Goudsche Courant, donderdag 28 augustus 1930

Ro 17485 De aandacht gk dX op het oogenblik uit naar ZuidAmerika omdat in één der staten aldaor in Peru een opstand is uitgebroken die een militair karakter draagt daar ieger en marine bü de beweging zyn betrokken De rebellen zün er in geslaagd Lcguia den staatspresident weg te wericen doch het is de vraag of de Perjanen bii de2P wyaiging zyn ge aat Inderdaad droeg Leguia zy n naam de ijzeren regent van Peru niet zonder recht en reden daar hij er een zeer straffe regeerwy ze op na hield zoodat hij zich niet bü alle gelegenheden vnenden maakte doch daar staat tegenover dat zi n bewind heilzaam was voor de republiek H st reefdie er met nan en macht naar gezonde economische toestanden üi het leven te roepen tevens stuurde h aan op fmancieele hervormingen terwijl hij de welvaart van zijn land bovendien vrilde bevorderen door de uJtvo ering van gfoote werken v raaronder vooral moet worden genoemd de aamleg van goede wegen waaraan Peru werkelijk niet een teveel heeft Ondanks deze goede hoedanigheden werd blijikbaar door het milutair element Leguia s presidentschap met langer op pr js gesteld Laatstgenoemde zag juch genoodeaakt van het tooneel te verdwijnen en meende er volstandig aan te doen zijn land te ontvluchten en de wijik te nemen naar Panama Hij scheepte zich in op een kruiser in de verwachting te kunnen overstappen op een Ëngelsche Stoomboot doch kolonel Cerro d nieuwtt dfetater Iwaft drMdioos de mie gegeven dat binnen zeer beperkten tijd de kruiser diende terug te keeren Blykbaar ia het er om te doen iLeguia voor een krijgsraad te dt en Volgens sommige Iberichten is de uitlevering van diejn gewezen president reeds een feit geworden volgens andere berichten zou Lciguia ziek zijn geworden en aan boord van den kniiser reeda zyn overleden IXt zijn verwarrende berichten die het uitvloeisel zijn van het feit dat er een censuur ia ingesteld Wanneer men mag afgaan op berichten uit Amerikaansche bron is de vlucht var iLeguia uit Lima niet zoo rustig geschied als in Aen beginne werd bericht Ongure elementen hebben geprobeerd op groote schaal te plunderen zoowel het huis van den president als de villa van den minister van buitenlandsche zaken vrt rden éoov de menigte bestormd en leeggeroofd Eén der sensationeele berichten die uit Peru komöi luidt dat de iwlitieke gevangenen in d centrale gevangenis terstond hun vryhmd opeischten toen zij hoorden wat er in Peru was gebeurd De directeur van de gevangenas werd hierbij 200 in t nauw gebracht dau hÖ moest laten vuren De gevangenen staken daarop het gebouw in brand waarbü j een aantal hunner omkwamen iDe beide liet geluk is geen kleed door anderen vervaardtgii dat men slechts heeft om te Slaan het ts een zijden huis ais dat der e gestolen Professor Uit het Duitsch vertaald door B ZODY Nadruk verboden 17 dn ld verbande met eea onge SzCte f hoofdbreken en SS i J gedachten de bandie ir ehooimeester ÏÏ an de mooie Vrouw o aal r Fucha had Maar rf BenümentaJiteit f ücht ÏÏLTi f T saaae bergge I ne xSSi droomde van om e ten waa Zonde Alleen daar ii Ï w S o de zonde geweest zoo n mooie ttoqw on HUISHOUDSTER gevraagd liefil terstond bij twee bej menschen 8 Br letter B Postkantoor Moordrecht Qsvpaagd b k a m Platsteek Machineborduurster Loon f 20 p w V r oediai van niskosten Vut werk NIEUWE CURSUSSEN INSCHRIJVING op 28 en 29 Augustus U S voor MACHINESCHRIJVEN STENOGRAFIE BOEKHOUDEN 15 TALEN ENZ VRAAGT PROSPECTUS Pr NTSCHOOl WESTHAVEN 45 aOUOA Aanm TWENTSCH LINNENMAGAZIJN Hoogstraat 293 Rollerdani 24 TE KOOP op den besten stand van Gouda Ie koop Bouwgrond voor 1ste klas Hulzen alsook voor Industrie terrein of anderszins groot + 2500 M alles gelegenaan groot vaarwater 30 Schrifteliike aanvraag bij bel Technisch Bureau vOor Bouwkunde van J H DE WILDE te GOUDA Sanguinose ZuiTer plantaardig afdoend middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte Lusteloosheid algemeene zwakte migraine zenuwlioofdpün gebrek aan eetlust voortdurende maagpünen neiging tot braken overspanning slapeloosheid suizen in hc hoofd geesteiyke en lichamelyke uitputting worden snel en afdoend overwonnen door de Sanguinose SANGUINOSE kort per fl f 2 de 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Verkrijgbaar bU Apothekers en Drogisten 30 VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag Verkrijgbaar bij Bsskoop P L BINKKN Telef 124 Oouda T POKLKNIJB Telef 480 Waddingsveen A d JANMAAT 80 Gezond enlf Krachtig x Sanatog STS SI Abonneert U op dit Blad Xiet geheele lichaam doorweven met ïwiuwen die hun uitloopers hebben in iedere spier en elk orgaan van het lichaam DE MAAG Musbetwrm dlo vmIJ een gevoli v n enwakkin der cntuwen dia de ipisren Uierwerkinc d r niMf re len Suuiogeo vmtcrki de leav wen welke de maafwerkii rafelen terwijl her tenellder dj a dn maAgipleren ruat leeh omdat hei loo gemakfcelijkverteerbiaria Weldn zult pj w eT een gezonden ediui hebben en Uw nuiukwalen zooali bijv gebrek aan eeüusi opn pin en iuur M zuUen vergelen liin SLAPELOOSnmD Ook slapelooiheid ii mwtr al en evolg van verzwakt ol overspannen lenuwan Voedt d zenuwen met SaaatOfan en na konen tiid Buh ge weer nleiea vaa erkwtkka Van de goede werking van dit ingewikkeld zenuwstelsel is Uw gezondheid grootendeels afhankelijk Bijna geen ziekte dan ook of de zenuwen deelen er in of wel zijn er de oorzaak van Herstel van gezondheid is vfx zuUc gevallen slechts te vinden door da oorzaak vaii het kwaad ie bestrijden da verzwakte zenuwen moeten worden versterkt £ n dat fcdn met Sanatogen Maagkwalen en Upelooaheid zijn slechte enkele der lenawkwalen die door Sanatogen worden overwonnen Neurasthenie prikkelbaarheid spoedige vermoeidheid zwakte en algemeene slapte al deze gevolgen van verzwakte zenuwen zullen door Sanatogen worden overwoimen omdat zooals een bekend E elsch geneesheer bei uitdrukt notocsn tfuO naar ds Itsm der gtsimdhcld è wA d callcn en bouwt dcH op tat un l uJitjg UcbaanugcstcL Begin nog heden Sanatogen te gebruiken weldra zult g weer een atralende gesond heid genieten SAHATOCEH Het Zenawsterkend VoedtaL Varkiligb te aUa ApnAmkamtm Pmlmigw firtr Zcg mij welke azijn je in je huishouden gebruikt en ik zal je zeggen of je een goede huisvrouw zijt Natuurlijk ben je een goede huisvrouw en gebruik je B OOG AZIJN £ OOGazijn NV MAAS A2IJNFA6RIEKeN OAAllliM N V Utrechtsche Hypotheekbank Pandbriewan 4 De BANK stelt beicliikbaar Beurt koen 4 b o Pandbrieven a 100 in itukken van f 1000 f500 en f 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG MV Ge vindt letterlijk alles wat ge weten wilt in de Goudsche Vraagbaak Dat blijkt wel uit de inhoudsopgaaf hieronder Maar weet ge ook wel dat in deie nieuwe § uitgaaf ook te vinden zijn B dé nieuwste gegevens omtrent de aanslagen In de fiemeenteiijke Inkomstenbelasting 1928 19297 En de Vermogensbelasting 1928 1929 V Schaf U direct deze nieuw uiigaaf aan i INHOUD Abattoir Advocaten en Procureurs Algemeen en Soc 2 ken AmbachUavondschooi Apothekers Arbeid Adelt Arbeidsbeura Archief Arbeidainapectie Arbeidsrecht Armenzorg Autobusdiensten Stadsverkeer Autobusdienstennaar elders Autoverhuunnnchtingen Bankinstellingen Bepalingen Begraving Begraafplaatsen Belastingen Belastingen Openbare Vermakelykheden Bestedelingenhuis Bevolking Bevolkingsregister Bezienswaardigheden Bewaarscholen Bewys van goed gedrag Bewys van onvermogen Bewijs vanNederlanderschap Biljartclubs Bioscopen Bioscoopcommissie Bootdiensten Bouw en Woningtoezicht Brandweer Brievenbussen Burgemeester Burgerlyke Stand Bualichting Bijzondere Scholen Commissie van Bijstand Commissie voor de Veemarkt Consultatiebureau voor T B C bestryding Consultatiebureau voor Zuigelingen Dagbladen Deurwaarders Diaconieën Doktoren Huisartsen Doktoren Specialisten Dooden van huisdieren Drogisten Echtscheiding Eerste Hulp bij Ongelukken Electriciteit en Gas Financien afdeehng i i mancien comm voor de Geboorte aangifte Gemeenteapotheek Gemeentebetrekkingen Openbare Gemeente Inkomstenbelasting Gemeentelichtfabrieken Gemeente ontvanger Gemeenteraad GemeenteSecretarie Gemeentewerken Gevangenen Ned Gen tot v rbet van Gezondheidscommissie Gezondheidskolonifen Ver van Goudsche Librye Goudsche Waterleiding Groene Kruis Groote Kerk Gymnasium Stedelijk Handelsavondschool Gemeentelijke Ha delsregIster Havendienst Hoffmansgesticht Hooger onderwijs Hoogheemraadschap Kynlana Huisvlytschool Huiazorg Hulpbetoon Huwelijks aangifte Inkomstenbelasting InrMitingen en Instellingen V Ontspanning en Ontwikkeling Inspecteur Lager OnderwiJis Instellingen van Weldadigheid Instituut voor Arbeidersontwikkeling Invalitiiteitawet Invoerrechten en Accjjnzen Iterson Ziekenhuis Van Kaaawaag Kalender IdSO 1931 Kamer van Koophandel en Fabrieken Kantongerecht Kegelclubs Kerkgenootschappen Kerkelijke Gezindten Kerkelijke Vereenigingen Keuringsdlefist van Waren Kiesvereenigingen Kindervoeding Koepokinenting Lager OntferwiJs Landbouwvereenigmgen Landstorm Land en Tmnboww ongevallenwet leerplicht Legaliseeren van Handteekeningen Mailverzending MakelaaA Beëedigde Marktwezen i Markten Middelbaar Onderwijs Monumenten Museum van Oudheden Mieziekgezelachappen Muziekschool fitads Natuurkundig Genootschap Nijverheldsschool Notarissen Nut van t Algemeen Nutsspaarbank Onderwijs Onderwüsinrich tingen Onderwijsvereenigingen Openbaar Slachthuis Openbare Leeszaal Ongevallenwet Uitvoering Ontsmettingsdienst Oude Vrouwenhuis Oude Mannenhuis Ouderdomsrente Ouderdomsverzekering VrgwiHige Overljjden aangifte Paspoorten Pensioenen Pensioenfonds Personeelszaken Poliklimeken Politie Politieverordening Uit de Postkantoor Gouda Provinciale Waterstaat Raad van Arbeid Kedacteur Secretarie Registratie en Domeinen Reisvereenigingen Reinigingfldienst Renteberekening R jks Hoogere Burgerechool Ryksproef station Klei enAardewerkindustrie Rijksveldwacht Rijks Waterstaat Rijks Zuivelconaulent Rijnland Roode Kruis R K Vereenigingen Schaakclub SchoolverwimComm v Schouwburg Scholen Schoolgeld Schoonheidscomraiiste Schutten Stortings en Ophaaldienst SecreUris Gemeente SlachthuU Sociale Aangelegenheden Soepcommissie Sociëteiten Sonnevanck Spaarbanken Sportterreinen Sportvereenigingen Staatsloterij Stadhuis Stedel Muziekkorps Stedel Zwemijmchting Stichtingen Stoombootdiensten St Janskerk St Joseph Paviljoen Strafverordeningen Commissie Stratenljjst Successie Tandartsen Tehuizen Gemeentelijke en andere Tehuis voor laraëbeten Centr Telegraaf Openstelling Telefoon Openstelling Tesselschade Toone lvereenigingen Typografische Studiekring Tuberculosebestrijdmg Uitstapjes Varkenswaag Veemarkt Commissie Vereenigingen van Handel Industrie en Verzekeringswezen Vereenigingen Algem VeMenigingen Landen Tumbouw Vereenigüiger op Onderwösgebied Verzekenngs Maatschappöen Verkiezingen Verkeersmiddelen Vereeniging tot Steun Vermogensbelasting Volksbadhuis Volksbibliotheek Nuts Volksbond tegen Drankmisbruik Volksgaarkeuken Volksonderwua Volksuniversiteit Vrachtvervoer Vreemdelingenverkeer Vryw Ouderdomsverzekering V O V Vuilnis ophalen Waag Waterleiding Watersport Weeshuizen Weldadigheidsvereenigingen en instellingen Werkinrichting Wethouders Wijkverpleging Woningbedryf Comm IJsclub Goudsche IJsbond Zuid HoU Zangvereenigingen Zegel Zendingsgenootschappen Ziekenfondsen Ziekenhuizen aekenhuiflverpleging ZuigeUngenzorg Zweminrichting Sted PpifS f 0 2S In dken boeldiandel en bij de uitgCTen A BRINKMAN ZOON lUrkt 31 Sonifc Adverteert in dit Blad 8 Jaai ang OoiniTii 9 fa lluBMsl 1930 ÜMXT mimm SbS sZ t oI Si T EBLAD OR GOUDA EN OMSTREKEN Dit blad verschijnt dagelij ks behal T n enFeest dagen ABONNEMENTSPRIJS jjer kwartnal 2 au i nco per port per kw t l 8 1li n ZonS SiUrf mÓ = ADVSBIBNTlKPBUSi Uit Gouda n omstnlcm bdiMnaito tot dn bwi rgiDta 7 1 e nzeli ƒ 1 80 Un nfol mo ƒ D Vaa boitm Ck d m dos b u t kriii 1 6 lexels ƒ 1 66 dke ng l moei ƒ 0 S0 AdvertontUn In bet Zntatdi uunmer 20 btlalac op dm pr jf I teM dtth l IHMlT rtMtMn do ladtt tu dw pi INGfiZONDEN MSDBDEELINOENl 1 4 nfela ƒ Ut oUn Mfd mou ƒ 9M Op de Toeipofiiio M ft heogw Gewone ndTeitentün m Ingoionden mededeelingn im eontnct tot loer gendaoeenlan pr4s Groote letten en randen worden bonkend nor pUatmimte AdTeitentUtn kunnen worden Ingonuden door touobenlunut TU loUade BoObudobiren Advertentiebuieeuz en ome enten en moeten du a ytit de pleatilnc aan bat Bureau it n Infekomen teneinde Tan 9naJna Tanekerd ta aUn RewolHlia in Paru K T f verdwenen Kolonel Sanchez Cerro aan het hoofd der Regeering FRANKRIjd Een enutige vliei pip Zes raUiUirm om £ leven geko bieren door ito Joden bedreigd sijn geheel onjuist i Uitvoerig zette dr Berman uiteen dat de Klaagmuur den Joden steeds toebehoord heeft en dat de Omar moskee niet een van de groote heilige moskeeën der Arabieren is en zeker niet liet tweede heiligdom na Mekka De oorzaak van de onlusten ligt in werkelijkheid in veel ernstiger economische ensociale problemen In Papestina bestondeigenlijk tot voor korteh tijd nog de Iqfeigenschap in allcni vorm iDe FeUab s Arabische landbouwers de landarbeiders boeren en analphabeten die het grootste deelder Arabieren vormen waren de slaven vande e£t e4di fi een kring van Arahiscae intelligentie die reeda in het buitenland studeerden De fella s hadden nagenoeg geenbezit xwoegden voor de effeiuli s en ijeiks kregel daarvoor slechts het aUerooodzakelijjcste te eten woonden tezaoien met hetvee met de paarden en de esels in een stal toen plotseling de veranderüig kwam by de komst van de Joden in het land De fellah s werkten daarna voor de Joden dochkregen toen in eens geld in handen en werden ais menschen behandeld Dat stond deneffendi a natuurLgk niet aan en daannn hitsten z j de fella s tegen de Joden op endaannu venon de mocfdi de heiligheid vanden lUaagmuur ea daarom verspreidden zijhet getucht dat de Joden hen van dit heiligdom wilden beroovw en in de plaats vaa de Omas m Mkee weer een toppel van Salomon wilden oprichten £ t zijn echter ook Aiabisehe stammen die in goede ventandhouding met de Joden leven en die ook tijdens de bloedige onlusten hun houdiMK teguwTCr de Joden niet veranderd hebben en van de vestigmg in Palestina van een Joodech naAaonaaa tehuis kranten dae Leguia s politiek hebben gesteund Ei Tempo en La Prensa werden eveneens bestormd maar al te groote schade wuid hierbij niet aangtiricht Ondertusachen is Cerro de kolonel die als de ziË der revolutie is te be8ehou en en diu Le Arequipa de revolutionaire beweging feitelijac inleidde president der republiek geworden H i was eerst opperbevelhebber van het leger gewonden terviTJl generaat Ponce Leguia s plaats innam maar is thans de leider der nieuwe Kegtfering geworden Cerro heeft terstond zooals dat nu eenmaal de gewoonte is een proclamatie afgekondigd en daarin wordt nu var alJerlei beloofd vooruitgang eensgezindheid en moreele gezondmaking Dat is heel wat maar dat er ondertusscben aan een presidentschap vooral in Peru heel wat moeÜyikheden vast zitten moest Gfneraal Ponee reeds ervaren toen hij jich genoodzaakt zag kanonnen te laten aanrukken en op de menigte die het paleis van den president plunderde te laten schieten een gebeurtenas waarbij nog al wat dooden moeten zijn gevallen Volgens iberichten uit Lima de hoofdstad van Peru moet de rust m het land verder niet verstoord zijn doch tegenover dergelyke mededeelingen dient men natuurlek w41 een beetje kritisch te staan daar een scherpe cemiuur nu niet bepaald ibevorderlijk is voor een betrouwbare berichttfieving Gisteravond laat heeft in Ohartres een zeer © mst plaats gehad Gisteravond 1 luchtmanoeuvres die den j zou duren Een groot botn dat aan de manoeuvres dé eenige K M afstand van het dorpje Chavannes U plotseling van ongeveer 30 beneden stortte Het toeste val langs eenige huizen werden doch gelukkig on Icwam geheel vernield in Met veel moeite konden zes inzittenden twee offic geants uit de puinhoopei te voorschijn worden gebt vres werden onmiddeHijt vermoedt dat het oaigej wei d door motor panne ZWITSEBlJiiNO Het rapport van de maildaten comnissie De moeilijkheden in Palestma Gistermorgen heeft do permanente mandatencommasaie van den volkenbond haar rapport aan den voUkBntKmdsmad gepubliceerd Het verslag bevat o a een uitvoerige beschouwing over de onlueten in Palestina in Augustus en Sept ini er van het vorige jaar alsmede de critiefe van de mandaatkadfiin op de d xxc de mandatenconunissie gevoerde politie Oi IjiM edte iievat oa een Britsch znemoraodum dat heden tegelijk met het rapport egpiü liceerd vrordt Het iBritache memorandum geeft een analyse van da in het rapport gemaakte opmerifingeoi over de troebeli in Palestina Het eerste deel handelt over den aard der onhisten en de houdmg dooo h t mandaatland voor en tijdens het uitbreken ervan aangenomen Hert tweede de beschouwt de door het 1 mandaatland getroffen maatregelen om de orde te handhaven terwüJ het derde deel zich bezig houdt met de ia de toekomt te volgen politiek Uit het twee te en derde deel blykt datde door het mandaatland i c Engeland genomen maatregelen om de orde te herstellen de stilzwijgende instemiming hadden van de nuuidatencommdsiaie en dat de commissie met bervredigmg heeft geconstateerd dat deze maatregelen voor de toekomstwaarboi en dat de orde niet licht kian worden verstoord Eveneens bevredigend w it het In het Briteche memorandum geaeht dat de commissie van meening was dat de beiperidng van Bomanige imanigratie bepalingen geen aanleiding behoefde tezijn voor vree in Joodsche kringen ten auieien van een verbod van immigratie van Joden in Palestma j nabijheid van vliegomgeval nnen groote Iheelen nacht deervhegtuig am vloog op bartres boven het vliegtuig U hoogte naar Icheerde m zyn ie beschadigd voond waren en 1 straat terecht lijken van de en en vier ser van het toestel cht De manoeu ifgebroken Men ik veroorzaakt De conunisKie ontheft de feritsche regeeriitg van elke beschuldiging haar plicht te hebben veraaaJtt met betrekking tot de belofte om in Palestma te komen tot Mlfregeermg Dit alles betreft het tweede en derde deel In het eerste doel van het rapport achünt echter errtstige critiek te wort geoefend op het mand tland ten aanzien van zijn bewind m de afgeioopesn v jf jaar De ernstigste beschuldiging in dat deel is wel de opmerlcingf dat het mandaatland ie Engeland m deze periode zijn plicht heeft verzaaikt om de verhouding der beade bevotkmgsgroepen van Palestina Arabieren en Joden te regelen en deze nalatigheid wordt één der voornaamste oorzaken v de xmlusten genoemd Speciaal wordt de nadruk gelegd op de fout gemaakt by het beloven van een prograim van uitbreiding van het onderwijs agragrische ontwikkeling en uitvoering van publieke werken waardoor de sametavrarkmg tusschen Arabieren en Joden moest w orden bevorderd maar die een groote teleursteUing werden voor het Afabische deel der bevolking Het Britache memorandum merirt op dat d e cntiek al zeer verrassend is Hot Britsche regime heeft alles gedaap om ook de Arabische belangen te bevorderen evenals de samenwericing tusffchen de beidie bevolkingsgroepen BUITENLANPSCH NISU W De commissie schijnt zich geen goed denk beeld te kunnen vormen van de moeliMjlcheden die de verhou ngen in Palestina voor het mandaatland met sich bren 6n aldus het Britsche memorandum VBB STATIN Hr YoOBf naar Bueton Naar uit Waahö rton gemeld wordt heeft Mr Young zijn ntslag genomen als lid van de Federal Beserve Bank om Gouvemeutr te worden van de Fed Bet Banik te Boston volgens hem ee luexatieven functie iFiresifieot Hoover heeft Young onder dan aegging voor den door hean verrichten arbeid per 1 Sept a s het gevraagde mtalag uit ziJn functie verleend De oci aaaTUer r von Gronao De officieele ontvangst van von Gronau deu ooeaanvHeger en ziJn metgezellen is op morgenntiddag vastgeeteld Vrijdag zullen de luchtbelden met een particulier vliegtuig naar Buffalo vliegen tn Zaterc ag gum fij naar Chica waar zÜ de vJiegfeesten bijwon i De officieele ontvangst vftn de vliegers zal draadloos uitgezonden worden DUIISCHLAND Damje ui een vliegtuig gesprongen Gistermiddag is op de luchtlün Frankfort Erfurt een dame die te Frankfort in het vliegiudg had plaats genomen op een hooig te van orageveer 1000 meter uit het vliegtuig gesprongen M i heeft liier met een opzettelgke Uad ca met met een ongeluik te doen daar de deuren toen het vliegtuig landde n gesloten waren zoodat de ongelukkige alleen wt het raam kan zijn gesprongen Voorts vrerden haar taach en haar pas gevonden waarby zich een briefje bevond waarin verzocht wordt een bloedverwant te Frankfort van het gebeurde kenniö te geven Het lijk ia intusschen te Kiiianstadten bij Vilbel gevonden ENGELAND Een hittegdlf Bijna 91 er F in de schaduw In heel Engeland heerscht een hittegolf De temperatuur op het dak van het gebouw van het ministene voor de luchtvaart was gistermiddag om 2 uur byna tH gr F m de schaduw PALESTINA De ArtUereii niet anÜ aemitiaciL De oorzaken der geschillen van economischaocialen aard Paleatiliuch opperrabün aan het woord De correspondent van de Prager Presse te Bratislava heeft dezer dagen naar het persbureau V D meldt een onderhoud gehad met den opperrabbijn dr Bermijn die eenige dagen op zjjn terugreis naar Palestina in Bratislava vertoefde Dr Ber nan heeft in dit onderhoud verschillende medeI deeUngen aan omtrent de verhouding tusschen de Joden en Arabieren in Palestina en over den toestand in dat land In de eerste plaats constateerde hü dat de Arabische beweging in Europa verkeerd als antisemitisch wordt uitgelegd Zeker heeft ook Ekgeland door zijn poUtiek tot deze voorstelling van zaken aanleiding gegeven doordat het goede vrienden wilde blijven met de Arabieren daar het dacht op deze wijze de Indiërs te winnen Dit was echter zooals gebleken is een groote vergissing Dr Berman verklaarde dat de mededeeling der Arabieren dat de Omar moskee en de klaagmuur twee heiligdommen der Ara I Salomon trok een gehemixamig gezicht en ging naaflt Vitus op d wa elende ateejien bank zitten Mijnheer Tliavon fluisterde hij ik geloof dot WIJ een atap jn de goede richting kiumen doen Ik heb een oud vriend van mi hier getroffen Heel toevallig Hij komt vftii Lanssa Een Bosniër Afto hra nü ja wij waren vroeger samen in de bergen De reusachtige duimen van Salonion wezen over zijn schouder heen om zijn vage aanduiding m de bergen wat meer krocht bij te zetten Vitua glinilaohte vol innige verstandhou Nu en wat wil die Bosniër Hij zegt dat hij de verblijïplaata van de bende op kan sporen Zij zitten in Griekenland LangB de heele grene preekt men over nietfl anders dan over die geschiedenis Hl heeft er zelfs in Larlssa al over hooren praten Ale wij hem behoorlijk betalen wil fiij teruggaan om te zien of hij voeling met de bende kan krijgen Hm Wat is dat voor een menscii dieBoenierP Ik sta voor hem in Salomon attmd niet voor iedereen in Vitus ging due met hem mee naar huis wear de Boaniér op hun kamer wachtte Hij was een groote aterke kerel met eai sluw koelbloedig gezicht reeds volgene zijn uiterlijk was hij de vriendschap en het vertrouwen van Salomon volkomen waardig TusscWen hem en Vitus ontepon zich het volgende gesprek dat zacht fluisterend gevoerd werd De schoolmeester lag ongetwijfeld ergens op de loer Je wilt de grens over Ja mijnheer Goed Hoeveel verlang eP Tweehonderd Turkaehe pwiden ala voorschot driehonderd als ik terugkom Ik heb een ander voorstel Honderjl pond dadelijk Tweehonderd alè je ieajfif komt en mij zeggen kunt waar de bendezich verborgen houdt Vijfhonderd al je mij een brief van den professor brengt En duizend pond bIb jfe mij hij liem brengt In ordeP In orde Wanneer kun je vertrekken Onmiddellijk Hier heb je de honderd pond Doe jebest om de duizend te verdienen i Den volgenden morgen vonden de zap tiehs op twintig paa afstand van heTdorp daar waar het pad bergopwaarts yoert een dooileii man met een mes in de keel Het wa de Bosniër de vriend van Salom i De honderd pond waren verdwenen Natuurlijk ZESTIENDE HOOFDSTUK DeKoekoekklok Het zou ver ecfaohe moeite zijn om de ontzettende uitbarstmgen te beechrijven waarin Salomon lucht gaf aan ójn woede Zijn gezicht werd bijna swart zijn ot rai waren met bloed beloopen toen hij voor het ïijk van zijn vriend stond Vitus was uiterlijk kalmer Haar ook in I heu laaide de toorn op Was men dan weerloos aa deze vanuit het duist loerende bend overgeleverd Zat hij reeds als ge vangeuo in het net en behoefde de onzicht bare vijand de mazen slechts aan te trekken om hem aan handen en voeten gebonden in zijn macht te kfijgen Wie was deze vgand Irene s waarschuwing Kende zij hem Do machteiooslieid waartoe hij zich veroordeeld zag maakte hem razend Hij de vermetele vechtersbaas gewoo aan overwinningen voelde zijj i bespot fln vernederd Die ander de man acfater den ondoordringb j en sluier speelde kat en mui met hem Hij knarsetandde van woede Een allesbehalve aangenaam gevoel zoo geheel vijanden omringd t © zijn Zich bespied t weten zonder de oogeo te kennen die op hem gericht waren der dergelijke omstandigheden met te kussen Waarom wae zij dan gekomen Alleen met het inenaehlicvende voornemen hem voor de lieten en hinderlagen van het geheimzinnige nwïU t e waarschuwen FEUILLETON Het bj old van Elena dook voor hem op Elena de even mooie maar tevens de wild spottende Hij zag haar iachen scheloisch uitdagend Die had het hoofd achteroverkunnen huigen zoover zij wilde die zouhij toch gekust hebbeu Iiiditn het noodig geweest waa met geweld Al had aij hem daarna wk d uogen uit het hoofd gekrabd Maar Irene Dat waa geen vrouw die men ruw of legen haar wij aanpakte Zelfs de Iwhtainiiige niete ontziende Vitus voelde en r Bpecteerde dat De zaptiehs droegen dan vermoorde naar het gemeentehuis Vitus en Salomon ringen langzaam naar hun kamers terug Wij moeten iets doen gromde de Spanjool Dat vind ik ook Tk stel voor dat wij begimien met dien hond van een sehoolmeeater den nek om tedraaien Die heeft ons gesprek afgeluteterd de duiv d weet hoe En hij heeft den Bosniër verraden Vitus bleef staan en keek SalonKm aan Een booze wreede trek ontstelde zijn l ap gezicht Je hebt gelift Salomon Wij zuUen beginaen met den Bcboolmeeeter I WowK wvolgrf En dan Was zij niet gekomen OndanW I het ont ttende gevaar waaraan zij eich blootstelde Had zij hem niet gesmeekt naar haar waarschuwing te luisteren Wa dat niet een band tusschen hem en haar Waagt een vrouw isooveel voor een man die haar onverschiUig 8 Het was dus Ifene Irene De mooie zachte teedere en moedige Irene Vitus droomde fantaeeeide en spiegelde zioh verleidelijke toekomstbeelden voor r egloopcïi kan zelfs den braafsten en dus oojt Vitus op verkeerde wegen bïtengen Gelukkig stapte Salomon op een avond midden in die heerlijke dweeperij Salomon en poeïië waren twee dingen die tm enenmale niet bij eTkaar pasten Nauwelijks zag itufi zijn trouwen Spanjool of hij stond reeds met bteide voeten op de nuchtere aarde Wat ie er aan da hand