Goudsche Courant, zaterdag 30 augustus 1930

torie van het Oranjehuis levendig biyft tot ijgn het koningschap der Oranje in de 19e eeuw zijn hier de historische figuren weergegeven en al wat daarmede samenhangt Grootsch zal deze optocht zijn grootsch door zijn opzet van elke afdeeling vermeldt het programma een omschrijving van Het tijdperk grootsch ook door de uit rerking der gedachte die aan het geheel taö grondslag ligt Oranje en Nederland doer alle eeujven één en die in kleuirrijke noep n wordt uitgebeeld De firma Mulder te Utrecht die op het gebied van coatumeering een uitstekenden n am heeft heeft in volle samenwerking niet de commissie groote zorgen aan de uitbeelding der op den voorgrond tredende fignren gewijd waardoor een goed geheel 18 verkregen Wanneer Maandagmiddag deze grootsche optocht door Gouda a straten trekken zal tal dit het glanspunt zijn der feestviering Een zeer bijzonder deel daarvan vormt het moment dat op de Markt de muziekkorpsen uit den stoet zullen treden om ge amenlyk meer dan 100 man een fantaisie over Oud Hollandsche liederen ten gehoore te brengen De heer Joh Pabriaan directeur van het Stedelijk Muziekkorps heeft de leiding daarvan op zich genomen De route die de optocht volgen zal is in het programma opgenomen dat heden in eiken boekhandel verkrijgbaar is Zooals gebruikelijk heeft des avonds in 4e St Janskerk een orgelbespeling plaats wiaAÜ den organist den heer H J C de Man medewerking wordt verleend door Mevrouw Jeimne van de Rosière van Emmerich meno sopraan uit Voorburg en den heer P Hartveld viool concertmeester van het ütrechtsch Stedelijk Orkest te Utrecht Een zeer mooi programma is daarvoor opgesteW dat ongetwijfeld zeer groote belangstelling trekken zal Het Stedetijk Muziekkorps geeft onder leiding van zyn directeur den heer Joh Fabriaan daarna op de Markt een mooi concert zooals we dat van dat korps gewoon zün Het programma bevat een keur van nationale en volksliederen die bü de feestviering van den dag aairaluiten Tot slot zal het gebruikelijke vuurwerk worden ontstoken door de Kon Ned Kunstvuurwerkfabriek A J Kat uit Leiden dat leker weder door duizenden op de Markt lal worden bijgewoond Al is het aantal nummers van het programma van Maandag geringer dan andere jaren de aard daarvan is heel bijzonder En het staat dan ook wel vast dat de openbare eeatviering Maandag een glorieuze uiting zal zijn van feestelijk gedenken der Konin ginneverjaardag De Wijdingsavond in de St Janskerk Met de wijdingsavond gisteren gehouden in de Groote Kerk door de Goudsche Christeliike Oranjevereeniginfe zijn als het ware de feesten voor a s Maandag 1 Septem ber ter gelegenheid van den BOsten verjaaixiag van H M Koningin Wühelmina op plech De A VJt O iMetlng ov 8 September Wü veaiwüaen gaarne alle A V R O vrieuden naar de advertentie in dit blad op pag 1 betreffende de A VJt O meeting op 6 September te s Gravonhage te houden Zooals men daaruit leun kan kunnen zij die de meeting beaaeken h bij de firma Hf Vreuoüngen en van de Post opgeven voor een plaats in do autobusseoi en voor aansluiting met auto s Aanbestoding lerfwerk Soc Om Genoegen Het bestuur vi de Soc One Oenoegen zal op Zaterdag 6 t ptember des middags om 3 uur in de zaal Kunstmm in bet openbaar aanbesteden het buiteoverfwerk hazer gebouw Belanghebbenden varwijaen wü yoor meetdere byzonderhedt i naar de m dit blad voorkomende advert tle Meubelmagaaijn A Verblaauw aan d Kleiweg Het mooie vrinkelhuiB aan dm Kleiweg no 37 41 waar in vroegere jaren hetMeubelmagazijn Diestelhorst was gevestigd en dat luuUen voor een andere zaaAc is ingericht heeft zijn oude bestemming weerteruggekre gen De beer A Verblaauw die n meubeLmagazün en vrerkplaatsen aande Doelestraat en Tuinatraat had gevestigd heeft heden het mooie 40 meter difltw ea 6 meter breede winkelpand aan den kleiwegbetrokken en daar een tneubel expAitie ingroote verscheideoiheid ingencht vlor kantoor en huis I Het perceel ziet er met zijn vroolyke lichte kleuren en zijn goedfe verlichting aantrekkelijk uit en de meubelen komen daardoor in den show ronn uitstekend tot hun recht Dames en He en Kleedingmagazijn H W van den Bosch Gouwe 9 In het perceel Gouwe S opent de heer H W van den Bosch heden een winkel en atelier voor Dames en Hoerenkleeding Wasde heer van den Bosch tevoren gevestigdaan de Oosthaven waar hij zich een belangrijke cüëntèle had verworven thans is hüin staat door ositie zijner stoffen in eenaan den drukken verkeersweg die de Gouweis gelegen magazijn de aandacht nog meerop zijn zaak te veatigan Burgerlijke Stand GE©OKBN 26 Aug Comelis z v B den Ouden en M J Heijmenheiig IJsaellaan 1Ë9 Aug Bartholomeus llendrikus Leonardus z v L A Roos en G L M vanVelzen Turfmarirt 46 Aug Heter z v P Vermeulen en A C van der Want Vorstmanstraat 41 ONDDRTBOUWiD 28 Aug D C Groenewold en N JC van Veen J C Plomp em J Herscho OVMbLEDDN 27 Aug Martinue van Draanen 5 j 26 Aug Johaones Gomells van Uunen 31 jaar Agatha iBaniMop goh mii H van Dommelen 3 € jaar fiartje Prederika van Driesten 73 jaar 26 Aug Christina v n den Wiitteiiboer weduwe van S Boot 7 jaar Apothekea De apotheek van mevr de Wed Teepe Gouiwe al tot en met 6 Üept benevens den daarop volgenden nacht geopend zün na 8 uur des avonds des nacVts echter alleen voor recepten Hediache dienst Vanaf hedenmiddag i uur tot en met Zondagavond 12 uur kan men zich voor modisohe hulp wenden tot de doktoren Dr Meeter Fluweelenaingei en Dr v d Nagel Crsr beUistraat tim en waardige wijze ingeleid Z cK © inde Kert tegenwoordig zyn geweest en rede van Da H Jansen hebben aangeboord zuilen ongetwijfeld den optocht die a 8 Maandag door Oouda s straten trekken beter kunnen volgen omdat dL begaafde ivpreker op zeer duidelijke wiJze de band die Onmge aan Nederland binrft heeft geteakend Bij afwezigheid van den Voorzitter G C O V Da J J Simon leidde Ds Dükon deze samenkomst die alleree üet iingen Psalm 150 l en 2 daarna g ng Ds V Dijken voor in gebed om vervolAns de aanwezigen die in zeer groote getale waren opgekomen een hartelyk welkom toe e roepen Ook heette Ds v DiJken den heïi Burgemeester en Mevr Gaarlandt alsmede den Voorzitter der Commissie voor openbare feesten den heer G J J Pot hartelyk wel t Ifl een zegen van God aldus vervolgde UB v p dat wij dezer dagen den fiOsten verjaardag van H M de Koningin mogen ei n en daarom zullen wü gaarne straks op den feestdag onze driekleur met oranje ooaen en onze borst sieren met oranje JlHtat wij naar buiten laten zieni wat er van bmnen leeft Dat onae geliefde Koningin leve tot iny van jaren onder de gunst van onzen waa de bede waarmede Ds v D zün Weidhig eindigde Ean telegram van hulde aan de Kondngin wderteekend was door den Vooraittör SecreUria werd voorgeleaen waarna oor de aanwezigen staande twee couplet 0 van het Wilhelmus werd aangeheven riiiÜ f Meisjeskoor Hosanna ur de heer J v Beek bracht venvolP eenige liederen ten gehoore w heldere kinderstemmen klonken in rurnie kerkgebouw frisch en opgewekt Ju wijdingsreoe mt UIT DEN OMTREK KoninkIÜke onderaeheiding Bü Kon Besluit werd de eere medaille in brons verbonden aan de huisorde van Oranje Nassau verleend aan C Noorlander watermolenoar van den polder Bergambacht BOSKOOP KtHÜnklÜke onderscheiding voor Ir Moerlands Bij Kon Besluit is benoemd tot ridder in de orde v Oranje Nassau Ir C P Moerlands Rijkstuinbouwconsulent alihier GOUDEKiAJL Ds B Batelaan piredikant bü de Ned Herv Kerk te Bameveki heeft een toezeggend beroep ontvangen aar de Ned Herv Kerk alhier MOORDRECHT Ter gelegenheid van de öOsten verjaardag van de Koningin zal de kinderen van de gemeenteschool eetn feestje worden aangeboden door de vereeniging Volksoonderwijs Het terrein van P v d Heuvel is daarvoor uitstefcend geschikt De leiding berust bü de Comm voor Kinderfeesten uit Volk 3 onderwüa RADIO TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting Zwakke tot matige aanvankelijk nog Zuid Oostelüke wind Tijdelök Westelijke tot Zuid Westelijke wSid met toenemende bewolking en kana op onweer en afkoeling vooral i n het Weaten Thalia Theater Wederom een goed geheel wJ f warmte aoekan de menachen Z Jk een koel en rustig plekje en van hun met de warmte ar 2 inspannende en vermoeiende L T i öït de Thalia directie aeer juist fZ 5$ dan ook door goede ventüaUe enz de temperatuur in len r p niet alleen dragelijk maar Wiagelijk te maken Ala de lichten Zi l spannende too en vertelt uw aandacht boeit door huTvIT to lectriadie vlinders SmfT rondzoemen en de an dwingt tot gedachten die heel wat wat IT vergeet men warmte ea feit k ® n ot het be t lïeïoek aan dan Thalia bioèooop ditmaal weer een genoegen een een verkwikking PORT IN WIDSTRIJDKN VOETBAL Kortheidshalve geven we onderstaand een ovemicht van de voor morgen vaetgestelde voetbalwedstrijden Rotterdam Zilverbal w fctrijden Amsterdam A R O I bekar toumooi Oouda Olympia bekerwedstrijden NederlasgwedstriJden OMJi 1 Gouda G S V juniores toumooi Nederlaagwedstrjjd D HJ3 Gouda O N A B V W Schiedam D H S G S V Schiedam D H S I G S V II Vrinubdiappeltlt Gouda Gouda Herades Zal er veel van terecht komenP onutasdigboden wt e zij no9ddoofl verawaren Zy streven de Rykaregeling voorf ij en zUn uit dien hoof verwerpeUJk Mogen de g nieewteraden welke vo ratellen Als hier besproken ter beha dellngj krü gen ich bewaat aün van de ernstige bö zwaren welke daaraan klevMi en ipocht onveiiioopt hier en daar deaniettegenstaan de een dei l jk voorstei sucees hebbei daii mogen Gedeputeerda Staten een zoo open oog h ben voor de ïiooden van het hedien ala waarvan de Gedeputeïade Statenvan NoordHolland in deze reeds blijk h fcben gegtiven T 1 De baroering in Britsah Indi8 Weer enkele bomaan lasen in i Calcutta Dq rust u BriLacii ludiB laat lang op zach wacliteij ên enkele bomaanalagen die de laatste dagen Jn Calcutta hebbt plaate gehad ep v aibij een aantal mexisciieo omhel leven 2iju gekomen liebbeo den toestand opnle lw verachorpt Bij eéu der verda iiten welke aangehouden zijn heeft men fcwi lijst gevxmdeu waaruit het bwtaan bleek eener lang geaochte terronsüacSe organieaUe waartoe leden der hoogsto Indische beatuurskruigen behoorden De voornaamste verdachte die echter bij de aaïislagen om het leven kwam waa e broer van den burgemeeeber van Calcutta Sen Goöpta di zelf een der radicaalste strijdere voor ludié B onafhankelijkheid is en wiena arrestatie een paar maanden geleden aanleuiing gaf tot ernstige onlustep te Calcutta Do autoriteiten hebben er zioh eèhtar niet toe bepaald personen in te rekenen van wie fvërd aangenomen dat zij een rol hebben geapeeld bij d jongste aanalagen doch overal in Indiè zijn de leiders van het nationaai iadische congres in hechtenis genomen en het oongres zelf onwettig verklaaard Algemeen wordt aangenomen dat het nieuw ingrijpen der terroristen m den Indiflchen vryheidastrijd moet worden g schobwd alfl een proCtet tegen dè vredeeonderhondelingen die de laatste tijden tot ddsVer echter nog niet met veel resultaat werden gevoerd tussoheu Gandhi de Neiiroe e n den vice koning Deze besprekingen kunnen niet de goedkeuring weg drages van do leiders van t nationale oongres Aaat staan van de nog radicaler kringen in Indie en worden alleeu gesteund door de Indische liberalen Bij de Indische bewe mg kunnen een drietal zeer uiteenloopende stroomingai worden vastgesteld In de eerste plaata heeft ntct te maken met Qandhi en zijn aanhangers Ij ij wie ook dé radicale en vooruiietrevendo leiders van het oongree hoegroot de niédtoiagsverschiüen ook mochten zijn zich aanstoten omdat zij van oordeel waren dat een maasabeweging zonder Qandbi geen kans had om te agen ïen tweede dienen de bevolkingskringen te worden genoemd die door de communirtische pAipaganda ziJQ beifivloed en die in de eerste plaats verantwooHkielijk moeten worden gesteld voor daden van geweld terwijl de nationalisten die zioh achter Gandhi êoharen op enksle uitzonderingen na het parool der geweldloosheid opvolgen Ten slotte wjn er nog de terToriat n die word i gerecruteerd uit de hooge IndiBche ambtenaren en andere intellectueelen die f l anti Engelech ijn gezind e j meenen dat het af ai toe noodig is door aanslagen en andere daden van geweid in te grijpen Gelijk de Voaaiache Zeitung gisteren nog uiteenzette is het gebied waar Gandhi en de andere nationalisten die dezen aanhangen het ijverigst werken de provincie Bombay terwiji de ooiiiniuniatieche organisaties QVer het gejieele land verbreid zijn doch vooral levendi r geageerd hebben de Noord lndisch Afghaan che grens De terroristen Scliijnen hun voornaamste zetel in Bengalen vooral in de omgeving van Calcutta te hebben Sinds de aucoesrijke bestorming van het wapenarsenaal te Tsjittagong in de Gangesdelta en de daarop volgende klemere aanvallen in Bengalen had men niet veel meer van het gehoord totdat zij onlangs opnieuw van zich lieten spreken Hun jjpgste optiteden maakt eep pacificatie van Mjië te pnwaaraohijnJijker daar volgemyöei jongste berichten die echter van zei re zijde ook worden tegen gespt okpn 5e onderkoning zelf de conferentie aan do ronde tafel te I nden moiet hebben afgezegd en blijkbaar v n zins is met sdiCrper middelen ja zelfB iet geweld een einde te mftken aan de be eging abo zijn reeds nu bijna allé provinciWje bureaux van het nationale congres opgeheven en de Ifljitste Indische leiders die nog in vrijheid waren thans in g angenis opgeborgen BUITENLANDSCH mEUWS ENGELAND Oa Mtta I Londen zoo achtijit m n aan het Vad ligt te broeien in eon zoogeheete hittegolf Eea hittegolf in d g atad is 1 1 wat anders dan een hittegolf in tien van de grootqr Nederlandeche stw en Ik heb juist I gelegenheid frehad ze te vergelijken Londen ia als een oven De lUtte is awaar en als in e dichtgemeifiel4e ruimte die geen ventilatie toelaat De hittebron van een oven ligt buiten hem Öat aohi t met Londen ook het geval ie Kijn De zon Js niet te zien £ en ijle dump dta duizenden metero hong moet reiken heeft ac zonnestral R als tot ïweder verbroken lang voordat ze op het plateisef zijn aangekomen r zijn geen aehaduwen alleen die loodsware ijle ttevels Ëen hilte olf in Amsterdam of Rotterdam f des Hnag is veel opgewel ter Ea het oct tig Holland kan lang üoo voclitijf ni t zijn al het vochtige Engeland WMineflr men nu jwr boot de kust van Nederland verlaat ligt er allea klaar te blakeren in de zon De horiaon blijft strak en de lucht blijft smetteloos tot eeia 16 tob 20 K M van de Engelsche kusl Dan ia in het Westen de strakke horizonlij weggewiecht door de luoht die er grijze banken vertoont Gansch Engeland sdiijnt bedek t door een bergenhoogen nev el Do druk v n dien nevel voelt men aterk jn Londen waar do menschen die aan tröplsche klimaten gewoon zijn klagen dat de Londensche temperatuur van 90 graden veel uitputtender is dan de 100 graden in drbg6 tiopiflche gewesten BINNENLAND Koninklüke onderscheidingen H M de Koningin heeft ter gelegenheid van de herdenking vaA haar geboortedag een aantal onderscheidingen verleend Uit de lange lijat van namen laten wij Mei de voornaamste vcdgen Bevorderd is tot grootkruis in de Orde van OianjeNaeaau jUr dr J Loudon gezant te Parijs benoemd zijn tot officier in de Orde van OranjeNassau mr E baron van Heerdt tot Eversberg gezautschapsraad tijdelijk zaokgelastigde te Cairo Th H J de Josaelm de Jong tolk late klasse aan het gezantschap te Peping benoemd is tot commandeur in de Orde van OranjeNasaau mr Th W F A Matlion procureur generaal bij liet gereclitshof te s Hertogenbosch bevorderd zijn tot officier in de Orde van OranjeNassau H H Barger predikant bij de Nederlandsch Hervormde kerk te Utrecht G A M do Brflin algemeen voorzitter y n het Nederlandflch Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen te Rotterdam benoemd zyn tot officier in de Orde van Oronje Nassau J F M Sanders deken en pastoor te Tilburg J I chner Czn bestuurslid vao verschillende philanthropise he instellingen te Schiedam m r A O H Tellegen secretaris van de Centrale Vereeniging voor Kinderbeschermmg in het aartabisdom Utrecht en het bisdom Haarlem en penningmeester van den Nederlandsehen Bond voor Kinderbescherming wonende te s Gravenhage H J Versteeg hoofdcomniiaaaria van politie te AHisterdam J L M H van Weaaem notana te Si lifrd Benoemd zijn tot ridder in de Orde van de Nederl Leeuw L F J M baron van Voorst tot Voorst lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal te Twello mevrouw mr B Bakker Nort lid Van de Tweede Kamer der Staten Generaal te Groningen J M Krijger jr lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal te B Gravenhage F E H Ebels lid v i de Tweede Kamer der Ptaten Generaal te NieuwBeerta jhr dr W A Beelaerts van BlokIa d griffier van de Eerste Kamer der Staten Generaal te s Gravenhage G H J van Spanje lid van Gederniteerde Staten van Utrecht te Utrecnt E H Ebels lid van Gedeputeerde Staten van Groningen te Nieuw Beerta mr dr K J Frederiks administrateur bij het Departement van Éinnenlandsche Zaken en Landbouw te sOra venhage C Maarschalk burgemeester van Haarlem prof dr J Jeawiet hoogleexaar aan de Landbouwhoogeaohool te Wageningen S J W van Buuren penningmeester van de Vereenigjpg v an Krankninnigen in Nederland te AmsterdilTi Benoemd zijn o a tot ridder sn de Orde van Oranje Naasau dr P van Anrooy dirigent van het Residentienarkeat te s GraVenhage en Jan Fa briaan tooneelschrijver Bevorderd zijn tot oftidep in de Orde van Oranje Naseau H M Luns directeur van hef HijkBinstituut tot opleiding van teekenleeraren te Amsterdam Herman J Robbers letterkundige te Sschoorl en Ant H Tierie toonkunstanaur te Amsterdam Bevorderd is tot officier in de Orde van Oran jpNassau J Bakker leferendaris bij het Departement van Financiën Bevorderd tot ridder in de Orde v i den Neder andschen Leeuw de generaal majoor dr J C Diehl inapecfeur van den geneeskundigen dienst der landmacht tot commandeur in de Orde van den Nederlandschen Leeuw jhr mr A C D de Graeff Gouverneur Generaal van Nederl andsoh Indië Geachenk van de Weermacht aan de Kotaingln iDe geheele weermacht de zeemacht hetleger hier te lande en het leger in Nederlandsch Indië zal ter gelegenheid van devireing van dwi 50sten geboortedag van deKoningin aan Hare Majesteit een huldeblijkaanbieden Mstaande uit een paar in de fabriek te Leerdam vervaardigde kristallenvaaen Hare Majestea zal daartoe den commandant van hetjlpeldleger den commandant der Marine in Nederland en den oudsten hier te lande aamvezigen hoofdoffcier van het leger in Nederlandach Iudië op 1 September ten PaleJze ontvangen alwaar de aanbieding namens de weermacht zal plaais vinden Einde van den RaiUo strydT Het Gleichwielletigysteem De Gooi en Eemander schrijft Naar wij vernemen zon kort geleden een officieuse byeenkomat helAen plaats ftrehad tusachen A V iR O hoofdbestuursleden en den directeurgeneraal der P T T ir Damme In dese byeenkomat zou besproken z jin een plan waardoor de radlostrüd zou worden pgeloat Volgens dit pl in zou aan de A V R O vergunning worden verleend over te gaan tot den bouw vau een groeten zender geschikt voor 1071 en 1875 M golflesïgte on een I kleine zenders waarvan er 3 a p 217 en de luidere 3 op 219 M zouden werken Gleichwellcnayateom Deze Gleichwellenzenders zouden van gelijke construc tie zyn alB die te ötettin Maagdenburg enBeriyn Het Vaderland zegt dat het ganache bericht aiit de lucht gegrepen is en lat een dergeHike confemitie niet plaats had LUCHTVAART Öet conflict bU de K L M Medcde ingen van den vUeger TepM De heer Tepaa rzitter van de Vereen van Piloten deelde over het oonflict en zijn dieper liggende oorzaken het volgende aan de pers mede De piloten van de Kon LuchtVaartrMij zeventien in getol zgn georganiseerd in de Nederl vereenigmg voor verkeersvliegers Reeds lang had deze vereeniging pogingen aangewend om ftiet de direotie der K L M tot andcffliandeling te komen over verschillende onder heo levende wenscken Zij en de piloten ieder voor zich zijn in de eerste plaats sterk da meening toegedaan dat er geen juiste verhouding bestaat tusachen hun praestaties en hun salaris in dien zin dat hun verdienste veel te gering is De vhegers worden mondeling aangesteld op een vaat salaris van eenig contract is geon bprake Buiten dat salaris krijgen zij een extra belooning per vlieguur maar deae steekt tegen de regeling bij de buitenlandsohe maatschap pijen zeer ongunstig of Deze laatste beloonen de piloten per vlieg kilometer hun inkomen ie op geen enkele wijze afhankelijk van weersomstandigheden alleen Van den afgelegden afstand Nieuwe ernstige grieven waarvan het toejuichende en geestdriftige publiek nooit iets inehoord of vermoed heeft hebben nw de actie tegen de Indi tochten doen opkomen Daaraan tsijn zeer groote risico s voor lijf en leven verbonden na Boedapest voert de route door de lucht over hooggebergten oerwouden en woestijnen waar een noodlanding bijna zeker no v41ottig moet worde Weerberichten krijgen de vliegers niet nieer wat een goede radiover bind inft op de Indiövluch ten betreft is men nu eindelijk in het eerste stadium der proefnemingen gekomen Voeg daarbij het gevaar van slechte voeding onderweg bijna geen gelegenheid om zich te wasschen en hygiënische voorzorgen te nemen slechte hotels of heelemaal geen hotels op de landmgspunteu een en ander even zooveel kwade kansen voor de gezond beid En voor al die buitengewoon kwade kansen heeft de K L M niet in een behoorlijke dekking ertegen Voorzien wat de verzekermg van dé vliegers en hun nabestaanden betreft acheert zij de Indië vluchten over één kam met de vluchten op de Europeesche lijnen In eval van overlijdfen als gevolg van een ongeluk krijgen de nabestaanden f JO OOO uitgekeerd omtrent een uitkeering bij ziekte opgedaan in en door den dienst is nieta geregeld trouwrene van pensioen is ook geen sprake Dat allea aldus Tepas had onze vereeniging aan de jeetie van de K L M eensbreedvoerig Cq duidelijk wUlen uiteenzettenen daarbij maar dat was meer bijkomatig waren er ook pog een stuk of wat grieventegen den chef van den technischen vliegdtenst waar men ook wel eens over wilde praten De directie van de K L M echter weigerde elk contact met de vereeniging en wilde alleen praten met de piloten individueel Zoo was er eéiT zeer gespaimen verhowdmg ontstaan en pïWseling is de bom gebarsten Evert van I k en Wiersma aangezocht om als Ie en 2e bestuurder op te treden bij de aanstaanap nieuwe postvlm t op Tndië hadden dit ïo beraad gehouden en ten slotte kenbaar gemaakt dat zij niet zoud gaan als Jn de vooiWaardeai geon belanj rljke verbetering te hunnen gimste kwam Die verbetering i ewöigard en toen zij daajop vierkant weif den om naar Indië te vliegen op de oude voorwaarden is hun Vrijdagocht id ontslag met één maand opzp termijn aangezegd Over dit ontslag nu is onder de andere piloten een zoodanige verontwaardiging ont btaan dat allen eenparig geweigerd hebben om te vliegen Naar men weet is thans o A gevolgd het ontslag van alle 17 piloten Aangaonde do tegenwoordige salariaregeImg en de eischeri der pilot i deelt de Tel nog het volgende mede Een piloot van de K L M verdient met zijii premies voor vlieguren van f ötJOO ü f 8000 De vliegezB op Indiè Iiebben een toelage van f 18 per dag terwijl zij voor uitruatingskosten f 400 voor de eerste en ƒ 40 voor de volgende vlucht ontvangen Bovendien zijn zij door de K L M verzekerd voor f 10 000 De püoten wiUen thans de premie voor vlieguren veranderd zi ï in een kUou eterpremie alüians voor de ïndtè vluchten Verder verlangen zij een verhooging der verzekering tot f 26 000 een aalariaverhooging varieerend van 100 tot 150 per maand een varhooging van d © uitrustingsvergoeding tot f 75 Gistermiddag liebben de buitenlandsche vliegtuigen de reizigers en de poet vervoerd het 18 echter zeer de vraag of de Pranache ei üuitsche pUoten zich nfet solidair zullen verklaren met hun Hollandsche collega s Heden heeft naar wy vernemen Mr de Vries de Rijksbemiddelaar inlichtingen gevraagd bü beide partijen De Junkers G 38 komt naar Nederland MorgenaToiul tusachen 6 n 7 uur op WaaSharen Het eecretariaat van het Ve intematitmale luchtvaaitcongres heeft bericht oRfcvangen dat het Jnnkew reuzenvliegtuig G 38 bijge naamd de vliegende vleugel tijdens het luchtvaaricongi s voor demonstraties naar Nederland zal komen Het vliegtuig wwdt Zondag 31 dezer tussohen 18 en 19 uur op Jiet vliegveld Waalhaven verwacht en zal vaii daar uit in de komende week demonetratieviuohten ondernemen O a zal het vliegveld Schiphol worden beaocht De nieuwe Pertoneele Belastingheffing Nu krachtens het Eaudabesluit van 26 Augustus 1930 met ingang van het kalenderjaar 1931 vrij aanzienlijke veranderingen mtfoden ten gunste der GoudAohe burgerij licht ondergeteekende het van belang eene uiteenzetting te geven van den aard en de btrekking dezer veranderingen Voorop zij gesteld dat zij aan da ingezetenen over dg geheele lii ie een belMÜngverlagmg brehgen van in hooldaonf en opcenten totaal irond f 20 000 Met ingang van 1931 gaat onze gemeente van 3e e klasse naan de 3de klasse over der bi art 5 der Wet bedoelde classificatie Deze herclasBificatie beteekent a dat d vrijdom van personeele belaatmg naar den grondslag huurwaarde dievoorheen bedroeg f 176 thans wordt f 200 b dat diezelfde vrijstelling ten opzichtevan den grondslag mobilair dia voorheenbedroeg f 205 thans wordt f 230 c dat alvorens de 10 belasting naarden grondslag huurwaarde te berekenen dehuur wondt verminderd met f 195 watvoorheen bedroeg f 170 d dat gezinshoofden voortaan 2 aftrek méér per kind beneden 20 jaar gaan genieten dan thans welke aftrefe wordt berekend van de hoofdsom der belasting naar bovengenoemde grondslagen huurwaarde en mobilair e dat houders van motorrijtuigen en automobielen voortaan méér aan hoofdsom over deze belastingobjecten zuUen gaan betal waartegenover echter komen te vervallen de 80 extra opcenten op deze hoofdsommen en zij een aantal opcenten gaanbetalen naar verhouding van de huurwaardevan hun huis Wat betreft sub a beteekent dus de herclassificatie dat men Voortaan f 4 per week kan verwonen zonder personeele lielasrtng te behoeven betaJon Het aantal vrijat Ubgen wat hieruit voortvloeit wordt naar mij ten dienste taande officioele gegtevens geraamd op pl m 1150 Wat betreft sub b beteekeut de herclasalficatie dat men voortaan in stede f 4 10 per week f 4 60 kan verwonen alvorens van zijn meubelenbezit te behoevwi betalen Hel getal personen dat hiervan profiteert bedraagt naar officieele telling pl iQ 265 Wat betreft sub c bedraagt de verlagingt i gevolge der herclassificatie in hoofdsom f ff 5D Xlö van 25 00 ongeaoht deop enten X Deze verlaging geldt on aangeelagenen Wat betreft sub d diene dat van pl m 250 aangeslageneu de kinderaftrek par kind beneden 20 jaar 2 hooger dus de hoofdsom en daardoor ook het apcentenbedrag evonzoovele malen 2 lager wordt Deze aftrek strekA iich uit over de grondslagen huurwaarde en mobilair Deze aanzienirjke voordeeleu zouden zijn teniet gedaan om in de alle gevallen plaats te maken voor verhoogde aanslagen bij aanneming van het minderheidavoorstel den eociaaldemocraten die naast deizelfde vooideelen dej herclaesificatie als door Burgemeester en WeÜiouders voorgestaan echter eSQ opcentenJietfing we schten in te voeren van 200 tot 280 opcenten Ondergeteekende acht zich gelukkig in het waarachtig l elang van de geheele bevolking onzer stad te mogen constateeren dat dit J iverantwoordelijke en hoogst gevaarlijke optanten voorstel om geen krasser termen te gebruiken van den wethouder Van Staal en de zijnen is verworpen 6n dat het voorstel van B en W gewijzigd door de motieVerkerk en het eubamendement Mr De Witt Wijnen behelzende de bestaande opoentenheffing Le continueeren tot raads besluit is verheven Volge hierna een schema dezer opcentenBchalen Huurwaarde Opcaiten Kaadsbealuit Voorstel8 D A P Tot 2Z5 00 70 ZOO f 226 00 tot 360 00 82 200 200 361 00 460 00 92 840 451 00 676 00 96 26O 2B0 676 00 700 00 106 280 701 00 900 00 116 280 901 00 1125 00 123 280 1126 00 en hooger 130 280 Voor Wte dieper op deze materie wenscht iu te gaan zij verwezen naar de nadeelige VermeltTenswaardig is nog dat naar het thans genomen raadsbesluit aan personeele belastmg en opcenten zal moetrö worden geofferd pl m f 185 000 en dat de S D A P zioh uit deze bron wenachte te toucheeren pl m f 327 000 alzoo méér het baga tel van ƒ 142 000 Onnoodig t eggen dat ik te vplla iqstem met wat de Redactie van dw N Z U vorige week sdireel en wat ook uit de raadsdebatten meerdere malen naai voren kwam dat QoÏÏda met haar 200 280 opcenten op de hoofdsommen der personeele belasting tot een rieée Mikpunt Van spot en tot een miicutn in den lande zou gaan behooren Bovendien zou ook het karakter der personeele belasting als zijnde eene vertering s belasting nog meer ja absoluut geheel zijn zoekgeraakt om in dit verband maar verder te zwijgen over den funeaten invloed van 200 280 opcenten op de aanslagen van hotel café lestauranthouders en op de aanslagen van winkeUera wier lokajen tot uitstalling zooals de Wet ze noemt in de belasting vallen op de aanslagen van kantoren ahowröoms enz kortom op de aanslagen van hen voot wie deze belasting in stede van een vorteringa belasüng feitelijk een zakelijke bedrijfsbelasting Is en welke onbUlijkheid nu de Gemeentebesturen dit in hun macht hebben spoedigst diene ta verdwijnen Hoe zwftM zouaen niet zijn getroffen zij die te m hun wil in een huis van hoogerMi hliurprije Wonen dan feitelijk met hun beurs overeenstemt Dit alles heeft de derheid van onzen Raad ingezien en hi r n een aanleldmg te meer gevonden om hit minderheidsVoorstel der 8 D A P naar di prullemand te verwijzen Het uitgebreide en lijvige doBsier geeft mij overvloedige stof tot becijferingen i rekenkundTge vergelijkingen doch waw onze burgerij de laatste weken toch aj ali onder cijfers bedolven la wensch ik hur ter zake de peraoneele belasting niet verder met cijfers lastig te vallen Genoeg zij het dezerzijds te releveeren dat de avond af zoo IJ wilt de nacht van 26 Augustus 1930 voor de geheele Goud sohe burgerij een gelukkige avond of naoht is geweest dat zeer velen ja honderden in het geheel geen aanslagbiljet te hunnen name meer zullen alen en dat alle over gen van laag tot hoog een lageren aanelag voor het belastingjaar 1931 te wachten zijn De idéé algemeene verlagmg van personeele belasting bescherming Van iea spaarzamen arbeider ontlasting van het gt zmshoofd en den middenstander alsmede verlaging van den aanslag van de bete gesitueerden zijn door de demonsftratiew aamenwerking in onzen Raad van de RooinachKatholieken de Antirevolutionairen den Christelijk Historischen de Vrijbeidsbondsclien en den conomischen BowJ aohen afgevaardigden schitterend verwezenlijkt L O KUTTEN Aocountont en Belastingadviimr Gouda 28 Aiigustsu 1930 STADSNIEUWS GOUDA 30 Augustus Koninklijke onderioheidlnleo Benoeming tot ndder in de orde ai Oranje Nassau De eere medaille ia goud By Kon besluit zyn benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau de heer P J Kolyn directeur der Etedrijfavereeniging Landbouwongevallfenveraekering Het Ratteland te Gouda en de heor J Derckaen H Mjoi voorzitter der iGewestel ke Landstormcommissie Gouda te Cïou Verleend werd de eere medaille in goud verbonden aan de hutsopde van Oranje Nassau aan M van de Eotte wonende te AmerB foort voorheen procuratiehouder by de N V Ooudsche Sh oopfabriek v h Schoneveld en Westerbaan alhier Commissie voor Oranje en andere Openbare Feeaten Blijkens het programma der feestelijkheden OQ Maandag a s ia de Commissie voor Oranjeen andere Openbare Peesten die in het afgeloopen jaar door vertrek en bedanken eenige harer leden zag heengaan weder aangevuld M nieuwe leden vinden we sinde vorii jaar opgenomen de heereh H H Hoyng A Bertheux J Bokhoven M A Verkerk P Hubregtse en Alb Quant Het KoniiiKinnefeest 1930 Grootsche feeatvierinR o Maandag 1 September De Commissie voor Oranje en andere Openbare Feesten heeft ditmaal ter viering van den öOen verjaardag oiwer Koningin een wel zeer by ondere feeatviering op touw gezet Vermeldden w j in t kort reeds het programma van feestelijkheden van Maandag a s thans nu het programma verschenen ia zijn alle bijzonderheden daarvan bekend geworden Nadat in de morgenuren het Harmoniegezelschap WlUielmlna met een concert op de Markt den feestdag heeft ingeleid zal in den namiddag een histprische allegorische optocht plaats hebben die van 2 tot 6 uur in alle stadsgedeelten zal verschijnen Dat is een grootsche optocht welke bedoelt uit te beelden zooals het programma het zegt den band die eeuwen door Oranje en Nederland heeft vereenigd Hij wil demonstreeren hoe de band met Oranje Nederland heeft gebracht vrühdd roem en rijkdom op allerlei gebied HÜ wil met beelden uit een viertal eeuv de gsschiedenls van ons landen voj5 in kleurrijke tooneelen aan het dw an den mmdachtigen toeschouwer lateff oorbijgaan en zoo noodig in hem wakker roepen den grooten dank den grooten eerbied dien wü in verband met de cultureele geichiedenis vaa ona Volk het Huis van Oranjè Kaawu verschuldigd z jn De optocht is verdeeld in een viertal afdeelingen ieder omvattende belangrijke perioden uit onze historie in den loop der opeenvolgende eeuwen Aan ieder der afdeelingen is toegevoegd een muziekkorps in de kleeding van dentijd dien de afdeeling omvat en dat o nioude marachmuziek ten gehoore zal brengen terwijl kindergroepen en praalwageu 0 Innebeeldige w jie het belawijke viibeelden wat op het gebleïl van zeevaart van handel van industrie W wetenschap van kunst van verdere cultuur en wat dl meer zU In den loop der eeuwen aan voorbij is gegaan Daar tusachen bewegen zich de hoofdpe sonen uit onze geschiedenis op allerlei P l bied en demonstreeren groepen krijgahe uit de onderscheidene eeuwen den strtjd dM gestreden ib moeten worden teneinde oi vrijheid te moeten winnen verdedigen herwinnen om ten slotte in de f deeling in een apotheose Oranje en Nede land vereenigd te iden bUkkende ia de veij toekomst met aan hunne voeten de resir taten van een moei am verwonnen volksbestaanlll In derm hi8torischen allegorl J J tocht komen de figuren naar voren uit on ryke historie die met Oranje Is wbj weven Vanaf de stammoeder van het fl van Oranje Nasaau Juliana van St welke nobele figuur nog kort rj geëerd door de oprichting van f beeld waardoor voor bet nageriacW Item G ref Gemeente Sen gemeentemiddag Wij lewün in Ona Orgaan dat het bestuur van do Rem Gemeente in zijn jongste vergadering l ealoot in de komende maand wederom een gemeentemiddag te houden en wel op 21 September in de Soc de Eéunie In dfise bijeenkomat zal de Vooirzitter de heer A D van Vreumingen inleiden bet onderwerp Onze iGodsdienallpf feningen Medegedeeld fffordt venler dat de boekhouder de heef G van Schenderen doorvertrek uit GouA ziJn functie zal neerley en J In de eerstv ngende ledenvergadering welke gehoudefi zaï worden nog voor 21 Sept aial een opvolger voor den heer v Schenderen benoemd moeten mtotAul SchouwburgbioBcoap Maeiate Na een actueed journaal waarin o a zijn opgenomen opnamen van het bezodc van de Koningin aan Zeeuwsch Vlaanderen en van hét 700jarig be taan van Nijmegen draait als eerste nnmnier een Wiïd Weat film in 5 acten De Corwboy poUtieagent een film van het bekende g nre Een covihoy die als politieagent in een groote stad ia gekomen weet een rijke erfgename uit de handen van een troep bandieten te bevrijden en krijg daarvoor natuurlijk het loon dat in elke behoorlijke film voor ean dergelijifcen held is weggelegd Daarna volgt het hoofdmimmer waarna voortdurend met apanning is uitgezien Maclffte de banneling een rolprent spelend in het barre iSiberië onder de bannelingen van het ozariatisch Pégime Een interessante film niet alleen door het optreden van Maciste d fs nog altijd veel bewonderaars heeft maar ook door de interesa te geschiedenis waarin Ozaar Alexander HI een rol speelt die er aan ten grondslag ligt De muziek viol te loven Alles tezamen geeft dit progranuna ons dus weer een genoegeiyken avond in den Schoumburg die ondanks de groote warmte nog beiareldcelijk ko l mevm ia De Gemeentelüke Havendienst De Havenmeester der gemeente Gouda bericht dat in do maanden September en October a B op werkdagen de Gemeentehruggen ten behoeve van de scheeprvaart van s moïgjBns half zeven uur tot s avonds 7 uur kosteloos worden geopeihd Een concert van de Gem Zangvereeuiiging Excelsior De Gem Zangvereenigin Excelsior met onderafdeeling Jeugdkoor dir de heer Gerard Leenders zal op S September des avonds te 7 uur een concert geven M het Houtmansplantsoen Uitgevoerd zal worden het volgen gramma Gem Koor 1 grimskoor uit Tanhauser Opera Gem Koor 2 Troost der Toonkunst Jeugdkoor 3 J erette ittem 4 Avond Cantate Gem Koor ö JBij t Wiegske idem 6 Sterrenacht idem 7 Tenabrae Tactae idem 8 Waak op Jeugdkoor 4 an8liedje idem 10 MiJn Nederiand Gem Koor 11 In Mei iden 12 t Rüdertje Met de numméiB ö 7 9 en 10 werd op het concouw te Gouda een eerste prijs behaald met reap 331 en 353 punten lie pdanobegefeidtog is in handen van den heer Frits de Jong Tusachen do numaners 6 en 7 zal een kleine pauze worden gehouden Examen machineschrüven Voor het diploma B machineschrüven is geslaagd de heer J Busch alhier De heeren J van Otterloo te Boskoop en Jac de Kruy te Zwammerdam slaagden voor het examen fcantooratenograef 130 lettergrepen per minuut Allen genoten hun opleiding aan dé Pontschool Westhaven 45 alhier Besmettelijke ziekte Kinderverlamming Ten Stadhuize werd in de afgeloopen week aangifte gedaan van twee gevallen van kinderverlamming en een geval van roodvonk Ëen mooi succes Onze oud stadgenoot de heer Hamburger die oijder het pseudoniem Henri de Man verschillende romans het licht deed zien heeft naar wij vernemen het copierecht voor Duitschland verkocht van zyn bekende werk 3et wassende water Het boek zal binnen korten tijd in het Duitsch verschijnen Een zeldzame cacteeën verzameling De heer J Luyerink dë eigenaar van de bekende bloemenzaak aan den Kleiweg etaleert momenteel een schitterende verzameling cacteeën w o verschillende soorten die op de bloemententoonstelling in Den Haag door hem werden ingezonden en door de Jury met goud bekroond werden Men moet niet verzuimen om deze buitengewoon mooie collectie te gaan zien Herbenoeming tüdeljjke leerkrachten Burgemeester en Wethouders stellen den Raad voor wederom te benoemen tot tijdelijk leeraar aan de Avondschool voor Ambachtslieden de heeren J v Ham tijdelCk leeraar in het vak teekenen voor metaalbewerkers en h Boer tot tijdelijk leeraar in het boekhouden Opdracht van ffeik Wegaanleg Rotterdam RÖawÜk Een werk van biJna 3 millioen gul Door het Ministorie van Waterstaat ia na gehouden onderhandsche aanbesteding aan de N V Aanneming Mij v h Zanen en Verstoep te Gouda opgedragen het maken van de aaidebaan voor het gedeelte van den nieuwen weg Rijawijk Rotteidam met zijtakjkem naar Delft tusscfaen Kilometer ISaaO en KUomcter 17436 met feijbehoorende voor een bedrag van ƒ 2 294 000 OeVRAAOD ZWfilUI£N Het Y kanooen rea le UaMe Virblfirs oi Virtaiisjis van Itenon Ziekenbnia Ainmetden avondi 7 8 uur GEVRAAGD nette hulp in de hHlshouding of DAGDIENSTBODE 8 BIK St Joseidistraat 61 CHOC en 8UIKERWERKFABBIEK GOUDA VRAAGT meisjes en juffrouw voir magazijn Aanm KLEIWEGSTBAAT 84 86 Kantoorbediende GEVRAAGD ca 15 17 jaar om opgeleid te worden tot correspondent e op export afdeeling groottedryf Kennis van de beginselen der moderne talen strekt tot aanbeveling U L O op leiding Brieven onder No 3579 Bureau Goudsdie Courant Markt 81 16 OEVRAAOD Vertegenwoordiger voor bezoeken van particulieren in gedeelte van fZ HoUand eeo atof zuiijer Br No 3613 Bureau Goudtche Do Zwouivereonigmg Hot Y heeft met haar tweede zevental thana ook den titel gewonnen in de reserve 1 klasse Na de twee ontmoetingeo tegen Dollün h waarfan er één verloren en éia gewonnen word emdigde do darde ontmoeting op mzgdif terrein te Buaeum met een overwinning voot Y II met 1 0 G Z O S V H Voor de promotie degradatie reserve le klasse wordt morgenmiddag te kwart voor twee in de Zweminrichting alhier gespeeld de waterpoiowedstryd G Z C 2 U Z C 2 G Z G 1 gaat naar Hillegeraberg waar zü voor de promotie degradatie le klasse den atrüd aanbindt togen S V H 1 PREDIKBEURTEN ZoDiUg 31 Augiwtiia Da J C A Fetter Rem Kerk lOM u van Rotterdam Luthersche Kerk 10 u vm Ds Joh Bijl Geref Kerk Turfmarkt 10 u ïjn en i ii u n m Da W Bouwman van I nien Geiel Qemcente Turimarkt 10 v m on H u n m Leeakezk Chr Geref Gemeente Gouwe 139 10 u v m en 5J u n m Da B J C Orooa Ver Calviju Nieuwe Zaal Turfmarkt 142 10 u v m en bi u n m de beer J Vroeg moeweg te Middelhanus BEBKBNWOÜDE Ned Herv Kerk 10 u v m Ds tan Brug gecate BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u v m Dr P ölaa Bom Kerk lOJ u v m Mej Da A A r Koyen te Utrecht Geref Gemeente 9 u v m en 6 u n m De B C J W Hoek pred te Don Helder Gebouw aalvatori 9i n v m en 6 u n m 12 Courant Markt 81 Ua B G o Steenbeek te Wierdon GOUDERAK Ned Herv Kerk 10 u v m De O J Leeo muia 7 u n m Preeklezen ER BIEDT ZIOH AAN voor Gouda en omstreken een net persoon middelb leeftyd P G van tfoed getuigen voorzien ats Huisbewaarder Portier Reiziger Incasseerder Loop of Pakhuisknecht en verder voor alle voorkomend werkzaamheden Loon ƒ 18 h f 15 per week Br fr No S584 Bur Ooudsche Courant waar tevens ook het adres is te bevragen 16 ER BISÏDT ZICH AAN e n zeer rtette Widuwe middelb leeftyd alleen voor den dag voor alle voorkomende werkzaamheden Br fr oqfler No 3686 Bur Goudsche Courant Het MAGAZIJN DE DRIEKLEURis op IIAANDAG 1 SEPTSUBERa s namiddags 1 uur 10 HAA9IEECHT Nad Herv Kerk lOjf u v m Dr A Land Geref Kerk lOJ u v m en 6i u n m Ds J F W Erdman MOOEDKEOHI Ned Herv Kerk lOJ u v m Ds D Boer te Den Haag STOLWUK Ned Herv Kerk lOJ u v m Da B J Kanis Evangeliaatiegebouw lOi u v m en 6 u n m de heer v d Kolf van Dubbeldam Geref Kerk 10 u v m en 6i u n m Leee dieosten WADDINXVEEN Ned Herv Kerk 10 u v m Leeadlaat 6i u n m Ds P de Looze Remonstr Kerk geen dienst OUDjaiKEBK a d IJSSEL N l Herv ïrk 10 u v m en 74 o a m de heei ukjjm te Hasselt Wijkgeboiliff Ljfceweg 10 u v m en 7 uur n m d de Redelijkheid NIB ËHKERK a d IJSSEL Ned Herv Kefk 10 u v m Da N Lyeo gesloten dijk te Hoek van Hf and REEUWIJK Ned Her Kerk 10 u v m Ds LekkeAor ker te Molenaarsgraaf 6i u n m Da M Verwey intrede Bev cand Verwey KONINQINNKPBBST 1 0 HET PROGRAiMA DER FEESTELIJKHEDEN van Maandag 1 Sep a s bevattende ALLE bijzonderheden is a 10 OBNT 20 in ELKEN boekhandel verkrij baar ADVERTBNTIBN De curator in het faillissement van A B P BURGER kapper vroeger wonende te Gouda nu te Rotterdam woonactitig heeft op heden ter Griffie der ArrooidissementsRechtbank te Rotterdam en v n het Kantongerecht te Gouda de eenige uitdeelingslijst nedergelegd om aldaar gedurende 10 dagen kosteloos voor de schuldeischers ter inzage te liggen Mr S H SMIT Gouda 30 Augustus 1980 Wijdstrsat S Mevr BROEKHUIZEN Crabeth8 straat 1 VRAAGT een Dienstbode GEVRAAGD een nette Dienstbode voor dag en nacht Adres Mevr de Wed J BOOY Voorkade 48 Boskoop l COMPONISTEN WAGNER 6 cent BEETHOVEN 8 cent MOZART 10 12 cent Gedekt met Vorstenlanden en Deli Vorstenlanden o L Blnnendllk KLEIWEG 87 15 Aanbeatadint baiteiiTarfV veik van de Gebouwen d r Sociëteit Ona Gicneieten te Gouda Op Zaterdag den 6en September 1930 de $ namiddags te 3 uur zal het Bestuur der Sociëteit Ons Genoegen in de Zaal KunstriJn Vtt het openbaar aanbesteden i li l bMll nv p Iwark hap p bouw n Bestek en voorwaarden lijn te ia betaling van 25 cent verkrvj rt a bü den Pachter van de Sociëteit Aamwyzinsr in loco zal geschiet lm p Woensdag den Sden September des voormiddags te 11 uur 30 1 iHet Bestuur voornoemd C J M KROON Voonittar G M if POT Secretaris S Gepelde Gairnalen Versche en CïebAkken Visch Haring en 2 uurhandel 30 P G SCHAR LEMAN Jr Lange Tiendeweg 75i 4i Tel