Goudsche Courant, maandag 6 oktober 1930

o 17499 Bij het begin van het herfstseizoen als de algemecne belangstelling voor het werken In huls weer levendig wordt is er wel geen me6r loo nender en daarbij aangenamer bezigheid voor jong en oud voor mannen en vrouwen als Juist het breien op de WIkuna als huiswerk voor ons of particulieren en famillegebruik Bovendien is het werk gemakkelijk vereischt om te leeren geen persoonlijke aanwijzingen en kan het geheele aar door uitge oefend worden De grootte van de dagelijksche verdienste hangt geheel af van den tijd dien U aan het breien besteedt aU mede persoonhjke handigheid Bij een werktijd van een dag kan een dozijn paar kousen of sokken op een Wikuna gebreid worden waarvoor wij f 3 50 betalen Het Is hier niet de plaats U alles uitvoerig mede te deelen verlangt daarom onze geïU uitvoerige prospectus met condities welke wi U gratis en franco toezenden N V tot Productie van gebreide goederen als huiswerk met Brelmachines WIKUNA icn Ftederiksplein 6 8 Amsterdam C Afd Éiiftiid AhiMÉ é i É è É É É i É É ft een middel van wetensc Tap § pelllke umenilelllni dal del ileiuelilemen dnodl en de huM I geneeiL Een proelflacoD aal U 1 overtulpn I Door het verbindend worden der eenige uitdeelingslijst is het faillissement van JAC VAN OS veehouder te Haastrecht geëindijd Mr R RENSMA 11 curator GOUDA 4 October 1930 SANOUINOSE uil Kpuidan baraid Zulv i planlaardia varal pklna mld l l Voor allen die zich zwak rn lusteloos gevoelen die spoedig vermoeid zun lijden aan slepende maagcatarh en slechte spijsvertering die uitgeput zijn tengevolge van lichamelÜke of geestelijke vermoeienis last hebben van slapeloosheid hoofdpijn duizeligheid pijn in rug óf lenden is de SIIMGUIHOSE het aangewezen middel Sanguinose verrijkt heel spoedig het bloed en geeft daardoor nieuwe kracht aan de uitgeputte organen geeft een gezonden eetlust veroorzaakt eene algeheele ievensopgewektheid Prüs per flesch ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Verkrygbaar by Apothefeers en Drogisten VAN DAM Co SOi De Riemerstraat 2c 4 Den Haag m 99 Jaapgang Dinsdag 7 O ber 1930 eODMHPÖIMlVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz AOVERTENTIEPRUS Uit Gouda en omitreken behooruule tot den besorfkrinf i B regels ƒ 1 S0 elke regel meer 0 25 Van boiten Gouda en den bexonrtoing 1 6 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdaf ummer 20 bijslag op d prIjs Liefdadigheida dvertenti n de helft van den pr i INGEZONDEN B1£PEDE£UNG£N 1 4 regeli ƒ 2 16 elke Degel meer ƒ 0 60 Op de voorpagine m booger Gewone advertenUën en ingeïonden mededeelingen bü contract tot xeer geiodiwterden pr s Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Adverlenüën kunnen worden ingezonden door tueacheukonut van aoUede Boelibandftlaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daagg vóór de plaataJng aan het bureau z n ingekomen teneinde van opniune venakerd t iHu Dit blad verschijnt dageli j ks behalve opZon enFeestdag en ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 ner week 17 ia i i per kwartaal ƒ 2J0 per week 22 cenWe w L Wrlf V ZJ Ö Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 met ZoadagaWad fsO suchiadt ö oïra s r rpe r Sï r sa BerSe T l er8rpSetï Kl TeW Interc 82 Een Telefunken Radiotoestel voor oiochts I 130 Ongeëvenaard in weergave en prijs wordt U gedemonstreerd bij J F W TURION LANGE TIENDEWEG 24 GOUDA ÏELEFOON No 326 TELEFUNKEN SERVICE STATION 50 Reclame Aanbieding 2 fauteuils en 4 stoelen met leer f 22 2 fauteuils en 4 stoelen met rugbekleeding f 31 4 Eileen stoelen met los j aam f 30 Alle meubelen worden onder garantie verlcocht B BELONJE 30 ACHTER DE VISCHMARKT 22 Gouda wormolle verdrijven spoel made en maagwormen zoowel bij volwassenen als bij kinderen Wormpoeders f 0 85 per doos Wormolie f 0 85 perflacoo Overal verkrijgfa bij Apothekersen Drogisten 30 I Oogen als tnolensteeneti Door eenigen Ujd Sanatogen te gebrul ken zult ge echter die zenuwzwakte en haar gevolgen geheel overwinnen Sanatogen bevat immers juist die stollen phosphorus en geconcentreerd melkeiwit waaruit de zenuwen dat wonderlijke maken wat wij kracht noemen Sanatogen wordt reeds langer dan 30 jaren door vooraanstaande medici in alle landen ter wereld voorgeschreven ter bestrijding van zenuwzwakte Hei moet U goed doen Gebruik het een eenige weken spoediger dan ge het misschien voor mogelijk houdt zult ge U weer volkomen gezond en sterk gaan voelen Begin er nog vandaag mee Denk U eens in een man 1000 Meter lang met oogen vijfmaal zoo groot als molensteenen en haren als een eikenbosch De zenuwcellen van zoo n man zouden zoo groot itin als hier afgebeelJ Het is een der zenuwcellen van een gewoon mensch 600 maal vergroot door een machtige microscoop Het is een onderdeel van ons zenuwstelsel waar negen van de tien menschen te vee van eisch n in dezen tij Zanu wfel MM ksnvw frooi Sanatogen bou In deze cellen dal wondcrliike op dat wiJ z Verzwakking van die cellen zenuwzwakte kan zich uiten in de meest utteenloopende kwalen zooals maagkwalen vermoeidheid slapte slapeloosheid prikkelbaarheid enz Iprijsverlaging VAN NELL E S PAKJES KOFFIE F RIJZEN ZIJN THANS PER HOLFPONOSPAK ROODMERK JTO 65ct PAARSMERK J 6 60 ct ZWARTMERK J Vt 55 ot GEELiyiERK SST 50ct GROENMERK 50 45ct BLAUWMERK a 40 ct GRIJSMERK JUdr 3Sct MAGNEET 36 30ct FAKKEL 28cT VRAAGT UWEN WINKELIER SPECIALE AANBIEDING VIJF BOEKEN MET PREMIE Van F 14 voor F 10 FRANCX I ÜOK GEHEEL NEDERLAND Dr J RUTGERS Het mysterie der voortplanting Dit vraagstuk schijnbaar eeiivouiüft is zoo ingewikkeld het hangt zoo innig samen met ons fijnste zieleleven en met onze fjerste levervoonwaarden ie vraag grijpt zoozeer in op e k gebied dat een oppei viakkige behatuieling nooit in staat zatzyn ons de juiste oplossing te verschaffen daarvoor is een voliedige behandeling van de kwestie noodig welke in ditstandaardwerk gegeven wordt Gebonden in linnen prachtbandi Prüa ƒ 4 50 Dr I DUM6TREY De hygiëne der vrouw in gezonde en zieke dagen Het toepassen der voorschriften van de Hygiëne waartegen zelfs in beschaafde kringen nog zoo dikwijls wordt gezondigd wordt hier met klem en overtuiging aanbevolen en dat reed is voldoende om de lezing van dit boek met genoegen aan te bevelen Het werk is voorzien van een uitlegbaar model in kleurendruk van het vrouwelijk lichaam PrUs gebonden ƒ 5 75 Dr EMILE BOULANGER Handboek voor gehuwden Populaire verhandeling over den man en de vrouw met uitsla ande platen in kleurendruk en 7G illustraties tusschen den tekst Prii gebonden ƒ 3 25 Dr H BATENBURG Boek voor Verloofden en Jongehuwden Nuttige raadgevingen Ernstige waarschuwingen Beiangryke voorschriften Geneeskundige bemerkingen Practische wenkenenz Gfie tot 75e duizendtal Opnieuw bewerkt en geitl met 19 anatomische afbeeldingen en extra bylage voor jonge moeders Pry ƒ 1 25 Dr J VAN DER VUUIÏST DE VRIES Speciaal Arts voor Ziekten der Urinewegen en Sexologie te Amsterdam Gevaren voor jonge mannen en hoe daaraan te ontkomen Prjjs ƒ 1 25 Bovenstaande vyf boeken bieden wij aan voor den prys van ƒ 10 franco in verzegeld pakket betaalbaar in maandeIvjksche termÜnen van ƒ of meer naar verkiezing ledere kooper ontvangt bovendien een premieboek getiteld Bles Gezondheidsleer met 24 iUustratieg keurig gelM nden Dflt een populaire verhandeling over het in den tite omschre ven onderwerp voor een ieder die bedenkt wat Gezondheid voor hem beteekent van belang is behoeft wel geen nader betoog Spoedige bestelling van dvze buitengewone aanbieding is gewenscht De complete serie en premieboek worden direct na ontvangst van onderstaand bestelbiljet franco toegezonden door NV GEBR GRAAUW s Uitgevers Maatschappij en Boekhandel te Amsterdam SINGEL 80 TELEFOON 46460 POST GIRO No 70310 195 franco te ontvangen BESTELBILIET Ondergeteekcnde wenscht van GEBRS GRAAUW s Uitg Mü en Boekhandel t Amsterdam Singel De Vijf Boeken en Premie Boek voor den nH J bWi i e GOUDSCHE COlfRANT van 6 October 193 voor den prijg van ƒ 10 franco m verz pakket en te belAlen in maandelijksche teriiUnen van 3 Naam w i t ♦ S duidelök aangeven welk bednag per maand betaald za won n Oe ramp van de R 101 Ean breuk in hvt geraamte de eorzaak Vrijdag rouwdag In Frankrijk Een national begrafenis in Cardington De nneening van Dr Eckener Zij die voorgingen De uitvoerige hencliten over de oiitt tel j der vijf overlevenden vfin de R 38 het Enleniie ramp die liet Ejigeleche ufhtachip gel che luflitschip dat in 1920 boveh den ie Ü 101 heeft getroifen blijven ajinhoudeii llumlwr neerHtorlte Onilrent e oorzaak van de ramp 4aat men 1 og steeds in het duister Volgene do Daily Mail kon het iuchtechip Slechts met moeite opstijgen welkte een van de motoren slecht en heeft men ballast moeten uitwerpen voor hei èchip de hoogte inging Naar het schijnt heeft het voortdurend vrij laaig gevaren en mankte het pp verachill ndf toeschouwers den indruk van zich slecht te bewegen Zoowel de vertialen van inwoners van BeauVais iLs die van overlevenden wijzen uit dat met het echip reeds toen het over Beauvaiis voer allee niet in orde wa daarbij kwam nog de geweldige regen die liet schip veel te Kwaar gemaakt heeft Eet deskundige voor luehfscheepbouw egt in de Daily Mail echter dat wanneer hei juÏBt is dat de neus van het schip gedaald was de eenige oorzaak daarvan behalve beschadigde controle lekkagft kon zijn Kwam daar zware wind en regen bij dan kon het schip zich niet in de lucht houden Volgens de rapporten werkten de motoren op hun grootste snelbptd Dit zou ook een aanwijzing zijn dat de officieren het achif daardoor in de hoogt probeerden te houdend Volgas de Daily Exprees zou men met het luchtachip reeds een ontrustbarende ervaring hebben opgedaan tijdens de verschijning bij de laatste vliegdeinonetraties van Hendon en die tot nu toe Btrikt geheim gehouden zijn Reeds toen was hf t schip reeds bijna vergaan Onmiddellijk na het verlaten van Hendon immers bemerkten de diensthebbende officieren dat het schip begon te zakken Alleen do bemanning zag toen bij onderzoek dat de kleine ballona tegen het metalen geraamte aanschuurden en rapporteerden dit aan den gezag voerenden officier Deze gaf toen la st om met den grooUten spoed naar Cardington terug te keeren Daar aangekomen bleken er in deze ballons meer dan zestig kleine gaten ge elmurd te zijn waardoor het gaa ontsna t was Enkel door het nelle handelen van Trwin denzelfden commandant die nu omgekomen ia en die toen heel wat ballast en tweei ton zware olie overboord wierp wae het onheil dezen zomer voorkomen Het blad oppert de onderstelling dat ook Zondag lekkage misschien de oorzaak geweest is Na deze gebeurtenis ifl het luchtachip nog 4fi voet laniger gemaakt en men zog het algemeen voor Heel de weield rouwt moe ni t Engeland met deze vooï liet land nationale ramp een zoo droevige gebeurtenis dat ziJ de deernia wakker roept van ieder De ramp a tot dusver de ernstigste gewocjjt welke ooit de luchtvaart heeft getroffen Koodat do ondergang van d © B 101 in Enirclanil dan ook en algenwcne verslagen lieid in het leVen heoft geroepen Ho wel nog steeds niet bekend ia wat de juiete oorMak ie van de catastrophe liiten alle bericliten die zich bezig houden met het ongeluk uitkomen dat de R 101 ffti f üen strijd liftd te Jjtrijden tegen storm m regen dien het niet kon winnen De Londensclie eo reesponden t van do Frankfurter Zeilung maakt da opmerking hu de R 101 met zwijgende hartstochtelijkiieid werd geconstiuoerd De twuwidealen waarvan men uitging vonden een hevige licstnjding elke onjuiste reclame werd van 7 ijn ontstaan verre geliouden en heel Engeland volgdo dezen constructieijver met de met minder luidlooze houp dat de R 101 het oerate en me e6t trotache luclitaohip van den tegen woo rdigen tijd zou worden en Engeliuidfl naam overal ter wereld bekend zou iiiaken Van dit allee ia nu niets overgebleven dan een gloeiende bmndatapel in een Fransch boseii en nog minder dan een tiental miinnen die aan den dood ontsnapten maar die over het ongeluk niet veel meer weten te vertellen dan dat het plotseling en op een overrompelende wijze geschiedde De K 101 was liet luchtachip waar al de liefdo naar uitging van lord Thohiaon den iiimister van de luchtvaart die evenalö air Sefton Brancker den vice iuclitmaarechalk met het luchtachip verbrand ia Lord Thomson waa steeds een warm voorstander van de lueJitaclieepvaart die z i alleen de geschikte middelen bood voor tocjiten over land en over den Oceaan Met Oceaanvluchten Iter vliegtuig en soortgelijke ondernemingen had hij niet bizonder veel op en van hem is de etoute uitspraak afkometig dat wanneer Lindbergh wps verongelukt veol dappere piloten tUane nog in het leven zouden zijn In deze lijn lag het dan iwk dat hij voor de E 101 een conetructie bepleitte welke afweek van die van het zusterschip de R lOO omdat de E 101 aoodoende wel ia waiir zwaarder werd maar tevens stabieler Met hem kwam we meldden het reeds om het leven mnjoor C H Soott dae vroeger de R 100 heeft bestuurd verder kolonel Richmond de conatructeur Tot de officieren behoorde ook Potter een Neemt altijd afscheid van elkander alsof gij e lkaar nooit zoudt weerzien FEUILLETON De Stille Wachters Oorspronkelijke roman door HEBM N V d VOORT Nadruk verboden Een oogcnblik nog aarzelde de jongeman wen nam hij de bankbiljetlen en hen kaartje Ik zal doen wat u vraagt zal hij dof Om negen uur dus morgenochtend Ik zal er zijn Tevreden Itoorde Oarew djen nacht hnis aarto Het eergttTnummer van zijn program Wh Vf werkt dat waa geen iMh begin Van Arclnbald Banoit voelde I 1 voor morgenMhtend allhana geen dwaze dingen doei Maar nu de bankier Charles Rouvain I Oa verheelde zich niet dat het een moeiIM stnjd zou worden de kerel scheen ln ditt h j zich had voorgesteld Een nleu eh in tegcnetander to onder Cbnlten Geen enkele rechter zou Eonvain mnen veroordeelen vooral omdat hij zoo E1 P t van Arthur Smith loo 1 O ze later waard Rouva T 8 WBriLT V i iu lijk niet maar in kelijkhe hadden ze aman onder een hoedje gesi eeld Het was zoo helder als glafl Maar het baatte weinig of hij en ieder I under dat al wist een rechtbank verlangt Ivewijzen en die bezat hij nie En in geval Arthur Smitü later gevat mocht worden zou de justitie hem niet meer kunnen ten laste leggen dan misbruik van vertrouwen in zijn positie als plaatsvervanger van den bankier Rouvain zou volhouden hem niet te kennen en Smith zou aanvoeren dat hij met deze on gelukkigo transactie had gepoogd do firma Carew te bevoordeelen Dat het anders uitliep was dom van hem dooli iedereen kan faJen nietwaarP Zoo zou de bedrieger ongeveer spreken Hij was de gevolmachtigde van Sir Henry Carew en daar zou hij zich in ieder geval op beroepen Sir Carew was er aansprakelijk voor en zijn crediteuren zouden hem verwijten niet beter te hebt en opgelet bij het aanstellen van een vertrouwenflman Arme vader hoe kon hij vermoeden dat de man met wien hij al meer dan tien jaren samenwerkte hein z 5ó zou bedriegen Carew was ontzet over de geraffineerde manier waarop de twee mannen te werk waren gegaan Het mooiate was dat Smith er biet eenvoudig met het hem toevertrouwde kapitaal vandoor ging Geen kwestie van Hij had zich alleen door de vlucht aan dö gevolgen van zijn daad onttrokken omdat hij vreesde in moeilijkheden te zullen geraken Aan Rouvain had hij do volle waarde yoor de aandeelen betaald en deze had op zijn beurt van onderen gekocht Het aantal jiep in de duizenden Zoek maar een uit wie de vorige plgenaara waren Dg eerste bezitters waren natuurlijk blij vsn die waar het Kterkste Mhip der wereld aan Dp Manchester Guardin vermeldt nog een verkliixing van het ongeluk uit den mond van Jjcech Hij ia onder den indruk dat de staart van iiet luchtaeiiip in het ongereede geraakt ie Volgens hem was leze al godteltelijk van het sciiip gescheiden voor het neerviel Het droeg 25 ton aan brandstof en dfor do zwaarte van das regen werd dit een gevaar Üisley de radioman meent dat heilucht schip na een heuvel overgevlogen te zijn m een luchtzak terechtkwam De verslagen over het ongeluk zelf wijzen uit dat niet zooals men dacht de meeaten in den slaap oor den dood vervallen zijn maar dat veien blijkens de hotidJng waarin hun verkoolde lichamen gevonden werden zich tegen den dood verzot hebben Drio man zijn gere l doordat de tanka met waterl ailast boven hun hoofden barstten Andeicn hebben nispannende pogingen moeten doen om de wanden van h un vertrek te vernielen Bij de lijken zijn alleen allerlei eigendommen gevonden i araan iinn identiteit misschien vaatgesteiif zOu kunnen worden De afwijkende lezingen over het aantal menaehen aan boord doen Vermoeden dat een verstekeling aan boord waa Maar aan het departement aeht men dit onwaarscliijn lijk De overlevenden zijn uit over den heldendood van Irwin die men op het laatste oogénbÜk kalm op zijn post gezien heeft zonder eenige poging om zich het leven to redden Bij ditongeluk zijn vijf van de oliefs van het de Kttement omgekomen en bgna al de voornaamste deakundigeoi op het gebied van constructie van luchtschepen ook de man die iiet schip zelf ontworpen heeft Vermeld wordt nu dat Lord Thomson voorb temd waa om de volgende onderkoning van Jndio te worden Verder dat hij en zijn kamerdienaar zich verzekerd haalden maar dat Sir Sefton Brancker onverzekerd was ovenals de geheele bemanning en het schip zelf dat ongeveer zes millioen gulden gekost heeft De laatate eer De opperniaaraclialk der Britsclie luchtvaart fealmond Js bij de landing te Beauvais door generaal Barèa den commandant van de Fransche militaire luchtvaart ontvangen Na aan het stoffelijk overschot van de slachtoffers der R 101 de laatote er te hebben beweasji hoeft iiij zich door den commandant der gendirmene de omstandigheden laten uitleggen CjencraaJ Barès deed uitkomen dat uit eerbied voor de Biitache autoriteiten een onderzoek raar de teohnieche oorzaken van do ramp achterwege waa gebleven Do ooii mandant van de Briteohe luchtvaart Holt die öalmont vergezelde bljjft te Beauvais teneinde den loop der werkzaam delooze dingen verloet te zijn en zouden zich niet uit eigen beweging komen aanmelden om ze weer terug te koopen Carew begreep dat daar het geheele complot op berustte Rouvain bad nar elijk weken te vciei ngekocht voor een beepotteIij k la en priia en daarna kunjf initit p welkö sluwe manier wiet Carew nog niet de aandeelen doen oploopen Op het juiste nioDtent had hij deze toen aan het Londensche bimkiershuis overgedaan alwaar Arthur Rmitli de vodden dankbaar in ontvangst nam De zaak was geweldig moeilijk Gesteld dat hij de bewijzen tegen de beide oplichters kon verzamelen hoeveel kostbare tijd ou daar niet ce heengaan en wat zon er dan nop van zijn vader e fondeen overgebleven zijn Carew kon in die richting geen bevredigende oplossing vmden Het beste was oogenblikkelijk de zaak in handen te geven van een paar bekwame detectives en zelf ta probeeren binnen drie maanden het noodige geld bijeen te krijgen Het zou oen dubbele kans zijn F n met dit voornemen lezield begaf Carew zich ter ruste HOOFDSTUK III Het was den volgenden morgen nog geem neigen uur toen Archibald Benoit zich reed bij Carew liet aandienen Hij zag er naar Carew opmerkte veel heter uit dan den avond tevoren zijn oogen stonden niet zoo flefs en in heel zijn optreden woe hij flinker zelfbewuster als iemand die een vast beehiit heeft genomen Gaat u zitten mijnheer Benoit zei Oa heden ooi het Britscho minieterie te controlceren Öalmont ie wederom vertrokken Om half vier iie ft zich Zondag in tegenwoordigheid van de Britscii autoritoiben in de zaal van het raadliuis van AUonne die In een rouwkapel waa horacUapen een indrukwekkende pleohtigiieid afgespeeld De muien van de zaal waren met gordijnen en met Eiigelsche en Fransclie vlaggen behangen Allo lijkkisten werden met witte draperieën l edekt en verdwenen onder een geweldige hoeveelheid bloemen Sonmiige lijken wareir zóo ineengeaclirompeld dat nieii er kindercloodkiaten voor heeft kunnen gebruiken De luchtvaartattaché van OrootBritan nie te Parij ging toen de autoriteiten bijeen waren over lot het identifiöeeren der lijken In de ecraf plaata prol eerde hij het ritotfelijk overschot van Lord Thomson en Sir Sefton Brancker to vinden Langzaam schreed de attuclié langs elke lijkkist on bU ol eenige oogonblikken in ebed verï onken Soms meende hij het lijk van Thomson te hebben bevonden maar was na een nader onderzoek nief zeker van zijn zaak De attaché opende ook de enveloppee die de m do onmiddellijk nabijheid van do lijken gevonden voorwerpen bevatten Ten slotte boAloot nij de identlfieatie der lijken tot vanochtend om 8 uur uit te stellen Do hoop verkoolde spanten is nu in alle richtingen doorzocht 47 lichamen werden afgrijselijk verminkt te voorschijn gebracht Er moeten er dus nog drio gevonden worden als het Iuchtechip 58 opvarenden bevatte zooals de pUooi volhoudt De aHsiafcant Radclit wiens dood gisteren gemeld werd wa er roods direct het erget aan toe Hoe Irwin sUerf De overlevende Cook die zware brandwonden heeft verklaarde Kapitein Irwin toopdü zicli etn held Toen ik me een weg door do vlammen baande zag ik hem kalni op zijn i oet staan orders gevende en hij ötieif ook op zijn post Lord ThomscHi Bujonn Tliomsüii Christopher Birdhood was 15 April 1875rfelK tan en diende in den veldtocht van Maslianaland en in den Boerenoorlog In 1909 kwam hij bij den genelalen staf en twee jaar later op het ministerie van Oorlog Hij werd militair attaché en lioofd der Üritsche inissiea in Roemenie 1915 1916 en in Palestina 1917 in 1918 maakte hij deel uit van den oppersten oorlogaraad Na brigadier generaal geworden te zijn nam hij in 1920 ontslag als protest tegen d interventie der geallieerden tegen Sovjet Hualand Hij werd lid der Labourpartij en vergezelde als expert de door duze naar Ierland en het Roerland gezonden enquètecommissies Later bezocht hij Rusland In 1922 en 1923 yias hij candidaat bij de algemecne verkiezingen maar werd verslagen In 1924 benoemde de eerste arbeider aregocring lieni tot minister voor Luchtvaart en werd hij Peer 7 Juni 1929 werd Lord Thomson opnieuw minister voor Luchtvaart in het kabinet MaciDonald rew hem tegelijkertijd een kistje sigaren toeschuivend Ik moet u eerÜjk bekennen begon Archibald Benoit dat ik van verlangenbrand om te hooren wat u mij van mijnvader en zuster kunt vertellen Ik zal uw ongeduld niet lang op doproef stellen antwoordde Carew Noggeen twee maanden geleden ondernam ikeen gevaailijken tocht door do woestijn Ikzal daarover niet uitwijden alleen maarzeggen dat het een verschrikkelijke reis wü en dat ik zeker zou zijn omgekomen wiuineerik niet het geluk had gehad hettot dicht bij het stadje Hauran te kunnenuithouden Daar viel ik uitgeput neer enwerd ik door de uwen gered die mij liefdelijk verpleegden tot ik weer sterk genoegwaa om de terugreis te aanvaarden Ik hebdus gisteravond niet te veel beweerd toenik u zei dat ik een groote schuld aan uwvader en uw zuster bad af te doen hunhen ik mijn leven verschuldigd Benoit zei nieta hij waa ten prooi aan een hevige ontroering Op zachteren toon vervolgde Carew Op zekeren avond hoorde ik uw zustereen bekend lied spelen Home sweet homo en zij vertelde mij dat zij t spaeldevoor haar broer Arehy van wien zij altijtlveel had gehouden Zij had gedroomd datliij die muziek zou hooren en daardoor misschien terugkeeren Archibald barato in snikken uit Lieve lieve Jfflin mompelde hij droevig En don wild opbruisend riep hij uit Ó mijnheer ik ben een ellendeling Maar gelukkig weet zij het niet dat ik in die twee Nationule rouwdag in Frankrijk Hedenochtend werd in de kathedraal van Beuuvaie een requieiiimiB opgedragen waar bij miiuster preaident Tardieu en d nieeötö Eiansclie ministers tegenwoordig waren bei eveiiB vertegenwoordigers der Êngelsclie regeermg Ook de luchtvaar lm aataciiappij en waren vertegenwoordigd Na af loop van do pleclitighoid zouden d © Ujken naar Havre wordeji vervoerd Do Franadie regeering hoeft besloten VÜidag tot nationalen rouwdag tie verklaren Gisteren versclienen boven de plaats waar het ongeluk heeft plaat gehad honderden EngeiöcJie en Fransche vliegtuigen dio bloemen naar beneden wierpen Ook de eerste familieleden der alachtoffcts zijii te Beauvais aangekomen Men heeft gelraciit met hun hulp do lijken te identificecieJi docii dit bleek m da meeste gevallen onmogelijk De gendarmerie doet ijveiig nasiKiringen ot nog elders overblijfselen van het luditachip te vinden zjjn Teraardebeatelling in een gemeenschappeiyk graf Het mmieteriü van Luchtvaart iieeft den i loedvei wanten voorgesteld de slaclitoffera 111 een gemeenschappelijk graf nabij Cardington waarop een monument zal worden geplaatst bij te zetten Het stoffelijk overscliot der verongelukten zal van Boulogne naar Dover overgebraclit worden door de torpedobooten Tribune en Tempoat In Dover en op het Victoria etation in Ixrnden zullen eerewachten worden opgesteld In Westuiinater Abbey zullen da kisten worden opgebaard Een nationale begrafenis Een nationale begrafenis zal verlound worden aan d m rtofteiï en een herdenktnga dienst zal in de St Paul gehouden worden Wat is de oorzaak Door een Enjfelsch agentschap werd heden een verklaring gepubliceerd van Captiin Holt directeur van de Technische Afdeeling voor de Luchtsoheepvaartont wikkel ing van Mayonnaise jaren die ik weg ben zoo n schurk geworden ben Ale zij allee wist zou zij er niet naar verlangen mij ooit weer te zien Dat ben ik niet niet u eens antwoorddeCarew kalm Bjj mijn vertrek heb ik üwziiater beloofd u als het in mijn machtlag bij haar terug te zullen brengen en metgroote l lijd schap aanvaardde zij mijn hulp Benoit keek hen met betraand o jgen aan Ncoit nooit zal ik terugkeeren zei hij iiover zou ik sterven Ik heb trouwensreeds een beöluit genomen Xog dezen morgen zal ik Ulij aanmelden voor hot vreemdolingeniegioen Dat zult u niet doen zei Carew besliat Mijnheer riep de jongeman uit driftig opspringend ik ben u erkentelijk voor uw hulp maar daarmee geef ik u nog niet betrecht mij to behandelen ala een kwajongen die geen eigen wil heeft Ik ben op hetooffenbük nog minder dan oen bedelaar enonder zulke omstandigheden denk ik er nietaan naar mijn vader terug te keeren Tweejaren tang ben i k een zwakkelmg geweest maar dat is nu voorbij Ik neem dienst en ze zullen niefa meer vaji mij hooren tot een barmhartige kogel een eind heeft gemaaktaan mijn nutteloos bestaan Vaarwel dus mijnheer en nogmaals dank voor uw hulp Archibald greep zijn hoed en wilde zich verwijderen maar Carew Versperde hem den weg Neen u gaat niet heen zei hij op beslisten toon ik wil n een voorstel doen datU n maal beter is dan uw dolle bpslult omin h t vreemdelingenlegioen dienat te nemen Wordt vervolgd