Goudsche Courant, vrijdag 5 september 1930

On dertrouwd H G L KONINGS en TRUUS M HOOGSTRA Utrecht In verband met een Berlynscii krantenütricht waarin gezegd wordt dat mtn in Volkonbondskringen met groote spanning het bezoek van staatssecretaris von Bulow aan Geneve tegemoet ziet vdoral daar dit de eerste keer 1 zü dat von Bulow naa Geneve gaat wordt van bevoegde zijde te keiinen gegeven dat voor zoover tot noff toe vastgesteld kan wor en staatssecretaris von Billow met naar Geneve zou gaan ZijT tiezoek aan Geneve zou overigens meu het eerfate zijn want hy ia er reeds geweest als üd der KeJlogigcaminissie Waimeer verder g zegd wordt dat staatssecretaris von Bülow de rede van den ryksminister voor het bezette gebied ïreviraniUi die felle kritiek heeft uitgelokt m t rankrijik en in Polen vooraf uitdrukkelijk goedgekeurd zou hefrben moet daartegenpvei worden vastgemeld dat dit niet het geval IS Verder zou staatssecretaris von Buiow zich in elk opzicht voor de wijziging in de leiding van de Duitsche ryksweer hebben verklaard Daartegenover wordt er opnieuw op gewezen dat het departement van buitenlandsche aaken zich niet mengt in de interne aangelegenheden van welk ministerie ook en zich dus ook niet heeft uitgesprükui over d verandering in de eidrne aji ie ryksweer Inzake de verdere bewering van het blad dat er tusschen minister ïpeviranu staatssecretaris von Bülow en generaaJ majoor Schleicher uit het ministerie van de rijks weer leer nauwe betrekkingen zouden bestaan en diat de vierde man in dit bondgenootschap dat een belangrijke verbinding tuaschen de departementen onderhoudt de zoon van den ryikspresident luitenantkolonel Von Hindenburg zou zyn wordt verldaard dat het niet juist is dat er dergel jlte betrekkingen bestaan Staatasecretaria von Bülow kent genoemde heeren slechts zeer oppervlakkig Wegens het a s vertrek der Duitsche delegatie naar Geneve heeft onder voorzittersrhap van den rykakanselier dr Brüning een bespreking plaats gehad over de in de bijeenkomst te Genève ter sprake komende kwesties evenals over de daiarmee verband lïoudende buiteplandsch politieke viaafiFtukken Het uitvoerig debat in den ministerkring leidde tot oen volkomen goedkeuring van de uiteenzetting van der ryksminister van buitenlandsche zaleen dr Curtius De ry kskanaelier stelde vast dat bet geiieele kabinet eenparig instemt met zijn rede te Trier volgens welke do kanselier en de minister van buitenland he zaken constitutioneel vcor de leiding der buitenlandsche politiek alleen verantwoordelijk zyn en dat de voorwaarden voor de stabi iteit en consequentie eener succesrijke buitenlandBche politiek een voortzetting is van de tot De idealen zijn voor het leven wat het zonlicht is voor het landschap hei verspreidt ook over de meest alledaagsche itingen een bet ooverenden gloed feuilleton De grestoien Professor Uit het Duitsch vertaald üoor B ZODY 24 Nadruk verboden l e gang van de vrouw kwam hem bekendvoor alsof hij reede eerder iemand zoo ad zien loopen Het gelijkmatig rythme tiaier bewegingcü was gracieus veel te gracieus eigenlijk voor een boerenvrouw hoe ong zij oot was Reeda strekte hij zijnhaad uit Eq trok haar weei terug Neen de lie len töt wie hij ging zouden hem niet het fienogflte te verwijten hebben Hij stak dus en cigoret op en stapte lustig achter de vrouw voort Die liep r elrecht op een hooge rote toe j e zich eenige metera boven het ravijn veri ei Zij trad achter de rots op den voet gevolgd door Vitue Zij stonden voor den ingang van een grot Ti 1 7 ® romantisch is dacht de ciitzmnige journalist Maar hij haalde todi zijn browning uit odat hij het wapen eventueel onmiddeUijk l de hand had Ze deden eenige schreden in de sombere ifTot Toen zag Vitus Ucht sctwmaren een 10 Gouda 4 IX 30 Ontvangdag Zondag 14 Septemberte Gouda in Hotel De Zalm Markt van 3 5 uur 18 Huwelijksvoltrekking Woensdag 24 September te Blaricum Gooi Heden overleed tot onze diepe droefheid na kortstondig smartelijk lijden onze geliefde Echtgenoote Moeder Zuster Behuwdzuster en Tante Margarttha Helmi vtn NahuIJs in den ouderdom van S3 jaren Uit aller naam H J P QUESTRO Geen bezoeb 19 Gouda 4 September 1930 Fluweetensingel 63 Vlugge Jongen GEVRAAGD om opgeleid te wordentot beitser ook halfwassen komen in aanmerking 10 Meubelfabriek MODD RKOLK DUS Waddinxveen COMPONISTEN WAGNER 6 cent BEETHOVEN 8 cent MOZART 10 12 cent Gedekt met Vorstenlanden en Deli Vorstenlanden o L Blnnendllk KLEIWEG 87 15 H H Aannemers maakt gebruik van de Begrootingsstaten Gedetailleerde berekeningstaat van onkosten voor Uwe inschrijvingen Verkrijgbaar al of niet met losse inlegvellen Prijs per vel 10 cent bij 50 stuks W li cent per vel bij 100 stuks B cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOOK o o U D A ALVANA CAMEL Elke week wordt één milllOttll van deze verrukkelijkste aller sigaretten door ons ingevoerd De altyd friSSCha smaak m lypücha aroma van dezs vermaarde eigarette t n telkens weer een geheel aparte bekoring voor eiken rooker licht ulMrukke ll k onzen naam op dê banderoÜe die ügarantie biedt voor ECHTE VERSCHE ALVANA CAMEl ALVANA DN HAAQ Alleen vertegen icoordigere voor Nederland t l SL Maagzuur Spijs v rt rlngittoringBn Il ilndi 100 Jur onomlrotran h l b ile mldiM r Bullrlch Zout TtbUleD a 0 3S en II J SleehU elit la bUuw nrpikUDg mat bat porlrat na des taltrlnder iratli co fraoeo d Tcilq ai woordlgar linen 8ohouwbuP Biosooop Gouda Van VRIJDAG 5 SEPTEMBER af vertoonen wij een Juweel van een film n l MInlut Place Pigalle De Ober van Mont Martre naar de gelijknamige roman van den bekenden schrijver MARICE DE KOBRA Deze memoires van een ober kellner over het Parijsche nachtleven zijn van eei rijpende tragiek en zullen niet nalaten een diepen indruk op U te maken Russische lilmartist 60 Itlmaky MARTRE is een van die filmsval een avond moet vrijmaken Un spijt van hebben Gratis Fietsenstal Geen toegang beneden 18 jaar THALIA THEATER vertoont van Vrijdag t m Woensdag het boeiende en spannende filmwerk De witte Hel van PIzf allt Dit aangrijpende filmwerk hetwelk is opgenomen onder leiding van Dr ARNOD FANK in een rootsche natuur te midden der bergen met hun eeuwige sneeuw boeit U van begin tot eind door adembenemende sensatie door roekelooze durf der hoofdpersonen die hun leven in de waagschaal stellen in hun hopelooze strijd tegen de elementen Het verhaal van een lieïde in de bergen van haat en jaloezie EXTRA STAN LAUREL en OLIVER HARDI in hun nieuwste klucht Toegang boven 14t Jaar 60 Rheumatiek en Ischias genezen volkomen zooals ook andere ziekten door ons JElectro Medisch Apparaat mVITA Vraagt inlichtingen en brochure aan Handelsbureau E M A V KantoorJan Sonjéstraat 20B Postbox 498 Rotterdam Wij kunnen nog eenige goede AGENTEN uitsluitend prima krachten plaatsen 20 Zeg mij welke azijn je in je huishouden gebruikt en ik zal je zeggen of je een goede huisvrouw zijt Natuurlijk ben je een goede huisvrouw en gebri k Je b oog azijn £ CXX7 AZIJN NV MAAS AZIJMFABRIEKEN tlAAHLEM VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inlichlingenbladen en Tarieven en Voorwaarden op schriftelijke aanvraag verkrijgbaar bij dep Afdeelings Secretaris den heerMr A A J Rijksen Kleiweg 34 Gouda 20 IHH TEMPUS OMMIA REVELATi ümbb Da tijd brangt alias aan het liohl 111 Als straks de TREKKINGEN plaatsvinden van de Twaalf Loterijen ten bate van DE JOODSCHE INVALIDE lal aan het licht komen wie de eigenaars zijn van de Twaalf maal Duizend kostbare Prijzen w o TWAALF HUiZBNI TWAALP BSSKX AUTOIMOBIBUINI TWAALF PHILIPS RADIO TOBSTKLLBN t etc etc etc HEBT U AL LOTEN WACHT NIET TE LANO 11 doch BKSTRLT NOO HEDBM UW LOTENl f 3 SO Go d£ li daor dan Mia T Jnitlffa bij J Bromet I r Leeraar S B Gompers P Grebe Raam 25 A Mogendorf Krugerlaan 45 H Polak Zwanenburg Markt 25 DE JOODSCHE INVALIDE Nw Achtergracht 98 Anntürdam Postgiro 151500 AANVRAAG FORMULIER Aan DE JOODSCHE INVALIDE Nw Achtergr 48 A dam Verzoeke mij te zenden loten i f 2 50 Hetjt edrag gelieve U hierbij aan te treffen Het bedrsg zend ik U per toe Hindteekeninl Naam 1 i Adres Ljf 94 Doorhalen wat niet verlangd wordlK 9 Ge vindt letterlijk alles wat ge weten wilt in ili Goudsche Vraagbaak Dat blijkt wel uit de inhoudsopgaaf hieronder Maar weet ge ook wel dat in deze nieuwe aiMaHHi uitgaaf ook te vinden zijna Haa de nieuwste gegevens omtrent de aanslagen In di Bemeentelijke Inkomstenbelasting 1928 1929 En de Vermogensbelasting 1928 1929 V Schaf U direct deza nieuwe uitgaaf aan 1M INHOUD Abattoir Advocaten en Procureurs AlKemeen en Soc Zaken Ambachtaavondflchoül Apothekers Arbeid Adelt Arbeidsbeurs Archief Arbeidsinspectie Arbeidsrecht Armenzorg Autobusdiensten Stadsverkeer Autobuadienatennaar elders Autoverhuurinrichtingen Bankinstellingen Bepalingen Begranng Begraafplaatsen Belastingen Belastingen Openbare Vermakelijkheden Bestedelingenhuis Bevolking Bevolkingsregister Bezienswaardigheden Bewaarscholen Bewijs van goed gedrag Bewjjs van onvermogen Bewys van Nederlanderschap Bitjartclubs Bioscopen Bioscoopcommissie Bootdienstea Bouw en Wonmgtoezicht Brandweer Brievenbussen Burgemeester Bitf geriyke Stand Bualichting Bijzondere Scholen Commissie van Bystand Commissie voor de Veemarkt Consultatiebureau voor T B C bestriJding Consultatiebureau voor Zuigelingen Dagbladen Deurwaarders Diaconieën Doktoren Huisartsen Doktoren Specialisten Dooden van huisdieren Drogisten Echtscheiding Eerste Hulp bij Ongelukken Electriciteit en G l inuncièn afdeeiing financiën comm voor de Geboorte aangifte Gennaiteapotheek Gemeentebetrekkingen Openbare Gemeente Inkomstenbelasting GemeenteLichtfabrieken Gemeente ontvanger Gemeenteraad GemeenteSecretarie Gemeentewerken Gevangenen Ned Gen tot verbet van Gezondheidscommissie Gezondheidskoloniën Ver van Goudsche lAhrye Goudactie Waterleiding Groene Kruis Groote Kerk Gymnasium Stedelijk Handelsavondschool Gemeentelyke Haqdelsregister Havendienst Hoffmansgestlcht Hooger onderwys Hoogheemraadschap Eynland Huisvlytschool Huisiorg Hulpbetoon Huwelij ks aangifte lnkorastent elastin Inrichtingen en Instellingen V Ontspanning en Ontwikkeling Inspecteur Lager Onderwijs Instellingen vanWeldadigheid Instituut voor Arbeidersontwikkeling InvaLiditeitswet lnvoe rechten en Accijnzen Itetson Ziekenhuis Van Kaaswaag Kalender 1930 1931 Kamer van Koophandel en Fabrieken Kantongerecht Kegelclubs Kerkgenootschappen Kerkelijke Gezindten Kerkelyke Vereenigingen Keuringsdienst van Waren Kiesvereeniglngen Kindervoeding Koepokinenting Lager On ie wijs Landbouwvereenigingen r Landstorm Land en Tuinbouw ongevallenwet Leerplicht Legaliseeren van Handteekeningen Mailverzending Makelaan Beëedigde Marktwezen Markten Middelbaar Onderwys Monumenten Museum van Oudheden Mieziekgezelschappen Muziekschool Stads Natuurkundig Genootschap Nyverheidsschool Notarissen Nut van t Algemeen Nutsspaarbank Onderwijs Onderwijsinrichtingen Onderwijsvereenigingen Openbaar Slachthuis Openbare Leeszaal Ongevallenwet yitvoering Ontsmettingsdienst Oude Vrouwenhuis Oude Mannenhuis Ouderdomsrente Ouderdomsverzekering VrüwiUige Overly den aangifte Paspoorten Pensioenen Pensioenfonds Personeelszaken Poliklinieken Politie Politieverordening Uit de Postkantoor Gouda Provinciale Waterstaat Raad van Arbeid Redacteur Secretarie Reglstrètie en Domeinen Reiavereenigingen Reinigingadienst Renteberekening Ryks Hoogere Burgerschool Ryksp roef station Klei eiAardewerkindustrie Rijksveldwacht Ryks Waterstaat Ryks Zuivelconsillent Rijnland Roode Kruis R K Vereenigingen Schaakclub Schoolverzaim Comm V Schouwburg Scholen Schoolgeld SchoonheidscommisBie Schutten Stortings en Ophaaldienst Secretaris Gemeente Slachthois Sociale Aangelegenheden Soepcomniissie Sociëteiten Sonnevanck Spaa banken Sportterreinen Sportvereenigingen Staatslotery Stadhuis Stedel Muziekkorps Stedel Zweminrichting Stichtingen Stoombootdiensten StJanskerk St Joseph Paviljoen Strafverordeningen Commissie StratenlÜBl Successie Tandartsen Tehuizen Jemeentelyke en andere Tehuis voor Israëheten Centr Telegraaf Openstelling Telefoon Openstelling Teaselschade Tooneelvereenigingen Typografische Studiekring Tuberculosebestrijding Uitstapjes Varkenswaag Veemarkt Commissie Vereenigingen van Handel Industrie en Verzekeringswezen Vereenigingen Algem Vereenigingen Landen Tuinbouw Vereenigingen op Onderwyagebied Verzekerings Maatschappöen Verkiezingen Verkeersmiddelen VereenJging tot Steun Vermogensbelasting Volkabadhuia Volksbibliotheek Nuts Volksbond tegen Drankmisbruik Volkagaarkeuken Volksonderwija Volksuniversiteli Vrachtvervoer Vreemdelingenverkeer Vrijw Ouderdomsverzekering V O V Vuilnis ophalen Waag Waterleiding Watersport Weeshuizen Weldadigheidsvereenigingen en instellingen Werkinrichting Wethouders Wijkverpleging Woningbedrijf ComnL IJsclub Goudsche IJsbond Zuid Holl Zangvereenigingen Zegel Zendingsgenootschappen Ziekenfondsen Ziekenhuizen Ziekenhuiaverpleglng Zuigelingenzorg Zweminrichting Stcd Prils ff 0 25 f 7 In eiken boekhandel en b i de uitïevera A BRINKMAN ZOON Markt 31 Goudi Moe beett hel ons toegestaan Vroeger mochten wij nooit een druppetije koffie bebt en omdat men alHjd zetde dat ze schadelijk was voor kinderen Maar thans hebben wij een heel fijne koffie die wi ook mogen drinken PneiÈeert U het ook i aar eensi Dan zuil U zeil zien hoe goed ze la De dokter heeft gezegd dat wIJ ook van de thee niet te veel mogen hebben speciaal wanneer deze sterli gezet if In de thee zit dezelfde schidelijke stof ala In de koffie en bovendien Is ze vaak nadeelig voor de apljsvenering MOEDER ZEGT Het i Koffie Hag De kinderen hebben vroeger zoozeer luar konic verlangd wanneer wlJ ie gebruikten en dan waa het aleeds zoo moeilijk hun te weigeren Daarom hebben wf besloten met de geheele araille coffelnevrlje Koffie Hag te gebruiken Nooit heb Ik van een besluit zooveel plelzler en nat gehad want Koffie Mag b zuivere onvervalschtc koffie zeer pittig van smaak en van een overheerlijk aroma zonder eenige schadelijke uitwerking Zelimeféinwoord coffelnevrlJ tk zelf heb hel verschil spoedig aan mijn zenuwen kunnen bespeuren Ik ben thans ved opgewekter bij mlja werk en daap veel rustlgtr De kinderen krijgen zelfs s avonds hnn Koffie Hag nel als wf en ze bevinden zich er uitstekend bij Van de melk die bun inderi zoo gauw tegenstond gebruiken de kleinen Ihtms veel meer nu er een klein scheutje Koffie Hag aan toegevoegd wordt KOFFIE H46 SRft IRT IMRT EM ZEMUWEW MRA T i lEUWS ÜN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMöiREKEN t ït Pwrte BODEGRAVEN BOSKOOP qOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWLKKLRK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz en ADVKBTENTIËPBUSt Uit Gouda en omatmlnii bahoonnda tot don besorgkrinc 1 6 regels ƒ 1 80 elke regel meer 0 Van buiten Qo da en dan bosorffkriftr 1 5 regels ƒ 1 55 elke regal meer 0 S0 Advertentiën in het Zaterdaipionuner 20 bijslag op den prijs Iiefdadigheld dT6rtentUtai de beUt van den prfjs INGEZONDEN HEDEDBfiUNaËNi 1 4 regols ƒ 2 25 elke mgel meer ƒ O UL Op de voorpagine 50 hooger Gewone advertentiën en mgexonden mededeelingen bU contract tot seer genKlucwrden prya Groote iettora en randen worden berekend naar plaatsruimte Advert Dtien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soUede Boekhandelaren Adverteutiebureaux en onxe agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau z jn mgekomen teuemde van opname verzekerd te s n Dit blad verschi jnt dagelijks behalve Zon enFeest dag ABONNEMENTSPBIJS per kwartaal 2 2 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 24 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper gnsSaedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDADy onze agenten en loopers den boekhandel en de poatkantoren ünze bureaux zijn dageljiks geopend van 6 uur Adminiatratie Xelef Interc 82 Kedactie Telef 88 Poatreketung 48400 HÏBt zondarUng optreden van Ministep TreirÉpanus Ve l gerucht rondom den naam von Bülow zyn verwoest terwyl van byna alle huizer de daken afgerukt zijn De storm duurde niet minder dan 4 uur zoodat de pamek onder de bevolking steeds vermeerderde Een verschrikkelijke paniek onder de bev dldng Blykens een nader bericht van de tA sociated Press uit Santo Domingo meldt Iwt blad de Opinion dat de stad byna geheel is verwoest Onder de bevolking kwam het gedurende den wervelstorm die vier uren duurde tot een schrikkelijke paniek Het geheele leger werd voor het reddingswerk opgeroepen De g ebouwen van de Opinion werden eveneens verwoest De regeerliig en de bladen doen een be reep op hulp ivan Amerika daar varband middelen en water dringend noodig zyn en de honger zich reeds doet gevoelen Ook de Kleine AiUillen geteisterd Twintig dooden op Dominica Volgens berichtCiD van do rAaBociated Press uit Kingston Jamaica zyn op het eiland Dominica tusschen Martinique en Guadeloupe gelogen twintig personen gedood Het radiostation werd vermeld en er werd groote schade aangericht ITAU8 incident am de JoegosiaviBch ltaliaanache Enorme schade werd aan te veld staande gewassen aangericht Vele huizen werden door den bliksem getroffen terwyl veel vee werd gedood ÜOSTENKUK liet vermiste Oostenrijkache verkeersvliegtuig ontdekt Verongelukt op den Krottenkopt Het vliegtuig bestuurd ioor den vlieger Mader dat op zoek was naar het vermisto verkeersvliegtuig A 3 heeft radiotelefonisch medegedeeld dat het vermiste toestel zwaar beschadig op 4 Oostelijke helling ligt van een Krottenkopf ten Noorden van Païtenldtichen Kr is eto bergingisexpeliitie ohdemweg NOORWEGEK Andrée s lijk te Tronutö aangekomen Ook de overblgfae Hi vain Strindberg geindentiticeerd Het stolletyk oversichot der deelnemers aan de Anaree expeditie eif de overige gevonden voorwerpen zyn igisteren te TromsÖ aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen t ix offücieel communiqué over den uitslag van dit onderzoek zal vandaag worden gepubliceerd Het lijk van Strind berg kon o a aan het plombeersel van de tanden worden herkend Daarentegen zijn de beenderen die men m Andrée s iboot beeft gevonden gebleken van een ijsijeer afkomstig te zynMen vermoedt daarom dat Frarakel de tweede metgeael van Andrée reeds tydena den marsch over het ys om het leven is gekomen In een jas van Andrée is verder een tweede d boek gevonden dat met duidelyk schrilt is geschtev w en uitvoerikan goed worden gelezen Wat het eerste dagboek betreft achten de geleerden het mogelijk dat dit door een bizonder procédé nog leesbaar kan worden gemaakt De dagboeken en de overige voorwerpen zullen zoo bputKlig mogelijk naar Stockholm wor verzonden nadat te Tromsö eerst vastgesteld zal zijn dat de toestand zoodanig is dat verzending zonder gevaar kan geschieden De Zweedsche regeering zal dan nader over ue publicatie van de daigboeken beslissen Andrée s expeditie Wat er gebeurd is Navagados meldt uit Trorasö dat uit het gevonden dagiboek Van Andrée Is gebleken dat de ballon na een korte vlucht beschadigd werd Vermoedelijk was deze toen nog ten Zuiden van den 83sten breedtee aad Na de daling liep de bemanning over het vaste ys in zuidoostelijke richting Den 6en Septemiber waren zij nog op marsch Frankel zou tydens dezen tocht aan uitputting zijn bezweken Enkele dagen na 5 September kwamen Andrée en Strindberg op het eiland aan Hier bezweek de laatste tengevolge van den vermoeienden tocht Andrée begroef hem Voor zijn eigien dood bong Andrée de dakboeken onder zijn lichaam Het volledige dagboek zal waarsehünlijk gelegenheid scheppen om den geheelen tocht te reconstmeeren De ontcyfermg zal te Stockholm geschieden nog toe gevaigdo principieeU richtsnoeren Naar aanleiding van het bovenstaande communiqué meldt me i uit Berlijn aan het Vaderland De bladen van links geven te verstaan dat deze verklal ing van den njkrfkariaeUer een duidelyke veroor deeiing is van elke avontuuriyke politiek en Löv eiu ook van het zonderlingen optrc en van ryk imini sti r ïreviranus die zich in den vertciezingsstrijd herhaaldeijk op het gebied van de Ijuitenlandache politiek he ft gewa l een gebied waar hij eigenlyk niets te zoiken heeft Gisteren hebben enkele bladen ovtrigens reeds beweerd dat dr CurtJUs mjn oilega Treviranus tfe Baden Baden had untmout en er den rijksminister voor de bezette gewesten by deze gelegenheid op gewezen had dat hij Curtius de verantwoordelijke leider der buitenlandsche politiek van het rijk is Curtius schynt intusschen niöt met Trevirarius over diens eigenmachtig optreden te ihebben gesproken Op andere manier is Treviranus echter zeker toch tot de orde geroepen Dit was trouwens noodzakelyk vooral met het oog op de aanstaande beraadslagingen van Genève ïreviranus zal nu vermoedelijk wel zwijgen en aldus de buitenlandsche politiek van Duitschlanid niet langer in diacrediet brenr gen Curtius al te Genève reeds voldoende moeit © hebben om ds schad t i ii die Treviratius in zyn onstuimigheid heeft veroorzaakt ZLlD ïMEKlkA Santo JJoiningo door en orkaan geteisterd I e stad bijna geheet verwoest ttJU dooden Wy maakten reed s melding van een oi kaan dte banto Domingo heelt geteisterd Nader wordt daarover utt Havanna nog gemeld dat de storm gisteren het grootste Ueei van üanto Domingo heett vei woest en biutengewoon groote schade heeft aangericht De orkaan dTöwt af op Haiti Tegen de verwachtmg dat CXiJaa van den storm verschoond eou blyven heett vannacht laat het observatorium van Beien verklaard dat gevreesd moet worden dat zoowel de Bahama eitanden als Cuba schade zouden krygen De storm laeweegt zich weliswanr slechts met een snelheid van 16 myl doch het centrum draait met een snelheid van meer dan lOO myl zoodat men met groote schade en verliezen aan menschen evens vooral in het Noordelyk deel van Oriente en het Zuidelyk deel van Guatanamo en by Santiago moet rekenen Bü de huidige snelheid en richting kan de cycloon de Bahama eilanden binnen 74 uur bereiken Twee dooden Gisteren kwam het aan de ItaUaanschJoe oslavische grens bij San Canziano tot een botsing tusschen een Italiaansche grens patrouille en eenige bewapende leden van in de borst kreeg en naar het hospitaal moest worden overgebracht De commandant der Italiaansche patrouille doodde een der Joegoslaviërs De anderen wisten ta ontkomen VER aiATEN De nalatenschap van van Leer Black Groot legaten voor Geyssendorfer en Scholte In de nalatenschap van den Amerikaanschen krantei oning van Lear Black zyn blykens Het testament verschillende giften toegekend loopend f 25 000 tot 250 000 Onder deze giften bevinden zich o a ook legaten voor de vliegers die al de luchtreizen met Van Lear filack hebben gemaakt de Nederlandsche vliegers Geyssendorfer en Scholte Volgens de Engelsche bladen van gisteren heeft van Laer Black zyn beide vliegers elk ƒ 25 000 dollar ƒ 00 000 gelegateerd Miss Allison iBone die zes jaren lang in Engeland de secretaresse van den milUonair is geweest krygt honderd duizend dollars Mericwaardig is dat Van Lear Black s laatje wil de bepaling bevat dat hij by zijn dood in zee wenachte te worden begraven Nader wordt gemeld dat do stad Santo Domingo bijna geheel door een geweldigen orlcaan is verwoest Naar verlmdt zouden 950 personen om het leven zijn gekomen De orkaan trof de stad te 2 uur en hield Er zouden X g iXÊtraf r BUITÈNLANDSCH NIEUWS EiN GELAND iVlisB Amy Johnson ongesteld Zij moet langdurige rust genieten In velband met haar zeer onbeivredigenden gezondheidstoestand heeft de jeugdige Australievliegster Amy Johnson al haar overeenkomsten voor openbaar optrieden moeten verbreken Op laat van haar geneesheeren zal zy een langdurige rust moeten aendeten Na haar Engeland Austrabëvlucht bezocht zy een 30 tal steden en districten in een tijd van twee maanden Overal was de ojïtvangst zeer enthousiast doch op den duur waren de huldigingen te vermoeieöd zoodat Amy Joimsog zich voorloopig eraan zal onttrekken Noodweer boven Ierland Ëkiorme schade aan het gewas Gedurende twaalf uren heeft een hevige storm gepaard gaande met voortdurende donderslagen en bliksem en een tropische regenval over Dublin en het grootste deel van Ierland gewoed Te middernacht aangevangen hield het noodweer aan tot hedenmiddag 12 uur De arlaeiderawyk werd w gevaaigd t rwyt de huizen in de wyken der beter gesitueerden volkomen verwoest z n Er speelden zich verschrikkelijke tooneelen af De verbinding met het eiland is zeer moeilijk daar het telegraafverkeer gestoord is De Amerikanen zenden voediset en medische hulp De orkaan heeft zich thans in Noordelijke ridhting verplaatst Een hulpactie van het Boode Kruis Het departement van buitenlandsche zaken te Washington ontving van den Amerikaanschen gezant Curtis een telegram waarin aan het Amerikaansche Roode Kruis wordt verzocht terstond een hulpactie ten behoeve van het geteisterde gebied te beginnen en kleedingstukken levens en geneesmiddelen te zenden Het aantal dooden en gewonden wordt tusschen de 900 en 1200 geraamde De verbindingen met Santo Domiiigü zijn onderbroken Alle troepen zy voor het reddingswerk gerequireerd Het stedely ke krankEinnJgengesticht te Santo Domingo werd geheel verwoest en de krankzinnigen die ongedeerd waren gebleven renden in het wilde rond door de stad totdat zij ten slotte door soldaten werden opgevangen Ook tal van andere gebouwen Zou Hauiid zijn twintig gendarmen naar biiuien gesmokkeld hebben Wi zijn urm vervolgde Stratos endientengevolge gedwongen ona de middelen voor onzen vnjheidskamp te versohaffen waar wij ze krijgen kunnen Wij hebben de gelegenheid die professor Martius ons bood aajigegrepen en zijn va4t besloten die tenvolle uit te buiten Mag ik vragen mijnheerThavon welke volmacht men u g evenheeft met betrekking tot het losgeld Ik moet u helaas teleurstellen want ik lii i geen enkclw volmacht ontvangen Natuurlijk ben ik freid uw elschcn zoo snelmogelijk aan etreffende pereonen over I brengen Goed Houdt u een bedrag van honderdduizend Turkache ponden voor t hoog Daar ik het bedrag niet behoef te betalen zal ik me over de hoogte ervan geenoordet aanmatigen De universiteit moetzelve weten of de oude professor haar zooveel waard is of niet Zeer juiat Wij eischen verder voor elk onzer manschappen die bij dese zaak betrokken zijn een nieuwen revolver en eenhorloge Dit behoeft n et van goud te zijn zilver is ook goed U ziet mijnheer Thavon dat wij niet onbescheiden zijn Ik zie het en ben er kw ontroerd van dat ik nauwelijks woorden kan vinden om non mijn ontroering uitdrukking te geven Dot h nu nog epn paar laat oïis eggen technische vragen hoe atalt u zich de uitlevering van den professor voor indien het losgeld betaald wordt Wordt vervolgd spreken mijne heeren hij weet niet waarheen ik gegaan ben hetgeen uw spionnen u trouwens zullen kunnen bevestigen want behalve die is mij niemand nageslopeo 8trttto8 boog ten teeken dat dit antwoord hem bevredigde Xymatis achtte het beneden zijn waardigheid iets te zeggen Hij haalde een zwaar gouden clgarettenétui te voorschijn nam er met veel omhaal eeai cigoret uit en stak die aan De voormalige Evzonenofficier ging voort l Vitus Thavon een der bekendste journaiiaten van Europa weet natuurlijk iat wij Grieken voor onze vrijheid strijden Maar wij zijn arm Dat zie ik aan het gouden clgarettenétui van den heer Xymatis Op hetzel fde oogen blik had hij zich de tong kunnen afbijten Hij had zioh bloot gegeven door te verraden dat hij den kapitein kende Die liet het dan ook niet over zijn kant gaan Waaraan heb ik de eer te danken u bekend te zijn vroeg hij met de beleefdheidvon oon slang die gereed is haar prooi te verslinden Ik ken alle vooraanstaande persoonlijkheden op den Balkon Ik zou al een zeer slecht journalist zijn indien dit niet zoo was Zoo Xymatis wist op dezen handigen zet niete te antwoorden Hij wierp Vitus een boosaardigcn blik toe en wenkte Stratos voort te gaan De man loert op iets dadht Vitus Waarop P uiki Dat was een heel andere kerel Groot slank met een koen gezicht Elegant zelfs in het roovergewaad Hij wisselde fluisterend eenige woorden met Xymatis Deze knikte esa beval de antartes heen te gaan Zij verdwenen In een hoek van de grot waar schijnbaar de ingang tot een tweede was Elena ging met hen mee Zij wendde met een eigenaardige uitdrukking m de oogen het hoofd naar Vitus om toen zij zich verwijderde Was het spot werkelijk alleen maar spot Of ook nog iets anders Xymatis de vreemde man en Vitus bleven alleen De vreemde begon het gesprek in de FranBche taal Mijn naam is Stratos eertijds kapiteinbij de koninklijke flvzonen Zeer aangenaam Vitus Thavon U staat mij toe dat ik plaats neem En zonder lang op het antwoord te wachten tix k hij een der stoelen die voor de tafel stonden naar zich toe en ging erop zitten De ez kapitein glimlachte Mag ik u mijn compUnaiBint maken mijnheer Thavon U is een dapper man Ubevalt mij Dat verheugt mij zeer Maar zoudenwij niet liever strikt zakelijk blijven Kunt u mij uw eerewoord geven dat ude door onS gestelde voorwaarden nagekomen zijt Dat kan ik tot mijn spijt niet HamidBey wiens naam u wellicht niet onbekend ie weet dat u mij tot üt onderhoud hebt uitgenoodigd maar pardon laat u mij uit bociit en hij bevond zich in een tamelijk uitgestrekte rotsgang die door verscheidene fakkels verliolit werd Daax stond een ruwe hou £ tafel Er omheen waren meerdere mannen veorzameld een ervan zat aan de tafel Dat was ApoUodoros Xymatis de schatrijke grootliandelaar uit Salonüci de vriend van Talaat en Dschawid de man van Irene Het boerenmeisje trad op hem toe en thans herkende Vitus haar Elena Drommels Vergiste hij zich of speelde er werkelijk eon spottende glimlach om haar mondp Goedenavond I Alle blikken werdrai op hem geridit Overal onverholen VijandigheidT Zou het maar niet beter zijn den kerel onmiddellijk neer te schieten De beer Apollodorua Xymatis stond op verheven majestueus en maakte een diepe buiging voor hem Evwi diep ala spottend Zou ik hem neprschieten Goedenavond mijnheer Thavon sprak Xymatis met zijn basstem die iclfs in do berglucht aan onwelluidendheid niets verloren had Hij was in overeenstemming met het milieu gekleed droeg een grof woUen jas ovw een donker hemd en hooge vilten slobkousen aan de dikke beenen Evenals zijn msnnen had hij een revolver en een dolk in zijn gordel Hij maakte echter allesbehalve den indruk van een amateur Van een salonkom itadnchi misschien HIJ wsü in zijn beroep Naast hem stond een man dien Vitus herkende ala den gast uit de villa in Salo