Goudsche Courant, vrijdag 22 augustus 1930

De Heer en Mevrouw V D NAGEL Specht Crabethstrast 45 zullen gaarne bezoekontvangen Zondagen 24 en 31 Aug van 3 5 uur 10 Colporteurs GEVRAAGD op provisiebasii Reflectanten worden Maandag a stuBSchen 6 en 9 uur aan huis bezochtBr No 3480 Bur GouAche Courant Markt 31 lU GEVESTIGD Dr L A v d Nagel Arts tan huizsvan B C de Raadt Arts Crabathttraat 45 VELE MA NNEN dl jarealaoft het pijprookeo versmaad hebben vinden het grootste genot nu in hun BIG BBN pijp BIG BEiN de beste en mooiste pyp voor TWEE GULDEN Overal verkrijgbaar 8 H H Aannemersl tnaakt gebruik van de Gedetailleerde berekeningstaat vanonkoaten voor Uwe inschriivingenVerkrijgbaar al of niet met losse inlegvellen Prijs per vel 10 cent bij 50 stuks T i cent per vel bi 100 stuks cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON o OU DA Overwin T Sïnda jaren heb ik mi met zoo gezond en gelukkig gevoeld Maagbezwaren vergalden mijn leven mei pijn en zenu zwakte mawr nu dank zij fnnatO gen de wereld en alles om mij heen mooier en gelukkiger gewor De gestolen Professor Uit het Dmtsch vertaald door B ZODY Nadruk verboden De Antartes hebben jullie ook thansweer een koopje geleverd zei de gast terloops Ik weet met wat u bedoelt mynheer antwoordde de gastheer Nu die geschiedenis met den professor lai ZIJ ontvoerd hebben Daar weet ik nieta van Maar mijn beste vriend daar moet je h iets van gehoord hebben De heele w4reW spreekt ey immers ov Het brume gezicht van den eerbiedwaar en burgemeester van Ajoa Dimitnos werd d tl masker Het verloor aUe mi ï hetgeen met geen enkele moeiiiJUheid gepaard ging aangezi het met J P tabele laag vml bedekt was Zeep ééo dier cultuurgehelmen die op den tD nog met overal doorgedrongen nijn et er mets van waarlijk niet et de man u Maar wilt u nog een glaasieh i l ieer Ik heb haar zelf K orand Het ig mijn laatste flesch voegde I er met eerlijken weemoed aan toe EEN MOOI TANTIEME II wm Vider had lantièm jekrcfca leder kiod kr eg een c de ii Doch dit wateo er wel atgea Ed dit kwam te duur alzoo Moeder mm dea boel m t ooije Ed kwam met eeo boekje an Geef tt allemaal een loot e Dat komt met zoo duur te ateaat Jo van set won n naaimachine Liea van vier won een fomuti Wim van t ee een maodolme Baby woa EEN HESRENHUI8I DIT HKKftBNHUIS WAS KBN VAN DB Twaalf Hoofdppllzen OIR ia LOTKRIalKN Goedgek door den Min v Juttttie van De üood sohe Invalide 2e PRIJZEN TWAALF AUTOMOBIBLKN Super Six Coach Model 1930 TWAALF MAAL DUIZKND PRIJZKN LOTEN A t 2 SO VERKRIJGBAAR bij P Grebe Raam 25 A Mogendorf Krugerlaan 45 Tel 175 Mevr H Polak Zwanenberg Markt 25 Tel 225 en DE JOODSCHE INVALIDE Nw Achtergraeht 98 Amsterdam Postgiro 161500 84 N V Utrechtsche Hypotheekbank Pandbrinwen f B4 000 000 De BANK stelt bescbikbaar 4 t Pandbrieven a 100 r f 500 en f 100 De D i recti e Mr A J S V N LIER Mr P R HOORWEG Adverteert in dit Blad Als een netu erfe is door Vw gehade ttchaam geweven het wnuwsteUeL in tukken van f 1000 Zenuwslapte lualelooaheicl maagkwaleo prikkelb wheid iLewakke zenuwen kunnen hun werk maar half doen en gestoorde onregelmatige zenuwwerkmg vindt zijn terugslag in de werking van schier ieder orgaan van h t lichaam De maagwerkmg verslapt waardoor gebrek aan eetlust maagpijnen en andere maagbezwaren ontstaan de hersenfunctie wordt bemoeilijkt waardoor dofheid lusteloosheid gebrek aan energie optreden Slechts door de zenuwen te sterken zult ge de normale zenuwwerking herstellen en zoodoende de zwakteverschijnselen welke uit zenuwslapte voortkomen feheel overwinnen Besluit daarom eens eenigen üjd anatogen te gebruiken Met Sanatogen zult gij aan Uw zenuwen juist die yoeduigsstof phosphor toevoeren die de bouwstof is van nieuwe zenuwkracht Door dit opbouwend proces van zenuwkracht zooals Prof Mann de werking van Sanatogen noemt zal Uw zenuwslapte spoedig verdwijnen Ge zult U weer gezond en krachtig gaan voelen Uw energie zal terugkeeren kwalen en kwaal tjes zullen overwonnen worden Besluit nog vandaag met het gebruik van dit uitatekende zenuwvoedsel te beginnen SAMATOCEN Het Zenuwsterkend VoedMl b alU Apothekea en Drtvuterqea venal f I pet boh MT Ge vindt letterlijk alles wat ge weten wilt in di Goudsche Vraagbaak Dat blijkt wel uit de inhoudsopgaaf hieronder Maar weet £ e ook wel dat in deze nieuwe Hi uitgaif ook te vinden zijn de nieuwste gegevens omtrent de aanslagen In di Bemeentelijke Inkomstenbelasting 1928 1929 En de Vermogensbelasting 1928 1929 7 aV Schaf U direct deze nieuwe uitgaaf aan Wê INHOUD Abattoir Advocaten en Procureura Algemeen en Soc Zaken AmbachtaavondBchool Apothekers Arbeid Adelt Arbeidsbeurs Archief Arbeidsinspectie Arbeidsrecht Armenzorg Autobusdienaten Stadsverkeer Autobusdienstennaar elders Autoverhuurinrichtingen BankinHteUmgen Bepalmgen Begraving Begraafplaatsen BelaaUngen Belastingen Openbare Vermakelykheden BèfltedeUngenhuis Bevolking Bevolkingsregister Bezieoswaardigheden Bewaarscholen Bewys van goed gedrag Bewys van onvermogen Bewys vuIJederlanderachap Büjartclubs Bioscopen Bioscoopcommissie Bootdienstw Bouw en Womngtoezicht Brandweer Brievenbussen Burgemeester Bxagerlyke Stand Bushchtmg Byzondere Scholeft Commissie van Bystand Commissie voor de Veemarkt Consultatiebureau voor T B C l atryding Co bultatie bureau voor Zuigelingen Dagbladen Deurwaarders Diacomeen Doktoren Huisartsen Doktoren fapeciaUsten iDooden van huisdwren Drogasten Echtscheiding Eerste Hulp by Ongelukken Klectnciteit en Gas bmaiitien afdeelingj l mancien comm voor de Ueboorte aangifte Gemeent apotheek Gemeentebetrekkingen Openbare Gemeente Inkomstenbelasting GemeenteLichtfabrieken Gemeente ontvanger Gemeenteraad GemeenteSecretarie Gemeentewerken Gevangenen Ned Gen tot verbet van Gezondheidscommisaie Gezondheidskolomen Ver van Goudsche Librye Goudsche Waterleiding Groene Knus Groote Kerk Gymnasium Stedelyk Handelsavondschool Gemeentelgke Handelsregister Havendienst Hoffmansgeaücht Hooger onderwys Hoogheemraadschap Hynlana Huisvlytschool Huiszorg Hulpbetoon Huwelyks aanglfte Inkomstenbelasting Inrichtingen en instellingenv Üntspanmng en Ontwikkeling Inspecteur Lagsr Onderwys Instellingen vanWeldadigheid Instituut voor Arbeidersontwikkeling Invaliditeitswet Invoerrechten en Acc jïizen Iterson Ziekenhms Van Kaaswaag Kalender 1930 1931 Kamer van Koophandel en Fabrieken Kantongerecht Kegelclubs Kerkgenootschappen Kerkelyke Gezindten Kerkelyke Vereenigingen Keuringadienrtvan Waren Kiesvereemgingen Kindervoeding Koepokinenting Lager Onde vys Landbouwvereeniguigen Landstorm Land en Tuinbouw ongevallenwet Leerplicht Legaüseereh van Handteekemngen Mailverzending Makelaan Beeedigde Marktwezen Markten Middelbaar Onderwys Monumenten Museum van Oudheden Mieziekgezelschappen Muziekschool Stads Natuurkundig Genootschap Nyverheidsschool Notarissen Nut van t Algemeen Nutsspaarbank Onderwys Onderwysinnchtingen Onderwysvereemgingen Openbaar Slachthuis Openbare Leeszaal Ongevallenwet Uitvoenng Ontsmettingidienst Oude Vrouwenhuis Oude Mannenhuis Ouderdomsrente Ouderdoriisverzekering VrywiUige Overly dt n aangifte Paspoorten Penstoeren Pensioenfonds Personeelszaken PoUklimeken Politie Pobtieverordenlng Uit de Postkantoor Gouda Provmcialr Waterstaat Raad van Arbeid Kedacteur Secretarie Registratie en Domeinen Reisvereenigingen Eeimgingadienst Renteberekening Ryks Hoogere Burgerschool Ryksproefstation Klei enAardewerkindustrie Ryksveldwacht Ryks Waterstaat Ryks Zuivelconeulent Rynland Roode Kruis R K Vereenigingen Schaakclub SchoolverzuimComm V Schouwburg Scholen Schoolgeld Schoonheidscommissie Schutten Stortings en Ophaaldienst Secretaris Gemeente Slachthms Sociale Aangelegenheden Soepcomniisaie Sociëteiten Sonnevanck Spaarbanken Sportterreinen Sportvereenigmgen Staatslotery Stadhuis Stedel Muziekkorps Stedel Zweminrichting Stichtingen Stoombootdiensten StJanskerk St Joseph Paviljoen Straf verordeningen CommiSBie Stratenlgit Successie Tandartsen Tehmzen Gemeentelgke en andere Tehuis voor laraSheten Centr Telegraaf OpensteUing Telefoon Openstelhng Tesselschade Tooneelvereemgiagen Typografische Studiekring Tuberculosebestrydmg Uitstapjes Varkenswaag Veemarkt Commissie Vereenigingen van Handel Industrie en Verzekeringswezen Vereemgmgen Algem Vereenigingen Landen Tuinbouw Vereeniginger op Onderwysgebied Verzekermga Maatschappijen Verkie gen Verkeersmiddelen Vereemgmg tot Steun Vermogensbelasting Volksbadhuis Volksbibhotheek Nuts Volksbond tegen Drankmisbruik Volkagaarkeuken Volksonderwys Volksumversiteit Vrachtvervoer Vreemdelingenverkeer Vryw Ouderdomsverzekenng V O V Vmims ophalen Waag Waterleiding Watersport Weeahulzea Weldadigheidsvereemgingen en instellingen Werkinrichting Wethouders Wijkverpleging Woiüngbedryf Coimn IJsclub Goudsche IJsbond Zmd HoU Zangvereemgingen Zegel Zendingsgenootschappen Ziekenfondsen Ziekenhuizen ekenhuisvelrplegliijt Zuigelingenzorg Zweminnchting Sted Prils f 0 25 w In eiken Ixiekhiuidd en bU de ultteven A BRINKMAN ZOON Markt 31 Goudi Moes heeft hel ons oegestean Vroeger mochten wij pooit een druppeltje koffie hebben omdat men illjd zede dat ie scha delljk was vooi kinderen Maar thans hebben wij een heel Iijne koffie die wlJ ook mogen drinken Probeert U het ook maar eens Dan zult U lell zien hoe goed ie ts De dok lef hecït gezegd dat wij ook van de thee niet te veel mogen hebben speciaal wanneer deze sterk gezet is In de thee zit dezelfde schadelijke stol als in de kofhe eii bovendien is ze vaak nideelig voor de spfjsvenering MOEDER ZEGT tiet IS Koffie Hag De hinderen hebben vroeger zoozeer naar koffie verlangd wanneer wij IC gebruikten en dan was hei steeds loo mocil jk lun ie weigeren Daarom hebben wij besloten meldegelicclefaiiilie colfetnevnjc Kolfic llig e ge bfuilfen Nooit heb ik van een beslJit toovefi pleiner ei nut gehad want Kolhe Hag is zui vere onvsrvalschte ko Iic icer piltig van smaak en v r een overheerlijk aroma ronder eenigc schidehjke oiu i g Zeismeliénwoord coficlnev i Ik lelf heb hel i erscliil sp je dig aan mijn zenuwen kunnen bespeuren ik ben thans vrsl opgewekter bij mijn werk eo slaap veel rustiger De kinderen krijgen leHs s avonds hun Kolfie Hag ret ail wij en ie bevinden zich er uilsie kend bij Vin de melk di hiin anders zoo gauw legensiord gebruiken de kiemen th s veJ meer no er een Hem scheu jt Koffie Hag aan toegevc J wordt 6 0mE Hue SPAAKT HAKT EH ZEMUW No 17481 88 Jaargang Zalspciag 23 Autustus 1930 mmm amm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN enz SwfIkeSk S inPRÏ RT n Tr wf S BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE flflEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN AOVEBTENTIEPRUSi Uit Gouda en omstreken beluorende tot den buorgkring 1 6 regels ƒ 1 80 elkg ragel meer f OM Van buiten Gouda en de besorgkring 1 6 regels ƒ 1 66 elkeWgel meer ƒ 0 80 Advertentltn in het Zaterdagnummer 20 et bilslag op den pr js Liefdadighelda advertoititai de hellt van den pr s INGlaONDEN MEDbD£EUNG£Ni 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertenties en ingezonden medeöeelingen bij eontlmct tot seer gereduceerdea pros Groote letters en randen worden bei kend naar plaatsruimte Advertentiün kunnen worden Ingezonden door tusschenkomst vm loUade Boekhandelaren Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóóy de plaatsing aan het Bureau s n ingekomen teneinde van opname verzekerd te sün Dit blad vjerschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPBUSi per Jcwarta 1 ƒ 2 26 per week 17 cent met ZondwbUd per kwartMl J2M per week 22 cent overal wanr de bezorging per looper geschiedt Franco per port per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagsblad ƒ 8 80 Alionnementen worden dagel ka aangenomen aan ons Bureau HAKKT 1 GOUDA bjj onze agenten en loopera den boek iandel en de postkantoren Onae bureaux lt n dagelljki geopend van 9 uur Administratie Telet Interc 82Redactie Telef 83 Postrckentog t 400 Dit namincr bestaat uit twee bladen EERSTËMJAD Vsrwachtingen en telauriitellinKen Wat een verwachtingen Iwuwen we in ons leven Zy zyn van allerlei aard diepuigrypende die over 01 6 leven tchyatn te sullen beslissen en t erwaclitingeji van de keme dingen des levens die lederen dag bont maken en kleung k a zy zijn er van de vroege jeugd af wajinofcr we zelf eeiUj sïUL bewust beginnen te leven tot den laLeii ouderdom ie nemen af m aantal misschien en zeker in kracht Maar geheel verdwy nen doen ze nooit Tot op het laatst nouden ze ons leven kleurig en hewdgeiyk Maar deze verwachtingen brengen de onvormydelykheMi van de teleurste lmgen Niet alleen niet alle maar zells nieb de meeste van onze verwachtmgcn worden vervuld Het is het bewys dat onze veilangens aityd ver uit aaji boven de realiuit van het leven Wy rekenen niet met waarBcnyrtykhecten nauwelyks met mog lykheden W j droomen maar van toekon stige vreugde en toekomstig geluk Ji n naar die droomen scheppen we ons de verwachtmgen wier vervulling we vertrouwend tegemoet zien Dit 18 vooral het geval als wc jong zyn We kennen het leven nog met en hebben door teleurstellingen nog niet geleerd lEn we zyn nog buit asïwng m onze eischen ea vartrouwend m hun vervuLUng Later verandert dat wel We worden bescheidener banger ook en berekenender We verwachten met meer zoo m s blaue hinem maar trachten onze vet wachtingen wat meer op te bouwen op den öegelykon grondslag van levens en wereldkennis en peraoonlyke arvarin eai Helpt het wat Oiwervuld blyven toch ook nu nog de meest En achter de vele verwachtingen stapelen de teleurstellingen zich op in emdelooze ry Het maakt het levea somber en bitter soms Et we nemen ons voor geen verwachtmg n meer te scheppen het leiven maar i e nemen zooals het tot oiijs komt Helpt ook dat wat Maar we kunnen het immers met Telkens weer dringt een verwachtli naar voren Dan ïien we het leven weer een oogenblik m den wonderlyjken glans van jonger dagen En we voelen weer het blyda vertrouwende geluk der jeugd Tot onvermydelyk het leven onze hoop neerslaat En we opmeuw neer iitten by het pum onder teleurgesteJde ver HET STOFFENHUIS HEDEN ETALEEREN WIJ BENIGE miAIIISTOFFEl All nog voorradige ZOMERSTOFFEN worden tegen spotprijzen OPGERUIMD 30 CEBr SPJUS BAHLMANN GOUDA Voor het i i Seizoen ontrangen DE NIEUWSTE MODELLEN Mantels Japonnen en Hoeden REGENMANTELS an HOEDEN nopm k u Eerste instantie je geeft je oude paspoort af na eerst eenigen tyd m de queue gestaan te hebben Je gaat wachten Naant wordt na zeven muiuten afgeroepen Je krygt je paa terug met een biljetje waarop precies hetzelfde staat als op de pas Stijgt de trap op Bij ambtenaar 2 lever je weer de pa £ m niet twee fotos Hoewel alles omtrent je burgerlijken staat op den pas en op dat papiertje staat begint no 2 je mondelmg op al die gegevens te exammeeren vult een lijvig formulier voor je m plakt de ééne foto er op en verzoekt je andere foto aa de ach terzijde te teekenen Geeft je emdelyk wederom een biljetje en daarmee stap je naar ambtenaar 3 die twee gulden van je m ontvangst neemt en je op zijn beurt een biljetje geeft waarop je over zes dagen je pa kunt komen halen Wanneer uwe ega den pas met u deelt moet ge beiden op hetzelfde moment komen en ja waarom ie niet duidelyk Het eenigste wat zij heeft te doen is haar handteekenmg achter op de foto te zetten Ovei zes dagen moet ge weer gezamenJyk naar t bureau om de pas af te haJsn m weer beiden een handteekening te zetten Dit alleen kost ons m den Haag tachtig cents aan tram geld i Is nu zoo n pas een absoluut betrouwbaar dmg Ondanks al de formaliteiten is er één groote fout en het is een kunstje van mets om een valschen pas te bekomen Het belangrijkste waarop het eigenlijk aankomt wordt precies niet gecontroleerd n 1 of de persoon die den pas aanvraagt dezelfde is als degene voor wien hij de pas aanvraagt Indien ge weet de namen enz van iemand ongeveer van uw eigen leeftijd en ge weet dat hij nog nooit een paa heeft bezeten dan kunt ge zonder de minete moeite een paa op zijn naam krijgen met uw eigen portreet Ale dat portret klopt met uw facie en de namen en gegevens kloppen men de burgerlijken gtandregisters dan is formeel de boel in orde Juist het belangrijkste of n I foto en namen bij elkaar behooren dat zoekt men nu juist precies niet uit en dat is nu juist de qumtessence van een pas H el het formaliteiten stelsel ligt daarmede tegen den grond want als iemand het land cou willen mtvluohten wai dit dood simpei We hebben eens gemformeerd hoe het in een ander land is u 1 Duuteohland Daar moet men eerst een nationaliteitsbewy aanvragen dat kost één Mark Om dat te krij gen moet men terd e kunnen bewyzen wie men ie en wordt terdege geoimtroleerd ook aan huis van den aanvrager Op dat bewijs zit een foto en staan allo byzondere gegevens Dit bewys is tien jaar geldig Met dit bewijs kan men op ieder pobtiebureau een buitenlandstihen pas krijgen die drie Mark kost en vijf jaar geldig is Mes koopt voor drie Mark een pas zegel en die wordt er op geplakt en afgestempeld De politie behoeft dus geen geld te innen en te beheeren Zijn de vyf jaar om dan kan men voor ééa Mark een vCTlengingszegel koopen waardoor den duur van den pas met twee jaar wordt verlengd Komt men een half jaar nadat de vijf jaar om zijn met een verlengmg dan gaat die toch in op den dag dat de pas afgeloopen wae Van een meuwen pas ia geen sprake Pas zee jaar later u verlenging niet meer mogetqk Men ziet hoeveel eenvoudiger de reeling MARKT t6 GOUDA wachtmgen We mogen ai we moeten er ons met door laten ontmoedigen We moeten voort En we kunnen alleen voort door de verwachtmgen Dat is het Er zyn er die leerapeai dat men beter doet g en verwachtingen te kweeken omdat de teleurstellingen immers onvermydelyk zyn die zeggen zelf geen verwachtongen meer te teniien Het is zelfmisleidmg en het leeren van onmogelyke dmgen Wanneer deze mwoMhen geen verwa tdngen meer hadden en dus geen teleurstellingen n 6er ondergingen zouden ze met vaak zoo bitter zyn tegenover het leven Want het is immers juist de teleurstelhng die hun hun bittere en onjuiste leer in den mond geeft En het is zoo vanzelfsprekend dat ze vaak zonder het zelf te weten de verwachtingen nog kiweeken Want zonder die verwachtingen IS het leven niet mogelyk We verwachten aUenmal omdat we moeten verwachten omdat het leven het zoo wil Want die verwachtingrai zijn de groote stimulans van ons leven de hefboomen van al ons handelen en streven Waaruit zouden We de kracht putten om altyd maar door te gaan met werken en trachten met opbouwen en bevestigen wanneer het niet die onuitputtelyke bron van verwachtmgen in ons binnenste was wanneer er niet de hoop was en het vertroufwen om te bereiken Doart enover doet t er betrekkelyk maar weimg toe of we werkelyk bereiken Het is het vertrouwend verwachten dat ons dryft en dat onvermetigbaar u Natuurlyk is het t 9 den een sterker dan by den ander Dat is voor een groot deel de verklaring van het verschil in enerjpe De vev ln achtuig hebben We aiiemaai noodig als stitatuians voor onzen arbeid Maar het is duutelyik dat hy dib groote dingen tot stand ilachv i e brengen ze m veel grooter mate aoodig heeft dan wie er zich mee tevredoMMtelt als een machine en zonder buondetnaist zyn dagtaak te verrichten Juist dia V rkere verwachting schept ae lust tot heÊ ondernemen vaii groote dingen dryft tot krai htiger en meer omvatteaden ariwd ha dit toont zonder meer waarom wé diaS Werwachtmg noodig hebben waarom iuA leven ttp ons onvermydelyk mplant 9h étn plant met onverwoestbaar lieven n dM ondanks allen druk telkens weer oigfoewK omhoog schielen m den ryksten Uoeh fZou het met zoo wezan dat ze dien druk ook noodig heeft Dat kan ons de betMlnmu en de waarde der teleurstellingfu l iMran Ze draven ons tot grooter uLspummg in ons leven omdat na de eerste iminkinjff de teleurstellmg volgt de wil om ta bwelken ziich weer krachtiger oi eft Zy zyn de bevruchtende r en waar wy alt zilDneschyn zouden begeeren Laibw m se 4t sam n nemen verwachtukgen en feleuxsallmgen Ze zyn onafschetdedatyk Ea w lilden ze alle twee noodig briév£nüYtd hofstad MXXXV Foraairi lÉwii == Hebt U = PERSONEEL noodig Zoekt U PLAATSING Plaats dan Zaterdags Uw AANVRAGE in da Formaliteiteu ziju m de bureaucratie nu Leamaal onmisbaar Ze zijn de ledematen van het bestuursatelsel en zonder deze kan bet zich met bewegen We hebben alle geleerd oui ous kaliupjes bij alle formaliteiten ii cr te leggen wij viulen ettelijke malen e juar s lange lijsten in en schikken ons in dit onvermijdelijke We vragen maar niet of het noodig is eii waarom hel noodig is we doen het om het snelst ervan af te zyn leder least ze dan KieiniAonoiicis 8 reielsfi Inzandlng tot Zatardagmorgsn 9 uur aan hat Buraau = MARKT 31 r Nu ie de toestand zoó dat men i de kleinere plaatsen ronder al die formaliteiten wel alles weet en dat men xn do groote atedeu met alle formaliteiten toch niet de zekeiheid is te bereiken die men wenscht Wy kwamen weer eena tot die ooncluaie toen wy dezer dagen zaten te wachten op het ver ieiigmg van ons paspoort Kog altyd bestaat dit ongelukkige stelsel dat toch eigenhjk gt en waarde actl Waarom men de afdoeouig daarvan dan ook nog niet veel eenvoudiger maakt is onbegrijpehjk Als je pas 13 afgeloopen en je bent er met onmiddellijk bij om het dmg te laten verlengen dan moet er een nieuw komen hea serie ambtenaren ifl daarvoor aan het werk Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Grootste oplage hier ter stede DEETIENDE HOOFDSTUK De verleider het goud en de pope Na den maaltijd leuterde Vitus langzaam naar den Fope toe Salomon en de gendarmen strekten zich op hun dekens mt en snurkten weldra om het hardst De journalist ging aan het werk Hy vond den eerwaardigen dienaar van de kerk in zyn wonmg die vlak achter de vervallen houten kerk lag Armelyk zooala het hcele dorp de kerk en het huisje van den pope Vitus klopte op Westersohe niet op zaptiehuianier aan en trad mot een vriendelijk De Heiland zij geprezen over den drempel Onmiddellijk struikelde hij over twee kl me biggetjes die m de donkere rmmte rondliepen Toen trapte hy byna op een kip en tenslotte liep hy tegen de wieg aan waarin het jongste lid der priesterlijke familie sliep Dit ontwaakte en begon jammerlyk te hmlen waaraan alle kippen en varken als om strijd deelnamen Daarbij kwamen de tallooKe luchtjes waarvan het vertrek doordiongen was zelfs de verliarde Vitus moest Aeel 2JJn mannelijke kracht verzamelen om het hoofd met te verhezen Een leehjke afgealoofde vrouw aan wier fokken drie of waren het er vier ongelooflijk smerige kinderen hingen ontving den bezoeker De pope Ja dadelyk dadelijk 1 Hij was even in de andere kamer Daar verscheen pf P reeds zelf Onder het binnenkomen knoopte hy zijn langen kaftan dicht Hy had juiet zyn middagslai je gedaan De Heers zegene ui Wilt u niet plaats Wie onwaar wordt teneinde vrede met aderen te houdeiu begint met den vrede TODF zichzelf en hdigt met ook den vrede ast aiad eren te Verliezen feuilleton Terwyl Vitus dronk haalde hy in gedachten de hand uit zyn broekzak Zy waa vol met goud en zilverstukken De oogen van den lieer des huizes werden weer klem heel klem Zijn neusvleugels begonnen te trillen Jammer dat je er niets van wee Uihad je omdat je zoo n arme eerlijke kerelbent graag een paar goudstukken laten verdienen Een zware zucht ontvlood aan de bevende lippen van den Griek Goudstukken 1 En nog wel een P tegehjk Vijf Napoleons d or zou ik je betaaldhebben 1 Vijfi Heilige Dimitrios Vitus zag de begeerte naar het geld met den angst om het leven kampen De kerel wist iets maar hy wae te bang Op de trap werden zware schreden hoorbaar Salomon kwam met de voortbrengselen van zijn kookkunst Vitus drukte zijn gastheer twee goudstukken iq de hand Neem ze zeide hij Misschien herinnerje j6 dan dat je toch iets weet De hand van den Griek kromde zich om het geld S iel boog hij zich naar Vitus over en fluisterde hem toe Ga naar den pope mynheer Die weetveej zoo niet allesl To n wierp hy een ohuwen gejaagden blik om zich heen Zóó bang was hij tus echen zyn eigen vier muren Dreunend kwam Salomon bumengestapt met een schotel dampexide nieren nemen r Dat was echter makkelijker gezegd dan gedaan aangeeien het aantal zitplaatsen omgekeerd evenredig waa aan dat der kmderen kippen en andere dieren Bovendien voelde Vitus een onweerstaanbare behoefte aan frissche luoht Ik wü uw gezm niet storen eerwaardevader zeide hij Ik ben slechts hier gekomen om u te verzoeken de kerk te mogenbezichtigen O daar is met veel aan te nen myaheer Wij zijn arm zeer arm Maar wanneer u het wenscht Tezamen gmgen zy naar de kerk Nu daar was inderdaad niet veel aan te bezichtigen Ei n wormstekig altaar m een versleten kleed Twee leehjke schilderijen in olieverf van den Heiland en den beschermelmge van et dorp den heiligen Dimitnos Vier kromme koperen kandelaars waarvan er slechts één van een kaars voorzien was bedaar allea wat er m het Godshuis van Ajos DimitrioB te zien wss Vitus nam een paar zilverstukken en liet ze in de offerschaal vallen De oogen van den pope kregen een bovenaardechen glans De Heere zegene u stamelde hy Uvervult mijn vurigsten fensch Nu kan ikeindelyk een nieuw altaarkleed koopen Inplaatfl van altaarkleed leze men een paar schoenen voor d n pope Maar dat doet niets ter zake Men verliet de kerk en haar bewaicer sloot zorgvuldig de deur die voorheen opaagestaan had af Thans bevond er zich Immers iets m dat de moeite van het mee nemen loonde Vitua presenteerde sooals altijd wanneer hy een gesprek inleidde een cigaret Julhe bent werkelyk armer dan ik gedacht had sprak hy De pope wa een kleine nog vry jongs man in wiens gezioht de zorgen van het dagebjkaoh leven diepe lijnen gegroeid badden Zijn lange haren en baard waren sty van het vuil en n zwarte kaftan was op alle mogelijke en onihi gelijke plaat en ver steld Ja WIJ zijn arm antwoordde hy Datzeide ik u reeds mijnheer Verstolen gleed zijn blik terug naar d gesloten kerkdeur Vitus poogde een en ander te weten te komen Hy hield ook hem n handvol goud en züverstukkeo onder den neus De oogen van den man pullden uit hun kassen van be geerte maar ook by hem was de angst voor zyn leven sterker dan de zucht naar goud Ik weet niets mynheer stamelde hyIk zweer u dat ik mets weet Hoe zouzoo n arm onbeteekenend menscji aU ik zooiets kunnen wetöi Nu ja popen weten altijd alles De goudstukken fonkelden verleidelijk dicht by den vQilen baard De mond va Tantalus in het gewaad vmn een pope ging open en dicht Hjj hapte tiaar lucht Zwee droppeU parelden op zijn voorhoofd Maar de geheimzinnige macht die den burgemeester weerhouden had te spreken legde ook hem het zwijgen op Alle duivels wat beteekende dat Anders was goud hier te lande altijd het sterkste overredinganuddel En thans laaide het Wordl YMtgd