Goudsche Courant, woensdag 12 november 1930

Mo 17531 110 Ao kdeiaf l Qaaf r nli Hede van den Koning M cDonf ld voorziltci JSetfentig gedeleweei den In de Koyal CrdUeiy vaa het Hoo rnu s waafm vooral in tie laatste l At n zo veiJe belangiyke coiiieienties zyn gehoudieji is giüLei lUUOdg guopena de coiuercniUx Ule een dt i beianjrryKste beloott te vorder d e dfn iaatsten tyü gielioudten is en waiu be siii ingen zullen worden genui en diie di lett nun weerslag zu len hebben op den toestami in L ngeianU m het g neele britscne lUik en vooial in het vier lonóerd nul 1 oen ie en tetietvde ryk ind e JJ ze beiang iljKe gtOLUiteniis IS begonnen met een ope ji ingareue van dun Uoiuiiig zelt IjCii luusdclit ge menigte stoi ü m lie om gevuiig Vdi liet UoogernuL de komst de Kuuings en de aankomst der gedLlegeci len gade tg slaan Ue Indische vojat n me iee uiti aken viii d Indische deleg tie ai en gruotenxleeJs gekleed m prachtige gewaden veiaierd en bewtiltt mtt kostbdre e aeisteenen begr jjt elyiterwyz wekte ok hun aan xomst velei belangstelling In de zaai zeii ï tond een trjunzetel op geaLeiid voor den koning en ter echter yde daaiTdii eeit zetel voot den eei t n mmai tei Voor den troonzetel stonden twee hoef jjzei vornnge taiels waaiomheen twee lyen stotkn en een aatiKal kleinere tatels ge hthmt b oiKlien in totaal warer aan ezig 1b gedetogeerden waarvan 10 vertegen voord gers van Indische staten £ 7 vertegen wOordigers vai ilntsch Indie en id vete genwoordigers van Het Ürilach par tm nt waartoe o behoorden de Üritsche eirste muMBter ïDIÏÏflfey Macl onald cte ministei van Jauitenlanddche zaken Henderson de mimstei voor Indie Wedigwood Bejui vet der lord Peel en de vroegere omlevkoning van Indie lord Keading Het was een plech tig oogenblik toen precies te twaalt uur de konimg binjientrwl en mtai den tioon schreel begioet door alle aawez gen die van hun ptaatsön opreaen en b t ven e Aan zoolang de koning zyr openinafsrcde mt 3prak Het ib b n tien jaar geled n zo zeiae de liün ng dat ik m een boo i ichap oa i de lidische wetgevende vergadering wees op de pttm enis van haar mSU ii gen oor den constitutioneeieaK vooruitgang van n die fien aar 13 sleihta een koite spanne tyds m het Itven van tlken Ktaa n lar deze Latate defcade ie getuige gwnst nii t al leen in Indie ntaai in lUe staten d e iet Bntsche gemeeauebest 1 i n m een er anelling in den groei van de idealen öt aii piraties van de nationale gedachte die el ken gebrmkelyken maatstai trotseert Het za dan ook geen ven tod iig zyn vioi ae menschen van deze gen lai n dat wat licn jaar geleden overdacht va iham loodza kelyk ojmeuw in oogtn rh uw oet wolden genome ï en dat de result uen rfn WLt tier Waarschuwing I Wanneer U tabletten onder den naam Wvbert anders dan in onze bekende ongmeele blauwe doozen worden aangeboden dan is drt namaak Wybert tabletten zijn alléén echt in de 3 boven afgebeelde hygiënisch verpakte blauwe blikken doozen met het dne ruiten merk Weiger namaak Let op het ongeschonden siuitstrookje en den naam z Léeliike tandaanslafa OBtiiIerl liet bupBto gszlcbl KwilyJ rldkeni dam erlit nfutootend Beid lohoonhtida btelion wolden giondil terliolpen dikwijH r ed door eenmal poetien met da lieeilljlM lerfriildiend mokend CMorodool UndpaaU De tandoo knjjen dun em prachtige iT0orKl B6 ook op aijde in liet b jfonder wanneet men te g iijkartgd de daarroor eiprn geconatnieeiaen Clilorodoilt tandenborstel dia iet k j ondeia ia gebirnkt Rottende apiiareateo in de tasac enruimten der tanden ais oonaak Toer onaftngenamen reek nit den mond worden daamade grond g vcrw jderd Probeert ü hel eerst mei aan tube an 36 cent groote tube 60 cent Clitorodont tandenborctel voor damea 7 cent laehta boratela toor haeren 75 cent I ar la b rstclal Alleen ecll m blauw groene Ter kking niet liat opscbrilt Chlorodont t c 1 crkrjgbai Adverteert in dit Blad 1 Oogen als mplensteenen Oneindig is de hulp die de eene mensch lien anderen bieden kan De Misdaad bU de drie Mirteboomen Vrij bewerkt naar bet Duitecli Nadruk verboden HOOI DfaTUK I Dl herbeig De Drie Mirtieboomen ligt taiüdyk eenzaajii aan den landweg ongeveer etu uui van Weenen af De voorkant ziet er ietwat somber uH want dadelijk aan den uverkant van den weg begint een dioht boecii et ü eto dan liooge boomen Achter het ims ligt een kleme theetmn waar liet op 1001e zomersüie dagen wemelt van b Boe Ke Verderop ligt dan het dorp dat met ae groote stad door omnibueeen verbonden Zomers ia het een gewUde plaats voor uitatapjes maar thans m dem laten herfst 8 Het er byzonder stil Ook de zomerhuisJ die hier en daar verspreid in het dal wan zyn wegens het vergevorderd eizoen reed verlaten In De Drie Mirteboomen u het winter 7 al begonnen Stoelen en tafel van theetuin staan op ettaar m de achter de kellners zijn ontelagen en de wordt nog slechts gedreven door den j fgier met zijn vrouw en een dienet Denk U eens ui een man 1000 Meter lang met oogen vijfmaal zoo groot als molensteenen en haren als een eikenbosch t e zenuw cellen van zoo n man zouden zoo groot din als hier afge beeld Het is een der zenuwcelten van een gewoon mensch 600 maal vergroot door een mach üge microscoop Het is een onderdeel van ons zenuwstelsel waar negen van de tien menschen te v el van eiscb n in dezen tijA Verzwakking van die cellen zenuwzwakte kan zich utren in de meest uiteenlöopende kwalen zooals maagkwalen vermoeidheid slapte slapeloosheid pnkkelbaarheid enz Door eenigen tijd Saiiatogen te gebrul ken suit ge echter die zenuwzwakte en haar gevolgen geheel overwinnen Sanatogen bevat immers juisi die stoüen phosphorus en geconcenireerd melk eiwit waaruit de zenuwen dat wonder lijke maken wat wij kracht noemen Sanatogen wordt reeda langer dan 30 jaren door vooraanstaande medici In alle landen ter wereld voorgeschreven ter beatnjding van zenuwzwakte Het moei U goed doen Gebruik het eeni eenige weken spoediger dan ge het miaschien voor mogelijk houdt zult ge U weer volkomen gezond en aterk gaan vpelen Begin er nog vandaag mee Zanuwcel 600 keer v gttxM Saiuto i bouM in dM MÜen du wendarliike op dal 4 Roei en Zeilv ereenigi ng GOUDA Ouiteogewofle üloemeene Veroadering op VRIJDAfl 14 OVEMBER 1930 des avonds 8 uur yn Hotel DE ZALM AGENDA Beslissing inxaice toeicoinstige ligplaats van ons Clubgebouw Daar deze vergadering nu definitief moei beslissen over de toekomst derRoei en Zeilvereeniging GOUDA althans voor de eerste twintig jaarwordt ieder lid dringend verzocht ter vergadering te komen Het te nemenbesluit moet een werkelijke beslissing van alle leden worden 50 HET BESTUUR TEÉOOP Op 4ea besten stand ran Gouda te koop Bouwgrond voor 1ste klas Hulzen alsook voor Industrie terrein of anderszins groot + 2500 M alles gelegenaan groot vaarwater 30 Schriftelijke aanvraag bi bet Technisch Bureau voor Bouwkunde van J H DE WILDE te GOUDA U WEET TOCH DAT VAN NELLE S PAKJES KOFFIE f CENT 10 P R POND IS VERLAAGD N V Utrechtsche Hypotlieekbank Pandbrisven f 54 000 000 De BANK stelt beschikbaar 4 V o Pandbrieven a 101 in stukken van flOOO fSOO en f 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG MHi iMW nMMi WUÊfS MfMI m Ki M m 1 1 1 wil É 1 jl w W MÜIi 1 H m uasss m ï8gS S c wMwW Ê W B Verkrijgbaar bij Boskoop P L BINKBN Telef 124 Oouda T POBLENIJK Telef 480 Waddlngsveen A J JANMAAT M Bedenk ook ens dat met ieder mensch zooveel maziek rerdraj en kan Hinder dus uw buurman niet door de radio te laten iqielen ran g monreaa vroeg tot s avonds laat 213 Zendt ons 20of meer adressen van BOEKENLIEFHEBBERS e U ontvangt BRATIS en FRANCO EENIHTEIESSIlllTIOEKWEliK HHRIQ SEBOHaEM HVeEBIGIUlDWslllloMijeiiBoekliaiilel AmaMrdam Singal BO to Wanneer gy de Wortelboer s Kruiden of Wor telboerg Pillen nog met gebruikt hebt probeert ze dan eens Gy zult werkelyk tevreden zyn over de heil zame uitwerking Reeds duizenden hebben er baat door gevonden tegt n trage ontlasting slechte spysver tering gebrek aan eetlust slym hoest koortBigheid gevatte koudf influenza gal en maaghjden hoofd pijn duizeligheid onzuiver bloe 1 huiduitslag verstopping enz Wortelboer a Kruiden 60 cent per pakje Wortelboer 3 Pillen 60 cent per doos 3 doozen ƒ 1 70 Overal ver krugbaar 24 H H Aannemersl maakt gebruik van de Begrootingsstaten Gedelailleirde berekeningstaai van onkosten voor Uwe inschrijvingen Verkrijgbaar al of niet met losse inlegvellen Prijs per vel 0 cent bij SO stuks 7 f cent per vel bij leO stuks cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON OOUDA BRONCHITIS Hotst Atthma Snelle verlichting en genezing door meo 6 geneesmiddelen uit plantenextracten btykend mt volirend attest Ik ben met Uw befaandeling sedert 6 dagen begonimi ik hoest minder haal vrijer adem n oei ny krachtiger Toch bbit ik zeer e utLg aangetast want ik h myn beroep op laat var 1 genees hoeren moeten opgeven De manste beweging was mij verboden tlodi in die v Jf dagen ben ik een geheel ander menwfa geworden D te Seraing Belgïè Vraagt circolaire met herwezen aan den oitTJnder dezer geneesmiddelen zelf den dokter in de medicijnen G D MMAN aan de ftnna 3 H I SNAiBlLJé afd P SS Groote liarkt 7 Rotterdam VERZOEKE DE EKTE DUIDELUf AAN TE GEVEN wuit r ia en ipeeUI broohun toot é 68 Jaargang OondAPflag 13 llttvembai 1930 fiOVDSGHË COIIRAIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDÊ BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWI K WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon enFeest dagen ABONNJËMËNTSPRIJS per kwartaa ƒ 2 per week 17 cent met Zondaffsblad per kwarüal ƒ 2 per week 22 cent overal waar de besorging per looper geaciuedt franco per post pei kwartaal 816 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abomwmeuten worden dacel iu aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GUUJJA Dy onze agenten en ioupers den boekhandel en de postkantoren Unze bureaux xtfn dageM k geopend van it 6 uur Administratie Telef Interc lU Itedactie ielef ÜH i oauekening 464 J ADVi AT£NTI£PBlJSi Uit Gouda en omstreken beboorende tot den beiorffktiiiO 1 Ë re ƒ 1 elk n el meer ƒ 0 Van buiten Gouda en den beiorgkrlnc 1 6 regeU ƒ IM elke regel meer ƒ O flO Advertentiea in het Zaterdapiummer 20 A bgslag op den pr s l dadi beids adTUtantiiD de h lft Tan dan prU INGEZONDEN M£D£0£fiUNGEN i 1 4 ra b t26 Ike ngel meer ƒ lUfl Op de voorpagme 50 Sb hooger Uewone adverteuUen en mgezoaden madedeaUngen fa eontitBct tot eer gerwbVMrden prys Groote letters en randen worden berekand naar plaatsruimte AdvertenUen kunnen worden Ingexonden door taaaebenkomst ran soUede BoeJdiaiidalaren Advertentiebureaus en ome agentan an moeten daags vóór de plaa t si n g aan bat Üureau x n ingekomen taneinda van opname Terselnrd te i il zeggen dat dat niet ffoed genoeg u en due zeggen dat het te vei gaat I aat hen dit zeggen Wij moeten e Bit komc ei doen een beioep op het gezond De aanwezigheid van Zyne Majesteit bttl de ona in s aat te begrijpen de kracht en soepe iit id van den banu de on i ehee gemeenebest van naties i yeeiihoi dt m ioyali tait tot en eerbied voor de Kroon De aan wezigheid vun de v ertejpenwoordigers van de regeenngen der dominions een b yk van de enist en üe bela gstellsng pn ym pathie waai mede de zusterstateii ui diit ge meenebest onze weHï aamheden uilen vol gen De aan weAigheid dw vorsten te zamen met de vertegenwoordigers van het olk van Brtschlndie ie een sjmbot vaii d n groei van Indm tot eeoi eenheid i n an neer ik my wend tot de vert en vooiu gers van Bntsch Indie dan wett k dat net juiijt dat Indie veiwchiltendc gtmepn schappen talen en belangen hiH ft maar nog sterker ben ik mij er v an be ist dat de mloed van en het contact n ei Groot Urt tannie een umficeerende werking heeft ge had en dat de Indische aspuaties van thans rpeds heüJjen geleefd n Jen g est vaq de Indlusche w jeeren en heerschers voor de eerste hngjelsche handt aars ten voet op haar bodem hai n g if L Ma Jonaki besloot zyn rede 11 de woorden £ r z yn in het verteden dingen gezegd hetzy m toom of verblindheid hetzy per ongeluk die aan deze tafel beta vergeun kumien worden Laat or s er aaar st e en deze conferentie te maken JKiMéfe beete pokti ke kunnen van onze volkeren en da eerbied af te dtwingen vaji de geheele wereld voor onze beide landen Vei volgens voerden verschi lende aigevaard gden het woord uiting gt vend aan him gevoelens voor de Kroon en dank aar heid aan den Konimg oor 7yn aanwe g head en de door hem gesprc n woordai hoofdstad te brengen Het aantal Amen kaansche bezoekers bedroeg 43 9 9 of 85 meer dan m het vonge jaar De Nederlan ders staan met 8 55 of 46 meer dan verleden J ar op de derde plaats van de lyst De IpvenamiddelenprOten yen regeermKscommuait voor de verlaging der prezen Bly ns ewi telegram van hH W B heeft de ryks regeenmg in een nachtzitting een commissie benoemd tot bevordennjf van die verlagmg der pryizeii welke commissie bestaat uit den rykskaneelier den ryk m nflfiter v oor levenamiddetenvoorr enong en ryksmmnater van financiën den ryksimnister van economische zaken dier van arbeid et den PruSsischei minaster van handel De bedoeJmg met de ineteUang van deze commiafltte is met alJe kracht te fifr v n naar verlagmg der pryzen Heden zal de commissie voor het eerst byeein komen om allereerst d mogelyk heden vast te stelleni dSe bestanr voor een van beteekenis 7ynde verlaging der pryzen Zy zal orderzoeken met welke organisatie onderhandeld moet worden en hoe de regeering haar plannen kan doorzetten ook btj eventueel geiwden verzet In polrtiefke kringen wordt gewezen op de noodzakelijkheid de actie van de regeerimg te steunen met alJe ter besfduitkmg staande niaddden dier propaganda door bekendma kmg van de winkeLs waar de pryzen lager zijn en van degenen die ztch verretten tegen dte daling een en ander naar Fngeicch voorbed van eemgion tyid geleden Anderz ds moeten de zaken zeK meewer kwn door byv m haar etalages mededeelm gen te doen ene Taak der geme tebesturen moet z jn de actie der njksregeenng krachhg m hun knng te steunen BELGIK Zal Jaspar bltjven Motie van vertrouwen m de liberale minjsten Naar al temeen verwaeht werd zii het mister e Jaspar aanblijvren Naar men weet I ft de koning het ontslag nog steeds niet aftnvaard Het is niet onmogelijk dat enkele n mietere door andere zullen worden ver vangen De liberale lu kerz jde heeft gisteren een irntie van vertrouwen in de 1 berale mi n sters aangenomen waarmede de kabinets crm i d ifl feitelijk beëindigd ie ENGELAND Aankoop van een Domier vhegtichlp voor Engeland De Daily ieegraph veizekei dat bet Bntache miiusvene voor luchtvaart voome men is een groot Domuer vlie c hip irodei Do X aan te koupen welke vjiegboot dan met twaalf Bolls Koyce motoien mtgerust zou woruen Indian deze bestell ng aa 1 de fabnek van Domier inderdaad doorgaat jaar geleden werd begonr 1 ihans moettn worden herzjen lenemde een deiigelyie herziening ie kunnen doen p aats vmoen jjn r chr yndn aangegeven door de doo mu iienoemde commias e jeen wooidien van niy zyn noo dig om u hfct hJiddge karat tor Jaidt yk ie maken van de taak düe ieder van u op wch heeft genomer leder uwei zal met niy ttn diepste ervan overtuigd zyn lot c 1 ai haagt voor het heele Uiteche gemeeiu best van het resultaat van uw overlt g ik zal den voortgang uwti besprekingen met groo te belangstelüng en sy npathie 1 o gen r et geheel zonder vreefa maar met ics ti tJOo ter vertrouw en De ievcnsoutótandiigh en waai n een groot aantai myrer onderdanen ir liidie verKeereti aldus vti voigde de koninK ont roere my en gU zult daaram voortdurLiil denken gedurtndt uv bespi ekingcn Ik denk ook aan de rechtvaaixüge cischf n van meerderheden en iniinderhedei van nen en vrowfteii an stadsbevoneTS en landbouw eis vai groiudbezitter 3 en iach ters van turken en zwakkeai van aimen en ryken van rassen kaaten en geloofs groepen Ik tw jfel er met aan tlat de oasis voor zelfVegeeruig gekken is in het saffen voeigen v an al deze aiteenloope ide eiachen m onderling wederzydsche veipiichtingen in hun erkenjimg en vervulj iig Ut hoo p dat de toekomfltige regeermg va i Ind e or deze ba is gefundeerd za zyn en een bewüa zal geven van haar nooga aspirat es Mogen uw be i piekingeii den weg aangaven om dl üoel te bereaken en mogen uw na men m de gcischledems bewaard Lly ven als die van menschen die Indie go d gediend hebben en wiens wilkn heeft bijgedragen tot het geiuk en de voorspoed v xn geheel my n geUetd volk Ik bud dat God u in yn goediheid wyahtid en geduld ej goedei wii moge schenken adat de Kuiung vertroikken aa aielde de Maharadja van i attala voor g tcimd door Aga Lnan den Unlschtn ci rsten mi mster iuunsay MacDunald tot voorzitter te iuezen Nadfit MacDoiiald lamena de tonferertie deiu Koning jank had gesegd zt de hy o a l en zware verantwoordelykheid drukt op one allen Wy taan aaji het begin van een nieuwe geechiedenia Ue verktarirgen af gelegd door Bntsche voraten en staatslie den van tyd tot ty I dat het werk van Groot Buttaiijiie n Inidje beoogd indie voor zelfbestuur voor te bereiden zyn dui delyk geweest De eerste minibter wee er veï er op dat Inéie thans is gekomen op eeüi punt m haar couïïtitut oneele evolutie dat tot verwacht men ook een Araenkaanache order Zooals oekend is heeft de ItaJiaansohe legeering reeds twee Do X vliegschopen besteld Kapitein Chruttiansen nu al acht da gen aedert Itft vertrek verleden week Woensdag uit Altenrhein naar Amatardam raet van boord ia geweest verklaarde dat zijns inziens slchta het groote model vl eg tuig voor de toepaaaing voor allerlei doelein den toekoniist zal iiebben Oe Do X te Calahot De pnns van Wales is gisteien m een amphibiavLw gtuig van Hendon raar Gal hot g fiogen om de Do X te bewchtigen en een vlucht mee te maken Hy la dde nadtöt de Do vaarvan de motoren reeds liepen om warm te worden De hePr en me vrouw Domiel ontvingtn den prms aan wnen commandant kapitem Chnatianaen werd voorgesteld In den namiddag jtartte de i o X voor de aangekondigde vlucht doe zeer vlot ver liep De pnns van Wales heeft gedurende ten minuten de viiegtjoot beatuui d Na een half uur Landde de Do X weer Het vertrek naar Bordeaux is t astgeeteld op Vrydag 14 November aji FRANKRUK £ en hotel te Lyon ugestoit vettig dooden xestig gewonden In L on lé hedtrnnacJit het hotel du pettt Versailea ingeytort De eerste instorting gold de xymuui van het perceel waardoor een gedee e van het K ebouAv naar beneden kwam Up het oogen buk dat het ong uk piiaats vond iepen de meeste bewonera nog UViiStLilkLiAJSU i en kerk m een NederhuuiacbL molen Xe Veltenliol eei k m donp ten noorden van Brunsv yk is een oude iNedeilandbche windmolen verai derd in een ker vout de Gereturnieeide Gen ente Het a taar nist mp een molensteen Uecoid vreemdilmgenverfceer te Muiichen Munchen i van 1 April tot septf miber jl be KhL dooi 9lliO vre ind lii gen waaiondei 14b ibi buitenlanders A hoc wel het aantal Duitache bezoekeis smds veile den jaar met i o ih gedaald stee het lota Ie aantal bezoekers toch met J en het aantaj der bmi endlandache bezo cer elfs met met nundei dan 48 Vo maneiyik toeristen de zich naar Oberammergau be g aiven hebben van de gedegenheid gebi uik giemaakt om een beuotik aan de Beiei che Het gebouM was tot op de loattte plaats bezet ioen de pohtie en brandweer met het oprui mmgswerk begonnen waren en men reeds verscheidwe lyken van ondier de ifpiunhoopen te voorsch hal gebracht stortte plotselmg het andere gedeeitt van het gebouw an waardoor vele brandweer mannen en i olïbeagenten onder het pum werden bedolven Keedij zyn de lyiken van ld bnandweer mannen en a pohtieagemten die hj p vol den verieenen onder de puinhoopen gf von den Het aantal slathtoffers moet zoover be kend n 50 bedragen er zouden ttO gewoidcn zyn Het juaste aantal is nog met bekend irAUe hen hevige storm in de Adriatuclic z e In de Adriatistne zee heelt m Je atgHoopen dagen een hevige storm gewoed waarby versclieiudene vusscherschepen zyn v rg lan Zoover bekend i vonden daaiiiy vier visschers den uoc in de golven Ht t la tegt n den avond en de lamp m de galagkanier biandt i eds Aan de gioote 1 otktafel zi t do waard met een paar vneii den te kaarten De dienstbode spoelt glazen aan iiet buffet aii werpt uu en dan t uii uwsgieiigen blik op de twee vrouwebjke gast n die be Uieiden m den vereten boek van de aaal voyi etn kop koffie zitten In groote onislagdoekLU gehuld maken zij dtn mdruk van vrouwen uit Uet volk De ctne ie jong eo knap de andere is kiem en beeft een bochel en ziet er uit aW een door de zon verbrande igeunetU Ze zitten diolit bij eikaar fluisteren zachtjes en werpen uu en dan ongeduldige bi kkeu op de kowkoek klok die aan den muur tt eauver haar hangt Iet m haar gedragingen brengt het meisje ertoe om telkeua weer naar die twee te kijken hoewel ze haar koffie dadelijk betaald hebben en er overigens ook heel fatsoenlijk fiitzien Zij weet zelf met waarom maar ze vmdt die beide vrouwen verdacht Ze zijn niet uit de buurt dat is zeker Thans slaat het vijf uur Op het zeilde oogenbhk staan de bezoekstere op en verla ten de zaal met een korten groet Niemand bekommert zich verder baar en een tijd long hoort men in de gelagkamer slechts de korte opmerkingen van de spelers en het neergooien van de kaarten Maar eeneklapfl springen zij allemaal op en kijken elkaar versdirikt aan Van daar buiten was een luide schrille kreet van e i vrouw doorgedrongen en onmiddellijk daar op volgde het scherpe knftUen va een sdiot Genadige hemel rwp de dieaatbode Daar wordt een vrouw vennoord I De herbergierster kwam bleek van schnk uit de keuken snellen Om Godswii wat was dat u zat toch geen mouid en doodslag zijn daarbuiten Het volgtude oo enblik waren allen de lierberg uit en traolitten iich lu de schemering te orienteeren Het wae acJjtei in den tum scüreouw de de herbergier a vrouw Maar de anderen beweerden Neen aan deu overkant van den weg m het bosch Doch de Jierüershund van den herbergiergaf den dnxnölag l6 en pijl mt deu boogwas hij van de voordeur de straat over naardeu rand van het boecn gevlogen en stiet uualdooi ten luid geliml uit De heibergiiL r was de eerste die bij item kwam In htt onzekere lioht dat de juist pkomende maan vei spreidde zag hij eijn hond rondanuffelen b j een gedaante dte op den grond lag Daar ligt lemahd breng het licht hier beval hij Dan bleef bij staan luisteren in de rich tmg van het woud van waaruit hij het kraken van brekende takken mi tnde te hooren alsof iemand zidi daar haastig uil de voeten maakte Hij hoog zic i voorover 1 aar den bond i Zoek Spit B Zoek toek riep hij opge wonden en ging het dier achterna die zicli biiksenienel m de riclitinig van het bosch wendde Twee van zyn vrienden gingwi met h u mee terwijl de anderai deels bq de ver slagene I Itven dftls naar het dorp snelden om de zaak aan te geven De herbergier kende m bet boech den weg als m zijn zajr hy had met voor niets 12 jaar ter plaats gewoond Maai ook de moordenaar moest I et tenein goed kennen want hij liieidlecbt op de z g Wolfsgroeve aan van woar tn geinakkel jke weg naai Weidluigboch voerde Meii kon het geruia h van Mjn bprmgadiUge voestappen duulelijJt hooren en aüitcr Iw m het hijgen van deu houd We kiygen hen nep de waard zijn kauieraaeji ouder het loopen toe de hond II it 11 It met van dt WIJS brengen I loteeluig boorde luj een luid kraken een val en daarna opgewonden stemmen Hu zijn er twee Vooruit ze üiij nen niet veiAer te kunnen se xijn geval len gauw De vervolgeis waren geliepl bulten adem Toen Itlüff dij waurd opeens staan Daar zijn ze G ed6 hemel ïei hij danverbijsterd dat 18 waaraclitig dat is een V rouw 1 HOOFDSTUK II Inderdaad riüitte zich vlak voor zijn voe ten de bevende geetalte van een vrouw met II oeite overemd Zij wae over een wortel ge btruikeld en begreep dat verdere poging tot vluchttïi doelloos was Maar ze wae niet alleen en terwijl de waard zyn hand naar haar uitstrekte liep de andere de vrouw II et den liochel snel als de wmd verder Een oogenblik bleven de drie mannen verblijft staan Vrouwen Zóó halden ze zich de zaak niet voorgesteld Dan nep de waard De beide mannen sneidMi verder m de riebtmg dit de botJiel had mgeslagen Do h du waard greep de j nge vrouw stevig bij den pols eu tiok liaar met zich mee oO loop JIJ nu Len met miJ mee dan zullen we wet hooreo wie je bent en wat je daargmda liebt lUtg aald zei bij tjrimmig De vrouw beefde over haar geheeleliütaam Laat me m a hemelsnaam los indekte ziJ Ik heb mets gedftan Hij fieeft zichzelf O o maak dat de politie maar wij liio die het gelooft vmd ik het ook goed hn zouder verder up iioar smeekingen en haai bt luigmgen van onsohuid acht te alaan ideurdi hijhaar met zich mee naar de I erberg Daar had zicit mtuesihen uit het dorp n iih nscbenn tn gte verzameld die opgeV ndeii wactittH op de dmgen die komenzouden De verslagene lag nog altijd aanden rand van het bosch Men had niela aanlyn hgging veranderd en een gendarmehield naast en de wacht tut het telefi nwch intboden parket uit de stad zou aankomen I Genadige hemel dat is een van die twee vrouwen die vanavond bier waren nep de dienstbode ontzet uit toen de waard met z jn gevangene bmnenkwam En at 4 ze daaraan nog eentgezina getwij feld had dan herkende zij haar thans aan ien grixlen on slagdoek waarin ze zich gehuld had Wordt TUTolgd