Goudsche Courant, vrijdag 8 augustus 1930

7 Au 6 Aug Officieel I Onden 12 08ii 12 0eK Berian BiS S 28 Parijs 9 7SM 9 70X Brussel 34 7SH 34 73 Zwitserland i8 48J7 Weenen 3S 16 36 10 Kopenhagen e6 o usm Stockholm saso St Oslo 66 7 New Yoi 2 48 i ttf Niee rfficleö Madrid 27jSI i ifn Milaan 18 00 tS flOH Praag 7 1 7 i4 STADSNIEUWS Wegens fietsen zender bel A L E to Gouda ƒ 3 subs 1 d h Wegend rgden op een weg voor motorr tutgen op meer dan 2 wi l en gealoten verklaard C C A te Waddinxveen ƒ 4 suba 2 d h K V d K te Wasaanaar ƒ 4 subs 2 d h S K te Waddinxvee imoest terechtstaan voor het feit dat hy a s eigenaar van een sloot deze op order van B en W te Waddinxveen welke order in bet belang van de gezondheid der omwtta iM n was gegeven niet had gedempt Verdachte verklaarde ter terechtzitting dat hy dat niet had gedaan omdat hy g Mi eigenaar van de sloot was In vendachtöB eigendomsacte staat hst kadastrale nummer van die sldbt wel vermeld dit was echter volgens verdachte een abuis hy had nooit een sloot gekocht Op dien grond werd verdachte aangezien niet was komen vast te staan dat verdadite de eigenaar van de sloot was overeenkoihstig het reqirisitoir van het O M viflgesproken W P te Goud werd voor het feit dat hy op een teeken van een verkeersagent als bestuurder van een motorrytuig niet onmiddellijk had gestopt veroordeeld tot een gekiboete van ƒ 4 siibs 2 d h Een r wiel stuk gereden Gistermorgen omsttwritB lOH uur 1b let ryiwielrek by W de Groot op de Turfmarkt stuk gereden door de bodewagen van L V uit Capelle a d IJrael De schade aal door L V worden vergoed Ben aamtfdlng Gistermorgen had op de Zeugeetraat hoek Lange Tiendeweg een aanryding plaats tuaschen een luxe j uto bestuurd door S B uit de Bildt en de bode M de M wonende aÖiier De luxe ajïto bekwam eenige schade aan eea der apattjprden Agenda 9 Aug 4 uur op de Markt en 8 uur in de Zaal Kunatmin Concert door het Clapton Congress Hall muziekkorps 16 Aug 3 6 uur Zaal Küastnun Soc Ons Genoegen Receptie G V B 8 uur Nieuwe Schouwburg G V B Feestavond Apothekem De Apotheek van den heer A H Teepe Gouwe zal tot en met 8 Augustus benevOTts den daarop volgenden nacht geopend zyn na 8 uur des avonds des nachts echter alleen voor recepten ning voor xoover betreft de 22 woningen aan de Z de Y tot rekening van de gemeente te nranen Voorstel van Burgemeester en Wethouders oin te besluiten de over vorige jaren wegens kindertoeslag en overwerk verschuldigde pensloenbydragen niet op ambtenaren en werklieden te verhalen Voorstel van Burgemeester en Wethouders om een aanvullend crediet te verieonen voor de herbestrating van de Burgemeester Col nstraat Voorstel van Burgemeester en Wethouders om te besluiten tot ruiling van eenterrelntje aan de Zuidkade met den heer D Nyhof Ifi Aanbieding door Burgemeester en Wethouders van het verslag van den toestand der gemeente Boskoop over het jaar 1929 Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot verkoop van de gemeentelijkeopslagplaats aan de Zijde Voorstel van Burgemeester en Wethouders om met de fa Goedewaagen en Zn bMikiera te Gouda een geldleenii aan tegaan Bondvraag Sluiting Verkoop bouwgrond Burgemeester en Wethouders stellen den Baad dezer Gemeente voor om aan den heer J A Straver een perceel bouwgrond aan de Julianastraat gelegen te verkoopen en aan den heer H Koolbergen het voormalig opslagterrein aan de Zyde Herbestraling Burg Coli ustraat In 1930 zou de Burg Coiynstraat gedeeltel k herbestraat worden Thans blykt dat het wenscheHjk is om een owwrvlakte van pl m 1300 M2 meer te bestralen In verband hiermede stellen Burgemeester en Wethouders den Raad voor hiervoor een aanvullend crediet van ƒ 960 te verieenen Aangaan geldleening Burgemeester en Wethouders stellen den Raad voor om met de fa Goedewaagen bankiers te Gouda een geldleening aan te gaan van ƒ 100 000 Betegeling speelplaats van de M U L O School aan de Ziide Burgemeester en Wethouders stellen den Raad voor om op het verzoek van het Bestuur der M U L O school aan de Zyde om gelden uit de gemeentekas beschikbaar te steUen voor de betegeling van de speelplaats naby di school gunstig te beschikken Nieuwe weg Naar w vernemen bestaat er van particuliere zyde het plan om een weg van de Zyde naar Laag Boskoop te gaan aanleggen Coop Vereen De Bonkoopsche Veiling iKi iJ r 0 heliA i2 lÖ öold Ophelia 22 30 Marcel Houyer 36 Hadley 58 W Ciaudjua J ernet 6 79 Columbia 27GO Butterfly 26 37 Mac Keiler 41 WiJli Kordes 40 59 Mad Julea Bouché Eosalandia 54 75 Florea 80 Pnoebe 65 K A Victoria 27 Poiyantharozeu 70 80 Diversen Dahlia s 41 60 ühryaamen giootbloemig 28 per stuk Glödioiaa lü h hes Tigrinum 40 Clematis DuraödL flOi Anjera 41 Verbera 84 Lelies Laaaloüuias 1 00 1 30 Clematis Pr Hendrik 6 KRIMPEN a d IJSSEL B en W stellen den gemeenteraad voor rangschikking van de gemeente in de 6de klasse voor de heffing van de personeele belasting en in de 3e klasse voor de heffing van gemeentefondsbelasting verlaging van het aantal opcenten op de vermogensbelasting van 100 tot 60 heffing van opcenten op de personeele belasting in dier voege dat behalve de tegenwoordige gemeentelyke opcenten ten getale van 50 tot 100 de provinciale opcenten ten getale van 20 en de leeningsfondsopcenten ten getale van 10 20 worden overgenomen derhalve een opcentengetal van 120 140 wyziging van de tarieven voor de grondslagen paarden en motorrötuigen in dier voege dat daarmee worden overgenomen de t enwoordige extra Ieeningsfondsopcenten op die grondslagen en heffing van 64 opcenten op de gemeentefondsbelasting Voor de belastingplichtige ingezetenen al dit beteekenen een mindere opbrengst aan belasting van ruim ƒ 20 000 SCHOONHOVBN KanttHtgerecht N S had in den namiddag van 15 Juli geioopen op het Slotsche pad onder de gemeente Noordeloos terwyl de toegang daartoe verboden was S was in verzet gekomen tegen een vonnis waarby hy was veroordeeld tot ƒ 6 boete of 3 dagen hechtenis Nu verklaarde htf voor het Kantongerecht dat opzichter Jonkers zou gezegd hebben dat hy den eenen weg niet uit mocht en den anderen wel Dit kon genoemde opzichter zich niet meer herinneren doch wèl dat verd die inbracht er altyd te hebben mogen loepen meermalen is gewaarachuwd De ambtenaar van het Openb Ministerie vertelde dat hy brieven heeft ontvangen inhoudende dat het aan den opzichter te danken is dat zy daar niet meer mogen wandelen doch deze verklaarde nu kit dit volstrekt niet het geval is De werguniingsgeschiedenis vond spr ook niet juist l dat am den een vergunning wordt gegeven door den rentmeester en aan den ander weer door den opzichter Toch heeft verd het feit gepleegd en spr eischte dat het vonnis van verzet zal worden bevestigd Ook de dames M de J en J de J hadden zich voor dergelyk overtredingen te verantwoorden Op veraoelc van den nuKlsman mr Mnrman weiden ook deie laken 14 dagen uitgesteld De te Vuren wonende A v d V had ge ioopen in den polder waarvoor h j gem geldige vergunning zou hebben Het bleek echter dat de nun wel een vischvergunning had doch deca was gegeven door den polder Vuren terwül de polder Herw jnen het vischrecht zau hebben Het betrof hier een kwestie tusschen de polder Vuren en Herwynen en de d kgraaf L P wethouder van Herwynen meende dat de polder Herwynen het volste recht heeft om vischvergonningen af tê geven deze polder zoigt voor het onderhoud en het schoonmaken van die vliet welke geheel op naam staat van laatstgenoemden polder Aangezien het hier een civiele kwestie betrof werd verdachte vrygesproken Voor het venten zonder vergunning werd tot slot H van K veroordeeld tot ƒ 1 boete of 1 dag Ji obt ais aroLWUK Succes van BensgeciniflieUL Da zangvereenigmg EaasgezhKfiieM directeur do heer K J Beun te Gouda alhier behaalde op het j l Donderdag gehouden ooncoura te Doom e6n te prijs eereprija directeurspnja benevens een prijs voor het hoogst aantal puntan £ r werd gezongen ui de hoogste atdeeJlng LAAiSiij BKUIUIXËN DRAA0tOO2fi DlBNar Een rouwzitting van den GememterHdvan Bareuth BAYRBUTH 8 Aug Ter herdenking van den dood van Slegtnd Wagner vond gisteren een rouwzitting plaats van den getueeoteraad van Bo reuth Do eerste burgemeester vertolkte de gevoelene van rouw met het overlijden van Siegtrid Wagner De stad Bayreuth belooft de zwaar beproeldo lomilie dat zjj alles in het werk tal stellen om den arbeid van Siegtrid Wagner voort te zetten en m stand te iiouden opdat he levenswerk van Wagnet esu monument voor iiem zal ojn De begrafenis van Siegfried W giMr BAÏBEUTH 8 Aug Heden had de begrafenis va Siegfried Wagner plaate Een groote menigte trok bedes langs db baar die m de kerk atond opgebaard In de keirk bevonden zich de eclitgenoote van Siegfried Wagner de ot konmgm van fiulg nje en vele autoriteiten Tegen elf uiur b oouen de pleclitit edeu in de kerk Deken Wolfart hiold de U krede De bekende muzikale down Qtvtk trekt neh temg PARIJS 8 Aug De bejcendo muzikale clown Grodt heetft besloten zich uit da tooneelwereld terug te treken Hy sal zich met zyn vrouw vestigen op z n villa te San Bemo DuitKh vliogtuig verongelukt De bemanning omgekomen STOCKHOLM 8 Aug Het vliegtuig D1W6 van de Deutsche Lufthansa dat gisteravond bit Stockholm ar Vertrokken ia hedenmorgen nabij Valdemarsvü in zinkenden toestand gevonden De beide inzittendMi kapt W Langenke en de radio telegraiiat zijn waarschijnlyk am het Iovèd gekomen Een duiker hoeft uitgemaakt dat aioh geen lijken aan boord bevinden Groote overstroomingen Uit Moskop wordt gemeld dat tengevolg vw den voortdurenden regenval de zijrivieren van de Wolga sterk gewassen zyn zoodat de Wolga in de nabyheid van NidsjtNovgorod buiten haar oevers is getreden 100 000 boomstammen die gereed waren om de Wolga af te worden gevlot yn losgeraakt en dry ven thans loa langs de zijrivieren der Wolga af Dichtby Nidsji Novgorod moest de Wolgaacheepvaart worden gestaakt omdat de boomatammen een ernstig karakter voor de schepen opleverden De bevolkmg werkt aan het oph oogen der dyken Beurs van AnuterdanL WI88£IJE0SBSK r GOUDA 8 Augustus 1Ö30 Uitbreiding peraoneel xweminrichting en verfaooging loon bureauliate De conimiasie van toenicht op de Bad en Zwemmrichtmg heeft onder de aandacht van B en V gebraoht dat hot gebruik dat Van ie zwcminrichting WQrdt gemaidct dermate toeneemt dat aanstellmg van een volle kracht die het werk van de badvrouw en len deele dat v n den badknecht overneemt noodig ia geworden In verband met het fait dat de tegenwoordige badvrouw welke functie tot voor kort geen volle kracht eischte na afloop van dit seizoen ontslag wordt verleeaid is hst gewensoht deze aanstelling voorloopig tijdelijk te docoi rachied n Niettwnm is uj aanstonds noodig orndut de werktijdaai van het tegenwoordige personeel het reeds noodzakelijk maken dat iiiertoe wordt overgegaan Bestendiging van den te enwoordigeu toestand is inderdaad niet langer mogeUjk wil men b ecii eenlgszin aanhouden ien toeloop van beeoekers verantwoord zijn Het komt B en W dan ook met de commissie noodzakelijk voor dat overgegaan wordt iqt de 1 dienst neming Van een volle vrouwelijke kracht zoodtt z den Raad met het oog op het bepaalde bij art 6 van de verordeimig voor de Stedelijke Bad en Zweininrichtingeo vooratellen daartoe te besluiten De aanatelüng kan voorloopig voor den varderen duur van het zomerseiïOen 1930 geschieden en wel op hetzelfde weekloon als voot de mannelijke kracht den badknecht in het Loonbeshiit 1929 ia bepflrtlH Beiden verrichten hetzelfde werk BOodat huji ook hetzelfde loon toekomt De commissie merkt verder op dat zij wftsr de nieuwe vrouwelijke badknecht ook de bureauhste moet vervangen de taak van de bureauJiflte feitelijk verantwoordehjker vindt dan die van den badknecht waarom zij er op aandringt de bureauliaie eveneens een we loon van f 28 35 te geven Waar deze verantwoordelijkheid eigenlijk met het loopende seizoen al toegenomen Is komt het haar voor dat de Verhooging dient ïq te gtt n op 13 Mei 1030 Over dit vooretel wonnen B en W hetadviea in van de Centrale Commissie voor Ö O m zake werklied en aangel genheden die haar heeft berioht dat zij zich met hetworstel der commissie van toezicht op deBaden Zwennnrichting om de bureaulisteder awemin richting te plaatsen in groep I van het Loonbesluit 1929 weekloon f 28 36 kan vereenigea Wijziging i rordening voor het openbaar buitengewoon lager onderwtja Volgene het bepaalde in artikel W der Verordening voor het Openbaar Buitengewoon Lager Onderwijs Gemeenteblad no 433 kunnen kinderen niet woonachtig in de gemeente Gouda bij vMdoende plaatsruimte alleen tot de buitengewone school worden toegelaten indien het bestuuï der gemeente waaruit zij afkomatïg zijn zich bereid heeft verklaard ean bijdrage in de kosten yan hun onderwijs te verleej en on den voet vtth aft 18 rfer tpveagenoerrtdé Verordening Dit artikel bepaalt dat deze bijdrage bedraagt de gemiddelde netto koeten per leerling per iaar De in artikej 14 bedoelde bereidvefklaringen de school wordt momenteel door tien buitenleeilingen bezocht werden op verdek van B en W steeds door de gemeentebesturen afgegeven zonder dat daartegen etsiig bezwaar werd gemaakt De Raad van Alphen a d RiJn denkt er echter anders over Op verzoek van B en W om de bijdrage te verleenen voor een leerling uit dife gemeente kregen zij ten antwoord dat de Raad overeenkomstig hef voorstel van Burgemeestef en Wethouders cii daartoe niet bfereid heeft verklaard omdat daar tet plaatse én bijzondere school voor buitengewoon er onderwijs is gevesm lp welke sdlool het yolgen van het godsdienstonderwijs riiet verplichtend is De ouders van den beti okken leerling willen echter onder geen beding anders dan openöaar onderwijs voor hun kind en aangezien wlJieht particulieren en of vereenigingen öMeid zijn de bijdrage te betalen die Alpfien geweigerd heeft meenen B en W de nyhjkheid daartoe te moeten scheppen it kan geschieden door voor de buitengewone school een regehng te treffen dienet mogelijk maakt dat in geval van weigering van een gemeentebestuur de oudere If of anderen de bijdrage betalen J vertrouwen dat de Raad zich hiermwe aai kunnen vereenigpn en daarvan oi js Bal geven door de vaetsteUing van bijgevoegd concepUbeslbh Aankoop W4ter M ng de Steinkade Je gelegenheid he ft zicb voorgedaan om mden tegenwoordige eigaiaar den heer t oms alhier het li ge de Steinkade ge 6n Irreëel water sectie K no 1853 groot JJ M2 aan te koop n aW V A igendom van dit J ycjr de gemsente van belang achten Motor en röwielwet S rM wtr t en de Plersonweg Burcem wotorrytuigen TeE Wethouders hebboo be 1 éï M verklaren voor het berij r dan w 1 motorrijtuigen op Vaï at Pieraonweg en f de vT n P den Winterd k Ijj KW in de vergadering van £ Ang bewlÜÏ f P voor n h7 30 dagen na t Ï T moet Wien Wi tjfr r iiend M vao ottv n ï 8 die een be ngrt afgeeft ilangekondigd UIT DEN OlkrREK BODEGRAtËN Kaner van Koophandel De Kamer van Koophandel deelt male dat de zaak in landbouwa rtikelen van Wed h Oskam Kerkstraat l alhier is opgeheven dat bij de Woei sche Llzer en BoUwmaterialenhandel Yporstraat 34 te Woerden is ontslagen al OC ir P G Kars orjf uit r den li Go m A HoogcM dyk ilwammerdam benoemd tot Dir P A Bidé en tot Comm E Barman Bilthoven dat het kantoor van Fa Hs Vroege Willemstraat alhier is verplaatst naar Woerden Steonkuilen ontslagen aisiCommissaris by de Coop iLandbouwvereew g Helpt Elkaar Joh Micbielen en alwoodanig benoemd M Scheer te Bodegraven Het adres van het kantoor is Brugstraat 2 te Bodegraven het kantoor van de Coop Groothandel5vereeniging De HandeJskamer F kaaahandel te Gouds is verplaatst vpn Nieuwe Haven 229 ütAr Kattensingei 37 39 aldaar N V Blectrische Pannen en Tegelfabriek De Rynstreek Rijndyk 38 Barwoutswaarder uitgetreden als Comm Joh Straatman Rotterdam D T Blanken Rotterdam P M Stolk Woerden en benoemd tot Dir P G P Hliysers en P M Stolk Woerden en als Comm A Eisenbergér den Haag Mevr de Wed J Stolk HeuMveldt Rotterdam en M Stolk Rotterdam en Mevr Huyaers tolk te Woer dep BOSKOOP Qenteenteraad De Raad dezer gemeente sai byeenkomen op Dinsdag li Aug a s Onderwerpen ter behandoling Opening Trekkmg va i nummer voorstemming en rontivraag Vaststelling fer notulen van de vergadering van 20 Juni 1Ö30 Ingekomen stukken j Mededeelingen Voorstel van Burgemewter en Wéthouders om over te gaan tot de benoemingvan drie leden en een plaatsvervangend Hdder Raadscpmmissie voor mderzoek vanbegrootingen en rekenhigen Voorstel van B en W om over tegaan tot benoeming van gedelegeerden derGemeente in de Besturen van Bouwvereenigingen Voorstel van Burgemeester en Wethouders om over te gaan tot benoeming vantwee leden der Commissie van Toezicht opden Tuinbouwcursus Voorstel van Burgemeester en Wethouders om over te gaan tot benoeming vantwee gedelegeerden der Gemeente in deBadhuiscommisaie Voorstel van Burgemeester en Wethouders om te besluiten tot den verkoopvan een perceel bouwgrond aan de Julianastraat aan den heer J A Straver Advies van Burgemeester en Wethouders op een verzoek van hk Bestuur der M U L O school aan de iZyde om op grond van art 72 der Lager Onderw swet 1 20 gelden uit de gemeentekas beschikbaar testellen voor betegeling van de speelplaats Voorstel van Burgoneester en Wethouders om over te gaan tot nitloting van 3 obligaties der leenSng Oorspronkelijkgroot ƒ S4 00a Voorstel van Burgemeester en Wethouders om te besluiten het ongedekte verlies van de Bouwvereeniging Onze Wo BeursoTerzidit Calvé Deltl waren oP de beurs heden jöed van loon terwijl Aku enkele punten boven 90 pet kwamen Philipeaandeelen waren eveneens beter gedisponeerd hetgeen de noteering tot 350 deed aantrekken Do Aocoustiekaandeelen waren goed prijshoudead Van de Mijnwaarden trokjuo Boeions groote belangstelling waarbij wederom koersverbetering viel waar te nemen Oliewaarden hadden een goede markt Tabakken lagen builen de beiMigstelling en wezen kleme verschillen aan Rubbers wetden o kleine schaal verhan deld en bleven genükkelijk op t en Voor Snikerwaarden bestend nief vee belangstelling alleen H V A werden in een open hoek verhandeld De stemming was vast en soowel dil londe als de minder oonrante oorten stelden aich op hooger niveau ScheopT aandeelen hadden een sUl voorkomen Seheepv Unies golden een kleinigheid hooger Anierik londeen waren verwaarloosd RADIO TELBGBAFISCH WEERBERICHT S Aug I Vemadvting Zwakke ot matige juidI 8 lelijke wmd afwieselende bewolking ge leidelijk iets warmer minder regen in het hoek Bande veAe exein riaren van de Londeneche uitgave worden in Amerika fein nengesmo keld en maken hoog e prvjsen ITAUif De munten voor hat Vatieaan Naar de N R Ct meldi luititien Zaterdaff ochtend te Bome Mosconj de ItaUaanadke minister van financiën en de igouvemevr der Vatkaansche stad Conunendaten Serafini een muntanconveotw tusschen du Vat caansche £ t en de ïtaliaansche regeering gesloten Op grond d zer conventie neemt de Ronaeinsche munt de munten der Vaticawsche overheid over welke in geheel Italië tot een geregelden koers zujlen worden toegelaten Bijzondere b alingen regelen de hoeveelheid Yat caansche munten die binnen tien jaren ki achtens de conventie kunnen worden gegta ren Orereenkomat net Ruriand Insske Mnkoap producten Italiaanscbe i aiuBtrie MoBconi en Bottai ala vertegenwoordigers der Italiaansche regeerin en de ad junctvolkscommissaris 1jobimow ala vertegenwoordiger der aovjetregeering hebbenheden een overeenkomst geteekend beooigende de evonlering van den aaakoopvan producten éer Italiaansche industrieNa d ndexteakeiung heeft Mussolini Ljobimow pnt ai g n met men hjj zich lang enviifendBdhri l onderhield T i BINNENLAND De Siameescbe bezoekers In d residentie aangekomen Gisteroohtead half elf zijn uit Hamburg de Smn eeeche prine Damrong en zijn beide dochter prinses Pooti Diakul en prinaCB Pilai Diakul per S S trem in de residentie aafigekomen voor een beooek vtui enkele dagen dat in het bijzonder ten doel heèfE een bezoek aan de Konmgin en kenniamaking ook met de overige leden van onze koninklijke familie Op het perron werden de SJameefiche vorstelijke personen evenals Maandag j 1 de JapanRclie Prins en Prinses offioieel onU vangen Graaf du Monceau grootmeeeter en opperceröniOAtemeester van de Koningin begroette prins Damrmig uit naam van de Koningin waarna hij de beide prinseasen verwelkomde Uit naam van den minister van Bujtenlandsche Kaken heette jhr mr Rendorp referendaris chef van het protocol aan het Dep den prins en zijn doohters welkom Bij de aankomst was o a aanwezig de Sifjnii esche consul te Amsterdam de heer Ö H P Mackay De eerste atalmeester van de Koningin RFC barop BentincK bevond ich in de koninklijke Waohtzaai ten einde de Siamees ache gasten te begeleiden op hun nt in hofaufo s nflar het koninklijk paleis aan het Noordeinde Gistermiddag bood jninister Beelaerto v Blokland ptms Damrong ea zijn dochlern en enkele genoodigiien een noenmaal Ban Hedenmorgen vertrokken de Siaroeeeche prins en de prinsessen om ien uprin uto s vsq het koninklijk staldepartement naar Soestdijk Daar zal de koningin h n ontvan gen 1 huil een noenmaal aanbieden Het Javanscb bezoek f Naar Delft Rotterdam en Warmond Boottocht op de Kagerplaa tn Gistermorgen half 10 heeft de Japansche Prins Takniijatsoe en eijn gemalin Prinses Kikuko eën bezoek gebracht an de Nieuwe Kerk te Delft De Prins heeft een krans gel d op het grafmonument van Prme Willem den Zwij er Deie krana was uitgevoerd in de Japansche kleufen én versierd met linten in de Ji Minschè en Hollandsche kleuren Omstreeks kwart voor 10 vertrok het gezelschi ïiaar de Delft pc4ie aardewerkfabriejj dePtfrceleyne Flesch waar het werd ontvangen door de directeuien de heeren V d Hoop erf Adriani Bezichhgd werden d showroom en een der schilderzalen Met groqte belangstelling werd nog bezichtigd een collectie raó oüd DcUtach geschenk van Koning Willem III ert het nieuwe DeHtacli en lu6 tre aardewerk Omstreeks tien uur werd de reis naar Rotterdam vervolgd Te Rotterdam Om half II zijn prins en prinses Takaniafsoe bij het stadhuis te Rotterdam aangekomen Er waa zetr voel belangstelling de politie had voor een ruime afzetting zorg gedragen Nadat het gezelschap de burgerzaal binnengelaid is op het bt ge het Japansche volkalie g tpecld dal staande is aangehoord Daarna werden vcrverfichmgen aangelK den waarna men naar het havrnkwartier IS gegaan n een tocht door de havens i gemapkt waaraa i o k de burgemeester heeft deelgenomen Boottocht op de Kaag De Japansche prins eti ïirinses Takamateoe arriveerden deg middags met gevolg w o ook de Japansche gezant in auto s aan de jaehthayens t Port en Cieco te Warmond De hooge bezeekers maakten vervolgens een boottoch op de Kapermeren en keerden t ongeveer half 6 in de jachHiavea ferug Zij waren zeer voldaan over de Nederlandache meren In de haven werden zij milvangen door den hurgemewtpr tan Warmond d m heer KefelBa 1gji wethouder Oudshoorn De bedrij f sUri ven In den Haag Worden ook de tarieven voor electriniteit gas en water veriaagd Naar aanleidmg van een bericht in het Vad over de komende nieuwe verlaging van het gcmepjit li k telefoon tarief vernam het H Volk van öffiEieuse zijde dat dit niet de eenige tariefsverlaging za wezen Ook de tarieven vo r eleetricifeil gas en water zullen naar beneden gaan Een en ander houdt verband met de zeet gunstige bedrijfeuitkomaten in het afgeloopen jaar en de vetwaciitiogeir omti dttt dè opbraqgst der b laatmgen en bedrijfatarieven in het volgmd jaar Het ia s fe niet uitgesloten dat ook het aantal opcenten op de nieuwe Fondsbelastmg minder zal worden dan aanvankelijk werd aangenomen dua mmder dan 1 £ De boycot tiiS Öoitiche eoed ren Werknemcre de dupe Motie van den Nederl bond in Duitackland Het degelijkflch bestuur Van den Nederlaiidachen Bond in Duitachland heeft de volgende motie aangenomen Het bestuur van den Nederlandidien Bond in Duitechland heeft op zijn vergadenng van 5 Augnatu met verontrusting kennis genomen van een bericht in de Berlijnsohe pers waarin mededeelmge waren vervat over een boycot beweging tegen do Duitsche arbeiders in Nederlandeoha bedrijven Het ligt niet op den weg van den Nederlandschen Bond in Duitschland om zich te mengen i de wrijving die op het ge4iied der handelapolitiek tusschen Duitsohland en Nederland is ontstaan Het bestuur vanden N B i D zou het echter ten zeerste betreuren indien de hierdoor ontstane conflicten zouden eiden tot maatregelen over en weer tegen de werknemers van Duitsche nationaliteit in Nederland en Nederlandsche nationaliteit in Duitschland Het bestuur van den N B i D heeft reeds kunnen conatateeten dat van de zijde van de Duitseh werkgevers sinds gerulmen tijd een druk op de Nederlandache werknemers in het bijzonder in Weet Duitschland wordt geoefend en deze ondanks een overeenkomst nopens gelijkstelling tusaehen Nederlandsche en Duiteche werknemers van beide regeeringen bij voorkeur voor ontslag III aanmerking komen terwijl zelfs met ontslag wordt gedreigd indien deze Nederland ache arbeidera zich niet laten naturaliseeren en daardoor waai schijnlijk slechte Duitschere worden Het bestuur van den N B in D heeft er geen oogenblik aan gedacht van Nederlandsche zijde dergelijke maatregelen als repreeaili te propagceren Het bestuur heeft integendeel de hoop gekoesterd en maatregelen overwogen om in dezen zin te werken dat zoowel de Duitsche arbeiders in Nederland ah de Nederlandache arbeidera in Diuts fliland zoover zij to t tevredenheiid van werkgevera hun werk verrichten in dienst worden gehouden aoo lang zulks mogelijk is Nu de toestanden verscherpt worden door de eoonomieche uiteenzetting tusschen Nederland en Duitschland spreekt het bestuur van den Nederlandschen Bond in Duitachland nadrukkelijk de hoop uit dat dit oonflict niet zfil worden uitgevochten op den rug vah de werknemers Het begtuur gaat hierbij uit van de overweging dat niet slechts het ontslag voor deze menschen op zich zelf leed en ellende beteekent maar dat over en weer een groot aantal van deze menscJien zou worden gedwongen om met hun gezinnen uit hunomgeving naar hun reap vaderlanden terugte keeren daar geheel ontworteld en armlastig zouden moeten worden Het bestuur hoopt daarom dat alwM hetoMj door ifegeeringamaatregelen hetïij door het juiste inzicht van de werkgevers in Duitachland en Nederland middelen en wegen gevonden worden om niet de Nederlandache en Duitache arbeiders méér dan in de slechte econoinlachc tijden toch reeds hef geval is het slachtoffer te laten worden van de Bconoraiadipolitfeke toestanden GEMENGDE BERICHTEN Era gevaarlUk incident Vt rstelling met knal effect Vrijdagav4Wid zou circus Roberti in Ameide zijn eerste voorstellmg geven maar wegens te geringe opkomst kon de voorstelling niet doorgaan Zaterdagavond was er meer animo aardige rijtoeren werden vertoond en tot fllot een prachtige film Het eind van het bezoek waa nog al rumoerig Het terrein waarop het circus was opgesteld waa verhuurd door A P van Bruggen Na afloop der voorstelling ging de verhuurder van het terrein om zijn geld Doordat het circus een dag niet gespeeld had wilde de circuadirecteur voor dien dag niet betalen zooals volgens zijn zeggen was overeengekomen Hierop ontstond een woordenwisseling die steeds scherper werd en waarbij Van Biuggen zeide Geef het geld en ala ie het niet geeft dstn haal ik een geweer en ik schiet je kapot Van Bruggen haalde een jachtgeweer en Jacob Bietveld nep nog Niet ediieten dooh het schot ging af terwijl het geweer nog juist op zij geduwd werd De circusdireeteur die vlak voor t geweer stond met de handen omhoog werdmet geraakt Hierop werd met revolvers geséhoten door her circuspersoneel Een algemeenè verwarring ontstond en de politlit werd gewaarschuwd De gemeente veldwachter stelde een onderzoek in en daarna werd de circ usdirecteur diens knecht en Van Bruggen een verhoor afgenomen ten raadhuize door den burgemeester Cn den veldwarfiter Dinsdag j 1 is Van Bruggen wegens poging tot doodslag door d politie geleld voor den Officier van Justitie te Dordrecht Van Bruggen kon na in verhoor geweest te zijn bij den rechtercooimUsariB zich naar huis begeven Het herinnert nog aan middeleeuwsche toestanden in kleine genïeenten als er 8t eds gevochten moet worden wanneer e leta bijzondere te doen is Opvliegende heer over sUn teentjes geredm Twee andere voetgangem d dupe In de Lanastraat te Baara reed e en auto uit Nijkerk een voetganger over de teenen De man ontstak hiewver in hevige woede en ging den autotoeatuurder te lijf Deze verloor de macht over zijn stuur waardoor de wagen plotseling vw dichting veranderde en een tweetal vooifflSigSi eiB aanreed Van de tw a Alaohtoffeis bleek er vcOgeoe de Tijd één aware inwendige kneuzingen 1 te hebben opgeloopen zoodat hij in het zie J kenhuis moeat worden opgmomen de ander kon na verbonden te Mjn naar huia worden overgebrftct Veraart s nieuwe regenproeven In SeMpbot een mialukking in Scheveninifen BeKhiifving van een mederegtmverwekker Glarten orgen nam onze regenmaker de heer Veraart eenige voorproeven op Schiphol Te omstreeks half é n steeg een militair vliegtuig uit Soest rberg de 801 een driemotorige boanmenwerper gepïloteerd door den sergeant vlieger Wamaar en bemand met den eersten luitenant Visch en den marconistsergeant van Werkhoven op Het doel was regen te verwekken en het wolkendek te doen scheuren Vanaf het vliegveld sloegen wy met veel belangstelling de proeven gade Zou het lukken Aan regen hebben wij den lafttsten tijd geen gebrek gehad maar het scheuren van het wolkendek zou ons zeer aangenaam zUn Overal dreven zware wolkenbanken hooger en hooger steeg de 801 dan weer verr dwi nend in de dikke met regen bezwangerde wolken dan weer scherp a£geteekend tegen de stukken strak blauwe lu ht Eindelijk te ruim half één toen het toestel op ongeveer 200O meter gekomen was begon de 801 zü n 800 K G zware galaat uit te strooien een witfe streep achter het toestel teekenend Met spanning sloeg het kleine ptibüek de evoluttea gade maar er gebeurde niets gisen scheurend wolkendek en geen regen n half uur lang cirkelde het toestel op groote hoogte rond 2oo nu en dan vertoonde de zon zich even zoo nu en dan druppelde de egen maax noch het een noch het ander konden wjj toeschrijven aan de proeven des heeren V raarts Te kwart voor één stond de bommenwerper weer veilig en wel op het vliegveld 1 300 K G waren uitgeworpen zoo vertelde luitenant Visch de wolken waren wat donkerder van tint geworden maar tfekder waren er geen reactie waargenomen Onze hoopt is gevestigd op de proeven die s middags boven Sdieveningen zonden worden genomenDe heer Veraard wij weten het reeds geeft den moed niet spoedig op hij is een man met optimiaroe de eigenschap by uitnemendheid van Sï n die de wereld iets nieuws breiden Zoo werd dan te yfer uur het startsignaal gegeven voor de béide groote verkeersvlieg tuigen van de K tl M en het driemotorige militaire vliegtufg niet zich medevoerend ruim 2000 K G on Tgekoeld ija Aan boord van d P H A G A de grootste en nieuwste iriidhlne van de K L M vlogen we richtin f Scheveningen in het gezelschap van 14IO0 K G ondergeko lcj as Te vipT uijr fiwürfW lag fiohevèrrin n inder ona het strand n de pier waren drukker dan wij het de laatste dagen gewoon waren en hoewel er regen genoeg viel waa de belangstelling viior den regenverwekker nog geenszins venninderd Hooger en hooger steeg de machine SrynB deed z n Fokker boven de wolkenklimmen Op 2000 M hoogt enkele kilometers uit de kust werd het signaal gegeven i s storten Vele handen maken licht werk we trokken onze handschoenen aan en onze regenmakerstaak begon De eene zak na den andere werd door de vensters geleegd op de wolk waar wjj het op voorzien hadden en die regen moest veroorzaken om later de zon vriendelijk door te laten De top van de wolk steeg zij breidde zich uit naar i eneden werd zwarter van kleur kortom werd van mooi weer wolk regenwolk maar of er regen geproduceerd werd of niet we konden het niet met zekerheid const iteeren Ka langen tijd boven Scheveningen en t en Haag te hebben geplaneerd werd de tocht voortgezet naar Waalhaven Weer waa een poging gedaan om de techniek over de natuur te doen zegevieren of het gelukt was Van andere zyde meldt men ons Aan belangstelling voor de regenproeven die de heer Veraart met eenige medewerkers gistermiddag boven Scheveningen zou houden heeft het op den strandboulevard en aie pier niet ontbroken en aan wolken evenmin De weersomstandigheid was van dien aard dat bijna iedef en was voorzien van regenjas of mantel Ainder dat men gevaar liepj door ymn dan ook te worden bespot Iffei kon n l eik oogenblik èen natuurlijk buitje verVAchten Intuaschen zon t Euidwcsten wind hebben de lucht droog gehouden Te kwart over vier verscheen hoog in de wolken de eerste vliegmachine die spoedig door een tweede derde v4rde en vijfde werd gevolgd Zü manoeuvreerden een half unr lang hoog en laag boven Scheveningen en lebben naar het zich liet aanzien haar lading ijs wel op de wolken losgelaten doch van eenigen regw heeft althans te Scheveningen niemand iets gemerkt Tegen v f uur hernam de boulevard zijnop dit uur en op dfigen als deze gewonewnzfen j De NodeHaadselie ReUv re niging naar Antworp Op 2 ndag 7 Augustus zullen 17 leden van de Nederlandscbe ReiaVereeniging met een speciaal voor dat doel gereserveerd K L M vliegtuig een vliegtocht maken naar de Antwerpsche tentoonstelling en terug In September zal de Nededandsche Ite a vefeeniging een tweedien vliegtocht na r Antwerpen organiseeren ïtet Slei mp te Ommen Hevige storm en hevi e regens teisteren de toileiu D ¥ iff stand in Bn Kflsdi lndië De laatste dagen v i het korte bestaan van de Ünunensche internationale tentenatad kenmerkten zich m de eerste pl ts door verschiUendie aanvallen der natvurelementen gericht tegen de tydelii ke Jimien behuizingen zoowel ala tegen de goede stemming die hier in dit moderne Babel pleegt te heerachen Onweer storm en hi vige stortregens vemrochten ecLter slechts een enkele tent onbruikbaai te maken lerwüi de opgewektheid en welwillynda ondeilu e hulpvaardigheid die hier de omgang tusschen de vele nationaliteiten standen en professies bepaalt geen oogenblik werd verstoord Onder de vele vragen door Kriahnamurti op deze laatste ochtendbijeenkomst nog beantwoord had er een betrekking op de nuidige toestand in £ ngelsch lindié Men wenschte zyn opinie in dezen te vernemen Hu antwoordite dat liU t politiek als zoodanig met inliet Paiitiek was zeide hij alechta een tak van A i boom en hij bemoeide zich alleen met ie wortüls en met de boom als geheel Zoo ook beantwoordde hü de vraag Wat Jieeft de Labour partij van Kriahnamurti te verwachten met te verklaren dat hij tot geen enkele partij poUtielw of anderszm Iwhoorde Politieke partijen betrekken slechts een züde van s menschen ileven in hun actie Wel echter verklaarde hij het een goed ding te werken voor het tot atand komen van een regeering die tot doel heeft gelijke kanaen voor een ieder zorwier onderscheid te scheppen Waar velen in hem voor alles nog den Oosterling zien deed hy met nadruk uititomen dat hü persoonlijk zich aan geen enkele natioruiliteit gebonden dchtte Op het plan waarop hij sprak bestonden geen speciaal Oosterache of Wes tersche maar sïechts aig meen menachelijl problemen Hij reisde uitsluitend uit practiachen overweging op een Engelsche paa die hem in staat stelde de door menschen gemaakte grenzen te overschrijden Een vraaig waarvan Kriahnamurti de goede ibedoeling zeer waardeerde en die hem tevens klaarblijkelijk zeer amuseerde was yHebt gij zelf nog moedijkheden Het antwoord luidde Tot myn spijt moet ik u antwoorden dat ik er geen meer heb Ik beschouw het leven niet ala een pr eem er is geen probleem voor wie tot begrip gekomen iS Wanneer men het zuivere zijn In zichzelf verwerkelijkt heeft bestaan er geen moeiten geen bestrevïngen geen problemen meer ftlaar dit eischt voortdurend open aandacht Maandagavond had in de groote voordrachttent een door de kampbewonera zelf georganiseerd concert plaats Een gevarieeixi programma werd uitgevoerd onder a gemecne leidmg van de Brusselsche musicus Obrecht Het hoogtepunjt van het progranunA VöSrmde de pianrfeolo van Eliy Noy die zich met veile anderQ Jfudtende persoonlijkheden uit de kunstenaarswereld onder de kampbewoners bevind Ook Dmtidagmiddag liet BUy Ney haar kampgenooten nog eenmaai van haar spel genieten De Jftvaanache danaer Jodjana gaf op Dinsdagavond in het openluchttheater e demonstratie van ziJn kunst Ook de laatste dag werden door Krishnamurti na een kort reaumee van wat hij de vorige dagen gezegd had nog verschiJlende vragen beantwoord Een daarvan had betrekking op het zakenleven waarin men toch aldus de vrager onmogelijk een ieder met dezelfde welwillendheid en zonder gevoel van afgescheidenheid tegemoet kan treden wil men niet gedwongen zijn zyn zaak weldra te sluiten Aan den andere kant wordt echter door Krishnamurti voor diegenen die naar bevrijding streven zulk een houding tegenover een ieder als eisch gesteld Krishnamurti antwoordde hierop dat er voor wat het materieele betrcft noodzake lijkerwijze een zeker compromis moest zijnWie echter naar bevrijding streeft en verstandelijk en emotioneel reeds aan het vrijworden is zal dit compromis tot een minimum beperken Naar aaiüeiding van een jidere vraag verltlaarde Kriahnamart nogmaals dat er voor den bevryden menach niet zooiets als een offer bestond zijn eigen afslaan b v van het financieel voor hem buitengewoon voordeelige aanbod uit Hollywood had voor hem geen oogenblik liet brengen van een offer betekent Donderdag vertrok het meerendeel der Ommensche kampgangers naar hun diverse landen en behoorde deze moderne tiendaagsche internationale stad w ar vrijwel ade met vrijwillige kraditen in gang wordt gehouden wederom tot het verleden Kakkerlakkenplaag te Deventer Een besmette wijk Fen der stadswijken te Deventer in de binnenstad wordt sedert eenigöi tijd leelijk verontrust door kakkerlakken In deze buurt stort aldua hét Hbid de gemeen ter umiging het opgehaald huisvuil over uit kleine in grootere voertuigen Bij dat vuil 18 ook d aJval van bakkerijen Nu heeft de dienst der Reiniging bepaald dat als afval uit koekfabriekeo etc wordt medegegeven daarm de kakkerlèkkenmoe ten zijn gedood Het schijnt dat aan dat voorschrift in een enkel geval niet is voldaan Altliana het is aan de arbeddere van den dienst ontgaan dat zich in de wagentjes vele levende insecten van de genoemde soort bevonden De kakkerlakken moeten zich in den Warmen voorzomer geweldig op het gemeentelijk terrein hebben vermeerderd en zijn daarna tochten in de omgeving gaan ondernemen met gevolg dat een groot aantal tuinen en later de huizen daarbij behoorend rijn besmet zoo erg dat het ert voor velen onhoudbaar werd Het bleek dat de bruine en gele n riëteiten zich o in en bij de huizen in groot vermeerderden In de bedden bij i jii de keukens in de huisksmera letteiljll overal w nelt het van de vieze tonen Van deskundige zijde wordt als beafar dingsmiddel aangegeven een papje van atiytsei met suiker en arsenicum of van 25 dee len havermout o tarwaRemelen met sniker en één deel Parijach groHi Beide middelen zijn vergiftig Tragische hnwelüksreia Het auto mgeluk te Maastricht Na de verrichte sectie is het lijk van mevrouw Hilton die bij de auto botsing op den Meerssenerweg te Maastricht op zoo noodlottige wijze om het leven kwam vrijgegeven Voor vijf weken huwden de heer en rr vrouw Hilton in Engeland en waren thans op hunne hqwelijkareis op het vasteland van Europa Het stoffelijk overschot van mevr Hilton die 22 jaar was al voorloopig worden bijgezet op het kerkhof te Maaatricht om op het pinde dezer maand overgebracht te worden naar Amerika Mevrouw Hilton was d dochter van een Engelsche dominee De heer Hilton verliet gisteren het hoapitaal Hij is zeer onder den indruk van het tragisch lot dat hem trof Woensdagavond gmg hij volgens de Mfib op buitengewoon vriendschappelijke wijze den heer Steunenbrink de hand reiken hiermee Willend aantoonen dat bij deze aanrijding geen sprake ïm van persoonlijke schuld doch slechts van een noodlottigen samenloop van omstandigheden Een Pelikaan op stap Gistermorgen tegen 10 uur ib te Ainflterdam plotseling een pelikaan uJt een der ArtiBvijvera opgestegen om iets meer van de weiéld te zien Hij verdween in de richting vau bet IJ en streek neer In het Ooaterdok tot groote verbazmg van de daar liggende schipoerë Toen in Artjs daarvan bericht ItwaMl zijn oppassers op weg gegaan om den atgedwaalden pelikaan weer tot de orde te roepen Hun pogmgen faalden en zij keerden huiswaarts om meer passend vangmaleriaal te halen Intuaschen zwom de vluchteling niet geheel in volle vrijhej d door het dok want schippers gehoord hebbende waar de vreemde eend vandaan kwam begonnen een jacht in bootjea Hiertegen moest de pelikaan het afleggen en een paar uur later arriveerde de reiziger weer iq Artis LAND EN TUINBOUW De boycot van Daitsche waren Het Utreohtsch Landbouw Genootschap meldt aan het Hld Naar aanleiding van het feit dat de F Z N ijn 433 aangeslAteu zuivelfabrieken m overweging heeft gegeven geen artikelen meer te betrekken uit Duitschland alsmaatregpl tegen de door Duitschland steeds hooier opgevoerde invoerrechten héett bjt Utrectitach Landbouw Genootschap gemeend dese aiitie krachtig te moeten steuaati De invoer aan boter en kaas tusacben Duitachland en Finland afgesloten bedraigt voor de boter ongeveer 80 pet en voor de kaas bijna 36 pet meer dan de invoer hiervan m 1929 Voor elke van deze gectmtraeteerde hoeveelheid niet afgenomen 100 K G boter zal Duitschland 30 B M en voor 100 K G kaas niet afgenomen kaas 6 K M san Finland vergoeden De meesttiegunstigings clausule wordt hierdoor geheel ter zijde gesteld waaidoor de bovengemelde actie geheel gerechtvaar digd wordt De totale Duitsche invoerwaarde bedroeg in 1929 ongeveer 9924 millioen mark waarvan ons land ruim 1 7 deel betrok of voor ongeveer 1355 millioen dan volgde Amerika met 991 millioen of 1 10 w Engeland met 73S milUoen of 1 13 deel Hiertegenover staat onze door de Duitache protectlemaattïigelen ainemtende uitvoer naar Duitschland terwijl de Duitsche uitvoer naar ons land in 1029 16 pot grooter was dan m 1928 en veel grootei is dan onze mvoer in Duitschland Uit een oogpunt van zelfbehoud is bet noodzakelijk dat alle krachten ingAspannen worsten om Duitschland aan den lijve te laten gevoelen dat een dergelijke grove mate van protectie niet door den beugd kan Naar het Centraal Bureau uit het K H L C ons mededeelt wil deze groote Mokooporganisatie waarbij een 800 landbwif aan koop vereen igmgen zijn aangesloten niet vnn bovenaf ageeren om Duitsche mestsWfen en voederartijtelen te bi ootten IDs drang dient van de boereu zelve op te ko men De omzet van het C B ai in i l92St bijna 30 millioen gulden aan voederwtik len en bijna 31 miUioén gtHden a meatstoffen en deze laatste werden voor een groot deel uit Duitschland betrokken Wanneer door de verschillende landbouwaankoqpvefeenigingen tot den boycot wordt besloten zou hierdoor een geweldige steun worden verkregen RAD10 NIEUW3 Programma voor heden Hilveranm 5 45 Muzikaal intermezzo 6 45 Excursie VPRO 8 01 Pianoconcert 8 45 Lezing 9 25 Vervolg pianoconcert 1010 Voorlezing 10 30 Gramofoonplaten Huizen 6 30 Gramofoonplaten 7 30 ala 7 8 00 Gonoért i 10 30 aJs 7 SO D aventry 7 00 Pianomuziek van Brahma 7 fi0 VaudeviUe pFovrammft 10 00 Kamermuziek 11 ao Dansmuziek c 7 AugustUi 1830 op de aanplakborden en in de nieuwsbladen Geslaagd Voor het MercurlM loffia Engelsoh alaagdti deeer da an do heer A H Teunldsen leerling van den hoer C J v d Putt alhier tedel k Huxlekkorpa Concert in bet Houtmawiplantsoen Het Stedeiyk Muziekkorpa o l van den heer J FaWaan geeft Zondag 10 Aug a s s middags 4 U r een concert in het HoutmanspIantsoezL Het volgende programma zal worden uitgevoerd Zum Aendez vous marsch F von Blou Oberta ouvertur Verdi 5 Amour Printanier wals Strauss 4 Suite Oriëntale Pr Popy 6 Ozardas No 1 Michielaen e Les Dragons de Villars fentasie MaiUart 7 Regimentskinderen narach Tujik Plaatselüke Commissie Ziektewet De Federatie van Bedryfsvereenigingen voor Ziekengeldversiekering beeft een aantal Plaatselyke Commissies ingesteld bestaande voor de helft uit werkgevers en voor de helft uit werftnemerB Aan deze Commissies is opgedragen zoo dikwijls de Federatie of een by de Fetteratie aangesloten Bedryfsvereeniging dit wenscht atTvies te geven ten aanzirai van de behandeling v n ziektegevallen betreffende persMien die voor risico van een by de Federatie aangesloten Bedryfavereen inging verzdcerd zyn Bovendien kan aan de Plaatselüke Commissies onder meer worden opgedragen het instellen of doen in steUen van controle op de hierbedoelde verzekerden gedurende hun ongeschiktheid tot werken Het ressort van de Plaatselijke Comi aie voor Gouda e o omvat de gemeenten Gouda Gouderak Nieuwerkerk a d IJssel Zevenhuizeai BUeiswiJk Boskoop Waddinxveen Oudewater Hekendorp Haastrecht en Schoonhoven Deze Commissie is als v gt samenig steld H N Völckenier de Greeve Goudsche MeUrinrichtmg Voorzitter Turf singel 26 27 M Veerman Plaatsvervangend Voorzitter IJssellaan 167ib J J Brenkman Ver Fabrieken van Stearine Kaaraen en Cham Producten A Goedewaagen Goedewaagien s Kon HpU Pypen en Aarde werkfabrieken A van Wijnen Coöp Producenten Handelsvereettiging leden werkgevers R v d Brug j H Prevoo A A Redegeld leden ibeiders Telkens na één jaar zullen Voorzitter en Plaatsvervangend Voorzitter van functie varwisaelen Aan de Commissie is voorloi ig aJs secretaris toegevoegd Mr F iB M Wofebe p a Coöperatieve Vereenigiag Cemtraal Beheer traar7 l je Gr v nJiag b Baad Tan Ariwid te Uti cbt In de laatst gehouden vejigadering van den Raad van Arbeid te Utiecht werd na afdoening van de gewone zaken afscheid genomen van den heer Ö J van den Borm die door zyn benoeming tot Penningmeester van den Al Ned Metaalbewerkersbond zich nïtótterwoon te Amsterdam gaat vestigen en daarom ophoudt lid van den Raad van Arbeid te zyn De Vooraitter van den Raad van Aibeidgetuigde van d © groote toewijding waarmede bet scheidende lid zyn taak aanvanIcelylt als lid van den Baad en later als Bestuurslid stuurslidhad vervuld terwijl de aamenwerking steeds van dien aard was geweest dateen prettige herinnering daaraan verbonden zal blyven Ais biyvend aandenken schonk de Raad en mede de chef de Bureau aan het vertrekkende Raadslid een gouden vulpotlood Alilè leden van den Raad gewaagden van de groote werkkradit en toew ding van den heer van den Bom niet alleen op het tei rein van de sociale verzekering doch mede op het breede terrein van den arbeid Zoowel de wenkgevera ala arbeidsleden van den Raad getuigden va de prettige samenwerking De notuleur van de vei aderfng sprak iiamens deamfctenaren een woord van daïik voor de wyase waarop de heer van der Born als Bestuurslid de beiangen der ambtenaren had behartigd zoomede voor de 8 n name aamenwerking van hem met de leidende ambtenaren De heer van den Bom dankte allen voor de goede woorden voor het geschenk en achtte het een voldoening te weten dat zyn werk g erwaardeeid was Ook hem was bot een genoegen te verklaren dat de samenwerking in iBcBtuur en Baad altyd van den aangenaamsten aard geweest ia Kantongerecht Uitspraken In de zitting van den 3den Augustus zijn door den Kantonrechter te Gouda de navolgiende vonnissen uitgeaproken Wegens schoolverzuim C B te Waddinxveon schiüdiig zonder toepassing van straf Wegens op Zondag in het openbaar arbeid doen verrichten F D B zonder bekende woonof verbUJfplaatH ƒ 5 subs 2 d h Wegens vcrach brood verkoopen vóór tien uur vjn D V v V ƒ 26 auba ö d h W ena overtnsding artikel 463 W v S K v H te Rotterdam ƒ 8 ubb 4 d h J Hl B te Utrecht idem C B te Lekkerktitk Utenn Wegens fietsen onder li iht I B Rw tik ƒ S stfbs 1 d h J J D i Gouda ƒ 1 si w 1 d h 100 1 Wegens overtredii arbeidswet B P t WaAünxvK Hai v jf geldboeten elk van ƒ 3 subs een dag hechtenis vopy elke boete ê