Goudsche Courant, zaterdag 1 november 1930

GIJ WERKT VOOR UW GEZIN wellicht vanaf den vroegen morgen Oeen moeite is U teveel en geen last te groot En toch naamt Gi nog steeds geen maatregelen om ook in dagen van ziekte het hoofd boven water te houden Hebt Gij U al eens ingedacht waf te doen wanneer Gij of een der Uwen in een Ziekenhuis moet worden opgenomen Doe als 9000 van Uw plaatsgenooten en betaal het kleine bedrafi van zes cent per week kinderen twee cent Qij hebt dan ook in dat opzicht gedaan wat Uw plicht is N V EERSTE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR ZIEKENHUIS VERPLEGING TURFMARKT 120 In totaal 100 000 Contribuanten De reden waarom onze contributie gering is bar aarde d bron onzerwelvaart Wij vreten edtterook dot zijn beroep in ont wispelturig klimaat veel van zijn gezondheid vergt en dei maar al te vaak verkoudheidsziekten en rtteumatisdte pijnen zijn werkkradit dk tgen Ite verlammen Maar dan virntt ook hij attiid baat bij Aspir TableHen ASPIRI Levert vlug en accuraat BOEKHANDEL J VERSCHOOR Gouda Dubbele Buurt 3 Miison van Sqll Oittiniiifliinl Gedempte Slaak 87 nabö Oostplein SchiedamscheweK 83 Rotterdam GOEDKOOPSTE ADRES voor ook voor oudere dames Bloemen Veeren en Lint Enorme sorteering Kindirhoedeii Laat Uw oude hoed vervormen vanaf ƒ 1 75 U krijgt het nieuwste model weer terUB Zwart schijven op 7 12 16 17 28 30 dam op 15 Wit schijven op 21 24 26 27 29 35 37 38 Probleem No 69 Droge belegen sigaren D G V VREUMIN EN WIJDSTRAAT 20 GOUliA Door onae jrroote voorraden en vakkundiffe behandeline leveren wü steeds droge en belejten Sigaren Iets bijzonders LEO VICTOR MISKLEUR 6 cent prachtige witte brand 8 cents qualiteit CORSA BORNEO 8 et handwerk sigaar kleine peuterige verzekeringen spaarfondsen en kassen Er zyn er stellig wel bij die als bonafide z n aan te merken maar er zgn er ook die altijd chicaneeren en allerlei verborgen voetangels en klemmen in hun polissen leggen waarin degene die betaald heeft veratryct raakt Meestal zij d zaakjes de duurste vorm van sparen zelfs in het gunstige geval dat men zonder chicanes het toegezegde bedrag uitgekeerd kreeg Men ziet dikwyls te veel naar het goede kansje dat er in kan zitten Ons zyn wel gevallen bekend van een soort begrafenisfonds waarvoor iemand een lange reeks van jaren een gering bedrag betaalde maar dat als men eens aan het cijferen gaat hoeveel het wel 18 Wijkt verre te gaan boven hetgeen men ten slotte uitgekeerd krügt Met een stukje papier en een potlood gewapend kan een kind het uitrekenen Toch ioopen velen er altijd weer in en ze worden verlekkerd gemaakt door de geweldig mooie kansen die ze hebben maar die als regel uiterst klein zijn Als alles normaal gaal is het in den regel een groote strop Meer dan een driekwart of meestal nog minder krijgen zü op den duur terugbetaald als er terugbetaald wordt Het trage betalen is altijd weer zooveel voordeel voor de maatschappij Het ergste is dat het altijd fiuancieelzwakken zijn die zich laten verleiden om in een illusie van plots rijk te kunnen worden of een aardig bedrag te veroVferen of te be paren En zij halen telkens weer stroppen die ze maar stil aanvaarden HAGENAAR MODEPRAATJË Het bont dat wü draRen Met de weersgesteldheid is het al heel vteemd gesteld geweest in de afgeloopen seizoenen Als we redelijkerwijze zonneschijn en warmte mochten verwachten was het koud n guur regende het of woei er zelfs een stormwind En nu heel de hoop der modewereld op wat frisch najaarsweer gevestigd is komt een late zomer ons verrassen en hier een streep door de rekening halen Toch alle weersgesteldheid ten spijt zou men durven voorspellen dat het dezen winter een goed bontjaar wordt Min of meer kan men dat toeschrüven aan den maluisetijd hoe wonderlijk zulks ook klinken moge Toen alles zich een beetje had opgericht en de menachen nog vanuit de naoorlogs tijd gewend waren in den zak te tasten werden de goederen op prijs gehouden en ze werden dat nog tot voor korten tyd toen de geldswaarde kelderde en alle kleinindus triën daaronder gebukt gingen Er werden van allerlei waardevolle goederen stapels gemaakt die opgespaard werden in de hoop op een tijd dat ze nog hooger in waarde zouden atijg n Dit is vooral ook met bont het geval geweest Van de aoliede en waardevolle soorten maakte de wereldvellenhandel naar het schijnt een spaarpotje Die hield zU terug in de hoop op eene hoogere opbrengst Thans nu die hoop voor langeren tijd vervlogen schijnt wo en de voorraden op de markt geworpen Met het gevolg dat waardevolle bontaoorten voor een geringen prijs verkrijgbaar zijn Het schijnt mij toe dat de groote prijsdaling van Russisch veulen van persianer van petitgris van mollebont en zelfs van het zeer soliede en zeer aantrekkelijke naturel bisam aan deze factoren te wijten ziJn Al deze bontsoorten zijn thans tot zeer voordeelige prijzen verkrijgbaar en ofschoon niet alles prima kwaliteit is wat er gebracht wordt worden toch mantels van deze bontsoorten aangeboden over wier prijsbillijkheid de kenner zich verwondert Niet alleen ais mantelbont zijn de opgenoemde bontsoorten modieus Ook als garneerbonten maakt al dit platharige pelswerk grooten opgang en men ziet dan ook groote dubbele plooikragen en hooge mouwkappen ervan op mantels wier totaalprüa niet een Sboven het gemiddelde gaat Dat velen daarvan zullen profiteeren kan niet uitblijven en daar ook met bont gegarneerde mantels modieus en mooi zijn wordt dan ook een uitgebreide bontdracht yerwacht Van de bontmantels werken de modellen mee Deze zijn lang slank eenigszins getailleerd en aan den onderkant een weinig klokkend hetzü door wat klok orm in de pandeafef door een aangezetten klÖkslrook waarvip men in het bont de aanzetnaad niet opmerkt Prachtig zijn op de kortharige b uitmantels de soepele langharige kragen van een in kleur afstekende bontsoort oa staat een lichte of donkere voskraag zeer mooi op een persianer mantel Voor de lichtere bontsoorten als grijs en beige lambreischwang deze bontsoort behoort tot de duurderen wordt het vossebont ter gameering precies in de kleur van den mantel geverfd wat een bijzonder fraii effect maakt Als gameerbont op een kostbare bruine bontmantel is nerz dit seizoen zeer gewild terwijl op een zwarten bontmantel het bruin zwarte skunks en het zwart geverfde lynx zeer mooi staan Op de glanzende moiré achtige bontsoorten staat ook de grijze voakraag bijzonder goed evenals de groote s pele kraag van petit gris velletjes die rechtstandig naast elkaar geplaatst zijn Op persianer staat petit gris heol mooi doch rijker is het diep glanzende skunks en nog weelderiger staat de kraag van züvervos waarvan de witte spikkeltjes zoo schitterend tusachen de lange zwarte glansharen uitkomen Persianer ia dit seizoen wel hèt modebont en het is niet duurder over heel de linie zoodat men ju grove zoowel als in kleine knillen In alle kwaliteiten dus een grooten afzet verwacht GRACE ALLAN UI ep den owiie b nd M M teyMkn ri i n h 42 Rijktbegrooting voor 1931 Memorie van utvoard Bestrijding van den crnianeed VerscJienen is de Meiuorie v u Antwoord n er het custe hootdsluk der Rijksbegrootmg v or ISö waaraan het rolgawi is oni leend De critick ap 4t Trewmlt De klaclit over den süjl der Tröoor ie i schier ev eii oud aU dil St M aMik wU De oorzaak ia oiet urer te loekeu TOr pïiüiaide Imndeo werken aan haar sanieOiSleUing dö inhoud leeut uch gewoonlijk niei voor Ülistische mogelijkheid Van nieer belaag m dan ook de critiek op den inhoud Waren versobering eo p€Tting der uJt gaven de eenige ma tregel i ter vwbetering van den toesUnd die het Kabioet voor oogen stonden dan zou de critieit wellicht gegrond zija Maar liet zwijgen der Trowireden van andere insatregelen bewijst nog allennina t dat deze meV word 9i Aeraamd Stean toot laad ea Aoühriw De Regeering op liet gebied van land en tuinbouw voorgeliclit door de oommiasiel vink is sedert met de voorbereiding dier plannen verder gevorderd Van de maatregelen van princiirfeelen aard waai op hel voorloopig versla doelt is het aanhangig ontwerp tot hertiening van do B rafeiïiawet nog in onderzoek Wat het ontwerp Zondagewet betreft de hahandeling daarvan pal moet i wachten totdat de Eerate Kamer mzake het ontwerp Winkelfiluitingewet een beslissing zal liebben genomen Wat de huidige crifcia betreft erkent de E= eering met dat iij in hoofdzaak het gewone periodieke verschijnsel IS daar de lijn der geschiedenis dan een minder ernstig karakter m vergelijking met vorige crisis zou hebben meegebratnt Dat ZIJ echter een karakter dreigt aan te nemen heviger dan de vixtrafgaande mag worden toegeechreven aan het aamentrefftn bovendien van twee andere verschijnHeleii Ten eerate heeft de wereld zich nog niet gerealiseerd de verarming welke de oorlog heeft gebracht Vervolgens lijdt de wereld onder zeer betreurenswaardige ziekteveröcliijnseien van politiek en aard Wanneer de econoiiiist ha werkelijkheid aldus wordt bezien is het minder juist het kapitalisme op de bank der beklaagden te plaatsen Deze beklaagde zou kunnen antwoorden dal hij niite de ruilverhoudingen over de geheele wereld ni t zoo grondig verstoord wareu geworden voor een betioorlijke welvaart zou hebben zorg gedragen De RegeerUig verstaat daarbij onder kapitalisme een steWlWan voortbrenging dat berust op privaten geudotn ook der pro ductiegoedereu Besqhouwt dd Regeciing de poaJiie van Nederland evenals de vereeheidewUeden zulks doen dmi gaat zij nccoord meritn opvatting dat de liuidlwuwcTisis reeds zet r enisEIg fl en die op liet gebied vim Itandei en nijverheid m Uevigheid kan toenemen Met toenemende werkeloosiieid moet ernstig worden rekening gehouden Terwijl de Regt ermg op het we fcdverloop slechts weinig invloed vermag te oefenen Wil dat niet zt ggeii dat zij allen gevolgen van de crisw werkeloos zal aanzien Hulp voor de iudus rie Zij lioudt aioli ten aanzien van do industrie ernstig bezig met de vraag waar govolgen van dumping dreigen en hoe deze kunnen worde 1 afgewend Onderzocht wordt of door P i versneld tempo in de uitvoering van groots w ferkt ji werkverruiming kan worden tot etajid gebracht In overweguig IS de vraag in hoeverre hulp aaii werkeioozenka flt n kan worden geboden voor zoover haar middelen in deze crisis te kort zouden sHiieten Voor één tak van bedrijf is zulk ee n regeling tijdelijk ref ds getroffen Waar buiten de werk eloo h e ids verzekering nog groote roepta werkeloozen kunnen voorkome n is de Rcfeering bedaoht in overleg met do gemeentebesturen met werkverschaffing voort ta gaan Wat het onderhandelingstarief Aangaat heriTinert de Regeering er aan dat het rapport der commiasie Bodenhausen door haar aan eenige organisaiieff reap commisBies om adviea ta geaonden Het wil haar beter voorkomon dat tij zoolang de gevraagde adviezen niet zijn iogeko iiejl zicJi van liet uitpr keii vaa een eindoordeel ontiioudt Zij wiJ gaarno overwegen of en w ja wanneer ft aanleidinff bestaat het rapport te publicpicn hetiij geheel oi ten deele De R s rring he met voldoening r van kenni Kciinmen d haar overleg to Ocnèvc met l SoiUidmavilche StAten wordt toegejui l Anaio overleg in anderen vorm had u voren reedb plaaW gehad eai hrt fl o A MHterldvn plAfts gevonden ook Belgift IA daarui iwtrokk B gewoiden D elneniing aan evo tueete overot nkomat zou naar de Riv pr ng meent allen oniringi nden Staten moettm vrijstsAn De Mp TOOT dwt Undtwu IV Regipmng is Herminst blmd mor den novd waarin de landbouw vi fkf crt t n er Mjn d n ook terKohiUiHide wsatj ffplen heraflnid Daarbij w de voodit hMng der comnn wi I rt ink le pelijk l vtnAz yUe A m ig t ld if vsn huit aig wono liot Vw i AU tCi vrtlg van te vooroleHen cr commissie IS reeds stftds eentga lijd en maatrr fA in voori ereMin tot 1e a Mi do wfljirdi n Jaarsiw verboodrti gctm i er oveiVeg notviig rrtK 4 dan nou die texm Tv ed lijn vwlwnd IV Roiiwring vleit wch ecjit r dat hititMB w r kortw Ujd d t k hfiAr IxV lAg Mi kiSignn In h evern dit laatstp kW 9 v i wöitien v n MM Jt MMlRVllwd t 3i lt 4M vé van kidMxWJi graan v t Uimm nos niet n et üdt rh id i voori wilört al hef ft r d aedoi i enige wek n ivn wt4 oniw j het Dqpwt u eot van ibnn a andf ih lakvii m Laadbnuw v ri l n T i heho v ran de suikeronltnur ü K r onlangü t sa weUehike ma T e gel tot 9 uid e ik04n 3i H niai wen if4t Ujk li eu de f vcA m U xv xk af te inkoht o Ivoreo meuwv t4pp n ta over pen riannen on ngring van hypoUiekc deW w gea $ cvtT Dkti togtiv cii gew 3ooM 15 verbieden iiju nte in overwe Voor een pacJtinionitoriuai dal de verpaebïier niet cteig ben de len en verder tK kdnde ooufifltluenUea meebr ng Ha sou icbijni de tijd stellig mei gekouuut terwijl bei T rl eoen van fredie en aan de boeren voor den aantoo van meststoffen en zaais ïed een $ t p op een hellend vlak eou be eek nen Met b rekkinf Wt de door soumüge leden uihevol afedwfling van de Groodbeiasliaaf Ub vrijstelling van Inkonist aibelaeting fiiaïi de Regi tmg zich ttui bij hetgeen aoor andere leden daartegen werd oj enierkt M werklooéfaeid Het ia der regeering uiel bekend dat in tal van genieuatÉn dewerkeioozeu uch ui hopelooien toestand zouden oevmden n Kau dan ook niet inzien dat het ncod£a ieiijk zou lijn awiitft uc maatregelen ie treilen jm de gemeenten t verpUciiten benooilijken oteun te v rWnen Dat do ftnanci toeatand vau uw land ich UI do laatste jaien m gunstigen zm heofi ontwikkeld wordt door de regeering volmondig beaamd Maar dat van dien gmisiigeo tinantieelen toestand niet geprofiteerd ia moet de minister zoo beslist mogelijk ontkennen £ r is van den gunstigen fmancieelen toestand geprofiteerd tot aan de uiterste grene De stelimg dat de grens overadireden i ware aaa de hand van de jongste begrootmg te verdedigen Voor de bewering van het tegendeel is geen oogenblik plaats Ge n menaller maar tegenvallers De vraag doet zich nu intusschen voor of liet op de begrootmg voor 1951 geraamde tekort met veel kans heeft bij de uitkomst opnieuw in een aanzienlijk overetiiot te verkteren Dezelfde oorzaak die in de afgeloopen jaren ip de voornaamste plaats tot de meevallers leklde kab Üiana elechtsstrekkexi om het geraamde tekort nog grooter t m en Die oorzaak is dat de iiilddeloi geraamd worden naar gegevens van een periode die afgesloten wordt 5 maanden vóór het begrootingsjoar Dem procedure die in tijden van tijgende conjunctuur lot meevnllers leidde heeft in een periode van dalende conjunctuur de tendenz tegenvalleru in het leven te roepen Op de vraag welke de nieuwe uitgaven vaa socialen aard zijn dio blijkens de millioeneDnota in het vo rnemeii liggen luidt het antwoord dnt hiermee gedoeld werd op d uitgaven voor de hiTzienuig der Invaliditeit en Ouderdomswet Het l edrag van die uitgaven kan ii g niet worden meegedeeld Het door het Rijk bij te passen tekort in liet Gemwntofoiida zat inderdaad m 1Ö32 Htijgen van ruim 4 6 tot rond f 6 8 millioen In Hofver het in 1932 en volgende jaren bovendien zal stiji en tengevolge van een daling van de opbrengst van de Geiihuentofondet efaBting en van de fiO opcenten op do Vermogensbelasting dient te worden afgewacht Het feit dat reeds verscheidene jaren over versobering van s Rijksdienst door reorganisatie wordt gesproken bewijst niet lat er in die jaren op dat gebied niets zou zijn t üt stand gekomen en evenmin dat er op SPAARBANK VAN Dk HANDELS EN LANDBOUWBANK INGELEGD OP I Jan 1928 f 2 175 925 1 1 1929 f 2 314 114 1930 f 2 428 037 4 RBNTE dit terrein niets meer te bereiken zou zijn De mmister is overtuigd dat in de ver sobeniig van den Rijksdienst nog niet de volte ItX pet zijn bereikt Zoowel op tiet geliiwl der ration aliö t rmg en meclianiseermg al door verlieterinp van interdettartementalo amonwprking met het doel dubbele oufcilla res t voorkitmen en de be taaiide iniiobtijigen iwxt prwiuctief mogelijk ook voor andere diensten werkzaam te doen zgn F gn nog Iih I wal l etero renultaten mogelijk Het wil der liegeering verder oorkomen dat pen liCHpreking der beswaren welke blijkcna het Voorloopig Verslag gevrensd worden Kwwel van de puidieiieiilitelijke regeling v n de collwlievp arbeidsovereenkomut ale van een wettelijke regeling omtrent de instellmg v n Wdiijfsradcn het l eet zal kuiinfn go 4iiedt ii wannoor de daartoe strekkende ontworpen bij de Htaten Generaal aanhnnffig idjn gemaakt Tijileurt oon cri l8periodp rU thans wk m land b itd H t ware uivoering van ron i o lnjfimrgani ntic mtndor raadzaam tv rrp ring r i4 t K k geen aanleiding te Iwwrdoreii dat bij de Int irn Arbeidsorganisatie het vrii c t k van verkorting van weiktijd in V rl ttnd met de rationalisartie wnidl naithangiiT gemankt Ttyon ratifioatio van de Conventie van Wflohinglon betreffende den actituHgen arbeidsdag vemctt n rich voiwi tiiileiido bPzwaren die rof b h ïibaatdelijk sijn uiteengezet dorli di lloruMn t Iwt boginBvil der internationale rigclini van don nehturendag hetreff n mtutr de wijie waarop de uitzonderinft i n aijn geregt ld on de toepassing der Con xwiUe De reg M rina orkent een moroele verplichUnc om den aclitiirendag in nijverheid ondernemingen toe te pus ten hetgeen dan o k p sohiedt echter niet om ons land door de C wiren ie in haar geheel te binden Het ligt niet in do bedoeling belastmg ambtenaren te doen afvloeien daar waar ten gevolae van die afvtoeiinft schade voor den dienst ou ontstaan De aangekondigde herziening van den algenwvuen licétuursniftat regel op het buitengewooii lager onderwijs is spoedig te verwaoi Jwi Heratening van den O L wet zal de minister met spoed ter liand nemen zotHlra hot rapport der St iatscommissieRuigers ver ohoJien is Hierbij zal do wettelijke repeling van liet buitengewoon lager onderwijs en het onderwijs aan aqliipperekiiKleren aan de orde komen Een voorstel tot wijziging van het aantiantrige ontwerp tot regeling van het middelbaar en voortïereidend honger onderwijs wordt voorbereid Door de regeering wordt met kracht gestreefd naar intetnationale vermindering der bewapeningui Het blijft daarbij liaar plicht het in art O van het Handvest vaji den Volkenbond bepaalde na te komen De regeering acht het voorts aan gegronden twijfel onderhevi g of het wel een daad zou zijn van wijs beleid md onder miskenning van de verhoudintfcn zoowel in liet gebied sgedeel e waarin het Rijk in Europa geleden is als in dat waaiiii het Rijk buiten Europa ligt de oplossing van het ontwapeninpsvraagstuk te zoeken ia z g regionale aannluiting aan de Noorsche rijken Met de leden die het bestaan van korpsen als de bijzondere Vrijwillige landstorm en de burgerwaehten verdedigden kan de Regoering geenszins inzien dat de e gevaren zouden kunnen opleveren Geen Iterzlening der kieswet De regeoring acht voor het oogenblik geen gronden aanwezig om een herziening van de Kieswet te bevorderen De bezwaren tegen de huidige wet ingebracht zijn niet van genoegzaam gewicht Het vraagstuk van verbindend verklaring van collectieve arbeideovereenkomsten in bestekken voor Rijkswerken is sedert eenigen tijd in overweging Brj f uit Berlijn Door Franz F Sehwarzentstein Beriijit einde October 1930 Kleine tiloemlezing van het begin vitn het nieuwe seizoen Het Bei jynBche WinterseizoenJ is begon nen Men meri t het aan het groote aantal premières van opera s en drama s operetten en revue s Men merkt het aan zijn beurs door de rekening van de naaister voor de nieuwe avondjiponmen en de nieuwt mantels de ouden zijn immers veel te kort niet waar 7 door het nieuwe bont eji die nieuwe schoenen die men in 0 geval noodig heeft De eerste kleine bais zijn reeds voorbij Maar in Brlijin nioet meai zich lang zaam gaan voorbereiden voor de bals waarop tout Berlin zich © an rendoz voue geeft Heerlijk toch dat men intusschei nog wat tij l heeft eeai weinig door de stra ten van het herfsrtachtige Berlijn te aÏMiitereoi om eens te kijken wat het nieuwe seizoen ons zonal aan geawegens te bieden heeft En er blyit heel wat te zien te zijn Wie ooit voor den oorflog in Berlün is geweeet zal zich het bestaan herinneren van een heerlijk alais de Danse Elegant excttiBtef met mooie vrouwen en goede muziek ziekThana ia dit aan traditie zoo ükf danspideis weea hen pend Hier srpeelt Ma rek Weber met zijn uitstekend strykje Wie aan meer inltieme vertrekken dé voorkeur geeft kan dit vlak bü in het Paviljoen Mascotte een der aantrekkeljjikstt dansbars vun het centrum der atad viwden En wat het mooiste ia aan deze beid herreaen dansg Ü€ enihédien Men wordt hier niet opgelicht 2 50 Mk voor eeny echte Ifenatessey is zeker niet veel in een dergelübe omgeving De eigejiaurs van dë Berf nsche restaurants en danalokalen we en dat zij rekenii moeten houden met de economiache moeilükheden DEKENS Fa B DB JONQ 8 MEUBILKERIia van den tijd De drang der Berlynera om zich s avonds na een dag van zwaren arbeid wat te vermaken is niet verzwakt Maar hü kan niet meer zooveel geld hiervoor uitgeven als vroeger Het ia geen zeldzaam verschijnsel dat zelfs in de grootere dan spaleizen gasten gedurende den ganschen avond tot twee of drie uur des nachts slechts één koffie of twee glazen bier bestellen Alhoewel dus het nieuwe seizoen in het teeken van de lage prijzen staat wordt men overal met voorkomendheid behandeld dit ook in de kleinste lokalen En wat al nieuws en verrassends biedt Berlijn thans niet Daar heeft men bij voorbeeld op den Kurfürstendam in het Westen der stad onlangs een koffiehuis geopend waarin den gasten in eenige vertrekken de illusie van een tropisch zeelandschap wordt voorgetooverd Men zit onder zonneschermen op gemakkelijke stoeten en drinkt zyn koffie die op lage tropentafeltjes geserveerd wordt In een ander vertrek ia een gedeelte van het dek van een schip natuurgetrouw nagebootst Men zit hier op balen katoen koffiezakken of leege biertonnen Daar men in dit eigenaardige koffiehuis zooveel planten vindt draagt het den naam van Plantage Nu kunt gy het dug gemakkelijk vinden als gy naar Berlyn komt Het allernieuwste in Berlijn is echter de Melkbar Zy ligt op een hoek van een straat in de krantenwijk Men koopt voor tien Penning een bon in een automaat en krijgt voor die bon aan de bar van een mooi meisje een groot glas versche malk De twee meisjes achter de bar hebben veet te doen want er zijn veel klanten Wellicht krijgen wij nu spoedig behalve Cocktail parties ook nog Milk parties Wat men te Berlijn gratis krijgt Men doet te Berlijn vaak werkelijk vee voor de klanten Men krijgt niet alleen veelvoor zijn geld In het Weensche Restaurant Huhn und Ei in de Markgrafenstra se krijgt men voor 90 Penning een portie gebraden kip en dessert in Haus Vatertand kan men voor 50 Penning ontbijten en in Automaten kan men voor 10 of 20 Penning smakelij ke broodjes en goede dranken krijgen Neen men krijgt hier vaak ook wat gratis Elen Berlijn sche onderneming voor autotaximeters verstrekt aan haar passagiers na eiken rit een kwitantie en schenktU in ruil voor 20 Markt kwitanties een bon die U recht geeft op een gratis rit van één Mark Oppassen dus en geen kwitantie wegwerpen die de chauffeur U vriendelijk terhand stelt Uiterst eigenaardig is voorts wat een Berlijnache vooratadschouwburgvoor haar publiek doet Het Rose Theater het speelde eens een belangrijke rol inhet Berlijnsche tooneelleven en levert ookthans nog zeer verdienstelijk werk voerteiken Maandag Dinsdag Donderdag enVrijdag s namiddags het Amerikaansche btijspel fKukuli op en biedt den bezoekers tijdens de pauze koffie en koek of bier en brood aan Dit is werkelijk een ongekendverschijnsel in de B rliJnsche tooneelgeschiedenis Hierbü vergeleken spreekt hefbijna van zelf dat in Casanova hèt elegante dan spaviljoen in het Westen der stad tijdens de vijf uur thée kostelooze gynmastieklessen worden gegeven of dat men in denmooien wintertuin op het dakvan Café Berlin kosteloos de moderne dansen kan leeren Kinderen maken hun speelgoed zelf Onder de talryke tentoonstellingen die op het oogenblik te Berlijn worden gehouden is er een die louitengewoon eigenaardig is Men krijgt hier geen meesterwerken van volwassenen te bewondere maar men toont hier den volwassenen meesterwerken door kinderhanden vervaardigd Dat klinkt zonderling maar het is toch zoo In een aantal Duitsche scholen heeft men knutseluurtjes ingericht In andere schoten is het teekenonderwijs gewijzigd in modernen zin Een en nder beteekent dat de kinderen mogen teekenen en schilderen plakken en knutselen wat zy zelf willen Als de kinderen willen spelen mag de volwassene dat is de onderwijzer hen niet storen zeggen de moderne opvoedkundigen Dat ZU mét deze opvatting een goeden weg hebben gewezen bewyst deze tentoonstelling De in eik kind sluimerende drang naar bezigheid wordt aldus geprikkeld De kinderen komen naar school brengen van thuis restjes stoffen papier sigarenkistjes luctferBdooajes stukje3 hout enz mee en mogen hieruit nu vervaardigen wat ze willen Uit de kleine lapjes worden met hulp van hun ijzerdraad en van garen alterlei poppen vervaardigd Zü zien er zonderling uit met hun oogen die parelmoeren knoopjes zijn met hun mond gevormd door een groot knoop van een mantel en met hun beenen uit ijzerdraad Maar het geheel maakt een grappigen indruk en wat het voornaamste is deze poppen hebben den kinderen die zp vervaardigden oneindig veel vreugde bereid Andere kinderen hebben uit lucifersdoosjes ware wonderen van bruggenbouw doen ontstaan Kleine apoortreintjea kan men hier bewonderen De ketfil van de locomotief bestaat uit de leege huls van een patroon l e grootere kinderen hebben mt brandhout kleine dorpjes met vele bonte huizen en kerken met wagens en dieren gesneden De kinderen spelen liever met zelfvervaardigd dan met gekocht speelgoed Hoe technisch de aanleg van het kind heden is bewijst een negenjarige knaap die een Radiomensch heeft gebouwd een phantastische gestalte vervaardigd mt tai van radiolampen antenn aken en eiectrische draden De leeraar treedt hier slechts op als adviseur der kinderen Als een kind iets verkeerds heeft gedaan roept hy da andere jongens en meisjes en deze moeten dan de fout ontdekken Zy doen dit steeds leer snel Vaak voelen zij zelf het juiste of het verlteerde plan beter dan de volwassenen Toen eens een jonge onderwijzer een kleinen achtjarigen jongen die een groote brug uit in elkaar geschoven luciferdoosjes had gebouwd zeide dat hij onder het midden van de brug toch een steunpyler moest zetten kreeg hy van den jeugdigen technicus het besliste antwoord Dat is niet noodig mynheer Dat houdt ook zonder Pijler Een pijnlijke tooneelherinnermg De Ver Perabureaux beibben aan verschiltomie acteurs en actrices in ons iand de vraag geetedd welke hun pyniyitsto tooneelherinnerin was Er zijn al verachillende antwoorden binnengekomen o a van Annie V d Lugt Melaert van Ees die als Leontientje m den Grooten Schouwburg te Rotterdam juist in de ontroerende sterfecène meemaakte dat het bed in elkaar zakte Gelukkig la hte geoi van de op het topneel aanwezige acteurs en ook het puibliek bleef ernstig Een aardig verhaal doet Lou Ezerman die een zojr pynlyke herinnering met zich meesleept al La die niet ontJleend aan een voonal op de planken Zy dateert uit den tyd dat hy nog niet verbonden was aan Het öchouwtooneel Het was Augustus 1914 We speelden in den Tivoli Schouwburg in Rotterdam De Toffe Jongens van het 7de Dagen achter ellcaar Een onderbreking van die reeks voor stellingen zou er zyn op een Zondag We zouden dan in Utrecht spelen op een matinee oor militairen en s avonds voor gewoon publiek tegen gewone pryze De onvepgetelijke vroolyke Jef Mertems had oni inet het oog op het voortdureaïd geibrek aim bagageruimte by de spoorwegen veraocht onze Fransche uniformen en Miae schmink zelf in te pakken en zelf mee te nemen We moesten van het Maasstation vertrekken om ongeveer jtelf negen want 3 dera was Utrecht immSis niet meer op tyd voor de matinee te bereiken Zaterdagavond ik woonde toen nog bü mijn moeder thuis eitte ik netjes den wekker neer en viel ik had indertijd een heel goed geweten oraniddellyk in slaap Maar hoe gaat dat Als een mensoh niet gewoon is aan walcker worden op het gennket van een wekker dan komt het dikwijts voor dat hij droomt van de een of andere telefonibche boodschap Dat overkwam mij ook en het gevoilg was dat ik gewekt werd door het meisje Jongeheer hier is uwes chocolade en of u opstaat het i al eti uur Dat was pynly k mynheer Enfin nood maakt vinidingrijk Ik stuurde myn broer naar het telegraafkantoor met een telegram Mertens schouwburg Utrecht trein gemat Iwm flets Lou En terwijl mijn broer die taak verrichtte trok ik mijn roode broek en de blauwe tuniek met te beroantder zeweoi op de kraag aan daaroverheen myn gewone daagsche pak deed myn schmink en spiegeltje in de kïpi bond die achterop de fiets vun mijn toch boodschappen doende broer hü had geloof ik net een afspraak gwnaakt om te fSaaji karren sprong op het stalen roe en begon te trappe i op weg naar Gowia Toen ik nog fietste had ik altyd wind pal tegen maar dien Zondag was het wel heel bar en ik moest ontzetttend malen om met een goed gangetje vooruit te komen Het ging e enwcQ en ik had Oudewater geloof ik al bereikt toen het noodlot me weer een klein partje speelde Daar trapte ik doodrustig de ketting uit elkaar en daar atond ik iGeen boeremkar te zien natuurlijk op Zondag Eindelijk krijg ik een cafétje in het oog Ze hadden een teflefoon Garage in Utrecht opg ebeld In orde In twintig minuten kon de auto er zijin Ik berekende en twintig minuten terug naar het Sticht dan ben ik precies tien over twee aan den schouwburg ongeveer n t op tyd voor miln opkomst De wagen kwam de fiets werd er bovenop vastgemaakt n ik gebruikte de rit om mijn jas broek veet en overhemd uit te trekkeii en me te schminken en om twee uur tien precies stap ik vermomd als Sale op het Vreeburg uit en wordt begroet doo het heele gezelschap dat me by de artistenuitgang ataat op te wachten De militairen haddöi nameüijk geen vry geikregen en de voprfftelling ging niet door Jbll W Broedelet acteur romancier tooneel schrijver meldt ais zijn pijnlükste tooneelherinnering het volgende Toen ik als vadter in Wedekind s Lente aan t graf van my ai zoon staand den nnj omringendlen vrienden geroerd de hand drukte en dieze afleai met Piet Bron aan t hoofid de hemel moge het hem yergeven mif mot weewarig giezicht zacht tusschen Aiim en wijsvinger kietelden Men mimiek moet op dat oogenft Mk boven alle beschryving zijn gieweesti RUILBUREAU voor bons en plaatje Verzonden aan N V S te Gouda 33 Lever s bons P de G te Gouda 12 Van Houten s bona H B Jr te ïouda 52 Paddenstoelen M de J te Gouda 20 Van Nelle s bons Martien B te Gouda 18 Paddenstoelen H E te Gfouda 41 Lever s bons Ontvangen van 8 Goudsche ingezetenen een schenking diverse bons en plaatjes j Hiervoor onzen hartelyken dank en hou 1 ong voor verdere schenkingen ten zeer rte aanbevolen Genoteerd voor J V B te Gouda 25 Dönszetmann s bons J B V V te Gouda 60 Kiaverbtad plaatjea M de J te Gouda 61 Klaverbladplaatjes J Sch te Gouda 70 Droste a plaatjes Indië De Hagzegels hebben een ruilwaarde van 11 punten de bons hiervan geldig voor 2 zegels 22 punten De Van Houten s bon had een waarde van 6 punten 30 punten benoodigd voor een tijdschrift dus 14 punten ruilwaarde Gaarne nog veel meer toezending van bons en plaatjes vooral van Lever s en linnenkastbons Koffie Hag bons en wapenzegels Klaverbladplaatjes DÖnszelmann s bons Dobbelmann s plaatjes Droste a bons en plaatjesi Indië Leupen s bons en plaatjes Bussink s plaatjes en de plaatjes Hoe heet die vogel Bijna van alles kunnen we gebruiken zoo ge ziet Hoeveel ge zendt geeft niet hoe meer hoe liever ge moogt echter nog niet aanvragen de Lever s en linnenkastbons daar zyn we nog te ver mee achter A F te Gouda staat sedert d d 5 8 30 genoteerd voor 70 linnenkastbons U hebt nog 11 ruilers voor met totaal 888 bons Nog wel een jaartje geduld Joop L te Gouda danken we voor zyn goede bedoeling door het zenden van Kamerplanten bons Op deze bons ontvangt men echter niets Deze waren geldig tot 1 Jan 1930 Kamerplanten plaatjes kunt ge bekomen tegen inzending van de thans loopende bons of plaatjes dus Paddenstoelen tot 1 Jan 31 of zeewater aquarium bons of plaatjes tot 1 Jan 32 We noteerden voor U 248 punten echter geen Lever s of linnenkastbons Hebt U geen interesse voor Pelikanen T T te ïouda staat genoteerd voor 220 plaatjes Hoe heet die vogel U hebt zeker wel geduld we hebben er al één A B te Jouda zendt ons 734 punten ruilwaarde Eén DÖnszelmann s bon h 2 punten heeft een ruilwaarde van 15 punten Hii vraagt Koffie Hag bons liefst geen zegels liefst nog dit jaar U behoeft niet bevreesd te zyn voor Uw Paddenstoelen bons en plaatjes Deze zy n door ons ontvangen en worden in omloop gebracht Of we dit jaar U nog kunnen helpen aan deze bons Koffie Hag hangt heelemaal af van de inkomsten Hoe meer men inzendt des te vlugger kunnen wy de aanvragers voldoen We noteeren dus voor U 734 punten of wel 33 Koffie Hag bons geen zegels Eén bon heeft de waarde van 2 zegels Eén bon heeft 22 punten ruilwaarde en één ze el 11 punten Is het U duide k HET RUILBUREAU DAMRUBRlËK Onder redactie van de Damclob Good secretarie de la ReUUan t4 lokuu der elvb Markt 49 Probleem No 691 Zwart schijven op 1 5 13 19 32 33 38 Wit schijven op 11 12 15 30 34 40 48 Oplossing van Probleem No 6 Wit speelt 50 44 25 20 34 30 44 39 49 43 47 27 26 6 Oplossing van Probleem No 690 Wit speelt 82 28 44 9 25 9 41 37 9 28 ADVERTENTIEN H a AUTORIJDERS Vulcaniseeren van Auto buiten en binnenbanden Vlug en billijk gndcr garantie Banden worden kosteloos gehaald en thuisbezorgd 15 Eerst Goudtche Vuicaniseer InricMIng GOUDA Kleiweg 38 achter BMFnmCN BRAFKRUIIEN B lMf f A abmlend P J M V Buupan hwwwl vgnrstrast 11 Ssuda iN r ti inairtsli Orasamts y Y J K Bredée s ÏÏ M Rotterdam 48 Semper Paratas Steeds bereid Na de donkere dagen ons herinneren dat het Kerttfeest nadert zijn wij als steeds bereid om uit onze immer groeiende keuze Zondagascfaooluitgaven aan alle aanvragen te voldoen Dit jaar werd de Collectie weer belangrijk uitgebreid Ook zijn weer verkrijgbaar onze KERSTPAKKETTEN en TEKSTBNPAKKETTEN tegen fabelachtig lage opruimingsprijzen f VRAAGT EBNS HET PROSPECTUS 1 Onze volledige Catalogus wordt eveneens gratia op aanvrage toegezonden met den bon voor de gratis toezending der bundels KERSTKLOKKEN 100 Wie verzekerd wil zijn voor de Zondagsschool de beste keuze te doen die kieze Bredée s Uitgaven Wij mogen wijzen op een reputatie van meer dan een halve eeuw I MOET ü VERHUIZEN VRAAGT ü DAN NU EERST ONZE PRIJZEN Door aanschaffing van een der grootste en modernste tapisières zijn we in staat TJ goedkooper dan wie ook te verhuizen L N POLDERVAART Turfmarkt 1 Telef 344 Gouda Wij l v ren U gedurende de maand November Twee overbekleede fauteuils met 4 zware eiken stoelen voor I0O Moquette naar keuze Aanbevelend B BELONJE 30 Achter de VIschmarkt 22 nabij de Groenendaal Vt l U eem onze coUecd Ier iiii e ko ip KKJNT U NIET koop o het vetplkht U lot oifllf Winterjas S t v vanaf f30 Ratiné Blauw vanaf f40 Extra aanbieding DEMI SAISONS graat ƒ 37 30 20 T C REPARON Kleermakerij Keizerstraat 31 6ouda Koopt bij onze Adverteerde Het onderzoek der Commissie ingesteld door den Minister van Arbeid voor onderzoek naar het groote prijsverschil In den Groot en Kleinhandel vreezen wij niet De conclusie zou luiden BESCHEIDEN WINSTMARGE D prijzen Ioopen zelfs de daling in den groothandel vooruit H BLOM OOUDA OROBNKNOAAL HEEFTEN EN KINDERKLEEDIN6 REGENJASSEN enz