Goudsche Courant, woensdag 22 oktober 1930

Ho 17513 DE MODE VAN THANS IS BUITENGEWOON FLAHEUS is een ongekende veelheid lodellen Er wordt gewerkt ukl9 Engelsche fantasies alleriormantste tweedstoffen kent U hef nieuwe geestige sneei wvlokjes tweed En dan die flalteerende modellen I Slank en chic Voor Jcraag en manchetten verwerken wij alleen echte bontsoorten Is het wonder dat wij succes hebben met een collectie die een zoo oi uitputtelijke verscheidenheid biedt Verscheidenheid ook in de prijzen Stel Uw bezoek niet langer uit HIet zal ons verheugen U op Uw wenken te bedienen Wij zijn niet tevreden voordat ook De buitenlandsche pers staat op höt oog nblik vol van iberichten waarin de mogelijkheid eener algemeene schuldachrapping wordt besproken Tal van Engelsche bladen hebbrai hun Amerikaansche correspondenten opgedra n ter plaatse iniichting i in te winnen o er de piannen der Atnerikaansche regeering die naar de laatste tijden herhaaldelijk is gemeld bereid is af te zien van de üming der bedragen waarvoor de gealUeenden bij haar In het kriJt staan Alle berichtgevers hebbem van het ataatsdepaitement te hoorfti gekregen dat er van al de deebetreffende geruchten geen woord waar is Overigens valt er nauwelijks aan te twijfelen of er hebben in elk geval zuiver academische besprekingen over de zaak in Amerikaaneche regeeringskringen plaats gehad maar het is een andere vraag of deze onderhandelingen spoedig zullen leidon toi een praotische politiek Ambtenaren van het Amerikaansche departement van flmanciën verklaren dat d begrooting der Vereenigde Staten dit jaar een l elangryk tekort zaj aanwijzen en dat ie administratie om deze reden alleen al nauwelijks kan denken aan schrapping der schulden of aan een moratorium Dit zijn natuurlijk opvattingen van poHciti en poiitieke ambtenaren maar in Amerikaanache fmancieele en economische kringen schijnt inmiddels een andere meening t averlweikobeth in het Amerikaansche tinancieelo tüdschrift Investment News hoeft Maandag he iparlementsHd Louis Mac Kadden die Voorzitter is der commissie voor banken valuta aangelegenheden uit het Huis van Afgevaardigden een artikel openbaar maakt waarin hij er op aandringt dat Amerika wat het Hij laat uitkomen dat de Duitoche siaalskas een tdtort aanwyst van 300 miUioen dollar iets moet z i dn elk geval worden gedaan om den toestand in Duitschland te verlichten Leeningen van buitenlandaohe bankiers ter betaling van vroegere schuldden beschouwt hy slechts als een uitstel van executie Het ia een borgen van Petrus om Paulus te betalen Een moratorium voor lïuitsohlamd of een verlaging van alle intergeal lieerde oorlogaschulden zou de moeilyikheden voor het Duitsclw budget uit den weg ruimen Wanneer aldus Mac Padden een afgeheele schrapping der schulden niet mogelijk is dan is een moratorium van vyf jaren niettemin aanbevelenswaardig In dezen tijd ou Amerika af moeten zicin van de rentebetaling door dte geallieerden en in dezelfde mate zouden den laatsten de betalingen door Duitachland op rekening der schadevergoeding moeten Wees trouw in uw beroep en schuw de kromme g angen FEUILLÏEITGN De Stille Wachters Oorspronkelijke romandoorHERM N v d VOORT 25 Nadiuk verboden Had hij niet voor minder gewiahtfge dingen meerinalen in de waagschaal gesteld Vroeger dacht hij er niet zoo zwaartillend over Uit zucht naar avontuur had hij met zijn leven gespeeld En nuP Werd hij misBchien bang Maar i en Het vond zijn oorzaak in het verunti oordelijkheidflgevoel tegenover dien anderen jongeren man en dan zweefde hem een bekoorlijk gezichtje voor dPn geest niet groot aaigstige vraag oogen Joan Benoiti Maakte de gedachte aan haar hem week Hij geloofde het wel Onbewust verlangde hij naar huiselijk geluk een lief lebbende vrouw Op een leeftijd waarop W deren dit meestal reeds bereikt hebben nweet hij nog vechten vechten met een bij zekeren dood voor oogen Maaf had hü Zijn kansen op geluk niet al lang geleden verspeeld Een knagend zelfverwijt Vervulde lein Als hij destijds di n doUen streek niet iiad uitgehaald zou hij toen reeds in de za I dat met Charles Bouvain ook niet voorgevallen Maar wat helpt het ons of wij al om het verleden treuren Gedane akm ne Getrouwd JASPER VAN EIJK en GRÉ MOL Amsterdam 22 October 1930 H H Aannemers I maakt gebruik van de Begrootingsstaten TOCO THOLIN Wett ged voor Hoofd Kies Oor en Keelpijn etiK Onschadelük voor de kleintite kinderen Proeffiacon ƒ 0 25 by Apothekers Drogisten en by de firma S H VAN LOON Markt 6 Gouda Gedetailleerde berekeningstaat ran onkosten voor Uwe inschrijv ingen Verkrijgbaar al of niet met losse inlegvellen Priis per vel 10 cent bij 50 stuks y a nt per vel bij 100 stuks 8 cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON Sanguinose Zuiver plantaardig Wordt ioor alle gestellen verdragen In alle gevallen van bloedarmoede en zenuwz valtte blü kt het een versterkingsmiddel van den eersten rang en wordti mH vertrouwen aanbevolen als het werkzaamste middel ter bestrijdiiig van de bloedarmoede en al hare gevolgen SANGUINOSE kost per fi ƒ 2 de 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Tweemaal per dag een eetlepel is voldoeitide Verkrijgbaar by Apothekers enDrogisten 30 VAN DAM Co De liiemerstraat 2c 4 Den Haag GOUDA un ancfo Gebittan ftPBCIAAL PIJNLOOZB BBHANDBUNG Betaling dcsgeweoscht la IZmaandelljksche termllnea ook vair Zieken fondsledea Bureau v Taadhedkuadlgc Mlddenstnads Verzekering Adm G DEWAARD Van Heusdestr 13b TELEFOON 30013 Iramllln 19 16 n 17 Geopend van 9 ita T O uw AgentKhappco Mitrouw I REINDERS FluwHlansIngii 103 Oouda V DORP Viamlnpstr 60 Oouda B V DORP Niordkad 179 Wlddinxvain f 8 BEIIHOEIIIIC GEItei M 60DD1 Jts een middel van vvelenscba i peiifke tainensielJIng dal del ifelciekienien doodt en de huid 1 geneetl Een procffUcoo sal U I overtuigen TE KOOP Op den besten stand van Gouda te koop Bouwgrond voor 1ste klas Hu zen alsook voor Industrie terrein of anderszins groot + 2500 M alles gelegen aan groot vaarwater 3U Schriftelijke aanvraag bij bet Technisch Bureau voor Bouwkunde van J H DE WILDE te GOUDA VEREENIGING PROTESTANTSCH NEDERLAND Groote Propaganda Avond V DONDERDAQ 23 OCTOBEM 8 uup In da Klalna Kaik aan da raparilraat prakari Dê E B B ORAVBMEUER Nad Harr Prad ta a GraTenba a Ondarwarp I ONZE SRACBT EN ONZE ZWAKHEID 20 Inlaldac Dl H VAN DIJKEN Nad Harr Prad Ia Gonda TOEamiB ER PLÜETSCII VRM Daupan opan la TjaO VANAF HEDEN WEER VERKRIJGBAAR MAINZER ZUURKOOL PRIMA GELDERSCHE ROOKWORST FRANKFURTER KNAKWURSTEN ROLFENS PEKELVLEESCH GROOTE SOKTEERING HORS D OEUVRE ARTIKELEN PALING IN GELEI APETITSILD SARDELLERING EN MAQUEREUAX THON A L HUILE GAFFELBITTER ANCHOVIS ZALM KREEFT SARDINES etc HERO GROENTEN EN VRUCHTEN SNUBOONEN per I Liter blik f 0 38 SPERCIEBOONEN per 1 Liter blik f 0 38 DOPERWTEN per 1 Liter blik f 0 38 f 1 14 PER 3 BLIKKEN f 1 10 100 KWETSEN per 1 Liter blik f 0 45 APPELMOES per I Liter blik f 0 48 BINNEN EN BUITENLANDSCHE KAASSOORTEN Aanbevelend J C DEN BOER Wz GROENENDAAL 13 TELEFOON 258 N v Utrechtsche Hypotheekbank Pandbpiawen f 54 000 000 Oe BANK stelt beschikbaar l Pandbrieven a 101 in tukken van f 1000 f 500 en f 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG 4t i Rotterdam Den Haag BRONCHITIS Hoast Asthma Quelle verlichting en genezing door nien re gieoeesnüddelen uit plantenextracten blijkend uit volgend attest 4k ben met Uw behandeling sedert dagen begonnen Ut hoest minder haaf vrijer adem m oe iijj kracjjtvger Toch beii ik zeer e t ritig aangetast want iJi heb mijn berbep op last van S genecahe ren moeten opgeven Oe minste bewe ging waa my verboden doch in die vyf dagen ben ik eem freheel ander mensch geworden A D te Seraing BelgiS Vraagt circulaire met bewezen aan den uitvinder dezer geneesmiddelen zelf den dokter in de medicijnen G DAMMAN aan de firroa J H I SNABlLIé afd P 85 Groote Markt 7 Rotterdam VERZOEKE DE ZIEKTE DÜIDELJJif AAN TE GEVEN want er U e j speciale brochure Voor elbe tiekte Uw voorocrclecl is inderdaad misplaatst Ik dacht er eerst ni tnders over als U Toen het echter loover was dat de dokter mij aüc coffeïne bevactende dranken koffie en thee moest verbieden begon ik met Koffie Hag Spoedig ondervond ik de weldadige werking van deze heeriijk e coffeïnevrije koffie Een gezonde verkwikkende nachtrust keerde terug eij ik herkreeg geleidelijk mijn kalmte en aclfbeheersching De oorzaak mijner prikkelbaarheia eo nerveusiteit was weggenomen U denkt natuurlijk dat Hag een of ander surrogaat is Nieu is minder juist dan dit Koffie Hag is een echte lekkere plantagekoffie alleen de coffeïne ontbreekt Probeert U het gerust eens en ook U 2u t dan spoedig ondervinden dat deze koffie inderdaad meer genot en betere gezondheid verschaft A oHa zorg voor ftn Qoedtf gpijsvert rlng door BuUrIcli Zout Slotli 1 jaar onovertroffen bU moellltke ipljivcrterlnit tnaagpijnen eni 60 gr fl 0 60 Tabletten fl hx eï fl Uó Slechll echlln blauwe Teroakhliig met het portret Tan den uitvinder Monïterl rails en Tranco van den booWvertegenwoordiger tlratB lUUttnlHI 09M U nBMipMWHl Korte Hoogstraat 5 SpuistraatHofweg R E E D S V 0 0 R CENT KU N T U EEN HALF PONDS PAK VAN NELLE S KOFFIE KOOPEN MERK FAKKEL VRAAGT UWEN WINKELIER GRATIS VIOOL Vïoolcuraus f 3 per maand aan Iste klas Muziekschool met GRATIS gebruik van zeer mooie Viool en Strijkstok met Vormétui WELKE HET EIGENDOM VAN DE LEERLING WORDT Br fr onder No 4402 bureau Goudsche Courant Markt 3L 24 lllllllllllllllllllilllllllllililllllllllililliiii flnderbef bevordert de spijsverfering en behoedt U tegen maagstoornissen Overal verkrijgbaar iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniilflllliiliiiiiii t H Undarberg Albracht Rh 11 rg Rhld Dultsohland I 1 68 Jaargang Oondepdag 2 1 Oatober 1930 fiovDSGHE mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD ♦ VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCH iONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelij ks behalve op Zon enFeest dagen ABONNEMENTSPRIJS per kvartul f 226 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de besorglng per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dsgeUjks aangenomen aan om Bureau UABKT 31 GOUDA btj onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Ome bureaux tjn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie Tele Intere 1J2 Kcdactie Telef 83 Postrekening 48400 j DVËBTENTI£PBUSt Uit Gouda an onutnkni befaooruule tot den beiorgkrlng i jC regels ƒ l SO elke reg meer ƒ 0 2 Van buiten Cknida en den beaorgkrinff 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 0 Advertentien in het Zaterda ummer 30 bijslag op den pr s LiefdadictaeldjMMlTertentlSn de helft van den prtJi INGEZONDEN HËDEOEEUNGENt 1 4 regele f 2 5 elke tegel meer ƒ 0 6 L Op de voorpagine 50 hooger Gewone advertentiëu en ingezonden mededeeüngen b oontnct tot xeer gerednceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar ptamternimte l Advertentiëu kunnen worden ingezonden door tUMchjuiltomst van iK lieda Boeidianaelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daaga vóór de plaatal n g aan hat Bureau zij n ingekomen taneinda van opname vezielceijd te zlJn Da Oorlegssohulden Zullen ze geschrapt worden De zoo cenaamde Amerikaansche plannen tegengesproken Horace Runibold heeft gisteren een bezoek gebracht aan den preaidfcnt der RepubliekVon HindeiUmrg en hené in opdracht van den Koning van Engeland zijn deelnemingbetuigd met het vreeaeliflie mijnongeluk te Alsdorf OÉBral hulpactie Gistermiddag reeds vBe de AUiiorfsrJie GüiiK tnteiaiid bijeengekomen om te beraaddluKen over de financierkig van de eeista liulpverleenmg aan de liepekklngen van da Abtchtoflers vau de mijnramp lutusschen worden van particuliere zijde alom mzamelingen gehouden om huip te versch4ffen j e piiiataeijj ke bladen organiseereu eveneens liulpacLiea en leggen steonlijsten ter tet keniug in hunne lo caliteiten gereed Zoo heeft de iijst bij de uitgeverlfirma Duniont ScliauSerg te Keulen reedi een bedrag van 41 000 Mark opgebracht Set district Aken h eft 20 000 Mark beachikbaar gisteld Ht t bestuur van de vereenigmg van Gein eeuteraadöledai der Centrum paitij geeftten oproep uit waarm veAiaurd wordt dateeu buelte hulpactie absoluut noodzakelijkwas Aan alle gemeenten Het ongevaUönoomité va de Veiligheidecommissie voor de MyiJ i WtB Bonn deelt niette De ongevaUenconimisoie É op 22 October in gezel chap van een a irt p n l deskundigen afgedaald in de groeve 4p IL In aanr sluiting hierop werden techillende verhooren afgenomen warfnvipiangdurige beraad8laging in volgidéii Di mrzaak van het ongsluk ia nog niet op efaMferd Vaat staat dat de springstofvoorraden op de verschillende verdiepingen in orde yn bevondenDe aanvankelijk als ooit aak van het ongeluk aangenomen dynamietomtploffing kan dus buiten beschouwing worden gelaten voor wat betreft de oorzaak van de ramp Vo zoover kan worden nagegaan is ook oip den dag van de catastroiphe geen spring stoftransport naar de miJn geBonden Bü den tocht in de groeve werden geen teekenen waargenomen die op een ontploffing van koolstof zoudein kunnen wiJEen De tochten en onderzoekingen worden op 23 October voortgezet Tot dusverre werdeïi geborgen 203 doodiCtn in h ziékehuis bevinden zich 96 gewonden en vonnist lyn voor zoover thans bekend is Ü3 man Vanmiddag djn nog 3 man levend geborgen Het bergingswerk wordit met alle krachtvoortgezet 231 doodcn Eerst giistermiddag is de directie van de Annagroevt waa de vreese jke mijnramp heeft plaats gehad in staat geweest zicT u eenigazins duidelyk beeld te vormen van de vreeselijke gevolgen der catastrophe Er hebben 231 mynwerkera © n andere employe s den dood gevonden On ier de pulnhoopen van het directie gebouwd en de lifttoren liggen zeer waarschijnlijk nog eenig lyken Van de 96 zwaar gewonden en zieken worstelen er verscheidend met den dood Sedert jaren zyn by mijnongelukken eooveel slachtoffers met voorgekomen Men heruuiert zich te Alsdorf nog de laatste groote ramp die in 1917 plaats had en 67 dooden eischte De ramp van thans kent m haar gevolgen echter haar vreêrga niet Taitooze gezinnen missen eensklaps hun kostwinnaar en vele ouders hun ondersteunenden zoon De hijschkooi gaat cp en noer en voert steeds nieuvre lyken aan van arbeiders die door het gesteente bedolven of door het myngas vergiftigd werden In lange ryen worden de dooden tueschen het frissche dennengroen in de rouwzaal opgebaard Het totale aantal slachtoffers van de ramp te Alsdorf zal waarachijnlyk tot boven die 250 stygen De reddingsbrigade heeft op de verdiepong die 460 M onder den grond ligt nog 15 lijiken gevonden die over enkele uren naar boven gebracht zullen jWoiiJen De afgrljseliike toestand beneden De reddingsnianjien die naar boven komen vertellen dat ze de gangen op 460 m diepte nog niet of slechts uiterst moeilijk bereiken kuiuien Daar moeten de nog 70 ontbrekende vermisten ligg n Degenen die tot daar doorgedrongen zijn kunnen haast niet onder woordai brengen het afgryiselijke dat zij er vonden De ontplofimgen een geredde zegt tot 2b slageTi gehoord te hebben heibben alles stuk g tiiagen Tot de betorinen blokken waaim d e deuren hangen zijn vemet of geifar8 n Een der fataalste vernielingen was dit van den eleotirischai kalbet in de scliacht die de 360 m verdieping met die op 460 m verbond en waardoor de redding had moeten plaats hebben Laat in den avond kwam dé meded e ing dat deze kabel eindelyk hersteld was uOdat weer langs deze schacht met berpitig van dooden en gewonden begonnen kon worden Om haJf drie hedenmorgen deelde eer be ambte der myn aan de buiten wachtenden medfe dat reeds 105 dooden in het tot iyi n huis ingerichte deel der machim kamei üggen maar dat nog slechts een klein o daarvan geïdentificeerd had kunnen v orden Verschillende geborgen lyken vertooi den zware breukwonden die slechts veroorzaakt zijn kunnen worden door het neerstorten van een grootie hoogte zoodat aangeno Tien kan worden dat zy neergestort zijn by eeai vergeeföche poging om langs den ladd r in de achacht honderden meters omhoog te klimmen De Akener bUden beginnen heden met net puWiceeren ter namen van de geïdentificeerde dooden waaronder de bedrylsohet Klein en een vrouw een oorlogsweduwo die in de wasciihokken werkzaam was on verpletterd werd De bladen publiceeren ook den eersten oproeip tot leniging van en eersten noüd welke de vier plaataelykebladen elk openen ract een gift van 500 M I Met da redders in de oüjik vei minderen Duitschland van zijn kaut zou dan zij l i orde moeten brengen en in orde houden De Daily Telegraph bevatte dezer dagen in verband met het vorenstaande een artikel van Ptertinax waarin deze be eerde dat rijkskanselier Brijning verscheidene weken geleden zyn voelhorens reedr heeft uitgestoken in t gesprek met Von Hoesch den Duitschen gezant te Parijs had hy een plan besproken waarbij Frankrij ks tegemoetkomendheid zou kunnen worden verkregen door bizcmdere aanbiedingen van Duitsche zijde Dit plan zou hierop neerkomen dat Duitschland zich verplicht van de moratoriummogelijkhedep die het planYoung biedt in dip eerste zeven jaar geen gebruik te maken mita Frankrylc zich vereenigt met een uitbreiding der leveringen in natura en eeni regeling van het Saarvraagstuk in Duitschen geest Te Londen heeft men al dadelijk aan de juistheid van dit bericht geftwy feld omdat men ïJch daar met kan A OorateUen dat Duitschland af stand 20u doen van zijï O ratoriumrecht in Q eerstvolgende jaren Integendeel dat van dit recht hinnen afzienbaren tyd nadat de saneering in Duitschland een feit geworden gebruik moei worden gcmuuakt is lefts dat bü de open bare meening in Engeland vryjiwel vaststaat OndertoHBcften bevat do Deutsche Allgemeine Zeitung een officieel Berlynsch démenti waarvan de strekking is dat van Brüning s zojtgf zegde voorstellen niets waar is en dat de rylcskanelier er in de verste verte niet aan dienifct het moratoriumrecht te laten varettt Een nkedewerker van V D is er in geslaagd iié aamen met een afdeeling der leddmgaOnïade m de myn te gaan Dezo correaponde nit beschrijft zyn ervaringen al volgt I De doiliikere kooi daalde langzaam in d onderwerjeid van de myn Anna 1 tot de 3W in verdieping BÜITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND De mijnramp te Alsdorf 2 31 mijnwerkers en andere employe s h ben den dood gevoinden Onderzoek naar de oorzaak Deelneming van den Paus De njkapreaident ontvmg gietereii den apüstoliBchen nuntius Oreenigo voor het overhandigen van een geschenk van Z IL dn Paus n l een in de Vaticaaiisdie drukkerij vervaardigd boekwerk met reproducties van pauselijke oorkonden uit Duitsche Spaansclie en ItalJaansclie archieven De nuntius maakte van deze gelegenheid gebruik de deelneming van Z H den Faue te betuigen niet de mijnramp in Alsdorf De rijkapresident zal het boekwerk schenken aan de MaatschajBpij van Weteuachaph pen in Goettujgen Deelneming van koning George De Engelsche Ambassadeur te Berlijn Sir De mypgarvgea zyn eerst ruim en tanwlijk warn doch er hangt een slcchiij li cht In lange j ijen staan de kleine kolenkarren de hondfcn tot den rand met kolen gevuld Daar komt langzaam een hond alleen gedokt met n zwarten doek aan het hoofdeinde een mijnlanvp De wagen bevat drie doodé kameraden van de twee mynwerkera die den treurigen laat weg oeren De lyken zün zwait en onherkenbaar VVy nemen onze lantaama en gaan de duislenüs in De lucht wordt nog slee ter en vochtig en de myj jangen worden nauwer en lager Van de oldering stroomt het water Het verkeer word drukker Er komen twee wagens aan de eerste is leeg de tweede is met een awarlten doek gedekt De doods heaft den voorrang en Je leege wagen wordt opzü gezet Wy bevinden on op een plaats waar het zeer vochtig is zwarte slik bedekt den grond Wy moeten ons ditp bukken on oonoe hoofden niet t stoo en Dan liftmen er acht kolenkarren gevolgd door twee mannen van de reddingsbrig ide even wart ate de mymwerkers en h uit geput Zy dragen een l aar en een van nen iDegt 4 eze waa eerst een half jaar hier Aia wij eesn groote ibocht hebben gemnakc zijn wÜ tot op on geveer vijfig meter van de plaats van de ramp genawlerd Er is efen groote scheur en daaronder ligt de djod Het is © r nat en benauwd Er staan gela Ien Jioienwagen en er is een intacte oi jg laats van dynamiet Wü gaan niet veel verder Het is er duister en het geratel oversteont alles Niemand weet iets doch moeten nog zoovelen bedolven liggen Wy gaan door een oude mijngang sto de verder naar het centrum van tjie cat i r ii e De mijngang druipt wij zyn bij het eïado van de 3G0 meter verdiepins Een nieuwe liftkooi klein en primitief met open ywanden Snel daalt de kooi en stuit in een weelre maraa wy zyn op de 640 meter verdieping Ongeveer tien personen zyn by elkaar Zy staren voor zich uit Men komt slechts langzaam vooi waarts Het is hiyr druk Wagen na wagen rydt weg met zijn treurigen laat Een paar meter verder liggen drie vier dooden naast elkaar Zij luiOéeti willen vluchten doch ziJ werden door het vergiftig gas gegrepen Een mijmverker beschouwt een doode en zegt r i e jongen zesüen jaarl Zijn moeder hunpt misBchien dat hij in het ziekenhuis in Bardenberg ligt Hij was nog slechts twee maanden in de mij nu ongegrond blijkt vervult mij met vreugde Twfo vastberaden mannen kunnen samen veel uitricliten Toen Carew het eten dat door Benoit m tu chen was gereed gemaakt genuttigd had en ziju pijp aiuistak keek de jongeman hem even van terzijde ma Ik heb m je afwezigheid en terwijl ikmet potten en pannetjes bezig was je raadtef harte genomein en mijn speurders talenten je zei immers dat ik die bezat den vrijen teugel gelaten En het h eft Uot verrassend resultaten geleid Laat hooren zei Carew nieuwsgierig Ik heb mijzelf afgevraagd vervolgde Benoit wat dien koopman l ezield kon hebben toen hij on paarden en alles verkocht Zonder twijfel w deze man een hftndli jiger van onze tegenstanders Had hij danniet beter kunnen doen met ons kortwegallea te weigeren Carew keek hem met stijgende belangetelling aan Dat heb ik ook gedacht maar ik koner geen aannemelijke oplossing voor vinden Ga door Nu ik nieon gsvonden te hebben waarom hij dat wel deed Mijn opinie is datonze geheimzinnige vijanden zelf niet precies weten waar het graf zich bevindt enons alleen willen gebruiken om die plaatsvoor hen op te sporen Carwo sprong overeind on gaf zijn metgezel een geestdrlftigen klap op den schouder Wordt verrolKd herinnerde Carew zich nu dat de Arabische koopman hen zoo long mogelijk had opgehouden omdat hij zoogenaamd een paard te kort kwam Alles was bedrog geweest t gedwongen opontlioud had alleen gediend om dien audereu een grooteren Voorsprong te bezorgen Het verwonderde hem dat die Arabier welke dus ook samenspande met hun tegenstanders hun had verkocht wat zij noodig hadden Het was een raadsel te meer waarop hij het antwoord moest schuldig blijven De roode zonneschijf naderde al bedenkelijk dicht den horizon en Carew dreef zijn paard tot me rderen spue 1 a tn Reed i van verre zag hij Benoit staan die zijn pijp rookend tegen oen boom leunde En riep deze toen Carew binnen gehoorsafatand was gekomen heb je wat gevonden = Meer dan genoeg antwoordde Carew terwijl hij zich van zijn bezweet paard liet afglijden Wat dan De sjKiren van een stuk of negen kamelen en twee paarden en naar mijn meeningmeer dan twee dagen oud Watlzeg je Zooveel Carew Itnikte Ja het ziet er leelijk voor ons uit Archy zei hij grimmig Als dio mannen weten waar het verborgen graf is wat ik niet hoop dan is onze kans verkeken en zullen ze den boe leeggehaald hebben voor wij er kunnen zijn Tk had toch wel zooieta verwociit antwoordde Benoit schouderophalend Dathun aantal zoo groot is bijvoorbeeld men geen keer en wij kunnen in de toekomst eledhts tracliten de dingen die gebeurd zijn zoo goed mogelijk te herstellen Carew begreep dat en gaf hem den moed tot het einde toe Vbl te houden Op zijn eerste reis had hij aJLeen met de elementen geworsteld en overwonnen nu zou hij ook mensehen als doodsvijanden tegenover zich krijgen En de ondervinding hadi hem geleerd dat dia voortbrengselen van de schepping even grillig en in den regel nog gevaarlijker zyn dan de ongebreidelde natuurniarhten Angat voor zichzelf had Carew nog nooit gekend Hij was een van die karakters die zonder last te hebben van hun zenuwen de grootete gevaren het hoofd bieden Maar van jonge af bezat hij een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van anderen zwakkeren In den oorlog was dit gevoel nog versterkt Hij die bekeid stond om zijn roekelooze dapperheid had getrild vnn vrees voor het handjevol half uitgehongerde soldaten waarover hij onder Pen hevig n aanval bet bevel voerde Zoo ook nu De wetenschap dat ollea grootendeeU van hem afhing de eer van iijn vader en misschien het leven van Archibald Benoit mankte hem nerveus Zijn oorspronkelijk plan was geweest de vijanden vóór te komen en hij had niet vprwaoht dat hem dit niet zou gelukken Twee dagen waren hun t enstanders hen vooruit I Na de laatste waarsoïiuwing aan hun ndres afgeleverd te hebben moesten zij onmiddellijk afgereisd zijn Terwijl Benoit en hij n toebereidselen voor het vertrek maakten waren ze reeds lang op weg Ook Had je dat verwacht Ja natuurlyk als speler van professiebesef ik maar al te goed dat de roulette waarmede jij deze onderneming in het begin ook vergeleek niet voor niets draait Endat onze üitKlesjwlera een sterke partij vormen bewijst de gemakkelijkheid waarmede aij op de hoogte van onze plannen zijn gekomen Maar men moet iets wagen om watta kunnen wmnen Carew atond pat over zoo n theorie Hootd gchuddeiid keek hij den ander aan Heusch Archv je neemt het veel te licht op Wat helpt het ons of we alles zoo zwaar opnemen antwoordde Benoit die toestand blijft hetzelfde terug kunnen en willen we niet dus Carew was nog steeds niet van zijn verbazing bekomen Was dat de jonge man die zooals hij gevreesd had door zijn voort duïend teven in gezelschappen en salons onget clukt zou zijn tegenover gevaren als deze Hij stak zijn hand uit G f m 3 da vijf Archy je bent eenkerel Archibald Benoit greep gretig de hem aangeboden hand ken van zijn vader zijn opgenomen en was Tk ben blij dat je er zoo over denkt zeihij eravoudig Na dat voorval m Charlea Ronvain vreftsde ik dat je mij voor een lafaard hield Daar heb ik je nooit voor gehouden antwoordde Carew maar het baarde mijzorg dat jij die nooit met de wapens in dehand hebt gestaan tegenover meoschen die ie willen dooden tegen zulke emotie misechien niet bestand zou zijn Dat nïljn VMes J