Goudsche Courant, maandag 8 september 1930

No 17478 Gevraagd een flinke Slagersjongen Wodel Slagerij T VAN VLIET Zeugestraat TE KOOP Op den besten stand van Gouda te koop Bouwgrond voor 1st6 kta $ Hirl2en alsook voor Industrie terrtin of anderszins groot + 2500 M alles gelegenaan groot vaarwater 3q Schriftelijke aanvraag bij bet Technisch Bureau voor Bouwkun de van GEMEENTE SPAARBANK en STORTWfiSDIENST iXoMwa a Plaal li kaiPOv Pk r Veilig fiemaickelijlc Voordeelig Op n 91 3 Zaterdag ook 6 7 KOMT U OOK EEN REKENING OPENEN 3 61 RBNTB van daa tot dag Ontharings Cröme VIETO TAKY DéPILATOIRE Scheerzeep WOLTMAN ELPERS BLANCENIJ SANDERS GLADWEG Toilet Zeep BLOSMENZEEP DRALLË PALMOLIVE MAJA KARNEMELK COCOS ROZEN PERLA Tandpasta ODOL NIVA CHLORODONT PASTOL GOLGATES 4711 Huidcrême PONDS TOKALON PIVEH KHASANA MOUSON PUROL Eau de Cologne BOLDOOT 47iJ COTY D ORSAY SANDERS BALT A DE JONG Oosthaven 29 Gonda Telef 118 TE KOOP of TE HUUR nog 2 flieuw gebouwde eerste klas wmiieo Prachtig gelegen met ruim uitzicht modern Ingericht met voor en achtertuin en schuur boven Voor en achterbalcon Direct te aanvaarden Te bevragen bij de firma E SANDERS CO Timmerlieden en Aannemers Turfmarkt 63 Telefoon No 907 en op het werk aan de Ridder van Catsweg 40 Er werden een dag of wat geleden optimiatischö berichten verspreid waaruit viel op te maken dat er tusschen de Britsche werheden en de leiders der Engel ach lndiËche nationahalen waarschijnlijk overecnBtemmiiig zou worden bereikt De nuchtere feiten hebben echter alle Door bemiddeling van gematigde Indische nationalisten züïi geruimen tyd onderhandelingen gevoerd met Gandhi en andere voormannen die op het ot enlblüt in de gevangenis vertoeven doch de eischen die dezerzyds werden gesteld waren van zoo verstreJdteiflJeai aard dat lord Irwin de onderkoning er in de verste verte niet aan kon denken ze in te willigen Uit de correspondentie die tusschen den vice koning eenerzyda Gandhi en diens geestverwanten aan den anderen kant i gevoerd kan worden afgeleid dat laatstgenoemden wel een einde aan de ongehoorzaamheidsbeweging willen maken mits EhigeEaiid Indie s recht eritient om zich geheel van Engeland los te maken Bovendien staan zy er op dat een volkomen nationalistische Indische regeering zal worden ge vormd die alleen tegenover het volk verantwoordelyk is en het recht heeft toezicht oH te oafenen ao u aael ap 4m nationale vei tlcdiging als op de financiën Verder wordt door Jien verlangd dat de Britsche aanspraken en concessies de Indische openbare schuld hierby inbegrepen zulten worden voorgelegd aan een gemengd gerechtshof tJen vierde eisch behelst dat alle politieke gevangenen die zich niet aan daden van geweld hebben bezondigd terstond op vrye voeten moeten worden gesteld eveneens moeten hun de goederen waarop beslag is gelegd terug worden gegewen terwijl zij ook weer in het beait der door hen betaalde boeten dienen te worden gesteld Wanneer deze eischen mochten worden aanvaard zal nochtans door worden gegaan met het posten van drankwinkels en de magazijnen waar buitenlandsche weefsels worden verkochtl Wy meldden reeds dat lord Irwin niet bereid is ernstig van gedachten te wisselen over hetgeen de nationalisten van hem v ergen z i is het nutteloos op het oogenblik over die zaak verder te praten Lord Irwin bepaalt er zich dan ook toe te verklairen dat Indië s w lzyn ten zeerste door de ongehoorzaamheidsbeweging is geschaad en dat de opheffing hiervan zijnerzüds zou worden beantwoord met Jiet bepleiten van de invryheidsstelling der politieke gevangenen en het intrekken der Modern Dansonderwijs M VAN TIJN Dansleeraar GOUDA bericht dat hij MAANDAGAVOND 8 SEPTEMBER van S j lO uur inde Sociëteit de REUNIE Oosihaven inschrijving zal houden vooreerstbeginnende en meergevorderde leerlingen en het samenstellen van beslotenclubs ook voor gehuwden en kinderen 30 Tevens dagelijks gelegenheid tot inschrijven en het nemen van privaatlessen aan zijn adres GROENEWEG 43 94 BEIIZIIIE OIT DE A P C POMP de beste vanaf heden 15 cent per Liter REPARATIES AAN ALLE MERKEN AUTO S bli N NOORDEGRAAF KLEIWEG 22 TELEF 602 ONDERDEELEN BANDEN OLIE CITROëN AGENT VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 40 Hü werd ver TOlkomd door een vertegenwoordiger van het ministerie van Luchtvaart Couché Pe auto begaf men zich In gezelechap van Mts Easterwood de luchtvaartattaché der V S te Parija naar de woning van Costes B8LG1E Prinsea Astrid schenkt het Ieren aan een aw Het Bdgische Koningahuia veHlilijd met de geboorte van een nieuwen atamhottder Kroonprins Leopold die de plechtige ontTWlfthrffipggr i t lW T m litfC Vo r g neraal Baron Jacques van Dixmuiden te onthullen monument werd door Prinses Ingeborg van Zweden die te Brussel verUiJf houdt plotseling Zondag per telefoon dringend naar het kasteel van Stuyvenberg teruggeroepen Te 4 26 schonk Prinses Astrid het leven aan eeji zoon Moeder en Idnd maken het wel Met Prins Leopold en Prinses Ingeborg de moeder van iPrinses Astrid waren op het kasteel Stuj verïberg aanwezig toen de blijde tgebeurtetnis plaats vond Koning Albert en de Koninabh Hei kind fteeflti den naam gekregen van fioudewijn Albert Karel Axel Mariie Gustaaf Het is gedoopt terwijl de koning als peter fungeerde De plechtige Doop zal over een maand plaats hebben Taxi in de Schelde geredein Drie passagiers verdronken de chauffeur gered Zondagavond ia te Antwerpen aan de overzijde van de Schelde een taxi waarin behalve de chauffeur drie personen waren gezeten te water geraakt De chauffeur kon worden gered de drie passagiers zyn in de Schelde verdronken Hun namen zy n nog ïmi bekend S S van Dantzig MARKT 43 Ruime ksuze Haaren ModeArtikelan JAARBEURS INTERNATI AAL UTRECHT 9 t m IS SEPTEMBER 1930 HET GEREGELD BEZOEKEN DER NEDERLANDSCHE JAARBEURZEN IS EEN ONAFWIJSBARE EISCH VOOR lEDEREN ZAKENMAN DIE VOLKOMEN OP DE HOOGTE VAN ZIJN VAK EN ZIJN TIJD WIL BLIJVEN J VOOR Sohooltas eh n ttilB Oahlara nx NAAR 12 BOEKH J DE VEN WUDSTRAAT 4 GOUDA ta T ZAAL Az Markt 32 naast de Zalm PRIMA BANKETBAKKERIJ Speciaal adies voor HEERLIJK GEBAK Prima gi ondstoffen Billijke prijzen Oudste adres voor de ECHTE GOUDSCHE SIROOPWAFELEN en SPRITS foleioisev MliBg DE IIH Ub Stfeds voorradig alle maten prima gebruikte Auiob ind n 2eWeenastraat 17 Tel 43929 R dam Heeft U al gevonden een adres voor Uw sehoenreparatie waiir het duurste leder verwerkt en toch een billyke pr js igerekend wordt BURGEMEESTER MARTENSSINGEL 123 en SPOORSTRAAT 21 daar heeft U dat HEEREN ZOLEN EN HAKKEN f 2 25 DAMES ZOLEN EN HAKKEN ƒ 1 75 gttoaide z den met witte zwarte of bruine steek 25 cent hooger P i van den Heuvel Wat neemt U moigen op de Koffietafel GETRUFFEERDE LEVERPASTEI uitiresneden 40 cent per ons Nieuwe aanvoer PALING IN GELEL Aanbevelend 20 A J Opstelten TELEF 120 Gezegend de ziel die verstomt noch 7 bezwijkt Ook dan als de rouw haar omringt maar midden m t lijden den vogel gelijkt Oie in t donker het heerlijkst zingt De gestolen Professor Uit het Duitsch vertaald doorB ZODY 2 Nadruk verboden Ooch ik verlang zooals kapitein Btratos rveds zeide als giwb en niet als gevougeue behandeld te worden Verder zou ik nuj gaarne met professor Martlus in verbinding stellen Ik moet naast het genoegen mij nieti u te onderlioudeii ook aan mijn blad enken Een interview met den protesfior asu reusachtige sensatie verwekken Nu iijne heeren hoe denkt u erover BelacheJijk Werkelijk niet zoo belachelijk mijnheer Xymatis zooals ik u dadelijk zal bewijzen Ik verlang dat kapitein Stratos mijzijn woord geeft dat deze voorwaarden inacht zullen worden genomen of ik schiet uleer De loop van miJn browning is reeds I u gericht mijnheer Xymatis Stratos maakte een beweging alsof hij op Vitus wilde toeanellen Xyniatis werd Week van woede Blijf waar u bent kapitein riep Vitus ep mannen niet of de heer Xymatis neeft alle vijf kogels uit mijn revolver in ijn buik Die ig er groot gMio voor Ik A P C OE BESTE BENZINE uit de Pomp IS ot per LItei Verkrijffbaar bij T P VAN LOON CENTRAAL GARAGENIEUWE MARKT 26 27 TELEFOON 819 REPARATIE LUXE AUTOVERHUUR STALLING Ovomaltine versterkt ook ülüü Vanaf 80 cent per bus 1 C UNGEIJUII Gidjpl Droiht BURG MABTENSSI fGEL 109 TEL 739 Waaromniet het beste Ons MELKBROOD is heerlijk van smaak zeer voedzaam en wordt ook uit prima grondstoffen ifebakkBn Eet daarom brood van de Firma A SLEGT J A GOEDEWAAGEN Nieuw Haven 33 Tel 465 Wordt overal aan huis bezorgd I HONDERD en meer BRIEVEN komen in op de advertentien hi dit blad U dit v n n uocea Plaats hier Uw advertentiel tEifPlii tfiHaiji HCtrcLAt Dé lijd bféirtfl lias aan hel liahnu All straks de TREKKINGEN plaats vinden van de Twaalf Loterii rten bate van DE JOODSCHE INVALIDE zal n h komen re de eigenaars zijn van de 8 Twaalf maal Duizend kostbare Prijzen I tWAALP HUIZBMI TWAALF SSBX AUTOMOBIHLBMI TWAALP l HIUPS RADIQ TOaSTBLUNI etc etc etc HCBT U AL LOTEN 7 Wacht NIET TE LANG II doch IMSTKLT NOO HBIHIN UW LOTEN f itMO Gocdgvk door daa MIa t Jnititia i J j f J Le S B Gompers P Grebe Raam 25 A Mogendorf Krugerlaan 45 H Polak Zwanenburi Markt 2S p l Z INVALIDE Nw Ach er hr98 Am rdam rostgiro 161500 X AANVRAAG FORMULIER Aan bt JOODSCHE INVALIDE Nw Achtergr 98 A dam Verzoeke m j te zenden loten è f 2 50 Het bedrag geliev U hierbij aan te treffen Het bbdrag zend ik U per toe Handteekening Naarn Adres Doorhalen wat niet verlangd wordt Witte tande n r een elk gezldit lympathfek en knapl DIkwyIi reede door eeDirtaal poetsea mei heerlyk TerfriBsohen imakeDde ChlorodoiiMandputa rerkrygt ü eei dhwhttgeD troorglani op Uw tanden ok op 17de bj gelyktf dige gebruikmaking Van den durroor ipeclul geconitnteerden Cblorodont tandenborstel Rottende S yircHiten tft de toaeéhenmiimen der tanden als oorxaak van onaangeoemen lenk den mond worden daarmede geheel irerviderd Probeert U bet eerst met eea tibe Tan 86 oeat groote tube 60 cent CHorodont tandinliontel voor damee T5 MOt ucbte bontéü voor heereni 75 cfflï harde boreteb Alleen echt la Uaawgroene orlf e a rerpakklng met het opechrift orQdOftff Orenl varkrjrgtHMi 1 WIE IN DE RIJNSTREEK Bodegraven Alphen a d Rtjn Zwammerdam Hazerswoude Nieuwkoop Noorden Nieuwveen Ter Aar Woubrugge Zeven hoven Publiciteit noódig heeft hetzij voor reclame voor eigen zaak of artikel voor aankondiging van verkoopingen voor aanvragen van personeel of aanbiedingen van dieosten die plaatse ziJn advertentiën in het WEEKBLAD DE RIJNSTREEK dat in zeer talrijke gezinnen in alle bovengenoemde gemeenten dezei nijvere industrieen bloeiende landbouwstreek gelezen wordt BillijkTarieft IS ceot per retfel Advertehtiën zende men in aan het Bureau HOOFTSTRAAT 77 ALPHEN 8 d RUN Tel 121 of MARKT SI GOUDA Tel 82 H Underlwrn lbrac ht Rhefnbarg Rhid Dultschland Koopt tój mm AdverteerdeS 89 Jaai ang Maandag 4 8a mbep 1980 HOVDSdË OOVRAIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Z on enFeest dagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 6 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 per week 22 cent overal waar de bexori g per looper geschiedt franco per post per kwartaal f 8 1 met Zondagsklad ƒ 8 80 AbomicmeDten worden dagel ka aangenomen aas om Bureau HARKT 31 GOUDAt j onze aKeoten en loopers den boekhandel en de poetkantoren Onze bureaux zijn daseUjkg geopend van fl uur Administratie Telef Intew 82 Bedactie Telef 83 Poatrekenlng 484O0 ADVEaTËNTlEPBLISt Uit Gouda n omatrekan behoenuda tot WlMiorElDliiif 1 6 regele 1 80 elke regel meer ƒ 0 26 Van Indtan Ckmda fln den bMorgkxliici 1 6 regels ƒ 1 66 elke regel maef ƒ 0 80 Advertentiën in het Zaterdai nmmer 20 bijslag op den p i liefdatügtaelda advartantiln da baUt van dan i INGEZONDEN MEDEDEEUNGENi 1 4 regala ƒ 2 26 alka vegel naar ƒ D 6 L Op de voorpagina 60 hoogar Gewone advertentUin en ingaaoodan medadeelingan btf contnet tot laer geradoceerden pr s Groote letten en randen worden berakena naar plaatandmta Advertentian kunnen worden ingeioDden door tuiichmkomat van ioUeda Boekhandelaren Advertentiebureanx en oma agentaa en moeten daags vóór d plaataliig aan bat Bureau zjjn ingekomen teiwlnda van opnaua venakerd ta i n Mog gaan vrada in Britsoh lndië De eischen der nationalistische leiders braoht doch zün reeds tljdena het transport overleden De gendarmerie heeft een revolver gevonden Het IS komen vast te staan dat het een liefdesdrama betreft Coetea Bellonte Hooge ondwacheldingMi De iFransche regeering heeft Costes bevorderd tot commandeur in het Legioen van Eer Bellonte benoemd tot officier en den weerkundige Bellac die op meteorologisch gebied veel heeft bügedragen tot het doen slagen van den tocht tot ridder ColtHiel Eaaterwood te Parijs Op het vliegrveld van Le Bourget waar slechts enkele dagen geleden de Point d Irrogation is op stegen voor de succesvolle tocht naar Amerika is gistermiddag colonel Ëasterwood de Amerikaan die 26 000 dollar vooT de vliegers heeft beschikbaar gesteld met en Engelsch vliegtaig aange toestand terug te keeren Verder heeft het voorloopig bewind besloten het Congres te ontbinden Nog wordt gemeld dat de revolutie niet zonder bloedvergieten is verloopen en vo gens nietofficieele berichten moeten zelfs duizend personen gedood of gewond zyn M IDDEN AMERIKA De ramp in Santo Domingo AaMal slachtoffers stijgt no C steeds Uit Santo Domingo Volgens de jongste berichten bedraagt het aantal dooden reeds meer dan 2000 Tal van menschen sterven nog tengevolge van den sohriMrelüken sanitairen toestand De kerkhoven staan tengevolge der overstroomingen onder water Eenige doodkisten werden vernield zoodat de lyken thans in het water drijven Groepen menschen wier have teloor glnj zwerven doelloos rond FKANKRIJK Ontploffing Tot dusver tien lijken geborgen Uit Nancy wordt gemeld dat te Anbooe een mduatrieplaats van 4O00 inwoners op 6 K M afstand van Briey een ontploffing hoeft plaats gehad in een fabriek waar buskruit in huizen wordt gedaan Tot dusver zyn 10 lyken van onder het puin te voorschijn gebracht Talryke gewonden zyn naar het ziekenhuis vervoerd Party tje diamant zoek Ter waarde van een kwart millioen francs bizondere maatregelen van de overheid Bovwidien zou hij in dat geval de vertegenwoordiging der Indische nationalistisch ieders op de ronde tafel conferentie voorstellen Men ziet dus dat er een hemelsbreed verschil bestaat tusschen hetgeen gevraagd en hetgeen aangeboden woMt en dat de standpunten zoo ver van elkaar verwyderd zyn gebleven wordt in het algemeen toegeschre van aan de houding der beide Nehroe s die hardnekkig elk vergelyk van de hand hebben gewezen en aan wier leiband Gandhi wel Bchynt te ioopen Deze gang van zaken is niet bijster bemoedigend omdat de vredeskansen nu voorloopig wei voorgoed verkeken schijnen te zyn Veel verwachtingen van de Britschlndische conferentie kan men onder deze omstandigheden niet koesteren en in zekeTHji zin is zy eigenlijk overbodig Immers wat voor besluiten er ook mogen worden genomen het is zoo goed als zeker dat de nationalisten zich daaraan niet houden en hun doel trachten te bereiken langs de wegen die zü zelf hebben uitgestippeld Men moet nu afwachten of de tijd Engelands vriend dan wel vyand zal ayn met andere woorden of mettertijd de ongehoorzaaflnheidabeweging doodbloedt dan wel of de nationalistische beweging zich ontwikkelt tot zoo n uitgebreide alle deelen van het groote ryk onwattende actie dat de Engelsche macht voorgoed wordt wegg t vaagd Voorspetlingem zijn natuurlijk dwaas tnaar in üngelsAd zien inmiddels valen den toestand buitengewoon donker in de oorlogsschepen in totaal meer dan 7000 man zioh eveneens tegen t aanblyiven vaTi president Irigoyen heeft yerklaard De manschappen rukken onder bevel van admiraa Stomi op De officieren hebben in n mededeeling aan de regeering bekend gemaakt dat zy t definitieve aftrifliden van president Irigoyen eischen Generaal Torres werd in het Campo de Mayo door zyn eigen ofüpiaren doodgeschoten daar hy weigerde iich by de revolutionaire beweging aan te sluiten Een later bericht zegt dat Irigoyen gevolg gevende aan de stappen van het kabinet zqn ambt aan vice lttesident Martinez heeft overgediragen die erstond de regeering aanvaairdde waarna de staat van beleg werd afgekondigd Het volk toonde zioh huiten zichzelf van opwinding toen de regeeringswisseling bekend werd Het bericht werd begroet met gesdhreeuw het fluiten van sirenes en het afsteken van vuurwerk In een gedeelte der stad werd gevochten Samenscholingen op straat zyn verbodenTe La Plata is het bij een studentendemonstratie tot ibloödigÉ botsingen gekomen tusschen demonstranten en politie waarbij talrijke personen zijn gewond Een N T A bericht fneklt nog dat decouranten naar aanleidiné van het aftredenvan Irigoyen met eixtrwladen zyn uitgekomen De nieuwe president Mdrtinez heeft evenwel een censuur op de Bprs ingesteld De telefoonverbindingen van let groote hlatt La Nancion en van al andere bladen waren merfcwaardiïferwijife plotseling alle vecbroken Jps wjit iHK ii wa aldaar sinds korten tyd een minutieus onderzoek instelt naar een partytje diamant ter waiarde van éen fcwartj millioen francs in Juni j l door een Antwerpsche diamantier Jacques Voet naar een handelaatr te Parijs een zekeren Barzardjeu verzonden iHet pakketje met edetsteenen heeft nooit zyn bestemming bereikt De heer Voet hoorde dat makelaars in diamant trachtten te Vichy die edelateenen van de hand te doen Hy begaf zich derwaarts en ontving bevestiging van een aan bieding aan verschillende juweliers Slechts een handelaar had een klein partijtje gekocht De politie stelde vast dat de rest van de vermiste diamant te Toulon was verkooht voor rekening van een makelaar te Parya Het onderzoek wordt voortgezet Liefdeadrama Twee zwaargewwiden in een treincoupé gevonden Gisteravond te kwart over acht ontdekten stationsbeambten te Colmar in een pas aangekomen trein twee jongelieden Eerst imeenden zü dat de jongelui nog sliepen doch spoedig bemerkte men dat beiden zwaar gewond warem zy werden naar het ziekenhuis overge BUI TËNLAN OSCH NIEUWS President Martinez die een aanhanger is van Irigoyen ia 44 jaar oud en geneesheer van beroep ZÜIU AMEUIKA Revolutie in Argentinië President Irögoyen afgezet Straatgevechten in Buenos Air lieuter seint uit Buenos Aires dflt Geneiraal Uriburu telegrafisch een ultimatunL aan president Irigoyen heeft gericht waarin hy zegt dat h indien de president niei onrverwijild definitief aftreedt het regeeringsgebouw zaï laten beschieten Uriburu s troepen zouden zich reeds in de nabijheid der hoofdstad i eivjnden terwjjl een groot troepencontingent dat zich in het Campo de Mayo bevindt gereed is om op te rukken in afwachting van de bevelen van Uxiburu Oe ontevredenheid over Irigoyens regime is algemeen in het leger terwy de houding der marine onzeker is Uriihuru is een neef van den oud preaident der repiïbliek van denzelfden naam Bemanning der oorlogsschepen sluit zich bij het leger aan Een later bericht meldt dat de bemanning van de in de haven liggei Maar heel kort is Martinez waarnemer voor den president geweest want reeds Zondagmorgen is Generaal José Uriburu aan het hoofd van de troepen Buenos Aires binnengerukt toegejuicht door een geestdriftige menigte en heeft hy de leiding in handen genomen De 78 jarige president Irigoyen werd gearresteerd maar later weer in vryheid gesteld Generaal Iriburu publiceerde direct na zyn optreden een manifest dat hy gevolg gevende aan den wensch van het volk en met steun van het leger en de marine het bewind in handen heeft genomen ten einde te voorkomen dat er in het land een algeheeLe ineenstorting zou komen en het aanzien der republiek in het buitenland zou worden geschaad De voorlooipige regeering waarvan deel uitmaken de conservatieve afgevaardigde Enrique Marina die als vicepremier fungeert Enrique Perez minister van Financiën Matias Sorondo minister van Oorlog Ernesto Bosch minister van Buitenlandsche 2aken en minister van Marine vice admiraal Renard wen cht de grondwet te eerbiedigen en naar een normalen Xymatis haalde de achouders op en wenkte Een dof gemompel werd onder de mannen hoorbaar Zij schuifelden naderbij een halven kring om den overmoedlgeu journalist Die keek naar Stratos Wat z u daarvan kapitein De officier die opgewonden met Elena gefluisterd had trad op hem toe U hebt mijn woord mijnheer Thavon zeide hij Laat u dat voldoende iijn Meerkan ik ook niet doen Nogmaals keken de beide mannen elkaar recht in de oogen Hier ifl de browning En Vitua reikte den ander het wapen over Die nam het aan en stak het in zijn zak U is een gentleman mijnheer Thav ai sprak hij Ik hoop dat we vrienden zullen kunnen worden al staan wij ook aan verschillende zijden Uit de tweede grot werden de muildioren gehaald Xymati s Stratos Elena en Vitus stegen in het zadel Stratos nam het dier van den laatste dien men wederom geblinddoekt had bij den teugel en de troep zette zich in beweging Xymatis reed aan de spits Geluidloos gelijk schaduwen gleden zij door de nachtelijke ravijnen De hoeven en neusgaten der muildieren wareai met doeken omwonden Zoo trokken e op geen honderd pas afstand aan het Turksche grenshuis voorbij Op Grieksehon bodem voelde men zich vrijer en werd het tempo versneld Binnen twee uur bent u verlost fluli terde Stratos Vitua toe Ik betreur het ten zeerste dat er eenige onaangename incidenten zijn voorgevallen doch het lag niet iu nujn mocht ze te vermijden Dat heb ik gezien De heer Xymatis ia mijn meerdere Ikbon soldaat u begrijpt Meerdere Ha dat was iets interessants voor den journalist Bekleedt da heer Xymatis dan een militairen rang vroeg hij zoo onschuldig mogelijk Dat u juist niet maar mijnheer Thavon vindt u met dat u meer vraagt dan ik beantwoorden kan Och neen dat vind ik niet Indienu echter vreest een indiscretie te begaan kunnen wij verder over het weer praten Of over de zakelijke vooruitzichtenvan de firma Anton Miller A Zoon wierp Elena die voor hen reed ertuaschen Vitixs lachte Nu was Peter Miller geen aardige man Elena beantwoordde zijn lach Ongetwijfeld veel aardiger dan de heer Vitus Thavon die zich met alle mogelijkemenschen en dingen benweit welke hem□iets aangaan Dat Is mijn beroep mejuffrouw waartoe ik uitverkoren werd Waarom komt u daarvoor dan niet eerlijk uit wanneer u vreemde menechen ontnioi t Dan kan men op zijn hoede zijn TTw wars beroep kon Vnen ook niet dadelijk vermoeden mejuffrouw andera wasmen allicht ook meer op zijn hoede geweest In haar donkere oogen dansten kleine duiveltjes van epot en tusschen de roode Uppen door blonken de witte tanden Ken heks uit een sprookjesboek Men moet de gelegenheid om feest te vieren nooit laten voorbijgaan mejuffrouw antwoordde Vitus met niet geheel geslaagde galanterie Werkelijk Van onder de halfgesloten oogleden gluurdo zij boosaardig naar hem Het zal mijn zuster ongetwijfeld zeer aangenaam zijn u weer te zien voegde zijeraan toe dooh ditmaal keek zij schuinsnaar den heer Apollodorua Xymatis Die werd oHjfgroen in het gezicht Zijn hand die op tafel log balde zich tot esn vuist Stratos die achter hem atond kon oen fijneh glimlach niet OTiderdrukken Men maakte aanstalten om te vertrekken Vitus moest het zioh laten welgevallen dat men hem blinddoekte Stratos zorgde daar zelf voor Verzoek den heor Thavon zijn browning af t geven beval Xymatis Ik denk er niet aan Dat is tegen de afspraak Met een nik trok Vitus den doek Van zijn oogen Xymatis had w er zijn spottenden glimlach Met mijn weten werd daar niet over gesproken zeide hij hoonend U kunt niet van ons verlangen dat wij een gewapenden tegenstander in ons huis brengen Moet ik misschien ook mijn horloge en mijn portefeuille afgeven Daar werd ookniet over geepToken behoor ook tot de menechen die niet met zieii laten spotten Xymatis waa ge a lafaard Maar ook geen dwaas Hij mat Vitus Thavon met de juiste maat Er viel geen oogenblik aan te twijfelen dat die schoot FEUILLETON Hij wenkte Stratos Deze zeide Ik geef u mijn eerewoord dat aan uw voorwaarden zal voldaan worden doch ikverlang uw eerewoord dat u gedurende dentijd dat wi de eer hebben u gastvrijheidte verleenen geen pogingen in het werftzult tellen om de buitenwereld achteronzen rug om bericht te doen toekomen noch om 1 6 vluchten of professor Martius te l evrijden Wanneer kwam Hamid P Het moest gewaagd worden Hij moest Irene spreken En zich vooral de gelegenheid tot een interview met den pro eesor niet laten ontgaan Vooruit ma ar Eerewoord tegenover eerewoord Stratos stok hem de hand toe Vituè keek den man recht in de oogen Daar waa eerlijkheid en trots in te lezen Xymatis ging weer op zijn stoel zitten en Stratos klapte in de handen De bandieten kwamen uit de andere grot te voorschijn en keken hun aanvoerders vol verwachthig aan Vitua liet aijn browning geen secMide los Eindelijk vpraciwen ook Elena Zij kwam regelrecht naar hem toe en reikte hem de hand Wwdt Tcrrolgd Dat had u zeker niet kunnen denken mijnheer Peter MUler dat wij elkaar zoospoedig zouden weerzien