Goudsche Courant, woensdag 12 november 1930

gebouwd worden op circa ISO M van den rerkeersweg welke de verbinding vormt tua achen Hilversum en Loenen via Kortenhoef 1 Looedrecht en wel c een hoogte van 4 Het maal en meng ebod I Penconferentie met vakkimdig belanghebbenden Het veratrekküo aan h t publie j M k juist inzicht omtrent het standpunt Sit in j krmgen van vakkundige belanghebbenden wordt ingenomen ten aanzien van de plannen der rsgeermg om te komen tot een maal en of menggebod was het doel eener persconferentie met vertegenwoordigers van organisaties van meelhandelaren meeliinporteura en b ikkers welke giafeeren in hotel Polen in Amsterdam heeft plaats gehad In deze conferentie welke geleid werd door den heer J P Meura voorzitter van de Ned Ver van Meel importeurs te Amsterdam heeft allereerst de heer P Penn Voorzitter van den Ned Bond van MeeJimporteurs te Rotterdam Ie oorzaken uiteengezet van de algemeene crisis m d i landbouw waarbij helaas ook Nederland geen uitzondering maakt Spr wees er op dat de regfeelingen van verschuilende land in na den oorlog alle moiielijke poginge hebben gedaan om de productie van den landbouw te verhoogen Waar Kan nu bij een zoodanige crisis van regeeriiigsmaatregelen eenig heil woiden verwacht vroeg spr Spr beantwoordde deze vraag absoluut ontkennend de Pool and Farmboard zeide hij geven daarvan reeds liet doorolaaiid liewijs De Nederlandsdie tarwe die op duren grond en met kostfbare mest bereid wordt levert een kwaliteit op welke niet geschikt is voor ons brood Een zoodanig product met geweld te willen doen c Oncurreeren met andere betere soorten is geen zaak welke bestendigd dient te worden In Grofjt Brittanie en Ierland waar ae bodemgesteldheid geiijk is aan de onze en waar men berekend heeft dat men om de vijf jaar een gemiddelde oogst kan verkrijgen is men zicl pracUsch als Engelsc man en Ier zijn op ndere mdustrieën gaan toeleggen In dlt rband Bchetate spr voor Nederland de vóordeelen van gemengde bedrijven bij de uitoefening daarvan toch loopt men minder nsico verlies op het eene product kan d r winst op het andere gedekt worden ei Met hetgeen de regeering tliaue van plan ia te doen beweegt zij zich op een hellend vlok ak zij gelooft dat zij door zekere maatregelen een bepaalde categorie kan steunen doet zij ernstige scihade aan een andere vee grootere cat oiie Laat ZIJ voor oogeu houden dat do ijzeren wet van vraag en aanbod zich immer zal doen gelden ieivülgöiia bctprak de reeds genoemde heei J 1 Meura de bezwaren der JNed nicejiinpuueurs ten aanzien van ecu maal m ii tingge U d bezwaren wcdke wij desiijdiJ i rccda ni em paar artikelen hebben uiteuugezct Veimeld yj mt apr a betoog dat een maulgebüd di maalmduatrie beUeffende en eun menggebud waaiinede de nieeliinpciteurs te doen zullen hebbeu het funcote ge volg zuilen hebbtai dal bcataande veiliou duigen zuilen Worden Omver geworpen Een liiaaigebod zundw meer kan den Imidbou j wer uitrl heipen dit hteft eiechtfi verplaat j fing en geen vergrooting van afzetgebied tot gevolg Zonder naast het niaalgebod een mvoei verbod ui het leven te roepen wordt niets positiefs bereikt Voor de meelimporteuis IS de kwestie yan het maalgeboU van j groot belang eu v ei omdat aan dit gebod vaatzjt een nieüggebod voor de meelimpor j teurs van buiwnlandsche bloem Zulk een menggebod ia practwch hetzelfde als een importverbod het draagt funeste conse j queaities in iieli o a een monopolistisdie jxwitie van de binneniandache maalmdua trie waardoor de steun dei regeering over de hoofden der boeren heen taretJit zou ko men bij genoemde uidustne Verj lichte menguig van de buitenlandsclie tarwe met bet mlandöch product zal bovendien tonnen gouds kt ten met daartegenover geen beter maar bleciiter brood Ook is het gevaar van repreasaille niaatregelen van het buitenland allerminst denkbeeldig al wil de landbouwer isiscomunseie die de regeering inunke bteun aan onzen landbouw te adviseejen heeft het anders doen voorkomen De heer J P Janssen voorzitter van den Ned Bond van Graan en MeeUiandelaren te Amsterdam die vervolgens het woord voerde wees er op dat een groot deel onzer Nederlandsche tarwe verbruikt wordt door de Nederlandsche pluimveehouders Een niaalgebod nu zal den prijs der tarwe doen stijgen de nieuwe koopers de meelfabnkaqten zullen jaarlijks circa 70 000 ton der inlandsche tarwe wegnemen waardoor de pluimveehouder zich voor hun inkoop naar het buitenland zullen richtMi en niet geneigd zullen zijn om bij eventueele intrekking vaji het maalgebod het nieuw verkregen inkoopgebied weer prijs te gev i Eea menggebod aal voorts een groot de l Öflfeij N erlandsche meel en graanhfttf èïi met algeheelen ondergang bedreigen aangezien door de wijziging van den aard van het buitenlandache meel de Nederlandsche bakkers bij het kooj wn van zoodanig meel geen STADSNIEUWS Daarom 13 lioodig om overal oe schaam De laatste avondi heeft op Vrijdag 12 I telooze maskerade en de leugenachtige leu oember plat ts en met zooaig wa vastgezen te onrthuUen de stryd aan te binderf steld op 28 November t gen deze orde Jntemationale vereenigmAieodib Ü rfi éa iedere actie die de volk i il ver Ww Ji rv rgaéeitiiMp BMSjO binden te steunen 1 lï Whv i ü tmr fi rfo Bi i i Men moet zich met blind staren op den Een Tlucht van de Do X in de ongevkg Tu Calihot De Prins tu WbIw maakt de ▼ lucht mede CA tókOT 12 Nov Heden heeft de Duitsctto vUegboot Do X een vlucht m de omgeving van Calshot gemaakt De Prins van Wales was per vU tULg naar Calgliot gekomen en heeft de vlucht aan board van de Do X medegemaakt De vhichti duurde 20 mmutesL Ken inbraak in het sUtion be Sliedrecht De tvandkast meegenonien Hedennacht is ingebroken uu i et talion te Sliedreoht nadat den narht te oien re u het huisje aan de huite Baaolioek een ftoging tot inbraak was gedaan De inbaok hy het staUon te iUiedrecht heeft waarach nuyk goede resultaten opgeleverd l e hrankost di op het kantoor van den chef stonNl is op een lorrie toebehooronde aan de spoorwegen me g Momen Hoeveel geld de bnuulkai t bevatte kon hedenmorgen nog met wordeai medegedeeld doch zeer waar ft ynli k zal dtt bedrag niet gering zyn daar giatèien Dinsdag op de marktdag vele personen de Itotterd vetmarkt bezochten De polrtie die i wwk in onderzoek beeft doet ijverige nasporingen later seint men ons De bramtkast is op 1 K M afstand van Sliedrecht m de nchting Dordixïcht langs de spoordyk terug gevonden De brandkast was nog intact daar de dieven er niet in zijn geslaagd haar open te breken Van de daders ontlweekt tot no toe elk spoor De loonen in de sigarenindostrie ELNDHOVEN 12 Nov De Commissie van onderzoek in de Sigarentnaustrie bestaand uij de heeren C Zaalberg directoui generaal van de arbeid voorjutter pro H Kaag te Tilburg accountant Wysmuller te Eiindihovesi eu accountant Thijsaen te ilussum iieeft rapport uitgebracht iniake de loonen in de wganenindustrie wusraan de eindconclusie als volgt hudt De commiaaie is eensbenunig van ooideel dat het economisch nietj gerecht aardigd zou zijn boven hetgeen is toegestnan op dit oogend l ik een loonsverhonging m de Üigaren industrie te geven Eenentyda biykt duddelyk dat de sigaren industrie geen grootere lasten kan dragen en de huidige conjunctuui geen spoedige verandermg van den toestand mag doen verwachten Anderzijds dat de loonra en de indexcijfers een tendenz vertootnen ten gunste der werkneroers Het wegenvrasgstuk in de Vcenkoleniën GRONINGEN 12 Nov Oedq uteerde Ötaten van Groningen hebben bij de Provinciale titateu van die provincie een voordracht ingediend betreffende do verbetering van de wegen voor de Veenkoionian WMTTSkO de totale koeten worden gvaamd op f 8000 000 TWEEDE KAMER De overeenkomst met de N V Kon Pakketraart Mtj ftangenomcn Ontwerp voor nieuwe padttregeling aangenomen De Kamer heeft heden de overeenkomst met do N V Kon Paketvaart Mij gevestigd te Aiueterdam met 63 tegen 25 stenmieo aan genomen oadat het amendement Cramer om de bydxage van twee ton te schrappen luet 26 53 stemmen was verworpen Op voorstel van den Voorzitter werd beelo ten Jieb ontwerp verhooging Drankaocijne voorloopig van de agenda af te voeren Het ontwerp voor nieuwe pachtr teling is 1 aa ugeuomKW met 65 26 stemmen Tegen ateiiiden Liberalen Anti Revolutioüftiren behalve de heeren Schouten on Smeenk eenige ChristHist Communisten Staatkundig Gereformeerden Bxaat en Lingbeek GOUDA 12 November 1930 M boven Oe waierow ervlakte Ook het ho mi Rtf n td en restaurant zuUen boven het watetoAj ftrrgwneéateE ttn Wethouders brengen jt rffebouwd worden t alaleineene kenms dat on Hn Rt i aT it l Nb V uuri s Béuiifel fcMis he Prop very lezónf 13 Nov 8 UUT Blauwe Kruis Volkenbofwi daar deze is geeticlrt door belanghebbenden de ontwapening komt er met meer aan de orde Het wezenlijke werk kan slechts gjebeuren door de volkeren ze If en niet van bover af Op 11 Nov wordt éen beroep gedaan op het Jp weten om de burgeriyke ongehoorzaiamheid te betrachten wanneer de nood aan den man koint We moeten het ona tot een eer rekenen op de zwarte lyst te komen opdat nu reeds de groote beweging van de burgeriyke ongehoorzaamheid groeit want dan eerst wordt de grondslag gelegd voor de vrede condat deze geboren wordt uit bewuste wil Laten wy het niet bij een wourd maar konien wij met den daad dan zullen we edndigde spr met recht wspenstüstandidag kunden vieren Na een korte pauze waarin gelegenheid was een collectie boekan te beaiichtkgen volgde een voordracht van m n r V S E Wegener Sleeawijk van Balen Ülanken Na een mooie diepgevoelde iiueidingi die meer betrekking bad op de ver chrikkuigen aan het front dro € spr telkens voorafgegaan door een inleiding gedeelten voor irit r staat geschreven van Jaap v d Poll dat achter het front speelt en de a igst en ellende van hen die thuis bleven weergeeft Vreeselyk is het lijden van de teruggekeerden verminkten oorlogs invalide wanneer hy zich bewust wordt dat zyn jonge vrouvrtje hem verafschuwt om zyn geschonden gelaat En zij zij lydt ndet nMider drie jaar heeft zij naar zyn terugkeer verlangd en otm zyn behoud gebeden en nu hy er is invalide kan zii niet meer van hem houden zy kan niet Mevr Wegener Sleeswijk wist door een udttftefeerade voordracht haar toehoorders te boeien en te ontroetoi met de goed gekozen fragmenten uit dit werk van Jaap v d Poll dat is eenvoudig van iurtrique en bouw maar zuiver en waar van gedachte Mr Rijksen bracht de sprekens die beiden op hum wyze hetzelfde streven hebbenvertolkt hartetyk dank en wekte de aanweaagen voor zoover nog geen lid op zich aan te medden Aan de uitgang werd gecollecteerd om de gemaakte kosten te kuraien bestrijden Oh Donna Clara Revueen Operettegezelschap Jos Gesschalk Het Revueen Operettegezelschap dir Jos Gosachalk heeft gisteren in den Schouwburg velen een vroolyke avond bezorgd Ten tooneele werd gebracht de revueoperette in 19 tafereelen getiteld Oh Donna Clara waarin het bekende motief van Oh Donna Clara wat b n Je wonderschoon natuurlijk telkens domineerde Wie zou dat schoone lied niet kennen De schrijver van de revue fantaseerde er een gansche geschiedenis omheen en maakte van Donna Clara een schoone Spaaosche danseres die de mannen tot haar slaaf wist te maken Natuurlijk was er een oude heer die zich verbeeldde indruk te maken op de schoone fee en een schoonzoon die inderdaad haar gunsten wist te verwerven verder een jongvrouwtje dat manlief gan h oti al vertrouwde en een schoonmama volgens het bekende recept Jan Nooy was de oude heer die in lichtelaaie geraakte voor Donna Clara Fietje Willemse Nooy was hoogst komisch en heeft het publiek onbedaarlijk doen lachen Het was heel verklaarbaar dat hij graag eens een slippertje maakte want Agatha zyn vrouw was een echte feeks Hugo Bendier André van Dyk de schoonzoon stond schoonpapa trouw terzyde Alleen hy had suocea en schoonpapa had meestal een stropje Voeg bij dit komische stel dat zich dapper weerde een oergeestige dienstbode Corry Vink een echte origineele hit die naar den schoenen naam van Nellie luisterde dan kan men zich indenken dat er heel wat gelachen is Onhedaarlijk was het gelach toen ze zong van de straf die ze eens had gekregen van haar moeder toen ze het probeerde met een vryer uit te gaan We hebben zelden zoo n grartiig werkelijk vermakelijk type gezien De andere rollen waren alle ook goed verzorgd De decors van deze operette waren keurig in orde de schoone danseres droeg een keur van mooie toiletten Alles tezamen was het een goedgeslaagde opvoering met telkenmale lachsalvo s van de pret die het publiek had Ned Natuurtiist Ver ifd Gouda De afdeeling Gouda van de Nederlcndache NatuiirfiiatoriEche Vereeniging houdt aA Vrijttag in de zaal Central ingang Zeuge traait een vergaaerang onder voorzitterschap van Dr H C Redeke Verjetiillende leden zullen in deGte vergadering mededeelinEMi over natuurhistoriflche onderwerpen doen Thé Dansant in de zaal Kunstmin Zondagmiddag a is er m de zaal Kuistmm in Ons Genoegen weer the dansiint voor de leden der Sociëteit hunne huisgenooten en vreemdelingen Aanvang te 3 uur Afd Gouda van de RottenUmsche Volks tJniTeraiteit pe Weivldfitdd Parijs Het bestuur van de afdeeling Goudn der R damsche VolkaUniversitedt verdoekt ons ir e ta deelen dat de ciii U6 orver J c Wi fl 4 tad Parys te geven door dew heer H C Verkmysen Vrijtfag a s aanvangt De eerste cursus avond worde gefllus treerd met lichtbeelden tcrwül op de beide laatste avonden bovendSen films vertoond Chr Besturenbond U Nov 8 uur Nieuwe Schouwburg Derde A bwinementïvoorstelling 14 Nov 8 uur Hotel de alm Buitengew ledenvergadering Roeien Zeilv Gouda lö Nov 8 uur Nieuwe Schouwburg Uitvoering Excelsior UIT DEN OMTREK UUSKOUP Propaganda feestavond voor Volksonderwijs De aid lioökct p van Volkeonderwijs houdt tw e piopaganda avondeu en wel op Woeiwdag 19 en Donderdag SO November telkens ues avonda half acht precies in notei Kloasscji WelwiUeude medewerkmg verletfitcu da ijarinaiiie Kxcelsior en de iuiigvereeuigingen Zang zij ynze leua en Jü hJeine titein Kc zuilen versi hjiUende attracties z yu eu nu afloop ia er bal niet attracties In du Maauduguvund geboudeu vergadelUig der A li Üiebveieeiugiug aUiier ziju a gfliouden steminiug op de groslijst voojJe verkiezing van leden der l rov tjtateu gt plaatttt de bi ide aftredeudeu n l de heeleu Muiswinkel en Hoogendijk alsmede onze burgemeester 1 A Coliju en de heei Verkoik raadslid te Gouda RKÜUWIJK De heer M Nieburg aan de Reouwijksche biug alhier is door den Dueoteur der l osiLTijeii en Tei rafic te Gouda aangezocht um zyn teJefoonloeetel na het sluitingsuur van het hulppostkautoor aüiier voor het publiek bedcliikbaar te willen stellen De iifur Nieburg heeft op dit verzoek toesteminead geaotwoord AUiier werd deze week bij de politie kennis gegeven van het verliezen van twee autowielen tiit t banden en n leeren handschoen ïot predikant by de Ned Herv kerk van Hluipwijk IS Iferoepen caud E E de Looze an Waddinxveen Tegen den chauffeur C de B uit Gouda is proces verbaal opgemaakt terzalw dat hij met zyn vrachtauto heeft gereden over den Noorder IJsseldijk alhier Deze weg is door Ged Staten voor auto s gesloten verklaard Naar wordt gemeld ligt het in de bedoeling van B en W om riiocht de Raad het voorstel van de lange kade een ryweg te maken aatmemen een bepaling te maken dat auto s dezen weg alleen mogen beryden uit de richting Gouda en om auto s m t zware vrachten te weren SCHOONHOVEN Bij Kon Beeluit is bereoerod tot kaxïtoRrechter plaatsvervanger in het kanton Schoonhoven Mr T L J C Ramfaonnet HAOJtO NIEUWa Programma voor heden Hilversum 6 30 herdenking wapenstilstand 6 50 mandolinetursus 7 20 causerie 7 45 opvoering Groot Vol kstooneel 8 30 V A R A oiltestv 9 30 rondgang tentoonstellmg Soc Kunst 11 15 gramofooïiplaten Huizen 5 00 kmdeniurtje 6 00 landbouwersuurtje 0 45 halfuurtje voor de jeugd 7 4Ó eleotro techn cursus 8 00 Evang samenkopiat 10 40 gramofoonplateu Daventry 06 oagelconcea t TMO strijkkwartet 8 20 concert 3£ C syraph orkest I0 4i6 dansmuziek 11 36 12 20 dansmuziek Beurs van Amsterdam WISSELKOEBSEN H Nov i2 m 69 ISV4 9 76 84 8S 48J0 3S 00 66 42H a rai4 66 46 n Nov Officieel ffl 07 7 34 66 48 21 UM 66 45 66 66 6 47 U St 4i H Londen Berlijn Pufii Bnuael Zwitserland Weenon Kopenhagen Stockholm Oslo New York OOST INDIë Vierduizend Europeanen h Java werkloos Toch komen er nog vele buitenlander De arbeddflbeurs te Soerabaja deelt mededat alleen te Soerabaja achüionderd Europeescho vrerfdoozen zyn ingeschreven Hettotaal aantal Europ werklopzen over hee Java wordt geschat 4000 te bedragen Eeneigenaardige situatie wordt geschapen voorde toekomst doordat in N d In ë verschillende buitenlandsche werkloozen arriveeren die daar tevergeefs traichten werk te vinden marktberichten Kaasmarkt Woerden 12 Nov Aangevoerd 376 partijen Prijzen 40 48 m r m Ie ert 44 47 2e rt 39 43 Handel matig LAATSTE BERICHTEn7 DRAADLOOZE DIENST Hooge functionariseen van het Uger des Heils LONDEN 12 Nov Het te Lonkten gehouden congres van het I ger dea Heils heeft besloten dat er eöi leeftüdgrens dient te worde i gesneld voor hooge ftmctiorwris on en dftt de Genental op een ïiader te bepalen leeftijd die Boow l voor mannen als vrouwen gelifie zaj zyn dieoen f te t e e i WDVOR 12 Nw De heer J van Tijen expert nuuiagïr van d firma van Houten te V teaf iB hedenmiddag te 13 10 te Jodjmr Niet officteel Milaan 18 01 UM Madrid 28 M Ü 1S Praag 7 7 7 OTProlongatie 1 Beunevenicfat De beuratendeni wae heden plotflellog veel verbeterd en nagenoeg fligenieen konden belangrijke koerawineten worden gemaakt In de ecMte plaatfl waren het Konmklijken die daarvan profiteerden en onder xeer groote belangstelling bewoog het fonds zich gedurende de beursuren boven da 300 pet grens Dt Anierikaanache soorten waren onregeluiatig Van de ïnd fondaen traden de Philips op den voorgrond De gisteren ingetreden verbetering bleet bestaan Margarine Unies werden op Ijooger niveau verhandeld en ook Aku s en de AcoousUekaandeelen behaalden koerswinsfen Na hooger opening liepen H V A s tot 20 pet boven gisteren op waarna een kleine reactie plaats hafi Pe minder courante soorten lagen ook vast Rublx raandeelen waren gevraagd in verban d met f en stijping der rubber rijzen Anwterdam rubbers Hepen tot 106 op Tabakken waren onregelmatig Senembajis waren belangrijk hooger Deli s waren prijs tWnpjiM ldeeling wa goed gedisponeerd Zoowel Alg Exploraties als Boetons bereikten hooger koerapeil Scheepvaart Uie haalden hH gisteren verloren verlies weer in Amerik fondsen waren gunstiger gedisponeerd I aangekomen Hü wa hedenmorgen te 8 38 uit Karachi vertrokien W anneer bij krotopruinimg ten plattelande ten behoeve van groote gezinnen eenbijdrage m ééim wordt vcrlee id d n zal deze t a hoogste f 450 per woning bedragen mits de genieei t © een gejyke bijdnagegeeft 1 Indien grootere woningen ten béhwve tan groote gezinnm worden gebouwd Eal zoo noodig een h x g re jaarlijk che bijdrage dan de gfebruikelijke verleesid kunnen worden en wel ten hoogstA tot en bedrag van f 37 50 per w Hiiug mitg ook de gemeente in dit gevftl e n gelijke bijdrage verleent Indien een hooger jaarlijksche bijdrage dan de normale ie verleend zal het gemeentebeetour het departement van arbeid handel en nijverheid op de hoogte moeten houden ran de aamenfttelting en de inkomsten van de gezmaen opdat aoo noodig tot verlaging of intrekking der bijdragen kan worden overgegaan Behoudens uitaondering op grond van bijzondere onietandigheden vervalt de bijdrage wanneer het aantal kindearen beneden 16 jaar geringer dan zee is geworden Het vergelijk in de Typografie Than aaavaard door de algeme ntf vergaderingen van werkgtevers behalve de KJC OrukkerHpatroong en weriuMtDcn ïe Utredlit Jiöbbaii gistereü ver derd de Federatie van Werkgeveravereeuigingen in het Urukkerabedrijf de R K Vertjeiiigiug van Drukkerspatroous de neutrale Bond van Boekdrukker ij en en de Algeraeene Nederland 4che Typografenbond ten einde te beehasen over het definitieve tot stand komen van een nieuwe oollectieve arbeidsovareenkomst m liet drukkerebedrijf op den grondjiia van het door bemiddeling van den Ki kjBbeniidd ïï T mr S 4ö Vriea door de vereehilleiide delegaties getroffen vergelijk dat de dieigende staking in het drukkersbednjf moest afwenden Het resultaat der beraadslagingen ia naar wij vernemen geweest dat de Federatie van Werkgeversvereenigingen het vergelijk heeft aanvaard met 786 tegen 424 tenunen dat de K K Drukkerspatroone het hebben verworpen met X81 tegen 141 temmen terwijl de A teineene Nederlandflohe Typografi abond na vaak zéér vinnige discusaiee met 176 t en 37 stemmen tot aanvaarding heeft bealoten De Boud van Boekdrukkerijen ten slotte beeft met meerderheid de overeenkomst aanvaard Wij herinneren er aan dat de Chr Patroonabond d e evenals de R K Patroonsorganiaatie bij de aigemeane Werkgeversfederatie ia aangealoten reeds verteden week heelt besloten de voorgestelde overeenkomat te aanvaarden Wij vernemen nog dat de R K Drukkerspatroons Zaterdag a opnieuw ullen vergaderen over de ÜxaoB a n te nemen houding In aanaluiting aan het bovenataande kunnwi wij nog luet volgende mededeelen De discussies der federatie van werkgevers in liet Jaarbeursgebouw namen den gelieelan middag in be lag en vooral door da kleinere patroon en door vela patrooiifl uit het Zuiden des lands werden groote bezwaren tegen de voorgestelde overeenkonwt gemaakt In ujn openingswoord beftprak de voorzitter de heer B S Korthuin d verachillende gewichtige grondslagen van het organi atieleven in de typografie speciaal het verplichte lidmaatschap het pensioenfonds en de vragen omtrent een afzonderlijk contract voor het dagbladbedrijf Het vergelijk werd verdedigd door den voorzitter der onderhandelingacom missie den heer J H van Ijonkhuyzen De vergadering werd nadat de reeds vermeide bealisBing waa gevallen met de agenda punten van de gewone jaarvergadering voortgecet Ook de buitengewone vergadering van den Algem Ned Typografen Bond in het N V HuiH duurde den geheclen middag en de uitslag werd efnit tegen half seven bekend Het resultaat der stemming moet nog bevestigd worden door het referendum onder de leden van den A N T B Er zou tatuair 2 3 van het aantal uitgebrachte referendumBtemmen tegm de overeenkomst moeten worden uitgebracht om deze alsnog te doen verwerpen De Gemeenteraaa vin Utrecht besluit lot verlenging viin de concessie der IJtrecht he Waterleiding Maatschappij In de gistermiddag gehouden gemeentelaadsaitting ia voortgezet de behandeling van het voorstel van B en W in uke verlenging van de cwicessie der Utrechtsülie Waterleiding MaatAchapi ij B en W stellen n l voor de conoeeBie onder gewijzigde voorwaarden met 30 jaar t verlengen De Waterleiding Maatschappij is bereid om in verband daarmede aan de gemeente l Lrecht uitkeermgen te doeai uigaande 1 Jaimaii 1928 welke een bate van ruim f 225 000 aan de gemeente zal brengen De heer Mt er aprak zijn waardeering uit voor de voorbereiding van dit voorstel Hoewel uittieering dan geringer zou zijn had spr evenwel liever een verlenging der conce ie met 10 jaar gezien In het belang der gemeentefin ancien zal de vrijz dem fractie vóór het voorstel stemmen Wethouder Botterweg bracht dank voor de uitgesproken hulde 8pr zeide de meening te derfen dat e n bedrijf aJs de watórleiding feitelijk een gemeentebedrijf dient te zijn Desondanks wijken B e i W van dit fitnndpnnt af maar daarvoor hebben zij hun reden Rpr gelooft niet dat de WaterleidingMaatachapjtij in ook maar iets te kort is geHïhoten Naasting zou voor de genn fntt niet betcekenen voordeel dod nadeel Naasting zou afin de gemeente aanzienlijk veel geld kosten Winst zou slecht beiiaald kunnen worden door verhooging der tarieven Spr wees er verdCT op dat voor de WaterleidingMaatschappij de onkoeten laag ziip ♦ wUt zij ei n grooter gebied dan de gem igiit iself beatrijkt Ook is de financieele positie der MaMfwhippij zeer guMtig De positie van het peisoneel is opperbest Hei is de vrsaf of bet penweel liever in geDieent dieDat zou zijn Voor een genit i utelijken ootumifisarievoelt pr met zoo veel Men heeft veel meeraan het recht van boekenonder efc dat degeuieente thana Juijgt 8pt zou ook n eervoeltBfVMtrfewi iMktare ooii£ s i wrlc9gmg f UdarwiidA o cbt hebbeit B my Vt lietwillen blijven staan op hun aanvankelijkstandpunt vooral oiiMlat de uitkeering dansterk verlaagd zou zijn geworden r oeebde nog mede dat de aandeelhoudersadveX teuties in de Fralisc taal statu ir verplichtzijn Een vooratd v4n d i heer v d La i beoogende de benoeming van een geroeentehjken commifisarie bij de Waterleiding Maatschappij werd verworpen met 22 tegen 11 stemmen In de avondzitting is na artikelagewijze behandeling van de concesaie voorwaarden het vooretel van B en W tot verienginig van de conceseie der Utrechtsclie waterleidingmaatschappij met 20 jaar waartegen deze maateciiappij gerekend van 1 Januari 1928 af uitkeermgen zal doen welke aan de gemeente JEiarlijka een bate van ruim f 225 000 zal brengen aangenomen met 23 tegen 11 stemmen die van de sociaal democraten Een liberadl g me irteproKr m De liberale ieden van gemeontebceturen zijn door den voorzitter der vereeniging dr W W van der Meulfn uitgwioodigd tot bijwonmg van een vergadering op 22 Nov in Krasnapolsky te Amsterdam te houden ter beèiandeling van het nieuwe en uitgebreide liberale geineenteprogram Het bestuur der vereeniging biedt ter behandeHng aan een zeer uitvoerig en uitgewerkt ontwerp dat na langdurige voorbereiding in den loop van dit jaar door een aantal subcommiBSies ie opgemaakt Nadat dit ontwerp door de vergadering ie goedgekeurd zal liet voorzien van een toelichting worden aangeboden aan het hoofdbestuur der Liberale Staatspartij ter vaststelling in de partijverga lering welke het volgend jaar te Deventer zal worden gehouden Het ontwerp bevat na een algemepne inleiding uitvoerige paragrafen over de b drijven de financiën de grondpolitiek maal schappelijk hulpbetoon onderwijs volksontwikkeling en kunst personeel in dienst der gtimeente volksgezondkeid volkshuisvesting werkloosheidszorg en arbeidsbemiddeling De WinkeUIuitingswet Vrijheid die men zondi r overheidshulp niet verkrijgen kan Herziening der Zondagswet Verschenen is de memorie van antwoord aan do Eerste Kamer inzake het ontwerp tot regfiling van de winkelaluiting In den iiaiidelrfrijvenden middenstand als geheel jonnen geldt volgens den minister ook tiians nog steeds datgene wat reeds zoovele jaren tot uiting kwam n l verlangen naar meer vrijheid een vrijheid e men zonder overheidshulp welke den invloed der tegenwerkende elementen moet uitschakelen niet bij machte is te verkrijgen Dat een voorschrift betreffende den vrijen Zaterdagmiddag op het winkelbedrijf uiteifet deflorganMeerend zou werken behoeft vtfii geen betoog Tegen een regeling op grond waarvan de vooa fiohriften der wet ook voor lunchrooms koffiehuizen e d zouden gelden heeft de minister uverwe gend bezwaBr Dergelijke innchtmgen missen geheel het karakter van een winkel t n de eiachen welke het maatschappelijk verkeer dienaangaande stelt zijn volkomen andere Verder wordt opgemerkt dat aan de wenflc heii der bank et winkeliers is tegemoetgekomen zooveel zulks maar eenigszina mogelijk waa Verder dan het thans voorgestelde kan de minister niet gaan ook niet voor het platteland waar overigens naar het hem voorkomt de behoefte om op Zondag deze soort van winkels lang open te hebben wel niet grooter zal 7A n dan in de stad Dat voorts de sluiting op Zondag voor menigen sigaren winkelier noodlottig zal worden acht de minister uitgeeloten De meening van de leden die van de totstandkoming der Winkelsluitingswet tal van moeilijkheden vreezen kan de minister in haar algemeenheid niet doelen Dit wetsontwerp en de Zondagswet staan zoo goed als geJieel naast elkander Het voornenien der regeering is na afhandeling van het onderhavige ontwerp de herziening der Zondagswet ter hand te nemen De minister kan het niet eens zijn met die leden die in de regeling betrekking hebbende op het sluiten van Joodsche winkels een achterstelling der Joodsche winkeliers zagen Voorts wotdt opgemerkt dat de verkoop door middel van automaten de verkoop van dag en weekbladen enz buiten de toepassing der wet valt In gemeenten waar de levensgewoonten algemeen op een sfremrere Zondagsrust zijn gericht moet een plaatselijke regeling in ovpreenstemming daarmede mogelijk blijvra De spoorwegen en de regenverzekering Zooals bekend kunnen de reizigers der goedkoope treinen waarvan de Nederlandsche Spoorwegen er elk jaar ongeveer 150 laten loopen zich tegen regen verzekeren d w z dat zij die tegen een premie van 10 pet van de kosten van hun plaatahewijs een verzekering sluiten het volle bedrag van de genomen plaatskaart terug betaald krijgen wanneer op den dag en ter plaatse i der excursie een regenval is geweest van 5 m M of meer in de uren vallende tusschen 1100 vm en 5 00 n m 17 00 Dit jaar maakten naar wij in Spooren Tramwegen lezen 16 145 reizigers van deze verzekering gebruik en werd aan premie ontvangen f 4480 Voor de verzekerende maatschappij de Eagle Star en British Dominions Ins Cy I td te tonden want de Spoorwegen zijn slechts bemiddelaars was liet geai voordeelig jaar In niet minder dan 44 geva l ni werd in dit jaar dezer verzekering een ragenMi uan vlfeJ4èf hièWl feon tat eTd én era ïedrag an f 5 606 70 werd aan de verz Mdöu uit gekeerd In 1028 werd 13Ö4 60 en in 1929 f 1353 50 uitgekeerd Deze jaren leverden i aan de Eagle Star een batig saldo dp belang meer hebben Niiaet de reeds doorandere spreker naar voren gebraciite bezwalen noemde spr nog het groots bezwaardat h t gemengde meel ni t geschikt zal pijnvoor huWioda fjlP februik f Art direatJC0ü a¥hB h d n 8t hél brood etend publiek sprak hi ma de heer L finapper voorzitter van de Ver van Werkgevers in het Ier Bakkersbednjf te Amsterdam Met nadruk liet spr uitkomen dat de Nede riandsclie bakkers geen duurder en geen slechter brood wenachen te bakken zij willen tegen redelijken prijs een goed product verschaffen Daarom staan de bakkers dan ok afwijzend tegen een maal en menggehod Een betere uitweg uit de moeilijkheden zou gevonden kuimen worden en ook de regeering stond hier gunstig tegenover door een vrijwilhge fondsvorming k 50 ets per 100 K G bloem helaas kon ten aanzien hiervan in de veertien belanghebbende organisaties geen door de regeering Vereischte algemeene overeenstemming beleikt worden aangezien de Ned Bakkerabond en de Ver van Meelfabrikanten zich tegen fond8vorming verklaard hebben Spr bleef regeermesbpTiioeiing onbillijk oneconomisch en speciaal ongewenscbt achten zij zal Rlechte een i xtra belasting op het brood tj ngevoige hebben De heer H W v Altena voorz van den Bond van Chr BaJtkJ r ipatroona in Nederland liet uitkomen dat door een maal en menggebod hpt brood klef zal wordpn V ior het doen rijzen van het meel zal meer tijd noodig zijn met als noodzakelijk gevolg verlenging van den aibeidstijd De heer W Berkhoff voorzitter van de Ned Banketbakkersvtreeniging wees er tenslotte op dat de banketbakkerij voor n deel he hDefte heeft aan het boete buitenlandache meel in dit opzicht loopen haar belanigen parallel met die der broodbakkerij De Nederlandache banketbakkers keuren het ten strengste at dat de regeering een verplichting wil opIeRgen tot Verbruik van minderwaardige grondstoffen terwijl aan den anderen kant toch de Wafenwet en de Keuringsdienst er zijn om te zorgen dat uitsluitend goede grondstoffen worden verwerkt TWEEDE KAMER Dh Kersten qpent de algeme tiobfflchouwingen De Tweede Kamer is giatermiddag na een koite regeling van werkaaamhedeo waarbij de begrooting van buitenlundsche zaken uuur de uvondvergadcrmg van Donderdag w Td verschoven en het wetsontwerp tot verhooging van den gedistilleerd accijns aan de orde werd gesteld na afloop der algemeene beechouwingen en na afdoening der gewoonlijk zonder discussie aangenomen hoofdstukken I II en VII A der rijksbegrooting met de algemeene beschouwingen aangevangen Zooals men weet is dit jaar do spreektijd daarbij tot het 2 3 bekort van andere jaren Het gevolg ïa dat men nóg meer geschreven redevoeringen hoort opdreimen dan vroeger en dat de voorlezing daarvan m nog sneller tempo dan andere geschiedt Slechts de heei Braat p b maakte hierop een uitzondering Hij had aanteekenmgen maar sprak overigeiw voor de vuist waaldoor het heel wat aangenamer was naar hem te luisteren dan b v naar den heer Merchant v d die zijn speech van A tot Z had opgeschreven en ze voorlas Eerete spreker bij dit algemeen politiek debat was ditmaal de heer KERSTEN s p g Diens betoog is at gauw geresumeerd Het bestond uit efn politiek en een economiscJi gedeelte dit laathte was een protest tegen de regeering die niets deed om den nood der landbouwers te lenig n Met naioa vroeg lyj besciiermende rechten op landbouwproducten o m om het Russische graan te weren De heer BRAAT becritiseerde de regeering ten aanzien van de landbouwpolitiek en beschuldigde haar dat zij de w rklooalieid in den landbouw bevordert door geen maatregelen te nemen Als de legeermg geen oplossing weet moet zij heengaan Spreker vroeg waaiom alhcn de ambtenaren en niet de boeren worden beschermd Hij wenscht een invoerrecht op tarwe vajiaf f 6 per 100 K G en wering van Russisch graan preker diende drie moties in die echter geen van alle voldoende werden ooderateund De heer MARCHANT constateerde dat de sombere stemming van den minister van financiën niet te rijmen is met het feit dat hij er geen bezwaar tegen had de vlootuit aven vo r een reeks van jaren op 11 millioen te fixeeren Hij betreurde dat de regeering geen program heeft in den crisistijd maar sleelits enkele losse punten naar voren schuift SpT gevoelt niets voor actieve handelspolitiek en de bezwaren tegen niaalgebod achtte hij vooralsnog overwegend Spr bestreed het socialisnie doch werkt gaarne mede om alleenheerschappij van sommigen in het productieproces te breken Hier ligt een taak voor dan wetgever De heer MAROHANT beeprak verder het incidenl Albarda en betoogde dat de minister aan de volksvertegenwoordiger geen verhoor kan afnemen en dat de regeering zich niet veiliger zal gevoelen als zij de sociaaldemocraten uit de rijksbedrijven weert De heer ALBARDA schetste den interna tionalen toestand en achtt dien economisch en iKiIitiek zorgwekkend In mindere mate 18 dit het geval met Nederland Spr waarschuwde echter tegen den eventueelen groei van communisme en fasciame en wees op den slechten invloed en het gevaar van gewapende korpeen buiten het leger Spr betreurde dat geen plan schijnt te bestaan ter bestrijding van de werkloosheid en wenscht dat het pariement zal besliason in geval van mobilisatie De heer KNOTTENBELT drong aan op het in gelegenheid laten aan bedrijven om den moeilijken tijd te boven te konjwi a j wenscht Voorzichtigheid n e c sch4ftinf l T kn de po ë sahctje Tp lndië en wa ling van een economisch en raad ter voorlicJiting der regeering De vergadering werd daarna geschorst tot s avonds Te atht uur stond de Tweede Kamer voor lie behandeling van iiet ontwerp behelzen y de machtiging tot liet aangaan van een overeenkomst met de N V Kon Paketvaart VmaatscJiappij gevestigd te Amsterdam be treffende hat onderhouden van scheepvaartverbindingen m Ned Indié gedurende M jaren 1931 1945 De heer Ir CRAMER s d wees er op dait in het voorloopig verslag is voorgesteld om twee ton te schrappen die de K P M ontvangt oor diensten die de maatschappij aan het land bewijst Hij diende een amendemait in dien geest in 1 De heer BEUMER a r betwistte dat m n aan de regeering een verwijt kan maken dat dit ontwerp te Itat is ingediend De heer VAN KEMPEN v b zeide dat de K P M niet alleen het publiek dient maar ook de overheid Het is daarom noodig dat de Staten Generaal zich met dit bedrijf blijven bemoeien Het aanhangige ontwerp biedt de regeering onmiskenbare voordeelen Het amendömenl Cramer is voor spreker geheel onaannemelijk i De MINISTER VAN KOLONIËN zeide dat hot tot stand brengen van een gemengd bedrijf de toesteumiing van beide partijen I behoeft De K P M zal er met toe te brengen zijn De termijn van Ifi jaar levert geen i bezwaren op Spr voelt niets voor het acheppen van de mogelijkheid het oontract op korten termijn op te kunnen zeggen Wat betreft de opmerkmg aangaande de positie van het personeel der K P M zeide spreker dat nien moet afwachten wat de nieuwe arbeid Kvoor waar den zullen geven De kwestie van het vervoer van mindere militairen met de schepen der K P M heeft reker s aandacht Aanneming van het Mitwerp ts voor Indie van groot belang Het niet aanvaarden van de voorgestelde reeling zou een belangrijk nadeel berokkent Spr mit I ried het amende men t Cr a mer De stemming over het ainendementCra mer werd bepaald op hedenmiddag 1 uur bij den aanvang der zitting GEMENGDE BERICHTEN Dame wil voor Kapt Borren diens straf oodersaan Naar het Corr Bureau verneemt is bij het Hoog Mihtair Gerechtshof een brief ingekomen van een alleenwonende dame te Amsterdam waarm wordt medegedeeld dat zij het niet met haai lioog ontwikkeld nationaliteitegevoel kan overeenbrengen dat kapitein Borren wegens den bekenden overval op Curasao vier en twintii uur celstraf zal moeten mdergaan Daamni heeft zij aangeboden om m plaats van kapitein Borren de hem opgelegde straf uit te zitten onder voorwaarde dat haar naam in dat geval niet zou worden l ekend gemaakt Na den voetbalwedstrijd te Ulukzyl Preventieve hechtenis gelast tegen de verdachten Preaaie tot valfche verklaringen 7 Zooals is medegedeeld hebben vyf personen tegen wie proces veilaaai was opgemaiak t w e eais de gebeurteniasen bu ieti voetbalwedstrijd te Blokzijl een klacht ingediend tegen den gemeenteveldwachter J Hoedemaker die verschillende meiMchen had verwond Het Volk meldt dat de officier van justitie deze klaöht naaat zich heeft ne rg legd en een vervolging heeft ingeriteld togen 5 personen wegens het piegen van geweld tegegi genoemiden veldwachter terwijl tevens een bevel van bewaring van verdachten IB udtgeviaardigd De officier heeft daarbij overwogen dat nat na te noemen omatandigheden blykt dat een bestaan van gevaar voor samenspanning van verdachten met getuigen de preventieve liechtenia rechtvaardigt Als omstandijgheden wwrden genoemd dat de verdaohten en de getuiigen zooals uit het pohtdeondearzoek blgkt niet de geheele waarhewl hebben verklaard en dat als de verdachten in vrjjiheid blijven zij in de gelegeniheid zyn zoodra zy kennis dragen van het feen hun w ordt ten laate gelegd omtrent de door hen af te legger venklfliingen zich naider kimnon verstaan Mr J E W Duya heeft zich bereid verklaard de verdachten van kosteloozen rechtsbijstand te voorzien Aan de Tel woi dt nog gemeld ósX Zaterdag te Zwolle het onderzoek in zake de relletjes is voortgezet Sensationeele onthuiImgen fcwainen hierhg aan het licht Onder de getuigen bevinden aich twee jongens waarvan een jongen van 17 jaar op bevel van den burgemeester in de cel zou zijn gestopt Deze zou volgens zyn bewering door dreigementen van straf gedwongen zijn tot het afleggen van valsche verklaiingien o m dat de ger eenteAeMwachter door vijf personen zou zijai aangegrepea Voor den MKhter commraBaris herriep de jongen zyn voor don burgeineester afgelegde veüOclaringiexi De lïurgeaneester heeft thans de orderuitgevaardigd waarbjj wordt bepaald datalle vermakelijkheden die in de komendewintermaanden te verwachten sÜ mir moeten zyn beëindigd De ontstwmmingover deze oider is groeft Voor h Woensdag is een spoedeiechende Raadsvergadering aan flïvraagd waarbij afhandeling deragenda van de voriire zjtting wowJt verlangden vragen zullen worden gesteld mzake hetvoeHtóllen op Zondag en omtrent bovengenoemde order Nieuw BadpaTiljoen te Looedrecht Groo e plaiweii Naar de Tel verneemt heeft zich een combinatie gevormd welke de beschikking heeft gekregen over een flinJt terrem met een uiti ekte wateroppervlakte alwaar een ètoofaoh opgezette inrit ting aal verrijzoi waar liefhebbers van alle takken van watersport bevredigd zullen kunnen worden Het nieuwe badpaviljoen waarvoor de bouwaanvrage reeds ingezonden werd wl gebouwd worden algfemeene kenms dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek roet bijlagen van J Maarieveld om vergunning tot het opridhten van eeii vleeschhouwerij en het hebben daarin van 2 electromotoren van l en 3 P K in het perceel gelegen Westhaven no 64 kadHbtrual bekend sectie D No IT S en een verzoek met hylagen van den DirecteuJ Generaal der Fosteryen Telejrrafie en Telefonie namens den Mmiater van Waterstaat om veigunnüig tot het in bedrijfstellen van n autoimatiache centrale in het Post Telegraaf en TeJefooJÜcantoor in het perceel kadastraal bekend in gemeente Gouda Sectie D no 2906 Dat op Woensdag den 19 November 1930 des v omiiddags ten 10 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevTaagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen De aandacht wordt er op gevestigd dat j volgens de bestaande juris prudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zy die niet overeenJcomatig artikel 7 der Hinderwet voor de Comimissie uit het College van Gedeputeerde Staten zyn verschcmen teneinde hr nne böTiwaren mondeling toe te lichteaL Ry f uig schouw Burgemeester en Wethouders der gemeente brengen ter kennis der Voerlied n Huurkoet iers dat op Zaterdag den 15 November 1930 des morgens ten 10 ure zal worden overgegaan tot de algemeene keuling hunner Rij en Voertuigen zullende de nakeuring der op dat tydstip verhuurde of in gebruik zynd © Rij en Voertuigen plaats hebben op Zaterdag den 22 November iaar aaaivolgende ter zelfder ure Dr Rups Ter verbetering van ons bericht van gisteren deelen wij incde dat het op 2 iov b 25 jaar geleden ml zijn dat Dr J G Rups tot arts werd bevottierd Op 15 Mei a s zal het 2 jaar geladen zyn dat Dr liaps zich te Goud als arts heeft gevest iigd Wapenstilstandsdag Biieenkomst van de N M O F in 1 De Reunie I In tegenstelling met enkele vorige wapenstulatarJdshercienkJngen wai de byeen komst van de Nooit meer oorlog federatie gisteravond in een der bovenzalen van de itéunie heel goed bezocht Na een kort openingawooid vin Mr A A J Ryksen sprak Ds H J Alispelblom Beijer van Nieuwkoop die de beteekeims vtm de wapenstüstandsdag uiteen tte De wapenfltilatand zeide spr ia niet uit drang naar vrede tot stand gekomen maar omdat het volk het eischte zich vei zette en de regeeringen dwong Want juist door de oorlog iis er een beweging ontstaan in de volkeren een gceat van verzet men mlde dat niet meer de dienstweigeringabeweg ng zette imaohtig voort Het gevolg van den oorlog wys uitputting en ziekte in Europa en in de geheele wereld Alles kon salanasen gingen omhoog werktijden wierden korter alles hield op behalve de orde waamiit de oorlog kwam de orde waarin we voor 1914 leefdeai die werd hersteld ja zelfa nog sterker werd Spr z tbe nader uiteen boe het staat met öteae orde tüe ook weer de volucnde oorlog voorbereidt en noemde voorbeelden van den staat van verweer waarin sommige instelhngen zich bevinden Spr weea ook op de toenemende bewapendBg de betere uitrustang der meeraere militairen de laboratoria waar dag en nacht g werkt wordt om te komen tot de meest doodelijteo gassen De Volkenbond wiena streven spr uiteenzette ia naar spi meende langzamerhand geivaarlyk gewonden omdat hij de bewaperang im de hand werkt Het zal er op aankomen vervolgde spr dat wij gaan zien dat wannéér gesprojóen wordt van volks en landsbelang dit het met is Hiet is het belang van etonomiiche machten en groote zaken in wier handen de regeeriflgen slechts marionetten zijn Al willen ie regeeiiingfin nog zoo goed zü wopdeh gedreven door tfeze machten die alle middelen in handen hebben waardoor de memscbein ngelwdrt zullen worden in één bepaalde richting zoodat zy gehoor jullen geven aan den oprot wanneer de leuze Het vaderland ia in gevaar over het land klinkt De groote economische machten zyn trouwens niet nationaal maar internationaal het eendje interoataonale misschien dat niet door den wereldoorlog verbroken is Duitachers werden doodgeschoten dov r Duitsche kogels en Engjelecben door Engelsche ka Dö ondernemers hebben ter verwezenlijking van hun plannen de beschikking gekregen over een terrein ter grootte van circa 4000 M2 met een aangrenzende wateroppervlakte welke niet minder dan circa 10 000 M2 beslaat Van de nieuwe ioT ling welke gebouwd wordt naaat het bestaande clubgebouwtjo der Watersportvereeiuj ug verdient vooral vermelding het uitgestrekte zonnebad ter lengte van 44 M bij een breedte van 12 M Daaraan grenzen met mulder dan lOO badkamertjes welke in dubbele rij boven elkander gelegen wofden aangebracht Het zaj dus in de toekomst niet meer noodig zijn om uitgestrekt op de hadsteigers of ook wel op de dakbedekking der badkamertjes het gewenschte zonnebad Ie nemen Titfschen de ruimte welke als zonnebad wordt ingericht en h t zeer ruime terra dat een lenïjte verkrijgt van 36 M bij een breedte van l2 M is een clublokaal ontworpen Het diepe bassm wordt circft 4o M lang het ondiepe grenzfflid aan het vorengenoemde bassin en daarvan door een steiger gescheiden verkrijgt een Iwipte van 26 M Er komt een bergruiinte voor 80 auto s s winters kan deze ruimte dienstbaar gemaakt worden Kmr berging van pleizierjachten Vliegen naar kaïrtoor Het toestel gereed Hei PandervHegtuig van den heer M A i van e er Leputw die in de zomermaanden van zyn buitenverblyf te Rockanje naar zijn fabriek onder 0 erschie de fa Van Nelle denkt te gaan vliegwi is gereedgekomen Eemge dagen geleden zyn de ondeideelen vaji de Pandei fabriek op het vÜegveld Waalhaven aangekomen en onmiddellijk is met hpt monteeren van het dof zilveren met blauwen band veraierde vliegtuig begonnen zoodat Vrydag de eerste vlucht met het tcfestel kon worden gedaan De instructeur van de Aero club de heeren H SchmWt Srantz en Van der Graft reben ieder het vliogrtuig gevlogen Zjj waren zeer tevreden over het toestel vooral over de snelle wijze n aarop het klimt Deze zilveren ist wjjlLt een weinig af van de tot nu toe in gebruik yinde Panders De afmetingen zyn wat grooter de neus iteekt wat erder naar voren en de chroef is ietwat hooger geqilaatst Het toestel is Voorzien van een 80 pk Cirrus motor Handelsfirnia gedupeerd door een fe ka8looper Geraffineerde wijze om ƒ 3000 machtig i worden Dezer dagen speelde zich te Amsterdam e meirkwaanüff voorvul af waarvan een handelsfirma de dupe werd oen zaaJc die de firma op ƒ 3ÖÖ0 kwam te Bt aoi De firin gaf m den loop vsn de vorige week aan haar banklooper opdracht een wissel ten bedrage van ƒ 3000 te innen by oen bank te Tiei De man vertrok met den op zyn naam geendosseerden wissel naar Twl inde de som en kwam weer in Amsterd n terug doch weigerd het geid af te geven vooiig v ide dat hy de wissetlooper nog een vordermg op zyn patroon had De firma gaf het ffeval onmiddellvk in handen van twee advocaten die de politie verzochten een strafvervolging tegen ien man te doen instellen wegens verduistering Hieraan werd echter aawvankelyk gec gevolg gegeven daar de politie van metmng was dat het hier een civiele kwestie betrof ook het parket van den officier van justitie f geen gevolg aan het verzoek d ft advocaten Zaterdag ontvnnig een deurwaarder machtiging van den president van de civiele kamer dar rechtbank tot het leggen van een conservatoir beslag Dit beslag weid Zaterdagnacht te omstreek één uur met modeiverking van comanisBariB Hulseboom gelegd De kaslooper dïe in de Rynstraait vroont had aanvankelyk geweigerd de deur te openen Hy gaf toe het geld niet te hebben afgedragen óók weigerde hy zulks alsnog t dioen hy had het ndet meer in huis het waa door hem voigettK zyn zegpen aan e n fatiflielid medegiageven die het m veiligheid had gebracht Er waa weinig of niets om beslag op te Icgjjan de mar die ongehuwd is woonde op kamer Dienzelfden avond te omstreeks half elf zou de man de bankbiljetten nog aan een recheix heur heb i getoond Onrvemchter aafce vertrokken deurwaarder commissaris en de beide advocaten weer Maandagmorgen deden de advocaten opnieiiw pogingen om den man gearreoteerd te krygen daar zij vreeaden dat R de vlucht zou nemen Tenslotte werd door het parket een bevel tot arrestatie gegeven wch het bleek t laat te zyn de vogel was jtevlogen Men vermoedt dat de man naar het buitenland ie gegeeax Wij zijn g oorzaamheid verschuldigd rmm rekent op onze trouw en m oorlogstöri wordt het van ons geëlscht door den staat waann we geen menech maar slechts staatsburgers zijn De staat die er naar spr meening niet is om het algemeen belang te dienen maar dat groot machteni tÜe hein drijven Het is de kapitalistische politiek die ons vijanden doet zien een poUtiek die rdet rekent op een geweten op een vrije ivil maar die rekent op een lijf en een toegewyde ziel WïM moeten we doen T i iD wapBrtstÖstWidlcWam t mt viedes ttttg ntó r nfit AJoó ri verzet van het volk Er js sinds 1918 in wezen nieta veranderd hoogstens iets erger en schaamte oozer geworden De groei van het fasciomc spruit voort uit angst om te behouien De Zeppelin boven Vcnlo Toch poBt uitgeworp n en ingenomon Da Zeppelin heeft op zijn tocht boven Venlo gisteren inderdaad poet uitgeworpen ï 713 uur heeft de Graf Z ipelin boven M heide bij Venlo een postzak wegende Pm 15 K Q aan een parachute uitgeworpen Het luefitschip vloog met geringe vaart 1 OTer de heide en keerde daarna terug Bo M A L 7 T eerae aaarna terug Bo CfTT 1 opgetrokken = rdween m Z W richting oïS AFIS HWEERBERlCmi Ibti Verwachting wSJ w westelijke tot 55 1 wind Zwaar bewolkt tot be Later wellicht weer renen Zacft