Goudsche Courant, maandag 29 september 1930

ff 17493 Dinsdag 30 Saptember 1930 09a Jaargan g De Vol ken bonda vergade ring zal morgen uiterlijk Vrydag gesloten worden Blykens berichten uit Geneve besloot gisteren de vierde commissie csgj crediet van 20 000 francs te verleenen aan di commis gjë voor het onderzoek van het plan van Briand Voorts heeft zy een crediet van 100 000 francs toegestaan voor het door BritschIndië met steun van Kngeland gevraagde onderzoek naar de oorzaken van de internationale economisch J malaise De tweeds commissie onder voorzitterschap van dm heer Colijn heeft naar de telegraaf agentschappen melden Maandagmorgen haar beraadslagingen ovfr den economischen arbeid van den Volkenbond beëindigd iHet rapport over Jien arbeid en de daaruit voortvloeiende moties niet minder dan negentien werd goedgekeurd nadat er in het rapport eenige kleine wijzigingen waren aangebracht ten elfide re tening te houden met de reserves Vfln Engeland en de dominions tegen de instellmg van een preferentieele behandeling ten gunste van Europeesch graan De commissie nam een uitvoerige resolutie aan waarin op den voorgrond wordt gesteld dat met het oog op de economische crisis die thans in de geheele wereldheerscht het nog noodzakelijker en dringender dan ooit is voort te gaan met de t vorig jaar begonnen gemeenachappelykeinternationale actie en dat deze zonder verzuim en met energie moet worden voortgeaet w 1 êraidTle noemt dSlTir punt opT waaromtrent zy wenschen uitspreekt Wy laten hier de voornaamste volgen De handelsconventie van 24 Maart van dit jaar moet door een zoo groot mogelijk aantal Staten in werking worden gesttiiJ Het economisch comité moet in de zitting van October uitwerken concrete voorstelten die den Volkenbotidsraad in staat moeten stellen de geleidelijke verwezenlijking van het program van de toekomstige economische onderhandelingen vast te stellen door de conferentie van Maart van S jaar ten uitvoer te brengen De Volkenbondsvergadering verklaAt zich niet te willen uitspreken over de kwestie van preferentieele rechten opgeworpen door de conferentie van Warschau dorfh stelt vast dat de voorstellen van de conferentie van Warschau vallen binnen het algemeen program van de organisatie der Europeesche actie en binnen het kader van het protocol der toekomstige economische onderhandelingen Het economisch Volkenbondscomité moet bestudeeren met de medewerking van deskundigen uit de in het bijzonder bij de kwestie belanghebbende landen de meest begunatigingsclau le met het doel dat de Volkenbondsraad telgelegener tyd hierover een regeeringsconfel entie zal bijeenroepen De Stille Wachters Oorspronkelijke roman door HERM N V d VOORT fi Nadruk verboden Dit op zichzelf vrijwel onbet ekend incident veroorzaakte echter een zékere opschudding hij de twee mannen De lange Btrekto met een gemompel von verrassing de hwid er naar uit doch Carew die nu zijnverliPB beinwkte wa hem voor Bliksemsnel grioflt zijn hand het papier voor de vin per van den ander weg Bij die onverhoed piip beweging kwam z n hoofd eehter tamelijk onKaeht met s mans Behoudere in bot Dg Pardon zei hij begrijpend dat hij oen Wiik figuur eloeg He papier bevat twü Pj gpwiehtige aantcekeningen vcrunteehnUlig datirotn mijn haast bij t oprapen Een scherpe blik uiLde zwarte oogen trof De schuld is geheel aan mijn kant was in onberispelijk Fransch gegeven antiroerd ik waa wel wat al te vlug Maar H u ik waa eeiigezina Verrast omdat ik nde dat het document dat u liet vallen bekend voorkwam N V Utrechtsche Hypotheekbank Pandbriewen f S4 000A00 H H Aannemers maakt gebruik van de De BANK stelt beschikbaar Begrootingsstaten 4I2 lo Pandbrieven a lOO i BEURSKOERS in stukken van f 1000 f 500 en f 100 Gedetailleerde berekeningataat van onkosten voor Uwe inschrijvingen Verkrijgbaar al of niet met losse inlegvellen De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Prijs per vel 10 cent bij SO stuks 7 cent per vel bij 100 stuks B cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON OOUDA Ivbilt 0 bilt n SPECIAAL PIINLOOZB BBHANDÉLINa Betaling dclgcwcnjcht la l2 niBBndcIl luclic termltnea ook va r ZlekcafoodsledcB Bureau v Tandheelkuadige Middeostandfl Verzekcrias Adm G DEWAARD Van Heusdestr 13b TELEFOON 30OI3 Iramllla t IS 16 a 17 Geopcad van 9 1 ca 7 9 atv Agcatachappca MiHOUar I REINDERS J Fluwstlinslngil tQ3 ÖDuda L 1 DORP Vlamingttr 50 Ooidi B DORP Noordkadl 17S VRAAC ONIi AFDBEUNO RHCIjAM Da NIBUWB yOÏË J MAYOHWAIfSCMOT L Waddjnxvsin X BillDElllie GEIEEl IE GOODl SANGUINOSE Zuiv p plantaardio Toaioum BRONCHITIS Hoitt Asthma Snelle verlichting en genezing door nieuwe geneesmiddelen uit plaiH asjttracteu blykend uit votffend attest 4k ben met Uw beihand Lui sedert 6 dagen begomwn ik hoest minderi hual vrijer adem et oei iny krachtiger Toch beu ik zeer CLixttLg aangetast want ik heb myn beroe p op last var 3 geneeaheeren moet n opgeven De mjnste beweging was m veii oden dio 3h in die v jf dagen ben ik een geheel ander menscb geworden D te Seraing België Vraagt circulaire met bewijzen aan den ditrinder dezer geneesmiddelen zelf den dokter in de medicyneji G DAMMAN aan dé firma J H I SNAiBUJé afd P 85 Groote Markt 7 Rotterdam VERZOEKE DE ZIEKTE DUIDfi UKAAN TE GEVEN want er ia eu a ialebrochure voor Uw ziekte y B een ongeëvenaarde bron van kracht en energie voor ieder die geestesarbeid te verrichten h eft onverschillig an welken aard De SANGUINOSE verhoogt de werkkracht van den gezonden mensch en geeft aan aMe oververmoeiden en uitgeputten de verloren zenuwkrachh terug SANGUINOSE kost Per fl ƒ 2 de 6 a ƒ 11 12 fl f 21 Verkrijgbaar by Apothekers en Drogisten VAN DAM Co 30 De Kiemerstraat 2c 4 Den Haag jf üllllililllllllHllllllllllllllllllilllMlllllIl iJiMiiniiiNimimii flnderberg De aperitief by uitnemendheid bevordert de spijsvertering en behoedt U tegen maagstoornissen Overal verkrijgbaar IQirSdioaiicnaottd H UiTderberg Albreohi Rhelnbarg Rhid Oultschland Onnmlslaaar In elk long hciisgezin I 10 DKUK Dr J E ALBERTS Ontstaan Ontwikkeling en Geboorte van den Mensch Ui van GEBR GRAAUWs Uitg Mü en Boekh te A dam SINGEL 80 Tel 46460 Post glro 70310 13en deirelük en eerlijk werk dat allin aanataandei m i ler en vader vroedvrouwen onderwijzera en onderwijzereaiten van veel nut zal ïljB Groote zorg is gedragen om de bedoelde zilken te bespreken wetenschappeHik enl opulair maar ook met de uiterst kicstlihejcl zoodat het bock kan worden iresteld m handen van algemeen ontwikkelde IcekenJ van verloofden gehuwden aanstaandevroedvrouwen studenten van verschillende Hcultelten onderwijzer onderwijzeressen A en anderen I Gebojiden in Prachtland priis ƒ A f franco door gehAl Nederland Betaalbaar in Maandelijkachc termijnen van ƒ I of meer naar verkiezing T Het complete werk wordt direct na ontvangst van onderstaand beatelbiljet toegezonden GOllDSCHE COURANT BESTKLBILJET Ondergeleekende wenscht van GEBR GRAAUWs Uitg Mij en Boekhandel t Amsterdam Singel O tnod te ontvangen en te bptalen in maandelyksohe termynen van ƒ 1 ex ALBERTS Ontstaan Ontwikkeling en Geboorte van den Menwh gebonden in prachtband voor den pri 8 van ƒ 6 NAAM WOONPLAATS S V P invqllan welk bedraar per maand betaald sal worden Nieuwe Schouwburg Gouda Concert V op WOENSDAG 1 OCTOBER 1930 des avonds te 8 nur door het Bekende A V R O Orkest onder leiding van Nico Treep De populaire Directeur van de A VR O de heer WILLEM VOGT zal dien avond het woord voeren V PlaAt3bespreWng en Kaartverkoop voor LUISTERVINKEN en HUNNE HUISGENOOTEN op vertoon van Luistei vinkenkaart op MAANDAG 29 SEPTEMBER des avonds 8 uur en voor NIETLUISTERVINKEN op DINSDAG 30 SEPTEMBER eveneens te 8 uur in de Sociëteit Ons Genoesresn Prijzen der plaatsen Loge Stalles en Frontbalcon ƒ 2 lieden S O G ƒ 1 50 Balcon ƒ 1 25 en Galery ƒ 0 60 plus rechten HP Ge vindt letterlijl alles wat ge weteti wilt in de Goudsche Vraagbaak Dat blijkt wel uit de inhoudsopgaaf hieronder Maar weet ge ook wel dat in deze nieuwe MMBM uitgaaf ook te vinden zijn mm Êm de gegevens omtrent de aanslagen In de Gemeentelijke Inkomstenbelasting 1928 1929 En de Vermogensbelasting I 28 I929 Schaf U vooral deze nieuwe uitgaaf aan VB INHOUD Abattoir Advocaten en Procureurs Algemeen en Soc Zaken Ambachtsavondschoot Apothekers Arbeid Adelt Arbeidsbeurs Archief Arbeidsinspectie Arbeidsrecht Armenzorg Autobusdiensten Stadsverkeer Autobuadiensten naar elders Autoverhuurinrichtingen Bankinatellingen Belïalingen Begraving Begraafplaatsen Belastingen Belastingen Openbare makelijkheden Bestedelingenhuia Bevolking Bevolkingsregister Bezieri waardiéheden Bewaarscholen Bewys van goed gedrag Bewys van onvermogen Bewya vanNederlanderschap Biljartclubs Bioscopen Bioscoopcommissie BootdiensteD Bouw en Woningtoezicht Brandweer Brievenbussen Burgemeester i Burgerlijke Stand Buslichting Byzondere Scholen Commissie van Bystand Commissie voor de Veemarkt Consultatiebureau voor T B C bestryding Consultatie bureau voor Zuigelingen Dagbladen Deurwaarders Diaconieën Doktoren Huisartsen Doktoren Specialisten Dooden van huisdieren Drogisten Echtscheiding Eerste Hulp by Ongelukken Electriciteit en Gas Financien afdeelmg Financien comm voor de Geboorte aangifte Geiiieenteapotheek Gemeen te be trekkingen Openbare Gemeente In komstenbelaating Gemeen teLichtfabrieken Gemeente ontvanger Gemeenteraad GemeenteSecretarie Gemeentewerken Gevangenen Ned Gen tot verbet van Gezondheidscommissie Gezondheidskoloniën Ver van Goudsche Librye Goudsche Waterleiding Groene Kruis Groote Kerk Gymnasium Stedelijk Handelsavondschool Gemeentelijke Haiidelsre gister Havendienst Hoffmansgesticht Hooger onderwys Hoogheemraadschap Rijnland Huisvlytschool Huisaorg Hulpbetoon Huwelüks aangifte Inkomstenbelasting Inrichtingen en Instellingenv Ontspanning en Ontwikkeling Inspecteur Lager Onderwys Instellingen vanWeldadigheid Instituut voor Arbeideraontwikkeling Invalid teitswet Invoerrechten en Accynzen Iterson Ziekenhuis Van Kaaswaag Kalender 1930 löyi Kamer van Koophandel en Fabrieken Kantongerecht Kegelclubs Kerkgenootschappen Kerkelyke Ciezindten Kerkelyke Vereenigingen Keuringsdienstvan Waren Kiesvereenigingen Kindervoeding Koepokinenting Lager OnderA ija Landbouwvereenigingen Landstorm Land en Tuinbouw ongevallenwet Leerplicht Legaliseeren van Handteekeningen Mailverzending Makelaars Beëedigde Marktwezen Markten Middelbaar Onderwys Monumenten Museum van Oudheden Mie zie kgezel schappen Muziekschool Stads Natuurkundig Genootschap Nijverheidsschool Notarissen Nut van t Algemeen Nutsspaarbank Onderwijs Onderwijsinrichtingen Onderwijs vereenigingen Openbaar Slachthuis Openbare Leeszaal Ongevallenwet Uitvoering Ontamettingadjenst Oude Vrouwenhuis Oude Mannenhuis Ouderdomsrente Üudtjrdomsverzekermg Vrijwillige Overly den aangifte Paspoorten Pensioenen Pensioenfonds Personeelszaken Poliklimeken Politie Poiitlevarordening Uit de Postkantoor Gouda Provmciale Waterstaat Raad van Arbeid Hedacteur Secretarie Registratie en Domeinen lleisvereenigingen Reinigingsdienst Rente be rekening Ryks Hoogere Burgerschool Ryksproef station Klei en Aardewerkindustrie Ryksveldwacht Ryks Waterstaat Ryks Zuivelconsulent Rijnland Roode Kruis R K Vereenigmgen Schaakclub Schoolverzuim Comm V Schouwburg Scholen Schoolgeld Schoonheidacommisaie Schutten StortJngs en Ophaaldienst Secretaris Gemeente Slachthuis Sociale Aangelegenheden Soepcommissie Sociëteiten Sonnevanck Spaarbanken Sportterreinen Sportvereenigingen Staatslotery Stadhuis Stedel Muziekkorps Stedel Zweminrichting Stichtingen Stoombootdiensten St Janskerk St Joseph Paviljoen Strafvcrordeningen Commissie Stratenlyat Successie Tandartsen Tehuizen Gemeentelyke en anders Tehuis voor Israëlieten Centr Telegraaf Openstelling Telefoon OpenateUing Tesselschade Tooneelvereeni i igen Typografische Studiekring Tuberculosebestryding Uitstapjes Varkenswaag Veemarkt Commissie Vereenigingen van Handel Industrie en Verzekeringswezen Vereenigingen Algem Vereenigingen Landen Tuinbouw Vereenigingen op Onderwijsgebied Verzekerings Maatschappyen Verkiezingen Verkeersmiddelen Vereertijyng tot Steun Vermogensbelasting Volksbadhuia Volksbibliotheell Nuts Vlitksbond tegen Drankmisbruik Volksgaarkeuken Volksonderwijs Volksuniversiteiv Vrachtvervoer Vreemdelingenverkeer Vryw Ouderdomsverzekering V O V Vuilnis ophalen Waag Waterleiding Watersport Weeshuiien Weldadigheidsvereenigingen en instellingen Werkinrichting Wethouders Wijkverpleging Woningbedryf Comra IJsclub Goudsche IJsbond Zuid Holl Zangvereenigingen Zegel Zendingsgenootschappen Ziekenfondsen Ziekenhuizen Ziekenhuiaverpleging Zuigehngenzorg Zweminrichting Sted Prils f 0 2S In eiken boekhandel en b i de uitgevers A BRINKMAN ZOON Markt 31 Goud VEREENI6ING VOOR FACULTATIIVE LIJKVERBRANDING niicmingenDiaaen en tarieven en Vo vraag verkrijgbaar bij den Afdeelinga Secretaris den heer Mr A A J Rijisen Kleiweg 34 Gouc Inlichtingenbladen en Tarieven en Voorwaarden op schriftelijke aan ilinga Sei Gouda 20 wmm wmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER RJ EUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon enFeest dagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaaï ƒ 2 6 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 per week 22 cent overal waar de besorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 met Zondagsblad ƒ 8 Abonnementen worden dagel ks aangenomen aas ona Baresa HARKT 81 GOUDA bg onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z n d elgks geopend van 6 nur Administratie Telef Il re 82 Redactie Telef 83 Postrekening 48400 AJDVEBTENTIEPRUSi Uit Gouda en omatnken bebeoivnd tot den beiorgkzlnc 1 fi regels IJO eite reg£l meer ƒ 0 2fi Van buiten Gonda en dm bexorgkriiifft X 5 regels ƒ 1 66 elke regal meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdaptommer 20 bijslag op den pr s Liefdadixfaeida advertentUbi de belft van den pr a INGEZONDEN HEDEDEEUNGEN 1 4 refels 2 26 elke Bsfel meer ƒ O M Op de Toorpagine 50 hoog r Gewone advertentiën en ingezonden aededeelinfen btf eontnct tot zeer geredooeerden prtjs Groote letters en randan worden berekend naar pUatsruimte Advertentiën kunnen irorden ingezonden door tniscbeuomat ran oliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten djutcs vóór de p laatai n g aan het Bureau i n ingekomen teneinde van opname Teraekenl te iQs 0e Volksnbond en de economische quaestiee Dd arbeid van de tweede commissie De heer Coiyn gehuldigd zienigheid Amerika in de latere jaren in rijke mate van welvaart heeft genoten en dat de schenker zelf gezegend is met wereldsche goederen De schenker voelt zich met vele banden gebonden aan zlJn geboorteland en hij wil zyn bewondering toonen van hetgeen Groot Brittannië heeft gepresteerd Baldwin lord Macmillan sir James Iroine sir Josiah Stamp en John Buchan zy n trustpes en Thomas Jones de vroegere kabinetssecretaris is secretaris van het fonds dét Pilgrim trust zal worden genoemd Harkness heeft vroeger vele edelmoedige giften aan Britsche en Amerikaansche instellingen vooral onderwij s instituten gedaan Hoewel er geen bepaald cyfer wordt genoemd wordt gemeld dat de schenking verscheidene millioenen groot is Baldwin s aftreden tegengesproken De geruchten dat Stanley Baldwin voornemens is af teKreden als leider van de conservatieve party worden officieel tegengesproken PKANKRUK De affaire Hanau Een accoord met de schuldeischers Een vergadering van schuldeiachers van de Gazette du Franc heeft madame Hanau een accoord toegestaan De curator verklaart in zy n rapport dat het actief 37 het passief 120 millioen francs beloop Madame Hanau beweerde echter dat de ttte du Ëxauc tUH it faiUl vi g weest doch hot slachtoffer van intriges is geworden Het accoord van madame Hanau komt hierop neer dat zy de aanspraken der schuldeischers tot 100 in baar zal voldoen n i 20 na beve stiging van het voorstel tot een compromis de reat in termynen over een tijdsverloop van vier jaar Madame Hanau ziet af van haar eigen aanspraken als schuldeiacheres welke op 29 B millioen franca werden geschat Zy en haar vroegere echtgenoot Lazare Block zien ook af van hun particuliere vermogen ten beloope van naar schatting 7 millioen fra Twee banken een Fransche en een Belgische hebben zich voar het compromis borg gesteld BELGIË De straf van deCftosa De verontwaardiging der Italiaansche pers In verband met de straf die De Rosa de man van den aanslag op den kroonprins va Italië te Brussel heeft gekregen is het van belang te weten schryft Het Laatste Nieuws dat miaord met voorbedachten rade door de Belgische wet met den dood wordl gestraft en poging tot moord met levenslangen dwangarbeid Indien de jury en het Hof verzachtende omstandigheden in aanmerking nemen kan deze laatste straf ech welker schrijvers partij lOor of tegen beklaagden kiezen en trach eigi op de be sli sing van de rechtbank invloed te oefenen De eene briefschrijver veriekert b v dat de drie beklaagden vrjjgesprtften moeten worden een ander dat de rechters zich toch niet moeten laten bepraten Op een der brieven staat bovenaan een Hakenkreuz en de atelier verklaart dat ik Wykbaar een Jood ben dat het derhalve een eereplicht i s om myn voorzitterschap ten funste van Adolf Hitler neer te leggen Onze drukke weikzaamheden worden nog grootcr gemaaki daar de brieven toch ten minste moeten worden gelezen Zy bewijzen hoe gèheeï subjectief en vooringenomen een groot dc l van het publiek zich beteont Voorra wyst spr er op dat hij zoowef a s de overige rechters boven het partijwezen staan Volgens de wet moet de rechtbank naar haar vrije overtuiging iseslifisen Hy verzoekt ten slotte aan het publiek om geen brieven meer aan hem te schrijven daar dfl doelloos is Het Duitsch Regeeringsprogramnta Hindenburg laf er zich waarschyniijk mee vereenigen Het Rükskabinet ia voor den laatstenkeer byeengekohien ter bespreking van hetregeeringsprogram De beraadslagingen over den inhoud zyn daarmede beëindigd Rijkakanselier Briining zal zich nadat morgen nog enkele politieke kwesties behandeld zijn naar den president der republiekbegeven met wien hy een bespreking zul hebben over de in het kabinet gevoei de gedachtenwisselingen fn regaerlTHrskrlnglur tWlara gwibml dat von Hindenburg zich met het progrant zal vereenigen en Briining de noodige volmachten zal verstrekken Hierna zal Bruning zich met de partijen van den Rijksdag in verbinding stellen ten aanzien van de aanneming of verwerping van het program Onderhandelingen over détails of eventueeie wijzigingen in het srogram worden echtt r niet overwogen Zdbala de zaken er thanr voor staan wordt an den Rijksdag louicr aanneming zonder wyzigingen verlangd ENGELAND Millioenen Bchenking Gift van den Amerïkaanachen miliionnair Harkness aan Engeland In een brief aan de Times deelt Baldwin mede dat Edward Harknss de Amerikaansche milionnair in handen van trustees een groote som geld heeft geplaatst welke bestemd is om te worden gebruikt ten bate van GrootBrittannië In den brief wordt er op gewezen dat allen erkennen dat Groot Brittannië in den grooten oorlog zijn jnkomaten rykelyk besteedde in het alglm n belang en in de jaren die er sedeVt de sluiting van den vrede verliepen eervW en zonder klagen de lasten droeg welke oe moeilijkheden voor zijn volk hebben vergroot Voorts wordt gezegd dat door goedertierenheid der Voor ter worden verminderd of worden gewijzigd in opsluiting of gevangenisstraf van tenminste drie jaar De Volkensbondsvergadering vaststellend dat de vormen van dumping ernstige economische gevolgen hebben wanneer zy begunstigd worden door ee politiek van de regeeringen zelf drukt den wensch uit dat zoo spoedig mogely k en binnen het kader van de toekomstige economit che onderhandelingen worde voortgezet de bestudeering van een gemeenschappelijke actie niet slechts met betrekking tot de verschillende vormen van indirect protectionisme doch ook met betrekking tot dumping in alle vormen Aangezien de conventie Colyn voor de afschaffing der in en uitvoerverboden ofschoon door vele Staten geratificeerd niet in werking kon treden spreekt de Volkenbondsvergadering den wensch uit dat de Staten niet zullen terugkomen op hun beslissing om in ieder geval ook al is de conventie niet in werking getreden toch pogingen doen voor het verdwijne van de in en uitvoerverboden een der voornaamste hinderpalen voor het vrye goederenverkeer Het economisch Volkenbondscomité moet bestudeeren de mogelijkheid van jaarlijksche economische conferenties van ministers van Haadel De Volkenbondsvergadering besluit tot het instellen van een internationale studie omtrent de oorzaak van de tegenwoordige depressie en daarbij in het bijzonder aandacht te schenken aan de landbouwcrisis wensch uit dat daarbij ook zal worden rekening gehouden met het vraagstuk der fwerkelooaheid en dat de studie van het Internationaal Arbeidsbureau daarbij in overweging zal komen De Volkenbondsvergadering hoopt dat na afloop van deze studie het mogely k zal ziJn een internationale maatregel te treffen omtrent verschillende zyden van deze kwestie ook met betrekking tot het vraagstuk van de verdeeling der grondstoffen Nadat de heer Colijn onder luid applaus den aftredenden directeur der economische afdeeling sir Arthur Salter bedankt had voor zijn uitnemende diensten gedurende tien jaren huldigde de heer von Rheinbaben uit aller naam den heer Colyn voor zy n zaakkundige leiding en zijn goed humeur UITENLANPSCHNlÉÜWSr DUÏTSCHLAND Groote belangstelling bij het hoogverraadproces te Leipzig Lastige inmenging van het publiek By het begin van den vijfden dag van het hoogverraadproces tegen de drie ry ksweerofficieren legt voorzitter dr Baumgartai de volgende verklaring af Uit het publiek ontvang ik dagelijks met of zonder vermelding van 4 afzender een bundel brieven Het Hof heeft De Rosa laten genieten van verzEu htende omstandigheden omdat flü nog molt waa veroordeeld Ook omdat er ten slotte geen slachtoffer is gevallen Daar De Rosa tot vyf jaar opsluiting is veroordeeld kan hy ingevolge de wet op de voorloopige invrijheidstelling na het derde van zijn straf dus na 20 maanden in voorwaardelijke vryheid gesteld worden Dit moet worden gerekend van den dag zyner aanhouding af Sommigen meenen dat de tyd die door een veroordeelde in de gevangenis is doorgebracht vóór zyn veroordeeling dubbel telt Dit is een vergissing Men vergist zich over t algemeen omdat een dergeiyk stelsel in Frankrijk van kracht is Italië ontevreden over het vonnia tegen De Rosa Naar de Times meldt zijn de Italiaanschebladen verontwaardigd over de h i lichtestraf die De Rosa heeft gekregen De verklaring dat De Rosa geen medeplichtigenzou hebben wordt naar men meent directweerlegd door de aanwezigheid van getuigen zooals Nitti en Salvemini en anderevooraanstaande antifascisten en de uitspraak wordt door enkele bladen beschouwdals een blijk van de macht van de vrymetselaars In België BINNENLAND Instelling van een Wegneraad Werkzaamheden van de TaUeticom missie Het Tweede Kauteilid der h er I H J Vus hteft aan den minister von Waterstaat de vlogendo vragen gesteld Ie liet den ininLster bekend dat het leitj Jut de adviezen der Uijkawegcncouuiuaslf niet worden overgelegd aan de Kamera dfer tit tbt n Generaal uadeelen luët zicli meebrengt Acht cte minister het niet gewenacht die ttdviezeai tot haar redit te doen komen door de uutt clluig van eou Wegeniaud die Ue lUjkdwegenconimissie en do W geneoniniissie van den liykswaterstaat zid vervangen en waardoor dua adviea zal worden uitgebracht 1h het den minister bekend dat deTol lenconuuiseiü nog jujet tot sictiviteit is gekouieu t ii gevot v d Outatandiglieid dat oudauks den vaaftgesteldeu begrootingapost de mmister vtoi Financien geen gelden ter btisuliikkiug telt van genoemde commisiBie f y Wit de mmister zorg dragen datdewemziutintieden der Tollencomniis ie voortgang kuimem hebben De ex kroonprina van Duitschland De gewezen Duit ehen kroonprine heeft zich gisteren uit Berlijn naar Doorn begeven om een bezoek tu brengen aau zyn vader Dam zult u zich toch wel in vergissen antwoordde Carew koe het komt mi vrijwel onmogelijk voor dat mijn aanteekeningen u bekend kunnen zijn Dat ben ik met u eene antwoordde de vreemdcling maar in den toon waarop hijdeze woorden sprak meende Carew iets spottende op fe merken Maap neen dat zou n t u Iijk wel verbeelding zijn Wat konden deze twee vreemdelingen die hij nu voor het eerst van zijn leven zag afweten van zijngeheim waarvoor hij dien roekeloozen tocht door de woestijn had ondernomen welkehem bijna het levert had gekost Hij wierp een onruBtigen blik op zijn beide medereiziBprR maar dezen hadden h reeds von hem afgewend en waren weer in een levendig gesprek gewikkeld Doch wannee r Carew zich afwendde en naar buiten keek sloegen ze hem tersluikt scherp gade zonder evenwel hun gesprek te onderbreken zoodat t voorwerp hunner belangstelling er niets vBin bemerkH dat hij bespied werd Tooh voelde hij zich opgeludht toen ze op het voegende tation met een korten groet den trein verlieten Zijn gedrukte stemming was er echter niet beter op geworden doch eJi paar uren later op K boot verdreef dp zoele zeewind zijn somberheid al spoedig En ook aan het incident met de heide vreemdelingen daclit hjj niet meer Eenigo dagen later zette Carew na een voorspoedige zeereis te Mareeüle voet aan wal Onmiddellijk nam hij de gereedataande express naar Parijfl waar hij het zich in een Iste klasee ooupé gemakkelijk maakte Met de belangstelling van den zakenman die langen tijd buit zijn aaken geleefd heeft vouwde hij de aan den spoorwegboekhandel gekochte courajit open en ging nauwkeurig de beursnot O ringea na Toen aldus zijn zak en belangsteil ing l evr6digd wae zor ht hij naar de rubriek Buitenlandach Nieuws waarbij hem plotseling een bericht onde het oog kwam dat hem een kreet van mtateltfnis ontlokte Onder het hoofd Pineneieele debacle te Londen las hij Naar wij uit betrouwbare bron vernemen heeift de bekende bankier Sir H Carew suroeance van betaling aangevraagd Een bankroet schijnt onvermijdelijk Do oorzaak van den val van dit aloude solide bankiershuis moet te wijten zijn aan n ongesteldheid die den ouden hee r CareW eenige weken achtereen non het ziekbed gekluisterd hield waardoor hij hiet bij machte was zich met zijn uitgebreide zaken t © bemoeien en verplicht was dez over te laten nan pen plaatsvervanger Arthur Smith Naar verluidt moet deze hrertop eigen initiatief gewaagde ppeculatiea hebben ondernomen in verband waarmede de naam genoemd wordt van Charles Rouvain een baukier uit Parija De piaatavervanger Arthur Smith ia voortvluchtig en de jii stitie stelt naar hem eenonderzoek in Mf DoodsbWk liet Carew de CouTai Lkken Zijn vader de trotsche alom gea Bt bankier ftmadeüjk bankroet flK Kreunend vie htj achterover in BBktmsens en zacht kwam het nla een marlkré t over zijn lippen O vader I Eki dan zijn arme moeder Hoe zou die zich onder den sla houdeuP Dfl jongeman bemerkte dat eenige niedereizigera hem meewarig aanstaarden en mei moeite beheorachte hij zieJi De menachen behoefden niet aan hem te zien dat htóiu een der verschrikkely kste elagen was toegebracht die een man in zij leven kan ontvangen Met trillende Vingers streek hij de courant weer lad en las het ongel uka be richt nog veiiö Over Een klaps krct g hij een schok Charles Rouvain Rouvain uiompelde hij waar eh ik dien naam meer gehoord Ah nu ben ik ör Het ia de naam van dien avonturier dip Joan s hropr in zijn macht Iwïeft Wat kan hij met bet ongeluk van mijn vader to maken hebben Wacht meneer Rouvain er verschijnt onverwacht nog een Henry Carew ten tooneele doch ditmaal geeit zWakke oude man Met het oplaaien van zijn woede kwam Carcw a oude geestkracht weer terug en ilaarniftde de hoop Ais hij zijn vader eena k Mi redden Dio gedachte Het hem niet los en in de lange zijgang van den wagon he n en wf iT loopend berekende hij zijn kansen Het kapitaal waarover hijzelf op het oogenblik kon beschikken bedroeg ongeveer drie Hiillioen francs Dat wasT bij den hui igen koers ongeveer iertigduizpnd pond Een geringe Bom teg novoT de speculatieve verliezen van sir Henry Carew s bank één Vet olie op een woelige zee Het courantenbericht vermelde niet hoe groot de verliezen waren en door dwi jarenlangen onmin met zijn vader wiflt Care ook niet hoe groot zijn reaervekapitaal waa Maar het moett geprobeerd worden Li er Die wat weten fpraten niet Zij die pratenj weien niets Daarom zwijgt een wijze meest zelf straataBOi dan zijn vader onteerd en niiHschien wel met het gerecht en de gevangenis bedreigd werd FEUILLETON De Lfevangeuifjl Het klamme zweet kwam hem op het voorhoofd Hij moest e Ji oplosHiiig vinden Maar ho Mogelijk zou zijn vader mat dertigduizeiid pond zijn hordnekk4fflt eredit niren voorlo ipig tevreden kunnen Bfellen Maar daarna Eensklaps greep hij naar de plaat waar hij het document bewaarde dat profeswr I roiix hem had gegeven en hij dacht aan de woorden die de oude archaeoloog tot hem had gesproken Tracht den graftempel te vinden Henrji en de gelK ele wetenschappelijke wereld zal je daarvoor dankbaar zijn Bovendien zal het je rijk maken Gftanie ging ik zelf maar ik men e jn oude man Jij daaH utegen l ciit jong bezit kracht en moed vom jou Is er kans van slagen Maar begnjp me goed jongen Tk wil geen preasie op je uitoefenen want het is een levensge vaarlijke onderneming J Dit was de reddingagordel waaraan de jongeman zich vastklamte Hij zou voor de twci de maal den tocht naar de verlorem bergen ondernemen maar dan beter voor de moeilijke reis waarvan hij de gevaren kende uitgerust en met den heiUgMi wil om te slagen en zoo de eer zijns vaders te redden of om te komen Nu zijn plannen eenmaal vaatstondwi hunkerde hij er naar Parijs te bereiken om aanstonds aan de uitvoering ervan te kunnen beginn De trein wob Lyon r eeds gepasseerd ensnelde nu met onverminderde vaart op Chalonö toe Wordt vervolgd