Goudsche Courant, dinsdag 11 november 1930

Re 17529 JR0HCHITI8 HoMt Asthma Snelle verlichting en geneung tloor nianwe geneesmidtleleii uit plactenextracteii Utykeöod uit volgend attest JJ ben met Uw bfltuuid Liiig sedert 6 dagen begomwn ik hoest minder haal vr er adem m oel oijj krachtiger Toch bui ik zeer e t tig aangetast want iJr heb mgn beroep op last van S geneeaheeren moeten opgeven De minste beweging waa my veriioden doah in die v jf dagen ben ik een geheel ander men ch geworden A D te Seraing België Vraagt circulaire met bewezen aan den uitvinder dezer geneesmiddeLen zelf den dokter in de medicUnen G DAiMMAN aan de firma J H I SN AiBIUé afd P 85 Groote Markt 7 Rotterdam VERZOEKE DE ZIEKTE DUIDELIJK AAN TE GEVEN want er is eea speciale brochure voor ellce xiekte H H Aannemersl maakt gebruik van de Begrootingsstaten Gedetailleerde berekeningstaat vanonkosten voor Uwe inschrijting nVerkrijgbaar al of niet met losse inlegvellen Prijs per vel 10 cent bij SO stuks 7 i cent per vel bij 100 stuks B cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON OOUDA Geea poetsen meer Na oteiB n areHol SANGUINOSE Het best bekende afdoend middel tegen bloedarmoedei bleekzucht en zenuwzwakte Hebt gy een bleeke kleur iZÜt gy gedurig vermoeid Ontbreekt u de eetlust Hebt gij diKwijla hoofdpün Slaapt gy slecht Hebt gij pyn in den rug p n in de lenden pyn op de maag Suizen in het hoofd suizingon in de oorden Dan mtïet gy uw eigen belang verstaan en dadelyk eene geregelde kuur beginnen met de Sanguinose Want dt Sanguinose verrykt ui bloed en versterkt het zij wekt den eetlust op en bevordert eene algeheele levensopgewektheid Honderden vonden baat bij Sanguinose toen niets hen geholpen had Prüs per flesch ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Bij Apothekers en Drogisten verkrijgbaar 50 NalflO glad f 40 MO 8 1 40 1 60 1 60 Gromalca lepeli ea vorken l a ODversIljtbaar absoluut vlekvhl rn behouden steeds huD fraaicD glans De kwa lltcit wordt ten volle gtQ randeerd door de Gerofabriek te Zeist de fabrikaat van het bekende Gcro Zllver Verkrilgbaar Id alle goede zakeo Tafellepels Tafelvorken Soeplepel Saoslepel Groentelepel Aardappellcpel ffli60 f9 60 6 60 9 60 75 4 S6 1 66 3 86 1 7B 8 60 1 76 8 60 Vraagt de uitvoerige prijKOorant ook van casicttci romciee VLEKVRIJ TAFELZILVER VAN DAM Co Den Haag De Hiemerstraat 2c 4 N V Utrechtsche Hypotheekbank Pandbri 0n f 84 000 000 De BANK stelt bescbikbaar 4 2 ïa Pandbrieven a 101 in itukken van f 1000 f500 en f 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Sdioenfin Good De Cursus voor de toepassing dep Geheime Wetenschappen In het dagelijksche leven Hebt gü er wel eens over nagedacht waardoor sommige menschen in al hunne ondernemingen slagen waardoor zij rykdom macht en invloed verwerven zondfer dat zy zich blijkbaar byaonder behoeven in te spannen Kent gij de oorzaak hiervan Weet gy dat er in uwen geest een groote sterke kracht ligt besloten welke gy slechts vry spel behoeft te geven om ook alles te verkrijgen wat in het leven wenschenswaard is Is het u iets waard te weten hoe ge onmerkbaar invloed over andéren kunt krygcn om zoo achting liefde vriendschap en bewondering te verwerven V Hebt gij behoefte aan meer zelfvertrouwen wilskracht of moed en wenscht gij het succes dat het gevolg is van deze eigenschappen Wenscht gy een macht in het leven te worden zoodat gij anderen even goed kunt helpen als u zelven Wilt gij anderen kunnen genezen van ziekten en kwalen Wilt gy doordringen in de ziel van hen met wie gy omgaat en wilt ge hunne gevoelens en voornemens ten uwen opzichte leeren kennen Wilt gy gelukkig worden en geluk om u heen verspreiden Dit alles is mogelyk door de kennis der geheime wetenschappen Persoonltjk Magnetisme Hypnotisme Heilmagnetisnie Suggestie Telepathie Verborgen Krachten Gedachtekracht en Somnambulisme en Mediumschap DE NIEUWE FLOWERS SEilE DOOR DJORGHI Volledige uitgaaf 8 deelen 1300 bladen druks mot een gróót aantal illustraties Een ieder die de in deze boeken beschreven wetenschappen in toepassing brengt staat in elk opzicht verbetering van zijn maatschappelijke positie te wachten I Deze cursus die door een ieder zoowel MAN ai s V ROtW gevolgd kan worden omvat de volgende 8 deelen Deel I PERSOONLIJK MAGNETISME Deel II HYPNOTISME Deel III HEILMAGNETISME Deel IV SUGGESTIE NAAR DE NIEUWSTE GEGEVENS DER OCCULTE WETENSCHAPPEN SAMENGESTELD Deel V TELEPHATIE Deel VI VERBORGENKRACHTEN Deel VII GEDACHTEKRACHT Deel VIII SOiiWBDLISl EN MEUVMSCIilP Populair geschreven Begröpelük voor iedereen Prüs 8 deelen gebonden in 8 prachtbanden ƒ 18 Betaalbaar in maandelyksche termijnen van ƒ 1 50 of meer naar verkiezing Franco levering van den geheelen cursus van g boeken ge chledt direct na ontvangst van onderslaand bcstelbiljet door de uitgeefutcr N V GEBR GBAAlIW s UitgeverB Maatschappij en Boekliandcl te Amsterdam Singel 80 Telef 46460 Postgiro 70310 GODDSCHB COURANT BESTELBILJET De ondergeteekende verzoekt OEBRS GRAAUWs UlTGEVïatS MAATSCHAPPIJ EN BOEKHANDEL TE AMSTERDAM SINGEX 80 franco te zenden DE NIEUWE FLOWER S SERIE compleet in 8 deelen gebonden in 8 linnen prachtbanden voor den prys van ƒ 18 en wenscht dit bedrag te betalen in maandelijkache termijnen van ƒ W Woonplaats Naam S v p invullen welk bedrag per maand betaald zal worden Hollandsch Huiswerk IEng Wol HET STANDAARDWERK VOOR DE BEOEFENING VAN HET OCCULTISME Door het PERSOONLIJKE MAGNETISME weten sommige menschen een leidende plaats in de maatschappij en m gezelschap in te nemen waardoor ze snel in de wereld vooruit komen DE LEER DER HYPNOSE is van groot belang voor elk beschaatd mensch die in de samenleving een leidende functie wil bekleeden en daarbij aan andere pers 4iien op een ongezochte doch zeer krachtige wyze zyn wil moet opleggen Door toepassing van HET Hüli MAGJNETJÖlUE kunt ook gij een genezer worden leder mensch die leett en levenskracht bezit kan hulp brengen aan een lydende Het IS juist met deze bedoeling dat ons leerboek over heilmagnetismc geschreven is Jilke familie moest zyn magnetiseur hebben die by ziektegevallen oogenblikkelyk kon helpen Niemand kan hier eenig bezwaar tegen hebben want welk werk is er aangenamer en kostelijker dan het brengen van genezing aan lijdenden SUGGESTIE is een der grootste factoren in ons leven We ondergaan allen den invloed ervan en we suggereeren ook weer onze medemenschen Het is nu maar de groote kwestie wie in dit suggestiemilieu den toon weet aan te geven Wilt gü dat doen Welnu het is mogelyk TELEPATHIE Het direct overbrengen van de gedachten van de hersenen naar andere hersenen is een zeer belangrijk vraagstuk geworden in dezen tyd Er zyn menschen die de gave bezitten alle willekeurige gedachten van anderen te kunnen opvangen en er zyn anderen die op elk mensch onverschillig wie het is hun gedachten kunnen overdragen VERBORGEN KRACHTEN De krachten der ziel zyn talryk en nog onverklaard Erzyn vele verborgen krachten waarvan we nog niets weten slechts nu en dan vangen we een glimpje van die krachtenop en staan we met verbazing en bewondering tegenoverliet geheimzinnige meesterwerk dat onze ziel heet GEÜACHIENKRACHT Er gaat van ons denkvermogen een kracht uit die zidi gedraagt naar de gedachtebevelen welke wy aan die kracht geven Ziedaar de grondstelling van ons boek Wanneer iemand deze kracht bezit kan hy Ie voorwerpen zonder aanraking laten bewegen 2e vormen in witte of gryze substantie laten verschijnen 3e fotografische platen beïnvloeden etc Van een en ander geeft ons leerboek U uitvoerige beschrijvingen met wetenschappelijke bewijzen en geboekstaafde verklaringen van l eroemde mannen S0MN 4MBULISME EN MEDIUMSCHAP Er doen zich in onze omgeving vaak geheimzinnige vergehijnselen voor die met den naam somnambulisme of mediumsohap worden aangeduid Deze verschijnselen zijn zoo belangrijk dat ze een afzonderlijke behandeling verdienen De bedoeling van dit achtste of laatste deel van onze serie is van het somnambulisme en mediumschap een verklaring te geven welke op de uiteenzetting in de voorgaande boeken is gebaseerd 69 JaaiHiang Dinsdag 11 Miivembei 1830 mimm mmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHdONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en Dit blad vers chijnt dageii jks behalvp op Zon enFeest dagen ABONNËMËNTSFiUJiS per kwartaal Z 6 per week 17 cent met Zondagslilad per kwartaal f Z per week 22 cent avatal waar de bezorging per looper geschiedt franco per post pei kwartaal ƒ S 15 met Zondagsblad 8 80 Abonnementen worden dagelijks auogenomen aaa ona Bureau HAKKX 31 GOUDA bij 0026 agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 0 6 uur Administratie Telef Interc 62 Redactie Telef 83 Postrekening 48400 AUyaaiHOiXiEtfitUS Uit Gouda en omstnken behoorendA tot d n besorgkrlngj 1 6 regels LÜO elke regel meer 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgktiDc 1 5 regels ƒ 1 60 elke legel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 A beslag op den prqs liie dadigheids advertentiéu de heift van den pr s INGii U OiiiJ Mi U ÜU iü LLNGi N l i regels ZM elkA xegot meer ƒ 0 M Op de voorpagine 6Q hooger Utiwoxut auveneuuen en iiige uid A mededeeUugen b j contritct tot seer ger durMfd n pr s Groute ieiters en randen worden beretLend dmut piaaUruunt Advertenueu ituuoeu worOen ingezonden uuur tusschfiiMioiiisi vitn soüed Boekhandoiaren Adverteiitiebure ux en onze agenfAU n moeUm daaga vour de plaatsing aön bet iiureau z n mgeiLomeu leuemde van opname venekerd te zyn BINJSBiKLAND in den landbouw opgedaan dat men zou denken nu heeft men er eindelyk toch wel genoeg van Maar neen men gaat verder met den moed der wanhoop alsof dan toch eenmaal nog het protectionisme naar den hemel zal leiden Voor onze tabakkers op Java en Sumatra en voor onzen tabakshandel ware het te hopen dat het Duitsche parlement nog bytyds dezen grooten misstap van de Duitsche regeering zou inzien Eén troost is er n l dat de Duitschers zichzelf leelyk den das omdoen Maar t Is een schrale troost Gelukkig zijn onze tabaksmenschen niet dadelyk op tegenmaatregelen der Nederlandsche regqermg gesteld Wat zou het ons kunnen baten Wy zouden b v Hagenbeck kunnen verbieden om tijgera op Sumatra te vangen doch wat geeft dat allemaal De wereld leeft in een roes van protectionisme daartegen ingaan geeft niet meer Laten we maar eens in eigen omgeving kijken Al s velen in Nederland hun zin zouden krijgen hadden we morgen aan den dag een tariefmuur rondom ons land zoo hoog als de Dom van Utrecht Os OAtMrapeninflSG0inmi8si Beg i en7iiig van den dienstUd Do Graal Bernstorlï en Litwmoff verklaarden uitdrukkelytt ztch van stemming te onthouden daar zy voor dje aangeiegeti heid geen belangstelling meer Jiadden nadat btisioten was dat de coii veittie niets zeggen zal noch omtrent de jaarlyksche hohtmgt noch omtrent de geoelenKie re ierve troepen Vervolgens heeft de voorbereidingscommissie met 7 tegen 6 stemmen en vele sCemonthoudiingen waaronder ook die van prof Rutgers tjesloten overeenkomstig het voorstel van den gedelegeerde van Noorwegen Colban ondeiüteund door lord Cecil en door den Poolschen gedelegeerde dat aan het artakel over den duur van den militairen diensttyd een zinbnede zat worden toegevoegd bepalende dat in geen geval de militaire diensttyd in een land langduriger mag zyn dan een bepaald aantal maamien welk cijfer nader door de ontwapenmgacon1 ferentie zelf zAl worden ingevulde Tenslotte heeft de conunissie op voorstel van Fraijikryk besloten dat de militaire diensttyd ook moet worden beperkt voor het per oneel van de zeemacht en van de lachtmacht doch overeenkomstig den wensch van Engeland en Japan iB daarbij tevens vastgesteld dat de landen het recht zullen hebben verschuilende cyfers van den maximumduur van den diensttijd aan te nemen voor de drie verschillende poorten van wapens landmacht zeemacht en luchtmacht De besi rekiingen tussehen Engeland de Ver Staten Japan Frankryk en Italië over de wyize waarop deze mogendheden aan ie voorbereidende ontwapeningsconferentie zullen voorstellen de methoden voor de vlootbeperking van Londen in de ont wcrp confentle der comr ie Loiidon over te nemen hebben tot ovireenstemming gc Italië had aanvankelijlj bezwaren omdat de italiiiansche geditlege rde vreesde dat een dergelyke aaJibeveliiig zou kumien beMJhouwd worden alsof itahé utstand üeed van het te Londen gemÉtakte voorbehoud iiuzako pariteit tusschrai de loten van i ramkryk en Italië Doch om de coinmisaieLoudon m staat te stellea haar wei k voort ie zetten en te beêmdigen heel t de Italiaan Mïhe gedelegieeide ten slqptte ook in deze aajiboveling toegestemd ïvMrby Italié echter noguiaala het voorbeüoud zal maken dat het de conventie op grondslag van t Londensche afi ijraken slechts zal kunnen onderteekeneji indiien tusschen Italic en Frankiyk overeensteninung verkregen wordt omtrent den omvang van elkanders vloitxi op grondslag van pariteit Vermoedelijk ï l thans een maritieme QndercommisaLe vi tie commissie Loudon worden benoemd hu ook de kleine zeemogendheden die te Onden niwjt vertegenwoordigd waren m de gelegenheid te stellen gezamenlijk de afspraken van Londen met de groote mogendheden te bespreken KNUKLAND Warenhuisbrand te Liverpool J en schade van H 500 000 Door een ongekend hevigen brand als in jaren niet ia voorgekomen aan de oe ers van die Merbey is een groot warenhuis te Uverpoül In de asch gelegd Het vuur greep met buitengewoon groote snelheid om zich lieen en bieidde zJch niettegenstaande het krachtig optreiden van de brandweer zeet snel uit De bewoners van de belendcmU pereöelen moostun wegens de groote hittevluchten De voorste muur van het gebouw begon eensklaps te scheuren en stortte in De brandweerlieden konden nog op het lautste moment een goed heenkomen zoeken De jnaterieele swhade wordt op 50Ü Ü00 p st geschat BfiLGlfi De 300 millioen voor de landsverdediging De Brusselsche correspondent van de N K Crt meldt Het vraagstuk van de werken welke dienen ondernomen om de Belgische Oostergrens en de Maasvallei tegen een eventueelen Duitschen inval te bet chermen is Maandagochtend in den kabinetsraad door De Broqueville den minister van landsverdediging in details uiteengezet Voor deze werken en voor verbetering van de wapemng is op de begrooting 1931 een totaal bedrag van 300 millioen francs uitgetrokken In het na den Ministerraad aan de pers verstrekte communiqué wordt niet gezegd of dit crediet eenig in zyn aard zal zijn dan wel of ook het volgend jaar een post m ongeveer hetzelfde bedrag op de buitengewone begrooting zal gebracht worden Twee Nederlanders aangehouden Oud strijders die van Brasschaard op weg waren naar Brussel om een krans te leggen op het graf van den Onbekenden Soldaat aldaar kregen te Borgerhout ongenoegen met Vlaamsche nationalisten en andere personen met het gevolg dat er een vechtparty ontstond waarbij harde klappen vielen Vier lieden zyn door de politie aangehouden w o twee Nederlanders Verduistering op groote schaal door een beurtschipper De politie te Antwerpen heeft ontdekt dat een beurtschipper reeds sedert twintig jaar zich schuldig maakte aan diefstal van hem toevertrouwde goederen Bij onderzoek bleek dat de man in den loop der jaren met behulp van zyn beide zoons voor vele millioenen francs aan goederen heeft verduisterd De diefstallen werden thans ontdekt doordat de dieven in een café met bedekte toespelingen op hun daden zaten te pochen De beurtschipper en zijn zoons zyn aangehouden VEB STATEN De betrekkingen met Brazilië Naar Wolff verneemt heeft de Duitsche gezant te Rio de Janeiro opdracht gekregen de nieuwe Braziliaansche regeering te erkennen Men verwacht dat na deze erkenning het onderzoek inzake de beschieting van de Baden spoedig z Jn beslag zal krijgen en dat daarop een regeling van de aanspraken op vergoeding zal volgen Valschd voorspi gelingen Het Gouden Jid ikum vau tiet Understeuniiigsfoüds opgericht low b i Ned Oad enootiichap licL Uiun iwu uiiuiyBionU i m do Onderwy tweicia bek jiU ais het O i opgericht m ItiaJ doui liöL Ned Oiul Uenootöuliap bealHUt UI DiMjember 50 jaax Uu iicideukmg vim dit leit zal plaat li b UL U op üU Deceuiber a a Duze ludldiuiiuheidauwtelling ia euu zeKmi voor dün gtóhteieu oudei wyaeröaUuid Werd vioejjex nog al eens gebedeld vooi wt ekeii ollegtt ol voor liet gezm waaraan hij wau onlvalieu dank zy Uet Oiidöi ateuuuiaaioutib lu aan dat bedelen eou ernd gekomen Ittderu unduiwijier ea di d iiulp beliowit kan aankloppen by het O F itoowel oi enbaie alö byioudeit Onder da grootau dw jrotiö wuideii de aanvragen bohaudeld ea bealut dour een lioofdcoiuniiödie na lUgewouiieii advies vuii üfU Gewestel Üonmiisrfie ceu üubcüiimiiaaie of et u correöpoudent allen voitfouweuauiiiusclien Aoodat buiten liuii kruig niet bekend wordt w lko peiao nen i eateuiid worden in eeu kott beaUik kajj uiet veel vau het U F werk wordeu verteld doch ieder kaïi zich ludeukeu de tailooze gevailau van ziekW operatie sauutorium ver plying ziekteverlof met na eeu half jaai verlies vau het halve salaria ua etoi heel jaar mliouduig van het iieeie salaris Maar de grootste gri ep van uudersteuudeu m dm van de dourloupeud ouderateunden die tol hun doud luju uaugewezeu op deu ouiui baieu Ü F üteuu róor ruuniW vaii deze dooil ondersteurfden oude weduwen vaak met een oï meer doeliteis zieke ouderw esseu die zonder of met te kieiu pensioen liet onderwijs moesteu veilateu werd iu 29 een bedrag vau f 15fiOU aan steun uitgekeerd Deze eteuu moest kunnen gegeven worden uit do rente van eu Vaat Fond8 doch het Vaste Foudfl van het O F gai iu 29 alechts f 9990 rente Een groote aotiti voor de vergrootiug vaa dit Vaete Fonds is nu op touw geael Moge iedei dia met het O F weik sympathiaeert m deze wekeu een jubüeuiiigave schenken Dat is een gilt die tot in leogte van jaren de behoeftige weduwen € ai de zieke leerkrachten die zouder of met onvoldoend peuaioeii het onderwijs hebbeo moeten verlaten ten goede komt en die de Hooldcommi saie in staat zal stellen da nu uog zeer onvoldoende steun gemiddeld ISO aaainerkeltjk te verhoogelu Werktijdenbesluit tow winkels In verband met St Nicolaas Adres van den Middenslandsrasd De Middenstandsraad heeft een adres aan den mindster van Arbeid Handtl en Nyverheid gezonden in zake het werktijdenbesluit voor winkels dot naar adressant betoogt den winkelstand voor groote moeilijkheden plaatst en dat op onderscheiden punten dan ook gewijzigd zal moeten worden Binnenkort ziU de Middenatandsraad zyn wenschen hieromtrent aan den minister kenbaar maken doüh thans reeds wraischt hy een spoedeischejwl punt naar voren te brengen n l de bepalingen van het werlctijdenbetluit in den Sinrt Nicolaastyd De aan den Sen Decemiber voorafgaande dagen vorderen wel haast in elk middenstandsbedryf een periode van overstelpende drukte In verband Jiiermede dringt de MiddenataiHtaraad aan op verruiming van den werktyd in dier Men kan onze Ooatelijke buren getai g hrek aan activiteit o handelspolitiek verwüteii Nauwetyk3 heeft men de mvoerrechten voor eea artikel verhoogd ot de IJuitscJie iCigeering broedt met behulp van deakimdugie voorlichting al weer een meuiwe tariefsve hoog mg mt Pitmaal moet onee Üuamtia en Java tabak het ontgelden Voorgesteld wordt n 1 om het invoerrecht per im K G rmve tabak van 80 tot iOi mark te verhoogtn geen halve maatregel dus De regeering hoopt op die wyze de Jtiï imllioeni mark te vinden welke men voor lu t Iwgrootuigsjaar dat 1 April a s aanvanjft tekort komt Door dezen maatregel treft men hoofdzukelyk de sigaren en tabaksindustrie en in tabökskringen vi eest men dat er i en verschuiving zal taats vinden van het verbruik van sigaren naar dat van sigareUen Nu zal men zefegen dat zulks toch zoo erg iiiet IS en dat het voor de volksgezondheid niet zoo veel uitmaakt of men sigaretten dam wel sigaren rookt doch wy zullen in itóze kwestie rtiet nader treden Alleen zy er op gewezen tot welke dwaasheden het protoctaonismie kan leiden üüiXKNLiuNDSCÜ MKUWiS UUIXÜCHLA D Aulo rijdt actrioe aan De ac lnce Edith ChristiaDBen is y oceien Ie Üeilyji door een auw overreden oJ ern itig gewond Twee hecyen die haar vergezelden werden e eïie ÊÊ0i n een van hen i gedood de andere ïwaar gewond OOSTKNRliK De uitslag van de verkiezingen Dij een vergelyking met 1927 blyken de socialiöten in Üostenryk by deze verkiezing belangiyk vooniit te zijn gegaan de gezamejJyke metbociaüstische partyen belangryik achteruit De socialisten behaaideii thans i 2ö U7Ü sitemraen tegen 1 560 000 in 1927 de burgerlyke partyen thans 1 640 881 tegen l itóO lXMJ drie jaar geleden üen Bcnryft den Mhtermtgang van de burgerlijke partyen toe aan de geringere opkomst der kiezers en aan het gri otere aantal stemmen van onwaarde In het BurgenJand zyn voor den Landdaggekozen 14 christen socialisten l ó sociaaldemocraten en vyf leden van de coalitievan Schober De partijverhouding is ongewy zigd gebleven met dien verstande dat inden ouden Landdag vyf plBttelandeTS zaten dlie nu in de coaliiie van Schober zyn opgegaan De meuwgekozen Nationale Raad heeft een groot aantal kwesties van den meostuiteenloopenden aard af te handelen voor alles moet vóór het einde van het jaar de laatste hand aan de begrooting worden gelegd Tevens zal een reeks sociale kwesties nog voor het einde van 1930 opnieuw geregeld moeten worden Het voorbereidende werk zal derhalve met den grootst mogelijken spoed moeten worden verricbt Wat de regeeringsfcwestie betreft zij erop gewezen dat men in kringen welke nauwe betrekkingen met het kabinet onoerhouden aanneemt dat de tegenwoordige regeering dch voor den Nationalen Raad za plaatsen De sociaal democraten daarentegen verklaren dat ie regeerlng V ugoln diiient af te treden Men weet dat Duitschland een kapitaalarm land is dat nich slechts met behulp van builenlandsohe crediieteji op de been kan houden Duitschland heeft een bloedende labaiks en slgal eJllind lstrie men rookt ei per hoofd der bevoJking 96 sigaren welk aaii tal Jn EngelatA slechts 4 isl welke ten leele gefinancieixl wordt met behulp van credieten van den Nederlandachen tabfi haridel Een praktyk diie op zeer natuurlijke wijze gegroeid ia en dae beide landen te i goe ie komt Nu komt de Duitsche rei ieering plotseling met een maatregel welke den tabakshandel tussehen Nederland en Duitschland daeigt lam te slaan Duitschiami heeft n l ook nog een eigen tabakswibouw welke tamelijk wel nooiUijder d is doch die men nu tracht te bewerlcen met het versterkende zonnelicht van beschermende maatregelen De Duitscher zal dus voortaan zonder eei mokken het gaat hier immers om een bescherming van eigen bo Itïmproducten slechte sigaren moeten rooken en in letterlijken zin ook een slechte pijp Dat zal men echter wel niet lang doen en men zal zich dus spoedig vertrouwd maken met de sigaret De idylle van de Duitsche pijp verdwijnt om plaats te maken voor het mandjer smakelijke tafereel van een Rijnlandschen boer met een Kngelsche sigaret tussehen zyn lippen Doch dit is slechts van bykomstigen aard Het groote economische nadeel zal zijn dat men willens en wetens een industrie die haar bestaansmogelijkheden heeft aangetoond den levensadem beneemt en de credieten van den Nederlandschen tabakshandel buiten het land sluit Deze natuur1 iJ k e voordeelen zal men gaan opofferen teneinde door verhooging van invoerrechten geld in s Ryks schatkist te krygen hetgeen nog dubieus is omdat men ter zelfder tijd den invoer van het belaste artikel tegengaat en tevens om een industrie die totnutoe altyd door subsidies op de been is gehouden nog meer te steunen Het schynt wel dat wanneer een land zich eenmaal op het hellende vlak van de bescherming bevindt het steeds dieper zinkt In Duitschland heeft men zulke treurige ervaringen met de jongste steuncampagne en iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid gevoel alsof hy ziclizelf den nek brak toen het zware lichaam over hem heen duikelde Maar hij was van den knellendea greep bevrijd Vliegensvlug sprongen beide lanneu overeind Nu Carew weer op zijn voeten stond keerde zijn zelfvertrouwen terug Iu een vuistgevecht aou hij den lompen zwaaidereu man ongetwijfeld de baas zijn Uit de serre klonk nog het pianospel Daar waren zijn vrieuden maar hij dacht er niet nan hulp in te roepen Zelf wilde hij zijn htrijd uitvechten Een krankzinnig vuur gloeidff in de oogea van den baakier toen hij langzaam om den jongeman heen begon te draaien Weer sprong hij naar voren maar Carew deed op hetzelfde oogenblik eveneens een uitval Zijn linkervuist trof den ander midden in het gelaat Rouvain tuimelde terug en veegde met den rug van zijn hand het bloed van ziju mtaid Carew guude zijn aanrander echter niet den tijd zich weer te herstellen Keer op keer trof zijn linkervuist den bankier in het gezioht Hij wankelde verblind door de legelmatigo slagen en woedend strekte hij de ling iityuerzijds Binnen wiesch Carew met een spons het gezwollt n gezicht van zijn vijand af en Benoit herkende hem nu BouvHini nep hij verbaasd uit Hoekomt die hier Alkmenschen Heory watli b je hem tot etakeld Zijn verdiende loon antwoordde Careweriiëtig De laffe kerel besprong me vanachteren Het scheelde nift veel of hij hadnie gewurgd en tenslotte trachtte hij me nogoverhoop te schieten Benoit keek huiverend naar de blauwe vlekken aan Carew s halg en toen naar den bankit r die weer tepkenen van leven begon te geven Het volgend oogenblik sloeg hij de oogen op en keek hen versuft aan Hij bracht de hand naar zijn gezicht en de pijnlijke aanrakmg daarvan gaf hem zijn volle bewustzijn terug In een oogwenk zat hij overemd Dat hieb je weer eena fraAi gedaan meneer de bankier zei Benoit op minachtenden toon Ik begrijp niet wat ons weerhoudt je onmiddellijk aan de politie over teKGven Je bent een i chunnig heerschap eensluipmoordenaar bah I groote handen uaar Uarew uit Doch deze wist zijn eterkun grt ep behendig te ontwijken Teneinde rflad tastte Charles Rouvaui ia zijn zak De nikkelen loop van een revolver glansde en een schot weerklonk door de stilte van den avond De kogel floot Carew rakelings langs het hoold doch voor de ander w er kon vuren schoot zijn rechtervuist met al de kracht zijner spieren naar voren Door eeu hevigen slag op den mond getroffen zakta de reus kreunend meen Vlugge voetstappen naderden en met bl e ke ontstelde gezichten verscheueu Archibald Benoit en de kolonel op het tooneel van den strijd Carew wees op den bewusteloozen nankier Hij viel mij onverwacht aan verklaardehij Help me Archy dan zullen wij datmonster naar binnen brengen Maar vlug voordat hy weer bijkomt En u kolonel houdt uw docliter weg Zij mag hem nietzien Heeft u hem neergeschoten Carew schudde het hoofd Neen Hij schoot op mij maar mistegelukkig Zijn bewuste oosheid is alleen hetgevolg van een wat hardhandige behande De bimkier wieip hem een giftigeu blik toe en wendde zicii tot Carew FEUILLETON Wat zul je met mij doeu vroeg hij brutaal De Stille Wachters Carew deed zwijgend eeu tap in de richting van het telefoontoestel en Charles Rouvain kromp ineen Oorèprookeiijke roman doop HERM N V d VOORT Nadruk verboden 41 C arew had nu gelegenheid de brute dier ijKe krdciit vau den zwen del ban kier te leejai Kennen Hij rukte eau de giooU handen J J J et l ale schroeven omklemden maar t had tot resultaat dat ze hem nog vaster lelden en mH afgrijselijke zekerheid drong n t tot hem door dat die man sterker was Ml hijzelf en hem onverbiddelijk zou ver loorden aJs hij zich uiet spoedig zou kun bevrijden hcÏÏ tond reeds op zijn voortwl h iterate krachteinspanning ny zi n knieën op zich met de kracht hoop omhoog werpeod Hij kreeg een Geen politie riep hij angstig Dievervloekte speurhonden van Voitier zittenmij reeds op de hielen Ik was op weg hierheen omdat ik geld noodig heb Even hieldhy op eju keek Benoit loerend aan Ikbezit papieren die voor een zeker iemandveel waarde heblten en toen ik u beidendaar in dat U Iegraafkantoor zag vatte ikhet plan op dat niet onbelangrijke bedragte gaan innen Het komt niij trouwens rechtene toe Ik volgde u naar hier maar mijnverwenschte drift heeft alles weer bedorvpji Toen ik u in den tuin zag was ik mijzelf niet langer meester want u was deman die hem hij wees op Benoit uit mijnhanden rukte en die detectives op mijn dakstuurde U he echter daareven gedaan wat n nr geeu enkel man gelukt was u i ebtmij afgeranseld als een hond Slot volgt