Goudsche Courant, vrijdag 5 september 1930

t ONDERTROUWD W VAN DER GIESEN Aru ea DIDE JONGENBURGER Woerden Goada 4 September 1930 OntvanjdaJ te BODEGRAVEN op Dinsdag 16 September a 8 Tan 3 5 uur Markt 66 Huwelijksbevestiging D V op Dinsdag 23 September des nam 2 uur in deGroDte of Si Janskerk te Gouda doorden WelEerw Heer Ds G A Pott van Rotterdam 22 MOOIE SORTEERINGEN VOORDEELIGE PRIJZEN NOUVEAUTÉS IN MMfd viriMkM IJ U bl Mt ilmlMi uu l vraiM dizi w9nltn franc tstfltiondtn Daivien 28 HOOFDSTEEG 31 HOTTER DAM REISGENOOTE Als zoodanig biedt zich aan de BIG BEN de mooiste en beste pu p voor ƒ 2 Reset ve syateem gratas BIG BEN de beste en mooiste pup voor TWEE GlULDiEIN Overal verkröffbaar 8 Het menschehjk leven is als een uloem des vetds de wind blaast m er haar en men vindt hare plaats zelfs niet m eer FEUILLETON De gestolen Professor Uit het Duitsch vertaald door B ZODY 25 Nadruk verboden Wij steken gelijk over Op pen nader vast te stellen punt van de grene heeït de ontmoeting plaats Wy ontvangen het geld stellen den professor in vryl eid Dat noem ik uit een zakelyk oo unt beachouwd fotr Ik zaJ uw voorwaarden onmiddellijk naar Weenen tele rafeerenWaarliocn kan ik u het antwoord zenden El ontstond een etilte Een verlegen uit drukking verscheon op het knappe gezicht van Stratoa Hij keek naar Xymatis die aohter kalm doorrookte Vitus doorzag den toestand onmiddellijk Zyn hand m zijn jaszak klemde zich nog Vaster om den browning heen doch met zijn öeminneli keten glimlach zeide hy Is het wellicht uw plan uw belofte be treffende mijn persoonlijke vrijheid niet tehouden Ik dacht dat ik met gentlem tedoen had Xymatis maakte een gebaar alsof hij iets wilde zeggen Maar hy slikte de woorden die hl roeds op de lippen had weer m leun d achterover en staarde Vitus met een on beschaamden grynslach aan Of het toch maar met het beste was den TEMPUS OMIIII REVELAT ih P liid brangt IIm aan hel liohllll Als stralu de TREKKINGEN plaetavirdcn van de Twaalf Loteriien ten bate van DE JOODSCHE INVALIDE zal aan het licht komen wie de eigenaars zijn van de Twaalf maal Duizend kostbare Prijzen w o TWAALF HUIZBNI TWAALF ESSKX AUTOMOBIBLKN I TWAALF PHILIPS RADIO TOBSTKLLKN I etc etc etc HEBT U AL LOTEN 7 WACHT NIET TE LANG 1 doch BKSTKLT NOa HEDKN UW LOTEN a f 2 ao GosdEck door doo Min ▼ Jaititlo bl J Broraet Isr Leeraar S B Gompers P Grebe Raam 25 Mogendorf Krugerlaan 45 H Polak Zwanenburg Markt 25 Nw Achtergracht 98 Amsterdam DE JOODSCHL INVALIDE Postgiro 161500 AANVRAAG FORMULIER Aan DE JOODSCHE INVALIDE Nw Achtergr 8 AdamVerzoeke mij te zenden juten a f 2 50 Het bedrag gelieve U hierbi aan te treffen Het bedrag zend ik U per 7 toe Handteekening Naam Adres 94 Doorhalen wat met verlangd wordt N V Utrechtsche Hypotheekbank 33 Pandbriaven f 54 000 000 De BA sK stelt beschikbaar A X Pandbrieven a 100 in tukken van f 1000 f 500 en f 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG I iD il 11 Abonneert U op dit Blad MENSCH DURF TE LEVEN EN GENIET Weei niet bang voor e kopje troost ne r gebruik daarvan zooveel je maar lust maar prol teer van d voordeelen die de vooruitstrevende viretenschap en de lechintek welen te biedent Koffie bekomt sommigen vrij slecht en vctWn moeten dit genol bekoopen met onaangename hartklopp ngen zenLwprikkeling slapeloosheid en andere nerveuse verschijnselen Een ngonieuj procédé beschermc door Nederlandscho Octrooien brengt echter uitkomst Deie uitvinding maakt hel mogelijk de ruwe koffieboonen Ie doen zwellen daardoor worden de ponen geopend waarna men door m ddel van een cxtrachestol de coffeme uit de koffieboonen kan h iun Alle natuurlijke aangename eigenschappen blgven bij d t procédé behouden Dit geldl in de eerste plaats voor de smaak en eromagevendo sloften cafeonen want deze komen eerst bi hetbrandentotonhv kkel ng onverschilligoldeboonencoffemevr j zijn o1 niet Door Koflie Hag de gegarandeerd coOpmevrije koffieboonen te koopen kan dus elke huisvrouw een koffie op tafel brengen die beter bekomt even pittig is en hetzelfde genot verschaft als gewone koffie zonder echter een ge Khadelijke werking op het organisme uit Ie oefenen Mei bewijs Ie leveren 11 met moeilijk 60 Cents zuil J daar wet voor over hebben want hel gaat om niets meer of minder dan om Uw gezondheid en hel welzifn van Uw huisgezin Koopt U heden nog een ongiheel pakje Hag en U zult Hag blijven gebruiken want Hag brengt U MEER GENOT EN BETERE GEZONDHEID J Rheumatiek en Ischias genezen volkomei zooals ook andere ziekten door ons Electro Medisch Apparaat aaVITA Vraagt inlichtingen en brochure aan Handelsbureau E M A V KantoorJan Soniéstraat 20B Postbo 498 Rotterdam Wi kunnen nog eenige goedeAGENTEN uitsluitend prima krachten plaatsen 20 Verkriigbaar bi Boskoop P L BINKBN Telef 124 Gouda T POBLBNIJB Telef 480 Waddingsveen A J JANMAAT VAN NELLE S PAKJES KOFFIE DE PRIJZEN ZIJN PER H LFPONDSP KJI FAKKEL 28cT8 MAGNEET 35 cts GRIJSMERK 40cTs BLAUWMERK 45 cts GROENMERK 50 cts GEELMERK 55cts ZWARTMERK 60 cts PAARSMERK 65 cts ROODMERK 70cts VRAAGT UWEN WINKELIER Maison Para Rattapdam Haofdstaag 7 Vorplagingiartikilan Ctriiti SunmlkouMn BriukliiiitHWirmwatamkkan BaTII prl aaaurant griUi ICalvë DelftsI VRA a ONZI AFDBELINC RICLAMI Oa NiaUWB KaCRPTRIV VOOR M yoWWAIf acMOT bS Mayonnaïse NO 17473 09 Jaapgang Zaterdag 8 Sapisniber 1930 fiOllMlHË COURANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE Is IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOèNHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz AUVEBTENTIEPBlJSi Uit Gouda en Hn8tr ken behoorende tot den besorgkring 1 6 regels ƒ 180 elke r meer ƒ O 26 Van buiten Gouda en de beaorgkrlnf 1 6 regels ƒ 166 elke regel meer ƒ O 80 Advertentièn m het Zaterdagnummer 20 et bijslag op den prijB Liefdadigbeida adTertentlën d helft van den prtia INGE ONDLN MËDlbDËELINGENt 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer OSO Op de voorpagina 60 heoger Gewone advertentièn en ingexoiKlen mededeelingen bt contract tot i er gere liu erd n prqs Groota letten en randen vonten berekend naar plaataroimte AdvertenÜSn koniwn wonien ingeionden door tnasdienkomfft van aoliede Boekhandelüen vertentiebareaux en onxe agenten en moeten daaga yó c de p lea t u ln g aan het Bureau zijn Ingekomen teneinde van opname venekerd te sijn Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONKEMËNTSPRIJS per kwaitaat ƒ 2 26 per week 17 cent met ZondagabUd per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezori nff per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagel jka aangenomen aan ona Bureau HARKT 81 GrOUDA bg onze agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zgn dagemka geopend van 9 6 uur Administratie Telef Inte Redactie Telef 83 Postrekening 4 S400 ntarc 82 met een gedeeltelylke bflwediging van de onze tevreden stellen En jk moeten willen toegeven met alleen maa ptgemoet komen Die neiging tot ttd eiaoot ËJnien moet altyd in ons aanwekig 2 x moft als t ware een lieel van ons wezen uitn kken Dat m di tegemoet komendheid alA eigensctiap Zi openbaart zich ui onze eheeie houding tegenover onae naasten 9ok m onze uit£r lyke houding m den g J t vriende lyk woord den handdruk zoo noodig dien we voor anderen over het fen i sluit ook aiertsL en hulpvaardigheid m lUaar ze hetilt een broeden grondstag en taakt 4iftper Lü besUstei den men h mken aard e is UI haar besten eiv hoogflten vorm toch tien slotte de uitdrukking vanden liefde tot den naasten die tiet christeiyff gübod zeer naby kamt Maar zy kan ook van oppervlakkiger aard zyn loch is zy ook m dien vorm een waardevolle eigenschap omdat zy de stroetheid van het leven gladstrykt en de anders onvermydelyke bt smgen door wei wiUendheid helpt vermyd tL Aan deze teigemoetkonietuiheid aan de behoefte om heb verkedt der menectien onderlmg gemakkeJyker W doen verloopen danken de meeste vom i haar ontsta n Ln deze vormen behoudep allcei hun vot e kracht wanneer ze voort ieder van ons de uitdrukkmg van onze persoonlyke tege moetkomendheid blyven wanneer we ze gebruikende trachten daénn onze eiger tegemoetkomendheid onze eigen welwülen de gezmdtieid tegenover sixe medeinen Bctien tot uiting te briihflpl ihHiHkcsniea ze ook thans nog meehelpen den gang van het maatscfiappeiyk leven te vergemakkel yfen en den maatschappeiyken stryd te verlwJi ten en iets van zyn felheid te ontnemen bevinden heffen hun eerste lied aan pi smakelyke bowle uit Rynwyn wordt opgl discht Hoe heerlyk smaakt deze drank in de heldere lucht onder deze warme zon by den klank dezer liederen Aan beide zyden strekt zich de Rheingau mt een gezegend en vruchtbaar land Heerl k fruit gedijt tuer in het dal Op de bergen wordt de gou den Rynwyn gewonnen AI de bekende wyn gemeenten en vermaarde wynbergen duiken aan den horizont op en trekken aan ons voorbg Wie Duitschland wil leeren kennen moet den Ryn bezoeken Hier wordt de Johannisberger gewonnen ginds de edele Markobrunner Aan den oever te Biebnch staat het oude slot dat thans an de Groothertogin van Luxemburg toebehoort Daar naast zien wy de villa waann Richard Wagner in een zomer zyn j isterainger componeerde Daarna komt Melville met zijn vermaarde Sekt kelders die reeds in 832 bekend waren In het slot van BlfviUe werd Koning Guenther vergiftigd Van dit slot zyn zooals van zoovele burchten aan den Ryn slechts ruines overgebleven Vrywel a e burchten en kasteelen die zich links en rechts tusschen bosschen en wynbergen op steile rotsen verheffen stammen mt oer oude tyden en zyn sinds eeuwen woonplaat sen van uüen en vleermuizen t en spookachtigen indruk maken zy als de maan in bun vensters schynt Overdag herinneren zy echter aan de Duitsche ge schiedems aan l ekende Dmtsche romances en balladen Diepe hefeJyke groene dalen vindt men tusschen de hooge steile bergen Hier liggen tierosmde klooeters en bad plaatsen In Kloster Lberlach kan men den kostbaarsten w jn Steinberg Cabinett ge nieten In het zoo Uef l jlce w tadje Wuir kei schreef Bettina von Armm haar ver HKT STOFFENHUIS DAGELIJKS ONTVANGEN WIJ DE NIEUWSTE STOFFEN VOOR NAJAAR EN WINTER GEBR SPAAS MARKT 16 GOUDA Dit nummer bestaat uit twee bladen EERSTEBLAD Tegemoetkomendheid ven wetten onzer samenleving even goed hun beteekems hebben voor die samenleving als de geschreven wetten ook zelfs wanneer ze niet stnkt dwingend zyn en alleen het leven helpen vergemakkelyken de stroef iiead in den meoschelyiken omgang eenigs zins helpen overwinnen Wanneer we dat met inzien dan komt dat omdat we ons van de functie die we in het algemeen m het leven vervullen en van de functie dn ledier van hen m het bizonder vervult met aityd dmdelyk bewust zyn maar ook omdat we ttJVeel het leege omhulsel zien en me de inner yke keni Ijespeureui die zy bevat ten ze met btgrypen als de uitdrukking van oen waardevolle en vooi de samen leving onmibbare zedely ke eigenschap L e chnstelylte let r fftelt nadrultkelyk heu gebod onzen naakten Iiel te hebben ais onus selven U t is en hooge zedeiyiee eisch en een uie maar moeilyK te veivuiien is Het IS al met gemakkeiyk onzen naasten met dezen of genen tender onze naasten kef te hebben Maar deze naasten liet hebben als 2ach zelven daaraan komen weimgpn toe Het maatschappelyk leven stelt dan ook met dien buitengewonen eisch Maar wel eischt het iets van ons dat die liefde eemgszms naby komt dat althans een vriendeayke u eiwitlende gezmdlieid tegen over onze naasten tot basis heeft Ln dat is de tegemoetkomendheid Het woord zegt zoo duidelyJt wat tiet bedoeit Wiy moeten met b yven staan op onze eigen plaats en wachten tot de ander naar ons toekomt maar we moeten weder i ydsch eikaar tegemoet komen We moeten niet het volle pond van onze eigen be geerten en verlangens en irzichten willen hebben en blyven eischen maar ook aan de verlangens twgeerten en inzichten van den ander ruimte wülejf laten en ons daartoe BAHLMANN GOUDA Onz e maütschappel ke samenleving heeft gewoonten en vormen waarvan we vooral als we jon z n de waarde en ée beteeketiis gcniakKelijJc ondersi atten en die toch voor tie hafiöttavin dier samenlevii nood zakeluk ziiia Willen we met anderen in welik verband ook samenleven en oetrekkm gen onderhoiMien dan moeten we ona natïr die anderen naar hun behoeftien verlan geus inzachten leeren bchikken evenals zij naar dt onze Die onderlinge toegeellyk neid 13 de feitelyke basis onzer samenle ving Wy bemerken dat vaak nauwel ks meer omdat we van jongsaf m deze ver houdmgen zyn m roeid ons wezen min of meer naar die toegeeflyikheid gevormd ia Maar wanneer we ons een oogenblik vooristellen hoe het er m deze samenleving ou uitzien wanneer ieder in den meest vol atrekten zm zii i eigen zui deed zonder zich aan de belangen de opvattangen óe wen schen van anderen te storen dan kunnen we ons van de waarheid daarvan duidelijk bewu maiken 40 maarde brieven aan Goethe Boven Winkel verheft zich de Johanmsberg de wereli oemde wynberg die aan de Prinsen Metter rtf toèbeïioort HIerook Ttndgn wtf het landhuis van de familie van Mumm de we reldvermaarde Sektfabrikanten Andere wyn gemeenten trekken aan ons oog voo by Geisenheim Rüdelsheim Bingen Het zyn oude stadjes met smalle straatjes met oeroude Gothische kerken met gryze leien daken bloementumen witte groote hotels aan de aaiüegplaatsen der stoombooten Hotels met breede terrassen en tuinen die zich tot aan den Ryn uitstrekken Bij Bin gen verbreedt zich de R jn Sierlyk dryft hier in het midden van de rivier het wegens zyn kolken door de scheepvaart zoo zeCT gevreesde Bmger Loch met den Mmze toren waarin een booze aartsbisschop in het jaar 970 door muizen zou zyn version den Ginds boven tusschen de groene loof boomen verheft zich de Germania wier schild met den Dmtschen Adelaar in 1917 door den bliksem in tweeen werd gespleten Nog steeds kykt zy rustig en ernstig over de Ryn En steeds zien wy op de bergen de pmnen van trotsche burchten die liaast al len in een oorlog zyn verwoest de Rhein stein Burcht Sooneck Falkenberg dan = Habt u = PERSONEEL noodig Zoekt U PLAATSING Een boottocht op den Rijn Wat IS aantrekkelyker in dezen heeriykenherfst dan een tocht op den Ryn dan eenbezoek aan de burchten en steden die aande oevers van deze heerlyke nvier liggen Vulgt gy ons op den tocht van Mainz naar Koblenz Van den Dom van Mamz weerklinken juist de klokken als wy aan boord van het wite Rynschip de stad verlaten Bonte wimpels fladderen in de zon Het dek ia vol menschen die van heinde en ver zyn gekomen om de lucht van den Ryn m te ademen Nauwelyks verdwynen de roode torens van de oude bisschopstad aan onzen Dlik of de studenten die zich aan boord Plaats dan Zaterdag Uw AANVRAGE in de ieder leest ze dan 1 KliiDiAaniiices8i lsfi Die noozakel kheid om zich naar anderen te schikken vindt zyu mtdrukking in onze ftetLen die door de overheid zoo no dig met geweld gehandhaafd worden maar ook in de vele gewoonten en vormöi die ons eigen maatschappelijk en zedelgk bewusta in en de publieke opinie vaat met met mindei kracht liandhaven Natuurlek hebben deze gewoonten en vormen niet adle d zelfde waarde voor de handhavmg der samen leving Ook zyn er velen die hun dienst gedaan hebben en werbodig geworden zyn tengevolge van geheel veranderde levens vormen en omatandagheden maar die hoe wel verouderd door het menschelyik conaervatisme gehandhaafd worden Eji tan slotte zyn er die slechts voor bepaalde maat achdppelijke klassen en m bepaalde maat schappelgke verhoudmgen beteekenia hebben of die op een tydelyke grU of een toe vallig mode beruijten Maar over t alge meen kunnen we zeggen dat gewoonten en maatschappelyke vormen die on raschre Inzending tot ZaterdagmorgenS uur aan het Bureeu = MARKT 31 JAN VAN DKR LANO Markt a Souda iil8iililcflleilila Bftllij Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Grootste oplage hier ter stede van ten oogenbHk aan bet wankelen De vraag was alleen maar Wanneer kwjuu Hajiud met zyn gendarmenf Ik zia in i ido liy koud dal ten opzichte vB jx deze kwestie waarvoor ik natuuriyk alteen verautwoordeiyk l en elk verder debat overbodig is Uitiitekend antwoordde Xymatis Daaru alle verautwoordmg op u neemt mag iku inissoliieu wel verzoeken my eeu verkla img van het geva te geven Ju als Vitus geweten had wat Irene gezegd liad I Of ZIJ eigeolyk wel lete gezegd liiid Elk onvoorzichtig woord va hem kon haar leed verergeren Hy moest haar sifla spiekeu Ik kan voorloopig alleen verklaren dat d heeie zaak v omón onsctiuldig ia lede re verdere opheldering weiger ik totdat ik gelegenheid heb die m tegenwoordigheid van mevrouw Xymatis te geven U hebt nog den moed voorwaarden t stellen Ik ben zoo vry De beide mannen stonden slechts luet de tatej tusschen tien in tegenover elkander vyand tegenover vyand Stratos bleef op den achtergrond Hy wa onrustig verlegeu en verwenschte Kijn vnend innerlyk Vitus lachte Het IS met de eenige voorwaarde diöJk Btel zeide hy Ik ben bereid met u meflte gaan en als bemiddelaar tusschen mijnregf ruig en u op t treden Wordt Tervol d kerel iu er te soliietan Btratoe scheen iq tweestrijd te veikeeren Het was hem duideUjk aan Ie zien hoezeer het liem t en de borst stuitte iets te doen dat m lijnrechte tegenslalling met ziju be grippen van eer wae Vitus waciitte Rustig en koud zat hy daar en verachtelyken Uek om den mond Kyk eens mynheer Thavon iiegttti de officier mdelyk tot op zekere hoogte staan wy met u op voet van oorlog Er zyn wetten die de ergste barbaar zelfs de Turk m den oorlog m acht neemt Ik kom tot u als parlementair m iief volste vertrouwen op het gevoel van ridderlykheid dat toch zelfs de Grieken met vreemd kan zyn Ik zie due niet m onder welk voorwendsel u nuj m mijn vnjheid swudt kunnen t elenuneren Stralos bukte zich ala onder en zweepslag Het IS hier en kwestie van zelfbehoud antwoordde hy langzaam en onzeker Ikgeef u echter myn eerewoord dat wy u alsgast zullen behandelen U zult de goedheidhebben de door ons gestelde voorwaardenaan uw regeermg m d te deelen en betantwoord onder een door ons aan te gevencyfer poste restante naar Saloniki te latenkomen Zoodra de zaak in orde is bent uvry Eo als ik weiger Stratos die zyn zekerheid langzamerhand teruggevonden had haalde de schouders op Dan zoudt u ons dwingen tot maatregelon die ik persoonhjk ten zeerste zoubetreuren Ja dan zoudt u inij ombrengen leveod begraven of met wattr volpoinpen U is waaisclujnlyk goed op de hoogte van inte iLsaante gruweldaden De officier dued alsof iiij die met hoorde Wy zouden u ais een even goede vangat beschouwen den profeaeor zeide hy Vitua keek langzaam van den een naarden ander De jont ere man wendde zich f doch Xyiiialis betoonde zich ongevoelig voor de beu mneiijkheden die de tegenpartij hennaar het liooid simgerde Ziin dikke methaar en ringen bedekte hand Iromuelde bedaaid op de tafel en met welbehagen sloeghy de blauwe lookwolkjes die tiy kunstign ée ludit blies gade Wat wii de keij Welke troelkaart heeft hy m de liajideu vroeg Vitus zioh af Want met Htratofl die zich slechts met tegenzm in de liem opgedrongen rol schikte was de vyand maat deze onbeschaafde opgeblazen Xyniatis Eindelijk sprak deze Dit debat h c t geen enkel doel U bevmdt zich in onze mocht mijnheer Thavon ei hebt ztch naar onze wanscheu te schik ken Stratos sprong op Zyn oogen fonkelden van eerlyke toom Daar dije ik met aan mee voegde hyXymatia in liet Gneksch toe Denk je datik lust voel my als een schurk te gedra gen Indien je je niet houdt aan hetgeen we afgesproken hebben Je b it een dwaafl antwoordde de an dere Ik dacht dat je de macht van mynwoord voldoende kende Ik doe wat ik wil Vitus verroerde zich niet Niemand kon aan hem merken dat hij Gricdcsch verstond Jlin lOu het Haiiiid geiukl zyn de geiidari en in li t huie te breugenr btiatos mat Xymatio met eou biik die 11 cci zcide dan al tiet andere O ais ik vry waa knarsetandde hy Xyiiiaiifl glinilaühte maar tiet was ean b uwc bousaardigo glimlach Daarop wendde liy zich weer tot Vitus en eide m liet tranach mdt u dat eeo luau ahi u werkelyk het recht heeft andere menschcgi de les te leien over eer en ri3derlykheid een man die ln het hm van eeu vreemde buineu sluipt aln eiu dief m den nachtr Koud en hoonend haalde tuj zyn portefeuille te voorschijn nam er een kaartje uit en wierp tiet voor Vitus op tafel Het wae het kaartje van Fetex Miller van de fiima Anton Miller Zoon waarop Irene haar waarschuwing had gesclireven Vitus had het dien avond in den tuin verloren Had er nooit weer aan gedacht En zag het thans terug EEN FN TWINTIGSTE HOOFDSÏt K Steede dezelfde vntag Nu gmg het niet meer ooi eer en fldder lykheid en oorlc swetten met meer om proffbsor Martius alleen Nu ging het tevens om de eer van een vrouw die Vitus door zyn onverge flyke lichtzinnigheid leed had berokkend En bitter leed indien hy den heer ApoUodorui Xymatis naar waarde achatite Hij stond langzaam op De slag had hem even onvoorbereid ala zwaar getroffen doch bracht hem ook niet voor het geringste deel