Goudsche Courant, zaterdag 30 augustus 1930

Ro I74S7 Nyvirheidsoflderwijs Aan de Avondichool voor Ambichtsiieden der emeenle Gouda 1 klaiae wordt tferraagd een il lit fisM voor lesuren per week in bet bezit der hoofdakte en de akte wiakunde l o of gelijkwaardige bevoegdheid Aan den Raad gerichte oaiczejelde jaollicitatie in te zenden aan den Burlemeeater vó6r 15 Sep a i 20 GKEF HEM EEN BIG BEN de gezondheidspüp niet speciale droogrook donatruetje Diveree fraaie modellen van echt Bmyère hout ƒ 2 overal Grati reserve systeem aiG ÜB£ N de beste es mooiste püp voor TWEE OTILDBN Overal veitaügbaai 10 Goedkoope Trein met reeen verzekering naar Edi t m Nljmtgin op Zulag 7 Saptonibar mlUliillH knielm a i Mm U M Dil lil IIÏIHII riSCIHlKliei Nieuwe Haring 6 et Gestoomde Makreel 20 et Gestoomde SchelviscIT 10 et Fijne Gemarioneerde Haring en Rolmops 7 5 1 Pracht Spekbokkinf 6 7 et Zouleviscb vangst 1930 40 et p pond enz enz 20 eSP Alle viKh la Ie kwaliteit A HONINa Spieringttraat 53 GOUDA r Oe Vijftigste Verjasirdag van H M p Koningin Ben feestviering tot herdenking dat Koningin Wilhe mina ha r vijftigste levensjaar afsluit en wederom een jaar over Nederland heeft mogen regeeren behoedt geen verklaring Zy is zpozeer in waarheid de LandsvToui zoo innig Verbonden aan orts nationaal b f dat de blijheid van ons Vj lk om het bez van deze Souvereine in haar volle levens Vn arbeidskracht een vanzelfheïd is Een Aitbinding in alle factoren welke j t anien leiden tot dit gevoel van aanhankelijkheid van dankbfire waardeering zou de beteekenis van het g el Verzwakken Waaront op den voorgrond te stellen de inf v erking op ons gemoed van de historische herinneringen aan diaar ïoemrykG voorva leren en het do lluchtig Oranje geslacht lie bekoring der peraoonlyke waardigheid en Wt gratie of de waaï deering voor de dagelijkBche toewu ding aan Je volkszaak WaWom r J Het beste van alles is om bij a le gef legenlieden zooveel goeds te verrichten A ah mugejijl is Socrates De gestolen Professor i Vn liei l utt8cli vertaald aoor i ZODY 19 Nad uk verboden i n liah oiideifiiukte ktc ft wrong De klok bleek geen klok te zij i want bin iiin hui ktiii i iietjea ft ii iiiodeni lAe MUiapijainiit ZEi NTlKNDE HOOFDSTITK Het andere einde van den telefouzidraad Vilu s af Saltiiiiou i n fi kHi Hi pakt Jen siddfieiHltn Odek UcoF en druk hem Of hand op dfn nioiid Dut was en soiide huhchte Pfsliiüijlg Be jdvnalist nam den boorn op Daar hij i niH Ht of ht gej pi ek mms me een wr 1H oord Bpopend moest wot ien wachtte ij t men vaii de andere zijde begon t Ê 4 a X Pandbrieven a 100 TZ in itjikkeii van f 1000 f SOO en HOO e De Di r ctie MK J VAN LI R Mr R HOORWEG Ta huHP aangeboden 20 een mooi Boveèihuis v n alle gemakken voorzien Gelegen HOOOSTRAA f Te bevragen bij H C WERNING Markt 47 Handelsavondschool met 5 jarigefA cursus INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN op Woanadag 3 Septeinbar a 8 n m 7 9 uur In t gebouw dar achoel Paradijs 6 K BOUMA Directeur Centrale Cursus voor Machineschrijven opDjoBdag2 September a s n m 7 9 lUHÜn t gebouw der Hsndelsavondschool Paradijs 5 20 25 K BOUMA Directeur i Verkrijgbaar bi iiUK § IgÜSS Boskoop P L BINKKN TeleK 124 l Qouda T POKLBNIJK Telef 480 Waddingaveen H J JANIMAAT 80 l Abonneert U op dit Bl d MENSGH Di = TE LEVEI en ét WIET I W ei niet tMUig vtfor je kop a troott necin gebruik daarvan r xooveel je maar lust maar profileer Van de voordeden die de vooruitstrevende wetenichap en de techniek welen te biedenl Koffie bekomt jommigen vrij iiecht en velen moeten dit geriol bekoopen et onaangename hartkloppingen zenuwprikkeling dapelootheid en andere nèrveuie verschijnielen JSJL £ ei ïhgenieui procédé beiclmrmd door Ne n Kcne Octrooien brerjgt echter uitkomst Oeze uitvinding m akrliet niogelijk de ruwe kolfteboonen Ie doen zwellen cfaardoor worden de poriën geofftna waarna men door middel v9it een xlraq iestol de cotiei ne uit de koffieboonen kan haien Alle natuurlijke aangenam eigenschappen blijven bij dil procédé behouden OM geldl in de eerste pleats voor de smaak en eromagevendd stoffen caféonen want deze konjamersl bij bel brandenlol ontwikkeling onverschilligolde boenen coHaïne vrij zijn ol niet Door Koffie Heg d gegarandeerd coffeinevrije koHieboonen Ie koopen kan dus Ike huisvrouw een koffie op tafrff brengen die beter bekomt even piHig is en hetzelfde genot verschaft X Il gewone koffie xonder echter eenige sdiadeirjke werking op hel organisme uil tb oefenen THel bewijs te leveren is niet moeilijk 80 Cenl lull U Jaar wel voor over hebben want hal gaal om niets m ar of minder dari om Uw gejon dhercTen het welzijn van Uw huisgezin Koopt U he lh nog efn origineel pakje Ha en U zuil fHag blijVeo 9 bruiken want Hag brengt U f MEER GENOTEN BÉTERE GE20NQHEID f HP Ge vindt letterlqk alles wat ge weten wilt in di Goudsche Vraagbaak Dat blijkt wel i it de inhoudsopgaaf hieronder Maar weet ge ook wel dat in deze nieuwe iMHMB uitgaaf ook te vinden zijn aHHH de niftuwste gegevens omtrent de aanslagen in de gemeentelijke Jnicomstenbelastlng 1928 1929 En de Vermogensbelasting 1928 1929 Schaf U direct dezo nieuwe uitgaaf aan Vl INHOUD AbaUoir Advocaten en ProcureW Aluemeen en Soc Zaken Ambachtaavondschool Apothekers Arbeid Adelt Arbeidsbeurs Archief Arbeidsinspectie Arbeidsrecht Armenzorg Autobusdiensten Stadsverkeer AntobuadJenstennaar eldera Autoverhuurinrichtingen Bankinstellingen BepaUngen Begraving Begraafplaatsen Belaatingen Belastingen Openbare Vermakelykheden Beatedelingenhuis Bevolking Bevolkingsregister Bezienswaardigheden BevFaarscholen Bewys van goed gedrag Bewüs van onvermogen Bewys van Nederlanderschap Biljartclubs Bioscopen Bioscoopcommissie Bootdiensten Bouw en Woningtoezicht Brandweer Brievenbussen Burgemeester BuNgerlyke Stand Buslichtüig Byzondere Scholen Commissie van Bijstand Commissie voor de Veemarkt Consultatiebureau voor T B C bestryding Consultatiebureau voor Zuigelingen Dagbladen Deurwaarders Diaconieën Doktordh Huisartsen Doktoren Specialisten Dooden van huisdieren Drogiisten Echtscheiduig Kerste Hulp by Ongelukken Electriciteit en Gas b mancién afdeeling l manciBn comm voor de üeboorte aangifte Gemeesteapotheek Gemeentebetrekkingen OpenbareO Gemeente Inkomstenbeftisting Gemeentelichtfabrieken Gtemeente ontvanger Gemeeriteraad GemeenteSecretarie nieentewerken Gevangenen Ned Gen tot verbet vaa Gezonifheidscommtfsie Gezondbéidskolomën Ver van Goudsche Librye Goudsche Waterleiding Groene Kruis Groote Kerk Gymnasium Stedelijk Handelsavondschool Gemeentelijke Handelsregister Hav endiwst Hoffmansgesticht Hooger onderwys Hoogheemraadschap Eüniana Huiavlütschool Huiszorg Hulpbetoon Huwelyks aangifte Inkomstenbelasting Inrichtingen en Instellingen V Ontspanning en Ontwikkeling Inspecteur Lager Onderwys Instellingen van Weldadigheid Instituut voor Arbeidersontwikkeling Invaliditeitswet invoerrechten en Accynzen Iterson Ziekenhuis Van Kaaswaag Kalender löSfr 193X Kamer van Koophandel en Fabrieken Kantongerecht Kegelclubs KerkgenootschSppen Kerkelijke Gezindten Kerkelyke VereenigingM KeuringsdienstVan Waren Kiesvereenigingen Kindervoeding KoepoWnenJ g Lager OndeaA ijs Landbouwvereenigiügen Landstorm liand en Tuinbouw ongevallenwet Leerplicht Legaliseeren van Handteekeningen Mailverzending Makelaars Beëedigde Marktwezen Markten Middelbaar Onderwys Monumenten Museum van Oudheden Mieziekgezeischappen Muzieksflhool Stads Natuurkundig Genootschap Nijverheidsschool Notarissen Nut vkn t Algemeen Nutsspaarbank Onderwas Onderwysinrichtingen Onderwyavereenigingen Openbaar Slachthuis Openbare Leeszaal Ongevallenwet Uitvoering Ontsmettingsdienat Oude Vrouiyenhuis Oude Maniwihuis Ouderdomsrente üudurdomsverzekering Vrüwilligp Overly d n aangiftl Paspoorten Pensioenen Pensioenfonds PersoneelszJfeen Poliklinieken Politi Politieverordening Uit de Postkantoor Gourfa Provmciaie Waterstaat Baad vah Arbeid Kedacteur Secretarie Registratie en Domeinen Beisvereenigirfgen Koinigijgsdienat Renteberekening R jks HoogerMurgerschool Eyksproefstation Klei enAardewerkindustrie Byksveldwacht Byks Waterstaat B ks ZuivebMuulent Rynland Boode Kruis E K Veteeniguigen Sch akclub Sch pferzuimComm V Schouwburg Scholen Schoolgeld Schoonheidscoiamisaie Schutten Stortings en Qphaaldienst Secretaift Gferteente Slachthuirf Sociale Aangelegenheden Soepcommissie Sociëteiten Sonnevanclc Spaarbanken Sportterreinen Sportvereenigingen Staatslot ry Stadhuis Stedeï Muziekkorps Stedel Zweminrichting Stichtingen Stooattootdiensten St Janskerk St Jpseph Paviljoen Strafverordeningen Ommissie Stratenlast Successie Tandartsen Tehuizen Gemeentelyke en andei e Tehuis voor Israëlieten Centr Telegraaf Openstelling Telefoon Openstelling iTesselschsde Tooneelvereenigiagen Typografische Studiekring Tuberculosebèstryding Uitstapjes Vwkenswaag Veemark t Commissie Vereenigingen van Handel Industrie en JJKzekeringswezen Vereenigingen Algem Vereenigingen Landen Tuinbouw 3C Vereenigingen op Onderwysgebled Verzekerings Maatschappifen Verkiotingen V Verkeersmiddelen Vereeniglng tot Steun Vermogensbelarting Volkabadhuis Volksbibliotheek Nuts Volksbond tegen Drankmisbruik Volkagaarkeuken Volksonderwijs Volkaunjversiteii Vrachtvervoer Vreemdelingenverkeer Vryw Ouderdomsverzekering V O V Vuilnis ophalen Waag Waterleiding Watersport ƒ Weeshuizen Weldadigheidsvere gingen en inatellingen Werkinrichting Wdthouders Wijkverpleging Woningbedrüf Comm IJsclub Goudsche 4 Uïfcond Zuid Holl Zangvereenigingen Zegel Zendingsgenootschappen ZiAkenfontfsen Ziekenhuizen Ziekenhuisverpleglng Zuigelin enzbrg Zwemiiéicbting Sted Prijs ff0 2S Zeg ufij velke azijn je in Je huishouden gebruikt en ik zal je zeggen of je een goede huisvrouw zijt Natuuriijk ben je eeii floede huisvrouw en gebrit k jc B OOQ AZIJN Ë QOG i AZIJN N V MAAS AZIJMFABHlEKtM HAARLEM N v Utrechtsche Hypotheeldiank Paniibriawan f 04 000 000 De bank stelt beacliilcba Maisofi Para HeofdsUag 7 flvHardiini Vtr i li Mrt bWii Certtti floaiillfiviM BraikkiMlH WirnwiAmkiiiJi V In ejllien Ix idundel en bU de uitaerer A BRINKMAN ZOON M rkl 31 Gouii r 68 Jaapgaitg Zafepilag 3ir Augustus il93l fiÖTMUË COÜMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 5fS WFlKPRK nfi¥ S pi n Tn A OSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE I4IEUWERKERK OUPERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz AUVeKTENTIEFRUSi Uit Gouda en onlttreken behoorende tot du bnorgbHiO 1 b regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Oouda en de beiorgkrlli 1 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer ZO cl bijslag op den prjjs Liefdadigfaeida advertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEUÜDEEUNGENs 1 regels ƒ 2Ji6 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen btl contract tot eer geredneeerdeo prjjs Groote letters en randen worden berekend naar lUaatsruimte Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tuaacbenkonurt van loUede Boekhandelaren Advertentiebureapjt en onze agenten en moeten daagi vóór de plaatsing aan het Buieau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Dit blad versc hijnt dagelijks behalve op Zoi n Feestdagen ABONNEMENTSPEUS per ItwarUal 2 a6 per week 17 omt met ZondaeiblAdper iwirtaal 2 M per week 22 cent overiü wai de bezorging per looper gesduedt Franco per post per kwartaal S I6 met Zondagablad S 80 1 = m Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau HARKT SL GOUDA bfi on c agenten i looper den boekhandel en de postkantoren u Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 6 uur Administratie Telef Interr 82Redactie Telef 83 Postrekening i 400 Dit nnmmer bestaat nit twee Maden EERSTE BLAD BAHLMANN GOUDA ONTVANGEN Een smaakvoUe CoUectie Mantels Japonnen Hoeden en Voteen 30 voor het a a Seizoen Ons Restant Zomermantelt en Japonnen VOOR SPOTPRIJZEN REGENMANTELS OCHTEND JAPONNEN zoo vaak eentonigen en neerdrukkenden gang van het leven Afaar ze hebben bovendien nog een andere uitwerking die ook verfrisschend opUeprend pleegt te z n Gemeenachappfllijk leed en gemeenscnappelyke vreugde brengt de menschen als van zelf dichter by elkaar Dat maakt dat we op hoogtijdagen In ue familie weer sterker den famAeband plegen te voelen En zoo heeft het ook tot gevolg dat publieke feea ageu het saamhoorigh idagevoeI van eeft atSttelMvolkiitc of van een volk versterken WH HollandBn voorml hetóen dat ndod0 Bfe achen leven wanneer r niet bijzonders gebeurt hun eig n nihiw besloten leventje in den kring Van huisgezin en familie en kantoor of werkplaats of fabriek en dageJij k w ei ieeröidfl j li ton Zö voeiea Jiiet noodig een opknappertje Erholung zeggen de Duitschers dat onze krachten weer wat op normaal peil brengt En daarvoor tyn ongetwijfeld publieke feestdagen zooals we er met Koninginneverjaardag weer een beleven bij uitstek geschikt Zeker we kunnen ons zalf ook een feestdag scheppen ter gelegenheid van een verjaardag of anderen herdenkingsdag of alleen msar om eèn feestdag te hebben En zulke feestdagen zulke baisetijke of famillefeest da gen vooral hebben hun zeer bijzondeï eigene waarde Maar ze missen wat juist de publieke feestdagen hun ontspannende verfïis3 hende uitwerking verzekert En d ï de algemeenhald die waar 4e TQee arbeid zoO n pubüeken feestdoff alil staat en de feestvreugde algemeen is het gfvopteu wekt aLö de wereld voui üi n dajf KONINGIJI WILHELMINA 1880 1930 Foto alegler te ontlcfden onzen eerbied voor haar zelfverloochening en moed onze erkenning d t ïö ons allen een vnorbéeld Is M éfnst tfah levensopvatting en door een soberheid die toch nimmer t vorsteiyke schaadde wis doet beseffen dat zy jis die bovenal doi Nedeirtandschen naam hooghot t in de wereld AI die eigenschappen het karakter en het leven dezer waarlyk vorstelijke vrouw doen tezamen voor on levend worden het beeld dek Koningin en vpü fl nnen niet zeggen oi welke zij ons het liefst is Beter is het dan ook al deze mptieven te doen samggv lot i ii tot een glanzend geheel van dtK Jïftar bewustzijn en dezen dag te aanvaarden zooals onze kinderen dit doen die liefde voor het Vaderland en voor de Koningin gevoelijn als eenzelfde gedachte en zich verbidden in het nationaal gebed en Theorieën over de waarde van het koningschap missen beteekenis zoolang geen critiek de waarde kan aantasten van deze Koningin die naar welken regeeringsvorm ook voca ons steeds zal zijn ons Staatshoofd bü uitnemendheid fen die ons blyvend den waarborg biedt dat ook in deze en komende tijden van wisselende politieke stroo mingen onze gedachten zich vr j zullen kunnen uitleven en de grdndAlagen van ons volksbestaan niet zullen woïden aangetast Dat wettfn wij en dat verwachten wij vspi onxe Koningin en vooral daarom dragen wö den wensch voor haar 4tehoud en haar geluk in het hart Daarin ligt geen overschalting van haar invloed op ons staatkundig leven die Intusachil veel gewiohtiger is dan veelal wordt vermoed want elk kabinet hoezeer i If wrantwoordetyk moet het oordeel inwinnen mm de Kroon en de juistheid van elk voergenomen plan rechtvaardigen Wanneer bet gezag der Kroon in handen is van e6n wijs staatshoofd met hooge opvatting van zedelykiieid en recht een toetssteen voo de diepere bf langen der natie dan is d invloed daarviar werkdadig en is het Koningschap oor ons geen mystiek begrip waaruit macht en gezag vui zelven uitstralen doch wii elt zijn beteekenis en daarmede onze eerbj d en waardeering naar de persoon die de taak vervult Daarom is Koningfii Wi elïnïna voor ons bet gelukkigste vocs weld de nionarohie en daarom kunnen wQ in volkomen oprechtheid van hart en verstand den wenach uitspreken dat Zg i j fe © re tot in leng v Ml cs t ftjËlÜ i wtf wi t Wy zien ook gewoonlijk aledita vaag de gel kschen arbeid getreden herdenken een of ander feit dat ons vreugde geeft of zyn ten minste op zoek naar j renade en jolijt en in feéstelyke stemming DatVengJ een tinteling vah geluk een schateriifc van vreugde soms in de lucht róhdom ons Wannen we alle menschen zien glimlachoi en vroolyk zien doen en de feeststemming als een heel bizonder fluïdum om ons heen voelen dan kunnen we slechts xelden ontkomen aan den indruk dat het leven lichter Wijder zonniger is dan w gewoon zijjj het 1 té zien en krijgen we behoefte nu ook ona zelven te laten gaan in vrooHjkheid en jolijt We vergeten de zorgen den druk van den arbeid de moeilijkheden van het leven en dat gemakkelijker dan wanneer op onze eigpne feestdagen het leven om ons zy l eigen harde vaak norsche trek houdt en het zwoegen om ons heen doorgaat als altijd Dïit brengt ontspanning en een vrijer luchtiger gevoel maa tt de publieke fe itdslKen tot eenS lüde verfrissching in den righeid en rustige kracht == H bt u j == PERSONEEL odig Zoel t U PLAATSING Plaats dan Zaterdag Uw AANVRAGE in de Aan H M de Koningin onze eerbiedige en dankbare gelukwenschen op dit féést van Nederl d Publieke feestdagen ieder leest ze dan I KliifliAsnoiices il regels il Inzending tot ZatardagmorganO uur aan hst Bureau == MARKT 31 Het moderne leven eistht van de meesten van ons een ala udende en sterke inspanning van ons geheele wezen De onvermijdelijke afmatting die hiervan het gevolg is bedreigt dat wezen n vooral ona zenuwgestel met een totale uitputting en maakt rust niet alleen maar ook ontspanning tot behoud van Het bedreigde evenwicht absoluut noodzakelijk Die onSapaniüng in den meeat ietterlyken zin van uitgespannen zyn uit het gareel van den dagelijkschun arbeid brengt ons de vacantie die tegenwoordig de meeeten in den zomer wel voor krter of langer tyd genieten Maar daarnaast hebben we nog wel telktós een verfrisschmg T Deze Coilrant komt in vele duizenden gezinnen Grootste x plage hier ter stede Wat moet er dan gebeuren Laat mij nadenken Het was merkwaardig hoe deze wilde Moeddoratige mooraUistige duivel aan het geringste bevel vou zijn meBster atipt gehoorzaamde Bftlomon keek fkog eens met ipiiige spi t naar het rampzalig hoopje men ich m deh hoek van de keuken ging toen op dMï uitgedoofden haard zitten en K on melanoholiek eeo cigftret te rollen Vitii t aioeg den school meestér gedurende ecniRe oogenblikken sciherp gade De man was totaal geh poken Dat het geheim waar ver hij t waken had vLraden wae had hem ien genadest v geSeven Met diep gebogen hoofd zaA hij in b hoekje waarin de vreugde van Salomon pem terecht had doen komen Hij bewooir zirh niet Vitus trad di ht op eni toe Ttf ziet dat je pech hebt zeide hij Geef Jie er njet de voorkeur aan eindelijk met de waarheid i r i r den óng te komen n hij liield hem M n ïmndvol geld ondty den neus Itóvendien iioe e n fear Turkache ponden tVyerdienen mphiats vBÏ door mij aan de liefnerijke behandeling van mijn riend jr Pvertrouwd te worden = Z lfe het w ud fclveen op dftn lettertijk en fiEunrlijk eebfoken Plephanidee geen indruk te maken Do schudde hij het hoqfd T heht toeven zelf het antwoord gee ven TI hebt gezpgd dat n 7ieh hever deline liet uitrukken D e met mij wat l vwilt het h ivij t t ni onvi Tldllig Je vreest dat de kapitein je voor hetverraad van het telefiyngeheim zal t straffen Elat aal hij O hii kent geen genade Ja ik ben het De apiteiii laat vragen wat de tweevreemde honden van deo dood van hunbondgenoot ze en Zij zijn er heelemaal ontdaan van Wat ie er met jou afta de hand Georgoe Je stem klinkt zoo vreemd Ik moet zaclit apreken weet je Zij hebben d § zaptiehs gehaald en zitten met hen boven op hun kamer te beraadslagen Ik geliwf dat ze argwaan tegen mtj jpgevat hebben Zoo Nu we maar voorzichtig J kent jd n kapitein hij Iaat niet met zich spotten 7 eg hen dat ik me eerder de TOng zal iiiten iiifrukken dan dat ze een woord uit mi krijgen Tk zal liet hém ze ien doch luister ni BOed f 1 Yfe kapitein zal hedenavond et n bode etyppji brief aan dien ymran ten snuffel aar strrfen Zorg ervOtïr dat hij noi de Tood thuis zijn als de bode komt Eindelijk k nit éps de bode Ja De kapitein zegt dat de vrucht nu rijp is Vaarwel Geori og en al er iete gewichties gebeurt hnist je dan om het te melden Goed k moet afbreken Vant k hoorl n de trap afkomen VUus liing den hoorn op Zijn heele jrevicht laöhte terwiJi hij naast het a ppsraAt Htond en triomfantelijk naar Salomon keek Dis aj zijn gevsfljrene een duw dat hij in aen ho k rolde en epromgynet een wild gejuich op Vitus toe Is hij dan zÏk maol P En al ik je Mijnheer ïhavon dat w da kostelijkstestreek dien n ooit hebt uitgehaald bruldehij Maar wat nuP Nu ouwe jongen Nu zullen wij tens zieOir wij niet is weten komen waar zichhet arfïleTe einde van deze ingenieuse leiding bevindt De grootoM mogelijkheid Kpg besioten in do vraag wat ze met de beide gevangenen moesten beginnen Be zaptiehs halen en ze hun 16 RBschenke geven zou minder vkkstandig zijn Het huis waa ongetwijfeld door epionnen ojnringAk die hun middelen hadden om den k aM m van de gevangenneming van den H oI est€r en zijn zuster op de hoogte Ie iïtellen iUee wat ook maar eenigszjlit den oTgwaan der l endekon opwekken knoest verifteden wordden De bode noest komen Vitas moest den voor hem hegtemden brief in lianden knjgen Daarna kon men verder zien Salomon drong erop aan Stephanides enKijn Aster volgeru eipen mèthof e te bewerkep Snelen crenii schlooa Men on hen dan in den kelder werpen Of erpen andawC aloinon opperde in alle geinoedönwt veaS ijÜI3ide mocelijkhedoji om debeide lijken t gerbeirgen terwijl een der te bewerken pe mn n c v Wend bij t egenivoordig wHs O Geen zijner vooraj lln droeir d goedkeurinÏF van zijn m efteMweff die er tot zijn iievig leedwer en nog niet toe kon besluiten om zich de gebmikpn vmi het land eigen t makm beloof je tegen den kapitein te beschermen Sbeï ianis richtte het hoofd een weinig op zijn blik waa die van en ot gejftagd doodelijh uitgeput dier JFEUILLETON ü bent ongetwijfeld een moedig en verstajidig man zeide hij Maar tegen den kajï tem b it u niet pgewaesen Zijn machfrreikt van Athene tot Constantinopel Nu ja er bestaan toch nog andere atreki n hetgeen je alfl schoolmeester w Jliclit niet mb cMid ia O hij zaï niet de moeite nemen mijiezoeken maar ik heb in Timiova aa deandere zijde d gresisl mini ouUers w Hl n l beKrijpt mijnheer Salomon mengde zieh in het gWprek Niet omdat hij medelijden ipet den schoolnaeeater voelde maar omdat de zaak hem begon t vervelen Uit dien kerel is toch niets te krijgcri Het beste ia wat ik zooeven reede zei Hij 1 zijn 2iwt r ieder een fiinkwi slag op het hoofd doode menaehen zeegen nog minder dan levende Vitas zweeg Hij wa nieuw gierjg naar de uitwerkinj van deze woorden op zijn gevangene Docii dezen ch n werkelijk altee onverachillig te zijn Hij verroerde zith niet Hij vreesde zijn kapitein meer dan den dood Ben jix iiPi orgoï vroeg een manne goa M n bracht hem naar hoven bij zij zuster b cmd hem naast haar vast en liet h n sAWen liggen Maar vy t nu Des avonds W de bode komen VooP Ken tijd móést er tkta t e8lQit genomen zijn J V Wonit verroljd 3 ifKüfi tó ¥ iil SÉ