Goudsche Courant, zaterdag 30 augustus 1930

Inschrijving van catachisanten btj de Rem Ger Gemeente en van leerlingen voor de Vrüz Prot Zondagsschool op Woensdag 3 September s middags van 12 2 uur ia de ConSJStorjakamer der Remonstr Kerk ingang Raam 88 De Predikant Ds H CRAMER 4e orgelbespeling in de GROOTE of ST JANSKERK te GOUDA p MAANDAG 1 SEPTKMBEB 19 10 des HTondH 7 uur ter Kdegenheid van den Verjiuinhg yan H M Konin in Wilhelmina door den heer HENRI C DB MAN Prop amma a926 et verkrijgbaar bij Boekiandel J DE VEN Wfldstraat 4 F BMUB11A B Boekhandel L Tlendeweg en aan de Kosterswoning 14 Notaris J van Kranenburg te GOUDA zal op Dinsdag 2 Sept 1930 des avonds half acht tn hotel de Zahn a d Markt aldaar publiek vei koopen de volj nde onroerende goederen onder Gouda EEN PAND MET BOVENHUIS Groenendaal 81 83 Ontruimd te aanvaarden EEN WOONHUIS Groeneweg 46a Ontruimd te aanvaarden I BEN WOONHUIS Graaf van Bloisstraat 49 Verhuurd voor ƒ 6 per week EEN WOONHUIS Sdieltemastraat 4 Verhuurd voor f 4 per week en onder REEUWIJK EEN DUBBEL WOONHUIS met schuur en grond a d Groene Ree 490 491 groot 33 Aren 20 cA Verhuurd voor ƒ 7 per week De perc ijn te aanv op den betaaldag der koopsommen 1 Octobei a s en te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór en op den verkoopdag van 10 12 en 2 4 uur Breeder bij notities welke gratis verkrijgbaar ziJn DUITSGH Opleiding voor Mercurius e d M O A L O Bijwerken van Leerlingen Zeer billnke condities W J D S VAN EIJK Leeraar Duitsch M O A en B Krugerlaan 31 wat ean kwart van dan ganseben Duitachen wijnoofstl Duerkheim heeft ten allen t jda aan rol gespeeld in het leven van de Palts Baads eeuwen geleden trok men t jr beckrraart naar het kleine kerkje van den Heiligen Michael in deze gemeente Sr moest ataurlyk voor spijs en drank voor da bada aaitgangers worden gezorgd Zoo ontstond een kleine kennis In den loop der aeufwen is de oorspronkelijke beteekenis van het faeat verloren gegaan Maar de balancataUlng voor ds Worstmarkt nam steada toe In 1928 werden i O OOO bezoekers geteld en kwamen niet minder dan 30 extra tteinen m het stadje aan Verleden Jawt t droeg het ftuital belangstellenden zelfs SiMlOO en vermoedelijk zal dit jaar dit aaplal nog worden overschreden nu de Palts inttuschen geheel is ontruimd Van vreemde bezetting Een gezellige vroolijke menigte vult op dergelijke dagen de straten dar stad Alles stroomt naar het Marktplein dat met lam t pions in ontelbare kleuren versierd is Hier staan kramen met honingkoek kteeren dranken vleetch en worst Draaimolens n schommels en al de ovenge bekende vermakelijkheden der kermisBen ontbreken natuurlijk niet Iets verder ligt de eigenl ke worstmarkt Overal staan tenten waar men den jongen wyn kan proeven En er wordt druk geproefdItem trekt van de eena tent naar de andere en tracht den besten wijn van het Jaar te ontdekken Sommige tenten zijn zoo vol dat men er niet wm kan gaan zitten Staande drinken de menschen den wijn terwijl zij naar de jongeliediAi k ken die in dit gedrang nog trachten te dansen Overal klinken vrooiyke liederen Men s n iMe elkaar nooit v o heMNM glN zien sluiten vriendschap Zelden zal men elders een dergelyke gezond naieve feestvreugde beleven De eigenlijke sensatie van het feest zijn de Schubkfirchler de kruiwagens Zij zijn ook als het ware t historische g edeett e van het feest Vroeger brachten de wynboeren hun vaten nwiiriijk per kruiwagen naar ie markt van Duerkheim E zyn er ook die dit heden nog doen Zij verkooiwn hun wyn dan in primitieve tenten waar men gezellig naast elkaar zit en die door afleiding den naam van Schubk rchler hebben gekregen Hier bfreikt de feestvreugde steeds haar hoogtepunt In groote glazen van een halven liter wordt de wyn uit het vat getapt Er zijn gewoonlijk drie soorten w n verkrijgbaar Een soort nieuwe wijn en twee soorten oude wijn Hier wordt tevens worst verkocht De halve liter wijn kost al naar gelang het jaar van 60 Penning tot 1 20 Mk Voor een paar smakelijke vette worstjes met brood betaalt men 60 Penning De wyn die hier verkocht wordt is geheel natuurlyk en onvervalscht De politie bygestaan door een bijzondere commissie keurt de hoedanigheid der wijnen Hierby komt dat elke Paltser een w nkenner is die zich niets laat wijsmaken Engetsche Handelcorrespondentle Schriftelijke opl t h Prakt Dipl Degelijk onderwijs Individueele correctie Honorarium uiterst billijk Vraag met opg v vooropleiding prosp en proefles C J KNOP Leeraar EngelscM M O Tahnalaan 31 Soest 12 DE FIJNSTE LIMONADESIROOP in alle smaken 48 et of 60 et per heele fleach Fa C van Tongerloo Vf KRUIDENIER GROENENDAAL 4 TELEP 755 Eau He Col 4711 I gek gerit gebracht Allé böflaifijki de stad zi tf door Jezet pe postenjen hebbenloi ivoörlcïiioiereu van le er enj briaven t opaoen Gisteren ötooging door de aanhangerèlvan Irigeyen gehouden waarbij i be Uit Warschau komen berichten van talrijke arrestaties Direct na de ontbinding van het PoolschB parlement wenden volgefu lp Tt legraaf talrijke leiders der Oekrftien ctie Wit Russieche alsmede van de verboden communistifiohe partij gearresteerd Vele leden van de parlementefracties der Jinksradicale Wit Ruasiech partij werden nVi litöi imïhuni tóit Is opgeheven achter slot en grendel gezet Te Lemberg werden 30 leiders der geheime nation alisti sche stiijdorganisatie der Oekrainerfi gearresteerd In het politie rapport wordt medegedeeld dat een groote hoeveelheid ontplofbare middelen in het bezit der organisaties werd gevonden en in beslag is genomen Te Warschau zijn talrijk huiszoekingen verricht en ia veel oommuniatische lectuur ontdekt Door verschillende politici wordt getracht do zes partijen van hi centrum en links tot elkaar te brengen voor samenwerking lijdens de verkiezmgen Gezien echter de ppraooniijke rivaliteit tjasschen de leidera en liet verscliil m de programma s betwijfelt men of deze pogingen kans van slagen hebben De oppositiö partijen grijpen dem aanval op den boerenleider Dombski aan om te bewijzen welke methodai door de aanhangers van de regeering zullen worden gevolgd als deze de macht m handen houdt Omtrent den aanval zelf wordt nog gemeld dat Domhaki s liuiahoudster en zijn negenjarig dochtertje den aimgevallene te hulp wilden nellen doch dat beiden door de aanvallers werden gekwetat Boekhouden 0 eiding voor praktijk en examens Vele geslaagden L SPRIK Leeraar Boekh M O CRABETHSTRAAT 39 8 iigfa Cam era 6x9 slechts ƒ 7 50 iets bijzonders DROGISTERIJ en FOTOHANDEL Het BiauwB Kruis Burf Martenssingel Telef 739 Dubbel is het genot met Wybert lsMeMen dekeel is tegen ontsteking be veiligd de adem zuiver EEN PIJP VAN ONZE Maryland No 4 i 30 cent per 14 ons geeft een groot genot VRAAGT UW WINKELIER Koophandel Tabak van D G van Vreumingen WIJDSTRAAT 20 Eel M Dil de liEB VISEHIilNDEL Nieuwe Haring 6 et Gestoomde Makreel 20 et Gestoomde Schelvisch 10 et Fijne Gemarioneerde Haring en Rolmops 7 8 et Pracht Spekbokking 6 7 et Zouteviseh Vangst 1930 40 et p pond enz eux 20 19 Alle vlsch Is Ie kwaliteit A HONINQ Spieringstraat 53 GOUDA VOOR MORGEN SPECIAAL AANBEVOLElN Gekookt Rookvleesch Brunswijker Mstworttjes Nieuwe aanvoer FRANSCHE SARDINES Philipp Caneaud A J OPSTELTEN 30 TELEF 120 In origin dopten a 45 en 65 et im II I III iSSSS S S van Dantzig MARKT 43 Ruime keuze Hseren ModeArtikelan J j 8 b d de herdenking van den Verjaardag van H M de Koningin zullen onze Kantoren en Werkplaatsen lyiaandag 1 September a s j na 1 uur gesloten zijn N V Goudsche Courant m Drukkerij A BRINKMAN ZOON TE KOOP Opden besten atand van Gouda te koop fiotrwgrond voor 1ste klas Hulzen alsook voor Industrie terrein of anderszins groot ± 2S0O M alles gelegensan groot vaarwater 30 Schriftelijke aanvraag bij bet Technisch Bureau voor Bouwkunde van J p DE WILDE te GOUDA Te huup aangeboden 20 een mooi Bovenhuis van alle gemakken voorzien Gelegen HOOGSTRAAT I Te bevragen bij H C WERNING Markt 47 TooU de roos zich zelve zij siert meteen de gaarde Z FEUILLETON De gestolen Professor Uit het Duitach hertaald door B ZODY 20 Nadruk verboden In ieder gevai moeeten wij maar iets öten stelde Salomon voor Als d e maag leeg w verkeert het hoofd meestal in den zelfden toestand Hy ging dus uit om vleesch voor het middagmaal te halen Vitus besteedde zijn tijd met het opetellen van een uitvoerig i erioht aan Hamid Bey Salomon beleefde intuasohen een avontuur Toen hij mt den slagerswinkel met zijn pakje onder den arm naar buiten trad liep L en dronken ezeldrijver tegen hem aan Met pen luiden amak viel het vleeech op de Btraat Salomon liet het kalmpjes in het vuil iggen Eerst moest de eldrijver een pak loag hebben Maar hoe scherp de Spanjooï w k om zich heen keek de kerel was verdwenen Hij vergat in zijn woede het vleescii en rende het heele plein rond maar de eldrijver was weg en zie toen hij op fe plaats des onheus terugkwam het vleesch ook Waar is mijn vleesch snauwde hij densioger toe die In ijn winkel stond en zijn uik vasthield va het lachen D bskker sHEDEN EEN VERSCHE ZENDING BUSSINK s DEVEHTEI KOEK ONTVANGEN ALS OOK EEN ZENDING ALBUMS MIJN LAND EN ZUIDHOLLAND Als bijzondere reclame thans bij aankoop van 1 Album voor 60 cent 12 plaatjes gratis Zie voor bijzonderheden mijn Etalage Aanbevelend J Q FICKWEILER VerF Lakken Fa P l lEVETno Oosthaven 65 Gouda Beter verzorgd Schilderwerk Onze Olansverf Is ook verkrijgbaar in omliggende dorpen 31 1 September Laatste week onzer GROOte UITVERKOOP Eau de Coloyne IS DROGISTERIJ Je Coiiilsfilie Gaper Markt 6 11 r a L a g e P r ij z e n in torkman kl olna Iedere inkoop is Uw voordeel BERTÉLS Zeugestraat 44 w Tol 762 T C Reparon KEIZERSTAAT 38 OGUDA Kleeding naar Maat DAMES I SEBFT U GEPERMANENT HAAR Laat U dan eens vakkundig WATERGOLVEN 15 JAC SCHAAP DAMESKAPPBR Parfumerièn en Toiletartikelen GROENENDAAL 3 concureerend I DEZE WEEK komen wij Speciaal AflloO Coops Wijdstraat 31 Drogist Dames éige mei ïruipe neus ilt 5 90 Dames i eige I ball import i od lj i 6 90 Dames Bruin moll i f J 6 5Ö Dames ruin I bald 36 3 m l j i 6 90 Heereii Zwart ifioil i j X ilf Midiinils Brei inriclitiiig JE ADRES om kousen aan te laten breien HET PAAR 40 cent GEHEELE SOKKEN 60 cent GEHEELE KOUSEN 70 cent KINDERKOUSEN naar maat JOH V N EIJK GRAAF VAN BLOISSTRAAT 26 15 GOUDA iScho laarzen 21 31 3 50 32 3s 4 i Jl Öé 1 I j A ri WIJ voeren de betere ï kwaliteiten alles gegarandeerd Fa B van Tongerloo 100 Electrotechn Bur J F W TURION LANGE TIENDEWEG 24 GOUDA TELEFOON No 326 Aanleg van LICHT KRACHT INSTALLATIES en BLIKSEMAFLEIDERS Speciaal adres voor FABRIEKSINSTALLATIES HEEMAF motoren uit Toorrnid TELEFUNKEN SERVICE STATION Het adres voor Kantoor n Winkeljassen i De Kleine Winst Korte Tiendeweg 22 == GOUDA == 150 Vpa st Uiwan wrlnkallap VOSKUIL s Koffie Thee Tabak 20 Koffiebrandery Thee en Tabakshindel F VOSKUIL MOLENWERF 7 GOUDA FRANS YAN VLIET TELEFOON 8 KLEIWEG 4a 45 Haagsche Beschuitjes I PnCUoK C P i Koekjes UDIiaTCIl a Haagsche Bes HEDEN TE ZIEN eenige unicums uit de cacteën wereld EN VERDERE MOOIE SOORTEN ZIE ETALAGE FIRMA G LUUEKINK KLEIWEG 36 38 s NAAST DE THEESERVIEZEN THANS OOK PRACHTIGE QEBAKSTELLEN bq de koffie thee en cacao Fa C van Tongerloo uw KRUIDENIER GROENENDAAL 4 TELEFOON 755 Geen filialen mmnmmm ♦ RO 17468 99 MMmtHgnnfn Maandag I Saptenibai 1980 xi T A y K Wfmt§ amaasÊmmm i i 111 1 11 1 1 1 m i n i J 1 1 mimm courant i EUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bj GAMBACHT BERKENWOiJdE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NllUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en t blad verschi jnt d aéel ijks tehalve op Zon enFeest dagen ulONNEMEiNTSPtllJS per k utul ƒ 2 2e per iraek n nnt mat Zondaliblad k kwartaal 2J0 per week 22 cent tireral waar de beiar iji per looper eichiedt co per post per kwartaal 8 1S met Zoti ia abUd ƒ 3 80 Abonnciiienteji worden dagel ka aangenomen aan na Bureaa MARKT Sl fiOUDA ffouxe agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren sK bureaux aijn dagell ki geiSpend van 6 Utti Administratie Telef Interc 82 factie Telef 83 FostrekenJcg 48400 AUVKBTËMTlBFBUSi Uit Gouda en omstreken btbooreiule tot den bwlrgkrfaic 1 fi regels 1 S0 elke regel meer 0 Van buiten Gotida en den besorgkiing 1 £ regels ƒ l fi elke regel meer ƒ 0 3Q Advertentiën in het Zaterdai ammer 20 bUsUg op den pn i Liefdadigheida advertentiln de helft tmd den jfï INGEZONDEN HKDËDEGUNOSNi 1 4 regeU ƒ 2 afi elka Begel nwer ƒ kU O de voorpagine 50 hooger Gewone advertentien en ingesonden mededeelingen by contract tot leer geredooeerdan pruB Groote ietten en randen worden berekend naar plaataniimta Advertentien kunnen worden ingesonden door tuaschenkomst van soUMla BoekhaDdalaren Advertentiebureattx en onsa agenten en moeten daaga vóór d ylaatring aaa taai Bureau i n ingekomen tanalnda Tan opnama Tersekerd te aUn t heeft om haar op haar lichaamsomvang te wijzen Voor de pers w dit geval in dezen komkommertüd en waaj buitenkansje en tegensUnders van den directeur worden gepubliceerd Ook g ieeskioidigen hebben zich in den strijd gemengd om te Iwwijzen dat dikte en een ig jede stem veelal samengaan ZlljlD AMA UKA Leguia in de gevangeaüa De ex president van Peru Leguia is gisteravond naar d gevangenis op het San Loreiuo eiland by Lima overgebracht wc ke hy tijdiens de regeering voor poÜtiekt gevangenen had gebruikt Zyn zoon is eveneens geaireateeJtl BKlTSCH lNDIë Gunstige staiid van de vredeaonderhandelingen Een byaondiere correspondent van het bekende blad Pioneer aöht het mogelyk dat de vrede in en week tijds beklonken zal a n indien de voorwaarden van den onderitoimtg gelijk waarschynlyk is door de leiders der Congresparty aangenomen uillen worden Sir Tej Bahadur a uru en Jayakar ccyn gisteren uit Simla hier aaiiglkomen Zy bau den er overleg gehouden met I ord Irwin over de uitdEomsten van hun Jongste zending hij Gaodlü en de twee Nehiu s De oorrespondieini van de Pionevr 0 op stellige w jBe hierbij te kunn i voegen tet de terugkeer van Sapru 0n zijn collctg te Sinüa geheel afhangt van de ontvangst die de tegenwoordige leiders der CongTes part hun zullen bereiden De voorstellen die de vredesonderhandelaars aan deze ledders zullen doen zyn zegt men van diem aa id daik a in het Aioele land zeer gunstig ontvangen zullen worden diging dat de beiklaagi e hei dachtoffer zou aijn van een onbekende die bg zijn verdrwyning uit het mhiisterie bobing zou hebben alleen op fantasjie S enist 4et berw wor althans niet geleverd i Tenslotte vroeg de auditeur dat de beklaagde thans uitvoering zoo geven aan zUn Verklaring om tijdens het Miderzoek te zulten sprelrenj wanneer ew bepaalde gro in bet ministi rie geen kivloed meer zou heb ben Hierop antwoordde de beklaagde slechts vermoeden t6 heblwi en eerst de bewijzen te moeten beaitteh alvorens te gunnen beschuldigen J De laatste verdediger D i Cressonmiferes 4 leitte vervolgens v4j n yoor Joris paar hij Igeen waarde torn heohtifen aan bat rapport van de Sur té De krijgsraad van BnüHHtt vervolfrens uitspraak doendie heeft te beschuldiging van hoti rhand tegen Ittktonde eiach van het O M veroordeeld tot tten jaren opsluiting met vervallenvertdarinir van den militairen rang IDe beklaagde heeft onmiddellijk beroep aangeteekend ENGELANR HU Hitploffing in Schotland Veertien mQnwerken bedolven vermoedelijk drie doodfln In een kolenmyn in Bantjre Schotland heeft een ontploffing ptaj a g had Veertien nujin werkers werden bedolvwi Tien himner zyn gered doch die toestond van eenigen er van is ernstig Er is een lij gevonden Men vreest dat de oiverige M eveneens omgekomen zUn ZWEDEI Op ra ttr ctesr eoatn iHiIm ortiateik Corpulente menschen een onsmakelijk gezicht voor de toeschouwers John Foraell de directeur van de koninklijke opera te Stockholm heeft onder zgn artisten groote ontsteltenis gewekt door hen aan te schrijven dat zij er voor moeten zorgen dat hun Uchaamsgevncht wat afneemt H j w jet er op dat de tegenwoordige tijd een vlug en welgevormd Uchaam verlangt dat door sport eai lichamelijke oefenhigen getraind is en dat het een onsmakeLyk gezicht voor de toeschouwers is als zü rollen van den jeune amoureux en van de ingenue gespeeld zien door mannen en vrouwen dde bepaald dik genoemd kunnen worden De artisten zijn over dit schrijvien in het geheel niet gesticht Zij hebben zich ook tot de pers gewend en verklaren daarbij ia zy all hebben geprobeerd om hun lichaamsgewicht wat te doen verminderen Eén verklaarde dat hy gedurende den geheelen zomer als stoker op een Zweedische vrachtboot heeft geweitt doch dat hü toen hij terugkwam nog dikker was dan tevoren £ n der vrouwelijke artisten toont zi zeer verontwaardigd omdat de directeur haar niet mindeir dan driemaal geschreven tavt vap l4l 0 ill BueAas Air s fa koiidigd i lewondénhep onder f iKvolking Poolsche oppositieleiders irresteerd leoti Aires ia 4e skat van I JVttrscheiötoe nbogere ofli 4eerd wa oo é W U ie bevolking iij g ii toe eo i gaat véoit mét lïftt trefU Itregelen Uit f rov nj fl cavalenö nï ar j uenoj L wijl in likvpny3 j laalL hebbia jganoiii tèobare gebouweiij jjfgeeteld iwrw l M d lwi In veraoheiden Piiolaohe steden n o a jn plaatsen in den eorndor haden opni uw rinaaBademonstrdtiefi plaaU tegen ie i de vgn Treviranus ojter de gren hersi ning Een der vcornaamsW sprekers op dè bijeerikomat te Wfirsehau waar onder den blóctun hemel 20 000 mpsctiea aqjnwezig wareil was dti voorzittitr i an de orgaüieatie vaojront tnjders generaal Qoreeki Na aanneming van de gabruikeli ke protestmotitp tiok men oAder hM geroep van Weg m4t d Duitachers vfeg met Pruisen van PoolBohen igiond enk eerst taoai het Poolsche miniaLerie van BuitenJ aade e Zaken en vandaar D i ar het v t óhe giljiantacl flp dat door eu aterkej politiemacHt werd bewaakt IJiijkibiLaJ willen bijna alle Poolache partijen pipW evoermg vjs Treviranua benutten vo haar verkiezingsagitatie Eenerzijds wil mlfl Pilsoedaki voor de mogelijkheid van det ge lijke aaiivaUen verantwoordelijk teüeu en anderzijds gebaart men Ucb achter den maarschalk omdat men meent dat deae alleen Polen tegen dergelijke gevaren kon beeolmrmen BUXTENLANDSCH NIEUWS FRANKRIJK De znrarte rli gtijst Va t geheel kwamen 15 peraonot om het leven bjj de Franache militaire vliegongevallen der laatste dagen Op de zwarte Ujet der Fransche militain luchtvaaxt zyn de laatste dagen weer £ rie ong rvall n j M te0iPii De Worstmark van Ouerkhdim De vermaarde Worstmarkt van Duerkheim vmdt dit jaar plaats van 13 tot 16 en op 20 en 2i September De Worstmarkt van Duerkheim dit grootste volksfeest van de Paltz wordt elk jaar gevierd in September als de eerste druiven ryp zyn De gansohe Palts is dan in rep en roer Het gansche volk viert dit feest mee Maanden lang heeft men yverig gespaard en ook de armste arbeider heeft een stuiver voor dit feest terzyde gelegd Wie met eens meer hetgeld kan opbrengen om de Worstmarkt van Duerkheim te bezoeken telt niet meer mee in de Palts uit alle hoeken van deze streek maar ook uit het nabygelegen Baden ia Hessen trekken in September dichte drommen vroolijke menschen naar Bad Duerkheim dat in een dal van het Haardtgebergte verscholen hgt en met zyn 1000 H A druivenplantingen en een jaarlykache wynproductie van ongeveer 500 000 H L aan het hoofd van alle wtjnproduceerende Duitsche gemeenten staat 500 000 HectoliterI Het is inderdaad zoo In de buurt van Diedenhofen verongelukte bij een landing een militair vliegtuig waarbij het toestel in puin ging In dezelfde buunt stortte m een nachtoefening een ander toestel neer waambij wonder boven wonder de piloten ongedeerd bleven De bekende Fransche lange afstandvlieger Hermoz is Zaterdag eveneens op Jiet kantje af aan den dood ontsnapt Te Toulon was hij opgestegen voor eenproefvlucht Op een hot be van ongoveer 1000 M sloeig het apparaat onverwacht urtelkaar en stortte omlaag Mermoz wist zichdoor een parachute sprong te redden waarbij hy gelukkig ongedeerd bUtef Twee by het groote ongeluk te Rochefort gewonde personen zijn Zaterdag in het ziekenhuis overleden Het aantal der bjj de laatste ongevallen om het leven gekomen personen bedraagt tihana 16 BELGIË Het procesJoris te Brussd Bij de behandeling van het hoogverraadproces Joris handhaafde de militaire atiditeur de feiten van de beschuldiging verklarende dat de voorstelling van de verde verlaten lagen de straten Boven In de kamer van Viti was het drietal op post De gevangenen waren overgebracht naar het kleine uevenvertrek waarin Salomon lederen avond zijn lieftallige ledematcQ uitstrekte Ze rookten niet Ze staken geen lamp aan In het donker stonden zij achter de vensters en spiedden voortdurend de straat af Het eene uur na het andere kroop voorhij Vitus haalde zyn hork te voorschijn eii het het repeteeren Kwsrt voor negen De opwinding de spanning der drie mannen was zoo groot dat zij den fijnen zilver klank van het horloge als een verlossing begroetten Hun zenuwen ontspanden zich weldadig gedurende eenige oogenblikken Een pradhtig horloge zelde HamidBey bijna hardop Ik heb het feeds vier jaar en het ia noggeen één keer blijvea stilstaan Een Zwjtsersch horlogeP Ja uit Geneve Het was niet goedkoop maar i betaal liever iets meer teneinde iets goeds te hebben Dat is ook mijn opinie Goedkoop la duurkoop Hamid brak plotseling af Beneden had een plank gekraakt alsof er voetstappCTi over gingen Met ingehouden adem luisterden de drie mannen in een oogwenk hadden zij vergeten waarover zij praatten En hun zenuwen panden zich weer als te voren tot het uiterste toe Wordt vervolgd dö uien en de ol ij venhandelaar luchten in koor mee Hoe moet ik dat weten hijgde de slager die van louter pleizier buiten ademwas ZooP Nu werd eerst de slager afgeranseld volgens de grondige methode die Salomon bij dergelijke gelegenheden placht toe te passen Vervolgens kwamen de b ker en de olijvenhandelaar aan de beurt De uienman redde zich voor het onheil dat hem bov n het hoofd zweefde door de vlucht te nemen en zijn kraam met kostelijk riekend waar iQ den steek te laten Daarop nam Salomon iiet mooiste stuk kslfsvleesch van den haak reikte zichzelf een verscb brood aan eigende zioh een handvol olijven toe stak een cigaret op en slenterde op zijn gemak naar huis Toen hy den hoek omslo liep de dronken ezeldrijver nogmaals tegen h ni aan Ha Ditmaal ontging hij hem niet Terwijl hij hem met de linkerhand vasthield liet hij met de rechterhand snel zijn vleesch olijven en brood in de ondoorgrondelijke diepte van zijn broekzak verdwijnen De ezeldrijver praatte inmiddels vbortdurend tegen hem doch hij had geen tijd ernaar te luisteren Eerst kwam het p k slaag daarna kon men praten En reeds werd d reusactitig © hand opgeheven om den rustveretoorder de welverdiende afstraffing toe te dienen toen Salomon ziehzelf plotseling remde en den ezeldrijver verbluft aanstaarde Die hapte naar adem Wanneer Salomon jemand vasthield met bet voornemen hem zoo spoedig met meer los te laten don was zyn greep gewoonlijk van en buitengewoon solide soort Thans liet hij echter los zoo vlug hij maar kon Breng my naar je woning fluisterded ezeldnjver heel zacht opdat de omstanders het met zouden hooren Salomon toonde zich tegen den toestand fipgewapsen Met hernieuwd gebrul stormde iuj op den man ftf Wacht maar hond schreeuwde hij Je gaat met me mee naar huls daar kan je er van lusten En hij sleepte stiet en nikte hem met zich voort Half Zaricani volgde hem op eerbiedigen afstand Met een geweldigen swaal vloog de f drijver fle hulfedeur binnen Terwijl Salomon deze zorgvuldig afsloot Vitus door het spektakel in zijn werk gestoord de trap af De ezsïdrijver wien alle beMideren in het lichaam pijn deden richtte zk met moeite op en stak hem d ehand toe Hamid Bev riep Vitus Bent u h ® of bent u het niet In ieder geval ben ik slechts datgene wat uw Vervloekte Salomon van Hamid Bey heeft overgelaten steunde de op zoo vreemdBoortige wijzen binnengelaten gast Hoe kan ik ook weten dat zoo n stomme kaffer dat u dö eaeJdriJver bent verontschuldigde Salomon zich Nu vertelde Hamid Bey de heele Beaohiedenis Nadat hem de moord op den Bosniër gemeld was had hij het aoodig geaf t zelf hier te komen Hij had op een gel enheid geloerd om het huis binnen ie sluipen zonder de aandacht van de spionnen der ban dieten te trekken Toen was hij Salomon tegengekomen en terwjjl hem de tror ren van het lachen over de wangen hepen vertelde Hamid Bey ten einde Maar hij lachte niv t meer toen hij vernam wat Vitus hem zijnerzijds te berirfiten liad De koekoeksklok werd naar behooren bewonderd en de gevangenen boven in xigpjiflchouw genomen Meo besloot hen te laten liggen waar ze lagen Dso konden de aptiehs hen dien nacht weg halen Het komt mij voor aat ik juist op tijd gekomen ben zeide Hamid Bey toen hy alles j ehoord en gezien had Toen fit tnen den biefstuk dien Salomon op den door mevrouw Sophia verlaten haard gebakken had en strdtte zich uit voor een behftgelyk iiiiddagslaapje Den bode dien de telefoon had aangekonüigd kon men niet voor het invallen der duisternis verwachten ACHTTIENDE HOOFDSTUK De bode Traag kropen de uren Van den middag voorbij Tegen vijf uur maakte Vitus een kleine wandeling onder de platanen Hamid 7ftt boven op zijn kamer dronk ontelbare koppen koffie en rookte ontelbare cigaretten Salomon slenterde voor het huis heen en weer en kauwde van al zijn vingers de nagels af Eindelijk kwam de avond Donkere schaduwen gleden over de bergen in het daj In het dorp werden achter de kleine vensters de petrol eumlampen opgestoken Donker