerk Gymnasium Stedelyk Handel avondschool iemeentelijke Handelsregister Havendienst Hoffmansgestichl Hooger onderwijs Hoogheemraadschap Rijnland Huisvlytschool Huiszorg Hulpbetoon Huwelyks aanjpfte Inkomstenbelasting Inrichtingen en Inateliingen V Ontspanning en Ontwikkeling Inspecteur Lager Onderwys Instellingen vanWeldadigheid Instituut voor Arbeddersontwikkeling Invaliditeitswet Invoe rechten en Accynzen Iterson Ziekenhuis Van Kaaswaag Kalender 19i3fr j 1931 Kamer van Koophandel en Fabrieken Kantongerecht Kegelcluba Kerkgenootschappen Kerkeiyke Gezindten Kerkelyke Vereenigingen Keuringadienitvan Waren Kiesvereenigingen Kindervoeding Koepokinenting Lager Onde 1 svüs Landbouwvereenigingen Landstorm Land en Tuinbouw ongevallenwet I Leerplicht LiegaliseeBen van Handteftkeningen Mailverzending Makelaitt j Beëedigde Maïktwezen Markten Middelbaar Onderwys Monumenten Museum van Oudheden Mieziekgezelschappen Muziekschool Stads Natu jkundig Genootschap Nyverheidsschool Notariasen Nut van t AlgemeaiNutaspaarbank Onderwys Onderwijsinrichtingen Onderwysvereenigingen Openbaar Slachthuis Openbare Leeszaal Ongevallenwet Uitvoering O smettingsdienst Oude Vrouwenhuis Oude Mannenhuis Ouderdomsrente Ouderdomsverzekering Vrijwillige O verlij den aangifte Paspoorten Pensio Pensioenfonds Personeelszaken Poliklinieken Politie Politieverordei Uit de Postkantoor Gouda Provinciale Waterstaat Baad van Arbeid Bedac ur Secretarie Registratie en Domeinen Reisvereenigingen Reiniginï dienst Renteberekening Ryks Hoogere Burgerschool Eyksproefstation Klei Aardewerküiduatrie Ryksveldwacht Ryks Waterstaat Rijks Zuivelconaolitf Rynland Roode Kruis R K Vereemgmgen Schaakclub SchoolverzuimComm v Schouwburg Scholen Schoolgeld Schoonheidscommissie Schutten Stortings en Ophaaldienst Secretaris Gemeente Slachthuis Sociale Aangelegenheden Soepcommissie Sociëteiten Sonnevanck SpM banken Sportterreinen Sportvereenigingen Staatslotery Stadhuis Steitw Muziekkorps Stedel Zweminrichting Stichtingen Stoonibootdlensten Janskerk St Joseph Paviljoen Straf ver ordeningen Commiaaie Stratenlglt Successie Tandartsen Tehuizen Gemeentelijke en andere Tehuis voor Isrtï lieten Centr Telegraaf Openstelling Telefoon Openstelling TesselscbWl Tooneelvereenigingen Typografische Studiekring Tuberculosebestryding Uitstapjes Varkenswaag Veemarkt Commissie Vereenigingen van Handel Industrie en Verzekeringswezen Vereenigingen Algem Vereenigingen Landen Tuinbouw Vereenigingen op Onderwijsgebied VerzekeringsMaatschappyen Verkiezingen Verkeersmiddelen Vereeniging tot Steun Vermogensbelasting Volksbadhuis Volksbibliotheek Nuts Volksbond tegen Drankmisbruik Volksgaarkeuken Volksonderwijs Volksuniversiteiv Vrachtvervoer Vreemdelingöiverkeer Vryw Ouderdomsverzekering V O V Vuilnis ophalen Waag Waterleiding Watersport Weeshuizen Weldadigheidsvereenigingen en init lingen Werkinrichting Wethouders Wijkverpleging Woningbedrijf ConUüfJ IJsclub Soudsche IJsb nd Zuid Holl Zangvereenigingen Zegel Zendingsgenootschappen Ziekenfondsen Ziekenhuizen Kekenhuisverplegial ZuigeUngenzorg Zweminrichting Sted Prils ff 0 25 Ia rflttn boeMiandel oi bij de uitgeTera A BRINKMAN ZOON Markt 31 90 Jaargano Woensdag 9 Julf 1930 fiOVMHE COURAJVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP 1 GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dageli jks behalve op Zon enFecst dagen ABONNËUËNTSPIUJS per kwartaal ƒ 2 6 per week 17 cent met Zondaffsblad per kwartaal 2 per week 22 cent overal waar de bexorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ S 16 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan ons Bureau HARKT 81 GOUDA by onze agenten en loopera den boekhandel e de postkantoien Onze bureaux zijn dagel ks geopend van 6 uur Administratie Telef Interc 82 Redactie Telef 88 PoBtrekenlng 48400 ADVKKTUNTlfiPRIJSi Uit Gouda üÓactnkwi belnonnde tot dn bMorskziiiiJT 1 6 regels ƒ 1 80 elk regel mehr 0 Van böiten Ckmda en dm beaoiflaiiitK 1 regels ƒ 1 65 elke refel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byilag op d a prlfs Uefdadigheids adrertentHn de helft van den prQi ING£ZOND£N U£0£D£EUNG£N 1 regeU 2J elke ngel meer ƒ DJ Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertenti in en ingesonden mededeeMpgen b eontimct tot eer gezwtaceenlea pr s Gro Ae letters en randen worden berekend ojmt plaatimlmte Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tmscheakonut van eoliede Boekband laren Advertenüebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de ptaatring aan het Bureaa syn ingekomen teneinde van opname verzekerd te xUn de stad New York bestaat er te New iork en in andere groote steden een noodtoestand ala gevolg van de geweldige toeneming van Het lawaai in de laatste paar jaren Proeven door de commissie genomen hebben bewezen dat lawaai inderdaad nadeelig is voor menscheiyke wezens en verklaard wordt dat tenay he verminderd wordt de gewondheid en de efficiency van grooteustadsbewoners er onder zuilen lyden Door middel van een toestel om een verhooging Van den druk op de hersenen te maken hebben de onderzoekers geconstastateerd dat het stukslaan van een opgeblazen papieren zak den druk tot het viervoud van bet normale deed stygen en sterker dar de druk voortvloeiend uit een inspuiting met morfine of nitroglycerine Harde geluiden hebben ook invloed op de stofwisseling verootsaken gedeeitelyke of algeheele doofheid ibeletten concentratie hebben een nadeeligen invloed op het loeren zoowel van kinderen als van volwassenen en belemmeren ernstig de normale ontwikkelii van zuigelingen en kleine kinderen Lawaai doet vermoeidheid toenemen sloopt het zenuwstelsel en is aansprakelyk voor tal van kwalen Die comimiasie dringt er hU de stedelyke autoriteiten pp aan oniverwjyid maatregelen te nemen om aan dezen noodtoestand het hoofd e bieden door beatraffin dergenen die onnoodig lawaai maken De Ver Staten en het vlootverdrag Ken boodschap van Uoorer De Senaat is in buitengewone zitUng te Wffiddngtoit ibiOMOigekiiiBOB tw beheNiWMN i van het vlootverdrag Hoover had een speciale boodschap gezonden waarin h y op aanneming van het het verdrag aandrong Hoover wees er op dat het een fout zou zyn om te kiezen tusscfaen het verdrag en den voortgang van de wapeningen ter zee Europa heeft in 1914 voldoende bew s gegeven van de nutteloosheid en het gevaar van een wedloop in bewapening Na eén voorlezing van deze boodsschap werd het verdrag formeel ingediend en werd de by eenkomst tot morgen verdaagd giers wier namen nog ojibekend yai gered ii r worden hter nog passagiers vermist u w 90k een dam j en pe raaia tel3S tf tPi tman zoodat men aanneem dat iiy oi gckomen zyn i Het vliegtuig ligt tha bij Bomholm De 5 geredden zijn te Nexi aan wai gebrachten na onderzoek in het fiekenhuis naar eenhotel gegaan Een Duiticbe en een beensche sloep zijn nftg aan pet zoeken naar devermisten ËGYPUk Ernstige mgen ldlteden By eetn bezoek v n Hahas Pasja te Mansoera Te Mansoera in Egypte zyn gisteren bloedig onlusten voorgffvallen by het bezoek van Mahas pasja en vpngen premier en leider der Wa£d pariy Op last der regeering had de burgemeester een optocht verboden en slechts een vergadering bm nenshuis toegestaan Buiten het station had zich een groote menigte verzamela die het politiecordon verbrak toen Nahas pasje in z n auto zichtbaar werd De auto reed eveneens op de politie ih waarschynlyk zonder bevel van Nahas waarop militairen die het tweede cordoo afzettingstroepen vormden een salvo loipen waardoor verschillende betoogera gewtod werden Een nader bericht mfitdt dat de politie den toestand meester was maar wat met üen expremier gebeurd is ia nog onzeker Acuter imeldt nader d t de troepen op de nueniigte schoten nadat men steenen naar hen geworpen hat Oi a van de balcons der huizen Een lid van den ultvaMuden raad vauilf Wiafd party werd gewond door stokslagen Het hoofd van het parket heeft gepoogd een onderzoek in te stellen maar hij moest wijken voor een hagel van steenen en flesschen die de onruststokers naar nem wiei pen De gevechten duurden geruimen tijd voort De menigte poogde een politie iagent aan een touw uit een raam op te hangen maar het touw brak Er zyn 6 dooden gevallen waarvan S aanhangers van de regeering waien Verder werden 21politieagenten en 13 soldaten gewond De muiters hadden 12 gewonden Er zyn nu ongeveer 70O politie troepen en soldaten te Mansoera geconcentreerd Officieel wordt medegedeeld dat de autoriteiten den toestand goed in de handen hebben Nahas pasja is later naar Cairo vertrokken Voor zijn vertrek wewi hem verboden zich op straat te begeven fty moest tot het vertrek van den trein in het huis van Shinnawi bey blijven VEa STATEN Lawaai en gezondheid E noodtoestand VolgeiM een verslag van een commissie tot bestrijding van het lawaai ingediend biJ den commissaris voor de gezondheid van öidUtaerre ttweewieiig wageoije en legden de beroemoe U boouten U voei af Hese weg ld m uei algemeen üe Uevelmgarouie van to tluilituaers m iSoorwegen Amerikaansche verklaring kondigde een volkomen verandering aan in de politiek van dit land en Is deze verandering doorgaat dan biedt sij een kostel jken waarborg V oor den vrede in het Verre Oosten een vredtJl waarby de geheele wereld geïnteresseerd is Een kabinet dat zich van zyn verantwoordelykheid bewust is kon deze nieuwe houding van Aimerika niet met een achteloos gebaar voorbyigaan Aan den anderen kant wil de regeering m t uiterste krachtsinspanning een groot economisch prograimma afwerken en het laat haar met onverschillig dat het vlootverdrag een vermindering der begroeting tot 1986 toe met 120 mililioein yen per jaar meebrengt Op 30 iSeptember komt zooals men weet te iLonden de igroote Bjjksconferentie byeen Volgens ten corr vwi het Volk te Londen vreezen de conser tieven dat onder leiding van minister Thomas de conferentie deoi wind tdt de zeilen zal nemen van allen die op Empire Pree Trade vrijhandel naar binnen protectie naar buiten wenschen af te sturen Bpvendien wenschen zjj de Arbeidersregeerin en uit den zadel te lichten om zelf de Jeiding dezer conferantie in handen te nemen De conservatieven meenen een goede kans te hébben wanneer de komende week imias iBondfieJd om een extra crediet van 20 miiliOen pond sterling zal vragen voor de bestrijding van de weridoosheid Het is moigelyk dat conservatieven en liberalen op dit punt tegen de regeering zullen stemmen hetgeen in ieder geval het aftreden der regeering tot gevolg zou hebben lu i ieuieuii s iiolet werd een uur gerust eii gebruiltte neb bouge geraftidohap enige ververaeimigen j lemu meisjes m uUieetuaLiie Kleiiouig beüiei den tu Konmgm en de ninstóS die beulen aeer verruHi over den toait wateu Het Vatua tiotel had voor deoe gelegeidieiu twve groole tloltandscba viag gfn gt lieaij lien i au9r op üeii dag voer het Koninklijko gezelsolia p met ae motorboot öwanoy de öügnuljord m waarna m ïyin ward overnuunt VervoJgena leidde üa tootit naar Besslieuu en Bygdin Als bijzonderheid dient nog vermeld Ut worden dat de Koniiigm dit jaar haar reisroute getieei zelf hee uitgewerkt De VHSïidinie Amsterdanpr iMvemrün Noodaakeiykha der verbetering Aanvankelijke keuze tusacben de ont werpen Het voorgelegda plaiv Vt r diuuen is eeu wetsontwerp tot aanleg van epn eepvaBrtvert indmg van Amsteruaiii uieb den Boven Kijn ten bedioevo van da Kijnvaart ter verbetering van den vaatweg naar Vreeswijk ten b ioeve van da bmneusCheepv aart De Memuiie vttu Toeliohting Imvüi een historisdi overzicht Vervolgens bespceekt j de noodzakelijkl d der verbetermg Er bestaat geen verschil over d vraag of verbetering van de bestaande verbinding noodig IS De verbuiduig van Amsterdam met de lee BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND Vliegtuigongelnk op de Oostzee Vermoedelijk drie dooden Vannacht heeft het watervlie tuig D 864 dat met v jf passagiers van Stettin naar Stockholm onderweg was op de Oostzee by Bomholm moeten dalen Toöi het vliegtuig weggesleept was is het om slagen Blykens nadere gegevens heeft het vüep tuig een Domier Wal weigens motordefect aan den 2luidpunt van BomholnA p zee mioeten dalen Een voorbijvarende motorschoener heeft het toen op sleeptouw genomer en getracht het naar Bomholm te brengen Tien zeemylen van iBomholm is het toestel plotseling omgeslagen Onmiddellijk zyn van boord van den schoener pogingoi in het werk gesteld om de inzitlend n te rpdoen Men ia er in geslaagd den vlieger kapitein Kuhring monteur Friedrich en een passagier Ërikson geheeten te radden Een Nederlandsche stoomboot die snel te hulp was gdtomen heeft nog twee passa BINNENLAND De Noorsche reis van Koningin en Prinaes w Tocht van Finse naar Bessheim Aangaande de Nooreohe reis van Koningin Wvlhalmina en Prinses Juliana aehiijft men J d 4 Juli aan de H Crt K mingin Wilhebniiia en Prinses Juliana hebben hedenmorgen vroeg met gevolg in het gedieel veertien personen Finse ver laten na een in alle opeich en welgeslaagd verblijf De reis voerde eerst per naohttrein naar Myrdal en verder door het Fl wnadal met een cortege van negen rijtuigen welke vanwege het Fretheim s hotel gestuurd waren Dg Koningin en de Prinses reden in een lu gebruik ia genomen in uitmuntolden staat verkeeren Aan de uitbreiding en da uitrusting van de Amsterdamsohe haven ia en wordt de meeste zorg besteed Anisterdam u gereed om binnenkort de concurrentie met de andere zet avens van NoordWeet Europa under de beste voorwaarden wat zijn zeeverbinding aangaat te aanvaarden Hiervan kan onvoldoende partij worden getrokken indien de verbinding met het achterland zoodanig is dat aan en afvoer met de voor de zeevaart geboden mogelijkheden gelijken tred kunnen houden Voor de ontwikkeling van het havenverkeer te Amsterdam is darvoor o m noodig goede verbinding met den Rijn den schalkel vsti onze zeehavens met het achterland na de binnen luttele jaren te vrwachten voltooiing van de vaarweg gevormd door Maas Waal kauaal Maaskanalisatie en Julianakanaal kan daar aan de Maasvoart nog worden toegevoegd De toonemiog van de Rijnvaart is door den scheepvaartweg zelf aan grenzen gebonden welke thans reeds bereikt zijn Zoo zijn het profiel vsn het kanaal en de afmetingen van de daarin voorkomende kunstwerken onvoldoende voor het groote aantal schepen dat van dezen waterweg gebruik maakt Vooral het vemiogen vsn het kanaalgedeelte Amsterdam Vreeswijk is ontoereikend Vooral komt op den voorgrond wen die Verder bestureu Het aou wreedheid zijn te willen dat juffrouw Spragge de vallei zou verlaten Na haar dood zou alles dan verkociht kunnen worden Eindelijk viel Haizel in slaap maar ze ontwaakte al gauw met een raar gevoel dat er iets niet in orde was Da nieuw ierigheid kreeg haar opnieuw te pakken Nieuwagierigflieid maar dat wiet ze niet had haar verleid met George kennis te maken omdat hij zooveel verschilde van andere mannen Nieuwsgierigheid had de vluchtige kennisniaking in vriendschap omgezet en ïiaar er toe gebracht om i zijn invitatie aan te nemen n zich in de wildernis te wagen Vervolgens was die nieuwsgierigheid oorzaak van haar verliefdheid geweest want ze Jl zidhzelf nu eindelijk toa dat ze veriiefd was Tenslotte stond de nieuwsgierigheid haar in den weg om zijn aanzoek aan te nemen Want wat was het geheim van den zak en van de groene kist Haar gedachten draaiden om de groene Wells Fargo dooe Veronderstel dat dat geheim dat George haat iet wilde vertellen vóór ze met hem getrouwd was lena van dien aard was dat het een huwelijk met hem onmogelijk maakte Al worstelend met dit pr leem viel ze ts tweeden male in slaap en sliep verder rustig tot diep in den morgen Den volgenden morgen na t ontbijt be gon juffrouw Spragge stijijee legen Haeel Geoigö heeft me verteld dat hÜ van plan is u te vrgen zijn vronw te worden 01 Hij gaf toe dat hij wel wat oreihaast ge weest WOB maar ik denk todh dat je hem zult nemen anders was je niet hieriheen gekomen Haizel voelde zich met haar gemak maar ze hield zidh flink tegenover George s moeder Ik ben hierheen gekomen begon ze omdat George mij meer aanstond dan welkeman o A dien ifc ooit tevoren heb ontmoet Maar ik ken hem nog niet genoeg om nu al e beloven zijn vrouw te worden Juist Je hebt meer verstand liefje dan ik had gedacht Jk moet toegeven datik niet al te verrukt was toen George meover je sprak Ik dacht dat hij begoodieldwas door een lief snoetje Wel wat ik vanje gezien heb bevalt me uitstekend maarhet ia nu aan jou om te bewijzen dat je degesohikte vrouw voor hem bent Meer nog het IS nu mijn plicht je ronduit van mijnjongen te vertellen wat ik kon Hij is eenvoudig George maar hij is sterk En erzijn vrouwen Ik zal niet zeggen dat jij ertoe behoort die eenvoud voor zwakheidaanzien George is niet zwak Zou hij zoo n indruk op mij maken al hij dat was juffrouw Spragge Misediien wel niet Wat u me over uw zoou zou vertalen zou 200 interessant zijn Het begin en het einde van aües Ia iathij er de man niet naar ia om van insdchtte veranderen Als hij je niet past zooals hijis dan zul je niet in staat izijn hom te veranderen Een oogenblik van zwijgen volgde Toen zei Haael voorzichtig Getffge is tooh niet van pUn u bent toch niet van plan wel dat bij stil zal blijven staan Hij moet toch vooruit gaan zich ontwikkelen Juffrouw Bpragge aobudde het hooid Lieve kind de zaken staan zóó Hij zalwel Vooruit gaan maar het moet met zijn ei en snelheid gebeuren en lange zijn Algenweg Dank u zei Hazel Juffrouw Spragge stond op en kwam om de tafel heen tot ze naast Hazel stond Een glimlach kwam op haar goedig gadcht Zij legde haar hand op den sdiouder ven het nteisje en drukte dien zachtjes Toen ze aprak was de strengheid uit haar stem verdwenen Als je mijn zoon gelukkig kunt maken zal ik heel veel van je houden lieve Hazel Dien middag ging ze uit zeilen met George en terwijl ze weg was had juffrouw Spragge ten vertrouwelijk gesprek met Saraantha dat Hazel zeer verbaasd zou hebben wanneer ze ernaar had kunnwi Imsteröi Terwijl de beide vrouwen op de waranda zaten te naaien zei juffrouw ragge plecfctig SamanUia ze heeft ziolïzelï vanmorgenabsoluut verraden Werkelijk Ja werkelijk Het is een snotóje en erghij de hand ook maar ze denkt dat ik eendomme oude kletskous ben Ik vind heibeat dat ze dat denkt Maar widertusscfienkan iit er niets atn doen ik houd Van hetkind Wordt vervolgd gaan zakan die zijn e peciale enei ie en kundigheden konden boeien Hij kon handel drijven in vee en paarden Zij zou dan natuurlijk ook in Oakland kunnen wonen in haar eigen huis in haar eigen milieu Als George veel succes had zou ze missdhien naar San Franciaco kunnen oversteken tm pen vooraanstaand lid van de Groote Wereld kunnen worden Ze had een hekel aan Spragge s vallei De hermnering aan wat ze had doorgemaakt toen ze merkte dat ze alleen was zou haar altijd bijblijven als en on uibwischbare stSirik Dat avontuur nog daargelaten bleeJ er nog bovendien de eenzame ligging Van de hoeve en de betreurenswaardige afwezigheid van verwante zielen Langzamerhand kwam het besluit met George te trouwen en hem uit zijn vallei weg te halen vtister te staan Binnen enkele dagen zou hij haar vragen zijri vrouw te worden Hij zou er op staan dat zij hem en antwoord gaf De toestand vereisctite vrouwelijke tact Zij zou gedwongen zijn oomedie te spelen want de harde bekente nis dat zij zijn huia haatte zou hem diep treffen Het moest hem aan het verstand gebraoht worden dat hij zijn omgeving was ontgroeid dat Spragge s Hoeve iiem naar benodöi haalde Ja ja Ze wou George hebben Voordat ze ging slapen had ze zich in den geest op een schitterende wijze van moeder Spragge en van Bamantha ontdaan Ze fiad ontdekt dat juffrouw ragge voor de hém eigenares van de hoeve was en volgena George kon SamanÖia de boerderij drijvsn Heel goed dan moaatan de twee vrou