Goudsche Courant, dinsdag 29 juli 1930

verk reiid meest itwlt vamurd afvalproduct van wteselimde samenfitellmg zijn ten fclotte op bevredigende wjjte opgelost De laodbouwredactie van het blad teekent inerbij aan dat Imthylakobol en aoeton Beide m zeer groote hoeveelheden gebruikt worden in de cheniisblie industrie bubhjrlalcohol wordt alB zoodanig en in den vorm van eatere zeer veel gebruikt in de celluloselakinduatrie acetMi vindt een zeer ruime toepasfiiBg ata oploanuddel o a m de acetaat zijdeindufitrie Verder herinneren wij er aan dat de laatste drie jaren in de Ver Staten op geweldig groote ftoliaal langs bacterioloffiechffD weg buthylalcohol en aceton worden bereid uit niai Indien het procédé Gerret en gescJitkt tal blijken te zijn voor fabriekmatige twepassuig dan zal df Veenkoloniafe landbouw groot voordeel kunnen hebben bij de vestiging van zulk een bi ehenüscii bëdrijl iiuiners de aetmeeibron ia goedkoop en in groote hoeveelheid aanweaig Ir Kaïrr veorioopig directeur van Werkspoor In de gistermiddag gehouden vergadermg van comnnssariBsen van werkspoor N V heeft op uitnoudiging van commissarissen de lieer Ir J A Kalff preflidentoommisaa riB zich bereid verkiaardi zich voorloopig met de werfczaamhpden der directie te beJa tGn Uitgifte Tav Zuiderzeejrronden De afsluiting zal reeds in 1932 Voltooid tflft Wetsontwerp tpt rerhooRing van ét begrooting van nitgaren ing dimd ƒ Ingediend id een wetsontwerp tot jwijzigiog en veiÉioogiDR van da begro Ung van uitgaveil vBJi het Zuidera t fonds fv r het Aemtjaar 1930 In de memorie van toelichtmg wordt gezegd dat het zich laat aanzien dat de afsluL ting van de Zuiderzee reed in 193J tot stanfl zal kunnen woiden gebradit derhalve veel eerder dan bij het in het najaar van ISa op grond van de toen ten dienst staande gegevens opgemaakt nieuw werkplan werd aari HA gevolg van deze snellere uitvoering is dat net voor het loopende jaar aangevraagd bedrag hetwelk was gegrond op bedoeld ferkplsn niei toereikend zal hlijken da nog in dit jaar werke n tot Aitvoering zuUeli kunnen komen wa rop eerst in 1931 was gerekend Peze weiken zijn eem gedeelte dijkvak op het Breezand en een gedeelte dijkvak Gaatje Vlieter i arvoor f 6 086 000 noodig wordt geaoht Deee verhoi aanvrage beteekent dus niet een overschrijding van de laatste raming integendeel is uit de cijfera van het afgeloopen jaar gebleken dat deae vermoedelijk met 8J pot verminderd zal kunnen worden doch de beiioefte aan meei geld voar het loopende jaar als gevolg van éo snellere uitvoering Behalve kleinere bedragen Voor uitgavui vOor peraoneel en materiaal wordt bovendie nog f 1 700 000 gevra agd voor ontginniögt werkag in dm Wieringermeerpolder Thana zoo zegt de Mém v ToeL dringt 1 hoe langer Iioe meer op den voorgrwid het belang dat het in cultuur brengen der gronden en hun uitgifte met hetgeen daaraan behoort vooraf te gaan en aarmede overigens ïtamenhnngt voor het welslagen der onderneming heeft Het wftaontwerp be cogt met leze matel ie ihans een praotisch begin te maken Deze poging strekt zich niet vertier uit dan tot hetgeesn tbauis onmidSeliijk vereischt wordt Voffihstellen in zake verdere plannen tot het m cultuur brengen en vervolgens uitgeven der gronden sullen aanhangig worden gemaakt zoodra de Regeering aan dehMid van ontvangen adviesen daaronitrent een be UBeing xal hebben genonien Het thane voorgestelde bertitó ou de ervaringen inflt bet werk der Comraeme Lovink opgedaan Volgen het door de OommissioI vinkaangegeven stelsal warden de kavels oni streeks 30 H A groot met een lengte van 600 M bij eeno breedte van 250 M Aan hun korte zijden worden de kavels begrensd dooreen verfiarden weg en door een voor kleine vaartuigen bevaarbare tocht terwijl langsde lange zijden der kavels in den regel dro e slooten ter diepte van ten mMate 1 40 M beneden terreinhoogte voorkomen waarinde voor de ontwartering der kavels te maken gteppelB of draineeringen zullen uitmondpn Terwijl de polder in hoofdzaak volgens het I e kaveldiepte VBrieerfc tuseohen 50Q en ISOO M ook in de breedte a f metinge n der lj vols komeq afwijkingen als proef vow Hij het uitwerken vao het plan ia mede de l gg g der centra van bewoninff nader be sohoilwd l oelmatig werdlgeacht dat deze pp oiKietJingo afstanden van ongev 4 K M owr dei polder vto apreid zullen wordA In afwachting van hetffeeri de Regeerirtp te zijner tijd zal vooieteUen in za ii erder üfli ende maatFegelen is het thsiil pBodzc kelijk een voorloopige organifatie in hel leven te roepen die leiding kan geven bij heVneipen van maatregelen die onniiddelltjk iieodig zijn In de eerste plaats valt daaronder werl van waterbouwkundigen aard tot het toegankelijk maken vaiï de gronden doof wegeJiaanleg en het drooghouden van de gronden en verder verwirging van de afwatering door benialing zaam oider het Deipartement van Binneolandsohe Zaken en Landbouw die daartoe aan het Departemen t van Waterstaat worden gedetacheerd Pnrf van GUae De opvolger tm prof Ken Dr P H G van Giise te Arasterdam is benoemd tot gewoon hoogleeraar in de keel neusen oorheelkunde aan de Leidsctie Universiteit alfl opvolger vaa prof P T L Kan Hij werd in 1881 te Leer OostFriea land geboren Hij bezocht het gymnasium te Zwolle en atudeerde in de gaieeskunde aan de Gemeoiteltjke Universiteit te Amsterdjuu Als assistent was hij later aan het ontleVdkundig laboratorium van prof Bolk vert onden Na het afleggen van zijn artsexamen in 1906 werd hij inwonend aesistent aan de Universiteitskliniek van prof Burger iii Het BinnttngaaUiuie te Amsterdam Na zijn vestiging in IBlO als keeJ neuseii ooj aJtfl te Haarlem bleef hij ala uitwonend assistent later tevens plaatsvervanger van het hotrfd aan genoemde kliniek werkzaam Hij promoveerde m 1924 op een proefschrift over De ontwikkeling van de wiggebeenaholte bij den inensdi bijdrage tot de kennis vaa de pneumatische van den schedel In hetzelfde jaar vestigde hij zich t Amsterdam Van zijn hand versclienen in binnen en buitenlMidsche tijdschriften wetensohappelijke mededeeUngen over anatomische physiologiaehe en klinwche onderzoekingen og het gebied yan keel neus en oorheelkunde De Generale der N R V De aajikonut te Bad Hardmrg De Generale van de Nederlandsche Reisvereeniging is gisteren begonnen De eerste dag van de reis naar den Harz waaraan niet minder dan 750 leden der vereeniging deelnemen is in etk opzicht een groot sucoes geweest Gedurende de gansche jieis heersohte een prettige stemming die door géén enkelen wanklank werd verstoord De belangstelling voor de Nederlandsche gasten was bij a nkoDi6t van den trein te Bad Harzburg buitengewoon groot Voor het station was een eerepoort opgericht met de Med rlandflche woorden Aan de deeinemerö aan de Generale der Nederlandsche Reiavereeolging van liarte welkom in den Harz Onze landgenooten werden bij hun aankomst begroet loor den heer jhuhmacher directeur van de Reiclisbahnzedffale fur den Deutsehen Rei ieverkeiir die later in het hotel Ernst August niet de eerste groep mee aan tafel zat en in een korte toespraak de Nedetlandflche toerJjten welkom heette Openbaar Radio debat De heer Zwertbroek contra Mr Van Dam ZoQ U men zich zal herinneren he ft deheer G J Zwertbroek algemeen secretaris der V A R A eenigen tijd geleden den heerWillem Vogt uitgenoodigd tot een openbaar debat Dit debat heeft echiet niet plaate gehad Thans heeft de heer H K Oela hoofdbestuurslid deP V A R A en voorzitter der V A R A afdeeling te Haarlefti den heer mr L 9 van Dani voorzitter van het HaarIem ehe A V B O comité uitgenoodigd tot een oi enbaar debat met den heer Zwertbroek Mr vao Dam heeft deze uitnoodiging aanvaard Het d bat zal eind S tennber te Haarlem worden gehouden De aankomst van Krert van D k De grootoche ontvangst op Schiphol Een MMtmaaltija in het Csdtoir Hotel Wij hebben gisteren reeds verschillende bijwjttderheden kunnen mededeelen over de aankomst van Evert van Dijk den koenen Ooeaan vlieger op Schiphol Wij kunnen daar nog het vozende aan toe voegen Na de nn dedeelmg van Minister Eeyiner dat het H He de KtHiingin behaagde den Nederlandse vlieger te benoemen tot Ridder in de 0 van Oranje Nassau sprak wethouder Abfahains namens het gemeentestuur van Amsterdam Het gemeentebestuur aldus spr ziet in de proefnemmg die gij hebt gedaan een kans om de voikereif nader tot elkaar te brengen f n 0111 de handelsbelangen te bevorderen De gemeente heeft uw daad met veel sympatjiio gevolgd Ik hoop aldus de h r Abrahams dat de heer Van Dijk öRg zeer veel voor het vliegwezeo zal doen In breede laj gen van he Nederlandsche volk wordt uw streven Dp tioogpn prjjs gfe ekl Hiet c p overliandigde spr Van Dijk een grootai krans versieed met de Ainsterdamsche kleuren als teeken van hoogachting en waardeerjng Applaus De TCrdere toespraken Vervolgeni i ai ak de heer Wurfbam voorzitt r van den Raad van Bestuur der K L M Toen U Van Dijk het verzoek deedt om fcen buitengewoon verlof te krijgen tot het maken van uw transatlantische vlucht heeft het bestuur daarin gaarne toegestemd De K L M wae er trotsch op dat de keuze voor dezen moeilijken en gevaarvoUen tooht op een haxer piloten viel Üoeh zijn er oogenbiikken geweeet Jat wij angstig waren wij toch kenden de groofe gevaren en het groote ri ico aan een tocht van Oost naar West verbonden Wij moesten ons reaiiseeren dat wij u luiaschien nooit teJUg zouden zien wij kunnen toch u nocli eeu der ondere piloten miseen straks inmiers wacht u weder de moeilijke taakem werkzaam aandeel te nemen in de postvluchten naar Indië U aldus spr bent een vlieger die aan de allerhoogste eischen voldoet zoowel wat de practische als de wetenschjppelijke zijde van uw vak betreft Gij hebt wederom eeo parel gehecht aan de kroon van de K L M vliegere Wij mogen u al blijk van onze groote waardeermg en dankbaarheid dezen Ook de heer Smits bood met een kort doch haitejijk wooid den Oceaanvlieger nament de FokkerVliegtuigenfabriek een krans atin Hierop spralt de lieer Jihr van Remaelner Bowler voorïitter van de Vereeniging t oor MensolUieveiid Hulpbetoon die de redding memoreerde die Van Dijk zoo kranig verrichtte ter gelegenheid van de schipbreuk van het Franache stoomschip in de Middellandsche Zee Ais lihjk van waardeering bood spr Van Dijk een fraai bewerkjte sigarendoos aan Namens de Kon Nederla ndsctie Vereeniging voor de Luchtvaart voerde koIonemVallaard Sacré t t woord spr gaf uiting aan zijn fa ewondemg voor de prestaties van onzen eersten Ned rlandscheD Oceaanvlieger Beekman dieVan Dijk in het nieuwste K L M vUegtuig veilig thuis had gebracht aprak namens de K L M pifoten hij herinnerde er aan i oe blij hij was Van Dijk een j paar uur gelédoï weer gezond en wel te ontmoeten in Londen Dank wj de ïadio aldus Beekman konden we je op je moeilijken eny gevaarvollen toeht volgen Wij vefheugeïTi ons 4 ver den goeden gewt ie in vfeerwil van de vele moeilijkheden en gevaren aan bocfrd van de Southern Cross heerschte Wij hebben puè geen oogemblik ongerust gemaaktovey den goeden uitslag van jeondernemina Wij wisten immer wie helstuur in haZden d Als herinner g boodhij Van Dj namens de K L M pi teh eeqkaart aan vao het afgelegde traject Applaus I f fot slot bood mej da Jonge bl oemen aanna nenó eï oa van het hoofdkantoorvan de Kfl finklijke uchtvaart Mij N l t de redevoertngbH vareh beêinJIj d t nam N eenvaM t omf ht een aanvang Van Dijk en tijn eAtgenoote namen plaats in eeri open anto versierd met bloemen en kransen voorop wapperden de Hflilandsche en Amerikaansche vlaggen Een onafzienbare rij auto a met autoriteiten genoodjgden en andere belangstellenden zetten zich onder het gefjuicji van de geweldig niöi ehenmenigte in beweging La hend knikte de glundere gebruinde kop van Van JJük naar alle kanten ontroerd door de vorstelijke huldiging Overaj langs den weg i brd mze nationale lueh theld hartelijk to ejuicht In Sloten vlagdentvele hulaen aan het g uich kwam schier geen einde VooraJ in Anwterdam zar gen wi zetdte sooveel belangstelling Via Amfltelveensoheweg Overtoam Leidbche Bostrfije Stadhouderakade en Vijzelïftraat werd nWr het Carltöhhot l gereden Ook hier wachtten Van Dijk stormachtige ovaties Het verkeer was geruimen tijd gestremd en nc lang nadat het echtpaar Van Dijk ttich binnep de muren van het gastvrij© Ca ltonhot d in Veilig ei had geate d ï 2 ch ee i groote menschaomenigte Vijzelstraat in de hoop nog een ghmp un ludithold te aanachoRwen ZflB nu dan ging eeo gejuich op Van Dijk vertoonde zich aafi het venster Hèt waa een aardige ontvangst die het Am dsm chepufaliek onzen eersten Transatlafltisolien vinger bereidde De feestmaaj ijd in hef Cariton Hotel te AnisterWam aan oden aan Evert vap Dijk ep zijn eehtgenpflte door de K L M vootNq eriand en KcJbnién de Nód Vliegtuigenfabriek dè JjSfe Neder V eeniging voorLuc4itvaart ffS N I L Mij de Ned AmerikaaiiBche Ktmer yan Koojóhanöel het Comitó Vliegtooh Nederiand Ijidië en deNationaJe Luó t aartechooL heeft Uch iü alïe opzichten Waardig aangaeJoten bij de openbaft huldiginf zelfmoord Kingsford Smith m ik elkaar om het nur precies afgewia Wat deedt u in die tiktschenuren tim interrumpeer ik Geen kans er toe de zorg was te m Ik trachtte aan andere dingen te dofti pompte benzine vulde kaarten in é me tot ontapannmg van m n gedaditen d iets te doen Dat was moeilijk s mm slaap dwingt en dwingt mijn oogleden m den na twintig uur als ballen van noo kilo Het turen op d de instrumenteaj den stuurstoel was van een ongeloof afmatting En men kon het dezen man aanzi i d hij hier zonder eenige pose eenvoudig tetde zonder ppi grein van overdrijvi alleen de harde werkelijkheid Bten kon ik in het begin wat sandiricb later dronk ik wat koffie Doch de $ g spanning werd zóó groot dat ik geen kti meer verdragen kon alleen nog watif zoo nu en dan een acheutje oude lA m om onze innerlijke pn uiterlijke verÜ mingen weg te warmen Zoo kwamen wij ten slotte op Foundlaiid Ik heb er vijf uren ge Utn toen was ik totaal uitgerust en weer friidi als em hoentje En met efinmaal het Wte van land onder je een blauwe hemel hij ons van de lachende kust van Nova gcotii zeker gemaakt was de rest een aikefi tje Wat is uw bevinding vragen wij den aviateur Mijn bevindmg kwam het niiterlijfc antwoord ie het volmaakt tegenovergcBteVde van wat mijn verwacffting was Bij 1 de vroegefc Oceaan vluchten welke mislukteB hield ik mij overtuigd dat de machine mooi geweigerd habben ffoen Kingsford Bmia IJle dan ook vroeg of ik het aandurfde antwoordde ik Zeker als jij de moohiae g randeert Wel aan onze madiine heeft hxt aJit gelegen en kan het ook bij de andere O aanvluchte n nooit gelegen hebben Qn ne toren liepen met de regelmaat van een tê briache klok Gelijk ile dagelijksohe vt keersaviatiek de meeste ongelukke i gebn ren door te laag te vliegen 200 zijn ditt ook III i alle vorige Oceaanrampen au ti wijten geweest Het blindelinga kunnen vQ gen in den mist dat is de grootste noodzi lijkheid voor den i f ucoeeVoIlen aviateur Vand dan ook dat één man nooit i vlucht k ondernemen van hieruit Nw Saul noiii onze uitstekende radio man kot den onze kist pilotoeren Dat viel aliewi 1 ona tweeen terug en elfa zoo werd hetn felle strijd tegen moeheid en afmatt tegen de afmatting van onze zenuwen 1 vooral tegen de dreigende slaap geschoten Vlaardinger brandweer ittehoefde geen hulp te verleenen Het stokerslogdes dat zich op het achterschip bevii dt is geheetfUiteehrand De Sefrstad was met een lading erta uit Wabana gistermorgwi te Vlaawün aangekomen en waa g harterrf döw de Halcyon lijn De brana bracht heel wat menscKen op de been De drie ernstig gewonden konden gisteravond nog niet vervoerd worden ZÜ verkeeidea oe onder den invloed van sterken drank De brand is waarschünlijk ontstaan door een weg worpen sigaret 2 voor Neóerl HateUcorrMp J v Pruisaen te Bosko 9 a voor Pranad ftdeJacar C v der Velden te Gouda 4 vow DuitKhe Hatelscoftesifc N A de P C BothatTMi gebracM was daalg gehavend Twee wielt44en in bttCdag Op de Westhsven hoek Korte Noodfod Hmi Hata naar holte Elf oeven vaar de prachtige tuin met bijbehooreo werd bewonderd Vol be wondering waren Ie heeren Raadaleden deakundigen voor de mooie en zeldsame planten n heeetera die in dezen tuin staan Het mooie buis werd becichtigd naet zijn aardigeo bouw en betimmeringen Daar werd den Inw dagen meoioh venterkt ï oitf den Burgemeester werd aan tafel het voorstel gedaan om eerlang de Raadsleden n dan met hunne vrouwen dezen inooien tocJit nog eens ta laten overdooi wat algemeen bijval had Zelfs bij de ongetrouwde Raadsleden Ook bteuk dat de heer d Aumérie do door 2ijn broeder geschilderde landaohappen welke d ar den wand sieren in bruikleen zal afstaan deze uUen een plaata krijgen in het Raadhuis 0ffie tooht die ruim 2 nur duurde waa in één woord verrukkelijk de Raadsleden heb ben hierdoor een juist overzicht kunnen verkrijgen over het gekochte g ied en kunnen nu bij zioh zei overleggen hoe deze plaa te expkiiteereo zal aijii sender het natuuraohooD te chadai Gtvete AUegoriseW OftMR Onder iefding van den heer E J Mlgnon alhier zal op bet te houden laiKKtouwfeest op 29 Augustus a s een gr Hrt allegorisolw eptooht gehouden worden De optocht sal I voorstellHi de blijde konwt van de Maagd van B euwiik Ter eere van haar za er door een tiental Ridders van Reeuwijk een tourBooi gegeven worden wy it A I steeg heeft een aanrijding plaats gehad tus Jongeheer B Belonje 1 G lanen allen te J sehai twee wielrijdera enige Er ootstond materieele schade Saf waribarai aangeradML l da DuNb la Buurt werd het aonnescherm van hei café van B r o woonwagen stuk gereden Gealgnaleerde aangeheud L Door de politie is een zekere F 0 aangehooden die geeignateerd skBd la bat Algemeen Politieblad tot het ond gaan van 3 dagw heclitenia of tot betaling thi f 3 00 boete De aangehottdeM heeft de boet beti ald Bwgwiyke Stand GEBOREN 27 Juli CathariM WflheJmina d v i XMnmeaaat en A M Znifdveia A de Vlsehmaikt 83 Johama Marl d v A Th van Ruiten en J W Borst St J hstraat 68 28 Juli Johannes Gerardus c t J G v Gronhigen en J M Verbij 4e Kade 19 1 OVEIRLEDiEIN 27 jDli Johanna Maria Nieuwenhuizen wed A Th van WerkhovieK 86 j Agenda 30 31 1 en 2 Aug Nieuwe SchoaWbui 8 uur Misti X Die Zirkus prinzesain revuB Operette in 8 bedrijven 31 Juli 3 uur Karaernegaboow offioieele opening Jeugdherberg 1 1 2 en £ Aug 8 uur en Zondaig 2 uur Concordia Variété Faveur Apotheken De apotheek van den heer E Grendel Tiendeweg zal tot en met 1 Augustus benevens den daarop volgenden nncht geopend zijn na 8 uur des avonds dea nachts echter alleen voor recepten Gouda I 5 voor Ënmlaehe I DdelBeorMKv A j v Vnte A P v ia j TlS A H Tennissen allen Goode Onze oud stadgeno mej W A M VermeulCTi leerlin v T de HAagaohe Vakschool slaagde voor hsfriijksdjpiom ieerares naaldvaklien akki De Veieenising T r VeUatainea aar jlwHsm De leden van d Vermiging voor Volkstiantjes Gouéa luBciop Zondag 3 Aug een excursie mak n 1 Psterdam naar de Amsterctameehe V atumen teneinde de tuinen van de ledm twr in oogenecheuw te nemen De Amsterdmache Vereeniging 4a3ï Volkstuinen kan o goede rtaultaten wijizen zü staat bebe om haar goede tn anle en de resnltten dte ziJ weet te bereiken Ter eere van de Gouliebc gasten zal etn tuinfeest worden georgsiaeerd De reis naar Amsteiam geschiedt per au bus des mollens 7aur vertrek van het Autobusstation Achter e Waag CoDgrea pveeding a het huiageata Bij KonJ eriuit is enoemd tot gedelegeerde der regeerdng u het in de maand AngueUia a 8 te LiA e houden vierde internationaal conmreb oor opvoecüng In t hniagezin buiten bewaar van s iandfa schatkist onze oud stwyenoote Mevr J Riemen Reurslag Bestuur R K WoiiiigbouwTinecn St Jeee In de gehouden versdering der K BjWoniugbouwvereeni rin ySint Joseph werd het bestuur as vAgt samengesteld A iCamttüer voorzitter W F Imibeiis secretaria Ch Brink pemingmeester L J Holstein 2e voorzitter G Verkerk ade secretaris J V d Kleinen J v d Huist commissarissen De intrede van Ds Hk te ükhuiaen Men schröft ona oor Hersteld Ev Luth Gemeente te Erfckuizen aa het Zondag een feestdag waar ll haar nieuwen leeraar DsjB E J Bik tot zich zag komen s Morgefs werd de Jonge predikant aan de Geme4nte voorgesteld door zyn leermeester Prol Dr Joh W Poï t Als ieiddrY voot de bevestig ngspred atde had spr gelfcmoi de ipepinc ven Jeremia tot profeet I artelijtk werd de raeu we leeraar in de lieMe van de Gemeente aanbevolen want al Jeremia kent ooic h de 1 vrees voor wat Iflnwn zal Echter God heeft hem geroepen door de roepstem der Gemeente en met jeugdige dankbaarheid heeft hy die éoepate a gevolgd En G tdt die gesprokw h t Ik ben m u xal zich ook nu niet tcanigtrdüph Het aal o aa kom kiemikrachtig z ad te hebben het Woord Gods moet leveivi zün Maar bedenk ook dat God voor Zijix ff oord waakt ZiJn zaak is niet afbanke van de Kerk noch van de predikanten v ni als dat zoo was zag het er droevig mt JOod waakt voor zijn Woord ook als Jeremütxelf gaat wanhopen En de e gedachte geeft weer nieuwe moed tot strijden Zich tot ten i ll0eR leeraar richten irvermaaiide Prof Pont hem getrouw in het ambt te a n Friach van geesten onvermoeid in wat zijiis ambts is Bedenk dat het hier Gods eigen menschen g dt die U ziJn toevirtj uwd met wien God gedachten heeft Moeilijkheden zullen komen maar wie op dea Heer wachten krügeai nieuwe kracht Na de inzegening werd Ds Bik toegaBongen Gezan 413 3 Des avonds veitwnd de nieuwe llfcriiar zich aan zijn iQemeente itoeti een predikatie over 1 Cor 2 2 W8nt Ik heb my voorIgenomfen onder u niets ders geweten danJezus Christus en iïien gekruisigd In hetbijzonder wend aandacht gevestigd op deVoortdurende strijd en het le welke menkent in het persoonlijke leven familieleven Sociale leven r internationale leven en Wiede eaiige Helpea en Trooster is om dat leedte vemachten Na de pred atie war m achtereenvol J gehs toegesproken Prof Pont als leermeester Wet3iouder e Vos als loco burgemeester van Enkhuizan Ds V Bemmél ala cor EUlent de heer Jonkman als vertegenwoordiger van de Ailg KeAeliJke Comm de Kerkeraad van Enfchuizen vereenigingen in de Luth Kerk Zondagschool Catechisanten organist en kosteres vertegenwoordigel van de Luth Kerk irit Hoorn en de Ker érM van Eniluizeo filiaal gemeetke Hierna sprak Bé J C v pemmel in z nkwaliteit van ondervoerxltter v d aJg Kerkelijke Commissie als vertegenwoordigeT van de drie Zuiderz egemeanten en als consulent Aan het slot fersocht hy de gemeente dat ïüeuweii lee aar toe te zingen Gezang 82 Een j4t l k dat goed atü Tot ed morgen te 12 uur mei V werkzaam lèïb yan4ore van de N V Goedewaa en a Koninklijk Pijpen en Aardewerkfabrieken het kantoor aai de Nieuwe Vaart verliart on per ïieta Jiuiswaartp te k er en werd zij even voor de brug d r een groole met Kaas gelsden wagen vftn de firma v D an het Reg Plantsoen aangereden Mej V Iwtste tegen het paard aan Awam te Vallen i en maakte op miwfer pii9ttige wijze met de ftraatsteenoi kennis Men meende dat het meisje zich ernstig bezeerd had en braoht haar in bet café van den heer de Groot waar idj liefderijk werd verlorgd Nadat lij wat v n de chrii waa l ekomenU kek het dat heftfngelafc hog vrii goe wi afgeloopen en zij alleen al ootvellingen ïj op Petr anto i mej V naar hi woning in SPORT EN WEDSTRIJDEN ATHLETIEKZ H A B wedstrijden te Schiedam Sneccssen voor G A K cIubs Bij de Zondag te Schiedam onder groote bclangstelliBg gt houden Z H A B wed3triidcn laoden ip de nieuwelingen nunimers verschillende G A K leden eucoes Zoo plaste Bte A Kasbergen van Ï H O E zioh 2e op de 100 M op de 800 M was de O S V cr vsn Waaa tweede terwijl ziji clubgenoot Heij voor Cn uitstekende prestatie zorgde door op den tweeden prijs beslag te leggen hij don 6 K M loop dwars door Schiedam Voorte won den Hertog van Vire et Cele ntas den tweeden prijs voor verspringen en toonde T H O R zich weer superieur op de estafette De uitelagen luiden Dwars door Schiedam over 6 K M 1 Mat s Zwaluwen 2 Hey G S V 3 Kr y Thor 4 Hartman O D I S Kok Zwafuwen 100 M hardloopen 1 Hermes Trekvogels 12 2 sec 2 A Kaalwrgen Thori 15 S sec 3 Knijf Trekvogels 12 6 sec Wepster D P C Kogelslooten van Uiterst P P 12 68 M 2 Vlaemim P P 12 45 M 3 Manders Trekvogels 12 14 M 4 S Radder Thor 12 09 M aOO M hardloopen 1 v d Does V F C 2 min 14 sec 2 C v Waae G S V 2 14 5 sec 3 V Hóewijk D O 2 min 14 sec 5 Anséma Trekvogak Woordeloos D H C 400 M hardloopen J Blommendaal Spar j fl B 57 5 sec 2 v Kaak ILV C 57 ft j fiec 3 O Wildschut Vires et Celentas 69 1 sec 4 V Diggelen P V V Verspringen met aanloop 1 Gravendaal Dowar 6 1fi M 2 T den Hertog V en C 6 12 M 3 Slaiïbn Hollandia 5 98 M 4 V d Boech Trekvogels 5 96 M 5 Manders Tiekvogels 5 95 M 6 de Jong Thor 6 86 M ftï rwerpen 1 Borgers Leonidfts 40 4tM 2 Noordeloos D H C 39 73 M 3 Prms V en L 3849 M 4 Kort Mpt 6 V Hoewijk D O 8 6 Zoutendij waluwen 4 X ioo M estafette 1 Thor 48 2 sec 2 V F C 48 7 sec 3 P P II 3000 M hardloopen 1 kemans P P 10 mm 15 sec 2 Diektlans Gr Willem II 10 min 20 sec 3 Engelman PP 10 min 26 4 sec 4 Scheenloop P P 5 S omCTvel OB 6 Bakker Trekvogels De G A K competiae De wedstrijden van eeniga liakoinera iUjn atei drg j T herG 8 V terreln gehouden De bmllssingen inzake het kampiocn ehap zijn definitief geworden waarbij de fiflhjinmg tiissehen Quick en Vir a et Oeleritiis dames tot het laatste Aeeft geduurd MMeen kleine voorsprong tieeft Qui jjc echter weer een nieuw kampioenschap op haar naam VOETBAL Morgeifevond t pet h Gouda op haar terrein aan den Graaf Plorièweg een vriendscbAppelijken voetbalwedstrijd tegen de Hai fsohe tweede klaasér V I 0 8 De opbrengst ifl ten bate van don in fiulpbelioev iide omstandigheden verkeerende oud f V B sobeidsreehter Qeieie Gouda D H C Voor een propagandas wed strijd te Bodpfraven spelen a s Zondag de Goudsohe en J elflAche tweede k aeere tegen elkaa r Beur van Amflterdain WI9SEIK0EBSEV 28 Juli 29 Juli Officieel RADIO NIElfWa Prcvramma tooi heden HiNeraoiBi 6 80 concert 6 4 cello recital 7 15 fezhig Sam Dreaden 8 Q1 concert 8 4S leaing 9 05 aeeotdeon enaenMe 11 00 danamuxiek uit bet Carlton Hotad te Amaterdam Hutzen 6 40 als 6 16 8 00 kamenniiUk 9 declamatie Louis Saallwm 11 00 gramofoonplatctt Daventryi 7 00 pianomuïlek 7 50 concwt lO OS kamemniKidL 10 60 danamuztek UIT OEN OMTREK BOSKOOP I ToHatüigaexaMen RykstuinboHw winter aebool De waarnemend directeur generaal van den Landbouw brengt ter kennis van hen die tot den cursus 1980 1831 van een der Rijkst inbouw winter scholen wenschen te worden toegelaten dat de data van aanmelding voor de toelatmgsexamens bij de j RijksUiinbouwschooI te Boskoop is vastgesteld vóór of uiterlijk op 31 Auffuatus Gealaagd Voor het M U L O examen slaagde te a Gravenhage T W v d Sluijs alhier Veor het M U L O OlplomR A zijb gefilaagd J A van Nes Th W v d Sluijs en Abr Mohr allen leerlmgen van de school aun d Zijde De heer ek alhier had het ongeluk mei zijn motor in den HoogeveenscAien weg in een diepe kuil te rijda agdoor hij over het stuur sloeg en ziuiaHH hden en hoofd verwondde zoodit hijT HEdei heelkunI ffige behaodetuig moeat stadiën Coop Vereen De Boskoopaclie VeÜliqr 29 Juli IWO Ophelia 12a Golden OpheUa 11 16 Marcel Rouyer 24 Had y 32 42 aaudina Pemet 34 Columbia 24 50 Butterfly 18 26 Mac KeUer 18 With Koides 65 Mad Jules Bonché 31 Ro landia 34 50 Phoebe 66 Florea 65 61 PoWantharozen 30 80 Dahlia s grootbloemig 23 31 Glu I dlolen 8 10 Leliea HttHnum 20 70 Anjers 24 29 V REEUWIJK de Reeuwyksche Plassen Inet den Raad der gemeente Reeuwijk In venband met den aanko p van de bezittmgen van Notaris d Aumérie te Bcheveningen door de gemeente Reeuwiijt werd op initiatief van den Burgemet ter van Reeuwijk door den Raad Vrijdag j l een jKaidVaart undernomen om de gekochte eigendommen in oogengchouw te nemen De vaart g echiedde met de motorboot van den heaP Meilof uit Gouda De Raad veriocht de Pers den tocht mede te maken terwijl als explicateur fungeerde de bekende iecr Jan Straver die ieder plekje grond en water dat thans in eigendAn aan de gCm ente zal overgaan wiat aen te wijzen Vanaf het BaAdshuis werd de toeht ndernomen langs de Groene Reede en velderover de bekende plassen onder de noodbruggetjes in den Blindeweg door naar de plas Elfhoevwi Terloops werd nog door den heer Straver het dandje met zijn rietkraag aangew 6en aafop door Ir Smit het eerste woudapcnneetje zou zijn aangetroffen Op de Nieuwen Hoekscha plas die men d rvaarti het zooals men Vïwtelt stil maar prachtig Men trof er maar één zomerverblijf Waarin eenige ttecdammem heerlijk genietou van déze sfllle verrukkelijke omgeving Ujt een mededepling dMr den Bui emeester i i den Raad g6dBan eV dat NotarisOerriteen uit den Haag JB aanvraag hadgedaan om een gedeelte water aah denPlajtteweg te kunnefi oopen Ook oit gedeelte werd door derf Raad jn ogenflchouw genomen r Het was o de plas Elfhoeved nog niet druk mlssdii€ïi wpgenB het vroege uur Er alond een flink briesje wind en ook was de lucht nog wa donker en dreigend maar met zulk weer op de Plassen te zijn heeft f ok zijn biewidere bekoring Op de plas Elf hoeven werd gevaren langs de versanillende zoraerverb j V8ir 4jï 1 niet anders zeggen dan dat het oHwhet geheel genomen een ee prettJgen indftfl maakle Totai wij bij den hoek van den heek v Koon kwan werd er algemeen ov gd fien hae moot dat gedeelte van de plas tmiL Rij de won mg van den iïee i dr Arkel aan den PiaiteVeg wwd even i P k t om aldnflr de situatie op e nemen in veSand met een i rlaiig te verwachten plan tot doortrekking £ d n Zworteweg naar de Lange Kade belangstelling werd door dé Raadsleden toestand ggdageslagen en dÜ plan w n druk lysproken an hier werd nu gevaren LAATSTE BERfCHtEN DKAADLOOZE DIENST Italiawn die niet will leven onder faadstlaek regiem BAZEL 29 Juli Reeds sedert het begin van den zomer maai vooral de laatste dagen trekken voortdurend groepjes Italianen die over de bergpassen Zwitserland binnenkomen Het zijn allen vluditelingen die zioh aan het fascistisch regieift willen onttrekken De mogelijkheid om op de noiynale wij e de grène te paeseeren en talié te Ver laten ontbreekt geheel Soms weten de Italiaanst e grwiswachterB e n geiieele troep aan tp hcjudan dié don haar Italië wordt teruggevoerd soms ook worden vluchtelingen üi hei getiïlt t van de ZwitserHche grens neergeschoten maar naar aohatting zijn steeds tusschen 20 en 30 duizend Italianen op fle clandaitiene wijce de grens gepasseerd In het algemeen worden hen doot de Zwit sersche aytoritelten weinig moeilijkheden inl den weg gelegd mits zij mair zoo spoedig iikogelijk Zwitserland Weer verlatau De meeste Italianen zetten dad ook viaZwrmatthun reis naar Frankrijk voort PinaHdeel lehaadaal in Zwedoiu BERLIJN 29 Juli De Deutsche Allg Zeit seint uit Stockholm dat de Zweedeohe Vereeniging voor Vrede en Arbitrage in beroe rmg Is gebracht door eon fsnanei echan daal VerechUl de aanhangers hadden de atoekholmache ideeling bedragen geschonken tob een totaal vsn 40 000 kronen waarvan een fonds was gevormd waarvan de afd over dê rente kon beschikken De leiders der afd gebruikten ondanks de waarschuwingen vnn de beh rdere van het fonds ook de gelden fl p het fonds zelf zoodat de HHieerderfl eindelijk hqn toevlucht tot publiciteit namen Gebleken ia dat het geheele fond van 40 000 kronen is opgebruikt terwijl de ideeJmg nog bovendien een siihuld hveftVan 67 000 kronen De gelden zijn voomanttHjkbasteMi voor het laten vervaardigen en v ertoonen van pacifistische propagandafilmsZweedseh schip fai braad geraakt en gezmdwn Het Zweedsche s s Guetaf Adolf is in d nabijheid van VJctiorie aan de JBrazJIiaansche kuBt in brand geraakt en geKonk3n De bemanning werd door het Britaehe e s van DiJk n boord genomen Een groote brand Drie an twintig wnnin n aw prooider vlamuMii 1 KOWINO 29 Juli Ia het plaiaje Gollantach trak gisteren een braad Nlt die zich oiel uitbreidde zoodat 28 huben door het vuur werden vernield Gedurende het reddingswerk Werden tweepoIitiea renten onder vallend puin b olven Toen izij van opder de poinhoopen vandaan gehaald weiden bleken tü reede t Ün werieden Da i ïvhstaa weer in werkatffT MEDAN 29 Juli De werking van de Krakatau is weer begonnen Het aan al erupties l edtoeg 567 le grootste hoogte M Het aantal uithar itin en dat en hoogte be1 teikte van meer dan 500 M 36 Het eilandje Anak Kraka u heeft een hoogte bereikt t n 30 V Boerderij ultgabmMl DB BEEMSTBR astfuli Hedenmorgen 10 uur l rat brand uH in de gijWite boeiderij van Heerman Oorzaak is h i 4broei De boerderij is geheel uitgebrand De heer Heerman had ftich kort geleden hier gwes GEMENGDE BERICHTEN Ziin verloofde gestokeiv Driftige jongeman verwondt M aieuije met een aardappelisBsje Zaterdagavond omstr eel zeven a heeft te Rottei d m de 20Jarige küidcer K met zün verloofde twiat gekregen om de een of andere nietige reden waarom vetloofden wel eens meereist krügeit H tmeisje schyat zich in di twist tiet aJ tvaardig te hebben gedraji n zü h ft deujongen wafc gesard en het gevolg wu lat deze op een geg eiven oogenbük zoo driftil word dat hg j een klein aardappelmftj greep heti tweetal lievond zich injeai ii huisje van d voUcstuiHtjes aan den 3 Go venweg en bet meisje eeSiige nmlw den hale stak Hevig bloedend viel zq W luid gillend om hulp Voorbijgangers In men toeloopen die er voor gezorgfd betafcoF dat het meisje naar het ziekenhuis Coi Ul gel werd vervoerd en dat de jongen aaat ê politie werd overgegeven De verworacüniil bleken nogal mee te vallen na v AigÊitk te zijn mocht het meisje WBer naar kik gaan De jongen is evenwel Voorloopig i bewarhi geateld Hti heeft een volk t bekentenis afg aegd h t aandappelidtl mesje is in besUg genomen Snwtige yal Qe stayer L o Leene zwaar mrfbÜ wielerwedstrijden te G ni c Hoe t ongeluk gebeunle 4 Btj de gistermiddag op de GEonbigM wielerbaan gehoud wedstrüden hecfj lidbü den wedstrüd voor stayerfi een en ongeval voorgedaan In de tweede mulétreedjn de bovenste bocht de HiigiBiii Leo L ene in de 6ste ronde met em omheid van ongweer 86 K M per OW moe t een aajaval van Snode a fsIaJflX Uan is hij de macht over het stuur kwyt gWtfltt X en van den bovenati rand van de liuii I naar beneden gevaliefl Ziwiiar gewond fM I hij opgenomen Dr Schaper en dr NaÖtMBvorJeenden de eefsW dulp en daarna ad hjj naar het Aea lfoisrlvZiekenhms gebracht Zijn toestand iaVrü ernstig H flheeft o m een gebroken arm en een 8 l flken keutelbeen 1 Ht ongreluk achü nt te wijten te zjjS 1 $ mo eid van Leehe Hij was n l tegen iftiners ala Snoek en Leddy niet opgewUfthwaardoor hij zich tot het uiterste Éao é spanneh iDe wedfitrijd werd na dit 4 gelast Brand In het Noorsehe sa Seirati 3 jnwdg en 4 licht gmoodii Gisteravond ontdekte een opvareodB i het Noorsche g s iSeirstad liggen le ik Vulcaanhaven te Vaardingen éeA de t welke het matrozenlogfea van hefstfl logies 9cheidt teiend heet was Hij mM te aMnji waarna de scheepstimmeRMB den toegaAg tot hét stokeralogiea hakte Van 8 stokers en ti mmera A het logies Janweai waren wa n f fi waaronder e Nobr Xdrscsi uit I er het erg aan toe Zij waren ovi met brandwonden en werden zoo spoM mogeJijk na r het zidcenhuis te VbÜ F gen overgebracht nadat dr KouaenaMM de YertMmdnïeeateir Vftn Inffen de dg hulp hadden verkend De sleepbooten W Maas ep Nitawe Haaa vim de VoMfH haren heUien den bmnd g bluscht O H A RKTBERICHTEN Rottérdamache Veemarkt 29 Juli 1930 Aangevoerd 206 paarden 70 veulens 52 magere nmdercn 750 vette runderen 256 nuchtere kalveren 990 vette kalveren 501 schapen of lammeren 116 bigeen 6 bokken I o iten 54 graakalveren 10 overloopera Koeien Ie kw 57 9 2e kw 51 64 3e kw 36 42 ossen 55 59 2e kw 44 62 8e kw 46 tieren Ie fcw 51 63 2e kw 47 49 3e 43 Kalveren Ie kw 70 72H 2e kw 571 62 3e kW 4 02 Melkkoeien 225 136 Kalfkoeien 220 225 Stieren 140 20 Paarden 140 200 Veulens Ï7t B38 Werkpaaiden 176 270 Graskalveten 40 75 HitteA 168 Vaarzen 85 180 Foüqilveren 21 35 Siachtkalveren J5 19 Biggen p w 1 716 2M Handel in koeien en oasen redelijk pryzen hooger Stieren tamelÜk 2e en 3e kw pryzen als vorijje week Kalv slechte hal l pryzen konden moeilyk gehandhaafd myven Melkkoeien willige handel onveranderde pryzen Paarden sülle handel Pryzen lager FokkaRstroeve handel Prijzen Jager Bjgigen handel en pryzen al gisteren Gradtalveren han 1 iets beter Pryzen van vorige vf j Londen BcrlÜn Parijs Brussel Zwitserland Weenen Kopenhagen Stftckholm Oslo Nqw York 12 09 h 69 331 9 77 4 34 75 4 26 35 16 66 82 12 09V 69 34 9 77 34 7e 48 27 36 12H 66 57 2 48Vh ïtietofïicieel Madrid 38 12 27 Milawi 13 02 18 0B Praag 7 87 7 fl Beursoyerxichi V Op de Afiisfcrdamaèbe beurs waïeii Aku s iets betör fjdisiwnecrd en trokken iets aan De Accou tiPkiUindi plön lageir zwaar in de markt TÏa f n reastie tot benedf 100 kon ie prijfl moeizaam weer worden beroikt Vaa de Oliewarden wfl den Konviklijken enkele prooenten lager genoteerd De overi re soorten op doze afdeeling bleven göhiak Jtelijk op peÜ RiibbfT andeeliaJmirkeerden in reactie e ruttf mofcot ringéit U Londen zijn we del om i p een ni dff laagterecord aangeland fön bewijs dat niefc de kansen van een siTc ees der rubberpla ien niet te hoog mbetaojislaah Tabakken lageii biWn de belang teil ing Van de fluikerwaordV openden H VA e P 415 maïbr in snel Mfaipowwrf oen Voera vnn 424 bereik waap aij weer een gedeelte van hei av ana moest prijsgeven fKADIO TELEGRAFÏSCH WEERBERICHT Vofwttditmg Matige tot Wcht e zuid cstelijke tot westelijke later mogelijk noordwcjiteli Q ii j Zwaar bewolkt met regei buien tijdelijke opklaringesi Iet koeler Stormwaarschuwingsdienat Geseind he deninorgea 9 4 aan JJe lylsten AttenUes 2 4SVi A Kaaamarkt Bodegraven 29 Juli i980 Aangevoerd 361 portyen w v 342 m r m lS512 tukB 139609 G Pryizen Ie ki m i Ifr45 49 2e kw m r m 38 tO twa tot 52 zonoer r m geen noteering Houfel vlug Coop TuinierBver GtfoAiu OmBtwsken G Ay iT 28 JuM 1930 ► AtidUvie Ie soort 2 6 4 20 2e soort 1 20 J J 30 Komkommers Ie soort 2 50 4 30 2e soort 1 40 80 Bloemkool 2 15 Krop sla 0 70 2 70 per 100 stuka yboonen 12 ft 23 20 Sn jboonen sprot 6 60iO OO Stokspeiïiebooneiw 17 0 22 90 Stambovnen 6 00 11 50 Proi onen 4 90 6 90 Spekboonen 10 80 Postelein 11 7 13 70 Spinazie 11 10 11 20 per 100 K O Tomalen A fl 80 11 70 ittem B 6 60 12 00 idem C 7 40 a Idem CC 2 00 6 00 per 100 pond t i Kroten 2 2ai4 lD Peeif 1 S0 4 S0 per ICO Augurken fijn 19 39 idem fijn ba terd vrije Ca ltoni sbevond zich Jb de Vijzelst vpn hun lud en dan ging Dit werk zal nogidocxr fc Dirertig der Zui oorDerei i Onmiddel lerzeewerken worden vooroereifi Onmiddellijk d rop volgt liet werk van lan Mwuw kundig n aaitl tot bet geschikt maken vandenbodem voor eerste cultuur het werk vaneconömischen aard tot het ibeachikbaar atel Ifti van den grond en dat tot bet aantrekken vao werkkraciiten Een tijdelijke dienet aal worden saroengeiteld uit drie Rijfc ambtenaMn thans werk 1 18 idem basterd 6 8 k m grof l 4 per KjG £ iénm 6 10 per lOO stuks V Wie er aanzaten Zeer groot waa het aantal aanzittenden Ta tel voorzitter was generaal f C Snij Iers air w1 a rechterwjde de wethouder van de handelsinrichtingen te AniBterllam r jLifAbrahams geaeten was links van JWflatmevr Van Dijk en naast haar ha echtgenoot V Tot de eeregasten behoorden verdfflWe minister van Waterstaat de gezant van NÏ la land te Washington mr dr J H v Royen de gezant der Vereenigde Staten te den Haag dr G J Diekemft mr E H von Baumhauer gedelegeerd bestuurslid van de Ned Amenkaansohe Kamer van Koophandel te Amsterdam en ir M H Danime direc teurgeneraal der Posterijen en Telegrafie Verder waren onder de diseh enooten verschillende Xederlandsohe vliegys wier namen in de laatste jaren een sieraad van deNederlandsche luchtvaart zijn geworden zooats Thómaa k Thueseink van der Hc Op Scholt Duimelaar Fnjns Guilonard enz Openingstoeapraak van GeneraalSnyden De tafelvoorzitter generaal C J Snljdfl s heeft den disoh geoppnd met een toespraak waarin hij als vermoedelijk oudste vertegenwoordiger van de lichamen die deze bijeenkomst hadden op touw gezet allen aanwe gen fiet welkom toeriep In de eerste plaatsaan den eercgast wiens aandoe in da buitengeVone prestatie van Kingstord Smith deze belangrijke gebeurt iis zoo belangrijk iB geweest om haar te doen slagen en in deeer die hem daarvoor toekomt betrok spr ook mevrouw Van Dijk Den miniater van Waterstaat zeide hij dank omdat deee doorzijn t enw V rdigheid van de bfllangstellingder Regeering deed blijken en oip deze huldiging zulk een bijzonder stempel drukt e Ook de tegenwoordigheid van de beide gezanten aldus spr stellAi wij op zeer grootenprijs omdat zij nadruk legt op de aloudetraditie van de hechte banden van vriendschap welke de Vereenigde Staten en Nederland verbinden banden tJiane wederdoor Kmgsford Smith versterkt door een groote en grootsche daad van heldenmoeff Generaal Snijders heeft daarna een dronk uitge bracht op de Staatslioofden van Neder land en de Vereen Staten i Minister Reymer bracht namens de Regeering hulde aan Evert van Dijk voor de wijeewaarop hij dagelijk ala verkeerspiloot zijnirioeilijken plicht doet maar thane vooral voor zijn moedige daad waarop Nederland trotsoli is zooals het ook trotach is op de nationale vliegtuignijverbeid welke het vliegtuig gebouwd heeft voor deze ïiistoriecheluditreis Zoolang als ons Vaderland lan bogen op zulk een vHegtuigenfabriek eniop vliegers als Vao Dijk kan he4 zcw zeldpde Minieter gerust zijn voor de toekoinstvBn het Nederlandsche vliegtuigwezen Rede van den AmerikaanKhe gezanl I De Amenkaansche gezant in 4en Haaa mr G J Diekema heeft daarna een geestig toespraak geliou den waarin hij zeide at de vlaggen van Nederland en Amerika bij elkart er behooren In beide komen dezelfde k eu en voor beide wapperen voor en ayratKiliseeren de vrijheid En thans huldigen wij een Nederlandatiien vlieger die veel heeft gedaan onj onze landen nog dichter tot iJlkaar tê brengen ïk begrijp er niets van 7 00 zeide de heer Diekema verder onder algemeene blijken van instemming hoe het mogelijk IS dat iemand een zoo lieftallige en srfioone vimiw als mevr Van Dijk kon verla rflt Dg ftijn en door ha heldenmoed jmtTm ffff helden gewordui omdat zij ona geleeisB hebben dat er in oï en tijd nog rneer he flenmoed bestaat dan wö wel e ens Irveneigd zijn om te gelooven l Glory to Hol land glory to American zoo besloot de gezant omdat ge uw eohip door duisternis en mist naar Amerika gekoeralhebtl Van Dijk ge beho rt evenzeer aan on toe oLb aan uw landgenooten ge behoort aan twee continenten Lang iial hij leVen Nog vele sprekers viferden het woord Tenslotte h ft Van Dji ook nam is zijn echtgenoote dank geby oht voor de hetn bereide ontvangst Wat ij gedaan had zoo zeide hi had elke andere piloot van de K L M kinnen Volbrengen In het bijzondfer wilde iiij Mec nogi eens in herinnering breagen Jlin makkers die het vliegtuig uit en thuie naar ladiè hebben gebracht en hun welslagen zoowej als hefr ijne dankt hij aan den heer Plesman die als een vader staat en waakt voor zijn piloten De tafel is daarna opgeheven Evert Tan Dyk vertelt Op de Lj is van PlyniouÜi naar Londen Iitjeft efrna KaJaggever van de Maandagmorgen heuf $BÉ eOi andea laten vertellen ovcj den zvi rei Kcii over den Oceaan Hel was een taak begon Van Dijk heel at moeilijker dan we ras dat gedacht hadden De ee 8te ees uur waren geraakkeïyk zij het door een voortdurenden motregen Doch toei viel de n chr zoo stikdonker dat er maan noch starren te aien wareo en toen kwMp de dag weer maar met een mistbank trdoor we twaalf uiir aan een stuk volmaaPt blind gevlogen heblten Of dat moeilijk w asp Wij vlogen zoo laag mogelijk Al kon ik maar de kruin van een goif zien dan zou dat me geholpen heWben horizontaal te vliegen T och het was te gevaarlijk De ontvajïghal van onze antenne moest dikwijls ingeJiaaJd worden omdat die door het water slierde En we mochten aiet over twtee duiaend meter dikke mistbank uit niet omdat de motor d zou b wriè en dat kan pas op ep hoogte van otgeveer 14 000 meter gebeuren doch boven de mistbanken jdfeen de verraderlijkstp winden welke ons hiinatene een 30 K M per üur in tegrastand kosten Dat is het wat de vlucht van Oo t naar Westaoo moeilijk niagJtt Wie Van Ame4 ka naar ESfopa vliegt kafi b iren de mistbanken uitklimmen de winden zijn hem in 4ie Richting bijna altijd gunstig en hij heelt w de koeeterende zon ovwdag en de begeleiling van maan en sterrelicht bij nai 4 Dat iïes misten wij en één din dit roet groote kracht betoond fg me wel heel duidelijk g rwordeti Alleen te vliegen van Europa naar Anterika grenst büna pm STADSNIEUWS GOUDA 29 Juli 1 S0 PeUoayUtis Anterior Acuta Geen lüeuwe gevallen In het laaUte etmaal zijn geen nieuwe gevallen ten Stadhuize gemeld De kernus io voUen gang Gisteravond is t eigenlek pas begonnen Eu t is nog maar den eersten d van de kermis Zoodra de Uclltcm waren ontstoken z n de kermiavierdera in masea naar i Markt en de onüjagende tcrreanen getrokken waar de fel lichtende kermispaleizen een magnetische kracht uitoefenen en s t ware tot deelnemen aan et Vermaak dwingen Daar schalt de muziek in de meest verA scheiden toonaarden hier schettert het koper daar dreunt zwaar het orgel de hai moniea nfengt zich met den tamboerijn en vleugel en viool volmaken met gezang het 1 concert van vrooMIkheid overal Wat voor de kleinen den ganachen dag dedraaimoien en de zweefmolen is waarin züdol veel plezier hebben dat ia de groolestoomcarouasel dea avonds voor de oirferen Toen Janvier s Stoomcarousael gdsterenavand het waa al wat later opende stroomden de kermisvierders binnen als tware om beslag te j gen op dat dolle vermaak dat aan de kermis onafscheidelük isverbonden De carouasel en dan zoo n schitterende ais van Janvier is een reuzenattractie Baar is een sfeer van uitgrelatei vroolykheid Ieder lacht en wie er Irinnenkomt lacht mee Het werkt geweldig aanstekelijk De serpentines en de confetti dwarrelen er door de lucht Zoo ia iet in decarou l zoo is het ook in de hunaor stjsohe golfbaan Dat is weer eens een nieuI wigheid die er op Ijerekend is de bezoekersjn de meest luchtige vrooiyije stemming tebrengen De cake walk eti andere dergel kehebben hun tyd al weer gehad Dat is nuweer eens anders en het publiek amuseerter zich kostelijk Saast de stoomcaroussel heeft de ntoba het kermisterrein veroverd Wat oeii pleaier wordt daar gemaakt Men oioet die keurige twoseaters zien waarin de kermisvierders met een ernstig gezichtyplaats nemen en aan het atuurraad draaden om de wagen die niet al te gewillig is steeds in het rechte spoor te houden Dat lulct natuurlijk niet De botsingen liJn niet te vermijden maar de heer Vermolen die een vindingrij k man is heeft zyn wagens zoo geconstrueerd dat geen botsing 00 ernstigkan zijn dat er ooit een ongeluk kan gebeuren Elke botsing geeft dolle vroolijkheid en daar is het om te doen Een reuzenaicces heeft de auto aan dan ook weer ddtmaai A Een andere inrichting van den Goudsc ien ondernemfer Vermolen is de Swing Ite is een leuk ding In razende vaart ryden daar een dozyn fauteuils ftroussel Én in hun snellen rondgang kwinen ze nog allerlei grimassen ook maken 8 de inzittenden elke fauteuil biedt plaats voor twee drie maar flinik aan oen irterit touw tPcJïken Gelacheui d t er wowiti De iiekande CaterpillaT tde rupsbaan I mede van d n heer Vermolen was gisteren I nog niet gereed maar zal zeker wel van avond klaar zijn M weet wel dat zijn die rond draaionde wa tjes waar bij elke rondgang eto neervallend scherm de inzittenden kiekAoe laat spetenl Die mrichtihg was ook steekt een groote attractie en za het ook mi wkl weer iijxL Op de MarJctYijn er verder tal van andereinrichtingen va vermaak die alle om hethardst probeered de kgrniiffvierdera te doengemeten Zoo is er de groote schuitjesmolen met aijn schomme booteri het schitterwde Danspaleis de enorme oote tent waar de danslustigen hun hart kunnen ophaieB en dan zijn er daarbij tal van kemjiskramen wa r allerlei heerlijkheden in grooteversch denhetd te koop e ti da gebak en beignetsknamen werpt tfEem electrische visscherij speelgoedkramen en allerleiandere variaties Op de Nieuwe Markt dat ok wederom tot kermisterrein is angerioht zün er nog ndere vermakelijajeden eeM hÏMéïfWme en een electrisch gedreven baaa roet wagentjes die door een tunnel gaan een aa ige vinding Bu en deze inrichting van vermaak is er vooral ook in de cafe s aan de Markt en daarbuitai veel vermaak te vinden Wü wg zen in t bifsondw op de iH8rmoi 3 waar de heer A van Ruiten een alleraardigst gezelschap heeft geëiigagee rd een leuke Jazz band en de soubrette Greta van der Wtsff die gisterenavond het publiek op fetótelülMi wijze hebben vermaalrt en voornemens zijn dat dease week eiken avond te doen Er is j usenwnt te 9yer deze óagtm tïii morgan mi ovei oi n begdnt het kerthiöfeest ook in Ons Genoegen en ii Concordia ErC dat belooft wati t KermisiMil in Óns Genoegen Zaterdagavond a s organiseert ie heer In t Veld in de zaal Kunstmin van de Soc Ons Genoegen een groot kermisbal voor de leden der sociëteit en hunne hui genooten Ook vreemdelingen zullen op dit ennisbal toegang hebben kteud Te s Gravenhage is geslaagd voor het M UJ 0 examen J Kramp van Lekkexker leerling van de Geref school vor i en M j IT L O Keiteretraat alAier Practijk Bxamen gehwul te 0 ii4 van wege de Vereenlfftig van LeeraqMi in de HalndelBwetenschappen op 23 24 en m Juni 1930 Geslaagd zifn t voor Bo hduden J ficMlliog £ M J A Aldenhuysen T TuanmanJM B de Jonge allen te Gouda G v t out en J Bevelaiider te W Mmcveen J de Kamper M z t Reetfwjfl CL J T elwli t BMkoop K