Goudsche Courant, zaterdag 26 juli 1930

Het Btandrunt door den Gouda heQ fiaad aangenomen ten aanzien vun iwt aot demvoorstel om over te gaan tot een verpüchte mitidagsluiti geeft ons i a onze bescnouwjgen wn Zaterdag j l m £ aanl nding iai rop nader in te gain in meer aifeumeentin zin Zooals de zaken th ns staan w cht de Oii Jsche iRaad op d i aanneming van de wet op de winkelsluiting door de Eerste K n er om daaro i o ei te gaan tyt db behandeling en blijkens de stemming van thMis de aanneming van de verpiicbte Maandagmiddagslmting van alle Goudsche winkelbedryven Deze openbare behandeling zal plaats hebben in den a 8 herfst Het is echter nog de vraag of by aldien de wei door de Eerste iCamer wordt aangenomen invoering op korten termen te wachten is Hiertegea komt uit de kringen van de bü de wet allereerst betrokkenen veel tegenstand Het jongste nummer van het A1 g emeen Weekblad Di = Middenstandsbond bevat een hoofdartikel waarin uitstel van die invoering der winkelsluitingflwet noodzakeiyk woaxit genoemd De gTond daartoe wordt gevonden in de omstandigheid dat tijdens d e parlementaire behandeling van heb ontwerp in de Tweede Kamer de New Yorksche beurscrisis plaats had welke een periode van malaise laagconjunctuur of hoe raen dit economisch verschyiiael ook noemen wil heeft ingeluid En sinds dat moment is er in het zakenleven in al zijn geledingen een geweldige depressie ingetreden iwelke haar grootste intensiviteit nog niet scii nt te hebben bereikt en waarvan de opilosaing nóg niet in t verschiet da De Middenstandsbond beroept zich diaailiy op het oordeel van zeer gezagh bende zijde n I op den bekenden econoom en oud miniater Prof Mr MW F Treub die in ayn jaarrede ni de al genieraie vergadering van den Ondememeraraad voor Ned IndSë verklaard heeft dat thaaa de algemeene toestand van dien aard is iktt uiterste voorzichtigheid op economisch gebied is geboden Prof Treub driOtte zich aJdus uit Het is aan niemand onbekend dat men een tijdperk van economiache ma laise doonmaakt van zeer diepe beteeke nis en waarvan de duur met geen mogeligkheid is te voorzien De regeling moge dwi ook begropen dot naaatregelen die onder normale omstandigheden wellicht zonder gevaar zouden kunnen worden uitgevoerd in een tijdperk van zoo groote malaise op een meer of min Immers de diepere oorfoken van de huidige crisis grepen zoover in het maat8chap$ elij k bestel in dat men er niet op mag rekenen dat herstel hiervan apoedd zai plaats hd ben Deze uitspraak is nu al eeniKe maanden oud en sdndsdien is de algemeen toestand op economisch terrein aanzienlek slechter geworden De Middenstand herinnert oOk aan de bezwaren dóe in 1927 28 onder een betere conjunctuur dan thans door den Kon Ked Middenatandrfjond zoowel als door de Ned R K Middenstandsbond en verscheidene Kamers van Koophandel en Fabrieken tegen invoering der wet naar voren aijn gebracht Het is merkwaardig hieri ij even aan te halen wat toen door den R K Bond werd aangevoerd Deze betoogde o m De economische omstandighedem waarin het middentoedryf en hier is vooral beduid het kleine winkelbedrijf verkeert zyn zoo slecht dat de meesten alle zeilen moeten bijzetten om het hoofd boven water te houden Daarom wordt zoo sterk behoefte gevoeld aan vrijheid en bewesfing welke door deze regeling niet onbeduidend zal worden beperkt Ook thans is door den R K Bond hierop in een adres aan de Eerste Kamer sreweieen aJ had het gelxiid in vei and met d e omstandigheden van thans krachtiger kunnen zyn De conclusie van het betoogde in het genoemde middenstandsorgaan is dan ook deze dat het belang van het winkelbedrijf en niet het minst dat van de kleine zaken dat de middenstandsorganisaties bÖ de regeering zullen aandringen op voorloopig uitstel van invoering der Winkelsluitintgswet wanneer deze wA door de Derate Kamer zou worden aangenomen Het wil ons voorkomen dat ernstige overweging van dit denkbeeld geboden is De ïOTgen voor den middenstander zijn in dezen t d reeds zwaar genoeg zooals de heer Scheeres in zijn openingsrede van het onlangs gehoudcgi CSiristelyk Middenstandscongrea erkende t Het standpunt door de Neutrale de RJC fin de Christdgke Middenstandsorganisaties Rijks H B S Gymnasium Voor de levering Uwer SCHOOLBOEKEN en TEEKENBEHOEFTEN is het adres Boeklianilel VAN BURK TELEFSt MOET U VERHUIZEN VRAAGT U DAN NU EERST ONZE PRIJZEN Door aanschaffing van een der grootste fS modernste tappisières zijn we in staat U goedkooper dan wie ook te verhuizen L N POLDERVAARS Turfmarkt 1 Telef 344 Goud WIE ZIJN STUDIKBOEKEN BINNEN EN BUITENLANDSCHE VLUG ACCURAAT EN GOEDKOOP ONTVANGEN WIL MAAKT GEBRUIK VAN DE AFDEBLING BOEKHANDEL VAN HEDEN onze speciale SPEELGOED ETIILIIIIE met mooie cadeaux bij inkoop van f 1 Magazijn DE DRIEKLEUR nasst Jamin a D BOUWER lag buitan da dauO ===== Aanvragen voor kosteiooze rijwielbelastingmerken Het Kantoor van den Ontvanger der Dir Bel te Gouda zal voor behandeling van aanvragen voor Kosteiooze rywielbelastingmerken geopend zijn des avonds van ttVa tot Vj uur op de volgende dagen MAANDAG 28 JULI en WOENSDAG 30 JULI 1930 12 WISKUNDE lessen aangeboden op zeer bUUJke voorwaarden voor leerlingen H B S en Gymnasium voor candidaten BOUWKUNDIG OPZIOHTBR enz door P S DAUVILLIER 751 10 B MABTENSSINGEL 12 KERMIS 1930 VOOR DE EERSTE MAAL OP DE KERMIS TE 60UDA NIEUWE SCHOUWBURG === GOUDA == SOCIËTEIT ONS GENOEGEN JANVIER S STOOMGA WEL WSSE ANNEX HUMORISTISCHE 60LFBAAN WOENSDAG 30 DONDERDAG 31 JULI VRIJDAG 1 EN ZATERDAG 2 AUGUSTUS SCHITTERENDE VERLICHTING EXTERIEUR STIJL LOUIS XV INTERIEUR FUTURISME MISTER RD IS IET lEKTIJg Sterilisaerartikelen Vraagt prijs bij de 14 FirmaJ A P VAN VLIET Kleiweg 55 57 De nieuwste Muziek op het Orgel Eerste klasse JAZZ ORKEST onaer leiding van den Heer M a n h e i m Prima CONSUMPTIE in het Buffet met een gezellig zitje WOENSDAG en ZATERDAGMIDDAG DIE ZIWKUSPWINZESSIW L M Groote KINDERFEESTEN met Verrassingen tegen zeer goedkoope prijzen H Brouwer de Koning Spieringstraat 153 Gouda Ona brood w nl bekroond Arnhem 1 23 a Boach 1924 B dam 192 Dordredil en Utrecht 1927 VRIJDA6AV0ND ELITE AVOND Aanbevelend De Directie J W JANVIER Maiaon van SiJII Uittenbogaard Gedempte Slaak 87 nabij Oostplein Schiedamacheweg 83 Rotterdam GOEDKOOPSTE ADRES voor DAMESHOEDEN bok voor oudere dames BLOEMEN VEEREN en LINTEnorine sortearingKINDERHO EN Laat Uw oude hoed vervormen vanaf f 1 75 U krijgt het nieuwste model weer terug ï ELKEN ZONDAdi vaart de Motorboot van V V V naarde REEUWIJKSCHE PLASSEN te 10 u 2 u en 4 u Afvaart Karaemelksloot EEN PRACHTTOCHT VAN l 2 2 UUR Tarief Gouda Reauwijk f 0 25 Rondvaart f O SO BV Eiken Woensdag en Zaterdagmiddag afvaart KLEINE VEST te 2 uur en 4 uur GROOTSCH GEMONTEERDE REVUEOPERETTEIN DRIE BEDRIJVEN VAN EMMERICH KALMANNdoor het Operette Gezelschapv n het Casino Theater te Rotterdam tDIRECTIE SOESMAN REGIE SYLVAIN POONS KAPELMEESTER J SUZAN Dansen ingestudeerd door S DICKSON PTREDEN VAN EMMY ARBOUS SYLVAIN POONS Blijvende Haapgolving DAMES I Laat nu Uw haar behandelen door het nieuwe ideale toestel WELLA blijvende haargolf tegen zeer verlaagden prijs M J DE JONG Daraeskapper L Groenendaal 110 b d Gouwe ANNY CORA LOUIS MORRISSON JOPIE VAN ZON aiiMM ALEX HOCKJEANNE LAFORCE DICK SCHALLIES COR SMIT ejv KEES VAN DAM e a EXTRA GEËNGAGEERD RADIO E per weelt GEHEEL COMrr GEPLAATST ƒ 125 HAPPEL Snoystraat 69 GOUDA THE OlÜllSOnimsiiii BOY S FIJNE ZOETEMELKSGHE KOMIINE S cent per ons SS et p pond Kaashandel P 6 TEEKENS Id het geheel 40 medewerkende personen KLEIWEG 39 TELEP 287 Vlugigie Qn accurate bedienüig Ladt in de vacantie Uw oude schoolboeken inbinden li£ijn binderij doet dit voor U tegen billöken prijs Aanvann 8 uur praolas Voor prijzen en nadere bjizondertaeden Zie groote biljetten 200 Gouwe 55 Gouda 10 40 lolHiisiir liritiiliii DE illl i Zi Steeds voorradig alle maten prima gebruikte AutObOndon 2eWeenaatraat 17 Tel 43929 R dam De Goudsche Fruithandef PIpma Wod A Rlotvolil LANOE TIENDEWEO 27 Voor rJe a s Kermis voorhanden heeft in voorraad BLAUWE DRUIVEN PERZIKEN MELOENEN AALBESSEN MORELLEN TAFELPEBEN TAFELAPPBLEN SINAASAPPELEN CITROENEN PRUIMEN BANANEN TOMATEN NIEUWE VIJGEN VRUCHTEN IN BLIK VRUCHTEN IN GLAS STUDENTENHAVBR BUSGROENTEN merk Sleutel DIVERSE SOORTEN SOTEN Qen iber en Sucadekoak Taarten en Klein gebak Diverse Soorten Koek en banket Stempel en Naamplaatfabriek BOERS Co R dam Alles vervaardigd van prima grondstoffen en 30 Brood Koek M Baalutbakkorij SPIERlNaSTRAAT 6S Til 681 beslist met natuurboter gebakken A VERBURO KOOPT DONDERDAG UW Koekjes en Banket OP DE I ARKT Ititituitend Yan KNOPPER a Banketbakkerij SpecUlileit io de fijeere baokeuoorteo Studpliiti lU HET STADHUIS Wie goed rekent koopt Jireot van onze fabriek telen handeUatapriji SO Rijwielen van f 42 50 thans f 28 Rijwielen van f 60 thans f38 50 Rijwielen van f 70 thans f 42 Rijwielen van f 80 thans f 49 Met een jaar schriftelijke garantie GRAFZERKBN GRAPKBÜIZEN SCBOORSTEENMANTELa Oniemeann in alle atijlen Beleefd aanbovelend 2S26 10 Firma J M van Bourse SI Mbaii rli VIJVERSTBAAT 12 GOUDA to lando Koopt In voptroiiiwfon Onso Plrma Rijwielfabriek BOERHAAVE Nieuwe Rijn Leiden Filiaal Gondel Weiterkade 24 n dor oiaclolo on bokondoto hlor t GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 26 JULI 1930 TWEEDE BLAD Moeten de Winkelbedrijven zonder noodzaak worden bezwaard 7 verplichte middagsluiting onverantwoordelijk Vóór of tegen de Simplex Kliek Naar aanleiding van een Dagblad artikel Losse bladen uit het Dagboek van een Goawenaari Heimbaoh Eifel 24 7 ao In mijn kamp komt het Dagblad van Gouda dato 19 Juli j l overwaaien met een nieuw artikel In het rechte spoor hetwelk de pretentie heeft mijn artikels te weerleggen Men kan tweeërlei bezwaar doen gelden tegen mijn stukken Ie dat de door mij aan den dag gebrachte loterijzwendel zoo groezelig en groUbelig is dat men daartoe liefst bet zwijg i zag gedaan wat niet in het publiek belang ia 2e dat de ongewone toon niet toelaatbaar xou zijn Dit laats kan dan naar persoon en geaardheid meer of minder sterk worden uitgedrukt Van mijn tegMistander anoniem schrijver blijkbaar redacteur van bet Dagblad had ik weerlegging mo n verwachten van d i inhoud en een hooghartig terugwijzen van de manier waarop ik schrijf Aan de inhoud raakt bü niet Geen apoor van weerieggingl En daar komt het voor mij op aan in de allereerste plaats Hij toomt over miJH toon in bewoordingen die aan fataoen alles te wen schen laten I Ons mannetje dient zich waarlijk óók al aan als journalist I Als betaald journalist Voor het eerate artikel heeft hij zich ent de geest latwi vullen door Karel van Uzeren en daarna de beurs Welk een ontaarding van de joumaUstiekl Dat de gokkerij een kliek vormde wisten we uit aanschouwing Dat de Broekhuysduiten ook nu nog hun funeste invloed verder oefenen wordt ons aan deze journalist krachtens eigen getuigenis gedemonatreerd Wie ia deze joWnalist van achter de lehermen Sedert wanneer staat een redactioneel artikel op de advertentiepagina Voor dit alles wordt het Dagblad niet betaald En onze journalist is naar Karel de Ambtsrelziger ge loopen of Karel de Gewichtige kwam naar hem om te worden onderricht dat 4üirel mij nooit verteld heeft dat het Dagblad van hem Karel afhankelijk waaü Ik liegl Hoe groot is in de oogen van het publiek de geloofwaardigheid van JKawl tegenover de mijne 7 En zQn er niet meer menschen die van deze afhankelijkheid vernomen hebben arel weet zich het moment van zijn konfidentle het eenige dat ik hem ooit sprak nog wel te herinneren Want het was behalve de eerate óók de laatste keer aangezien deze ontmoeting mij aanleiding gaf aan Karel te verklaren dat ik met lijn genre niet te maken wilde hebbenl Ons betaalde persmannetje haalt er aller1 dmgen bij die er niet bij hooren van een liberale klidï enz enz fiij beweert verder dat mijn artikels niet gelezen worden dat ik weldra zal moeten nitacheiden etc Laat het publiek zelf maar oordeeienl Voorloopig heb ik over gebrek aan belangstelling niet te klagen Naar Heimbach gaande werd ik onderweg door een stations beambte aangeklampt vèr weg die al mijn artikels las en zijn dank betuigde Hij had van nabij de zwendel en de brasserii om erger niet te noemen gadegeslagen Dit ons varken te wasschen is een publiek belang Alles wat aich schaart om de immoreele gok partij t zij ambtenaar die een hoogere post begeert t zij degeen die van de Simplex kliek een baan denkt te verkrijgen moge mèt de Radvsn avontuur bende van het tooneel verdwijnen Vóór of tegen de Simplex kliek vóór of tegen politiek fatsoenlijke elementen dat zy de leus De lezers van het DagUad bij deze gecondoleerd Dr W ZUYDAM ingenomen dat uitstel van invoering der wet noodzakelijk is wordt zooais hierboven is gezegd door de meerderheid van den üoudschen Raad niet gedeeld Deze beroept zich op de uitspraak van de Ned fi K Bond van Handels iCantoor en Windcelbedienden St t ranciscus van Assisië in zijn landelijk congres op Zondag 13 Juli 1930 te Amersfoort gehouden die btj de Eerste Kamer niet klem op aanneming van het wetsontwerp op de winkelsluiting heeft aancedrongeK Voor de meerderheid van den Goudschen Raad heeft de aanneming der wet dezelfde beteekenis als de invoering daarvan althans gemeentelijk wil zij direct de maatregelen treffen tot invoering van de verlpichte Maanda middagsluiting Het schijnt alsof al de gegronde motieven die zooals hierboven blijkt van alle zijden uit de JMJiddenstandsbonden en van de Kamer van Koophandel zgn aangevoerd voor den Goudschen Raad in meerderheid niet bestaan De leden der sociaal democratische fractie der r k fractie en der a r fractie het standpunt van den heer Verkerk in deze is niet bekend daar hij bij de behandeling van het voorstel niet tegenwoordig waa negeeren deze motieven gansch en al zij toonen aan uitspraken als die van Prof Treub niet de minste waarde te hechten Het schijnt alsof aan allen de werkelijkheid van de huidige moeilijke periode is voorbijgegaan dat zij niet inzien wellce zorgvolle tijden n jg komende zijn Neemt men dan geen kennis van de groote moeilijkheden waarin de landbouw verkeert ziet men niet welke maatregelen de ons omringende landen hebben getroffen ten aanzien van de zuivelproducten en vicesch waarmede de geheele bevolking van Gouda en omgeving direct te maken heeft en daarvan de zeer nadeelige gevolgen zal ondervinden Duitschland dat 80 van onzen totalen boterexport afneemt verhoogde iiJR invoerrecht maar eventjes van 27 op 50 Mark per 100 XM en vermoedelijk is nog verdere verhooging te wachten en Frankrijk heeft het invoerrecht op harde Hollandsche kaas van 60 tot 100 francs of ƒ 10 per 100 K G verhoogd In 192Ö ging er naar Frankrijk dat bij lange na niet de grootste afnemer is van kaas toch nog 11 mIlUoen KvG voor een waarde van bijna 8 milUoen gulden en van Jan Mei van dit jaar voor 2 mil Hoen gulden Al komt van deze hoeveelheid slechts een deel uit Gouda en omgeving toch drukt het de geheele markt en de nadeelen zuilen zich daarvan ernstig doen gevoelen Voor varkens en varkensvleesch en voor aardappelen geldt precies hetzelfde als voor de zuivelproducten Ook voor deze aifo de Itféwa Cchtcn uanstenlijk verhoogd Van Jan Mei van dit jaar werd naar Frankrijk voor 6 40 millioen gulden versch varkensvleesch en 2 millioeu gulden levende varkens uitgevoerd Niet minder dan G4 nxUlioen K G aardappelen voor een waarde van ruim 3 millioen gulden zijn in 1929 naar Frankrijk gezonden Het invoerrecht hierop is van ƒ 65O O0O tot ƒ 1 07 millioen verhoogd De beteekenia van dit alles is aanzienlijk verhoogden druk op den landbouwer en op allen die landbouwproducten verhandelen Dat zyn er zeer velen in Gouda en omgeving van wien de winkelstand het hebben moet Wat de industrie in onze gemeente aangaat over de uitkomsten daarvan behoeft men zich waarlijk geen illusies te maken Wie zyn oor te luisteren legt verneemt dat er in verschillende bedrijven slapte is en wel van zoodanigen aard dat het werkloozencijfer tengevolge daarvan al beduidend gestegen is ennogzalstijgen Een jaar geleden hedroeg het aantal ingeschrevenen biJ de Arbeidsbeurs 26 Juni 19139 90 op 25 Juni 1 0 was dit aantal 214 een verhooging grootendeels te wijten aan meerdere werkloosheid onder de plateelschildera sigarenmakers en transport en fabrieksarbeiders Dat is een zorgvol teeken Het behoeft geen betoog dat al deze factoren bijeen tot gevolg hebben mindere koopkracht bij een niet gering deel der bevolking En het is duidelijk dat de middenstand en daarvan de winkeliers in de eerste plaats dit duchtig in hun zaken zullen merken Onder deze omstandigheden en bü den zwaren belastingdruk die in allerlei vorm op Gouda s burgerij en den middenstand daarvan niet in t minst drukt dit is toch bekend uit het overgroot aantal aanslagen in de inkomstenbelasting beneden de ƒ 6000 we hebben er reeds vaak op gewezen is het onbegrijpelijk dat een meerderheid van den Goudsche Raad de winkelbedrijven opnieuw vril gaan bezwaren door een verplichte middagsluiting terwijl zulks door de rijkswet absoluut niet wordt gevorderd We willen hopw dat bü nauwkeurige beschouwing van de beteekenis dezer gedwongen sluiting de Raadsmeerderheid tot het inzicht komen zal dat thans daaraan niet k n en m g worden gedacht XX What is In a name SHAKESPtARB Wuem dag 23 juU Naar aanleiding van hei ver oekuhnit van de bewoners der Walestec nencht aan B en W in welk petitioniiemsnt deze lieden aandringen op eene veran dering van den naam W Hesteeg in Walestraat was bü mij het denkbeeld opgekomen eveneens eene actie te beginnen om de m i armoedige en onjui te naam Spieringsiraat te veranderen Ik iiad derhalve eenige bekende persoonlijkheden ten mijnent g eïnviteerd om over deze belangrijke kwestie te beraadslagen Hedenavond vond deze bijeenkomst plaats Ik sprak de dames en heeren als volgt toe Geacht gezelschap t Is ons goed recht den naam te bestentmeri van de straat in welke wij leven en werken Evenals de bewoners der Walesteeg van oordeel zijn dat de disqaaHficatie steeg niet in overeenstemming is met het respect waarop zij terecht aanspraak mogen maken zoo ook is de naam van ónze straat niet harmonieerend met onze Manding Ik stei U dus voor óók een Verzoekschrift in te dienen bü B en W en Ik noodig V uit Uwe opinie te willen uiten omtrent tfen nieuwen naam die onze straat moet dragen Applaus Italië xmmmr beproefdEen gansche landstreek in rouw gedompeld In een deel van het aaidbevingsgebied heerocht een hittegolf Oeachte meneer Bottelaar nam toen myn gebuur Barend Ballebakker een eenvoudig man het woord ik ttea t héélejnaal met O eens ts de spiering niet een goedkoop en ordinair vischje Laat ons voortaan spreken van J abeljauwstraat dat klink veel deftiger en duurder Teekenén van afkeuring baar weer actief is geworden Sommige steden en gemeenten zijn bljjkens de telegrammen vrijwel geheel gelijk gemaakt met den bodem en al mogen de telegrammen in mderdeelen elkaar een weinig tegenspreken als vaststaand kan nochtans i rarden aang jsorasn dat de aardbeving in en zeer uitgestrekt gebied verwoestingen heeft aangericht en leed berokkend waarvoor de stoutste peh geen woorden vermag te vindsn ti M 4Wlt£S ii ït M 4a De opruimingswerkzaamhedte en de huq verleening in het door de aardbeving geteisterde ge bied worden met koortsacbtigem ijver voortgazet Met moeite baiun de vrachtauto s ligh een weg ver de verwoeste wegen Waar nog g olpen kan wa m wordt geholpen De lijken die gevonden worden en soms uit de puinboopen moeten worden uitgegraven worden onmiddellijk ter aarde besteld Op verschillende punten zijn roode kruis 5tatl nis opgericht waar de gewonden de eerste hulp krijgen Voorzoover de dakloozen niet in nog overgebleven gebouiW n kunnen worden ondergebracht of direct kimnen worden vervoerd worden voor hen groote tenten opgericht om als eerste onderdak te dienen AUe bouwvallig geworden huizeaï worden door de militairen verder omvergehaald j opdat niet door later instortende gebouwen nog meer onheil wordt veroorzaakt Het geheele aardbevingsgebied gelijkt een slagveld wraar de oorloig heeft gewoed Vele overlevenden hebben geen voldoende kleeren daar de ramp in den nacht plaats had en duizenden in nachtgewaad zijn gevlucht Soms taitmoeten de redders halfnaakte bijna als waanzinnigen ronddolende overlevenden die schreeuwen en huilen om fanülieleden Zij trachten in de ingestorte huizen te komen in de ho onder de puinhcfopen bun kinderen of andei familieleden nog levend aan te treffen Volgens de laatste berichten wordt de bevolking thans nog bezocht door een hittegolf welke in een deel van het rampgebaed € 31 in geheel Apulië een schier ondragelijke temperatiuir verwekt In de streek van Foggia steeg het kwik in den schaduw tot 40 graden Een golf van leed is over Italië gekomen arte rouw is doordrongen in de huizen van de verwanten deigenen die gedood of geleerd werden bij de groote ramp die een deel van het land trof Een onnoemelijk aantal personen zün dakloos gsworden dtaMtr in tal van plMtoen de huizen zÜn ingestort de erven en akkers vernield zoodat ook in economisch opsicht de bewoners der geteisterde stre ernstig ijn bezocht Het behoeft dan ook niet te verbazen dat de deelneming van eiken weldenkende en eiken warmvoelende op het oog ibmn mivjuit naar Itaüë en speciaal naar de bevolking der provinoiefl die doM den geesel der aardt eviijlg zjjp getroffen Dat Doitschiand vooral op het oogenhlik met de Italianen kan meevoelen heeft zijn bizondere reden Ook in een deel van Dultsdüand hang i de vlaggen halfstok omdat de feestvreugde in het Rijnland dat thans niet me onder de moreele en materieele lasten eener vreemd e bezetting gebukt gaat dezer dagen wreedelijk weid verstoord men herinnert zich de feiten te Coblenz dat door rijks preaident Hindenburg op diens tournee door het Rijnland werd bezocht brak een pontonbrug waarop zich een schare feestgangers bevond Enkele tientallen hunner kwamen bij dit droeve ongeluk om het leven eva ongeluk van zoo emstigen aard dat het voor den rijkapresident aanleiding was zijn reis te onderbreken en naar de rijkshoofdstad terug te Deze opmerking was niet veel zaaks en meer succes bad de heer Bril de historicus van onze buurt dewelke met zware stem sprak Ik vermeen mijnheer de Voorzitter alsdat indien wy onze straatnaam veranderen wij terug moeten grijpen op hare vroegere oude benaming Jiofstraat een beheeting eerbiedwaardig en vol historischen zin Immers deze weg leidde rechtstreeks naar het kasteel van de roemruchte Graven van Bols Toejuictiingent Het geheele gezelschap stemde daarmede in maar nadat ik de opmerking geplaatst plaatsthas dat het grootse gedeeHe van onze straat bespoeld wordt door een watertje wijzigden wü deze laatste benaming in JHofgracht Mü werd verzocht het verzoekschrift ie willen opmaken en ten Stadhuize te deponeeren Aldus werd besloten Sic transit gloria mundi Vrijdag 25 juli Van Mandere heeft Hedenavond zün hart voor mü uitgestort Bottelaar zeide hij ik zal je zeggen wat me dwars zit Verleden Zondag ben ik zooals je weet geweest naar de wedstrijd O Z C ï Doifijn I Wat de ramp in Zuid Italië betreft moge eraan wordm herimierd dat deze streek evenals Japan en de overige randgebieden van den Stillen Oceaan voortdurend bedreigt wordt door aardbevingen en van alle deelra van Europa steeds de meeste catastrophen van dezen aard he moeten mMmaken Zoo vernielde in 1905 een aardbeving verscheidene plaatsen in Calabrië terwijl aan de ontMttende aard i zeebeving die drie jaren later aan de straat van Messina woedde tienduizenden dooden ten offer vielen En nauwelijks minder verschrikking was de aardbevingsramp dUi in Januari 1916 aan de Zuidlelijke helUng van de Abruz ze i de steden Avezzano en Sora alsmede verscheidene andere gehuchten volkomen vernietigde Ditmaal is een landstredc in rouw gedompeld die rich van Na ls door Campanië en het Noorden van de Basüicata uitstrekt tot Apulië Het ergst geteiaterd zijn de provincies Benevento en Potenza en met name die plaatsen die rondom de Volture liggen een vuikaan waarvan man aanttam dat zij gedoofd m maar die thans blijk Welnu Ik schaamde mij diep voor mijn stadgenooten Lieve hemel ik herinner mü nog zoo goed hoe ik eenige jaren geleden getuige mocht zün hoe deze zelfde ploeg van X olfijn zoo goed als niets had In te brengen tegen ons beroemd eerste Ik was toen pas hier aan t Lyceum benoemd en dus nog een nieuw bakken Gouwenaar maar mün hart sprong op van vreugde toen ik ons kloek zeventat daar het kampioenschap van Nederland met zulke sprekende cüfers zag behalen p Kwartier vóór hei einde reeds zag men onzen kranigen badmeester het dak beklimmen om dadelük na den uHslag zegevierend het dandoek te ontrollen Gb Kb Siroopwafeisn 10 D Pl n l 4 Nut pw itiik Nieuwe Marlet 25 Tel 865 BUTTENLANDSCH NIEUWS komen had kumwn warden Bü zulk eoi groot door duizenden bezocht feest dragen de autoriteiten een groobe verantwoordelijkheid en behooren veiligheidsmaatregelen voor het verkeer w èi uiterst nauwkeurig te worden overwogen en vastgesteld En dit is zoo meent de correspondent op grond van zijn inlichtingen te kunnen verkJaren met het rvaj geweeart Wel functioneerden de politiemaatregelen om het publiek op een behooriijken afstand te houden van de auto van den rijkspiresident ultstdwnd maar het toeziAt op het verkeer en de bewaking van de ongeloiksbrug waren volkomen onvoldoraide Het argument dat bü het groote nachtelüke feest in December van het vorige jaar na de afmarsch der Franschen alles goed is gegaan vermindert volstrekt niet de vfjra ntwoordeigkheid van de autoriteiten Juist h t feit van de geweldige mensehenmaHa tdk zlrh toen heeft DmTSCHLAVD De ramp te Koblenz Wie 1 veiwiwetnlelükr Aan de pMitoabrag ia bM gnUcM Nu de bevolking van bat waar getroffen Koblens zich eeiügszhis hersteld heeft van den eerstwi schok en de itzetting over het gebeurde treedt de vraag meer en meer op den voorgrond Wie is verantwoordelijk voor deee gruswelijke ran5 De officieele verklaring dat het hier een OTïgehildrige aamenloop van omstandigheden betreft bevredigt niemand Zonder vooruit te wilïw loopen op het resttltaat van het van ofEcteele zijde ingestelde onderzoek schrijft de comspondent van het Beri Tag is fewls thans te zeggen dat bij gi ootere voonlchti llteid van de plaatseiifke autoriteiten het ongeluk vooi En nu welk een tegenstelling Werkelijk ik ben met beschaamde kaken afgedropen De geheele wedstrüd vond plaats onder een büna akelige stilte van geestdrift geen spoor En als je nu de lÜst van deelnemers aan de Nationale Wedstryden van a s Zondag nagaat dan tref je bijna geen enkele naam aan die de kleuren van de G Z C zal verdedigen Is t niet in droevig Hoe juist is deze ontboezeming van mün jongen vriend Werd ik niet gekweld door rheumatisehe pijnen voorwaar ik wierp mij persoonlijk ie water en in de verslagen zou men kannen lezen Voor de Q Z C kwam uit Sybrand Bottelaar A QUANT I gevormd waardoor dat feeat als een soort generale repetitie voor de groote ontruimingsfeesten was te beschouwen had de verantwoordelüke personal ertoe moeten brengen ditmaal uftgelveidt voorxorpmaatregelen te nemen speciaal voor dit gedeelte van het terrein De corrsspondent verklaart dat de betrokköi autoriteiten van waterstaat en politie hem eeriijk hebben bekend dat aan de pontortbrug in de vlucht haven niet ia j J