Goudsche Courant, dinsdag 28 oktober 1930

M 17518 De bamer werd door kardinaal Sincero ingözogeud die teverw den zegen van den AliuachUge voor den koning MuaaoUui het leget en de Slilizia alsuieekte Des middags kruisten 16 gevavoia etde vliegmachmeü boven de stad In de avonduren had een groot pyrotechuMch leett plaats De r e van HossoUai Groote outstemming in Frsnkr k Te ParlJa wordt de rede sis aeu uitdaging beschouwd De Franache pers is leer ontstemd ovei de rede van lüussofiini Het Journal meeM dat itaiiio een terug iteei tolt politieke comhintóie van het Drievoudig Verbond niet Üuttschland eo Oostenrijk Uongarye schynt voor te bereiden denDe Oeuvre vindt de rede hoogst veriiynig een vervalisching der geschiedenis en een voortzetting van de chantage tegen de vrieoiden dies vredes Mussolini tracht met oorlogzuclitige tirades den Italianen de economische en financieele crisis te doen vergeten De Eicho de Paria conetatoert dat de laatste twyfel thans ia weggevaagd Een kloof ia thans ontstaan tusschen Frankrijk en Italiè welke gedurendie langen tijd niet gemakkeiljflc voor de diplomatie zal zün te overbruggen Het is dus noodig krachtijf voor de handhaving van den vrede op te komen door middel van een w ziging der pacifistische poUii k Frankrük wil geen herxiening d r vndwTerdr Ken Ma de uüUx iaeU welli het N T A uit de besprekingen der iParyeche bladen geeft ontleenen wy nog het volgende H t Petit Joumjil schryft dat Italië herziening der vredesverdragen wenscht ten gunste der erwonnenen maar vooral ten gunste van Italië Niet uitleen in Frankriük doch in de meeste landen ia men echter van meening dat Europa hy een dergelijk avonftuur in het geheel niet gebaat zou zyn maar integeoideel ved op het spel kou zetten Voor het overige biedt het verdrag van Versadiee of liever het Volkedbondsstatuut de mogeiykheid een onderzoek naar een potitiéken toeataod in te stellen welke een gevaar dredgt te worden voor dta vrede De République schrijft Mussoldnl heeft vóór dat hy tot dreigementen overging eerst met alle demagogische midkialen gepoogd de Fransche regeering te bewegen Italia financieelen steun te verledenNu de Fransche regeering op zijn avances niet is ingegaan keert hy zich met bijzondere heftigheid tegen Frankryk De Ere Nouvelle meent dat Muwollni poogt aam tfi toonen dat Italië geen aandeel aan de ongerechtigheid der vredesverdragen heeft De Quotidien noemt het fascistische systeem en de fascistische leer een der voornaamste hindernissen voor den vrede aü m oogenschouw Het waroi werkelijk i acht exemplaren en van een grootte zooals maar zelden wordt uangi troffen Carew bekpck en hoofdschuddend Je zult de verlajigde huid wel niet meeiTunnen nemen Waarom niet Veel te zwaar en te groot om op onze verdere reis mee te sleepen Het ia wel jammer doch we zullen de beesten moeten laten liggen Je hebt eigenlijk gelijk twijfelde Benoit Maar zijn die huiden werkelijk zoozwaar Bereid niet antwoordde Carew doch zóó wel Dan zal ik er van af moeten zien zeiBenoit spijtig Het is ondoenlijk de paarden op zoo n manier te belasten In dit opzicht ben ik het volkomen m t je eens Maarik had mij ook niet voorgesteld dat die dieren zoo groot konden zijn Carew beschouwde ze opmerkzaam 8te je gerust je bent de ewiigate niet antwoordde hij ik zie leeuwen van deiegrootte ook voor het eerst Benoit keek ïn het dal Ik voel mij niet erg op m n getniUt dstik daar aanstonds doorheen moet Fdi je wou nr if wel zoo graag aan de lepuwenbron zooale je het dichterlijk noemde gaan drinken zei Carew lachend Dat h zoo maar dat tooneeltje vaneenige aren geleden heeft mijn gef tdriftaanmerkelijk doen bekoelen Als we er nietdoorheen moe t n r ik liever wat mn Carew tuurde door rijn kijker Wordt vwrolgd Verhuisd I van Orabathatraal a naar Heden ontsliep zacht en kalm te Rotterdam onze inni geliefde Moeder Behuwdmoeder Grootmoeder Overgrootmoeder Behuwdzustcr en Tante Mejuffrouw Maria Johanna van Laauwan W van wRIm dtn Hatr BERRIT ROLLFI of ROELOFI in den hoogen ouderdom van bijna 86 jaren Gouda 26 October 1930 Uit aller oaam G H ROLLFS of ROELOFS De teraardebestelling zal plaata hebben Woensdag a s op de Algemeene Begraafplaats Crooswijk Vertrek van het Sterfhuis Persoonsharen 61a 1 uur 30 Sanguinose ijl Familie JONKER MULLER Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden door ons Bonder enige prijtrerhooging geplaatst Het spaart U moeite en kosten want één afschrift is voldoende X V Goudsclie Couraot Zuiver plantaardijf Wordt door alle gestellen verdTagem In alle gevallen van bloedarmoede en zenuwzwóTtte blykt het een versterkmgsmiddel van den eersten rang en wordti met vertrouwem aimbevolen als het werkiaamste middel ter beFtrüding van de bloedarmoede en al hare gevolgen SANGULNOSE kort per fl ƒ 2 de 6 fl ƒ 11 12 fl f 21 Tu eemaal per dag een eetlepel ia voldoemde Verkrijgbaar bü Apothekers enDrogisten 30 Markt 3t VAN DAM Co De Hiemerstraat 2c 4 Den Haag In de Willem Arntsz Hoeve inrichting tot verpleging van geesteszieken te den Dolder Uem Zeist worden eenige Dienstmeisjes gevraagd boven den leeftijd van 19 jaar op een salaris van f 430 opklimmende tot f 480 per jaar plusvrijen kost en inwoning Brieven terichten aan den Geneesheer Directeur Agnietenstr 2 Utrecht 15 Op een handelskantoor wordtvoor directe indiensttreding gevraagd 15 Brieven met volledige inlichtingen onder No 4497 bureau Goudsche Courant Markt 31 Eenv Meisje Verkrijgbaar bij Boskoop P L BINKBM Telef 124 Gouda T POBLKNIJIB Telef 480 Waddingsveen A J JANMAAT zoekt plaatsing als hulp in de huishouding goed kunnende koken en tafeldienen en met kinderen om gaan P G Brieven onder No 4501 bureau Goudsche Courant Markt 31 MENSCH DURF TE LEVEN EN GENIET Wees niet bang voor kopje troost neen gebruik d arvAi tooveél je maar kul maar profileep van de voordee en die de voorui slrevende wefenichap en de tecKntek welen te bieden I Kolde bekomt sommigen vrij slefM en velert moeten drf gcn hekoopen met onaangename hartkloppingen zenuv rikkeitng slapeloosheid en andere nerveuse vcrscnijnselen Een ingenieus procédé beschermd doo NederlandvcSa Octrooien breqgl echter uitkomst Deie uitvinding mi ik hel mogelijk de ruwe koHiebooocn te doen iweüen daardoor worden de poriën geopend vwosrna men docr middel vöf cef extractieslot de cotieine uil de koHieboonen Sran h ï n Alte ratuurltjke aangename eigenschappen btijven bij dit procftdé behoudend Dit geldt in de eerste plaats voor de tmaak en afomagevende stollen céJéonen want deie komen eerst bij hei branden tot dnhvikkeling onvei schillig ol de booncn coHemeVII zijn ol met Door Kollie Hag de gegarandeerd coHoinewnje kolficboonen te koopen kan dus elke huisvrouw een kolde op lalel brengen die beter bekomt even ptHig is en helieifde ger oi verschaH al gewone kolde zonder echter eenige s hndelffke werking op het organisme utt te ostenen H t bewijs Ie leveren Is mei moeilijk 60 Cents lult U daar wetvoor over hebben want hel gaat om niels meer ol mmdc óön om Uw gezondheid en hel welzi n van Uw huisgezin Koopf Uheden nog een ortgmeel pakje Hag en U zult Hag bdjven geI bruilcen wani Hag brengt U MEER GENOT ÉN BETERE GEZONDHEID U WEET TOCH DAT VAN NELLE S PAKJES KOFFIE 10 CENT PER POND IS VERLAAGD N V Utrechtsche Hypotheekbank Pandbrievan f De BANK stelt beschikbaar 4 2 Pandbrieven a 101 in ituliken van f 1000 f 500 en f 100 DeDirectie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Rheufflatiek en Ischias genezen volkomen zooals ook andere ziekten door ons Electro Medisch Apparaat VITA Vraagt inlichtingen en brochure aan Handelsbureau E M A V KantoorJan Sonjéstraat 20B Poslbox 498 Rotterdam Wij kunnen nog eenige goedeAGENTEN uitsluitend prima krachten plaatsen 20 imriimiiiimmiimiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiii HOUDT WEL IN T 00 DAT Amerlkaanscfae SIgatet elke Amerikaansche Sigaret nog geen Camel li als garantie waarvoor onze naam op dt banderolle stut DAT Camel un d P AT Camel In Amerika een grootere verkoop heeft dan alle andere Sigaretten r AX daar natnurlf k wel een goede reden voor zal zijn DAT versch moet lijn en daarom door ons direct van de fabriek In gesloten blikken kisten wordt geïmporteerd r AT dit alléén door ons geschiedt omdat wij de alleenvertegenwoordigers voor Nederland zijn en mirjit komen van zoogenaamde ramschptrtljen oude en verlegen restanten uit t buitenland opgekocht wurop echter onze num niet staat en voor de kwaliteit waarvan wij geen enkele verantwoordelijkheid op ons nemen DAT versche door ons geïmporteerd Camel rooken en het genot smaken dat Oe verwacht waarvoor 01 betaalt en waarop CUj recht hebt gij onvoorwaardelijk steeds elschen moet dat onze naam op de b nderoIle van elk pakje voorkomt CAMEL DEt HAAa intifet AllMnvwtcganwoordIgtra veor Nederland ALVANA PJ Elk kl keelt buditolle 89 Jaapgang Woensdag 29 Ostober 1930 OMSTREKEN MOORDRECHT MOERCAPELLE EN fiovDscHE mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz = JWt Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon enFeest dagen ABQNNB MF T4 TflPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zo dagablad per kwartaal 2 per week 22 cent overal waar de besorging per looper geschiedt franco per post per kwartaal ƒ 8 1fi met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dageUJks aangenomen iuaa ons Bureau HABKT 31 GOUDA bg onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zgn dageljjka geopend van atu Administratie Telef Interc 82 Redactie Telef 83 Postrekening 48400 AiivKHTMMTiKPRua Uit Qouda en onuitreken befaooreuda tot don baMrgMac 1 5 regeU ƒ 1 80 elke legel meer ƒ 025 Van buiten Üo d en den besorgkrüiff 1 5 regels ƒ 1 05 elke regal meer ƒ 0 0 AdvertenUën in het Zaterdagnnnuner 20 büslag op den pr a liefdadigheidj adTertentUbi de luOft ran dan pr i INGEZONDEN H£DfiDKELW6£N i 1 4 regel ƒ 2 26 elke z l mmt D M Opde voorpagina 50 boogar Gewone advenenüèn en mgeaonden mededeaingen by contraM k lot aeer geredureeniaB pr s üroote letters en ranüen worden heiv ud naar plaaun unta AdvertenUën kunnen worden ingezonden uuwi cmachenkoui a WMwde Soelihantwloren Advertenüebureaux en onze agenten eu moeten daaga uoï da p laatsi n g aan bat üureau zgn mgekomen teneinde van opname veriekerd te tw Urn oorzaak van do ramp mot do R 101 Het officieelei onderzoek Een rapport van Thomson De arbeidersregeering en c e Zionisten Verdubbelde bijdragen voor het nationaal fonds een erkend Aiabisch succes is De fout door UrootBritjtanniê begaan is volgens het blad slechts ttin deele hersteld De Tiiies bevat een ingezonden stuk van het Lagerhuislid der Arbeidersparty Kenworthy waarin decse betoflgt dat die Labourpartij zich evenals de beide andere partyen verbonden heeft tot de uitvoering naar de letter en najir den geest van de bepalingen van het mandaat en van de verklarmg van balfour Daartoe beroept hy zich op een tweetal moties geheel in strijd met de politiek van het Witboek zonder tegenstand op 9 Ocüber aangenomen op het jongste cengres der Labourparty te Llandudno in de eerste motie werd een beroep op de regeering gedaan alle middelen waarover zy beschikit aan te wenden om de politiek van het maridaat te bevorderen door de ontwikkolujflg der economiische mogelijkheden van het geheele mandaatgebied en aJdua de Jowteche immigratie aan te moedigen en een zoo groot mogelyke kolonialisafcie op het land te verkrijgen De tweede motie uitte bftnorgdheid over de stopzetting van de immigratie van joodr ache arbeidskrachten in Paleatina welke het congres beschouwde als een benadeeÜng van het recht van het joodBche volk op grond van het imandaat en als schadelyk voor de vitale belangen der joodsche arbeidersbeweging Kenwoi thy hemnnert er nog aan dat aan liet slot van d © laatste parlementszitting zoowei aan de Ijaboua ar la aan liberalen en conservatieven belooAj WiOrd dat het niet in het voornemen lag af te wyken van de politiek door alle SiÜ r geeriiieen sedert 1918 tot aan de oaKmti leden jaar gevolgd De laatete nog in de mijn Maybaoli aanwMJts doode kou nog niet geborgen worden Evenmin weet men nog wie dit slachtoffer LH zijn rede af tot vanmorgen m Het Witlboek inzake Palestina heeft gisteren in het Britsche Lagerhuis een punt van bespreking uitgemaakt Baldwin zeide o a diat de conservatieven van meening zijn dat het een zeer ernstige wyzigmg in de politiek tegenover dit tand beteekende Geen enkele regeering kon op een eens gegeven woord terugkomen en dit zou byzonder gevaarjjjk zijn bij den tegenwoordigen toestilnd van de wereld in het Oosten MacDonald verklaarde m z n antwoord dat het Witboek gieen enkele wyzigJng van politiek tegenover liet mandaat Palestina beteekende Niets had het departement van Kolonoale Zaken nieer verbaasd dan de buitengewone bedoelingen die men het had toegeschreven evenals aan de regeering dn verbaiid met het Witboek betreffeinde Palestina Dait men ondanks deze mededeeling bevreesd is dat er wel andere bedoelingen hebben voorge ïten blykt wel hieruit dat bekende Joden hun bydragen voor het nationale fonds hebben verdubbeld Verder publiceeren de bladen een brief welke Dr Weizmann die in verband met de verklaring der Bnitsche regeering inzake Palieatina is afgetreden als voorzitter van het Jewish Agency en de ISionoBtiflche organisatie van baron Edlnond de Rothschild waarin deae zich als eere voorzitter van het Jewiiflh Agency en als stichter van de eerste Joodache kolonie in PaLestina geheel aansluit by het protest van dr Wiezmann tea en de verkljring der Biutsche regeering De b ginsden in die verklaring neergelegd zijn volgens ba on de Rotbachild in stryd met geest en letter van het mandaat hetwelk gegrond is op de Verklaring van Balfour namens de regeering De Joden dier geheele wereld verkeeren in een toestand van constematiifeyzoo constateert de briefschrijver en ilE deed int hun droefeniis maar als men de zaak verdedigt zoo edel en groot als de onze heeft men het recht vertrouwen te hébben in een betere toekomst o De twee voornaamste christelijke Arabische bladen te Jeruzalem El Falastin en Mirat esj Sjarq hebben naar de Times meldt hun wanne instemming betuigd met de Britsche verlffflaning inzake de politiek in Palestina zy dringen er krachtig bij de Arabieren op aan deel te nemen aan den wetgevenden raad yEl Jamia el Arabïyya een blad dat verondersteld wordt het orgaan van den moefti te zyn erkent dat de Britische verklaring een nederlaag inhoudt vocu het Zionisme op het gebied der Britsche politiek maar weigert aan te nemen dat men uit de heftige protesten der Joden mag opmaken dat het Gi rmorgen begon in Londen de openf bare xittinn van het hof van onderzoek naar den ondergasg van het Britsche luchtsc iip aioi De sitting vindt plaats in de groote hall van instituut voor civiel ingemieurf d ie speciaal voor dit doel uls ingericht Het groote model van die R 101 dat g éxpoaeerd was op de werebdtentoonstalling te AntweiTpen is in de all opgehangen om de overlevenüe leden der bemanning of de techiÜBche deskundigen in de gelegenheid te fiteUen htm luiteenzettmg aan het model van het liuchtschip te derriionstreeren Aanwezig waren behalve de ledpr van het hof verschilLeiuie ingenieurs di aan den bouw hebben medegewerkt neteorologiache deskundigen en vele belang el tnden De zitting werd geopend door den pre dent Sir John Slmon dae bewogen het droevig ongdoik dat de R 101 overkomen was herdacht Sir William Jowitt de attorney general zeide dat aiich bü de stukken een rai port bevond dat door wykn lord Thomson was 0 pgesteld voor de rükaconferentie Hoewel het een geheim document was had hjj een speciale vergunning gekregen ean afschrü t aan het hof voor te leggen en eenige passages er uut voor te lezen Sir William las eenige passages uit dit rapport voor waaruit wel heel overtuigemitl bleek dat ook de tocht naar Indië nog als een proefioeht bedoeld wa Hier deed zich reeds de vraag voor of de voorbereiding in allle opzichten voldoende was gieweest Was de wensch om voor en tijdens de zittingen van de conferentie etn groet uit het moederland aan Indië te brengen van zoo overwegend politiek belang geacht dat de veabigheid er gedeeltelijlk aithams aan was opgeofïerd Die R 101 haa pas 2 October haar Se s van Itichtwaardigheid gekregen voor een to ht die drie dagen later reeds zou beginnen Was hier overhaastmg in het spel gevast Tegenover deze vragen die men mocht ai moeet stellen stond weer dat in alle rapporten nopens de kleine proeftochten boven EngelrJid de R 101 geniakkelyker bestuurbaar werd jenoemd dan de R lOÜ die heelemaal naar Canada been en weer was geweest De vTdJig die allen besig hield na de ooiïaak van het ongeluk was de moeilijkste om te beantwoorden Was er een gasont ploffing geweest De deskundigen hebben in den wrakhoc sporen gevonden tot een Itabei die gewichtige machinedeelen verbond was gebroken Ia dit voor of tydens den tocht geschied eïi is het bemerkt of had bet bemerkt dienen te worden Aieanaal vragen die de rechtbank tot oplossing moet trachten te brengen De advocaat generaal die btjna 4 urcn gesproken had brak hier Twee leden van dereddmgscolonne moeiten weigens ernstige gasvergiftiging tijdens het bergingswerk opgeloopen in het ziekenJiuifl worden opgenomen BJSL61 £ Deurwaarder doodgeschoten Door diokwerker Een deurwaarder die zich Zaterdag j l met twee getuigen aan de woning van e n doifcwerker te Bouchout by Antwerpen meJdde om een exploit te brengen werd nadat hy de hulp der politie had ingeroepen daar de dokweiker hem toegang weigerde bij het binnentredfiw der woning uoougeschoten De ddder wist te ontkomeai OorlogBinonument aan den Yser Te Nieuwpoort Zondag is wederom een oorlogsgedenkteeben onthuld op het voormalige oorlogsfront van d n Yser Ditmaal M as het de Ligue Nationale du Souvenir van welke het initiatief was uitgegaan Het beeld een treurende vrouw voorsteUend staat te Nieufwpoort De onthulling geschiedde in tegenwoordigheid van een groot aantal autoriteiten onder wie een vertegenwoordiger van ien koning minieter de Broqu rvÜle burgemeester iiax en de ambassadeurs van Engeland en Frankryk Een detachement Fransche infanterie was overgekomen nen van ver BUIÏENLANDÖCH NIEUWS ÜUITSCHLAND y Spoorwegongeluk bg Ulm Twee dooden en drie gewonden ÜibUïi avond half acht lê tuaetiieii de stations üiengen aan de Brenz en Herbrechimgen up de lijn Ulm Aaien de goodcreutreui No 8556 m botamg gekomen met een k t gen i ersonentrein De conducteur en de machinist van den goederentrein werden gewond De eerfite licht de tweede zwaar Van den personentrem werd een conducteur en de maclimist gedood en de stoker zwaar gewond De gewonden werden onmiddellijk naar hel naastbijzijnde ziekenhuis vervo6X d Reeds om negen uur wob een hulptrein op de piaate lee onheils Het onderzoek i aar de oorzaak U in vollen gang De raijnramp te Friedrichsthal Thans 96 dooden In den afgeloopen nacht is in het ziekenhuis van Fiaolibach weder een zwaar gewond slachtoffer van de mijnramp te Fnedrichstliaj aan de gevolgen overleden Het totaal aantal dooden is hiexdoor tot 96 gestegen Generaal baron de Ceuninck haeid een rede waarna hij het monument onthulde ITALlë De inzet van bmt Jaar IX Grotrte feestelükheden te Rome De 2Se October de jaardag van deu opniarach naai Rome werd giateren voor het eerst als nationalen feestdag gevierd Op vfle plaatsen werden de m den loop van het JHin voltooide openbare gebouwen oifieieel geopend In de groote provinciehoofdateden hadden m tegenwoordigheid van hooga ötaatsaiub ten aren openbare feestelljknedeai plaats Te Rome werd een groote revue gehouden waarbij vooral fee jeugdvereenigmgeu een belangrijke plaata innamen Muawlmi heeft aan de oorloge veiminkten een nieuwe banier üvtrhandigd In een rede die hij bij die gelegeuiieid hield zeide de duce o m Italië en de geheele wereld luoebeu ervan getuige zijn dat het fascistisch regiem faarlijke nieuwe moedige mannen tot zien trekt ho bereid iijn het gebaar dat hen in deu wereldoorloig groot lieeEt gemaakt Ie herhalen Musfaolmi was ervan overtuigd dat de ooilogsverminkten desnoods morgen bereid zouden zijn voor het ganschs bewapende volk uit te marchecren indien zulks noodig iiiiocht zijn De zwarUiemden antwoordden met een luidkeels Hl Si M Plaats en tijd en omstandigheden beslissen er over of eene deugd een gebrek ts dan wel of ee n gebrek een deugd is FEUIÏJLETON De Stille Wachters Ooi pronkelijlte roman door HERM N V d VOORT 30 Nadruk verboden Oedurende dezen tijd was de kans op een verval grooter dan in den vooravond zoo kort na zonsondergang Benoit bezat moed en durf genoeg daar had hij ruimschoots blijk van gegeven doch hij had tot nu toe nimmer op roofdieren gejaagd Patrijzen en n azen schieten of op de sohijf mikken ia minder gevaarlijk dan des nacht den zwarten leeuw te bevechten Die dieren hebben uiterst baai leven en hen decht ïicht J onden kan voor den schutter noodlot gfl feevolgen hebben Het vereiacht een 8 te hande en tegenwoordigheid van geest anew bezat die twee eigenschappen in vol2 ade laate De praktijk had het hem ge Het scheen nu echter dat Benoit toch 8 ehjk zou krijgen Het eerste uur bracht iin spanning door maar gewi leenw et zich zien Hij rookte de eene pijp na de aandïiht verslapte djn noifmtï s J Be IJ kco haar niet verget en juilt in lucht vliegen en hij hoorde den zwaren plof van een vallend lichaam dichtbij hem Bliksemsnel streek hij de lucifers ai n wierp de brandende houtjes op den geimpioviseerden branrlstapi l die knetterend hoog opvlamde Het blauwe schijnsel verspreidde zich ver in he rond en bij dat spookachtige iicht za § Carew iets wat menigeen den doodachrik op het lijf zou hebben gejaagd Een paar armlengten van hem af stond otaartzwiepend een reusaclitige leeuw de gele oogen knipperend tegen het onverwachte lichtschijnsel Maar hij vluchtte met Achter hem zag Carew er met eenige ontbteltenie nog meer Zij werden formeel belegerd Hij had nog nooit zulk en groot aantal leeuwen bij elkander gezien Zonder zich een oogenblik te bedenken vuurde hij snel twee malen achtereen op dea voorste Zijn schoten werden door een ontzettend gebrul beantwoord dat als op commanda door meerdere dieren werd overgenomen Het was een h eidensch kabaal waar hooren en zien bij verging De aangeschoten leeuw buitelde over den kop en zijn geweldige klauwen sloegen wild op den steenen grond Maar het groote lichaam kwam weer overeind en verdween met een woestöi jeprong uit Carew s gezichtskring Zijn plaats werd echter onmiddellijk door een anderen leeuw ingenomen en aehter dezen kwam er nog een en nog een Benoit was verschrikt overeind gesprongen Gauw Archy de geweren riep Carew tusfichen twee schoten door Aan mijn revolver heb ik niets Alle menseben er ko n en er nog al meer Benoit schoof de Wincheeters uit de foudralen en Peikte er een aan Carew over Toen knielden beiden achter hun veraclianöing en schoten up de naderende schaduwen Het gebrul ging spoedig over in gehuil en dit was het sein tot een algemcenen aftocht Binnen enkele niiiliiten was er geen Heuw meer te zien Maar een paar lichamen lugen roerloos uitgestrekt de enkelen die tiuii stoutnioedigen aanval met den dood hadden moeten bekoopen Carew keek den ander Veel beteeken end aan Dat was net op het nippertje Waar konten er zooveel vandaan vroeg Benoit onthutst AU we de beechermingvan de kloof hadden gemist zou het er leelijk hebben uitgezien Carew knikte ooleta heb ik nog nooit in mijn leven meegemaakt Ik heb er wel eens twee ofdrie tegehjk gezien maar dit gaat iederebeschrijving te boven Het lijkt of alle leeuwen van Afrika hier bij elkaar huizen Denk je dat ze terug zullen kc nen Het is niet te hopen antwoordde Carew terwijl hij zijn geweer opnieuw laadde Maar het zal wel niet Ga intuseciien weerslapen je hebt nog tijd Ik vreea dat mijn slaap tegelijk met de leeuwen verdwenen is antwoordde Benoit Doch ik zal probeeren je raad op ta volgen Carew kreeg gelijk Zij werden niet meer lastig gevallen Af en toe klonk wel gebrul maar steeds op verren afstond s Ochtends namen zij de gedoode dieren de enzaiiie wake drong haar beeld zicii sterker aan hem op Zou hij haar ooit weerzjeni Met geweld onderdrukte hij die gedacht Indien iiij haar weer ontmoette aia Zij lieelhuids van deze expeditie terugkwamen wat voor verschil maakte dat dan Zy wae onbeieikbaar voor hem Rijkdom en aanzieai zouden het verleden niet kunnen uitwkechen Hij keek naar den slapende n zuchtte Zou hij haar iets verteld hebben van die ontooezeming over Rouvam in den trem naar Marseüle Carew h4d er nooit naar gevraagd omdat hy het gevaarl ke onderwerp liefst zoo weinig mogelijk wilde aanroeren Hij moest Iterk zijn en niet meer aan haar denken Op ééns hoorde hij een zacht geluid eenige steentjes die üaar beneden rolden i De paarden had hij een eindweega in de kloof teruggebracht en hij hoorde heai even later angstig snuiven Weer vernam hij hetzelfde geluid Van glijI dende steenen Er kwam ieta naar boven f op hun legerplaats af nel ontkuitoe h de kruik spiritua en goot den inhoud uit over het stapeltje lappen Een oogenblik dacht hij er over Benoit te wekken maar hij hield niet van loos alarm Het kon zijn dat de leeuwen terug zouden schrikken Hij legde z n revolver nog ieto dichter naast zich en nam het bosje lucifer in de hond Hij hurkte neer achter het rotsblok en trachtte met z n oogen de duisternis te doorborioi De paardeji bleven snuivMi en hij hoorde hoe ze aan hun haJatera mkten Ongeveer tien minuten gingen voorbij Toen aag hij plotseling iet donkere door de