Goudsche Courant, zaterdag 18 oktober 1930

Losse bladen uit het Dagboek oan een Gouwenam XXXll Ich musz dicfi nun vor allen Dingen In lustige üesellschaft bringen Damit du siehst wiê leicM sichs leben lüszt Dem Volke luer wird jed0r Tag em F st QOETHE7 Dinsdag 14 October Gisterenavond bezocht tk in gezelschap van Lucas longavita de zitting van onzen Raad Ik was daar nooit te voren geweest een jatsoenlijk burger inuners besteedt zijn tQd beter maar in imjn hoedanigfieid van toekomstig frac tievoorzitter van de N P leek het mij niet ondienstig mij van dit instituut op de hoogte te stellen Hoewel men ons van bevriende zijde verzocfit op de perstribune plaats te nemen hebben wij aan dit verziek geen gevolg gegeven en vlijden wij ons op een bank neder ik moet met nadruk verklaren dat Lucas en ik ons de geheele tivond kostelijk amuseerden Een Raadsvergadering is amusanter en leerzamer als welk blijspel ook Vanmorgen Ie ure bracht Lucas Longavita mij een kort bezoek en overhandigde mij een vers voor De Peihdille De titel Misleidend Lied heelt Lucas echter op mijn verzoek veranderd ia Politiek Lied Waar Misleidend en I Politiek in het moderne Nederlandsch synoniemen zijn ntaar het woordje Politiek bij zekere volkskiassen een prettiger klank heeft leek mij deze laatste zegS wijze beier Volledigheidshalve neem ik het vers hier over POLITIEK LIED Voor de Leden van den Goudschen Raad Wijze Bekend Soldatenliedje Wij zijn de Vroede Vaderen Hailé Hallo Die uren lang vergaderen Hallé Hallo Wij doen dat voor de goede zaak En tot eenjedermans vermaak Hallé Hallo Bij ons gaat alles i oo Wij hebben zeven ton geleend Hallé Hallo De last drukt op ife Goêgemeent Hallé Hallo Al is dat geld ook voor Van Staal Betalen moeten we allemaal Hallé Hallo Bij ons gaat alles zoo Blijvende Haargolving DAMES I Laat nu Uw haar behandelen door hel nieuwe ideale toestel WELLA blijvende haargolf tegen zeer verlaagden prijs M J DE JONG Dameskapper L Groenendaal 110 b d Gouwe Die zevenhonderd duizend pop Hallé Hallo J Daar is het grootste part van op Hallé Hallo Maar kenen kun je altijd weer Dan leg je n hooge rente neer Hallé Hallo Bij ons gaat alles zpo je hebt swns van die gierigaards Hailé Hallo Die echte zure zuinigaards Hallé Hallo Die draaien ieder centje rond Of geen belasUngkoe bestond Hallé Hallo Bij ons gaal alles zoo Maar ik zeg waarom niet royaal Hallé Hallo De burger is nog lang niet kaal Hallé Hallo Ook geeft men ons nog steeds crediet En terug betalen doen wij niet Hallé Hallo Bij ons gaat alles zoo G Ka Siroopwafelsn 10 Da Pllnat 4 cn fu itaii Nieuwe Markt 25 Tel 865 voorstel Maar de Patroonalelegalie deed het Ux Ze vertrouwde dat de werknemerayerjej geniwoordigers dit ctmipromis met beide handen zouden aanvaarde Ze had dan het voornemen om met alle kracht met hoofd te bieden aan de moeilijkheden om in eigw gelederen dit vergelijk aangenomen te krijgen Haar eigean overtuiging wilde de Patroone delegatie opofferen Alle moeilijkheden in eigen kring wilde ze aanvaard i Waarom deze hoogtfte prij Waarom wa ze bereid deze v hoogaten prijs te betalen Omdat ze mmnde dat deze pry a moest betaald worden tot behoud van een grondslag onzer bedrijfaorganiBstie het in tmderling overleg bereiken van overeenatennaing bi eigen kring derden londer maehtaifttddelen door TE KOOP Op den besten stand van Gouda te koop Bouwgrond voor l te klas Hulzen alsook voor Industrie terrein of anderszins groot + 2500 Ml alles gelegenaan groot vaarwater 30 Schrifteliike aanvraag bij het Teclinisch Bureau voor Bouwkunde van J fi DE WILDE te GOUDA FIRMA SHRNFELD Gouwe 123 Telefoon 488 beploht da onivangsi van en ruime kauaia WINTER ARTIKELEN Firma Sternfeld Goederenhandel Gamakkalllke mbé m tostalingavoorwaapden W KOUDE W en NATTE ¥ Ë VOETEN I krijgt U door slecht M Um gerepareerd Schoenwerk j l g Laat Uw Schoenwerk repareeren in de Scboenmakerij van JAN VAN DAM Kalzspslpaal 62 Qouda Talafoon aae Hinder dus uw buurman niet door de radio te laten spelen van s morgens vroeg tot s avonds laat Itedenk ook eenw dat niet ieder menseh zooveel muziek verdragen kan Daar repareert men Uw schoenen V L U O S T E R K en N E T 60 BÜ GEBR CRAAUW s Uitgevers Maatschappij en Boekliandel te AMSTERDAM Singel 80 Tel 46160 Postrekening 70310 en verder alom is weder verkrijgbaar Het wereldberoemde boek van prof Dr AUGUST FOREL Hèt Sexueele Vraagstuk 480 blz 23 il ust aties op KuR itdnikpHpiei en Extra Bijlade Van dit werk werden in Nederland en Ned Indië binnen enkele maanden duizenden exemplaren verkocht PRIJS gebonden in stevigen linnen prachtband f 6 90 BETAALBAAR IN MAANDELIJKSCHE TERMIJNEN VAN ƒ 1 OF MEER NAAR VERKIEZING Uit de beoordeeling van Mevr W WYNAENDTS FRANCKEN DYSERINCK nemen wy het volgende over Forel s boek moesten de meesten en althans de ontwikkelden te eeni ger tijd van hun leven aandachtig doorlezen Er ziJn gedeelten in die ik elke jonge vrouw en lederen man zou willen opdringen te lezen vóór hun huwelijk ze veïstiian is de kans op levensgeluk vei meerderen En er staat geen bladzijde in het boek waaruit niet de goedheid des harten en de edele g eest van den schrijver den lezer tegenstraalt De betaling kan plaats hebben in maandelijks che termijnen van ƒ 1 of meer naar verkiezing De levering van het complete werk geschiedt direct of na ontvangst van onderstaande bestelbiljet Goudsche Courant BESTELBILJET £ De ondergeteekende verzoekt GRKR GUAAUW S UITGEVERS MAATSCHAPPIJ te AMSTERDAM SINGEL 80 te zenden 1 ex Het Sexueele Vraagstuk door Prof Dr August Forel gebonden in stevigen linnen prachtband voor den prys van ƒ 6 90 te betalen in maandelijksche termijnen van ƒ Naam Woonplaats S v p invullen welk bedrag per maand betaald zal worden 150 Wi DAT IS IETS W VOOR J HOLLANDSCHE f JONGENS I ons album CARL HAGENBECK S DIERENVANGSTt Dil prachtige album neemt Jullie mee isp de reizen waar Je van gedroomd hebll Met Carl Hagenbeck en de onverschrokken Ufa Fllm operateurs in de wildernis I Naar hun films zijn de gekleurde Pleines Dierenplaatjes gemaakt die In het album moeten worden geplakt Hoe Plaatjes en Album te bekomen mui Gratis op elk pakje A ppoeder Velloogmeel en in elke doos Duilzeèfi een dierenplaatje Het album zonder plaatje yl verkrijgbaar voor 75 Zeeppoeder Duifmerken of 150 Duifzeepdoosmerken of voor f 1 50 Zie proefbladzijde bij Uw winkelier N V KON ZEEPFABRIEKEN DE DUIf DEN DOLDER AFD ALBUf S i I i zeeppoederWetloogmeel Beroemd sinds I8Ö9 mr Heden OPENING Ihi VAN HET Magazijn DE DRIEHOEK HaiDEL IM Teekefl eo Sclrijflielioelteo Groote Sorteerio Laje Prijzen 50 GROENENDAAL 46 BELEEFD AANBEVELEND MOET U VERHUIZEN VRAAGT U DAN NU EERST ONZE PRIJZEN Door aanschaffing van een der grootste en modernste ta pisières zijn we in staat U goedkooper dan wie ook te verhuizen L N POLDERVAART Turfmarkt 1 Telef 344 Gouda Fa J C SIBBES Gouda HOOGSTRAAT 7 TELEFOON 423 OPGERICHT 1881 EEN OUD VERTROUWD ADRES voor Jaeger Ondergoederen in Katoen Halfwol en Zuiver Wol Koopt bij onze Adverteerders GOUDSCHE COURANT Z ATERDAG 18 OCT 1930 TWEEDE BLAD Lapua hen onderhanden genomen en van dit oogenblik af breidde le beweging rich hoe langer hoc meer liit en weldra droeg zij naar prof Ingman verklaart het karakter van een machtig vo kaverzet tegen de communisten Tegen standers der fceweging hebben wel eens be veerd dat zü aanstuurt op fa cisme dictatuur iz Biykens Ingroan s brochure heeft de leider der Lappo beweging te dezen aanzien verWaard dat haar eenig doel de tryd tegen het communisme ia Al het gepraat over fascisme ia volgena herm eem erdraalen vande waarheid Ook ia er gezegd dat de beweging bepaalde buitenlandschcnpoliticke doeleinden nastreeft en een gevaar voor den vrede beteekent Ook dit wordt nadrukkelijk van de zijde der Lappo menschen geloochend die erop wijzen lat h t den vrede in het Noorden slechta ten goede kan komen wanneer he eindelijk zal zün getukt alle communiatieche activiteit uit te roeien werden wagens londiverraad tot vry zware straffen veroordeeld terwijl de communiBti9che party ala toodanig voor oiïwettig werd vtfklaard Laier werd eveneeois een aantal copimunistische functionariHseii wegens misdadige kuiperijen veroordeeld Nieuwe functionarissen die hun opleiding in Ruslafid hadden genoten namen de plaats ir van hen die verw derd wferdetl op deze wijfze kim het gebeuren dait bij de verkiezingen in 1929 ongeveer 13000 kiezers voor de communisten die toen ondttr den naam eener partij van arbeiders en jk eine boeren optraden stemden zoodati zij in den rijksdag 23 van de 200 mandat4i verwierven De iboerenbevolking heeft jarenlang geduldig de verdierfeiyflce bedrijvigheid der communisten verdragen jtnaar tenslotte liep de maat over en slechts een geringe aanleiding was noodig om de bom te doen barste i TA n eindc Novemiber 1927 400 jon ge communisteni gekleed in rowie hemden in aantocht waren hebben de bewoners van Na de Frontverandering in den Qoudschen Raad De nieuwe leden der S D A P 8che raadsfractie De t oude leden waardeerend uitgeluid Een Raadavooi zitter met profe tisclien blili Veel drukte over het roode strijdblad CoHecteejen en tervoriseeren Enfants terribles voor v t der Van Staal Wethouder Van Staal slaat alarm vodöden StortiniCsdienst den Goudsohen Raad van punt ia voor geldinzameling vod 3 e kosten Als het megedeeld het oog S D A P fractie der S D A P ache propagai raeeat frappante staaltje werd dat een keer is ingezameld oi der directie terwijl by meer lögenheid tot niet geestverw pere opmerkingen om geen acl te gebruiken zouden zyn gemi met stelligheid verkondigd Verheugend is het dat te ii der Sanders over wat als ter gekenschetst indien het Juist zijn afkeuriing heeft uitgjsspn Wethouder Vak Staal hei deze gelegenheid niet laten nog elens flink op de Goudsi te geffen Hij voelt zich blijkl wanneer hij dat niet kan dot wasi e Roode Wekker veel be citeitjioirg an dan die vern ale iiCouraait en daarom heeft de roode strydblad dan ook vol houdeK zoo buitengewoon g t ril jammer voor dez n tun ffttügenoot Maaskant üat fiouF Mma feoo De intritwee nieuwe leden d Mevr M de Heide van Veen en de heerJ Polman herinnert aan het drama dat zich jüilanga in de partyvergadering der Goudsche S DlAJf afdeeling heeft afgespeeld waarbij de voorzitter en de secretaris derS Dj P fracüe het politieke leven hebbengelaten i öthoul me werd blüken IH t conflict Typografie Het 8taiT lt unt der Werkgevers I i Hel momtnt om te preken Iring in d S D A p j welke in dfcn Goud ment van werknemerszijde werden gebruikt terwijl ze thans nu ze ten gunste van den patroon uitvallen van de andere zgde worden genegeerd 2 De uitbreiding van het georganiiseerde bedrijf J De verplichting der tooi n en getalsverliouding der C A O zyn langr k zwaarder dan de arbeidavottfwajjlrden welke de fatroon op de Vrye ntavkt behoeft tojj testaan i j ij k lleen reeda de zig Jongensex loitatie d i een overraatig aantal jonge goedkoope krachten die door de C A O verboden is geeft fiden ongeorganiseerden drukker een froot voordeel inloonsbespbring al moetj de kwaliteit van het werk er onder Hjdeyi aarbü komt dat de C A O niet enkelregelen geeft omtrent loonen en getalaverhouding Daarin wordt den patroon hetredit ontzegd om zijn werknemet met eeno iegtermyif van 14 dagen te raitslaan rechtspositie van den werknemer 3 Ondermijnende factoren in het i drukkerftbedrijf Bi een serieus onderzoek naar den toestand in het bedrijf kan men niet blind zijn voor de ondermijnende krachten die de welvaart v n ons vak aantasten £ r ia een toenemende concurrentie van het ongeorganiseerde bedrijf Men weet dat de prijsbescherming voor meet dan 70 der orders moest worden opgegeven Men kan zich dan ook begrepen dat door al die factoren het peil der prezen in de iljpn Raad iet steA in aanta is verte i 4e woordiBd i ia ooiPfvel heel morkwatrdïg f Be breuk in de Mrty die eX t langer öeatoud het uiijeden van den heer verband ia er tfeït wysflvan wordt nu veer dichtgesme erdHer is een nieuwa af dee ngflflecretaris ben md i den Ka d zijnj twee opvolgers gelfwaen fn als iïleider schijnt de heeM revoo de pliMta vani h r Fokkers hebben inggiomeov I SI y Na ie el enh lftaspe E wIJpmeaK burgemeester Gaarl t de Weuwe soa demi raadfiledem heeft fttrwelkoimd hee de Raadsvoopzilker waairflieerende wooHmm ge spraken jegens de beide uitgetreden jlldeh de heeren I jokkers én van Dantzig waarmtede de Raad zün instemming heeft be tuigd Bij e betuiging van waardeering viel tefc op dat burgemeester Gaarlandt ttón jaanzï vaii den heer Fokkers sprak vfen het raadslid dat alth ans voorlt opig niet meer in den Raad zi ting heeft Was dit een onderstelling gebaseerd op de verwachting dat de S D A P dezen krachtigen vertegenwoordiger niet zal loslaten maar hem door wyzigihg van omstandighedeh weer zal doen terugkeeren in den Raad Voor een dergelijken profetischen geest schijnt bij de huidige samenstelling der partü afdeeling niet veel reden aanwezig Maar het politieke leven is vol griUig heden en men w et nooit wat de dag van morgen brengen kan Er zal echter heel wat moeten veranderen opdat die terugkeer zal kunnen plaats heibbenl De bewitwoortóig der vragen door Mr de Witt Wijnen gesteld heeft aanleidmg gegeven tot zeer uitvoerige discussie Of eigenlijk gaf niet het antwoord van B en W daartoe aanleiding doch de minderheidsnota door de wethouders Van Staal en Sanders ingediend Deze minderheidsnota zou zijn ontstaan te danken hebben aan het feit dat in het antwoord van B en W niet was melding gemaakt van een minderheidsmeening in het college Ware met de simpele vermelding daarvan de zoo uitvoerige minderheidsnota voorkomen het ware zeker wenschelijk geweest zulks te doen Nu is er een groot epistel verschenen van zoodanigen inhoud dat daarop noodwendig een heftige crJtiek moest volgen Die critiek gold vóór alles de publicaties in De Roode Wekker welke zich als het orgaan van de S D A P heeft aangediend De plaatsing eener advertentie daarin van den Gemeentelijken Stortingsdienst vond behalve dan bij dp S D A P leden algemeen afkeuring in den Raad en over den verderen inhoud toonden ook vooral de r k leden zich uiterst verbolgen Met walging zoo zeiden wethouder Koemans en de heer Middelweerd hadden zij van het pamflet kennis genomen wijl daarin talrijke menschen door het slijk zün gehaald Het is duidelyk dat wethouder Van Staal het daarmede niet eer was en zijn r k bestrijders den spiegel voorhield van de periode van het verbond maar daarmede was het niet mogelijk zich te zuiveren van den blaam die de ge heel e Raad met uitzondering van de S D A P op hem wierp en die in de coaclusie van den Voorzitter werd vastgelegd By deze bespreking is bekend geworden dat Gemeentewerken blykbaar het centraal Het wel ninuner vertoonde politiële spectakel dat de leiders dier raadsfractie z ii uitgetieden wijl tf eigen wethouders aan hun zetels bleken te zijn vastgeklemd aóó dat ze er nieuxan ioa te scheuren yi aren ia ook buiten de plaataelijke pers niöt onopgemerkt gebleven Dat kon ook niit pnders Eep zoodanig demonstratie van heftige be Hn t Boekdrukkersbedrip hebben zich i dei aatsten ty ïizoo ernstige feiien voorgetfaalt dat de ieratie der Drukkerspatr ohsbonden heCWoment gekomen acht om het Nederlan j fche publiek nader in te tfitem jjHet is voor de Pangl oLt aJw i stefk zijn 9t k èbci l we bouw heeCT gav Il BetMiiri jde werfhete drijf x ej re Zn verdiei michinezetfé drukkers idetl dat t 4 f nt ijljopgetrqden Deze iMjiWèrkljkarde jèt artikelen jjan de jGfoiil d ich iJI waren di het im Mden tegenHknger tiaai affi de e k k e r téj do n veArt ij oej llihiben we t nb Zoudjej kllen Ji ioch o veelfgelezen iderjkringefi dat di iJdbMd in Öeti leven n n UQrd zelfï die Jfttjd uitk Couijlnt Si et gi K U II ir enfant mirfibl40 l lal was d iJfpr datf strateülVan den Storttiifcs eWÖpSiialdid Deze toM verzocht nadrukkelijk d p4hlii caties vfn die instelling in het Zaterdagnummer pp te nemen niettegeïistaanda ze in andere bladen al vroeger verschenen Natuurlyk wyl dat Zaterdagnummer dat wethouder Vaii Staal zoo meende te moeten afmaken met het oog op de pubUciteitswaarde van de Roode Wekker in heel Gouda en ook daarbuiten van hand tot hand gaat en gelezen en herlezen wordt nog dagen na de uitgaaf We zou4en deze twee uitingen uit den sociaal democratischen kring nog wel met andere kunnen aanvullen maar deze zijn voor den wethouder el het aardigst Over den Gemeentelijken Stortings en Ophaaldienst annex Spaarbank is er uiteraard nog weinig gezegd wijl het voorstel om het percentage van rentevergoeding als bedoeld in de artt 9 en 11 der beheersverordeningen van deze diensten in handen van B en W is gesteld om daarover praeadvies uit te brengen Dat komt dus later aan de orde Intusschen heeft wethouder Van Staal de bedoelingen van de voorstellers Mr de Witt Wijnen Mevr Riesz en de heer Kamphuizen bij voorbaat gedisqualificeerd In een tweetal artikelen m het G o u d a c h Volks blad dat wegens het niet verschijnen van de Roode Wekker wederom tot Van Staal orgaan is gepromoveerd wordt alvast betoogd dat Mr de Witt Wijnen niets en niemendal van dien gemeentelyken dienst begrypt en maar verstandig zal doen om wat hij heeft voorgesteld maar weer direct in te trekken Volgens wethouder Van Staal hebben die voorstellen niets om het lyf zyn ze zelfs onjuist Als dat zoo is begrijpen we niet dat deze wethouder zich zoo bevreesd maakt vlat er een aanslag op dien gemeentelijken dienst zou worden gedaan en dat hij nu reeds het alarmsein geeft dat als de poging tot afbraak wordt doorgezet men er zich Van verzekerd kan houden dat het laatste woord nog niet is gesproken Wanneer deze diensten zoo buitengewoon goed zijn en voor de gemeente zoo waardevol in financieelen en socialen zin wanneer dat blijkt uit openlegfcng van volkomen onaantastbare gegevenaV dan kan er toch geen reden bestaan om tot afbraak over te gaan Waarvoor dan die vrees die angst die nervositeit dat alarm De volgende raadszitting zal daaromtrent wel eenig licht geven Daarop wachten we heele maatschappij van ht keBliMs te nemen van ie fal tór welke bezig iblik ïte verhietigen een hetwfelk jaren van op dsch f pMbliek weet dit in hJjt Boekdrukkerabe OOT gvnstlgeJpositie biïioorlyk lo i Een ngt jiti iclasse I ƒ 35 04 jtóóotere groAp der ƒ 9WR courant rotatie Jpeerffl b9 36 per week Voor GAda Jk a IV zun de Winimumloonen hödeeifcr ƒ 3l 2l tói achinezetter ƒ 35 52 y i jl Doch niet llqlpn het loon ia voor den typograaf gunstig Biin gehe e positie wordt beschermd dpor een G A O Die positie nu wirdt thans door de werknemers zelf in de waagschaal gesteld Daarom deze uiteenietting Zooals steede werde i ook thans tegen het afloopen der huidige Collectieve Arbeidsovereenkomst welke van 31 Maart 1928 tot 25 October 1930 geldig is en ongeveer 13000 arbeiders omvat de onderhandelingen over en nieuw contract geopend Werkgevers en ifferknemers dienden hun wen schen in laatste jaren sterk is gedaald 4 Het UndeUjk karakter der C A O Voor z9over ons bekend is in geen C A O het landelijk karakter zóó sterk als in die van het Boekdrukkersbedrijf Het onbegrijpelijke is nu dat thans de werknemers kwamen nwt een vooiiabel om het aantal klassen in te krimpen d i buiten Amsterdam cent loonsverhooging Een klasse inkrimping kan wel op papier worden aanbevolen maar ontbeert elke mogelijkheid van doorvoering De werknemers schaden met dezen wenach lichzelf Op het platteland komt zoodoende een papieren C A O of geen C A O di uitsluitend ongeorganiseerd bedrijf D wereldcrialH A ls een der gewichtigste argunina an heeft de patroonsdelegatie aangevoerd dat deze tyd nu de wereld geschokt wordt oor een algemeen economiachen crisis niet geschikt is om een loonsverhoogmg of andere verzwarende arbeidsvoorwaarden toe te staan De positie der arbeidersklasse staat in deae crisisdagen bi het algemeen i het teeken va verweer tegen loonsverlaging Zou men dan in de Typografie durven komen met een eisch tot loonsverhooginig en de oogen sluiten voor wat in het laatste halfjaar is gefichiedl Geen crisis in het DrukkersbedrüfT Hoe moet de georganiseerde drukker tegen zijn clientèle de industrie een loonaverhooging rechtvaardigen als die industrie zelf Ln btteren nood verkeert Nu is de opmerking gemaakt dat de crisis zich nog niet in het grafisch bedrijf doet voelen Slechts ten deele is dit waar Ook hier is de malaise begonnen en openbaart zij zich ojn in de vermiiwJerdei opbrengst der advertentiën Maar ondentaad is die crisi bü ons nog niet voUe g doorgewerkt Het aanbod der patroansdelegatie Als men het bovenstaande rustig overweegt moet het onredel ijfc geacht worden dat de werknemer juiat nu in deze tijden naaat vele andere zware eiachen komen met een eisch voor loonsverhoo ying van 6 cent per uur Toen dan ook de Pata oonsdelegatie der Omderhandelingacommissiel Dinsdagmiddag werknemers een geleidctifke loonsverhooging van drie cents werd toegezegd 1 Jan a s 1 cent 1 Januari 1933 1 cent en 1 Jan 1933 1 cent de laatrte cd nt niet voor klasse I is ze ver zeer ver gej aan Ze was overtuigd dat elke verheterij ig ecoaomiseh ott verdedigbaar was Ze voe 1de dst het Algemeen Hoofdbestuur der ï Federatie dit compromis niet gemakkelijk miaacWen wel in het geheel niet zou accepteeren Ze wist dat er onder de patroon over fact geheele land een htorm van vel ontwaardlging zou opateken over em zoo onzinnig vèr gaand Het atandpant der patroons Wat is het standpunt der patroons bij deze onderhandelingen gaweeet Kort geformuleerd dit In deze tyd van algemeene malaise is verbetering der arbeidsvoorwaarden niet mogelijk Ala WTj ons thans wenden tot het Nederlandsche publiek behoeft dit standpunt eigenlijk geen verdediging De meeste lezers van dit blad voelen zelf aan den Hjve de gevolgen der achteruitgaande conjunctuur Zy zullen van den drukker vragen hoe hij tot de dwaasheid komt om in dezen tyd een loonsverhooging toe te staan Voor het publiek behoeven wij eigenlijk ons standpunt niet te argumenteeren Hieronder volgen enkele argumenten van patroonszijde geuit 1 De indexcijfers van kosten voor levensonderhoud De eerste vraag die wy met de werknemers hebben besproken was Zyn Uw arbeidsvoorwaarden in de laatste jaren vooruit of achteruit gegaan We hebben hier een onderscheid te maken tusschen het nominale lotm het aantal guldens loon en het reeeïe loon de wkarde van het loon in verband met de kosten van het levensonderhoud Wat de kosten van het levensonderhoud betreft hebben wij een objectieven maatstaf in de Haagsche en Amsterdamache indexcijfers vider onpartijdigheid door niemand wordt betwist Wat zien wy mi In 1920 bedroeg het loon handzetter ƒ 38 25 Volgens de Haagsche cijfers b v was het indexcijfer toen 107 1 De Lappobewegiiifg ïn Finianda Een uiteenzetting van den Finsc neh hoogleeraar Lauri Ingman In Juni 1930 is dit cyfer 76 6 Zich baseerend op de waarde van den gulden volgens deze indexcijfers is ƒ 38 25 in 1920 gelijk aan ƒ 27 35 in 1930 Waar het Ie klasse loon in 1930 ƒ 35 04 bedraagt is er dus een verhooging van het reëele loon met meer dan ƒ 7 50 of wel meer dan 25 communisten in Finland dezelfde Moskou£che £ richtsnoeren gevoled als elders in Europa godsdienst en moraal werden be spot vaderlandsohe gevoelens zoo brutaal mogelyk beleedigd de revolutie werd op dweepzieke wijze geipropageerd en niet alleen militaire doch ook andere pionnage gepleegd De pariememtaire sprekerstribune en de gemeent jraadsvergaderingen weiden nnisbruikt om het volk ertoe aan te sporen de beatnande toestanden omver te werpen Van de zijde van den staat werd deze agitatie nauwkeurig nagegaan en waar t slechts mogelijik was werden de strengste maatregelen genonitn om de communisten hun bedrijvigheid te beletten Zoo werd in 192a de geheele coanmunistische rijksdagfractie gearresteerd en de leden daarvan Van de hand an den Finschen hoogleeraar Ingman is dezer dagen verschenen een in het Duitsch gestelde brochure over de Lappobewei ing in Finland In deze brochure zet Prof Ingman uiteen dat de communistische beweging die van Rusland uit wordt geleid en ge delijk ge steund vooniamelyk onder de loonarbeiders m de steden en op het platteland vam Finland aanhangers heeft g tregen Dit i zegt hy het gevolg van agitatie onder het economisch zwakste deel der bevolking die niet in staat is het geïdealiseerde beeld dat de agitatoren van de toestanden in Rusland ophangen te controleeren By het ontwikIrefld deel vara het volk en by de boeren vond do beweging geen weerklank Overigens hebben aldu Prof Ingman de Wit men een speciale periode beschouwen dan moet men nemen die van het huidige collectief contract Het peil van de kosten van levensonderhoud der eerste drie maanden vindt men in de cijfers van Juni 1928 Toen was het Amsterdamsche cijfer 170 4 Thans 162 1 d i een vermindering van 4 9 percent stijging van het reëele loon 5 1 per nt V x cent per uur Haagsche cijfers Juni 1928 81 9 Thans 76 6 d i een vermindering van 6 5 percent Stijging van het reëele loon bijna 7 percent of bijna ƒ 2 40 per week Conclusie Ondanks nominale daling een ruime stijging van het reëele loon Zeer onbillijk heeft men het van patroonszijde gevonden dat de indexcijfera in de jaren omstreeks 1920 toen ze in de richting vaa I loonsverhooging wezen als argu