Goudsche Courant, zaterdag 2 augustus 1930

In het Engelsche Lagerhuis hebben in dra laatatön t jd een reeks incidenten plaats gehad die het parlemenV nog al in beroerinr hebben gebracht maar bet is de vraag of men uit deze gebeurtenissen mag afleiden dat de positie en het aanzien van het Engelsche parlement nu ook voorgoed zyn geschokt Wat ia er voorgevallen Het Lagerhuishd Becket heeft naar het U D meidt den gouden aoepter die als zinnebeeld van het parlementaire gezag op de tafel van het Huis 1 probeeren weg te slepen en een ander Labourafigevaardigde Sandham heeft hem verdedigd en eraan toegevoegd dat heC parlement niet het recht had zich over de beieedigmg het symbool aangedaan op te winden daar het immers onverschillig had gestaan tegenover de dronkenschap en omkoBpbaarheid van afgevaardigden der arbeiderspartij Beide gebeurteniasen hebben een storm van verontwaardiging in het Lagerhuis ontketend en ook het groote publiek dat gewoon IS m het parlement de uitldrukkmg te zien van haar politieke en persoonluke vryheid beeft ich levendig met de zaak bezig gehouden De boosdoeners zyn bekende rebellen die in de arbeiderspartj een bizondere positie innemen zy laken hun leiders meermalen op een met steeds fy ne manier en niet in de laatste plaats werpen zy hun voor de voeten dat zy zich aan de vormen der burgerlijke macht die iii Engeland al eeuwen lang van kracht zyn al te goed en zonder eenig verzet hebben aangepast Bedart ontstak een dag of Vat geleden in woede omdat de speaker een van zy n partyvrienden niet wiide laten uitspreken Om uiting te geven aan zijn ontstemming had hij den machtigen goudgJanzenden scepter gegrepen en aanstalten gemaakt met zyn buit het huis te verlaten Het vraagstuk wat hü voornemens was met dit symbolische voorwerp te doen is nog niet opgelost Hy zelf beweerde dat hy t in de garderobe had willen afgwen maar anderen zeegen dat hy al na enkele seconden had ontidekt dat het voorwerp niet uit massief goud bestond maar een lichte imitatie was en het voorwerp zich daarom zonder tfegenstand weer liet ontfutselen De Fr Ztz die zich met het geval bezig houdt maakt de op merking dat het bedenkelijke van het geval de omstandigheid is dat iets soortgeitfkfl vroeger ook al eens plaats heeft igehad Cromwell ontstak drie eeuwen geledei eveneens in woede over het parlement en op den scepter wijzend zeide hy tot zyn dragonders Smyt dat speelgoed er uit Toen echter was de scepter in elk gevaJ nog van echt goud Ong elukkigenvyze wil niemand van de boosdoeners zich verontschuldigen Sandliam het erentfeate lid van Livertiool her MioMèrdatn Varf LÓ d Kwo Km F P l Km Zi Oosthavfiit 65 GowIb Beter verzorgd Schilderwerk Onxe Olansverf Is ook verkrygkaar in omliggende dorpen 31 Qr ofe zielen dragen hun eigen leed e l pogen niet anderen dit mede te doen drapen LANfiERAAR s SPORTFfLM o Prachlfilra toot slecht 60 cent y or kiekje KM bli negen Het spaart Ü telkens 15 centa Wat hebt II fcarap tegeti7777T7r DROGISTERU en FOTOHANDEL Burg Maiteiuaintel 109 Telet 789 RATELSLANGEN Uit het Engelsch van 3 H A VACHELU Nadruk verboden Be i l oitad t ite f h Ha r ood is mtr M k r r had ze tol Suva s ongeschoren i oor halt vï ï t ke gevoel dat hij vW n H Vr i h hand uit Ooddmk Goddank Ba suchtteze Voor Lips Brandkasten en Slotenfaliridk 1 IS DE A5E NT P B0m Pz SOtmA Levert v ig en accuraat BQ AfffiElL J VERSCHQM GaudaDuMWIe BuUrtS Voor den verkoop onzer NAAIMACHINES Tan prima ZWEEDSGH fabrikaat aan particulieren vraten wij voor GOUDA en OMGEVING Actieve Colporteurs tegen HOOG LOON en llinke proviaie 30 Zich aan te melden vóór 9 v m of na b u n m N V HUSQVARNA Hoo dagent5chaptt GOUDA Peperatraalno 74 TE KOOP Op deD besten stand van Gouda te koop Bouwgrond voor 1ste klas Hulzen alsook voor Industrie terrein of anderszins groot ± 2500 M alles gelegenaan groot vaarwater 30 Schriftelijke aanvraag bij bet Tecbnisch Bureau voor Bouwkunde van J H DE WILDE te GOUDA Het Bestuur van de afd Gouda van de Zuid HoUandsche Vereeniifing HET GROENE KRUIS maaJct bekend dat het CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN gevestigd Spieringstraat 113 weder is opengesteld op MAANDAG en WOENSDAG te beginnen op MAANDAG 4 ALG 1 uur FRANS VAN VLIET KLEIWEG I 43 45 Koloniale Waren Comestibles Delicatessen Telefoon 896 Fijne Yleesohwaren Het oudste adres voor Gerookte Palini P Q Seharleman Ji 30 Lange Tiendaweg 75 Telefoon 726 vlnkall p VOSKUIL 8 Koffie Thee Tabak Koffiebranderij Thee en Tabakshandel MOLENWERF 7 fiOUDA Vpaagt Uwan 20 F VOSKUIL l Alleen zuivere Holl RIvlerpalIng en n I et duurder Motorbootdienst Gouda OftdeWater ÜtröÊht MmlnrtB KnidaiinDd 7 mr WienulagnilUiii 2 ntr lHleilt iMiail2 iir De Ondernemer FIRMA WED K A VAN DEN HEUVEt Ligplaato BOUWE kil da araMandaal Tal 4 7 Goederen wordeadagelijksaanienamen GOUWE 184 De lekkerste GOUDSCHE SPRITS De fijnste SI ROOPWaF EL EtJ Verkrijgt men bij ZAAL S BANKBTBAKKEfllJ 20 1 MARKT M € i ni J l OUDSTE ADRES OPGERICHT 1822 omJlSm Om onze Zomervoonaad gebed uit te verkoopen hebben wij al onze Manteb en Japonnen geduiende onze UITVERKOOP voor den tweeden keer sterk In prijs verlaagd I DAMES Indien U oog nooH In onze magazijnea hebt gekocht doe bet dao nu 1 Onze 2c prijsverlaging biedt U een uitnemende gelegenheid voor weinig geld met onze smaakvolle modellen kennis te maken DAMES MANTELS thans vanaf 1 90 tot 29 75 KINDER MANTELS U II thans vanaf 90 ets tot 9 75 REGEN MANTELS een enocme sorteering l ke pr ctisdie modellen thans vanaf 2 95 tot Ï3 JAPONNEN pracht sorleering thans vanaf 90 ets tot 31 75 m DAMES HOEDEN waarde vanaf 3 75 tot 12 50 thans voor 89 ets tot 2 89 WASSEM i m C0UD5CHE5INGEL 12 HOEK HEEREHSTRAAT Lo Bertortt 4 Rotterdam J VLAG KUIPERSTRAAT 41 43 10 REGENJASSEN KLEEDING NAAR MAAT Mart A Wegenwijs Gedlpl Kapper EAÜ DE COLOGNE S ZEEPBN PARFUMS TANDPASTA S TANDB0RSTEL8 VerielMMD da TWEEDE HËBZIBNE DtlUK van DE REEUWÏJKSCHE EN SLUIPWIJKSCHE PLASSEN door A SCHEYGROND Phu Nat Docts EHt fraai uitgevoerde geschrift is in verband met het door de Provinciale Ststen genomen besluit waardoor het behoud van de Plassen verzekerd is geheel omgwem en aangevuld ook het aantal afbeeldingen is uitgebreid Het boekje bevat tiwu l ILLUSTRATIES naar foto s en teekeningen van Annie Roes Mej E A uydsm A G van Agtmaal Dra M J van Erp Taalman Kip C van Byk Ir Chr P G JSmit Jan P Strybos J P Strybos Sr tudio Gouda B Swanenburg en G TraSBbierg benevens een duideiyke kaart van het Plaseengebied PRIJS f 0 50 BËOORDËBLINGEN VAK DEN EERSTEN DRUK een mooi boekje De W iterkampiom In een keurig uitgevoerde brochure pleit Dra A Scheygrond voot het behoud der plassen als natuursclioon en recreatie oord Utnchtsch Dagblad deze brochure bevat een schat van gegevens over de merkwaiU Jige flora en faffla der plhasen TYUbChPlUtNrn N R Crt fien brochure die wij in de handen van vele natuurliefhebbers zouden wenscho Voorwaarts et Comité van Behoud heeft waarin xij keurig is geslaagd van de hand v n den Heer Scheygrond een paar dagen vóór de Statenzitting hèt Ucht doen zien a een geïllustreerd werkje over de Plassen waarin getuigenis van hun schoonheid worp afgelegd S ll Verslag van de Commissie van Rapporteurs Statenzitting 1030 JTa een inleidend artikel over het ontstaan der plassen volgt een goed ged menteerde beschouwing over hun waftrde als natuurmonument vooral uit het oo U der merkwaardige flora en fauna Dat ook uit oeconomisch opzicht dit gebied beteekeP heeft wordt in t hoofdstuk over vtsscherü jacht vervening en kweekerü toegeU Ook de waarde als recreatie oord in deie omgeniFiiiif met haar soo benauwende aan echte BatDoxcebieden wordt dtddelyk in t licht gaaceld Natura VerkrUghafcr in elÜen boekhandel A Uitgevers A BRINKMAN ZOON te G 0 17444 89 Jaapgawfl Maandag 4 Hiiguatu 1930 BODOSGHË COVRifT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK J ADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Di t blad verschijnt dagelijks behalve op Zon enFee st dagen ABONNEiaiMTSFSUS per kvsrtaal fZH ra week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2M per week 22 cent overal waar da bssarging per looper geschiedt franco per post per kwartaal U met Zondagsklad ƒ 8 80 Abonnementen wonien dagel ks aangenomen aan ons Bureau MARKT 11 GOUDA b onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoien Onse bureaux zün da lijks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 Bedactie Telef 88 Postrekening 48M0 AAVEBTENTIJ Ir S ngela f iSo elk ngel meer SM Van bulten Goada en dan besoi ktln 1 6 regels i i£6 elke regel meer OMl Advertentiën in het Zatardaanunmw 20 bijslag on prtjs listdadii HidsnadvertentUSn de heUt van don pr a INOBZONDEN HSDEDEEUMOEN 1 t regels 2M elke legal neer MD Op de Toorpagliia iQ hooger Gfrane adyertantiën en ingesonden mededeelingen bV contract tot aesr geradueaerdaa prlJsL Groote letters en randen worden berekend naar plaatandmte AdTertentUn kunnen worden ingesonden door tossehankomst ran soliede BeekliaadeJamn AdTertenUebureaux en onze agenten en moeten daags róór de plaataing aan het Bineau sljn ingekomen teneinde van opnaue reraekBrd te sHn InoidaiitM i h t Britsoh Laflarhuia Weiier ia naar de Telegraaf verneemt van planv den tocht op te geven en per achip naar buitachland terug te keerenj mdien de brandstof niet bmnen enkele dagen aankomt IndW hij de benzme alsnog tijdig ontvangt zaljhij de vlucht voortzetten via Zuid üroenluAd en Labrador Hij zal alleen bij gunstig weer starten daar de machme alechta toor 16 uur vliegen brandstof kan meevoeren ENGELAND DeAtngehoorzame Prina van Wales Maakt verboden vliegtochten De Prins van Wales heeft de Engelsche uchtvaartweÉvovertreden door zonder brevet te bezitten verscheidene keeren met üijn Motte alteen op te stygen Men fluistert zelfs dat e e tochten met plannen voor Oceaantocht in verband staan Het Kngelsche iuchtubartministerie is hierdoor in een moeilgke positie gekomen Koning George heeft namelijk zelf bevolen dat noch aan den Priris van Wales noch aan zyn sportleven joiijgeren broer e i brevet mag worden juitgereikt Dit bevel wordt natuurlyk of evolgd Voorts is het luchtvaartmfaüsterieSeiïflichtj iedereen te vervolgen die zonder brevet te bezitten opstijgt Volgens vertrouwelijke mededeelingen uit de omgeving van den P ns wist het ministerie ervan dat de prins zonder begeleider met zyn roodawarte toestel was opgestegen Men zag dit evenwel door de vingers tot dit door de e of andere indiscretie uitlekte Nu zal de ongehoorzame troonopivolgar wat gekortwiekt worden Bovendien he t kort geleden oen votör aanstaande piloot die de vluchten van den prins heeft gadegeslagen veriklaard dat de toekomstige Engelsche koning veel te nerveus was om een zeJcer en kundig vluiger te worden zwrrsEKLANa Ben Tliegtuig in het meer Tan Geneve gestort Twee doodni drie zwaar gewonden Zaterdagavond is het vliegtuig dat den dienst tuaschon Lausanne Ouchy n Evian les Bains onderhoudt in het meer van Geneve gestort De vlieger en zyn helper werden zwaar gewond Van de drie passagiers zyn er twee verdronken en is de derde een dame awaar wond PORTUGAL Ernstig ongdluk van auto op onbewaakten overweg 5 dooden 14 ernstig gewonden Uit Lissabon wordt gemeld dat in de nabyheid van de Portugeesche stad Braga een ernstig ongeluk heeft plaats gehad By een spoorwegovergang werd een touringcar door een expresse trein gegrepen en geheel vernield fllUS Uit Qouda en inatnkni behecraails tot den buotglorlnt Zy wil van hem scheldt i en naamsverandering aanvragen Ook Stresemann vulroor een nieuw middenpwtü Zijn zoon set j ei standpunt zijn vaders uiteen in de Kolmsche Z ng zet Wolfgang Stresemann de zoon V8 dr Gustav Stresemann het standpunt tüjeen dat zyn vader wanneer deze nog leef zou innemm ben opzichte van de igedaente van een meuwe groote middenpartij Bli n vader schrift hy overwoog al jaren stichting van een Duitsche middMipartii Be verliezen die de Ouitsche liberale burge iartyen leden had hy al vroeg waargenoia i Om tactische redenen heeft hy echter met het nemen van het initiatief gewacht tot het nieuwe Youngplaiv zou xyn aangenomen Koch Mahraun en iStresemann drie mannen onafhankelyk van de gjrdkpsbelangen zouden de stichters jn Ypn 4 nieuwe party Myn vader Siitte eiMJrtiligen twy fel of de geheele Duitsche volkiftltrty zich daarby zou aansluiten maar w was er van overtuigd dat de toonaan Vfinde mannen ale Kahl Scholz en Curtjiui met groeten aanhang daar toe zouden oVergaan Terecht wordt gezeefd Bat de atantspartym haar tegenwoordlgen vorm aan het planvan mijn vader beantwoordde en ook dathet Hogramima van de at atsparty het program vim myn vader is Kiet slechts daarom doch om de gedachte zelve behooren d i Duitsche vtylksparty en ét staatspartij zichmet elkaar te verstaan la samen te streden in hut kader van vemeenschaptralüto wmdsatfc Froefrluchten vaR de Do X Een vlucht nuf Amerika op het program De groote vliegboot I o X zal by gunstig weer vandaag een korte proefvlucht maken teneinde de nieuw ingebouwde twaalf watergekoelde 00 P K Curtissmotoren te probeermi In den loop van deze week zullen dan nog verachiliende andere proefvluchten gemaakt worden waarna verschillende vluchten naar Berlijn zullen worden raidemomen naar de Oostzee kunst en vervolgens naar Zwitserland naar de Middellandsche Zee en waarsehijniyk ook naar Nederland Vermoedelyk noig in den loop van dit jaar zal men naar verluidt trachtem met de Do X e i vliu ht naar Amerika te maken als de weersgesteldheid daartoe gunstig is Hirth en Weller zullen Itun vlucht niet voortzetten Uit Reykjavik vi ordt gemeld dat de vliegers Hirth en Weller die in etappes naar Amerika willen vliegen en op IJsland zijn aangekomen vreezen dat hun tooht zal mislukken Da flpeciflle brandstof die zij voor hun kleme vli tuig noodig hebben ie tot dusver niet uit Kopenhagen aangekomen haalde m het Lag huis waar men zyn excuses verwachtte ayn beleedigemfe rede die hy onlangs in Manchester heeft gwhouden zoodoende kreeg het Huis nog eem van hem te hooren dat z i in het parlement menschen zaten die by den wetgevenden arbeid voor geld particuliere belangen dienden en dat anderen of bedoelde hy dezelfden ex niet voor ten einsden dronken in t Lajferhuis te verschynen De erentfeste afgevaardigde van Liverpool was door geen macht ter wereld ertoe te bewegen de beschuldiigingen terug te nemen Int endeel h j handhaafde ze m elk opzicht I doch weigerde namen en feiten te noemen De eerste minister Macdonald heeft toen voorgesteld dat het geval ten onderzoek zou worden voorgelegd aan een bizondere commissie waarin alle partyen zijn vertegenwoordigd Sandham zal nu of namen en gevallen moeten noemen of hy zal zgn verklarmgen moeten herroepen Vijf inzittenden werden op ala gedood terwijl 14 anderen gewond werden waarvan 10 zoo enurtig dat anen vreest voor hun leven Het on luk is waarschijnlyk te wijten aan den chauffeur die eveneens gedood werd Na de botsii werd de auto door den trein nog onereveer 200 meter meegesleurd BVSIUNP Aardbevfag nabü de Kaspioehe Zee VUChonderd doeden vlerduiMnd gewonden Twee steden venroeet BUITE NLANDSCH NIEüïf DUITSCHLA I l DuBseldorfsctte llioorden Peter Kurten de ftader van 48 miedrüven De ivt f l aan zyn schuld opgeheven De UI de laatste week door de recherche I van Dusseldorf verrichte arbeid tot volledige opheldering van het x g Kürteneomplex heeft volgens het Berl Tbid omvangryk meuw bewysmateriaal voor de daderschap van Peter Ktirten opgeleverd waardoor ook de laatste t fel aan zifD schuld opgeheven is Niet minder dan 48 moorden of pogingen tot moord en 35 bnindstichtmgen kunnen als opgehelderd worden beschouwd en Kurten worden bewezen d w z geheel onafhanr kelyk van zy n verklaringen en van een eventueele herroeping Kurten heeft de gedurende zyn verhoor door de recherche getoonde tactiek om openlyk bekentenissen af te leggen en steeds nieuwe misdaden op zich te nemen voor den rechter commissaris niet voigehou den Hiy heeft daarvoor in de plaats een tfxiuwens mislukte poging gedaan om verschillende zijner bekentenissw ten aanzien van bepaalde moorden te herroepen Voor schier alle gewallen van het Dusseldorfer moordencomplex is de daderschap van Peter Kiirten aangetoond Twijfelachtig is de daderschap van de moorden en brandstichtingen die hi in het gebied van Altenburg zegt gepleegd te hebben Zün vrouw die enige weken geleden uit het gesticht voor geesteszieken Grafeniberg werd ontslagen is ineengestort en heeft herhaaldelijk gezegd zelfmoord te willen plegen De vraag of de bloedige wandaden van haar man haar bekend waren wordt te bevoegder plaatse ontkennend beantwoord De Maand Crt verneemt uit Moskou dat een aardbevmg den Moordooateiijkint oever van de Kaspische Zee zwaar getroffen heeft De steden Oeritsky en Tej€t adet die vroeger Ooerief en Alezandrofsk heetten zijn vrijwel geheel vernield Vijfhonderd inwonexa werden gedood en vierduizend gewond De rivier de Oeral is bovendien buiten haar oevers getreden en heeft Oeritsky overstrocHnd Ook vele dorpen wjn vernield doch daar zijn slechte betrekkelijk weinig slaohtoffeiB gevallen aangezien de bewoners m liet algemeen siechis iq hutten wonen waarvan de invtorUng geen ieveoageraar meebrengt FnuiKh Amerikaansch mode eonfflct Geen lange rokken Het decreet der Fransche modenuitwe pers dat damesrokken voortaan zeef lang sullen z in stuit in de Ver Staten v ernstig verzet Met grootf oi ef wordt door Beuter aan alle bladen gesemd eoa terecbt want de iim 9f IB van ln rll peiide beteekenis dat de Amerikaansche Assooiated Draw Industries eveneens een decreet hebben uitgevaardigd bepalend dat de rok leogte zal blijven zooale ze nu is Okigeltoonle Veine Voor em weinig coRecfeen en te gelukkigen kassier De kassier van een zaak aan den Boulevard Hausmann te Parys had zyn vriendinnetje een reis langs de Normandasche kust beloofd doch beschikte n et over de voor dat reisje benoodigde gelden Hg zocht dus naar een manier om aan fondsen te komen en omdat de man blijkbaar weinig scrupuleus was stal hy uit de kas frs 300 000 vervalschte de boeken en g ng met haar hot belooffde uitstapje maken Gedurende de afwezigheid van d oneeriyken employé werd de fraude ontdekt en een klacht ingedienda Zoodat de onbetrouwbare kassier bU thuiskomst werd gearresteerd Praat er niet meer over Dat wil ik wel Wilbur zei Hazel Ik ben niet zoo sterk als jij I Jij hebtme altijd wÜlen hebben is heb nietP Altijd altijd Hij bleef hij haar bed knielen en kuste haar hand opnieuw Ze lichtte die zacht op en streelde zijn hoord Ik ben net krankzinnig geweest Wilbur Het is zoo moeilijk om alles uit te leggen Kun je me mee terug nemen naar OaklandP Natuurlijk O wat heb ik een hekel aan de vaUeiIk h er een afkeer vMi en aan mijn ig i dwaasheid Hoe eer je m de gelegenheid geeft omde wrg voor jou op me te nem i hoe beter Haar hoofdje viel in de kussens terug Haar lidbaam scheen er af te glijden Til mij een beetje op fluisterde ze Hij sloeg zijn arm om haar heen Ze merkte dat hij maar temauwemood de kracht had om haar behoorHjk op te lichten en een ogenblik datJit ze aan een paar ander armen Ik moet je toch vertellen hoe dwaasik geweest ben en hoe schandelijk ik medoor uiterlijkhedea van de wijs heb laten hron non Maar gedurende zün reia had de fortuin aan de speeltafels hem dermate toegelachen onverwacht en onverdiend gelukl dat hü het ontvreemde bedrag kon terugstorten De patroon trok toen z ii klacht in Maar de rechter minder goedhartig zal toch den meer Müdgen dan correcten kassier vervolgttO zien Ik ook Jou arm schaap Wat zal George ervan zeggen Juffrouw Spragge fronsde het voorhoofd Ik moet toegeven dat dat me el wax benauwd maakt Hij is gewotaiweg bezeten van Hazel Ij zal George moeten kalm Seren Die tw e onnoozele sohapen daarboven hebben er nog niet over gedacht dat hij wel pns zwarigheden zou kunnen maken Zij heoft George niet willen ontvangen toen ik het haar gevraagd heb Als George het heele stel doodsciiooti zou ik nog zeggen Verdiend loon En ik weet nog niet of hy dat niet doen zal Hij heeft de slwigen niet doodgeslagen mompelde Samantha Als hij echt razend was geweest zou er nu geen een meer leven Dat is waar Maar deze at die smalle dunne gele opschepper heeft hem de loef afgestoken En dat heeft nog nooit iemandgedaan Samantha ik zou met t grootstepleeier Hallelujah kunnen zingen Ikweet geen raad van plezier maar ik benbang ook Ik ben bang voor mïjn eigen jongen Somantho nam de oude vrouw bij den axm en drukte die zocht Toen zei ze langMam Waarom zou u het hem zeggen P Iemand moet het toch doen Laat Hazel het daa zelf doen Hemel nog aan toel riep juffrouwSpragge dïiar heb ik nooit aan gedacht Is het eigenlijk niet haar plicht Natuurlyk Ik aou niet graag in Haeel s sciioenensbaau zei Ssmantba eaoht HOOFDSTtTK XVI FEUILLETON George ging zijn kamer binnen De ratelslangen waren druk in de w er en klaar om zich te verdedigen George deed het raam open dat op de waranda uitzag Hij had twee slangen gevangen en weer in het hok gestt t toen hij Wilbur de trap hoorde afkomen Even later hoorde hij zijn moeder beleefd afscheid nemen van Hazel s bezoeker Ze vroeg hem vlurfiüg nog eens werr aan te komen Wilbur beloofde het Hij liep door de voordeur op weg naar zijn rijtuigjö en zag George bij het raam staan Goeden morgen zei George Goeden morgen mijnheer Sprake Wat 18 me dat een geschiedenis geweest Ontzettend zei George Hebt u zin binnen te komen en n praatje te maken Wilbur aarzelde Ik ben de slangen aan t vangen zri George met n onverstoorbare kalmte Misschien vindt u het wel interessant om ernaar te kijken Ik zal u niet storen zei Wilbur haa tig MorgeQocht d kom Ik wel weer eenshooren Mooi zei George Hij ging voort met slangen vangen tot hij ze allemaal weer bij elkaar had Tegen dien tijd was bet eten klaar maar er was nog geen boodwjhap voor hem ge om i van Haeel tranen en met welsprekende tus chenpoo en van stilzwijgen Wilbur was betooverd door haar openhartigheid Hij b reep dat dergelijke vergissingen als ze vóór het huwehjk plaats grepen later niet meer zullen voorkomen Hazel had zich dwaas aangesteld maar ze had hau dwaasheid Kwaar geboet Pathetisch eindigde zij Natuurlijk kun je het mij nooif vergeven De kus waarmee de vergiffenis beasegeld werd was no juist op den overloop te hooren Juffrouw Spragge hoorde hem dan ook en met groot genoegen We moeten tot ons leedwezen conatateeren dat ze ook het geeprek had afgeluisterd dat aan deze demonstratie vooraf ging Volkomen bewust en met opzet had ze voor luistervink gespeeld Toen ging ze Samantha opeoeken Het 18 voor elkaar zei ze kortaf Samantha staarde haar aan niet in staat om de raadselachtige oildrukking op haar tante gezicht te verklaren Voor elkaarP herhaalde ze Hazel zei hij haar direct begrijpend ik heb © oht met George Spragge te doen Hij heeft mijn volste sympathie Jij hebt je natuurlijk verbeeld dat je verliefd op hem was Ze vertelde hem alles tenminste bijna alles Het was een verhaal dat onderbroken werd door sachte zut ten beq ro6id met Wwdt v 0l Ze zijn het met elkaar eens geworden Ik vermoedde al zooiete Daarom heb ik aande deur geluisterd en door het sleutelgatgegluurd Zij en ik zijn nu quitte Zij stakhaar neus in mijn George s aangelegenheden en ik stak mijn neus in de hare Ze zijnelkaar nu aan het omhelzen op zoo n halve manier alsof ze zeggen wilUen maak mijn haar met in de war George had er gis renavond heel wat meer gang in Tante weet u wat er terenavond i gebeurd Ik heb samen onder dm boom ge