Goudsche Courant, vrijdag 5 september 1930

vijftigduizend gulden schadeloosstelling voor een Kamerlid om dan de 10 jaar maar mompelend er aan toe te voegen zoo men de vermelding al niet geheel achterwege laat Hoe zou men dat vinden P En toch handelen de roerigate l cmstanders met het vlootontwerp op deze wijze Honderd twintig millioen 1 Ja maar in 10 jaar Ot 12 millioen per jaar Wat we dooreengenomen in vorige jaren ook betaald hebben En dan nog onder het voorbehoud dat de Kamer uitgenomen de 14 millioen die aan de nu gevraagde 8 ton vastzitten volkomen vrij staat tegenover het door den Minister aangegeven plan Zij kan in volgende jaren met hem meegaan ze kan als hare meerderheid zoo wil de gelden weigeren Zoo en niet anders is de zuivere waarheid Daarom zijn die 120 millioen ook pure misleiding Waar onze menachen niet invliegen als ze de waarheid kennen De regeering gaat niet verder dan geboden is door hare internationale verplichtingen Handhaving barer neutraliteitaverplichtingen dot ia het doel waarvoor we een scheepsmacht in ons Indie noodig hebben En de Regêering bejierkt zich bij hare aanvrage tot wat een strikt minimum mag worden genoemd Kon Ned Hiddenslandbond In de gistermiddag om 3 uur heropende vergadeniig diende do boea Koopmeiners te Rotterdaaii de volgende motie in Het coi res spreekt de wensohelijkheid uit en dit ala gevolg van het aannemen van het praeadviea van jhr Mollerus en de daarin vervatte conclu8ie dat ter uitVoerI ing van conclusie 2 wordt aangedrongen op uitschakeling van de laatste alinea van art 238 der Gemeentewet en aan de eerste alinea van dit artikel toe te voegen de gemeentelijke bedrijven waardoor ook daarop art 2 t en art 94 van de Gemeentewet van toepaseing wordt Deze motie werd aangenomen alleen Leiden verklaarde zich er t en De heer Swaan diende namens den Ned Gpoasierebond van den vleeschhandel den Nederl Bond van paardenslagers de Vereeniging van Amaterdamsche slagers de Verniging van alagerszonen Jong Den Haag en idem JongAmsterdam de volgende motie in Het eongrea spreekt als zijn meening uit dat op instellingen en inrichtingen ingesteld en in stand gehouden ten bate van de volksgezondheid zooals de openbare slaohthuizen alsmede op keurloonen en elachtrecl ten door de gemeente geen winst behoort te worden gemaakt Deze motie werd eveneens aangenomen alleen Leiden Lewdam en Winschoten verklaarden zich er tegen Ds voorziiter heeft het congres gesloten met diQ beate wenschen voor den heer Ingenool die gedurende het congres ongesteld is geworden dooh thans weer herstellende is Spr zei dat uit het feit dat niet alle pun brandende kwesties bestaan De heer A T Meyer voorzitter van de Groningsche Winkelieravereoniging die de gaetvrouwo was van het congres bracht dank en hulde aan den voorzitter voor ziin leiding B4j het ontwerpen van de thar der Kamer voorgelegde plannen is ten volle rekening gehouden met onze geldelijke draagkracht en het is mede op dien grond dat voor nieuwen aanbouw geen hoogere betragen zijn voorgesteld dan gemiddeld in de laatate 8 jaren voor dat doel door de voUbbvertegenwoordiging werden toegestaan en dat zelfs getracht is nog beneden dat bedrag te blijven De minister beÉitrijdt op verschillende punten een artikel in Het Haagsche Volk van 2 Jiüli ov r de kosten der vloot Het geheele bedrag der aanbouwkosten aan alle scheipen welke in het plan zijn opgenomen bedraagt 189 2 in plaats van 201 3 mlllioen door den schrgver genoemd Verschillende leden deden opmerken dat onivoldoende verzorging vp n de belangen der vloot een grooten achterstand in den aanbouw heeft doen ontstaan De minister wenscht in het licht te stellen dat die achterstand voornamelijk ontstaan ia doordat de aanbouw van nieuwe schepen gedurende de oorlogsjaren noodgedwongen vrijwel stilstond Ook die in de eerste jaren na den oorlog kon nog maar geringen voortgang maken slechts geleidelijk is hierin verbetering gekomen Het thans overgelegde schema beoogt de jaarlijksche bedragen voor aanbouw ongeveer gelijk te honden BINNENLAND Het KoninkUjk bezoek aan Ënkhuizen De intocht te Enkhuizen Ontvangat ten Gemeentehuize De znnghulde der Hchoolktnderen Het bezoek aan de ZuiderzeeViaacherij Yen toouatelling Van oaï speciaien veraiaggever Heüds fliuda 25 Auguatua toea de groote ZuideizetJ Viaachery ïeutoonstöUing göupend w rd verktiert Kukliuizeu m één dooduopeiide feüstateimumg Want Br gaat geen dug voorbij ot er ia minstens één gebeurtemis van belaug Wij zagen tceda liet Upenluclitap l tumuitvoeniigeü harddraverijea Ur kcrdag opaakenburgerdag Markerdag zangen niuiuek uit voeringen eii Og vetl meer Bchoona dat met het houden van de Z V Ï In verband staat Maar de dag van heden li wel liet glauspunt van aUes Want vandaag was het de dag van het bezoek van de Koninklijke familie aan Knkhuizen en aan d i tentoonstelling nadat eergisteren reeda het bezoek van H M do Koningin Moeder en haar gevolg had plaats gehad Het oude Zuiderzeeatadje biedt een vroolijken aanblik Van het station tot het tentoonstellingsterrein toe zijn alle hoofdstraten feestelijk versieid met sparregroen oranja en lood wit blauwe kleuren en op verscheidene plaatsen zijn keurige decoratieve eerepoorten opgericht Huis aan huis ie de vlag uitgestoken en ook de winkeliers hebben hun best gedaan door van hunne étalages permanente tentoonatellingen te maken Sedert het bezoek vaó de KoninginMoeder dat ala het ware de inleiding vormde tot dat VBU de verdere Koninklijke lamilie op heden verkeert Enkhuizea eerat recht in vreugdes temming want dagen aJa deze komen Jji het Zuiderzeestadje zelden voor Heel Enkhuizen doet dan ook zijn beet om zoo goed mogelijk voor den dag te komen En daarin is het ook getuige de moeite die men zich heeft gegeven bij de voorbereiding van het Koninklijit bejioek de versieringen der straten en andere even onmis bare dingen zeer wel geslaagd Reeds in den vroegen morgen was heel Enkhuizen op den been In de straten van h t andera koo rustige stadje waa het uen voortdurend komen en gaan van niet oranjestrikjea getooide burgere Het was een drukte zooals elfs op de drukste tentoonatellingsdageu niet voorgekomen Is want vrijviel iedereen had vrijaf en ook de scholen waren natuurlijk gesloten Op het tentoonateliiugsterrein in het mooie groene park aan de zee werd alles nog eens grondig gemepeateerd en in de stad werd de laaute hand gelegd aan de versieringen voor ai waardige ontvangst van de Koninklijke fa milie die weldra haar intocht zou doen Lang voor de aankomst van de hooge bezoekers stond het in de nabijheid van uen uitgang van het station en langs den weg die naar de Z V T lendt reeds vol nieuws Te 9 32 uur stoomde de Koninklijke trein H Prinses Juliana en Z K H Prina Hendrik op het perron met het gevolg bestaande uit gravm van Lynden van Sandenbuvfe grootmeoster ease freule Van Tuyll van 8 rooskerken en freule Bentinck admiraal Bauduin chef van het militaire huis graaf Du Monceau grootmeester Baron Bentinck atalmoester Baron van Geen particulier secretaris van H M Baron Bau T kameilieer ter beschikking van H K H Prinses Juhana kapitem Van Kesteren adjudant an H M de Koningin kapitein Phaf ordonnanaofficier van H M de Koningin en majoor Jhr Lamaii Trip adjudant ven Z K H Prins Hendrik De Koninklijke familie en het gevolg waartoe oijk de Comniissarifi der Koningin in de provincie Noord Holland Jhr Mx B r A Roell behoorde werden op het perron begroet door den burgemeester van Enkhuizen den heer W Th C Zünmerinan Hierna inspecteerde Hare Majesteit de eerewacht van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm terwijl het Chr muziekcorps Patrimonium het Wilhelmus ten ee De positie waarin de mmister van defensie zich hier te lande bevindt is inderdaad geen gemakkelijke maar dit mag hem met weerhouden xnet volle overtuiging die maatregelen voor te dragen welke hU voor de zeemacht van den Staat dringend noodm acht Op dien grond bevreemdt het den minister dat verscheidene leden zich er over hadden vepwonderd dat een wetsontwerp als het ondenhavige door hem werd ingediei De regêering blyft daarmede geheel in dezelfde lytn welke sinds de verwerping der Vlootwet ia gevolgd Door mmister s ambtsvoorganger werd reeds medegedeeld dat diens plan voor aanbouw vatt matenaal voor de vloot niet verder refkte dan tot 1930 en de nieuw optredende regeering zich on hebben uit te spreken over haar plannen te dien aanzien De volksvertegenwoordiging een nieuwplan aanbiedend voor een reeks jaren na 19130 begreep de minister dat het niet door alle leden der Kamer met instemming zou worden ontvangen Wel meende hy echter te mogen verwachten dat het feit der aanbieding zelf algemeene waardeering aou vinden Het wetsoKliwerp betreffende de verdeeling van de koeten der vloot over de Rijksen de Indische begrooting kan thans nog niet worden ingediend De mimster heeft deze aangelegenheid zoo spoedig zulka mogelijk was in studie genomen en onlangs zijn voorstellea dienaangaande aan zqn ambtgenoot van koloniën doen toekomen Deze heeft de voorstellen om advies aan de Indische regeerisg toegezonden Afdoening dezer aangelegejiheid wordt zooveel mogeHet petitionnemènt tegen het vlootontwcrp Ëen misleidende voorstelling van zdken IViet teekenml Onder iiet opschrift Niv t teekenen schrijft De Standaard De actie voor het petitionnemènt tegen i e fiuppletoire begrooting van het Departement van Defensie is m vollen gang Van meer dan één kant De hoofdmadit bij licn aanval wordt gevormd door de Ö D A P en het N V V Als hulptroepen fungeeren de uiannen van Kerk en Vrede de Chr Dom Unie en anderen Men weet waarom het gaat De Minister vnii Defensie vraagt geld aan voor een nieuwen kruiser en voor een flottieljevaartuig dit laat te bestemd voor den dienst in de Weat Iudische wateren Het bedrag ijj zichzelf is niet groot nog geen 8 ton maar ola men dezen eeraten termijn toestaat zit men ook aan de volgende vast en dus gaat het metterdaad over een bedrag van 15 millioen waarvoor de Kamer zich bindt als zij dit begrootingsontwerp aanvaardt Daarnaast levert de Minister ook eenige beschouwingen omtrent plannen voor de toekomst Hij zet uiteen wat hij voor de volvoering der taak van onze Marine in Indie noodig acht en wat er de eerstvolgende tien jaar aan geld noodig zal zijn om aan die plannen uitvoering te geven Dat geld wordt thans niet gevraagd dua nog veel minder toegestaan Van jaar tot jaar zullen door den Mmister de daarvoor noodige gelden worden aangevraagd De Kamer kan die bedragen bewilligen ze kan het geld ook weigeren Zóó is de positie klaar en nuchter uiteengezet niet anders Nu kan men zich vooratellen dat er menschen zijn die een scheepsmacht ook voor ons Indie overbodig aohten Of die van oordt ei zijn dat met minder kan worden volstaan dan de tegenwoordige bewindsman meent noodig te hebben Wij zijn niet van die meening maar als een ander er ander over denkt welnu dan is daar het debat om te trachten elkaar te overtuigen Vast staat echter dat de beslissing over dat lieele plan nu niet genomen staat te worden Thans moet slechts worden bMÜst of men één kruiser en één flottieljevaartuig bouwen zal of men daarvoor in totaa Ifi niiUfoen over he t rMaar wió steilen de mannen van de actie dk zaak allerminst Ze spreken van een uitgaVe Van 120 millioen En dat in dezen leidLd ng nu i volkomen misWeVeten niet hoe groot het salaris ia van eeii vrijgestelde van het N V V Laat ons zeggen f 300O per jaar Als men nu m alle toonaarden een ging dertig duizend gulden voor één ÜSfJJ 1 l i nenemondB of ia Invoer van Gerat rogge en tarwe Een lesje voor den heer Braftt Op do vraag van het Tweede Kamerlid den heer Braat luidende Is de minister bereid te overwegen ter bescherming van den Nederlandschen landbouw om den invoer van gerst en rogge uit Rusland en van tarwe uit Argentinië rtop to zetten omdat wij met die lonSlen toch geeji noemenswaardige andere handelsrelaties hebben en Rusland zelfs wei fe ert om destijds geleende gelden te erkennen en wij da minieter mogelijk onoverkomelijke bezwaren van dien maatregel aan de Kamer meededen heeft de minister van Binnenlandscbe Zaken en Landbouw het volgende antwoord ingezonden De invoer hier te lande van gerst rogge en tarwe noodig ter voorziening in de behoefte voor zoover die door de binnenlandsch © productie niet wordt gedekt heeft plaats uit talrijke verschillende landen Stopzetting van den invoer uit een dier landen zou meerderen invoer uit andere landen met zich brengen en kan derhalve niet bijdragen tot bescherming van den Nederlandschen landbouw Reeds uit di hoofde kan er geen aanleiding bestaan het geopperde denkbeeld in overweging te nemen hoo Buiten het stationsgebouw werden du hooge gasten door de wachtende menigte enthousiast begroet De Koninklijke familie c 1 haar gevolg namen plaats in de gereed tiiaiide hofauto s en reden voorafgegaan door dpn auto van den nsjiecteur v n politie en dien van den Burgemeester langa de versierde Spoorstiaat Wilhelminabrug Venedie Westemtraat en Breedstraat naar het ötaiUiuis terwij het carillon van den Zuidertoren bespeeld door den heer Crevecoeui den stadebeiaardier Vaderlandeche muziek ten gehoore bracht nder luid hoera geroep van de Enkhuizer burgerij arriveerde de Koninklijke famiIii te omstret ka kwart voor tienen voor het fiaaie oude stadhuis In de Blauwe Zaal werden de wctliouders de heeren G P de Vos en C Stajiel en de gemecjiteseeretaris de heer Ph Loggers aan Hare Majeateit voorgesteld waarna de jongedames Jeltje Roosendaal en Meinoutj gluifl dochtertjes van de raadsleden Chr Roosendaal eh A Slujs aan H M de Koningin en H K H Prinses Juliana bloemen aanboden De hooge bezoelters werden vervolgens door burgemcfstt r Zimineriiian en de wethouders de heeren De Vo s en Stapel naar de Witte Zaal geleid alwaar de raadsleden aan Hare Majesteit werden voorgesteld en dp Burgemeester een rede uitsprak Vervolgens nam Hare Majesteit staande op het baJcon van de burgemeeaterakamer een zanghuilde i ontvangst van ongeveer ISOO schoolkinderen die o m de beide eerste coupletten van het WiltieJmus van Nassaue ten gelioore hroehten Na afloop van ang werd de dirigent de heer W GEMENGDE BERICHTEN Het cottiflict bij de K L M VUegeri eenen die de weelde niet meer kunnen dragen Insider schrijf in het Vaderland De sergeant vlieger Tepas heeft in een mteview aan de pers mededeelingen betieffende de positie der K L M vliegers verstrekt welke èn onjuist zijn èn aan het publiek een totaal verkeerden ijadruk moeten geven omtrent de positie v de onderofficieren der LuchtVaartafdeeling die bij de K L M ala bestuurder dienstdoende zijn gesteld Met uitzondering van de heeren Smirnoff en Van Dijk die burger zijn en de heeren ler Veenendaal en Pellens die offi ciervlieger van Soesterberg zijn zijn de overige K L M pÜoten pctief dienende onderofficieren die één jaar verlof hebben tot het verrichten van bestuurdersdiensteo bij dfc K L M Deze onderofficieren ontvingen fktis te Soesterberg hun opleiding tot aerpAnt vlieger n genieten thans van Eijks afee een tijddijk verlof ingevolge artikel 10 der Luohtvaartbesdiikküig tot het verrichten van vliegdiensten bij de K L M met de bepaling dat deze K L M vluchten zullen worden beschouwd als dienetvluchten dat de tijd bij de K L M doorgebraoht als diensttijd telt en dat een ongeval tijdaia dezen diensttijd geldt als dienstongeval met den uitgalmun dertig duizend gulden vrijgöBtelde om er dan binj het geheel nïet aan toe te voegen in tien jaar Of om een bekend cijfer te nemen Zwaan aan Hare Majesteit voorgesteld Tb kwart over tienen veriieten de hooge Ir A O K vooraZgaan door het gemeentebestuur in auto a I naar de Zuiderzee Vwacherij Tentoonatellirif te begeven By den ingang van het terrem der expoaitie werd Hare Majesteit ontvangen door hel bestuur der Z V T bestaande uit de heeren C Btapei voorzittei O Henatra vioevoorwtter a Ooatenburg secretarifl en K Kuipera peuningnieester Do jongedamea Betsy Woestenbui en Lidy Kuipera boden H M de Koningüi en H K H Prmsee Juliana bloemen aan De hooge gasten brachten achtereen volgens een bezoek aan de visaclier dorpen de bloemenmaquette en de eigenlijk tt touustelting waarbij zij rondgeleid werdenSdoor het tentoonstellings bes tuur en veiscnill nde peisonen aan Uaie Majesteit werden voorgesteld De Koninklijke Militairekapei bracht onderwijl op het tentoonstellmgsterrein muziek ten gehoore Na afloop van het bezoek aan de Zuideriiee Visscherij TeiiponateÜing dat te omstreeks half ééiyeindigde verliet de Koninklijke familie met gevolg de tentoonstelling ei reed wederom voorafgegaan door den mspecteur van politie en den burgemeester langs een andere route dan bij de aankomst n l via Visscheradijk Vijzelstraat Westerfllraat Katen Hondsbrug en Paktuinisn naar den Konmklijken trein terug alwaaï de lunch werd gebruikt De Regeering en de Vlootw et Minister Deckers ontvouwt zijn standpunt Een jaariyksch bedrag voor nieuwen aanbouw dat niet grooter is dan gemiddeld in de laatate 8 jaar beschikbaar gesteld De Kamer biyft ook verder vrij Versohenen is de memorie van antwooid inzake het wetsontwerp tot verhooging van het VlIIste hoofdstuk der Rüksbegrootmg voor het dienstjaar 1930 waaraan het volgende is ontleend De minister ontkent met den meesten nadruk dat het regeeringsvoorstel lijnrecht in zou gaan tegen de uitspraak iit 1923 door de Kamer g jjeyen met betrekking tot de toen anhangiës luatfflet Het toenmalige Kamer votum had een getjeel andere strekking en het thans overgelegde schema van aanbouw bedoelt in wellen niet anders dan aan te geven hoe de rséeering zich onder de teigenwooixidge omstandigheden de uiteindelij ke samenstelling der vloot denkt Een wettelijke sanctie op dat aanbourwplan wordt niet gevraagd Geheel anders stond het met de Vlootwet 1923 Toen was het wel degelijk de bedoeling der regêering dat e samenstelling van de noodig geachte vloot bij de wet zou worden vastgelegd en aanibouiw der geheele vloot binnen enkele jaren zou geschieden Tevens zou een vlootfonds worden ingeffteld aangezien aanbouw dier vloot uit de jaarlijks beschikbaar te Ertellen bedragen biimen den in die wet bepaalden tijd niet mogelyk was Thans echter wordt aangegeven hoe men geleidelijk kan komen tot het scheppen eener materieel reserve voor het Nederlandsch eskader in Oost ïndië ver voor den dienst in West Indië een en ander geheel te bestryden uit de jaarlijks beschikbaar te stellen bedragen voor aanibouw Dat de regeering met haar schema voor aawbouw in zou gaan tegen den algemeen gevoelden vrensch van vlootbeperkïng wordt efveneens ontkend Herhaaldelijk toch is er op gewezen dat de sterkte der zeemacht in verband met de uitgestrektheid van het grondgebied van het Rük naar evenredigheid verre blyft beneden die van andere mogendheden De rpgeering is van oordeel dat met inbegrip van de thans aangegeven reserve de sterkte inderdaad zal beantwoorden aan het in de Troonrede 1929 genoemde strikt noodige voor handhaving van de on ydig heid en verdediging der onafhankelijkheid van den Staat Meer wordt niet gevraagd en meer zou de regeering niet wenschen Dat de thans voorgestelde nieuwe aanbouw en zells aanbouw der geheele materieele reserve noodlottig consequenties met zich zou brengen en cms land gangmake zou doen worden voor versterking van het militairisme en vergrooting van het oorlogsgevaar acht de minister een onjuiste voorstelling van zaken Wat de regêering tot haar voorstellen heeft bewogen is niet anders dan het ibesef der noodzakelüikheid om te beschikken over de middelen om de op haar rustende verplichtingen te kunnen nakomen In tegenstelling met de leden lie aneenen dat oivze vloot ook al werd zij geheel aangevuld toch noch weinig beteekenis zou hebben oordeelt de regeering dat zoodanige vloot tot de vervulling der haar toegedachte taak in staat is De regeering ontkent dat aan de vloot ten hoogste een politioneele taak ten doe kan worden gesteld Weliswaar wordt de bescherming der oüehavens Tarakan en Batikpapan niet ingericht tegen n aanval van een zeer ofvermachtigen tegenstander maar juist de ligging der oliehavens in onzen archipel maakt het alleszins mogeijk dat daar operaties op kleine schaal zullen plaa s hebben waartegen met een politdevloot alléén niet met kans op auccM zou kunnen worden opgetreden Het toestaan van het thans aangevraagde J bedrag van ƒ 770 000 komt allerminst neer op het aanvaarden van het geheele schema van aanbouw Al vertrouwt de minister dat nahet toestaan van de aangevraagde termijnen ook de volgende termijnen zullen worden gewoteerd zoodat deze schepen afgebouwd kunnen worden het behoeft nauwelijiks igezegd te worden dat de Kamer geheel vrg zal zijn in het bepalen van haar itandpimt wanneer gelden voor verderen nieuwbouw zullen worden aangevraagd Verder is het met uitgesloten dat belangrijke evoluties in de techniek of nieuwe vindingen wyeigingen in het schema van aanbouw noodig mfdun alle aanspraken Van geheel o gedeêltcdijk militair pensioen daaraan verbonden Wanneer de sergeant Tepas aan de p n mededeelt dat over ziekte invaliditeit U eenigen anderen waarborg in ons beroep door de K L M nooit geaprokoi ie t geet hij mede te deelen wat het Rijk in dezen doet en dat hij nog steeds Rijk ambtenaar is In zake de inkomsten die deze ondeiofficieren bij de K L M genieten heeft d directie der K L M reeds otficieele ga gevena gepubliceerd Het al duidelijk rijfl dat een Maatschappij als de K L M welke tot nog toe slechts met behulp van een groote Regeeringesubsidie kan bestaan grenzen moet atellen aan de salarisseiachen vaa militair personeel dat slechts tijdelijk bij oie Maatschappij dienst doet En het getuigt m i niet van gebrek aan waardeering voor de goede diensteai dezer vliegers wanneer de K L M oordeelt dat de mmiatersalarisaen dezer tijdelijk di istdoende onderofficieren voldoende betaling bieden Ook de belastingbetaler zal moeten to even dat een onderofficier vlieger vOOr bet eer verantwoordelijke en soma gevaarlijke werk dat hij verricJit met f 12 000 per jaar tooh behoorlijk betaald is en hij zal in aanmerking moeten nemen dat aan hoogere looneisclien slechts voldaan kan worden door zwaardere subsidieering van de K L M dui door hoogere bedragen der belaatingbetiIers Naar mijne meening is dan wk de een oplossing van hetconflict dat de sttkeft de onderofficieren genoegen nenien raat de salariasen die de K L M kan geven du wel dat hun jaarverIof ingevolge artikel W der Luchtvaartbeschikkbig ten spoediget wordt ingetrokken door de militaire autoriteit en dat deze onderofficieren dus weder hun dienst te Soesterberg op minder weel derige schaal voortzetten In de behoefte aan bestuurders zal do K L M toch op den duur moeten voorzko door in dienst nemen van burger vliegen opgeleid bij de Nationale Luchtvaartschool te Rotterdam of soortgelijke op te richten instellmgen Sympathiek is de salariaacftie van deie onderofficieren tegen een zoo bij uitstek nationale instelling als de K L M op het tijdstip dat deze een dienst op Indië wil be proeven wel allerminst Verduisteringen bij den Nederlandgchn Stucadoprabond De penniingineester van de afi Haarlem legt thans een beknle nisaf In December van het vorig jaar Ja een accontantsonderzoeh ingesteld naar het bfr heer van den penningmeester yan de afdeeling Haarlem van den Nederlandschen atucadoorabond H C de Z Uit dit onderioé bleek dat de administratie weliswaar slordig gevoerd werd doch er kon öiet worden aangetoond dat de Z gelden had verduisterd Het onderzoel is evenwel voortgezet en gisteren heeft de politie de Z aangehouden die thans bekende zich aan Verduisterinj m LdJiTCii Bidiuioig gemaakt jret juiste t drag dat verduisterd is heeft men nog niet kunnen vaststellen doch het loopt in de tienduizenden De Z ie in bewaring gesteld Met ƒ 1000 er vandoor Een 23jarige loopknecht te Haarlem had Woensdagmiddag van ztjn patroon oodradit gekregen een bankbiljet van ƒ 10 0 in te wisstlen en eenige postwissels te vereenden De jongeman is met het resteerend eld naar Amsterdam gegaan waai hy niemfs onder en bovenkleeren kocht De patroon had inmiddels bü de politie aangifte gedaan welke het jongmensch denzelfden avond op het fRembrandtsplein aldaar aanhield Hy had nog ƒ 676 12 in ziJK bedt Geld en kleeren z n in beslag genomen en de loopknecht is te Haarlem in bewartejl gesteld Auto ongeluk Een voor een stilstaande wagen uitwijkende auto botste gisteravond op den Damsterweg te NoorddijBt Gron n t groote kracht tegen een autobus van de Daimter Auto Mij te Appingedam In defl auto waa een bruidspaar gezeten uit Woltereum 0e bruidegom de heer E S werd emtóig an het hoofd gewond terwijl de bruid er wilder letsel af kwam De heer S ia naar bet ziekenhuis te Groningen overgebracht Van den auto werd de motork ingedrukt terwijl het stuurrad afbrak De autobiBMbtei werd slechts licht beschadigd De chaallMi en de andere inzittenden kwam n me kleerscheuren en lichte verwondlngaa af £ en onderwtizeresbenoeming 26 April zou de Raad van Didam oragaan tot de benoeming van een onderwi res aan de openbare school Deze beno nin kon echter niet doorgaan doordat de meeata raadsleden do vergadering verlieten toen d benoeming zou geachiedt Na een tijdruimte van ruim vlw maandW kwam de Raad andermaal bijeen om een onderwijzeres te benoemen Doch buiten de voordracht van B en W en den in iecteur om is de dochter vam den plaataelijkan Ned Herv predikant met 6 van de 10 etemmen benoemd De burgemeester heeft beelotffl dit besluit ter vernietiging aan de Kroon voor te drogen De malaise off de groentenveiltngeii De omzet van de groote groentenvedUnga te Broek op Langendijk Noord Scharwouda en Warmenhuizen heeft over Auguatu miflder dan de helft bedragen van dien ov dezelfde maand m het vorige jaar RADIO TELEGRAFISCH WEEBBBRlOTT 6 September Hoogte stand 769 6 te Rust Laagste stand 756 6 te Stornoway Verwachting Zwakke tot matige wind uit zuiddij richting Zwaar bewolkt met tyde jte opklaring WaarschynlUk droog behoodeW kans op onweer AanvaiAelÖk wanner KUNST Vincent van Gogh en zijn tüdgenooten firootache tentoonstelling te Arasterdam Üateidflg a s te diie uur zal m bet HtedelijK jMuseum de tentoonstelling van Vincent vin tijdgenoolen ter berdenKiug van den eierld van den grootte achilaet y J i wolden geopend Niet Hiinder don 372 werken van den meeater zijn tlez expositie bijeengebracht terwijl 190 ftfirken von van Ocghs tijdgenooten de wanden Bieren Het geldt op deze expositie meer dan telivoudig exposeeren zeide Vanmiddag ttetliouder i olak tot de journalisten die voor een eersten nog ietwat vluchtigen rondgang waren bijeen gekomen Men heeft hier een laatste mogelijkheid üiii Van üogh volledig te Jeereu kennen want deze tentoonstellmg is een der merkwtiardigate welke smds langen tijd m NeUtifiand en in geheel Europa heeft plaats gehad Het gemeentebeatuur heeft zicJi beijverd om de toegangsprijzen aoo te regelen dat heti een ieder mogelijk zal zijn om de expositie te bezoeken voorts heeft zooals bekend de gemeenteraad een bedrag j vaa f 32 000 gevoteerd om de organisatie dezer zeer belangrijke expositie welke mede tüt stand kwam dooi de medewerking der vereenigmg Vincent van Gogh en zijn tijd te doen slagen terwijl het Kijk garant blijft voor een maximum bedrag van f 10 000 voor het geval er een tekort zal zijn Wat de expositie in het bijzonder zoo belangrijk maakt ie het feit dat zij zoo buitfcDgewoon instructief is ingericht Van Gogh s levenswerk valt hier in al zijn perioden to volgen Uit de verzameling van mevrouw H Kroller Muller zijn niet minder don 252 werken afgestaan de overige zijn afkomstig van particulieren vereenigingen uiusea euz uit binnen ne buitenland Een der zalen herbergt Van Gogh a eerste teekenmgeu ontstaan ui de Borinage in België waar hij van 1878 1860 verbleef ook zijn hier teekeningen dateerende van 1881 uit zijn tü Etten doorgebrochteu Ujd Twee wanden in een volgende zaal zijn behangen met werken uit zijn Haagachen tijd 1881 1883 vervolgens zoekt hij na een kortstondig bezoek aan Drente Sept Nov 1883 de ouderlijke pastorie te Nuenen op waar hij tot 1885 verblijft en de aciiilder woidt van het Brabautddie boereuleven waarvoor op deze eipusiLie prachtige staaltjes te bewonderen vallen evenals paetela en aquarellen uit zijii Haagsche en Drentóche periode Vaa 1886 1888 verblijft bij m Parijs waar zich oen volmaakte ommekeer ia hem voltrokt Het treffend kon uien dit op deze tuiltooujjtelling waarnemen Het zwai a en Boiiibere van zijn toon bet donkere palet van Holland veidwijut gelieel om plaata te muken vooi lichte teere efiecten lu enkele werken toont zicti de invloed deiJran sehü impreetiionisLen werken waarin het met atiepeij en Jiomuia s scbiUeien sterki uiLkoini öteeds iueer üorat lu zijn l anjscbo wutkeji tot uiting een verlaten een aischeid nemen van den Hoüandschen tijd Ook komt hij hier m aanraking met de Japanticlie Itunit Zoo enthousiast is hij dat hij iiju verfnandtilaar portretteert legen en actitergrond van Japunsche houtsneaüu 1 elfa acJuldert hij ecn Japansche houicueds lil zyii geheel na Docli ondanka alle invloeden die hij te Purijs ondergaat behoudt hij zijn persoonlijkheid blijft hij toch volkomen oorspronkelijk In Arlea J ebr 1888 Mei lö8fl komt zijn genio volkomen tot uitmg enkele proeven van zijn geliefde zounebioemen geven hiervan o m een voorbeeld Don zijn er op deze teiilounsteilmg werken uit zijn periode te Öt Kéiiiy Mei Iö89 Mei 1890 waar hij ziek hggcad naar afbeeldingen van andere schilderijen met zijn geweldige fantasie herbcheppiiigen sehildert Do pJiyaieke en peyciiisclie foiteimgen die Vmcent in het krankzmnigengesticht te St Réniy onderging hebben zijn werk uit die periode verdiept In Auvers sur Oise de atad der kunBtenaora komt in Juli 1890 het einde Wat Van Gogh a tijdgenooten betreft zijn er op deze expositie werken van Paul Cezanne Henri Edmond Cross Edgar Degus Paul Gauguin Arna Guillaumin J B Jongkind Edouard Manet Claude Monet Bertha Morisot CamiLe Pissamo J F Raffaelli A Renoij Georgea Seurat Paul Signac Alfred Sialey en Henri do ToulouseLautrec UADIO NIEÜWS Programma van heden Hilversum 5 46 Vooravondcoucert door het VA B A orkest 6 50 Actueel allerlei uit de Arbeiderebewegmg 7 05 Vervolg concert 801 Oonoert 8 46 Lezing door prof J A O Pegginger Aner 9 30 Vervolg concert 10 00 Persberichten van liet Vrijz Godsdienstig persbureau 10 03 Persberichten Van Vaz Diaa 1010 leta over de Perzische taal 10 30 Gramofoonplaten llOo Gramofoonplaten Huizen 5 30 Orgelconcert 5 30 Gramofoonmuziek 7 00 Radio dofefer 7 30 Een praatje over bloembollen in huis en tuin 800 Concert 10 00 Persberichten Vaa Dlas 10 30 Gramofoonplaten STADSN IEUWS GOUDA 5 September 1930 Gemeenteverslag 1929 L Het Gemeenteverslag over 19 is wederom in druk verschenen Het is fraai uitgevoerd en bevat naast den tekst goede reproducties naar toto s van de LjungstrÖmturbine geplaatst in 1927 in de Lichtfabrieken het tit Joseph Paviljoen in de Graaf lloriaweg de nieuwe stoomketel in de Electrische Centrale de Gemeenteiyke sportterreinen en het woonwagenkamp Aan dit verslag dat over alle gemeentezaken zeer veel wetenawaardigs bevat zullen wy weder een en ander onteenen Bevolkingstoename gering Bevolking Zooals gewoonlijk is de bevolkingstoename maar gering Het aanta vertrokkenen overtreft weder het aantal gevestigd zoodat de bevolkingstoename alleen zijn oorzaak vindt in het grootere aantal geboo teI dat het sterftecyfer beduidend overtreft lEet is een niet gunstig verschj sel dat zoovele ingezetenen naar elders treldten dat teekent met uitzondering van het gewone verloop dat overal plaats heeft den minder florisanten toestand in nering en be lrijven Waar groote welvaart heerscht zijn steeds meer arbeidskrachten noodig dit is hier niet het geval Omtrent de bevolking laten wy hier de juiste gegevens volgen De werkelijike bevolking der gemeente bestond op 31 December 1938 uit 1S842 mam 14470 vrouw 23812 beide gesl Vermeerderd gedurende het jaar door Geboorte 326 mann 344 vrouw beide gesl 670 Vestiging 721 mann 792 vrouw beide gesl 1ÖL3 Geheel verm 1047 mann 1136 vrouw beide gesl 2183 Verminderd gedurende het jaar door Sterfte l47 mann 171 vrouw beide ges 318 Vertrek 753 marni 812 vrouw 1566 beide gesl Geheel veianinderd 900 mann 983 vrouw 1883 beide gesl De bevolking is dua vermeerderd met 147 mann 1S3 vrouw 300 belde gesl zoodat zij op 31 Dec 1929 bedroeg 13989 mann 14623 vrouw 28612 beide gesl De verschillende kerkelijke ge De mdeeling der bevolking paar de verschillemle kerkelyike gezmdten is als volgt Mann Vrouw Totaal Nederduitsch Hervormden 6862 7287 14139 Waalach Hervormden 6 6 12 Evangelisch Lutherschen 190 247 437 Hersteld Elvangelisch Lutherschen 7 2 9 Doopsgezinden 36 43 79 Remonstranten 188 208 396 Chr Gereformeerden 90 134 224 Beh tot de Geref Kerken 1176 1218 2394 RoomschKathoUeken 4022 4205 8227 OudKoomschen of van de Bisschoppelijke Clerezy 77 81 168 Nederlandsch Israëlieten 73 120 193 Portugeeoche Israëlieten 1 1 ïot een andere kerk gezindte beh 226 277 503 Tot geen kerkelijke gezindte beh 1035 778 1813 Kerkelijke gezindte onbekend 11 16 27 Totaal 13989 14623 28612 Opmerkingen ointrent den loop der bevolking gedurende het jaar Het aantal der geborenen binnen de gemeente bedroeg levend 326 mann 334 vrouw 670 beide gesl levenloos aangegeven 18 mann 11 vrouw 2 beide gesl Totaal 344 mann 356 vrouw beide gesl S In hert vorige jaar werden geboren levend 336 mann 275 vrouw 608 beide gesl levenloos aangegeven 13 maim 4 vrouw 17 beide geal l otaal 349 mann 276 vrouw beide gesl 625 Er werden 240 hoiwelyken voltrokken dus evenveel als in het vorig jaar Verkiezingen Verkiezingen Kiezerslijst De kiezerslijst werd met inachtneming van de bepalingen des kieswet opgemaakt en vastgesteld Reclames werden niet ingediend Het aanta kiezers bedroeg voOr leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal bedroeg in kieskring I 6S46 kieskring II 4463 kieskring III 4357 Totaal 14656 dat voor leden der Provinciale Staten in kieakrüig I 6791 kieskring II 4378 kiesdcring IIX 4296 Totaal 14466 het getal kiezers voor leden van den Gemeenteraad bedroeg in kieskring I 6679 kieskring II 4296 kieskring Hl 4194 Totaal 14168 In 1929 had een verkiezing plaats vaM Leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Opening Uubhuis Chr Padvimdersver Gisteravond had plaata de officieele op ning van t Clubhuis der Chr Padvindersvereeniging afd C J M V aliiier hetwelk zich bevindt in een der bovenlokalen van het gebouw Tot Heil Jes Volks in de Peperstraat Het clublokaal dat door de P V s voor deze gelegenh d feestelijk was ingericht mag er zijn het biedt hen een gezellig home vooral voor de komende winteravonden Na het openingswoord van dao voorzitter der vereeniging den heer F Bozeaid welke eveneens het clubhuis officieel opende bi achten de afgevaardigden van het Meisjeegilde die dar plaataelijke afdeelbig vod de lï P V en de Leger des Heils Padvlndenj feüciCaties over De heer Hamerslag sprak namens de ouders de heer T A v Ëijck ala leider der Knapenver j BaijaaUn D vouiiitter reikte dèa padvinder een naiiiena liet bestuur hen aangeboden boekwerk Het verkennen voot Jongens over De padvinders serveerden den bezoakeïs tli e en vex8naj etiageB De voorzitter mdigde de samenltomst met dankgebed A VJï O prote ten uit Goud en Omgeving Naar wij vernemen zullen morgen Zaterdag te één uur ca 90 auto a vertrekken met deelnemers aan de A V B 0 prote6tmeetmg welke m Den Haag woidt gehoudenEen concert van het Stedelyk Muziekktnps 00 de Markt Maandag 8 tiepleuiber a a s avonds 8 uur al nel btedeitjk Muziekkorps onder leidmg van den heer Job PabriAon een voiksconcert op de Markt geven Het volgende prograoimA zal worden uitgevoerd Vreugdeklanken marflcb Sprink Die Nurnberger Puppe ouverture Adam 3 An der Schonen blaueu Douau wals ïitrauss Martlia fanfasie v Plottow Hiatorische MarscheQ a Hohen f riedberger Fiederik de Groote b loigauer marscbi c Peteiburger marach onbekend 5 Rendezvous gavotte Metter Fantasie Carmen Blzet Casloldo marsch Novacek Een ongevsl Gistermiddag had op de Kierweg de jeugdige J Frie het ongeluk bij het opstappen op ziju fiets te vallen De jongen kwam zoodanig terecht dat hy bleef ligigen en onmogeUjik kon opstaan Omstanders die het ongeval zagen hebben den jonge by den heer Huüeman binnen gedragen 14 September 8 uur Gebouw Daniël Cursus E H B O onder leiding van Dr Montague 25 Sept Zaal Kunstmin Soc Ons Genoegen Inöpeetievergadering van het peraoueel der Openbare en èijzondere scholen UIT DEN ÜMTKfiK laODBGRAVEN Geslaagde feestviering J l Donderdag heeft de Vyfjaarlyksche alhier een feestdag georganiseerd welke goed geslaagd is Reeds vroeg trok de bekende Beiersche kapel door het dorp en klonken de toonen van de muziek opwekkend tot feestviering Omstreeks half tien trok een flink aantal versierde fietsen en vliegende Hollanders waarop de jeugd had plaats genomen door het dorp Er waren veel mooie exemplaren by De nationale ringryder met tweewielige rytuigen had byna 30 inschrijvingen en hiervoor was veel publiek opgekomen om het bekende ringsteken weer eens te zien Ook waren de meeste rytulgen met bloemen versierd waarvoor ook enkele prezen uitg Wikt zijn Des middags om 3 uur bpgon op het sportterrein in Oud Bodegraven een demonstratie van de bekende jRyvereeniging Kita Sening uit Nieuw Vennep en kwameö een achttal paarden waarvan 5 door een beer en drie door een dame gereden in het veld Het zeer talr ke pubüek beeft blijkbaarvolop van deze demonstraties genoten Er werd eerat een soort van polonaise gereden vervolgens werden vele hindernissen in vollen draf goed genomen Er z jn sterke staaltjes van rykunst vertoond waarvoor herhaaldelijk applaus is gegeven De Volksspelen op de oude Markt houden groote belangstelling Het concert van Crescendo werd op de nieuwe markt gegeven terwijl het publiek toestroomde om de openlucht bioscoop by te wonen By deze voorstelUng gaf de Beiersche kapel weer muziek die zich ook b j de reeds genoemde spelen had doen hoeren Het was een zeer goed geslaagd feest BOSKOOP Coop Vereen De Boskoopsche VeiUng 6 Sept jnber Ophelia 16 27 Golden Ophelia 27 37 Marcel Houyer 29 42 Hadley 67 90 Claudius Pemet 50 Columbia 6 70 Butterfly 30 43 Mac Keiler 30 62 Wilh Kordes 46 Mad Jules Bouché 33 45 Rosalandda 80 90 v Rossum 71 fiO Florea 90 106 Phoebe 45 60 Polyantharozen33 64 Dahlia s grootbloemig 10 15 Chrysanten grootbloemig 18 20 per stuk idem tros 14 17 per tak Gladiolen 6 8 Lelies Lancifoliuim 11 per tak Clematis Durandi 27 31 Anjers 12 16 Physalis Franchetti 4ft 66 Cl Prine Hendrik 23 per stuk Cl Mr Patyn 16 per stuk Verbera 59 G01M E1RAK Feestelijke herdenking van Kmiinginneverjaardag Zaterdag zaï de 50ste verjaardag van H M de Koningin te Stolwijkersluis feestelyk worden herdacht Verschiiletnde vermakel kheden staan op het programma als vliegdrwedstryd ringrydery op fietsen stoelendaos roosleggen en balletje happen Het geheel zaj opgeluisterd worden door muziek van de muziekvereeniging Caecilia alhier NIEUWERKERK a d USSEU C meenteraad In de gistermiddag gehouden vergadering van den gemewiteraod is het nieuwe lid de heer W Koolhaas beëedigd en gemst Ueerd Naar aanleiding van een brief van het gemeentebestuur van Gouda ter zake van het stichten van een centrale barak voor lijders aan besmetbelyfce ziekten werd door den raad hiertoe in beginsel besloten Voorts werd de gemeenterekening 1929 voorloopig vastgesteld waaruit blijikt dat voor den gewonen dienst de batige saldi hebben bedra gen ƒ 76 094 en de nadeeÜKe lakU 69 781 voordeelig aaldo ƒ 16 13 en voor den kapitaaldienet de batige saldi hebben bedragen J 24 344 nadeelic saldo nihil alzoo een batig saldo van ƒ 24 i344 De gemeentebegrooting 1931 werd aangeboden met de navolsende cüfers gewona dienst batige loten ƒ 60 376 nadelige sloten f 0 376 saldo nihil en wat den kapitaaldienst betreft batige sloten ƒ 25 971 nadeeUge sloten nihil batig saicto ƒ 25 971 Vervolgens werd aangeboden de begrooting voor de gemeentebedryven voor 1931 reep als volgt voor het lichtbedryf gewone dienst batig alot ƒ 28 683 nadeelig slot ƒ 28 683 saldo nihil en wat den kapitaaldienst betreft batig slot ƒ 10 a30 nadeeUg slot ƒ 10 830 saklo nihil de geraantde winst op ƒ 6900 Het waterleldingbedryf gewone dienst batig slot ƒ 27 458 nadeelig slot ƒ 27 458 saldo nihii kapitaaldienst batig slot ƒ 7 1 nadeelig slot ƒ 7261 saldo ndhil Geraamde winst ƒ 1500 Vleeachkeuringabedryf gewone dienst batig slot ƒ 1175 nadeeUg slot ƒ 1175 saldo nihil kapitaaldienst nihil Raming verlies ƒ 417 B grooüng burgerlyk armbestuur ontvangsten ƒ 7270 uitgaven eveneons ƒ 7270 Tenslotte werd vastgesteld een verordening tot verdeelinig der gemeente in stemdistricten voor de verkiezing van leden van den raad Tot leden der bedryvenconumssic werden wegens periodieke aftreding herbenoemd de heeren W van Waaabergen A den Hollander en J Tom STOLWI UE Gemeenteraad Vergadering van den Raad der gemednte StoLvnjk op MaandAg S September 1930 vm 11 uur Agenda Notulen Benoeming onderwijzer aan de Ie O L achooj Rondvraag I SPORT IN WIDSTRIJDIN ZWËMMKN De ouderlingen zwerowedstryden van de Goudache Zwemdub Uö Stedelijke Zwemmiichtiug bood giateravuiiu wederom een gezellige aanblik waar üM jaurlijksoiie onuerlmgo zwem wedstrijden au de ü Z C weiden gehouden Da tribuue wttö voi en voor het komiaciie was eveneens ioiÉf gediageii zooüut het nuttige met het aangename waa vereeuu De zwemnuiumetö liepen vlot van stapel Op enkele uummeis werden zelfs zeer goede tijden gemaakt JVLej 1 van Vieumingeu bleet beneden het record van da üoudsche Zwembüud bij do 50 M vnjo slag voor dames teiwiji mej W J Hoogevee met 23 5 haar pifatatie verbeterde als kampioene üoudscbe üwembond bij de 50 M rugaiag Het komische nummer bestond uit een geüostumeerd lanatournooi voor heeren hetwelk geJiüuden werd op twee kieme vlotjes UI het zwembassiu AÜeraardigst en belachelijk waieu de daoinemeis geitlued die teu slotte na eeu verwoed govecht de tol aan Neptuiiud iiioeaten betalen Bi de demonstratie schoonapringen was het weder mej V Vreuuiuigen die het meeste succes oogate eu door alle aanwezigen hartelijk werd toegejuichd Tot slot had een poiowedatrijd plaats tussclien Ü Z C I eu Z I A M Den Haag waarin uitkwam de bekende suelzwemmer J H de Haaa De gasten hadden al apoedig etn voorsprong van 2 Ü Tijbout maakte tuen een tegenpunt doch met de ruat was do stand weer 1 3 lu het tweede gedeelte maakten de Üouweuaais dour J den Boer en Ruiters 2 goals doch ook de gasten wisten zulka Ie doen zoodat het eiudo kwam met A ö Het IS voor de Gouwenaars eeu goede oefening geweest voor a s Zondag tegen A Z Na afloop reikte de voorzitter van G Z C Mr S U Smit de prijzen aan de resp wuinaara uit en bedankte allen die mede hadden gewerkt dit feest wederom te doen alageu Uitslagen Be uitalagcn zyn 50 M vrije alag voor heeren beneden 16 jaar 1 A de Jong 411 5 sea 2 D van Endenburg 412 5 sec 3 J T Gravesteijn 43 4 5 sec 100 M vrije slag voor heeren vrije doelname 1 W den Boer 1 min 163 5 sec 2 W H van Hulzen 1 mm 22 4 5 sec 3 W N de Bmijn 1 mm 241 6 sec 50 M vnje slag voor dames uit Gouda 1 B van Vxeummgen 414 5 aec 2 W J Hoogeveen 484 5 sec 3 3 Bobek O sec 60 M rugzwemmen voor heeren beneden 16 jaar J F Gravesteijn 64 sec 100 M rugzwemmen voor heeren vrije deebianie 1 C J Tijbout 1 min 321 5 aec 2 A de Bruijn 1 min 49 sec 50 rugzwemmen voor damea uit Gouda 1 W J Hoogeveen 523 5 sec 2 B van Vreumingen 64 sec 3 B Bobek i m 24 5 s 3 X 60 M wisselslag heeren rug schooien vrije slag 1 H van Dijk 2 ruin 26 sec 2 C ƒ Tijbout 2 min 2Ö1 6 sea 3 W N de Bruijn 2 min 451 6 sec 5o M vrije slag voor heeren veteranen 1 J Tijbout 44 4 5 aec 2 C J van As 46 aec 3 G J Bergsma 49 sec Gecostumeerd lanstournooi voor heereai 1 K Kok 2 B van Btraaten 3 W N de Bruijn Popduiken 1 J Graves teijn 212 6 sec 2 A dü Bruijn 223 5 sec 3 W Kok 242 5 s Waterpolo wedstrijd G Z C Z I A N Den Haag Stand rust 1 eindstand J 5 OOST INDIë Noodlottig ongeluk bij Medan Ren doode en drie gewonden AnetA meldt uit Medan Ken auto waarin gezeten waren de assistenten Leendert en Houtman weiVBtaam bv de Senembah Maatwhapptj jnet hunne echtgenooten reed dea nacht toen Iwt gezelschap uit Medan terugkeerde in vollevaart tegen een boom Mevrouw Leenderts was onmiddelMjk dood De onderen werden iwaar g wond Dt auto werd eer beschadigd RECHTZAKEN lobnak in de Herrormde Kerk t Katwyk OU den RlJn In hooger beroep werd voor het Gerechtshof te Uen Haag behajtdeld de zaak van den 42 jangen machinist A J S gedetineerd door de rechtbank oütier veroordeeld tot 2 jaren gervangeniastraf wegena indbraak in de Ned Herv Kerk te Katwyk aan den Bi ii op 18 April J l V erd ontkende de feiten Als getuigen werden o a gehoord de inspecteur van politie te Katwyk en de Bykjiveldtwachter die het onderzoek ia deie zaak hebben geleid Op 26 AprU j l ia verd te Gouda aangehouden en toen in het bezit gievonden van een koffer Inhoudende een beitel en andere inbrdcerawerktuigen Nadat nog eenige getuigen waren gehoord die verd op den bewusten avond in de tram van Leiden naar Katwyk hebben aangetroffen nam de procureur generaal mr de Visser requisitoir Sprdcer achtte uit tal van aanfwijïingen de schuld van verdachte bewezen H staat by de poUtie hoogst ongunstig bekend Spreker vro bevestiging van het vonnis der recbtbai De verdedig er pleitte vruspraak wegena onvoldoende bewys Uitspraak 17 deaer LAATSIE BËKICUTEN DKAADLOOZK DIËNBT i ien oplichterabeude op het spoor gekomen AKIiN 5 September l e politie is een wydivertakte dievenbende op het iipoor gekomen wier arbeidsveld üch uitstiekte over Aken Munster Osnabruck Bochum en Hamburg i ot nu toe zyn 7 leden van de bende gearresteerd Men weet reeds dat de bende bu 70 misdryven betrokken is en de hand heeft g ehad in 200 andere miBdJvven De 30 jarige rrouv die te Uiden door een auto werd Aangereden overleden LEIDEN 6 Sept De 30 jarige Mej v jl Werf die © ei gisteTavond op de Hooge Bjjndyk onder de gemeente Zoeteiwoude dooieen auto werd aangereden is bedemnorgiente 11 uur in h t Acad Zidieiihais te Leiden overleden Groote brand te Haarlemmermeer HAARLEMaUüRMEEiR 6 Sept Hedenmorgen omstreeks 6 uur ontstond aan den Slolcrweg by den Btnnebroekerweg in de Haarlemmermeer bnuid in de boerderij bewoond door den landbouwer J Fitscby Het vuur greep zoo snel om zich heem dat de groote landiboawischuur waar de brand waa ontstaan weldra in Ikhte laaie stond en aan redden niet meer te denken viel Het geheele gebouw bestaande uit de landbouwschuur annex wooniwis brandde tot den grond toe af Alias girtg verloren De oorzaak van den brand ia onbekend Verzekering dekt de schade De teraord bestelUng van het stoffeMik overschot van den korporaal TUeger ROTTERDAM 6 Sept Hedenmiddag heelt op Crooswijk de teroardebestelling plaat gehad van den op Loosdxeoht om het leven gekomen korporaal vlieger J R Rikman Er was viTj groote belangsteUmg De commandant van het vliegkamp de Mok luit ter zee J A Gouwe die met een deputatie uit het personeel bestaande uit den sergeant Smit en den korporaal Kroedera aanwezig waa iteeft m en korte toespraak den overledene geschetst als een goed Cn plichtageVouw militaJj die opgewekt zijn plicht vervultte tutdat het noodlot hem trof Namens het ïïótterd odm personeel der Marme aprak de sergeant acbrijVer Terbeek Hij braciit een laatsten groet aan den overleden kameraad Een familiehd dankte voor de betoonde belangstelling Daarop werd de kist overdekt met kransen grafwaarts gedragen Beurs van Anuterdain WISSELKOERSEN 4 Sept 6 Sept Offkieel Londen 12 08 12 07 Berlyn 59JÏ3 69 17 Parys 9 7 $ 9 75 Brussel 4 eTH 34 67 Zwitserland 48 2 48 22 Weenen 36 10 36 10 Kopenhagen 66 62 6 02 Stockholm 66 76 66 76 Oslo 66 52 66 62 New York 2 48Vn 2 48 Niet off5cieel Madrid 26 22 26 26 Itaüë 13 00 13 00 Praag 7 37 7 37 Beursovenicht De belangstelling op de AmsterdanuKhe beurs ging heden uit naar Margarine Unie die enkele procenten avanceerden Philip kwamen boven 320 deze maakten ondei beursti nqgal wat schommelingen mee Akua waren prijshoudend evenzoo Accoustiek aandeeltn Rubberaandee Ien hadden een beperkte markt Amst Rubbers konden tot boven 90 avanceeren Zü liepen later wat terug al bleef de noteering boven gisteren Tabakken ontmoeten vraag en waren goed gedisponeerd Senembsh s behaalden een avana van 200 Suikerwaarden waren goed prijshoudend H V A zoowel als courante soorten wjstsn zich op hooger niveau te plaatsen Koninklyken aagen zJdi enkele punten ontgaan Scheepvaarten hadden een kalm voorkomen Van de mijn waarden werden Alg Exploratie lager graioteerd Amerik fondsen werden op ikalm w omgezet