Goudsche Courant, zaterdag 30 augustus 1930

moet van Lever s bons Pelikanen Linnenkastbons Koffie Hagzegels Dönszelmann s bons Droste s bons en plaatjes Indië Leupen s plaatjes en Dobbelmum s platen Hebben pracbtvoorraad van Verkade s Paddenstoelen ook nog twee complete stellen Van Houten s iwnB molenbons Klaverblad plaatjes Van Nelle a acht tr etiketten en Rademaker s bons Maak zooveel mogelijk gebruik van ons ruilformulier Duidelijk Uw naam en adres vermeden Vergeet niet bijvoeging van 10 cent HET RUILBUREAU KUNST Kwakken op de Plassen Een mUUoen Bemarque Interessante cijfera t In bet Boisenblatt deelt dr Fntz Gaapp tal van bizonderheden mede betrekking hebbende op Remarque s boek dat thans in Duitachland zijn tweede millioen exemplar ren ingaat Het werk verscheen eerst als feuilletcm in de Voesische Zeitung en slechte aarzelend was dit blad er toe ovefgegaan zulk een realistisch verhaal op te nemen bovendien gold nog steeds de leu o over den oorlog willen wij niet meer hooren Maar reeda na de eerste vervolgen ontving hm blad tal van brieven en onmiddellijk werd gevraagd om een uitgave in boekvorm De uitgever liet het boek verschijnen in een oplage van 3Ö 00O exemplaren een reeds zeer hoog aantal dat echter gerechtvaardigd werd door de vele bestdlmgen voor het verschijnen Deze oplaag was een ongekend feit in Duitschland reeds op den dag van verschijnen 26 Januari 1929 uitverkocht zoodat op 31 Januari een tweede drak op de pera werd gelegd De debiethandei werd in de gelegenheid geeteld van het boek zelf kennis te nemen en op 6 Februari het 75ste op 15 Febr het 100 000ste exemplaar veikocht en sedert bleef de verkoop 6 k 7000 exemplaren per dag Tbans ia de omzet nog steeds meer dan 500 exemplaren per maand De uitgever heeft zich voor dit succes zelf vrijwel geen moeite gegeven en heeft Zwart schyven op 3 10 13 15 I9 21 8 82 86 Wit schijven op 24 29 30 34 39 43 tt Probleem No 676 Zwart schaven op 9 10 12 13 16 18 3 24 30 Wit schijven op 26 29 32 33 S6 31 39 48 Oplossing van Probleem No 67 Wit speelt 22 17 38 32 32 27 37 32 40 7 36 2 Oplossing van Probleem No 674 Wit speelt 34 29 32 23 98 30 24 8fi 4 tfAADBSLS VOOR DE JÜÏUGD OploMingen van de Raadseli van vorige week De hoedenfabrikant Lak Borstbonbons Kapitaal 6 De tijd 6 De maan haar licht Er was dit keer geen enkele goede oplossing Nieuwe Baadsels iSoms van goud en soms van zUver Soms ook van gewoon metaalGeen begin en ook geen einde Maar je kent het allemaal Ik word met drie letters geschr Wn en noem een voorwerp dat op den g ligt en in elk huis te vinden is Kew my om en ik noem een eigaiscluip v een dier li Met g ben ik een vogel met H en joBgensnaam met St een mÜiieiDsam en met Fr weer een jongensMsm Verborgen groenten We hebben met Jaap Ko Olja e Unigewandeld Heeft Greet Hespe u lenteliedjes voOgezongen 7 Ik vind Jacob Iet en Leo Steffeni saai stel kinderen Heb jU het gas laten branden terwijl Ifi boven was Annie 6 LËen Keizer uit de Adheid Maar ook een maandvan t Jaar Geschreven met acht letters Noem my dat achttal maar 6 Mijn gehpel wordt met 6 letters fT schrwen en is iets dat je dagelijks e Een 4 3 2 is een lichaamsdeel 2 4 8 6 is een kleor 5 4 2 is onvruchtbaar droog ka Een 1 3 4 2 is tinunermansgereM Oplossingen inzenden aan de ledanwde Goudsche Courant Markt 31 Meisjes en jongens moeten opgeven oud zj i zijn RUILBUREAU voor bons en piMtjet Op verzoek van de fa Bussink en diw winkeliers te dezer stede herhalen n eens het begin onzer rubriek van de www week rt Wel een bewijs dat de Goudsche U gelezen wordt en niet minder oa mbriek gemeensch pelijke belangmi die een hand vormen en de caneuuchappeUjke behoeften Dat beeft tot oaTerm deiyk gevolg dat het saamhoorigheid het gemeenschapsgevoel ft daarmee wik het nationaal bewusUiJn VersUqtt Bq opa Hollanders die wat eenzelvig van aard ea sterk individualiatisch van aanleg tyn is dat in btxondere mate het geval Daarom zifn voor ons die pi Ueke feestdagen xoo Üzonder noodig Ze doen ons de gemeenschappelykheid het behooren bü de anderen niet alleen met de oogen van ons verstand üen maar ook gevoelen in het opgaan ia eenzelfde feestelijkheid bet genieten van eenzelfde vreugde Ieder van ons he t dat op zulke dagen en voeral dan in geestdriftige feestelijke bijeenkomsten wel eens gevoeld Wgst ons dan bovendien de oorzaak van de feestelykheid nog op het bestaan van een gemeenschappeMiken band op de saamhoorigheid zooals dat pp nationale feestdagen het geval is daii gevoelen we die saamhoorigheid nog sterker en intenser Ea dit saamhoorigheidsgevoei dat ons gemeenschaps en nationaal bewustzijn opheft beurt ook onze eigen stemming ons eigen wezen omhoog en geeft ons daarmede een frisscher en nieuwe kracht Zoo werken langs twee zjjden de openbare feestdagen tot ontspanning en opbeuring en daarmee tot versterking ven ons individueel leven Door de versterking van het saamboorigheidsg evoel komen ze ook de gemeenschap Ue b iedere versterking van het individueele leven reeds wint nog direct ten goede BRIKVEN UIT DB HOFSTAD Mxxxvn Het ontstaan van den Haag Het valt wat Qioeielijk zich in de geschiedenis UI te denken wanneer iwon leest dat er een tijd dat uijv den Briel beiaugnjker stad wss dun Kotterdaui en dat Watelingeo liieei wat gewiclitiger was dan den Haag En toch S het aoo geweest iJeu Haag is ontstAau lu iiet midden der dertiende eeuw tluen het grafelii4 jschtiiuis was gwucht ter plaatëe van het huidige llmneuhof aaa den verkeersweg van Wateimgen naax Leiden Op de z g flaata die thans nog vlak bij het Biunmbol ligt was do pleieterploftta voor de jachtflloet Daar was natuurlijk n li emesit eA een stallmg te vinden in deu kring van dg dienstwoningen voor het jachtverblijf Bchefeomgen io el oader dsn den Haag luaar lag daar ook een heel eind van verwijderd Langs de geplaveide wegen die er thans zijn is eeu woudeliug van de flaate naar Soheveningen nog altijd er één van urie kwartier £ ki vromer waa er geen weg cq ba t mea door d duinpadeu te gaan die vuu en allesbehalve Mttht toe recht aan waren Het is de groote onvecget lijke verdienata aa Huirgena4 aJï ii $ e kaan zechle we van den Haag naar het strand aanlegde en daardoor voor goed den Haag aan d zee boud Vwder lagen asu den Haag de dori en Eykuiduiaen en Nieuwveeu die beide grootet waraQ dan die Haghe E rst in het midden der veertiraide eeuw waa de nederzetting om het jachtverblijf al aardig toegenomen en ontwikkelde zich eenige straten ter plaatse waar nu de Hoogstraat ligt die als een zijstraat van de Ploate kan gelden en het verlengde daarvan de w naar Nieuwveen de Veenestraat Even buiten het oentjum meer in de richting van het Westland ontstond de Qeeat waiar de parocSiiepaap woonde De naam Pastoorswuxande herinnert hede ten dage nog aan diens verblijf Di ter om het jat tverblijf kwamen grootere heerenhuizen dje beatemd waren voor het verblijf der jaCht geuooten van den graaf Ze stonden parallel aan het jachtalot en vormde het begin van den tegenwoordigen Vijver etg leder die zich daar vestigde het ij tijdelijk betzij voor goed bracht naeer ieveo in bet ddrp en deed de bevolking tJknemen Zoodat aan het einde van de veertiende eeuw al eesx centrum was ontstaan die de omligge de dorpen in grootte verre overtreft Het BmnenhoE was uitgebreid de voorhof epvau het Buitenhof was al nwt huizen bezet n naar olie kanten was de Flaata uitgebreid tot een dorp dat beteekenis kreeg vooiraj omdat de eigenaars van het jachtalot ér een groot deel van het jaaafrertoefde Toch kwam er toen stilatajid in den groei en was er niets dat er op duiddrtdat den Haag eenmaal een zoo geweldige vltf ht zon nemen In de zeventiende en achttiende eeuw was 66 duizep in 1B70 90 duizend in 1680 1 3 er een geleidelijke groei maar bij de eerste nauwkeurige volkstelling die in d © eerste jaren van de negentiende eeuw plaats had bieek bet aantal zielen de veertig duizeaid gepasseerd Een halve eeuw at r was het duizend in 19Ü0 200 duizend en thana lu 1930 43fi duizeu zielen De groote aanwas is dus van de laatete zestig jar i en in iets meer diin een eeuw ia het aantal vertienvoudigd toffik 18 het oppervlak van het oude den Haag niet mShveei uitgebreid hetgeen een gevolg hiervan Is dat de enorme duinterrei Wooganibiw iit werden gerekend Eerst I o duinPn is het groote stuk gerfeest d j het grondgebied als zoMlanig vergrootte Een goede 3000 Hectare is nu dit gebied en all wi HtJswijk VoorbHzgen WsMeoaaieen maal bij den Haag getrokken Jfullen ziJn is een aanzienlijke uitbreiding te verkrijgen San vesting is dm Haag gelukkig nooit geweest Men heeft wel Singels gegraven ep later den cirkd aitgebreid maar wallen die de uitbreiding altijd op een versohrikketijkc mapier in denweg stonden njn er nooit geweest Dit is een groot geluk want de bevolking hoopte wch dientengevolge niet op een pont op De singel en grachten aijn bisonder nuttig geweest en het grooUte nat Ml rtiewnalleli n ld er op tW op dhe itÊid FdN 75 dl bewijzen zij thans nu de meeste zijn gadempt en tot breede verkeerswegen geworden zijn Eau belangrijk element ia de ontwikkeling ii geweest de epoorw Amsterdam Botterdam In 1843 werd bet eerste station geopend dat een beel eind buiten m van den Haag lag maar dat onmiddellijk aanleiding gaf tot uitbreiding van de stad in de richting van het station Het veel later gebouwde staatsspoorstation grensde vlak aan het bebouwde gedeelte en aan het Haagsche Bosdi zoodat hier geen rechtstreekedie aanleiding tot uitbreiding was Ver weg lagen Scheveningen Loosduinen Kijawijk Voorburg en Wassenaar maar thans 18 dat alles veranderd Niemand kan meer een scheiding vind en allee looi t inéén Zoo gaat de ontwikkeling nog steeds voort en den Haag dat nu al een oppervlakte heeft zoo groot als Parijs zal eenmaal daar een heel eind boven uit gaan Ais in 1960 den Haag zijn 700 jarig bestaan kon vieren zal het als er geen verandering komt het aantal zielen wel de 700 duizend gehaald hebben met inbegrip der drif omliggende gemeenten Zoo is uit liet jachtelot vSn pleisterplaats voor ruiters en j chtkoetsen deze groote stad gegroeid die nu een wereldreputatie heeft En in deze overtuiging vol trots als Hargenaar gaat uwe briefschrijver genoegelijkmet vacantie en spijbelt hij de volgendeweek één maal HAGENAAR MODËPRAATJË Voorboden van den Herfst Zooals in de dagbladen verluidt hebbeu de m dekoningen de hoofden bi elkaar ge stoken en is er bij liet uitbrengen der nieuwe herlstmodii heel wat te doen geweest De vriiag of de rckicen kort f lang zouden zijn hiïeft veel stof doen opwaaien en naar het seiiijnt n oeten de heeren het lang niet eens zijn wat r op dit gebied gelanceerd zal worden Voor de élégante toiletten scJiijnt de strijd echter beslist Die laten zij zich in geen geval ontglippen die blijven lang ea worden zoo mogelijk nog langer £ Det kan niet meer geduld worden dat de eenvoudig lieve kórtgerokte modellen zoo maar door 2de qq 3de augs huizen nagemaakt worden Dat Is et n aiiip gebleken voor dfr HauteoMiture en men zal ziclt wel wacliteu dezen verkeerden toestand nag langer t laten voortduren Veel Jengte en dus veel stof is de leuze en van deze Jftet één zóó gecomplioeerd iiK del dat alleoQ de fine fleur der Parijsche DOuturières van de heel fijne détails tets teMcht zullen kunnen brengen Ket den fsniauk van het publiek dat in onzen tijd van snelverkeer niet van de lastige langerokken gediend is wordt niet al te veel notitie genome Of toch I Voor die straat vo asport sporten voor wandeldoeleinden blijit de voetvrije rok favoriet alleen zal hij om even weer te doen aansluiten bij het modieuse silhouet een handbreed langer worden zoodat hij weer bijna tot den enkel afdaalt Dit is voorzeker eene lingte die door velen geapprecieerd wordt en daarom zullen die trotteurs deze eerste herfst en wandeljaponnetjes eene prettige lengte erlangen Voeg daarbij de fraaie degelijke stoffen die door de Franscbe stoffenindustrie gebracht worden en ge hebt als resultaat waarlijk mooie en degelijke kldeding naar zeer te waardeeren modellen De stoffen die bedoeld wordep zijn van eene zware zijde achtige soort zeer voegzaaui en zeer rekbaar met ingewezen zeer kleine patroontje die eruit zien of zij opliggon Het weefsel heeft ook wel iets mohairachtiga in zijn aard dat door de tegenkant der stof die sonur van eene geheel andere kleur is wordt teweeggebracht Plooieffec ten geven de vroege herfstjaponnen n slank aanzien terwijl de klok8tro ön minder rond van ooupe zijn en de slanke outline dus ook ia de hand werken Tot de vroege herfstcoUtecties behooren ook de tricotages die dit seizoen eene groote vogue tegemoet aan Dooi den koelen ztHner waren ze in het buitenland reeds zeer popu lair nien zag baset evenveel pull over en jumperpakjes als gewone japonnetjes en daar da herfstmode hierc voortbouwt brengt ze de prettige Ideedingstukken in de nieuwe zeer afwisselende uitgave Zoo heeft de nieuwste puil over een losgracieusen ietwat overblousenden vorm Want weet hij wordt door een atrakkenband afgewerkt die hem wat doet overblousen wanneer hij en dat is mode s voorschrift in den rok bij wijze van blouöe gedragen wordt Geen wonder dat de glodgeweven pastelkleijnge pull over dan ook eenaardig wit of afstekend kraagjie en reveetjes heeft dat deee revers awns tot aan detaille doorloopen dat ze soms ia een so elen jabot worden omgezet Dezelfde élégante tendenzeQ heeft die Wide ok ten opzichte van de nieuwe vested Deze zijn alle van mouwen en van een teinluurfje voonien en zij zij coo prachtig en kleurrijfe met ingelegde reepen bewerkt dat ie een zetdsaam fleurig eflect miüien De vesten ijo sOtns van effen shawl wol in een rechten breisteek uitgevoerd Vaker rijn M van naturelkleurige Sbetland wol in een i er vast breisai gewerkt zDodat ze een extra elastisch weiefsel opleveim De nieuwe bcrlstmode houdt ook rekening met de regai mogelijkli d Ze brengt zoovel regenmanlels van zijden ruitenatoffai ntet eene tegenlaag van dun gummi ala mantels van klem gepatroQOde tweedstof die iinperméabel genaakt ia QUAOE ALLAN KWAK Teekenrag Annie RoesToen tien jaar geleden de Goudsche Ormthoiogische Club werd opgericht was een der eerste punten van het werkprogramma dat werd opgeeteid het verzamelen van gegevens die betrekking hadden op de verspreiding en het voorkomen van de vogeU in de omgeving van Gouda Na eenige jaren hard werken was een zoodanige collectie gegevens verkregen dat tot samenslriling van een Avifauna Goudana een Ijjst der in de omstreken van Gouda in wilden ataat waargenomen vogdsoorten kon worden overgegaab tl eae l st werd oi enomen in Oe Levemle Natuur van Dec 1Ö1È2 en Jan er Febr 1923 ze telde toen ló6 soOTten Nodien L8 het aantal soortep lat in onze om geving hetzy broedend hetzy op deii trek werd gesignaleerd tot over Ue 170 aangegroeid en zyn een groot aantal nieuwe gegevens over de verschillende vogelsoorten bjjeen gebracht In de laatste jaarvergadering van de Goudsche Omithologiache Club op den oprichtiingsdatum 1 € Aug 1930 werd dan ook besloten tot iiemieuwde uitgaaf van onze Avifatmd Goudana ovette gaan Toen we dat besluit namen konden we moeilijk d ïken dat reeds den volgenden dag een nieuwe vogejboort aan onze lyst zou worden toegevoegd In de Goudsche Oourant van 18 Aug is reeds in een kort berichit nielding gemaakt van de waarneming die tydens e n excurjie die enkele leden van de club op Zondag 17 Aug naaide Reeuwykacbe en Siuipwykache Plassen maakten werd gedaan Van een der deelnemers aan deze excursie den heer E J A M Hoffman ontvingen wy een eenigszins uitvoerige beachry ving van deze hoogst interessante en belangrijke waarneming die we hier in extenso laten voligen Zondflgmorg 17 Ai ongeveer half twaalf bevond ik my tezamen met de leden der GoudscHi Qimiithologische Club de heeren Jan P Sttybos Ir Chr P G J Smit en fi ShvaneDburg in eenige kano s op de plas Elfhoeven naby Reeüwy k Het was zeer onnig nerweer en de eerste mooie dag na de ita regenperiode van dezen zomer Toen wy langzaam voortpeddelend een der kleinere eilanden naderden die gelegen zyn ongeveer tegenover het midden van de Lange Ka vlwn vlak voor ons pdotseling twee zeer gro vogels met tragen regelmatigen vleugélslaig vanuit de hooge struiken op OnmiddelJijk gevoelden wij allen die eigenaardige schokkende gewaairwoiding die ieder waartianiier ondet aat die zich ineens voor een totaal onverwacht raadsel ziet geplaatst Men speurt iets belangryks en de meest wondediyke gedachten gaan iemand door het hoofd Zonder de minabe aarzeling zetten wy het tweetal na onze kano s schoten door het water en wat my betreft ik herinner mij dat myn eerste gedachte was aan Bruine Kidcendieven een idee dat ik onmiddeilyk weer moest veoiwerpen omdat ik duidelyk zag dat de onderzijde der vogels grfieel wit was gekleurd Toen kwam het denkbeeld aan Manteilmeeiiwen nog even by mU op maar oi dit moest als aibsund worden terzyde gesteld want Meeuwen plegen niet vanuit de toppen der boomen op te vliegen Later Ueek het my dat ook Ütrijbos even gedacht bad aan een groote Meeuwensoort n l den Grooten Jager Wij zagen nu hoe de beide groote geheimzinnige vogels een bocht beschreven en recht voor ons uit neerstreik in het hooge Pgaande hout van het eiland Pswald oen zy die zwenking maakten bemerkte met zekerheid dat wij met een reigerslpit té doen hadden Ik zag hun gedrongen talpelijk breeden romp ik zag him lange hteren gestrekte pooten en kon ilen dat hun breede fraai gebogen en aan de einden egaal afgeronde vleugels donker waren gdtleurd Eén der vogels bleef goed zichtbaar zitten boven in een boom Uyikbaar scherp uitkyktond naar het naderend gevaar Op dit oogenbUk dacht ik aan den Kwak maar ik wachttAtty wel die gedachte te uitten want ze scheen nogal fantastisch en men maakt zich niet gaarne belachelijk Maar Strijbos die op dat moment over zijn prisma ker beschikte en wifcms positie bovendien iets gunstiger was dan de onze riep ons juichend syn diagnose al tegemoet 4twakken Toen wi vlakb het eiland gekomen waren konden vrij den e ten vogel beter opnemen Er WM toen geen twyfiel meer Het was een forsch beest blinlKnd wit op borat en buik met een langen snavel en langy pototen De rugz was ziwarbblauw gekleurd Strijbos zag door zijn kijker de lange sierveeren achter aan dem kop en de zeer licht gekleurde ftooten Deze momei ten waren beslissend want ee aikla veerde de vogel typ dadelyk gevolgd door 4en tweeden dien wiji niet hadden zien zitten en met kalmen wiekslag langzaam styg vloog het tweetal als om een la flten twijfe w te nemen vlalc aveg ome hooiden heen om hoog aan den hemel weg van de Plassen koers te nemen in Zoidel ï AÜJig Tot zoover het verslag van den heer Hoff 1 Kwakken onderbracht In nesten van fmnmaa i j J reigers a I Toen bet feit dat op de Reeuwjjki Plassen door leden van onze club Kwakba waren gezien bekend werd kregen we nof van andere kaïrten bericht van personen die de vogels ook hadden gezien maar alet badden geweten welke soort het was Bet bleek dat onze stadgenoot de heer H vut Eijk ze reeds op 10 Aug had gerien terwijl de gabr Van der Starre uit Sluipw h de vogels herhaaldelijk op Elfhoeven hadden waargenomen Zondag 24 Aug zag om clublid Swanenburg nog een ex op dezelfde plaats Dergelijke waarnemingen zijn een uuh sporing om bij voortduring onze aandi aan de vogelwereld van onze omgeving es in t bijzonder aan die van onze mooie Flat Ben te blijven geven A SOHEVGROND GOUDA Aug 1930 Bii AiDESfiVEafiKAOiKiENG van berm en hart kan door het dageljjksch g mk eener klcdne dosis natuurlijk FnAz Josef bitterwater bereikt worden dat de pstiënt zonder sterk te per ontlasting heeft DAMRUBRIEK f Onder redactie van de Damclub Goodi Scfcretarii de U Beslaan 14 lokaal der dé Harkt 4 Probleem No 675 De Kwak of Nachtreiger zijn wetenschappeiyke naam luidt Nycticorax nycti corax nycticorax L wat letterlek te vertalen is door Nachtraaf is een reigeracfatige vogel ruim een halve meter lan en met een vleugelspanning van ohgeveer een meter In het prachtkleed waarvan een fraaie teekening hiernevens staat zijn de borendeelen van het veerenkleed diep zwart met een metaalachtigen blauwen glans de vleugels zijn blauwgrijs de overige veeren wit of iets geelachtig De drie verrukkelijke wel 20 c H lange sierveeren aan het achterhoofd zijn zuiver wit De iris aanvankelijk geel wordt later prachtig rood de naakte teugel en de snavel zijn zwart de pooten gselachtig tot vleeschkleurig Bij de jonge vogë zyn de kleuren heel wat minder scherp tegen elkaar afgegrensd ze zyn meer grauwachtig In vroeger jaren was de Kwak in ons land vooral in Zuid Holland niet zoo n zeldzame verschijning Op het Schollevaarseiland eertijds gelegen in de moerassige plassen tusschen Nieuwerkerk aan den IJssel en Kralingen kwam de Kwak voordat deze plassen werden drooggelegd in groot aantal voor en blijkens een oude alleen in manuscript bewaarde kroniek van Jacob Lois getiteld Oude ware beschryvinge van Schielant kwamen in een boscfa bü Zevenhuizen Z H voor seer groote guantiteyt van reygers quacken lepelaers krayen kauwen eiide meest van alle noch schollevaers ende diergelycken gevogelten noch meer Ook In een 17de eeuwsch reisverhaal van Gotfr Hegenitius iünerarium Priaio iHollandicum Lugd Bat 1630 p 136 wordt melding gemaakt van het voorkomen van Kwakken in een bosch hy iZevenhuizen N o z e m a n de schrijver van het groote vijfdeelige standaardwerk Nederlandsche Vogelen verschenen te Arnsterdam in de jaren 1790 1829 dat een der kostbaarste werken is uit onze Goudsche Librye zegt in deel II op pag 162 over den Kwak o a M m jÈL m m I ii fjTm m En de heer Willughbey die geen gewag altoos maekt zoo weinig als Ray dat deeze soort van lïeigers ergens in Engeland wordt gevonden heeft zyne aenteekeningen wegens onzen Kwak gescbreeven by of in Zevenhuizen in Holland naer een jong voorwerp welk hy aldaer had opgedaen niet lang nadat het uit zyn nest gekoomen was Fr Willughbey Omlthologlae Libr III pag 204 S Hl In de voorige eeuw was het Z e v e nh u Izensche Bosch vennaerd wegens de daer in broedende vogelen £ r was onder anderen eene menigte van Kw klunnestenr en alle zomers maakte men plalzierpartyen van uit de omgeleegene plaetsen derwaerts te gaen om Kwakken te schudden en Scholvers te stooren dat is om uit de kruinen der boomen waer in de Kwakken broedende geweest waeren de nog niet vlugge jongen deezer vogelen neer te schudden En alhoewel dat Bosch met veel van het daer rondomgeleegen land bereids voor veele jaren was weggeveend geworden behielden echter de Kwakken gelyk de Lepelaers en Scholvers die er gewoon waren te nestelen den zelfden vischryken oord vindende men hen nog jaerlyks in de naebuurschap dier plaets aengevlogen om hun gebroedsel voorttshrengen en op te voeden zyn hierom ook Hollandsche vogelen Bj Lekkerkerk broedden in 1876 nog Kwakken want in de collectie van Wolley te Cambridge bevindt zich een legsel van 3 eieren in Mei van dat jaar aldaar verzameld Bovendien bevinden zich nog 2 eieren uit Lekkerkerk eveneens in Mei 1876 verzameld in deze collectie Sindsdien is over het broeden van den KAt ak in ons land niets meer bekend geworden In Zuid Europa o a In Hongarije en een deel van Azië en Afrika komen ze nog geregeld voor In iDultschland zyn in de laatste jaren slechts enkele nesten gevonden Na 1900 werden in ons land zoover bekend nog ruiih twintig exemplaren gezien of geschoten o a werd half Juli 1910 een exemplaar gezien by Montfoort Merkwaardig is dat een jong met nestveeren op 8 Aug 1916 by Zoeterwoude werd bemachtigd alwaar het dier uitgebroed moet zijn zooals Prof van Oort veronderstelt Omithologia Neerlandica I p 77 Op 16 Juli 1920 werd een jong ex bij Aalsmeer geschoten Deze beide waarnemingen gevoegd bij het feit dat alle overige observaties tusschen het einde van April en de tweede helft van Augustus werden gedaan wijzen er op dat het niet uitgesloten is dat hier of daar nog een enkel jaartje jeou broeden een mogelijkheid waarop o a Dr Jac P Thijsse herhaaldelijk heeft gewezen Wij denken in dit verband o a aan de plassen bij Nieuwkoop en Noorden die zeer zeker als broedplaats voor den Kwak in aanmerking komen Aangestipt moet worden dat in 1908 en 1909 pogingen zijn gedaan tot wederinvoering van deze vogels in het Nsardenneer welke echter mislukt zijn In 1908 werden 16 Kwakken geschonken door Artis en de Rotterdsmsche Diergaarde naar het Naardermeer overgettracht en daar aanvankelijk ondergebracht in een met kippengaas afgesloten terrein dat gunstige eigenschappen als aanstaand broedterrein bezat Allengs werden de vogels losgelaten maar na korten tyd werd een groot aantal exemplaren in de omliggende gemeenten gevangen of geschoten Een leuke bïj onderheid hierbij was dat een dezer vogels ze waren allen gekenmerkt door een ring met het opschrift Naardermeer naar Amsterdam vloog en aangetroffen werd op de volière die hem tot voor Worten t d als verblijf had gediend De proefnemüig in 1909 b tolid hierin dat men eieren van De eerste uitbreiding welke we willen eeven aan onze ruilrubriek is die met het opnemen der plaatjes voor Bti8 nk s album wHün land Vele verzamelaars hadden ons reeds attent gemaakt op deze albvuns Juist hadden we dezer dagen het groote genoegen aaiige te krijgen van het thans loopende album ZuidHolland Een keurig album jammer dat we niet eer tot opname over gaan zijn Werkelijk voor de liefhebbers van verzamelen een boekwerk dat er mag zyn en genoemd moet worden onder de mooie uitgaven Zuid Holland is het album voor 1980 Elk voorjaar wordt er een nieuw album uitgegeven Verschenen zyn reeds I Overijsel II Gelderland deel III is dus Zuid Holland en deel IV verschynt in 1931 De plaatjes der diverse albums kunnen onderling geruidl worden dus voor Overyeel en Gelderland kunt ge bekomen ZuidHolland en omgekeerd Bij verschijBiI van deel IV gaan echter de plaatjes van album I Overijsel uit de circulatie ook al omdat de albums van Overijsel uitverkocht zün De albums zyn bij de winkeliers verkrygbaar voor 60 cent In alle artikelen van de fa Buasink vindt u plaatjes we vinden bij diverse koeksoorten verpakt resp 1 2 3 4 5 6 7 8 zelfs 9 plaatjes De heer Fickweiler Tiendeweg etaleert ter eece van de opname dezer plaatjes Busfiink s srtikelen èn albums èn plaatjes Ruilwaarde per plaatje 12 punten Laten we nu a s week eens zien dat deze opmime is een lang gevoelde behoefte We verzonden aan C Sch té Gouda 26 Paddenstoelen en noteerden voor Jo Q te Gouda 20 Droste s bons Een magere week bjj de vorige maal vergeleken We zullen het toeschrijven aan de warmte Maar verzamelaars zoo kunnen we niet doorgaan veel en spoedig zenden hoor We zien gaarne flinke hoeveelheden tege Onder£eteekenden berichten hiermede dat hunne Kantoren ter gelegenheid van de herdenking van den verjaardag van H M DE KONINGIN MAANDAG 1 September a s den geheelen dag GESLOTEN zullen zijn u T OOEDEWAAOEN A ZONEN N V HANDELS BN LANDBOUWBANK WED KNOX A DORTLAND J VAN MEN8CH Pm NED MIODENSTANDSBANK N V M OOIER Co ROTTERDAMSCHE BANKVBREENIOINO N V N V SCHEURLEER ZOONENS BANK ELKEN ZONDAG vaart de Motorboot van V V V naar de REEUWIJKSCHE PLASSEN to 10 u 2 u en 4 u Afvaart Karneinelksloot EEN PRACHTTOCHT VAN 1V 2 UUR Tarief Gouda Reauwijlt f 0 25 Rondvaart fO 50 Ell en Woensdag en Zaterdagmiddag afvaart KLEINE VEST te 2 uur en 4 uur HEDENMIDDAG 4 uur OPBNINO der nieuwe zaak in Dames en Heenenmaatkleeding 0 Let op onxe opeaingeaaabieding Speciaal adres voor PRIMA COUPE en AFWERKING Het garandeert U een prima kleedingstuk voor extra lagen prijs H W V d BOSCH Gediplomeerd Coupeor GOUWE 9 v li Oosthaven 15 SPECIAAL ADRES VOOR HET MAKEN VAN ALLE SOORTEN TRAPPEN m TIIIEEWERKEN C VAN DEN HONDEL TUINSTRAAT 3a o o GOUDA Werkplaats Tuinstraat 7L 30 De Goudsche Fruithandel Riatvald Plpfna Wad A TELEF 313 LANOE TIENDEWEQ 27 heeft in Toorrasd BANANEN TOMATEN NIEUWE VUGEN VRUCHTEN IN BLIK VRUCHTEN IN GLAS SniDENTENBAVEB BUSGROENTEN merk Sleateb DIVERSE SOORTEN MOTEN BUUWE DBUIVBIN PERZIKEN mxOENEN TAPELPEEEN TAPELAPPia EN SINAASAPPELEN THOENEN PRUIMEN slechts met groote Inspanning de bestellingen kunnen uitvoeren Op 15 Ajpril b v was m de aflevering e achterstand van ongeveer 75 000 exemplaren De oplagen der vertalingm bedroegen volgens de laatste madededingm Engelaüd 310 000 Frankri 440 000 Zwedm 67 000 Denemarkfn Noorwegen 70 00 Nederladn 70 000 Hongarije 21 600 TsjechoBiowskije 81 600 Polen 20 000 Roemenië 6 000 Griekenland 3 000 Finland 82 000 Bulgarije 6 600 Letlaod 23X00 Spanje 75X 00 Rusland 8 000 NoordAmerika 32S 000 Japan GO 000 Uitgave in het Jiddiaj 6 700 Uitgaven in het Esperanto 2 400 Slowakije 5 000 De oplage in Rusland is zoo gering omdatin Moekou en Riga niet gesutoiieeeirde uitgaven verschenen welker oplage igevee 400 000 bedraagt Bovendi veradunen nogKatalaansche Kroatische Portugeesche enHabreeuwsche uitgaven De Estische Ukranirache en Zuid Afrikaansche uitgav i zijnin vooi reiding De Italiaansche uitgave werd door Mussolini verboden maar de FranBoh uitgave wordt in Italië veel gelezen Tezamen met de niet geautoriseerde uitgaven in Turkije Zuid SlaVië Ohina enz heeft de oplage van het boek de drie millioen stellig overschreden N Y d B LAND EN TUINBOUW Een mestproef voor varkens Het Groot Yorkshire varken superieur Dföser dagen is het rapport verschenen van den adj Rylcsveeteelt consulent Ir P Verhoeven over een meStproef voor varfcens genomen op de boerdery van de Gebroeders STEENHOUWERU ROODBOL HARDSTEEN ZANDSTEEN SCHOORgTEENMANTElfl GRAF WEKKEN ACHTER DE KERK GOUDA Ioop kljofl2ilMiÉrs RADIO Z per weet GEHEEL COMPLEET GEPLAATST ƒ 126 HAPPEL Snoyatryt 69 G OUDA FilNE ZOEnMElKSiilE KÖlilÉ IB cent per on SB et p pond Kaashandel P 8 TEEKENS Gouda 10 Gouire 55 rileaDismr iirieliliiii IE 1111 Zi Steeds voorradig alle maten prima gebruikte Auleb ncl ii 2eWeena traat 17 Tel 43929 R dam KOOPT DONOBRDAO UW Koekjes en Banket OP DE MARKT litiluitead van KNOPPERS Banketbakkerij Spaciilileit in de fijmcre banketioortea Studpluu BIJ HET STADHUIS H Brouwer de Koning Spieringstraat 153 Gooda Ona brood werd balorooiid Arnhem U29 i Boiek MM R dam 1I2II Dordrecht en Utnckt IIIT Blijvende Haargolving DAMES I Laat nu Uw haar behandelen door bet nieuwe ideale toestel WELLA blijrende haargolf tegen zeer verlaagden priji M J DE JONG Dameskapper L Groenendaal 110 b d Gouwe Zoete en zoute ahütelbiKen 22 en 25 cent per ons Alle soorten tjiebakjcs 8 et per stuk Sinxqiwafds 6 cent per stok Gond8 4ie Sprits 25 cent per ons Frina bonbiKfcoefc 40 cent per stuk Gebr Kamphuizen Maison van Sijll Uittenbogaard Gedempte Slaak 87 nabij Oostplein Schiedamacheweg 83 Rotterdam GOEDKOOPSTE ADRES voor OAMESHOEDEN ook voor oudere dames BLOEMEN VEEREN en LINT Enorms sorteerlnc t KINDERHOEDEN La t Uw oude hoed vervormen vanaf f 1 75 U krijgt bet nieuwale modelweer terug Holland Het wort variwn kan tó t M ▼ malaise d winst of het verlies bepalen Drt goede soort vaiftwn voor ZuidHoi laad acht de Uuudbouwvereeniging bet Groot Yoitoihire nAm Kooyman te Giessen NleuvAerit onder ieiding van het Veevoederbureau voor ZuidHolland en voor financieel risico van de LandbouwvereeaugÈng iamHnveridi te GieeseftiNieuvlUKk Het doel én P c ef i VOOA UK HUISVAOUWEN Weggiydeade matjea De moderne vloeren welke zoo n prachtigen glans hebben als men ze eo geld met w 8 n wrijflap behandelt zijn hi meer viaji écii opxiciii gevaarlijk Men kan er n 1 leelijk op uitglijden doch danrtegM ia nog wel iets te doen door voonichtiff fe loopen Iets anders is het echter met de matt en matjes deze glijden onder dB voeten weg en daardoor kan men eoni een gevaarlijken val doen waarvan de gerolgen sich nog lang laten gelden Nu kan men voor deze mattMi bij d i eto ffeerder koperen pennen koopen die in kleine ibuajes sluiten die bosjes siaat men in het hout van de vloeren en de byJbehoorende peniun Wbbék man door de matten heeo iik Vele menseban vinden het echter jammer de vloeren op deze wijze te beschadigien zü ttebben een tnveede Buuiier gezocht en die ooflc gevonden Men plaikt strooken gummi of canvas onder de matten welka zich daardoor aan den vloer vastzuigen zoodat wegglijden meestal voorkomen wordt Volstr te zdcerheild krijgt men echter door dexe wijze van doen niet daarom geven wij nog een derde manier in overweging Die bestaat daarin dat men aan één zijde der mat zeef steric touw naait nu drijft men oj een afstand van tien centimeter eenige trapoogjes in den grond en benverking waardoor de vloeoal heel weii Ujdt Het touw wordt nu door deze oogjes gehaald precies alsof men schoenen dkhtrjJKt i trok muigetrokken waaordoor de mat de oosJes vrijwel zal bedeUnn Aan het einde waar het touw niet genaadd is steekt men het door de mat wKama het met een knoop wwdt vastgemaakt Vaüot wordt hierdoor zdnr voorkomen lUet Gtwt Yorksldre varim te verg km vet het veelvul B £ in Znid HoUuid voorkomende bonte variten het z g rLaiasche vwken f dat beschouwd moet worden als kxuisingvi oduot van Groot Yorkshire t Tamworthen Beiiki ürervarkens Na een gewicht van ongeveer 20 k 100 K G de droogvoeder methode te gebruiken tegenover de slobbermethode Verschillende meelmengsels met elkander te vergelijken n l de duurdere üwitrijkere Gelderache mengsels met de goedkoojiere en eiwitamle mengsels van de Coöperatie San einwBriting te Giessen Nieuiwkerk De proef werd aangevang met varkens van ongeveer 8 weken oud die in ms groepen verdeeld werden terwijl alle gr oe HSi verschillend voedsel kregen In het begin was weinig verschil te bespeuren tusschen Groot Yorkshire bonte varkene Later echter was er een groot verschil in gewicht te bespeuren en wel ten gunste der Yorkshire varicens Wat het droogvoereai en het slobbrartn betreft wa boven een gewicht van W KjG een klein verschil te constateeren en wel in het vooideel der slobbermethode BÜ het probeeren der verschillende mengsels kon hoegenaamd geen verschil worden waargenomen zoodat het rapport tot de conclusie komt dat de goedJtoopere menigsels van de Coöperatie per K G groei geen mindere resultaten hetoben opgeleverd dan de duurdere zeer eiwitryke mengsels Ook te Hoogvliet is terzelflder tijd een vergelyikende proef genomen tusschen Groot Yoricshire en bonte varkens welke eveneens tenvoordeele van het Groot Yorkshire vazfc i ttitviel Het rapport vindt de genomm proeven van zeer groote economische betee enla voor zoo n varlrainsrijike provincie als Znld Inrichten bijhouden en oontroleeren van Boekhoudin en Maandelijksoh Winstoverzioht Belastingzaken Assuranties F BAKKER Admmistratear en OrganUatar Bleekerssingel 29 Telefoon 544 HEDENMIDDAG 3 UUR OPENING VAN HET MEUBELMAGAZIJN VAN A VERBLAAUW KLEIWEG 37 41 Rijks H B S Gymnasium Voor de leverinjr Uwer SCHOOLBOEKEN en TEEKENBEHOEFTEN is het adres 40 Boeidiandel VAN BURK KLEIWEG 39 TELSF 287 Vlofare en accurate bedieninc Laat in de vacantie Uw onde schoolboeken inbinden Mijn binderij doet dit voor U jw bUBJlfen prtjs lewensteins Naainacliioes Fraai Staric fioadkoop KLEIWEG 88 IVoor Idps Brandkasten en SIotenfaMek 1 IS DE aamr p boito pz gotoa I