Goudsche Courant, donderdag 21 augustus 1930

BINNfiNLAND Prinses JulUna naar de landbouwtentoonKteaiing te Aaaen De landbouwtentoonfltL li Tiiria ta vaa het Duiülsch landbn icotsicliap welke op l 2 3 eu 4 Sepu i te Aösen wordt goliouden zal een ü Ugen dooï l iinsL ö Juliana worden be w L Wat de verkieaingen k aan de gemeente Amateriiam Üp do gomeentebegrootmg voor i93i van WiLslerdajii is een bedrag uitgetrokken v ii Ö95ÜÜ voor de kosten van de veia ei iugLji voor den jenieenteiaad en de ihuviUciale aiatyn lu Nouid Hollaud volgend jaar viioiwaiir gfen kleinigheid Nederlandsche Spoorwegen AanstelÜng leerlingen machinist voor lichteui dienst en hunne opleiding Naar wij vernemen heeft de directie derf ederlandache Öpoorwegen bepaald m veiband met veiaoeUeii van de vakbonden ommet het oog op de veiligheid geen jongelie jden vau 16 jaar meer aan te stellen als leer hugmachmist Voora dat op de locaal üpnor jwegen up de locomotieven voor de loüaal diensten der hoofdlijnen en in de langeei diensten tot en va t te stelU o ii axiuiiun jaantal leerlmgenmadimiflt geplaatst ituiien jwoiden met den titel van leorling maclii iiist voor lichten dienst j Ala regel zullen zij genomen worden uit de geuieent ot uit de omstreken waar het luacliinedepot is gevestigd zoodat zij bij hun oudera of verzorgera kunnen blijven vionen Bij mdiensttreding mogen zij niet jongerdan 18 en niet ouder dan 39 jaar zijn enmoeten ten minste één jaai werkzaam geweest zijn als baukwerkers vuurwerkera of smidflleeilmg of m het bezit zijn van een diploma ambaclitöschool j Voorla moeten zij blijken kuimen geven voldoend lager ondeiwijg genoten te hebben I Bij het bereiken van l un Siste jaar wor I den zij óf bij gesaliiktheid als hulpbankwerker voor i jaar lu eene tractie werkplaats tewerk gaateld om vervolgens bij vacature te worden aangt t ïld aLs leeiliug machiuist öf benoemd tot poetser lampeuist stoker locomotieven loods ot een dergelijke betrekkmg Daar reedj ongeveer 130 jongehedeu van 16 jaar waren aangesteld ia als overgangamaatregeleu bepaald dat de thans m dienst ziji dft lef ilingenmacliiuist voor licliten dienst bij het bereiken van den 21 jarigen lestijd bij geschiktheid benoemd worden tot leerlingmaohinist Ook ZIJ worden behoudene degenen die leeds voor 1 Augustus 1930 den 21 jarigen leeftijd hebben bereikt gedurende J jaar als hulpb ank werker tewerkgesteld zij komen gedurende dat half jaaj voor vergoeding wegene geiiiia aan premie m aanmerking Nieuw in dienat te nemen leerlingenma chiniflt voor lichten dieaat ontvangen gedurende hunne tewerkstelling als hulpbankwerker die vergoeding echter niet üe als hulpbankwerkei tewerkgesteld en mogen m bedoeld half jaar niet voor dienst op de locomotieveir worden aangewezen De bedoeling is om tiet aantal dezer jongelieden tüt 300 uit te breiden waardoor in ulle behoeften aan leerluigen maclimist in de toekomst zal kunnen worden voorzien De Venserbrug geopend De scheepvaart hersteld t Is gelukt spoediger dan het zich gistermiddag onj vier uur toen de opvijzeling nog zeer wemig resultaat had geliad Itet aanzien De arbeiders van de Ainsterdamfioiie DroogdokMaatschappij gaven l et niet Ltp ZIJ zetten door de hydiaulische vijzels werkten met volle kxaclit Zij oefenden een druk uit van duizenden tonuen Langzaam heel langzaam niet merkbaar zonder meetinstrumenten schoot het zware bruggelichaam over de draaischijf Er waa nu beweguig millimeter na miihmeter werd gewonnen zonder dat de bok van firma Goedkoop welke was aangekomen om eventueel de brug leta te lichten in actie behoefde te komen Om vier uur leek het nog dat de hoop met in vervulling zou gaan e om zes uur kwam het verheugende bericht De biug Ja open De Anisterdainsche Droogdok Mij boekte een nieuw auccee zij had de brug op haar plaats gekregen Daarna kon het gevaaite worden opengedraaid Met handjiraoiit want de ek ctiische inrichting js defect een der groofe aesen is zelfe geheel afgebroken Zoodia de brug open waa kon de scheepvoort na et n oponüioud vau n etmaal worden hersteld Het Kanaal uai uijua verlaten was geweest werd opt iO icvendig De aluizen kregen druk werk x e Oelria en de Lingestioom en alle andere schepen die hadden gewacht tragen naar zee Het leed wa wat de haven oetreft geleden Ed blijft voor verscheidene reederijen de schade van het oponthoud Be brug IS nu wel open maar niet hersteld De hoofdas vbr de draaischijf zit lus daar dö groofe bouten zijn afgebroken Kr zijn nog meer onderdeden stuk Het herstel zal nog wel een tijdje duren Hoe lang valt nog niet te voorapellen zoodat het normale spoorwegverkeer niet kan wordt j hervat Maar lat kan zich behelpen En de sehofpvaart kon dat niet Het Giieksche sohip Amazon mag niet vertrekken Het moet blijven tot de achadequaestie is geregeld Het H d vernam dat de Nedeil mdsche Spoorwegen een ecJiadetoosfltelllingaactie van ongeveer f lOU OOO fegen de Grieksche reederij zulJen instellen Ale de reederij een cautie wil stellen zal het chip mogen doorvaren Wellicht zal dit gebeuren Het is mogelijk dat er echter ook scliadelooastelJingsacües komen door andere reederijen voor schade door de vertraging ontstaan De A VJt O Algemeen of Uberaal Zy is stcipda getyk gebleven Het algemeen programma hetzelfde als eigen programma Na twee nuanden ervaring Het Vaderland sdirijft Een van de hoofdargumenten waarmefminister Reymer in het parlement zijn besliosing in zake de zendtijd ver de dling verui digd heeft waa dit de vier gr jote om roepveletJiiigmgen vertegenwoordigen ieder tien speciale richting en van hen is de A V R O liberaal Niet algemeen maar liberaal Aanstonds is van meer dan één kant den minister gevraagd welk recht hij liad de A V R O tot een liberalen omroep te ateni pelen De A V R O zelf ontkent hardnekkig dat zij liberaal is t e liberalen die trouwenfl een eigen omroepvereenigüig hadden gesticht ontkennen het evenzeer Een man als de oud miniater Slotemaker de Bruine betoogde dat het toch niet aangaat een vereeniging een karakter op t dringen een stempel op te leggen waarvan hij zèU volstrekt uiet gediend ia Maar het was alles vruchteloos De mmister bleef op zijn standpunt de A V R O 18 liberaal Laat ons toegeven hij nioeat zoo wel redeneeren want andera zou heel ziJA stelsel als een kaartenhuis ziJn ineengeatort Maar het waa logisch noch rechtvaardig ook al vielen de propagandisten der drie andere onuoepen den mmister geestdriftig bij Men kon ook van socialistiaelie zijde daarbij het zonderlinge argument vernemen Ziet ge wel dat de A V R O liberaal lö want wie heeft er geinterpelleerd Een hberaal dua i Maar ala in denzelfden trant redeneerend gezegd zou worden de sociaal democraten zijn atheïsten want zij nebben het indertijd m een interpellatie voor l e Dageraad opgenomen of de Bocjiaal deniocraten zUn Nieuw MalthuHianisten want zij hebben meer don eejie krachtig geatieden voor bet verleenen van de Koninklijke goedkeuring op de statuten der betrokken veremigiiig dan aoudt ge en terecht eena een protesten vernemen Hoe dit aJtea nu zij volgens den niinisler wij bepalen ons nu maar tot hem is de A V R O liberaal Welnu wij hebben thans een middel om de juistheid van die zienswijze van dat groote argument te toetsen Dit uiiddel tigt m de ongeveer twee maanden ervaring thans met de nieuwe legeling opgedaan Men kent de situatie elke omroepvereeniging kre haar eigen dagen waarop zij vrij waa principieele uitzendingen te doen maar daarnaast kreeg zij ook dagen waarop zij een algemeen programma moest uitzenden Dit algeineene piiogianmia mocht m geen enkel opzicht prmeipieel of propagandistisch zijn op die dagen moeet elke omroep zijn eigen karakter absoluut verlooclienen Hieruit volgt dua met ooiVerbiddeiijke logica dat er een groot verschil moet zijn tusschen de principieele programmaV en de algenieene programma s welke een zelfde vereeniging uitzendt Wanneer we nu de programma a uugezonden ui de afgeloopen trtvee mimnden met elkander vergelijken wat ziea we dafl Dat er wal de ftociaiiatische de katholieke en de orthodox proteetantschP omroepen betreft inderdaad een groot ondersolieid is tusflèhen beide soorten programma s Üp bun algemeene dagen zenden zij een heel ander repertoire uit dan op hun prmcipieele Het verschil 18 vaak aoó groot dat wij ona vruchteloos afvragen welke toch de voldoening van den pi incipieelen omroeper ie om algemeene programma s uit te zenden la die voldoening werkelijk alleen deze dat op die dagen de A V R O liet lekker niet kan doen Zij moeten dit echter zelf weten wij constateeren alleen dat er een groot verschil ia tusschen hun algenieene en hun pnncJj ieele dagen Maar laat ona nu eens naar de A V R O zien De miniater zegt de A V B O is liberaal maar op haar algenieene dagen moet ook zjj algemeen zijn Ook hier moet ei dus feitelijk een duidelijk verscliil bestaan tueschen de principieele en de algemeene programma s van de A V R O Maar dat verachij ie er n iet De feiten spreken onwederlegbaar op haar algemeene aagen zendt de A V R O een programma uu dat naar inhoud strekking en karakterpreciea gelijk ifl aan dat hetwelk zij op haar prmcipieele dagen uitzendt precies gelijk aan de programma s die zij vroeger altijd heeft uitgezonden Met andere woorden de aocialJstische de kuUiolieke en de orthodox protestantsche omroepen moeten op algemeene dagen om het algemeene progiauinia te kunnen uil voeren m een andere gedaante voor de luisteraars verschijnen maar de A V R O rachijnt in precies dezelfde gedaante zij oii ioett zich op de algemeene dagen m gein enkei opzicht te vervormen öterker bewijs dat de A V R O niethbe laal niet principieel is valt niet te leveren Zij blijft precies dezelfde op de algemeene dagen en beantwoordt dan volkomen aan de bepöhngen welke voor die dagen zijn vastgesteld Ja de situatie ia zelfs zóó dat de drie andere om roepver eenigingen om op algemeene dagen te kunnen uitzenden zich moe ten metaniorfoaeeren in doodgewone A VR 0 tje8 Zoo hebben de afgeloopen twee maanden t klinkklare bewijs geleverd dat de A V R O geen liberale geen principieele omroep is Duarme valt de sterkste pijler onder de regeling des ministers weg De onwaarachtigheid van het groote argument ia zij het ten overvloede duidelijk gebleken GEMENQPE BERICHTEN De inbraak by Berkemeyer te Amsterdam De buit in Arnhem geTonden Naar de Tel verneemt ia de Ameterdamöche politie er in geslaagd den buit van de mbr ftk bij de firma Berkemeyer aan hel Kokin te Amsterdam yoUedig te leoheroheeren en bovendien heeft zij twee vermoedelijke daders kunnen arresteeren Zooals men zich bermneren zal werd deM geruchtmar kende inbraak in den nacht van 29 op 30 Juli gepleegd De waarde van het geatolene aan gouden horloges kettingen n armba nden bedroeg ongeveer f 25 000 Er werd een zeer uitgebreid onderwek ingsBteld waarbij het opviel dat iïi de kringen der z g sneozen dat zijn opkoopera en sjacheraara van gestolen goed zich een vreemdeling had gedrongen iets wat anders tot de zeldzaamheden behoort Deze man werd herhaaldelijk gezien in gezelacha van bekende opkoopers Zijn gangen werden zonder dat hij er ieta van bemerkte nauwkeurig bespied en in den vroegen Zondagmorgen kwamen de lechercheure van het bureau Hin l en van de mobiele brigade in Arnhem terecht en wel op de kamer vaneen Duitse her Het bleek dat h juiste spoor gevolgd waa want op deze hotelkamer deed men een verraaaende ontdekking Daar werd namelijk een donkerbruine lederen koffer aangetroffen die bijzonda zwaar aanvoelde Zij werd opengemaakt en daarin vond men den ongeveer vfrfledigen buit van het magazijn op het Rokin Alles waa netjes en zorgvuldig verpakt en men kon duidelijk zien datdeze koffer voor de reis WR gereed gemaakt Achteraf bleek toen al die pakjes waren oi engemaakt dat slechts een paar artikelen mankeerden Zelfs vond men i oèibaar familiebezit dat met eenlge andere artikelen ter reparalie aan den firma waa gegeven en die niet op de recherchelijst vermeld waren Jle offer werd dien nacht in een safe gedeponeerd De eigenaar ervan een Duitscflier Otto Hahn geheeten had schijnbaar argwaan gekregen en was nergens meer te vinden Deze Otto Halin ie ongeveer 30 jaren oud en is een koopman afkomstig uit Dusseldorp Zijn aignalement luidt klein donker van uiterlijk en nogal tenger Hij draagt een grooten bril met donker montuur en heeft een sctetasch bij zich Zijn poor voerde vermoedelijk naar het station Deze vondst gaf aanleiding tot de arrestatie te Amaterdam van twee personen die sterk verdacht worden de inbraak te hebben gepleegd Eén hunner is dan waarschijnlijk een nieuweling in het vak de ander daarentegen ia geroutineerd en heeft al eenige inbraken waaronder een zeer belangrijke op zijn geweten Zij zijn beiden aan het buïVMu Singel ingesloten Bij hun verhoor ontkenden zij alle schuld De politie heeft echter niet den indruk dat zij beiden het zaakje alléén hebben opgeknapt De vermoedelijke hoofddader ia nog niet gevonden Er ia aanleiding te gelooven dat hij een zekere Cornelius Nicolaas de Vries is geboren op 4 September 1896 en van beroep bankwerker Do Vries noemt zich soms J Bijl en draagt vermoedelijk gestolen papieren bij zich Zijn bijnaam luidt Witte Nelis zulks naar aanleiding van zijn blonde haar en zijn eersten voornaam Hij heeft eeji moedervlekje aan den linkeikant Van zijn kin hij is mager één meter 69 lang en zijn haar is opvallend blond Dat de buit te Arnhem was wijst er op dat men op het punt was de partij naar Duilflohland te smokkelen Bakkeni afgebrand Vannaclii te 2 uur ia de bakkerij van den heer Willemsen aan den Laarderweg te Busaum door onbekende oorzaak geheel uitgebrand Veizekermg dekt gedeeltelijk de schade Waar is Leonard Bol 7 Het Ameiikaanache consulaat generaal te Amsterdam deelt ons mede dat de verblijfI laata gezocht woidt van den NederlandEclien onderdaan Leonaid Bol of diena erfgenamen 10 verband met de besqliikkmg over een landgoed dat genoemd Leonard Bol zou bezitten Iq den staat New Yersey Inlichtingen worden verzocht door het conaulaat generaai Keizersgracht 473 Amaterdam Doodeiyke vaL Gisteiavond had de arbeider J v d Berg Ie Werkendam het ongelu £ van een 2 M Iioogen liooischeJf te vallen Hij brak zijn nek en was onmiddellijk dood Het slachtolfer laat een vrouw en 8 kinderen achter Aan de gevolgen overleden De officier M S D tweede klasse A H Tostbuma die de vorige week Dmadag bjj het auto ongeluk bij het Zand enietig werd gewond ia aan de gevolgen daarvan overleden Hij waa 23 jaar oud en ongehuwd Meisje ontvoerd De Breeatraat te Rotterdam in rep en roer De Breedestraat te Rotterdam is gisteren in iep en roer gebracht door een voorval dat steike herinneringen wekte aan den moord in Blijdorp en daardoor waaischijnItjk ook wei meer consternatie heeft verwekt dan noodzakelijk was Er w n l een 6 jarig meisje door een man aangoaproken die haar vroeg een emdje mee te gaan rijden acliter op een fiets Zij deed dat waarna hij m de Nieuwe Plantage getracht schijnt te hebben het kind te molesteeren Dit moet door een dame zijn gezien die er heen gegaan is waarna de man de vlucht lieeft genomen op de fiets waarop hij den geheelen üjd was blijven zitten Het kind waa in een halfuur weer bij de ouders Aangifte bij de politie is gevolgd waarbij een vaag signalement van den man ia opgegeven Veel ia daarmee niet te doen te meer waar aangiften van lastig vallen van meisjes en kinderen bijna dagelijks worden ged an ofschoon de aanraa ders gewoonlijk niet zoo brutaal zijn als d a om kinderen een emdweegs mee te nemen Meestal zijn zij daarvoor te laf Een onderzoek ig ingesteld Glasfabriek de SpUnx Opnieaw ontslag aan arbeilers De glas en aardewerkfabriek de Sphinx heeft gisteren wederom aan 42 arbeiders Hitslag aangezegd Voorta wordt overwogeil om voortaan slechts drie dagen per week te werken De directie van de Sphinx deelde nwde dat dit bericht juist ia en dat zij bovendien ontslag van meerdere arbeiders zeer spoedig zal moeten bewerkstelligen De maat regel om voortaan slechts drie dagen per week te werken zal door haar in nadere overweging worden genomen Men hoopt hiertoe echter niet behoeven over te gaan Familie twist 70 jarige vader loet twee schoten op zijn dochter Maandagavond ontstond ten huize van den landbouwer E aan den Najwleousweg nabij Haelen CL hooggaande ruzie tusschen den vader en diena dochter De 28jarige dochter M vluchtte de wonüig uit en het veld op waarna de TO jarige vader uit een jachtgeweer een tweetal schoten op haar loete zonder haar evenwel te treffen Dinsdagmorgen werd de vader te zijnen huize gearresteerd door de raaredhausaee en naar Roermond overgebracht In zijn woning werd het jachtgeweer en een revolver van groote afmetingen in beslag genomen alsmede de bij deze wapenen behoorende mimitie In het achter de woning gelegen aardappelveld waarin de dochter zich bevond toen haar vader de schoten lostte werden de sporen van hagelkorrela aangetroffen Twee auto s in brand h het bijvullen Te Amsterdam geraakten hedenmorgen in een garage op den Overtoom twee auto s in brand Onder het bijvullen der benzine raakte de buisleiding uit de tank en kwam op de heete motor terecht waardoor de benzine in brand raakte Ook een tweede auto vatte vlam Dez © werd spoedig met zand gebluselit I De auto die hèt eerat in brand raakt werd door de brandweer gebluaeht en kreeg aanzienlijke schade De 28 jarige monteur A P H kreeg ernstige brandwonden aan de rechterhand terwijl een ander employé aan een der oogen werd gewond RADIONIEUWS Programma van heden Hilversum 5 00 Causerie 5 30 Conoert 6 4S Sportpraatje 7 15 Lezing 8 01 Opera concert 9 00 Orgelconcert 10 45 Dansmuziek Huizon 5 00 Concert 6 40 Orgelconcert 7 40 Gramofoonplateai 8 00 Spreker en concert 10 25 Oramofoonplaten Daventry 7 00 Pianomuziek van Rchubert 7 50 Orgelrecital 8 20 Concert 10 40 Dansmuziek Langenberg 5 50 Veeperconeert 9 05 Wagner programma uit Berlijn Daarna dansmuziek tot 12 20 Proefuitzending van Idzerda Radio üemeid wordt De proeEuitzendingen met de experimenteelen zender P F 1 I D Z van de N V IdzerdaKadio te Den Haag worden sedert eenige weken geregeld geliouden in den nacJit van Zaterdag op Zondag vah 12 2 uur op dezelfde golflengte vtin 299 M als van de koite goifomroepzender te Hilversum De uitzendingen dragen een experimenteel karakter d w z de proelnemmgeu zijn van teclinischen aard teneinde voor de fabricatie gegevens te verzamelen omtrenl de afhtanden waarop de uitgezonden muziek bis aangename begeleiding voor de luiateraars nog go d te ontvangen is alsmede omtrent de modulatiediepte rendement en verdere technische quaeetiee Het ayateeni van uitzending verschilt geheel van de tot nog toe voor omroepdoeleinden toegepaste modulatie systemen n l frequentie modulatie mplaats van amplitudomodulatie Bij de ontvangst is het verschil kenmerkend in de afstemming op twee punten op den condensator diclit bij elkaar Ondanks deze schijnbaar breedere afstemming neemt een dergelijk gemoduleerd zendstation tüoh nog mmder plaats in de diohtbezette aether in dan een station niet amplidoniodulatie terwijl de qualiteit beter ia 454e NEDERL STAATSLOTERIJ Trekking van Donderdag 21 Aug 3e ld Hooge pryzen ƒ 25 000 7502 ƒ 2000 8683 ƒ 1500 1957 ƒ 400 9125 ƒ 100 4 64 Prijzen van ƒ 45 6 313 760 ë06 808 820 1014 1051 1229 1606 1716 1864 2Q5b 2582 3130 3379 3494 4iM 4303 4606 4664 4808 4S64 5243 5248 6640 6629 5834 6063 6207 6270 6648 6969 763a 7 33 7943 8077 8097 8H3 186 9536 9630 9708 9782 9790 9983 10155 10617 11280 11469 11520 11923 12072 12080 12112 12718 12849 13423 13725 13841 14119 14126 14232 14666 14691 14666 14864 15016 15180 15407 15412 16086 16174 16420 16483 17184 17411 18027 18222 18666 18866 18871 19026 19156 19268 19984 20074 20118 20181 20344 j 20563 20795 20836 20869 20942 STADSNIEUWS GOUDA 21 Aug 1930 Verhuur perceel Boomgaaidatraat 100 De heer W Vermeulen de bewoner van het door de gemeente voor afbraak verkochte perceel Boonigaardstraat 100 heeft verzocht bedoeld huis voor den tijd van 5 jaren te 4 mogen huren Aangezien de gemeente toch l niet terstond tot afbraak zal overgaan atel len B en W den Baad voor het huia aan den heer Vermeulen te verhuren voor een huurprijs per week van f 3 50 Aankoop van grdnd B en W stellen den Itfl d voor aan te koopen een perceel grond aan de Snoystraat eigendom van iiiej de wed C Kool Koolmees te Niehwerkerk a d IJeael voor een bedrag van f 500 Deze vrijkomende grond zal naar B en W meenen een belangrijke verbetering voor het verkeer daar ter plaatse zijn De eigenares stelde de voorwaarde dat een behoorlijke schutting zal worden aangebracht en haar schuur zal worden verplaatst Dit zal een l edrag van ƒ 170 vorderen Hinderwet Vergunning verleend Burgemeester en Wetlioudei doen te weten dat zü vergunning hebben verleend aan A Hageman en zyne rechtverkrygenden tot het uitbreiden eener meubelmakerswerkplaats door het bviiplaatsen van een electromotor van 4 P K in het perceel plaatselijk gemerkt Oosthaven no 65 bekend gemeente Gouda Sectie D no 697 behoudens het recht van belang hebbende n aan C van den Hondel en zijne rechtverkryigenden tot het uitbreiden eener meubelmaikerswerkplaa ts en het plaatsen daarm van 5 electromotoren resp 1 a 6 1 a 1 en 3 a 2 P K voor het in werking brengen van eemge machines in het perceel plaatselyk gemerkt Tuinstraat no 71 aan de fa Schuttelaar en hare rechtverkrijgerKien tot het uiti reiden der sutkerwerkfabriek door het bijplaat en van een electromotor van 8 PJC en het in werking brengen van twee drageepannen in het perceel plaatselijk gennerkt Zeugstraat no 52 aan E Arends en zyne rechtverkry genden tot het uitbreiden der fabriek voor suikerwerken met een aangrenzend perceel het vervangen van een stoomketel met 8 atm druk door eepvan 20 M2 verwarmingaoppei vlakte en 7 fttm druk en het bijplaatsen van 4 electromotoren n t 2 van 1 en 2 van 1 P K in de perceelen plaataelyk gemerkt Gouwe nos 218 t m 222 en 226 en aan Th en M B Middelkoop en hunne rechtverkrjjgendem tot het oprichten van een machinaal limmerbedryf en het in werking brengen van totaal 7 electromotoieii resp 2 a 5 1 d 4 2 é 3 1 a 2 en 1 a 1 P K in het perceel plaatselijk gemerkt Derde Kade no 80 kadastraal bekend gemeente Gouda Sectie A No 4376 behoudens het i cht van belanfghebbende n tot het instellen van beroep binnen 14 dagen by H M de Koningin mgevolge artikel 15 der Hinderwet Hij die het beroep instelt geeft daarvan gelijktydig kennis aan het gemcOTtetiestuur en by deurwaardersexploit aan de n gene n aan wie de vergunning is verleend Een pJaatselUke a d Baad opgericht Dinsdagavond had volgens het Goudach Volksblaü under leiding van den vourzitter van den Ü U Ü den eer L Overhand eeu gecombmcerde veigadeiing plaats van de besturea van den Uoudsclieu Üektuurderabond m de Ö D A P Ojigeiicht werd een plaatselijke Kaad da werkcouimissie daarvan zal bestaan uit de dagelijkaclie besturen van de i artij en den G ü b benevens een vectegenwourdiget der liaadbfractie Dit jaar treedt met het oog op de geineenteraadaverkiezingeii van t volgend jaar ala voor tter op de afdeelmgsvoorzitter der partij terwyl ala aecietaris fungeeren zal de eecretana van den G B B Het volgend jaar zaï de voorzitter van den G B B voorzitter der weikcon misaie zijn en de secretaria der purtij afdeeling seczetaria en m vervolgeub om beurten Het eerate werk van den Raad zal zijn d actie tegen de Vioolwet organiseeren Daaitoe zal op Dondei dag 28 Augustus a è Ai avonds 8 uur in Ons Huis een groote vav gaderung wordfen belegd waarui toei uv hebben alle leden van bij den G B B aangesloten organiaatie de leden der 8 D A P van het I v A en A J C Rapport van het onderzoek van het wal der X oudsche Waterleiding My door Prof Dr L E Goester iHet maandrapport van Prof Dr L KGoester zegt d at het aanbeveling verdiort de ontharding iets minder ver door te voeren doch overigens voldoet het water gsheel aan de aan betrouwbaar drinkwater te stellen eisohen De iravordering der schoolgeldeti vo Avondschool voor Ambachtslieden B en W BteU i dten Raad voor de IwUing van de schoolgelden voor de leerliogw van de Avondschool voor AmbacbtsJiedeo uit te breiden tot vier Deze termynea 1lein vervallen op 1 December 1 Januari 1 Februari en 1 Maart Een aanrqding Giateravond heeft op de Spoorstraat e gecompliceerd verkeersongeval plaats S had waarvan de heer L S Cats uit de V Swifitenstraat 1 alhier de dujie is gewt den Van de zijde van de Klei weg MTig 1p een uit Renkum af3comatige auto awi de garage Van Dam wilde inryden en datf toe de richting aan Op het oogentt dat de wagen zy n draai naar li Jo O naderde van den anderen kant een zwaar beladen met een paard be voertuig van den grutter Teekens van KamenwUodoot Ddt la tBte voertuig i 00 gauw niet stoppen waarom de autobestuurder om een aanryding te voorkomen achteruit zette Achter de auto reed de heer Cate die op eg was naar het station Toen hij den voor hem uit rydenden vagen in de richtiitf van de garage zag g m wilde hy achter het voertuig om pafi ren Daar evenwel de auto terugreed Icwam de wielrijdev in de knel hij vloogr tegen den trottoirba op kantelde ondersteboven en vied met yn hoofd tegen de auto De heer Cats bekwam een ernstige zwüar bloedende hoofdwonde die door dr Rups verbonden is Het rywiel weid gedeeltelijk vernield De politie heeft de zaak in onderzoek Uitspraken Kantongerecht Door het Kantongerecht werden d d 20 Augustus de volgende uitspraken gedaan W egens overtreding motor en rUwielregiemfflit F B zonder bekende woon of verblyfpiaats hier te lande ƒ 1 sutoa 1 eek tuchtschool D B te Gouda ƒ 2 aubs 1 d h B K te Gouda idem P v d L te Waddinxveen ƒ 3 aubs 1 d h C J V J B te Gouda ƒ 3 subs 1 d h M L te Gouda ƒ 4 subs 2 d h P H M te Haastrecht idem W van U te Gouda ƒ 0 60 auba 1 d h Wegens overtreding arbeidswet J C J p te Waddinxveen vrpspraak A A H te Godua ƒ 2 sftibs 1 d h H F te Gouda ƒ 5 suba 2 d h H F te Gouda ƒ iO subs 4 d h J van A te Gouda ƒ 2 subs 1 ib Wegens overtreding Alg Regl van Pol op de Gouwe L W van der H zonder bekende woon of verblijfplaats ƒ 10 suba 2d h Wegens benzine opslagplaats oprichten zonder verg van B en W J J M te Nieuwerkerk aan den IJssel ƒ 3 subs 1 d h Wegens benzine in voorraad hebben zonder verg van B en W van W te Nicuwerkerk aan den IJsael ƒ 5 subs 2 d h Wegens overtreding woningwet J W F te Gouda ƒ 2 subs 1 d h W ens overtr ing alg regl van pol op rivieren en rykskanalen C A van D te Rotterdam ƒ 10 suba 2 d h Wegens te Waddinxveen koopwaren verkoopen zonder verg van B en W J T thans zonder bekende woon of verblijfplaats ƒ 3 subs 1 d h L W L thans zonder bekende woon of verblijfplaats ƒ 3 subs 1 d h Wegens door het bevoej gezag naar haar naam gevraagd een valschen naam opgeven C H M F S hsvr T van der P ƒ 12 subs 3 d h Wegens visschen in een water zondier vergtinnuig en bimienvisscherij uitoefenen smder acte J C te Rotterdam 2 geldboeten e k van ƒ 3 isubs 1 d h voor elke boete met verbeurdverklaring van de inbeslagge nomen peur Wegens rywiel zonder toezicht laten siMn C van V te Gouda ƒ 1 50 subs 1 d Wegens overtreding alg pol verord te Gouda P h te Gouda ƒ 1 50 subs 1 d h R M B te Gouda ƒ 2 aubs 1 d h J H te Gouda ƒ Ö 50 su bs 1 d h Wegens reizen per trein zonder voofzien te zyn van een behoorlijik plaatsbewija J W A de J te ïouda ƒ 2 subs 1 d h Wegens schoolverzuim A J K te Gouda schuil zonder toepassing van straf J S de K te Gouda ƒ 2 gulbs 1 d h C B te Gouda ontslag van rechtsvervolging Wegens te Gouda na sluitingstijd een winkel voor het publiek geopend hebben S W te Gouda ƒ 3 subs 1 d h Verkeersovertredin g Wegens als bestuurder van een rywiel bij het inhalen van een voetganger niet voldoende naar Jinks uitwytken tengevolge waarvan i e voetganger werd aangereden De voetganger had schade aan kleeding bekomen en was pynlyk terecht gekomen Verdachte was niet verschenen Conform requisitoir van het O M werd verdachte veroordeeld tot een geldboete van vijftien gulden bij niet betaling te vervangen door een hechtenis van drie dagen Aan de aangererlene werd de civiele vordering ten bedrage van tien gulden toegewezen Verkeersovertreding M G van K te Rotterdam moest terecht staan voor het it dat hy als bestuurder van een vierwlelig motorrijtuig zonder rekening te houden met de gerüige breedte van den weg de s Graven weg onder de gemeente Nieurwerkerk aan den IJaael een hem tegemoetkomend vierwielig motorrijtuig met groote snelheid is gepasseerd ten gevolge waarvan dat motorrytulg en een zich daar bevindende fietsrijder werden aangereden Verdachte beikende het ten laste gelegde en werd door den Kantonrechter veroordeeld tot een geldiboete van f 20 by niet taling te vervangen door een hechtenis in vijf dagen met veroordeeling tot betaling van een schadevergoedmg van ƒ 7 den wielryder en een van ƒ 18 90 aan de bestuurder van het aangereden motorr tui Kinderrerlamming In het Van Iteraon ziekenhuliB zijn de Jaatflte dagen weer een drietal patiënten opgenomen die vermoedelijk aan kihdervea lamming lijdende zijn Het zijn twee meisjes van 1 en 2i jaar uit een gezin hier ter stede benevens een 18 jarige jongeman uit de omgeving Van gemeentewege worden de voorkomen gevallen eenmaal per week onder de opgiven van de gevallen van besmettelijke ekten gepubliceerd Gïoot gezelschap op bezoek H en bracht het Centraal Jeugdverbond e iST gezelschap van a óto personen een bezoek aan Gouda K 8f hap kwam met een speciale ft de Viaardingm VT aan het Veerstal hft J met een muaiekkoips aan n td van den langen toet een wande ling door onze gemeente Da na werd een bezoek gebracht aan de 8t Janskerk ter bezichtiging van de kerkramen Burgerlijke Stand GEBOREN 17 Aug Eliza Leonawhia z V K M de Bruyn en S D Bout Zeugstr 76 Aug rMartmuö Cornelia z v C Boeren G J Vliet Vossiuastraat 23 Lambertus I V A Boot en J M van Scheer Bockenbergstraat 3 Hendrik Pieter z v H P vander Wal en A de Graafif aan boord Aug Ahmham z v T J Stoppelenburg en W P Burger Drapier steeg 12 Aug Sybiile Maria d v F J Vergeeren L M Gdrcour Peperstraat 102 GIHITROUWD 20 Aug W T Laurier en K Boelen J Migchelsen en M F Broer M de Jong en H M Gouika L Erkel en A R van Leeuwen P F Biidcen en L M van Reden OVERliEDEiN 19 Aug Willem Roos oud 7 iweken Aceoda 25 Aug 8è uur Lunchroom HoUandia Markt Ledenvergadering Goudsche Wiukeliers vereeniging Apotheken De apotheek van den heer F A Dee Westhaven zal tot en met 22 Aug benevens den daarop volgenden nacht geopend zyn na 8 uur des avonds des nachts echter alleen voor recepten UIT DEN OMTREK ALPHEN a d BUN Een ontvluchte aangehouden De politie heeft aangehouden een verpleegde die uit het RijJjskrankzmnigengesticht te Woenzel bij Eindhoven was ontvlucht De man was in het bezit van eei rywiel dat hijl verraoedeiyk heeft ontvreemd BERKENWOUDE Blijkens mededeeling van B en W zal de Berkenwoudsche huiaweg Oosteuide voor illo verkeer vfln 25 Aug tot 1 Sept zijn afgesloten Voor nadere inededeelingen verwijzen wij nftar de bet e£fende advertentie in dit blad BOSKOOP Coop Vereen De Boskoopsche Veiling 21 Aug 1930 Ophelia 20 25 Golden Ophelia 24 35 Marcel Rouyer 24 30 Hadley 47 54 Claudius Pernet 46 51 Columbia 2 32 Butterfly 30 46 Mac Keiler 35 41 Wilh Kordes 35 40 Rosalandia 60 fi4 K A Victoria 23 37 Phoebe 40 46 Polyantharozen 30 59 Chrysanten tros 70 Gladiolen ft 10 Lelies Landfolium 90 Clematii Durandi 63 Lelies Tigrinum 40 Verbera 32 GOUDERAK Mej P M Snydeps onderwijasres aan de 0 1 school alhier komt voor als no 1 op de voordracht voor de benoeming van eeai oiMtenvyizeres aan een o l school te Rotterdam Schietwedstrijden Onder leidmg vnn sergeant Si ekanijder is peil sc liiewedHtrijd om prijzen gehouden op Dinsdag j l De uit lag is als volgt Ie pr D F Spekanijder 93 punten 3e pr J Matze GS punten 36 pr J van Vliet 69 punten 4e pr K Bouman 87 punten 5e pr L Bek 86 punten 6e pr J Hailing 82 punten 7e pr O d © Groot 82 punten Be pr L Verstoep 72 punten 9e pr C J v d Hee 72 punten 10e pr J V d Vliet 71 punten 11e pr W Verstoep 29 puntai HAASTRECHT Gemeenteraad Vergadering van Woensdag 20 Augustus 1 0 namiddags 2 uur onder vooraitterBchap van Baron van Hemert tot Dingshof Aanwezig zyn alle leden De notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter doet mededeeling van een aantal ingekomen stukken waaronder goedgekeurde comptabiüteitsbesluiten proces senverbaal van kasopname uitlceeringen enz welke voor kennisgeving worden aangenomen Voor de aanslagregeling dfer personeele belasting wordt de gemeente evenals thans het geval is gerangschikt in de 7e klasse De heer Scheer vraagt inlichtingen naaide maatregeden ten opzichte van de sloot langs het Marktveld waarop de voorzitter antwoordt dat geregeld wordt gespuid de sloot is behoorlyk schoongemaakt en B en W wenachen daar verder geen kosten ta maken Öp een veMoek van het Buargerlijk Armbestuur oon een extra subsidie voor de verpleging van een T B C patiënt wordt besloten ƒ 200 te verleenen Beslaten wordt aan de gemeente Gouda een b jdtage te verleenen voor de opname van een leerling op de school voor buitengewoon lager onderwijs De gemeente reikening met büJagen enz dienst 1929 ia door een commissie uit de leden onderzocht en bij monde van den heer Scheer wordt gerapporteerd dat deze hi orde zyn bevonden waarna z voorloopig worden vast steld De gemeenterekening gewone ontvangsten 86066 13 gewone uitgaven ƒ 79490 97 t i ƒ 6676 16 kapitaalsontvangsten fWHSAm kapitaalaurtgaiwn ƒ 70860 batig slot ƒ 3428 42H De Klcening viui het Electriciteitsbedrijf sïWh met een totig slot van ƒ 3699 40 die van het Waterleidingfeedrüf met ƒ 677 47 welke bedragen aan de reserve worden toegffvoeRd De heer Beneman brengt rapport uit over het onderzoek der rekeningen en begrooting voR het BurgerLyk Amibestuur en het Armbestuur van RoosendaaJ De rekening van het Burgerlyk Armbestuur wordt vastgesteld in oatvangsten op ƒ 3243 18 in uitgaven op ƒ 5458 72 nadeelig slot ƒ 216 6414 de begrootmg in ont vangsbeai en uitgaven op ƒ 306Ö met een geraamd subsidie der gemeente van ƒ 2600 De rekenii van het Armbestuiu van Roosendaal wordt eveneens vastgeeteld in ontvangsten op ƒ 7449 41 in uitgaven op ƒ 5466 29 batig slot ƒ 1983 12 de begroeting in onitivangsten en uitgaven op f 7026 62 Het Feestcoimité alhier heeft voor onthaal der schoolkindtepen subsidie te verleenen B en W stellen voor een subsidie van f 2t 0 te verleenen welk bedrag de heer Reneman voorstelt met ƒ 50 te verhoogen Het voorstel van B n W wordt aangenomen met 4 tegen 3 stemmen Bij punt 4 der agenda vaststelling eener nieuwe yerordening tot regeitog der voorwaard en waarop electrische stroom wordt verstrekt lokt de verkaibeling van het bovengrondache net vaak heftige discuesies uit Vooral op de wyie waarop de huisaansluitingen tot stand komen wordt kritiek uitgeoefend De verordening wordt ten slotte zooals deze by de leden heeft gecirculeerd aangenomoD De Gezondreidscommissie heeft gewezen op de ongewenschte toestanden welke vaak ontstaan door het storten van vuilnis voor het dempen van slooten enz waardoor gevaar voor de gezondheid kan ontstaan Besloten wordt de Algemeene Poliüever ordening met een verbodsbepaling aan te vullen waarvan door B en W ontheffing kaïn Worden verleend Op voorstel van n W wordt besloten ƒ 0 06 per inwoner by te dragen in de bouwkosten van barakken voor lyders aan besmettelijke ziekten te Gouda Vprder wordt d oor B en W aan de hand van een uitjïfebreid rapport van den Ge meenteopzichter voorgesteld de bestrating in de kom van het dorp grondig te herstellen en tot dekking der kosten daarvan een geldbelegging aan te gaan groot ƒ 8000 In verband met het herhaaldelijTc opbreken der straten is verstrating dringend noodig waarom de raad zich met het voorstel vereemgt In de volgende vergadering zal een voorstel t dekking der kosten worden ingediend Vastgesteld worden een aantal comptahiliteitsbeal uiten waarna sluiting der vergadering Onze plaatsgenoot Arie de Langen zoon van Johannes de Langen zal a s Zondag in het Pa isionisten Klooster Maria Hoop te Echt L tot priester gewijd worden Pater de Langen heeft de school bezocht te Mook Koredijk en Netwa en later te Echt L waar hij tot Pater wordt gewijd De jonge geestelijke is 24 jaar Op 7 September a 8 zal Pater de Langen de eerste H Mis opdragen in de Parochie Kerk zijner oudera alhier Schoolreisje De leerlingen der O L sdhool maken Vrijdag a B per autobus een schoolreisje naar Soesterberg en omstreken Verkabeling bovengroadsch net Woensdagmorgen zyn bij wyze van proef de eerste huizen op het ondergrondsche kabelnet aangesloten hetgeen zonder stoornis heeft plaats gehad WADDINXVEEN Zedenmisdriif De politie heeft naar de Sah Ort meldt den gehuwden Inndbouwenaknecht J K gearresteerd en op last van den Officier yan Justitie naar het huis van bewaring te Rotterdam overgebracht als verdacht van het plegen van ontuchtige handelingen met een 8 jarig dochtertje van zijn patroon M v V 8PORT NWEDSTWIJPKH Ned Kampiomschappen Slangerbal Grensba en Handbal Onder auspiciën van de gymnastiek vereeniging Excelsior worden a 8 Zondag op het Olyinpiaterrein alhier nationale spelwedstnjden gehouden bestaahde uit sltngerbal handbal heeren en grensbal damee voor verficnigingen aangesloten bij het Koninklijk Nederlandsch Gymnftstiek Verbend en waaraan door het Verbond de kampioenaeliappen van Nederland zijn verbonden Aan het slingerbal dat b ochtends 10 uur aanvangt nemen deel Jahn lï Stadskanaal D O S Buseum en Excelsior Gouda titeliiouder Er worden twee wedstrijden gespeeld waarvan de wisnaaTS s middags om het kampioenschap zullen spelen Nog ifl er ft s Zaterdagmiddag 6 uur een voorwedstrijd te spelen door Attila Utrecht de Dordtsohe kampioen en Pro Patrla Zegwaart Olympiaterrem Eén vereeniging loot vrij deze komt tegen den winnaar van de twee overige deelnemers uit om den kampioen aan tb wijzen Voor het handbal voor heeren bestaat dedeelname uit Jahn IT Stadskanaal en O D I N Amstelveen Voorwedstrijden zijn a a Zaterdagmiddag J 5 uur te spelen op het G S V terein door Jahn Rotterdam Ulyssee Rotterdam en Vires et Celeritas Gouda Ook hier loot één vereeniging vrij deze komt eveneens tegen den winnaar van beide overige deelnemers uit om den kampioen aan te wijzen Zondagmorgen wordt op het G S V terrein één wedstrijd gespeeld waarvan de winnaar fi middags tegen de vrijgeloote vereeniging zal uitkomen voor het kampioenschap van Nederland De iianvangauren zullen nader geregeld korden in verband met de deelname van Jahn TI aan slingerbal Aan het grensbal voor damea nemen deel Aepasia Groningen Attüia Utrecht en K en V Rijk Haarlemmermeer Ook hier komt een vereeniging door vrijloten in de finale Behalve slingerbal worden de overige nieuwe spelen in onze omgeving bijna niet beoefend De propagandistiech waarde dezer wedstrijden is dus niet gering LAWNTENNia Een lastige kwestie voor Helen Moody Wills Wordt zU door het aanjiemm van een legaat profT De Amerikaansche senator Phelen heeft aan de wereldkampioene Helen Moody Wills een bedrag van 20 000 dollar nagelaten uit waardeering voor haar spel De Amerikaansche Lawntennisboud is hierdoor voor een moeUijk probleem geplaatst omdat men het er niet over eens w of Helen al dan niet in de beroepsklasse moet worden geplaatst Mrs Moody Wills verklaarde dat zij de kwestie in liooge mate absurd vond en daarin heeft 2ij wel gelijk De Amerikaansche bladen vergelijken een en ander met het geval van den b roünden golfapeler Bobby Jones die destijds een som van 50 000 dollars door vrienden bijeen gebraclit heeft geweigerd KERNIEUWS De Generale Synode der Geref Kerken In de gisteren te Arnhem gehouden eerste zitting v n de Generale Synode der Gereformeerde Kerken hetten de leden na de openingsrede van ds H L Both namens de roepende keik allereerst door opstaan instemming betuigd met de Apoetoliatdio geloofsbelijdenis Do voorzitter verwelkomde daarna specinal den hoogbejaarden prof L Lindeboom van Kampen en prof dr H H Kuyper van Bloemeijdaal die weer hersteld is on die beiden mede als prae adviseur de Synode dienen zullen Ook de afgevaardigden uit Indie speciaal dr H A van Audel van Solo en de buitenlandsclie afgevaardigden werden verwelkomd Beeloten werd een 5 tal commissies te be noemen eüc bestaande uit predikanten en ruderiüigcn met twee hoogleer fl en om van advies dienen over de verdeeling van het werk Commiasie I kreeg ter behandeling de zaken betreffende de belijdenis het leerboek de liturgie en grenaregelingen Commissie II de zaken der Theologische School het promotierodit de theologische facAilteit der Vrijo Univereiteit kerkelijke examina en hulpbehoevende kerken Commiseie TIT de zaken aangaande de emerlti predikanten het vrouwenkiesrecht in de kerk de krankencommunie gfjmêngde huwelijken oefenaars alsmede de zaken die met de Overheid verband houden Commissie IV kreeg zending en buifenlandflche kerken en Commissie V ten slotte allerlei kleingoed Is Radio Zulderzeewerken catechetisch onderwijs aan schippe kinderen etc ONDERWIJS Schoolstaking Tengevolge van de waohtgeldersmiaère is te Hoogeveen aan een Sei openbare lagere scholen m een protestantsciie omgeving een 1 k hoofd geplaatst zeer tegen den zin der aldaar wonende ouders la den beginne soheen et nogal te gaan doch zoo langza nierhaiid iioopten zich de bezwaren der ouders tegen het hoofd op Deze ouders hebben toen de hoofden by elkaar gestoken en besloten tot opriohtmg van een nieuwe neutrale school vereeniging De oommissie heeft aan den Raad de noodige gelden aangevraagd voor een nieuw schoolgebouw opeen andere plaats en de Raad heeft de bestaande school aangeboden aan het nieuwe bestuur en tegelijk niet de inwerkingtredmg van de nieuw i stichten school de bestaande opgelieven De ouders willen echter met het oude schoolgebouw geen genoegen nemen en zijn in beroep gegaan zullende een beslissing in hoogste instantie uitlokken Aan het tegenwoordig hoofd is op zijn verzoek een ziekteverlof toegestaan hetwdk dezer dogen is geëindigd Begin dezer week zouden de lessen na de zomervacantie weer aanvangen en da iht men dat het hoofd weer in de school zou teiugkeeren De ouders hebben toen een vergadering belegd waarin is besloten de kinderen der hoogste klassen niet naar school te zenden zoolang het tegenwoordige hoofd m functie is De kinderen der laagste klassen zijn wel versciwnen dooh die van de hoogste bleven thuis Het staat te vreezen dat door deze wechtgelderabenoeming het onderwijs ernstig zal worden geschaad Misschien is liet mogelijk dat de minister een bevredigende oplossing zal vinden zoowel voor het openbaar onderwijs daar ter plaatse ala voor het betrokken hoofd Al VKkXKfcïRlCMXBJN Veemarkt Gouda 21 Aug 1930 Aangevoerd in totaal 3S19 stuks waarvan 268 alachtvarkens Vette van 32 et tot 33 et per pond levend met 2 korting Londensche van 27 et tot 29 et per pond leivend met 2 korting Zouterg van 30 et tot 31 et per pond l€ vend met 2 korting 1012 magere varkens van ƒ 20 60 1930 biggen van ƒ 18 24 7 runderen van ƒ 300 376 33 nuchtere kalveren Van ƒ 12 IR 42 schapen van ƒ 36 40 25 bokken en geiten van ƒ 4 12 Handel matig Kaasmarkt Gouda 479 partij kaas Pryzen Ie kw m r m 46 62 2e kw m r m 39 44 Zware 5ft 65 Handel matig 1024 ponden Boter Goeboter van 80 90 Weiboter van 70 80 per pond Handel matig 306 pari yen eieren Kipeieren van 6 75 6 50 Eendeieren 5 00 6 60 per 100 stuks Handel rlug Cotfp Zuld Hollandsche ElervefUng G A C Z H E te Geudo 21 Aug 1930 Aarwoer 31400 Kipeieren Prijzen 56 58 K G 5 90 6XK 68 60 K G 6 0fr 6 30 60 62 K G 6 00 6 30 62 64 K G 6 30 f40 Bruine 60 65 K G 6 30 6 60 kleine eieren 4 60 30 Aanvoer 280 eendeieren Prü 6JK Graanmarkt GoudSt 21 Aug 1930 Jarige Uiwe ƒ Ift 16 50 nieuwe tarwe ƒ 10 76 12 60 nieuwe Rogge ƒ 7 7 75 nieuwe Gerst ƒ 7 25 fi 26 nieuwe Haver ƒ 6 7Ö 7 50 nieuwe Erwten ƒ 10 76 12 50 per 100 K G Bierenmarkt Bamereld 21 Aug 1930 Aan de Eierenmarkt te Bameveld waren heden aangevoerd 1 100 000 eieren De prijzen golden van ƒ 5JS0 € L Goudsche CoÖp GroentenveUing 21 Aug 1980 Andyvie Ie soort 1 70 3 60 komkom mera Ie soort 1 80 2 10 idem 2e soort 0 80 2 10 Bloemkool 2 00 17 00 Kropsla Ö 80 2 70 per 100 stuks Snijboonen 6 00 26 00 Snyboonen stok 2 00 6 00 Btokboonen 8 00 28 00 stamboonen 6X 0 M OO spelcboonen 4 00 per 100 K G Tomaten A 4 0O = tW l3em B 8 20 4 80 idem C 3 60 60 idem CC 1 80 3 10 per 100 pond Kroten 1 70 3 90 Seldery 3 00 8 20 Peen 6 00 7 90 per 100 bos Augurken 30 83 idem fyn basterd 4 18 idem baaterd 2 8 idem grof 1 3 per K G TaaTv TK HKKH H I KN DRAADLOOZE DIENST Kinderveriamming in Noord Frankrijk PARIJS 21 Aug Jerwyl in Elzaalxitha ringen de kinderverlamming epidemie aan het afnemen is schijnt z j in NoordFrank rijk heviger om zich heen te grijpen Te Ryssel deden zich in de laatste dagen niet minder dan gevallen met doodeljjken afloop voor terwyl een vrij groot aantftl andere kinderen zich onder geneeskundig behandeling moest stellen Opzienbarende smokkelaffaire te Stettin BERUJN 21 Aug De politie te Stettin is op het spoof gekomen van een reusachtige smokkelaffaire sinds het tydperk derinflatie gepleegd door een firma die aan deHaven groote loodsen heeft Naar veriuidtzoudeoi sinds jaren talrijke levenroiiddelenen spiritualiën naar de stad zyn doorgevoerd waarvan de Jouanerechten zijn ontdoken By deze smokkelaffaire zyn talr ke personen betrokkcin De douane kwam op het spoor der smokkelaryen door mededeelingen van een ontslagen bediende der firma Vliegtuig gedaald wegens motordefect Hedenmorgen heeft een militair vliegtuig uit Soesterberg een noodlanding gemaakt op het exercitietertiein van de Chasseekazeme te Breda De motor was defect geraakt Het toestel is door militairen mt Soesterberg gedemonteerd daar een opstygan ter plaatse onmogelyk bleek Beurs van AmsterdanL WISSELKOERSEN 20 Aug 21 Aug Officieel Londen 12 08 12M A Berlgn 69 30 69 34 Farüe 9 76S 9 7eft4 BruBsel 34 6914 34 09 Zwitserland 48 28 48 2Ti4 Weenan 35 10 36 1254 Kopenhagen 6 60 66 6T14 Stockholm 66 72H 66 76 Oslo 6 72i4 66 66 Now York 2 48 4 2 48 4 Niet officieel Madrid 26 60 26 46 Italië 13 01 13 01 Praag 7 36 6JTH Prolongatie IV Beuraoverzieht De beurs had heden een beter voorkomen dan vorige dagen Op iet zoo sterk verlaagde niveau bestond eenige kooplust voomamelyk voortspruitende uit de omvangrijke baisseengagementen die op het oogenblik bestaan Aan de daling in Koningiijike was nog geen einde gekomen want de opening stelde zich wederom een 6 lager In het verder verloop werd het verlies gedeeltelijk ingehaald Van de Buitenl soorten moesten Shell Union zich eveneens een verlies getroosten Tabakken openden flauw maar liepen weldra hooger op hoewel ook hier de pryzen van gisteren niet konden worden bereikt Rubber aandeelen hadden een beperkte markt en waren eerder iets vaster in verband met prysBtyging Suikerwaarden werden kalm verhandeld en waren onregelmatig H V A waren weinig veranderd terwyil verschillende minder courante soorten een veries moesten incasseeren Mynwaarden lag i buiten de belangstelling IndustJ ieele Fondsen waren verdeeld Margarine waren goed pryphoudend Aku waren wat luier Accoustiek aand weinig veranderinflf Scheepvaarten waren gedrukt Amerikanen waren stil en onregelmatig ofschoon over het geheel wel beter dan de ieatste dagen RADIO TELEGRAFISCH WEERBERICHT 21 Aug Verwachting Matige tot krachtige zuidoostelijke tot zuidelijke oE zuid westelijke wind belrokken tot zwaar bewolkt tijdelijk regen later opklarend Weinig verandering in temi ratuurjlater wellicht kouder