Goudsche Courant, woensdag 12 november 1930

TE KOOP aangeboden Adres PRINS HENDRIKSTRAAT 51 H H Aannemers maakt gebruik van de Begrootingsstaten Gedetailleerde berekeningstaat van onkosten voor Uwe inschrijvingen Verkrijgbaar al of met met losse inlegvellen Prija per vel 10 cent bii 50 stuks y i cent per vel bi 100 stuks cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON OOUDA Een KabïnatsorUis in BslgïS KoiunR Albeit heeft het vejzoek om ontslag van de ministers in beraad gehouden De Oosteniuksche verkiezingen IMfanneep gii de Wortelboers Kruiden of Wor telboers PiUen nog niet gebruikt hebt probeert ze dan eens Gy zult werkelyk tevreden zijn over de heil zame uitwerking Reeds duizenden hebben er baat door gevonden tegiii trage ontlasting slechte spijsver tenng gebrek aan eetlust slym hoest koortsigheid gevatte koude influenza gal en maagtyden hoofd pgn duizeligheid onzuiver bloed huiduitslag verstopping enz Wortelboers Kruiden 60 cent per pakje Wortelboers Pillen 60 cent per doos 3 doozen ƒ 170 Overal vei krygbaar 24 De liberale nuï Lsters hebben na een g houden bespiekmj o er de quaestie van het lamengHdn van df functies ven hoofflefraar aan de VlaaniSLhe Hoogeschool te Gent en aan de Lcole des Hautes Etude m dezelfde stad hetgeen ongewenscht werd geacht door de Viaamsch gezinde ministers beslo ten uut het kabinet Jaspar te treden De 1 ut betiokkcn 1 berale mmister zyii Humans butteniandsche zaken Janson ju i titie Lippens veikeerswezen Vauthier kunst en wetenschappen forthomme pos tei u n Cïiatermorgen terwul ga m h Bnissel vlagde de wapenetil tandsdag rd ge vierd en het Kon geain o dei groote be ian gstelLing aam hat giaf van den Ont eiCeii den Solidaat een be oek bracht waarby Minister Jaspers de regeering vertegen woordiigde kwamen de vuf liberale niuijsters die vttin d e regeering deel mtmaken op het departement van tnutenland che zaken byeen om van Hymans te vernemen dat hét ziiJi bedoeling was ontslag te nemeji De vier Haitdiere imnaaters verklaarden d arop eveneens ontalag te wallen nemen Toen Jaa par na de plechtigheid by het graf van den Onbekeiniden Soldaat op zun deiartfement te lugkeerde uerd hem het schrijven overhan i digd waarbu Hymans en Janson hem de besl ssiaig der vyf liberale mimgters mee deelden OnnuiddeUiJk ontbood Jaspar zylt Icfttholkaoe medeleden en kort voor 2 uur werd een byeenkomat gehont cn waarop i kenrws werd gegeven van het besl iit der h berale niimisters met het ge olg dat ook de katholieke ledeai het be jltiit namen hun portefeuille neer te legigen Jaapar overhan digde onmidüellyfc dien koning het onrtslag van heit gonsohe kabmet en de Ide het genomen bP3luit aan de prest tenten van Staat en Kamer mede due juist hun eerste verga dlermg na het reces hielden Het onn erwachte meuws verv ekte groote verwondermig en ontroermg Te 4 uur werd Jaspar door den koning op het pateis te Laken ontvangen De koning wenschte het ontslag in beraad te houden WeLke d © gevolgen van de trisiB zuJlen zyn IS op dat oogenlbiüc met te zeggem Ze fcer IS dat een oplcffisang buitengewoon moei lyk zal wordi n gevomd doch of men 7yn toevlucht tot KameroinW inding zal moeter nemen blyft een open vraag al is het be kend dat de socialisten vooraleer zy deel Willen nemen aan de regeermg meuwe ver fcieziïigen ei chcn En onder medewerliing der socialiisten hetzy met beide andlere par tyen hetzy onder umtachakeluig van de toch ovenvegend Franachg zinde liberalen met de katholieken is geen afdoende oplossmg niogelyk De verkiezingen 4ie Zondag m Oostenryk oor het parlemenit den Nationaleïi lUaid yn geboudeni zyn met uil geloopen op een overweldigend succeB van rechta GeUjk men weet hebben de souaal demo craten zich by den stemlbusstryd met alleen weten te handhaven maar zij hebben er zelfs nog e zetel fcy gekregen In plpats an over 71 beschikken zy thans o ei 72 roajMkten De christelyk socialen hebben menaige e er moeton laten daar zy van de Den hemel z j dank heefl de meiisch genoeg aan uchzelven toch kunnen tien oor l e de vereenigde menschen meer l ngen De Stille Wachters Oorspronkelijke ronimdoorHERM N i VOOBT Nadruk verboden Ik heb nu Jles verloren Ik hebnielemeer ievXt Z IAmerAabeepreken en vertrekt vermofgcn Met publiciteit am jiet geld t nig dat ik geleend heb Dan Itifd dmjB voor VERKOOPER GEVRAAGD een welbespraakt AOTIBFl BRSOON die in staat is een consumptie artikel huis aan huis te verkoopen Salaris f 25 plus provisie Brieven met opgave van vorige werkkring enz onder No 4735 bureauCoudsche Courant Markt 31 Gouda 24 WILT U GENEZEN WORDEN o S Z PI = D w H £ g E co g 5 5 P 53 D iSi P3 71 3 n ra H WIJ HOUDEN op WOENSDAG 12 NOVEMBER 1930 in Sociëteit De Réunie Oosthaveo Gouda des avonds 8 30 uur een DEMONSTRATIE met HOOGFREQUENTIE BESTRALING bekend door den WONDERDOKTER VAN 6ALLSPACH MEN LEZE BERICHT IN HET LEVEN Deze demonstratie toont U de mogelijkheid te zien de zelfbehandeting voor RHEUMATIEK SUIKERZIEKTE ASTHMA VERLAMMING SLAPELOOSHEID ZENUWLIJDLN HARDHOORENDHEID SPATADEREN AAMBEIEN en andere ZELFS OUDERE KWALEN MET SUCCES TE BEHANDELEN Aanbevolen door de hoogste med Autoriteiten Prol Dr EBERHARDT Dr TREIBMANN Dr MANN d ARSONVAL SNOW e a KOMT U EENS KIJKEN I HET KOST U NIETS I VRIJ HTRÉC Verdere inlichtingen worden verstrekt door 80 Hoogfrequentie Instelling Apollo Rotterdam v Oldenbarnevel tstr 75 b Adverteert in dit Biad MERKEN Petitos 5 cent Bouquets 8 cent Reinos 10 cent Elegantes 10 cent Regalia Hobaneros 12 cent Coronas 12 cent ROODEIWIS SIGAREN Wij hebben t voorrecht mede te kunnen deelen dat wi met toestemming van hel NEDERL ROODE KRUIS een serie uitstekende sigaren in den handel hebben gebracht onder het Embleem en Etiket van voornoemd instituut Bovenstaand de verschillende modellen welke bi alle vooraanstaande virinkeliers verkri gbaar zijn ALVANA CY Plein 8 a DEN HAAG Tel 14203 REEDSvöoR CENT KU N T U EEN HALFPON OSPAK VAN NELLE S KOFFIE KOOPEN MERK FAKKEL VRAAGT UWEN WINKELIER VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inlichtingenbladen en Tarieven en Voorwaarden op schriftelijke aan vraag verkrijgbaar bi den Afdeehngs Secretaris den heer Mr A A J Rijksen Kleiweg M Gouda 20 478 PRAKTIJK EXAIMEN IN BOEKHOUDEN EN HANDELSCORRESPONDENTIE v d Vareenlgliig van Leeraren in de HANDELSWETENSCHAPPEN op 15 16 en 17 December ek 8 avonds te Gouda en 30 andere plaatsen Opgencht 1907 van het land EXAMBNGBLD F lO Examanlaidar Dr 8 8 HQUaSTII Crabathstpaat Beuda Pioipeofui bij d o BockhiDd l VAN BUBK Kl iir l Gouda m BRINKMAN 8 Boekhandal HaiUnatr 11 Amitardam C Aanmalding tot I Dacsmbar a k 50 SANGUINOSE Het best beidende afdoend middel tegen bloedarmoede bleekzucht en zenuwzwakte Hebt gu een bleeke kleur Zut gu gedurig vermoeid Ontbreekt u de eetlust Hebt gy diKwyls hoofdpun Slaapt gy slecht Hebt gy pyn in den rug pyn m de lenden pyn op de maag Suizen in het hoofd auizmg n m de oorden Dan moet gy uw eigen belang vpr taan en dadelyk eene geregelde kuur beginnen met de Saiiguinose Want d Sangumose verrykt uw bloed en versterkt het zy wekt den eetlust op en bevordert eene algehpele levensijpgewektheid Hjnderden vonden baat by Sanguinosi toen niets hen geholpen had Prys per flesph ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 By Apothekers en Drogisten verkrygbaar 50j VAN D4M Co De Klemerstraat 2c 4 Den Haag Abonneert U op dit Blad Calvë Delft s Mayonnaise Ro 17530 OB Jmarqmn Woensdag 12 lloyembe 1930 eoiiifflE coüMivTr NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN mPUWFRKFRK ofSlcv u A r u BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVËRTBNTIEPRUS Uit Gouda en omstreken beheorende tot den besorgkring 1 fi regels ƒ 180 elke regel meer ƒ 0 2fi Van buiten Gouda en d n bexor ztng 1 5 regels ƒ £ elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien m het Zaterdas ummer 20 bijslag op den pr s Lae dadlghelds adyertenÜën de belA van den pr i INOfiZONDBN MBDBDEEUNGENi 1 4 regels f 2 2fi elke i fel meer ƒ 0 N Op de voorpagiae 60 hooger Gewone advertentien en ingesonden mededaelingen by oonteaet t t leer gerednreerden pr B Groote letters en randen worden berakewl naar plaatamlmta Advertentiki kunnen worden ingezonden door tgsscbenkomst van solieda Boeldiandelaren Advertentiebureaux en onxe agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bat Bureau n mgekomen teneinde vas opnasoe versekerd te sQu Dit blad verschijnt dageli j ks behalve opZon enF eest dagen ABONNEMENTSPRIJS per kwart ü ƒ 2 26 per week 17 cent met ZondagtóUdper kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geBduedtFranco per post per kwartaal ƒ 815 met Zondagsblad ƒ 8 80 vio oimn Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau HARKT SI GOUDA taj onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zfln dagel ks geopend van 9 6 uur A4mimfltratie Telef Interc 02 Kedactie lelef B6 Postrekening 484O0 van oordeel is dat de franskiljonsche stryd maohme de ole des Hautes ETtudes vroeg of laat by germs aan brandstof zal ophouden ant ool dldG de rector ontwyktnd maar hy liet toch doorschemeren dat het wel degelyk ook zyn meemng iS Hy legde er den nadruk op dat daar waar Je keaze tusschen de twee stelseli Nollwet en nieuwe Aet nog bestaat de meerderheid der studenten ch voor het nieuw Vlaam sche regime uitspreeikt ENGELAND De Mauretama va de lucht c Calshot Bntsche bdsngatelhng voor Ae Do X De Bngelsche bladen geven lange ve sla gen van de aankomst n de Domier vlieg boot Do X te Calahot en uitvoerige met foto 3 verluchte beschryvmgen van het vliegtuig De Times noemt het de Maureta rwa der lucht en achnjft dat het een hui tangewoon goeden indruk maatk De draagvlakken bggeai hoog oveti den water pie gel waardoor de zeewaardigheud vergroot wordt Toch spieken sommige biaden twyfei er over uit of de beade op zy onmiddellylk aan die romp van de boot aangebracate dryvers vk el tegen een z va n we bestand zullen zyln Eemge deskimdigen schry on ovei dp belasting der bmde dV aagvlakken Volgens het tot nog toe by da Engelsche 1 egtuig constnwtie toegepaste principe zou men in Engeland slechts met eer groote voorzuih tigheid dit 3 steem dtfrven toepassen Mea echt het vaiuc tfapreloMid dat bet vliegtuig een lange startbaan noodlig he ft wat men op zichzelf geen nadeel acht omdat men mag aaiimemeni dat overal waar de vl egboot op het water neerdaalt voldoende ruimte aanwezig is Maar ditt filutt dan tevens in dat de vhegboot zoo nooddg ook I tegem eenigs infi ruw zee bestand is 1 Over de mogelykheden om het vhegtuw economisch te exploiteeren loDpcn dp mee mngen uiteen Maar algemeen acht de En gelsche per de Do X een interessant en geslaagd kimigtwerk waarby de constructeur erin geslaagd is een moeil ik pnbleen op voortreffelyke wyze op te lossfn WapenstilsUndsdag De konmg aan dti cenotaaf De verjaardag van dten wap nstilstand werd te Londen met de gebruikelyke piech tngheid gevierd By de ceremonie aati de cenotaaf waarby de koning aanwezig was werd twee nuimiten stilte m acht genomen terwiji het geheele verteer eveiw ns twee mmuten stilstond Veertig nullioen Vltim sche papavers vervaardigd dodi Bntsche oud Btryders werden op straat ten verkoop geboden VER STATEN Wapenatihitsndsdag Herdenkmgarede van President Hoorer In een rede tot herdenkanig van den wa pensbilstandt welke president Hoovt gi te ren voor het jaarlyksoh congres van den wereldbMid voor intenrntaonale vriend achap door de kerken hield ontwikkeldlp hy geen niöirwe denkbeelden hy verwec naar zyn voorstel van verleden jaar om levOTsmaddlBlenscheipen onaohendbiar te verklarwn Dit voorstel beperkte hy ditmaal doOT de levenemaddelenachepeti met meer gelyk te stellen met do hoapitaa hepen der oorlogvoerende staten moar als voor waarde voor hun onsohemfbaarh id dte reu trale vlag en de neutrale leidiiig van don geheelen levensnmdldlelefntoevoer van overzee aan te duiden Overigens legde hy er den nadruk op dat Amerika door de vlootovereenkomst van Londen benevens door het pact Kellogg Bnand met de mtbreiding Waarvan door een consultatief pact in de toekomst eens rekening zou moeten worden gehouden by gedragen had tot pacificatie van de wereld Hy verklaarde voorts dat Amerika ook ver der zou meewerken zonder zich echter te tinden tot het toepassen van geweld of sancties tegen degenen die het Kellogg pact schonden al begreep hy dan ook dat de Europeescb naties met haar van ouds her ingewortelde vreescomplcxen een niet pasaief optreden tegrai den schuidigen staat vereischt achtten Hy bfBchouwde den Volkenbond als een instelling van groote waarde voor Europa dienstig voor het stelsel der Amerikaansche schuld en vereffemngsovereenkomsten en hy geloofde dat een internationaal ge rechtsbof een der totdusver aan het Kei logg pact ontbrekende methoden bood om geschillen tusschen de naties langs vreedzamen weg te regelen ROEMENlrf De parlementaire er ia De particuhere ecretana van koning Ka iel heeft tfiateren alle leidere van de oppoei tiepaityen opgezocht om hun den wensch van drö koning ni U 4m1wi dak m ia het parlement toiugkteren en weer detdne men aim het norai le coustitutioneele leven Deze tap van den konmg heeft ui politieke kiuigen gro ten indruk gemaakt De partij van Avarestu heeft reeds besloten aan h konuigs weuBch te voldoen Men verwacht dat de liberalen dit voorbeeld zullen volgen BINNENLAND T zetela er zeven hebben verloren ook het blok van dm oud kanselier Schcber waar m Groot Duitschi r3 en landbuutrs samen gingen heeft een tweetal zetels moeten af staan van de 11 zetels behield het er 19 Het Heimwehrblok heeft een feimesn sprong 1 ooruitgodaan daar het tot dusver m t parlement met was vertegenwoordigd en er thans m t acht man verschynt De nitio naai socialisten hebben ook nog pogingen gedaan om een zetel te verwerven doch dit s hun met mogen gelxikken Wanneer men bovenataamde cyfeirs bekykt ziet men dal de regeermg van Van goBn waarvan ook de gewezen bondskanaelier dr Seipel tteel uitmaakt een nederlaag heeft geleden zoodat zy feiteiyk van het tooneel behoorde te verdwynen Nu IS het wel mogelyk da Vaugoin watmeer de e de macht met gaarre uat handen geeft een beroep doet op het ho bei blok maai de medewerfcang daarvan zou alleen kunnen worden verkregen wanneer Vaugam en de burgewacht menachen hun begiuiselen grooteijKieels verloochenen F r 13 dus een vry verwarde toestand ontstaan die stellig gevaren in zich bergt want Vaugoin en Starhemtoerg zouden het m hun hoofd kunnen krygem een soort dictatuur u t tf oefenen en dus net te doen als r de v ikte zingen niet hebben plaats gehad Hoermede zou de oppositie de sociaal democraiten vooral 7ich noort kunnen veieemaren M dit verschil van standpunt zou kunnen leiden tot een bmnenlandsche revoljtie die het met groote moeite tot stand gebrachte her stel lan Oostenryk met éen slag zou kun nen vernietigen Overigena dient vastgesteld te woixlendat de verkiezmgen het politieke beeld wei nag hebben gewy igid Een forsche ruk iiaiarrechts is achterwege gebleven Het succesvan t Heimwehrblok zou als een veld A nnen der fascistische dientbee den kunnenworden uitgelegd maar de stemmen diedit blok heeft verworven waren oor eejimet genjig dbel afkomstig van chnstelyksocialen die toch reeds een rechts radicalenkoers wiaren ingeslagen De toestand is danook vry wel by het oude gefele en Dat desociaal democraten inmiddels juichen houdt verbdJld met de opvatting m deze kmigen dat de geiweldige zwenking naar rechts die door de burgerrvvachters was aangekondigd achterwege is gebleven iiiakkehjke aanvoer uit alle groote produt tiegobieden zou het trouwena ook al iou de t estand der mijnen er toe drmgen niet moigetijk zyn de kolenpnjzen op een kunst matig hoog peil te houden Ongetwyfeld is het m üjden van malaisevan belang dat de productiekosten zoo laaginogehjk worden gehoudai Anderzijds moetook de Nederlandflche mynindustrie kunnenbentaoti Het zou onredelijk zijn van haarte verlangen dat zy haar producten benedenden wereldmarktprya zou verkoopen ten einde andere bedryven aan goedkot brand doffen te helpen Dit klemt te metr daar de Nederlandeche niynen bij vo rtduring met scherpe mededinging van het buitenland hebi en to kampen en tot dusver slechte inet inspftmiing van alle krachten zich aan de fit rke ronjunctuurewisselmgen hebban weten aan te paeaen Het meng en nasigebod Wetaontwerp m het belang der m beemache tarweteelt IngedieJid is eo wetsontwerp houdende bepalingen in het belang van de mheemsche tarweteelt Daarin wordt o a bepaald dat by algemeuuai maatregel van bestuur kan wonleji verl Dden of niet dan voorwaardelijk toegestaan het vervoeren voorhanden hebben of afleverfïi van tarwemeel of tar webloeni waarvan de samenetellmg niet vol loet aan door den inmisler te stellen eiHchen By algeineeoen maatregel van be fituur kunnen verder voorechritten wordrai gegeven betreffende levermg van hier te lande verbouwde tarwe en van daaruit ge wonD it iarwnne r wi tarweïfldetn Eén comniie ie zal kuruiMi worden benoemd die lot taak Iweft de regeenng van advies dienen Overtredingen sullen worden gegtiaFt n et hechtenis van ten hoogst zea maanden en met geldboete van ten hoogste ƒ 10 000 By aanneming zal de wet in wer kmg treden op den dag n dien barer af I kondigmg Prijzenpolitiek voor steenkolen De Staatsmynen strevMi niet naar kunstmatige verhooging In ailtwoord op de vragen van deu heei Biereuia hetieffende deeliitmmg door de btaatsuiijnen aaji ena tu wchen kolenprodu Lenten gesloteu pnjeaccoord deelt inmieter Reyiuer liet volgende mede In den loop van 1929 la etn styging van do steenkolenpry n mgetreden waardoor leze zi I1 eenigermate keilden lieratellen van de dalmg die zieli het jaar te voren had vol trokken Deze stijgmg was niet het gevolg van een tusschen produoejiten gesloten pnje hcco ld doch van een tijdelijke verbetering van deu toestand der internationale kolen markt en was n overtenstemnung mei het prijsveiloop dat de wereldmarkt te zien gat Inntwidels is m de pnjzen der induatrieko en een nieuwe daling nu etreden terwijl de notetnng voor huiebrandkolen voor 1930 31 gelijk 19 aau die van het voorgaande aei zoen De Staatsmynen zijn met voornemen zich aan te luitin bij mtemationale priji regelingen welke ten doel hebben de kolen prijzen hier te Iflnde te doen stijgen Er ia echter geen bezwaar tegen dat ij deelnemen aan besprekm pn die een gezonde prijspolitiek bt oogen De Stfliatffliiijnen zullen niet medewerken t t xiijren maatregel die kunstmatig ver liofjgde kolenpnjzen liier te lande ten doel mocilt hebben In Nederland met zyn ge Krotopnilmlng ten platteUnde De mini ter van arl eid handel en nijver heid heeft atn de gemeentebesturen een om I zendbrief gezonden waarin wordt medege detld dat de aanschryvingra van da de parteiiient n 17 Maart 1926 betreffende ateun vo r woningwetlwuw en van 25 Juli H I Iffir betreffende stc un voor krotopruiming ten piattelande worden aangevuld met de navolgende bepalingen buitenlandsch nieuws BELGIË Het sutces der Vlaamsche hoogoBchool Reeds 1250 studenten ingeschreven Volgens de Bruaselsche Standaard waren op 7 Novemiber de inschryvmgen van stiuidenten aan de Vlaamsche hoogeschool te Gent tot 1250 geétegen en het gmg nog immer crescendo Do rector Verme len drukte dan ook al zym tevredenheid over een dergelyken toestand mt die eais te meer de groote levens atbaarheid eener Viaam sche hoogeschool twwyst Tot nog toe zyn or reeds stellig een 250 tal studenten meer uii schreven dan verled jaar Pas bmnen enkele weken zal men het volledig aantal kennen C de vraag of prof Veimevlen ook met Ten behoeve van groote gezinnen welke in fene wonmg van de gebruikelijke afmetingen getn voldoende huiave ting kunnen vinden kunnen grootere wonhigen worden Rcbouwd met pen grooter woonvertrek en grootere of een grooter aantal slaapvertrek ken Onder een gioot gezin wordt m deze regdmg verstaan n gezin met zee of meer kinderen Indien dfze woningen zullen worden betrokken door groote gezinnen welke in ver band met de samenstelling van het gezin een te kleine wonmg bewonen en niet in Htaat zijn een aan de ïiehoeften van het ge zm voldoende woning te bekostigen kunnen ten behoeve van die gezinnen jaarlyksche bijdragen worden verleend of ten behoeve van kiotopruiming bijdragen In eene woj den toegekend Deze bijdragen aldus de omzendbrief wor fen met verleend mdien één of meer dier kinderen geacht kunnen worden in de koaten van het gezin te kunnen bijdragen en als regel met wanneer het aantal kin deren beneden den leeftijd van 16 jaar mm der dan e bedraagt Benmt lachte luidkeels Nten maar die is oiigmeel Henry 1 Eerst tracht hij jou naar het hiernamaals te helj en en nu verw ekt hy om zyn vryheid alsof het de gewoonste zaak van de wereld IB Carew dacht echter na Tn wat de bankier ieide lag veel waarheid Het zou ook zyn vader nieni pijnlyk oogenblik besparen als de geheele zaak m den doofpot werd gestopt Hy wendde zich naar de deur Geef hem z n zul Archy Betaal hemen iaat hem hoepelen De oogen van den bankier schitterden van vreugde maar Benoit keek hem beduusd aan Meem je dftt Henry vroeg hy verbaasd Natuurlyk antwoordde Carew ongpdui dig De vent heeft werkelyk gelyk dat isnog het mooiste van alles Ik verlang er nieterg naar de zwendelgeschiedenis in geurenen kleuren in de couranten be zien Op dit oo genbhk trad de kolonel binnen Hij was zeer verheugd dat alle schandaal kon vermeden worden en zuchtte verlicht toen de bankier na de wissels aan Pjnoit ter band te hebt en gesteld iiet geld ont vmg en laainede schiehjk erdw Toen hy weg was v rliet Carew evenpi n het ver trek 0111 op zyn kamer ryn fre aa fn han den de i de sporen van de vechtpaity dioegen te gaan wassohen In de gang kwam hy Joan Benott tegen Is die vreeselyke man weg vroeg ze gejaagd Ja Gelukkig zuchtte zy Het was diebankier Chartee Rouvain nie waor Carew knikte Hoe weet u dat vroeg hy verwonderd Vader vertelde het niy ïji ook dat uhem 200 afgeranseld hebt Tjongzanm liepen zij de halfduistere gang door maar onder een Japanaphe lampion welke een gedempt licJit verspreidde bleven ze onwillekeurig slaan Oh u bloedt zei ze plotwlmg verschrikt T aat ik het even afvaren Zonder zyn antwoord af te wachten haal de ZIJ een zijden doekje uit haar blouse en bette voorzic4itig een onbeteekenende schram om JOU O als je alles eene wist By die woorden keerde de kleur snel op haar wangen terug en haar oogen keken liefdevol naar hem op Ik weet alles Henry alles Van je on gelukkig huwelijk met die danseres Toenje destijds liier met hevige koortsen te bedlag en ik je oppaste heb je alle daaroververteld Fn ook over een graf dat je wildegaan zoeken En veracht je me nu niet stameldehij Als eenig antwoord gmg zij op de teenen tean en sloeg de armen om zyn hals Ik houd daarom nog meer van je fluisterde zy blozend Ik ik zal trachten goedte maken wat die andere vrouw jou misdeed omdat je nu myn emen lieve dappereman wilt zy omdat ik je liefheb boven 7yn reoliter wenkbrauw Haar han i l eefdp toen zijn oogen de hare ontmoetten Fr gmg G n trilling door zyn gestalte en zyn htreenH werden omneveld Voor hij het wjst wat hy deed waren zijn armen om haar heen en drukte hy haar hoofd tegen zich aan Joan fluiflterde hy heesch Joan Heel zijn groote liefde al dien tijd met moeite bedwongen uitte zich in dat eefle Iipfkoozende woord Joan Het zakdoekje viel op den grond en met iH n antk zakte haar hoofdje op zyn borgt H enry Met gesloten oo en leunde zijtegen hem aan Carew kon niet geregeld meer denken Al les zelfs het gruwchjk verleden loette zidi m dit eene zalige oogenblik op en met on eindige teederheid kustfe by het naar hem ojjgeheven gelaat Eensklaps verstrakten zijne trekken weer en sidderend het hy haar los Zy werd doods bleek Joan iilevehng vergeef me zei hy schorvan aandoening Ik ik ben eeoec oik