Goudsche Courant, zaterdag 30 augustus 1930

B©o©©€ ®©o® a®e@®®s€S®e©®©®®®®@©9©®@®©Q©©©@©©©®©®©®©© ö©e®e©o©®@e®®®©©e©© o©oQ GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 30 AUG 1930 TWEEDE BLAD den 2yn de motie te Witt Wynen te helpen uitvoeren door beperlang der tutgaven ir 1931 en 1932 tot het bedrag van 1930 en tot belastingvoorzienuigen zooals die op een uitzondering na door B W waren vooi gesteldl Een uitzonderiAg ten gunste eener billyke belastingregeUng nu Donderdaig j 1 venc ieeD m het Goud ch Volksblad een buohoowjjag over deze raadabealisfiing die de merkwaardige tttej draagt Onze positie sterker dan ooit Tegen het gelieele burgwMrke blok De meer derheid van fi en W met de kous op de kop Geen medewerking aan de afbraakpohtrek De titels verraden éui inhoud Uet l fblad van wethouder Van Staal doet aktof het over deoen uitslag buitengewoon verbeugd IS maar de oruiven zyn zuur Wy ontleenen enkele regels er aan Alhoewel dit echec voor de meerder heid van b en W een voldoemng is voor onze socwethouderi uit nunderheid i raekt het toch vanzelf dat de fraeue m overleg nader met de party overwegen zal of de wethouders de hun to vei trouwde portefeuilles zutien biyveoi be heeren jA dan neen Vast staat natuurlek dat het bui r lyk hlok niet Oip de uuute medeweridng uLzake haar t O omstige afbraaitpolitiek in het colieg © van onze wet houders kan rekenen Ia het n iet schitterend gevonden AU de meerderneid van ü en Vv door de motie de Vvitt Vvyiien leiielyk heelt gekregen wai ze wanscht dan heet het m Van fjtaai sche taal een eobec voor de meerderheid en ais de soc tractie met haar voorstel geen schyn van kaas heelt gatiad en de wetnou der van tinanoien in boeien is geklook i dan heet het in diezelfde tale een voidoemng voor onze soc wethouders ais minder heid Och ja alles ia een quaestie van appreciatie I Wetnouder Van Staal heeft dne ea hall uur lang in d smoorheete raadzaal m hot zweet xyii aansch ns het voorstel der S ü AP verdedigd alleen om de voidoemng te hebben In een hoek te Worden gezet Jel Jal Wanneer het S D A P sche voorstel eens aangenomen ware zou dan het Van Staal flche blad ook hdiben geschreven dat de uitslag een voldiO ialn f was voor de meerderheid van het college Of zou het in een andere termmologie zyn vanvallen als de meerderheid is den hals omgedraaid De beide soc wethouders zyn nadat zy van de overgroote meerderheid van den Baad hun congé hebben gekregen blyven jatten Bet ifl gefcruik by de S D A P dat de party instanties daarover ijealisaen Van deze sal het afha c n of een wethouderacnsia aamataande uk JËoJrteq lH e leze beauftbg Mk lal itfn dit college of wel en college van andere sWc tellmg zal uitvoering hebben te ge ven a de motae de Witt Wynett Verkerk Beperking van uitgaven moet er komen I Daaraan valt met te tornen al zal de S D A P zooals zy reeds verklaart zich daartegenover stellen Het Koninklijk gezin toen de Prinses nog een Prinsesje was In t midden de Koninklijke Familie op het balcon van het Paleis op den Dam De groote foto in t midden De Koninklijke Familie brengt haar officieel bezoek aan Amsterdam Beneden Bezoek van de Koningin aan Borculo na de Stormramp Daarnaast Koningin en Prinses bezoeken Marken en Volendam Geheel onderaan Jinks H M op weg naar de Zeilwedstrijden op de Zuiderzee Rechts De onthulling van het Nationaal Monument te Scheveningen Denkt laaD de ÜM Meetiog OP 6 SEPTEMBER 1930 JE GSiA ÈfMHAGB Aanmelding voor pdaatsi i m de autabuduen eu aaxisluitinfir niet Auto s de i mn B VAN VitiLUMiNtrEN VAN DEK POfaT en hj den heeiVAiN DbN HKUVKL MarJtt 64 v 40 Vuur wuikela vootgeachrevea halven viyfii fitiis per week t venekeren Men moge deze pogingen uu ee Rylu wet die de belrokkan materie regtdt cp komst is ai zeer weinig elegant vinden merkwaardig zyn de argumenten welke daarvoor worden aangevoerd terwyl men aen moed der voori teilere om in deze tyden ea omstandigheden met een ontwel i van een dergelyke niveüeerende strekJung voor den dag te komen op zijn minat gen u eti aK verwoaderiyk mag kenaoheleen A ar gouitinten worden in hoofdzaak aangevoero uat Hiieen aidue het werktijden bvaiuit m st Gjaal opzicht vc tadig effeot kan sorUe reu aangezien ztmder een zoodanige bepaling ooutrole op de naleving van het beslnit ijony niet onmogelyk dan toch byzonder ur I ijk wordt en voorta dat deze benilmg ubiekt In het belang van werkgevers en werknemens Nu moet het de werkgervers die m deze voorateUcsi met gekend zyn zonderling aan doen tcf hooren verklaren dat een mast r el waarom zij niet h ben gevraagd en waartegen zy grooteudeelfl fel gekant 2yn voor hen van belang is nadat tevoren met ooveel woordan wantrouweii is uitgesproken m hunne loyale uiivoöring van het werff Lydenbesluit Daarnaast mag tevens Se vraag worden gesteld of bet inderdavi wel m het belang i an den wmkelbediende u zich eeci vast n middag per wee te zien i bedeeld er u aanleidmg om aan te uèmen dat groot deel hunner op eeji dergelyk sanwi zing allerminst geiteld is Erger zij eobter de gevolgen die van een dergehjken maatregel te duchten zt ii t a die vowral in ees ttjd vaa t ruggMi d eoujDLotuui luike teen M icntnigei I EPISQDEN UIT HET LEVEN VAN H M DE KONINGIN UIT HET LEVEN ONZER KONINGIN De foto s op dere pagina brengen in beeld hoe onze Koningin gedurende haar regeeringsperiode zich zoowel bij officieeele ontvangsten ais niet ofiicieele bezoe ken aan Haar volk vertoonde Deze greep uit het enorme foto materiaal waaruit een keuze is gedaan toont aan dat Koningin Wilhelmina den ernst en de beteekenis van haar taak volkomen bewust 18 HO HiQQ QQtHfO 0 ® ® ® G @ © GOO 0 De foto s hier brengen in beeld Boven Het portret der Koningin bij haar kroning Daarnaast links H M op bezoek in Friesland rechti Rumoerige Raadszittingen met Practische Resultaten Billijke Belastingregelingen aanvaard De voorstellen Van Staal afgemaakt De wethouder van Financiën in boeien gelegd Bezuiniging verplichtend voor 1931ent932 De afgeloopea weken heeft de Goudsche burger weer volop van politieke sensatie kunneB genieten Het was susot een leUe verjaezingsstryd de gemoederen beroenie br verscnenen tal van aitucelen m df bladen die er op waren getMiseerd de politieke harstochten op te weKken teneinde fier kiezers gunsten te verwerven hn in den Haad ia ide het vuiir feller op dan ooit iOUda IS een unicum in dene dagen Vas elders de belasMngherziemng een onderwerp van technische regeiuig en zuiver zakei l beleid in Crouda is het onmogelyk gebleken door samensprektug eu overleg in het college van B en W een voorstel te tonneeren dat in eenheid vaa denken den nuispand JbJi zi deden mee aan het iipel aer louiette loc oat peiietje nen te uuur wera net was btj de begrootingsdebatten in Januari van uit jaar oac dit spel a t a r raauaiid den wer veriteric zuojttHir verarooi oai nu neat scnerpe wooiaen bOt ue liooititita KatnolieKan sprak over nun veinouüing lot üe o u A f een vernouuing uie zoowel aoor den w uiouaer lufemans a ia door den wetnouder Van bcaai wera ontKend we xiin thans nog geen jaar later De heer vertcerk was in ae jongste raausxitting nog boozer dan in Januan van dit jaar iL u im dienoe daarom een moue in me ue geest weergaf die aan de totstandkoming i meeruerneid van iJ en vV en daarmede de wetnouders zou treilen in nun beieid yn hououig tegenover de KiL was met veranaera juaar ue wecnouder van Utaai Deze weinouder Oie acnt maanden geieden ais de Deacnermer van wetnouoer iLoemans optredend tegenover den neer Veraerk de teiteiyKe vernouding tusscben b D A i en it h ontkende ging tnans ais een f one aen wetnouuer iLoemans te iyx wyt deze met zyn rK Iracue genooten zich aan net roulette spel der J u A i nadden ont troknen en ny lachte den heer Verkerk toe dat hy dat zoo keurig iiad gedaanl üy beval s heereu VerkerJts Motie Warm aan tenemde de meentoriieid van het couege te treilen en om daardoor ziciuell als over wuuiaar te kronen Want een andere zege voor eigen voorstellen was met mogeiyic De moueVerkerk was voor den wetnouoer de redoingspiank waaraan hy zich met alle kracht vastiuemde Niet aizoo is echter geschied Want later kwam een motie van orde van Mr de Witt Wynen des heeren Van Staai s illuaie verstoren Üie vertegenwoordiger der zoo vaak reeds doodverklaarde liberalen maakie een emd aan de comedie iZ n motie die een aanvuüing werd op de moüa Verkerk was een aanvulling van zoodanige wyde strekking dat de sympathie des wethouders Van btaal meens verdwwn en zyn glimlach plaats maakte voo fln toomigen blik De motie de Witt WMl die den steun had van 3 r k leden en lpb den heer Kamphuizen kwam er met vlag en wimpel want deze motie was de brug geweest waarop allen ook de heer Verkerk die van des wetiioudsr V a Staa ft iMdoeimsMt niata wilde weten zich verzamelden om gemeen schappeiyk zooals de heer Verkerk het zeer juist uitdrukte den wethouder van Finanaen de boeien aan te leggen Voor wethouder Van Staal was het spel verloren Dat voelde hy ook diudelyik want h verldaairde terstond dat de beide soc deimocratiache nmthoudfixa met bexend zou van de wet De Geer tot xegeiixtg van de financieele verhouding tusschen Kyk en Gemeenten ten grondslag iigt nJ de hulp duor het Kgk verleend te doen strekken tot geiiieenteiuke belastingverlaging en wel in oodaaigen zm dat elk belastingbetaler daaraan 2ijn deel ten gunste krygt oo goed als overal elders is dat mogeiyk geoleken all n in Gouda ging dat nfVt Men weet het uit de uitvoenge raadsverslsgen van de zittingen van Maandag enDinsdag j 1 en uit de publicataes die daaraan ejjn voorafgegaan dat het college vanB en W het droevige beeld heeft vertoondvan hopelooze verdeeldheid De Voorzittervan het college met de beide rk wethouders stonden tegenover den wethouder vanfinanciën en diens sociaaldemocratischencollega Ziet men als regel een wethoudervan ïinancien de koorden der beurs stevigvasthouden teneinde te weerstaan de aanvallen die van zija collega s medebeatuurders op de gemeentekas worden gedaan hier was het wel zeer zonderlinge gevalaanwezig dat juiat de tegenover den wethouder van financiën staande wethouder met den voorzitter aan het hoofd den achatkistbewaarder het 4ialt tot hiertoe en metverder hebben toegeroepen Een sluitendebegrooting met beperking van uitgaven tothet gebiedend noodzakel ke dat was dermeerderheid elsch tegenover den wéthou der die van paal noch perken weten wilde en met de gelden der gemeenschap denbrame wil uithangen gedachtig aan hetspreekwoord dat het goed riemen snyden isvan andermans leerToen zijn de poppen aan het dansen geia het foUege In dai fvrs en in denKaad i n zooals het met Jiet poppenspelalt d gaat er zjyn na heel wat lawaai harde klappen gevallen en het slot is geworden dat de Van Staalsche groep in een hoekIS gedrongen en het onderspit heeft m b delven Gemeentebesturen en WinKeisiuiting De groote nalaise onder den middenstand Verordenmgen wel bmdende bracht Ia De iNederlaiMlbche Mercuur Uoffeh wy tibn artikel aan van mr X Miiius secretaris vsq 4e Kamer van K cophaudei te Utieclit ivex Cremeentobeaturen en Win kelsiuitmg Wi oulieenea hieraoa het volgende Het vraagstuk der wiiikelalu tuig heeft n de laatste d oennia in de kringen van den middeaetand heel wat opwiodmg veroorzaakt en voor en tegenstanders KïVi eikod r m het harna gejaagd Men zou uu mtiëuen dat door heb weUoatwerp op de winiielaluitmg aangenomen duor de iwebde Kamer n thans wachtend up de goedkeuring van den Senaat dit vraagstuk beslecht zou mogen heeten en de stroom van wens hen verlangens en critiek in dit opzicht voorloopig in een zekere bedding zou zyn afgeleid geworden Wie van dit gevoelej mocbt zijd heeft latusscheu buiten den waard gerekend i c buiten de b D A P raadsfracties en organistaties van werknemers welke op dit oogenblik nog voor de wmkelsluitingswet het staatsblad heeft bereikt trachten langs anderen weg n 1 door den gemeentelijken wetgever grooter buit bmnen te halen dan e Bijluwet belooft Wat toch IS het geval In enkele geiik fo t n van ons land ziet mem voorsteUta opdni kan waarbij de gemeenteraden wordan uit t o lödigd om bij gemeentelyke verorduiin de eluitmg van alle wmkele te bevalen op e n middag per week teneinde aldus di oi he geven van een vrijen midag aan de rinkdbedienden den bij hefc irarktudenhulnit De wethouder Van Staal heeft met z n fmancieele plannen waannede lm de GoudBche belastmgbetalers voor een aantal jaren aan een belastingstelsel heeft wiUen vastleggen dat m wezen en practyk fataal ia voor den kleinen man die prys stelt op goede huisvesting zoowel als voor den mid denstander en hen die m fmancieel opzicht gerekend kunnen worden daarboven uit te gaan een reusachtig echec geleden we mo gen gerust zeggen dat de vooi stellen Van Staal die door de S D A P fractie z n overgenomen tota zyn afgemaakt De vertegenwoordigers van alle nchtmgen met uitzondering van de S D A P hebben ïich vierkant daartegenover gesteld Zy allen hebben zonder onderscheid met de meeste beslistheid het financieel beleid van den wethouder Van Staal dat alleen rfoor ïlji geestverwanten is gesteund afgewezen en hem gebiedend toegeroepen Gy ault wet verder gaan De lasten mogen met worden verzwaard maar moeten worden wUcht De uitgaven moeten worden beperkt bezuiniging Is elech Dèt Is het onafwgsbaar resultaat v i de jongste raadszittingen Er z n den ïaatsten tyd veel cijfers gegeven vooral de wethouder van Financien s daarmede met schaarsch geweest Een abyrinth van cijfejrs is het geWorden waarHi men den weg met kan terugvinden cylers waarmede men de wethouder heeft et zelf verklaard heel aniige gooeheltoeren kan verrichten Maar ai die cyfers Oöen met ongedaan maken het resultaat dat in het staatje is aangegeven dat wq vonge week hebben gepubliceerd onüeend aan de gegevens doae den wethouder zelf rerstrekt dat behouifens één enkele uitzonjenug elke belaatmgbetaler in het vooratelvan Staal in t algemeen steeds meer over oe brug moet komen dan m het voorstel door B en W gedaan En daarop komt het Hoe de belasting heet welke moet Worden opgebracht het kan den belasting taler bitter weMbg schelen als zjjn toUal drag maar imider u öe belastmlcüfers van den wethouder van Staal zyiimet diens politiek saamge Pmd Dat kJi ook met anders Wie veel uitgeven fcinoet veel belastmg vragen iders kan de kas met kloppen de begroo 08 met sluiten g De poktiek Van Staal of beter die der I P wa ainds eerage jaren ook de P 1tiek der Roomsch Katholieke democra J nd m hwid betrokken 29 het raad Gb Ka Slroopw fel8n 10 0 Fl n l 4 MHt p9T atiik Nieuwe Markt 25 Tel 865 Kar er irugei4 dubbel noodlottig kunnen worden Wanneer men weet welk een groote malaise er onder dan middenstand heerschb wanneef mtsa kanol beeft i m onieo van de rapporten welke daaromercat m wa Ïaatsten Ujd gepublloeerd siin nn ryzen den onbevooroordeelden waaroMiier tocli de haren te berge waaneer hij telkens weer luoeL ervaren dat maatrttgelen worden geraamd welke het bedryInleven telcnotten en de vryheid van den onderiiemer te Ugdrmgen Me i vraagt zich af hoe het iiKig d ii dat juist than nu zoo groote krachtainsp lUiiiiig voor den middenstander el deu IS om te traofaten zich te handhaven en waar mogelijk zyn zaken vooruit te brengen een beroep op den gemeentelijken wetgever gedaan wordt om uitaluitend ten behoeve van sommige winkelbediendau in een g heele stad de verdiensten zoo voor den winkelier mèt alfl dien zonder pereoneel een middag lang stU te l gen n Uul tot efffi doode etad te maken Naar de belangen Vnn de Uaiite grocip w Hrdt niet gevraagd evenmin naar de belangen der reizigers di niet meer weten hoe hun reizen in ta richten ook niet naar de belangen der vreemdelingen evennun naar die van den consument en van het koopend publiek uit de landelqke deelen van ben ressort wellce op de oentram tad aangewezen zyn Men blijft onaandoenlyk voor le conomische gevolgen van een dergelijken maatr el die indruisoht tegen het algemeen belang die de economische mogelyklieden van een groote groep van n vere eit onontbeeliyka burgers op onwiatwoordelyke wijze schaden zal IntusAohen ryst de vraag of indien er gemeenteraden zyn die xiah dezen verderfekjken weg laten updryven de aldue door ben gemaakte verordeningen bindende kracht hebben en bun met door een hoogere instantie een halt zal worden toegeroepen Het IS toch zeer de vraag of bet in het ieveu roepen van een dergelijke veror denmg volgena art 13fi Gemeentewet tot de bevoegdheid der gemeenteraden behoort eu het ouderwerpelijke vraagstuk te rangschikken valt onder die welke de openbare orde zedelykiieid en gezondheid betreffm Indien dit het eval ware wee het met ikoodig geproest om in art der Wlnkelslmtingswet de daarin omschreven be voegdhnd uittipikjfelyk m de genoeenteraden toe t komen of zooals de mdmorie tan toelichbng op dit artikel segt Met bet oog op het vorleenen vaa een vryen middag of ochtend op een werkdag per week aan bet perKmeel u het gewenscht den gemeenteraad de bevoegdheid te geven ma bij plaauelijke verordenmg een regeling t treffen waarby verplichte sluiting van winkels op een deel van den werkdag kan worde voorgeechrevan De minister heeft bij de openbare behandeling in dfe Tweede Kamer dit nog eens uitdrukkelyk nader toegelicht door te zeggen Hetgeen artikel bedoelt is om aan de gemeenteraden e i bevoegdheid te geven die zij andera niet zooden hebben Deze wet r elt de winkelaiuitmg en voorzoover die geregeld wordt is het voor de gemeenten een onderwerp waarvan zy verder moeten afblijven tenzij de wet uitdrukkelijk bevoegdheden aan de gemeenten toekent Hoe de Regeering over de bevoegdJtótd van den gemeenteraad té dezen denkt Is dus ToBcomen duideiyk De gemeenteraad moet om m de temunologie van den minister door te gaan van deze materie afblyven voorzoover hem daaromtreait niet ujbdruiikelyk een bevoegdheid is verleend Deze bevoegdheid is neergelegd in art ö d rwet op de winkelaiuitmg en geeft den Aaad de mogelyjdieid om by plaatselyke veirordemng onder goedl unng der Kroon te bepalen dat op een werkdag per week gedurende een morgen óf opiddag alle of bepaalde groepenjtran winkels binnen de gemeente voor het publiek gesloten moe t€in zyn Hoe een dergelijke be lmg bedoeld is blykt nog nader uit de behundelmg ia de Tweede Kamer waar de munster zegW Inderdaad is het de bedoe mg de fixatie van dien bepaalden oditend of middag als een bedryf lang te beschouwen en indien er al g en referendum onder d winkeliers gehouden kan worden feoals m et ontwerp van de Staatscommissie voorkomt is het toch de bedoeling om de gemeenteraden het bedryf te doen raadplegen Het iB dos geheel overeenkomstig den geeet van de bejialing dat de gemeente raden vaai hun bevo dheid geen gebruik zulLen maken dan na een zekere raadpleging van het bedryf Ook in de memorie van antwoord mms neds betoogd dat mag woo den aangea nen dat verorde nmgen als hier bedoeld als regel siMhtszullen itot stand komen op wensai van nna overleg met de tMlaiq Bbbéiide groepen z lf Uft het bovenstamde moge blyken hoeRer de bedoelde werstellen welke thanii hier n dWF bf d a ccde BtèiQlEen irat Loase bladen uit het Dagboek van een Gouwenaau Donderdag 28 Auguilus i is Oranje t biyft Oranie t Is Oranje Bovenl Ofschoon de moorddadige hitte ftiijn denkvermogen schier verlamt zoo neem ik hedenavond toch de pen in de hand om deze mi nê dagboekbladen bü te schryven Het IS telken jare een drukke tfjj voor mii die dagen voor het Koninginne teest Van s morgens vroeg tot laat in den avond ben ik be zig met Barend Baliebakker e a voorbereidingen te treden voor dezen zoo bit uitstek nationaie dag Onze buurtvereemgtng DO VVV jOoor onze vriendschap onderling verbonden waarvan ik Beschermheer ben sinds jaren mag zich in aller betangsteiting verheugen Mfjn kantoor en m jne binnenplaats Zijn geheel m beslag genomen door ons feestcomité Het is er een waar arsenaal Samuel Bril zit achter een lange tafel en teekent alles op bedragen worden gestort meisjes en knapen komen met guirlandes vlaggen en oranje lampions aandragen Op de binnenplaats timmert men onder leiding vaa Barend BaüebakKer een eerepoort in elkaar In verband met de verwerping van de belastinjgvobrstellen van den wethouder hebben wtj ervan afgezien onzen praalwagen tegen den Tienden Penning aan de Historische optocht te doen deelnemen Inplaats daarvan zullen wij het Bestuur der teestelykheden verzoeken ook de Spiering straat In hun route op te nemen en tk stel mfi voor Willem de Zwager en zyn gevolg aldaar plechtig Oranfebitter aan te bieden Wat de versiering van onze straat 6 treft ik ken geen grooter genoegen dan in edelen wedstryd te trachten anderen de loef af te steken in fraaiheid en amaakvalheid Mijn boekhouder de dichter KoperWiek beziet dit alles met afkeurende ja minachtende en medeliidende blikken In het dagelyksche leven wordt hy md in den ïaatsten tdd eenigszins antipathiek want zyn verwaandheid kent geen grenzen meer Toen ik hem iftutmorgen Ietwat geagiteerd vroeg naar de reden van zdn haataine houding antwoordde de knaap md Waarde mijnheer Bottelaór wat maakt U zich tock druk voor t09iet $ ve ouderds ais het Koningschap Iemand als U zoo ontwikkeld en helder van geest dit zei de sluwe schelm niet zonder reden moest zich wenden tot de ware demacraiie en Halt viel ik dezen jeugdigen betweter in de rede Halt dat is voor vandaag weer genoeg Kletsmeier met Uwe malle fratsen Alsof ons Vorstenhuis iets te maken had met joa iemocratlsche gevoelens Afgezien van het feit dat onze tegenwoordig regeerende Vorstinne een groote mate van poputanted bezit bestqat er soms nog met zoo iets als een historische onver breekbare band tusschen Nederland en Oranje Het is de kwaal van dpzen lamiendigen tijd arm aan grootsche ideeën om door gedaas de meest elementaire waarheden te vergeten en elkander door eindeloos geklets hei hoofd op hol te brengen Na deze krachtige woorden Meid Koperwifk wysel jk zyn n0nd en wie weet breng ik hem er nog wel toe op de feesten Oranje te dragen Hieronder plak ik ons Prograntiim PRQQIiAMMA voor de feestelükheden op 1 September i930 ter gelegenheid van den SOsten verjaardag van H M Koningin Wilhelmina 9 uur Taptoe onder leiding van den WelEdelOestrengen Heer L Longavita Kapitein OIL b D t j J2 u Koekhappen voor Ouden van Dagen opgeluisterd door muziek van de Mondharmonlkavereenigihg Adagio 2 uur Toespraak van onzen beschermheer den WelEdelgeboren Heer Si brand Bottelaar waarna Reidansen en Volksspelen 9 uur ömdelvaart in de tooverachitg verlichte Sptennggracht gever acnluttigif lün mulct in elk opzicht er naast xjjn en in ge Mn dcele rekening houden met de dsehen welke krachtens art 6 der winkelsltiüii w t worden geet ld tannnde te waarborgen dat d0 oitoeforiqg van de aan den g meenteraad toegekende benroegdbeid bigft bMmen de grengten van het bedrQfièelaBf Zy zyn strydig met de gemeeniewtft staiJdif met de koBWide vnnJceltiiiitloTawBt gesien de bedoeling van de daarin ter uke opcenomen bepaling vóór alles eensSdig georDJAteerd en misl DDen ten eneunale de beleekaaia der huidige Oonomleche