Goudsche Courant, zaterdag 22 november 1930

Klanken famMfMaiiwR Mt Lmt ook UW kinderen het not van goede muziek kennen door hen een goed Instrument te leercn bespelen Dii is door niets te vervangen Komt U ons eens raadplegen by de aanschaffing van een plano of orfel Uw oude Instrument rulleB wl la ROTTERDAM h OldanbMüMalMrMt iia AMSTERDAM OOES HAARI EM HILVERSUM Zondagnach t heeft een orkaanachldge s tomi over h t gebued roiid Tr cr gewoed due gepaard ging niet heftige regenbuien In het Westen van Trier staan reeds verBcheuiene huizen onder water Ook hei miuden gebied van den Moezel meldt hoog water Verscheulerie huizen due dicht aan den oever zyn gelegen en overstroomd werden moesten ontioiimd worden omdat e gevaar voor instorting ontstond terwijl ook het vee in veiligheid gebracht moe t v orden Ook net Kilel gebied meldt bturm en waterschade J icht en telJegTiiat nen ziixi verbroken By MeLtersheim verUonk een 14jarig meisje dat door den vloed gegrepen was Bij Ueser staat het Moezelwater tot in de wijntbergen Ook het water van den Bijn aelf bl ft stijgen en de Koogwaterdienst verwacht diat de was nog met een meter zai toenemen Aïle schipbruggen moesten worden opge ioiiomen Hierdoor is o a de directe verbinding tusschen Coblena en Ehrenbreitstein wrbroken Te Coblenz heeft het water de haven overstroomd en dirmgl pakhuizen en zaïkenhuiizen die aan de haven liggen binnen 0e Deutsche lick bij lïingen ia geheel door water omgevai Te Keulen stijgt het water ongeveer 4 c M per uur Daarentegen bereuOote de Saar Zaterdag overal met 5 36 meter zijn hoogsten stand waarna de waterstand zakte Vele hoofdverkeergwegen zyn voor het verkeer gestremd Vele wonmgen mooBtWi oMtntimd rord L n de interlocal © tramdieaisten moe ïten ijrootenrieeils gestaakt wordenu Hoog water van de Elbe Tengevolge van diem regenval van de laatste dagen m ook de Elbe buiten haar oevers getreden Terwijl aanvankelijk alleen de Moldau langzaam steeg stygt thans ook de Eger De i as3agiers iiiensten op de Elbe zijn voor een dfel f topgezet Storm en regen bo en Berlijn Ook Berlijn is Zondag door een ontzettend noodweer bezocht Een storm met orkaankrachit gierde door de straten en richtte een aaivzienüjke schade aan Van vele huizen werd het dak wegtjevaagdL Tot nog toe werd niemand gewond De brand weer moest tot op het oogeriblik van t verzenden van dit telegram reeds 12 nylfen vïitruSiken om omgevallen schutting en te foonpalen en ttergelijke hinderimsJBn op te ruimen De Spree en de veü © kanalen van Berlijn hebben zeer hoog water Te ongeweeiT vyf uren Zondagmiddag woBcfidle een hefvig caiwedier gepaard met blaksem en danderslag Sinds r uren regent het ontzettend Aanzienlijke atormschade ia Beieren Zondagmorgen heeft boven Noord Beie irttreratir aatspann De VrtlheidsboncT Afdiellno GOUDA ALGEMEENE LEDENVERGADERING op WOENSDAG 26 NOVEMBER 1930 des avonds 8 1 uur in de Sociëteit de Réunie Jüehalve behandeling van 50 Huishoudelijke Aangelegenheden zullen door een tweetal leden Inleidingen over Actueele Onderwerpen worden gehouden DAARNA GELEGENHEID TOT GEDACHTENWISSELING Alle leden worden verwacht HET BESTUUR BEZOEKT ALLEN Dg BAZAR te houden door de Padvindsteri en Verkenners van pouda in de NEUTRALE SCHOOL Groeneweg op ZATERDAG 29 NOVEMBER van 15 uur tot 17 uur 30 en van 19 uur tot 22 uur en op ZONDAG 30 NOVEMBER van 15 uur tot 17 uur 30 HEROPENING HEDENMIDDAG heropening van de ZEEUWSCHE AARDAPPELHANDEL AlfNEX HÉROCONSERVEN FRUIT Als reclame mag ieder raden naar het aantal aardappelen in t kuipje Beschikbaar gestelde PRIJS 3 H L aardappelen naar keuze Beleefd aanbevelend L V T EI JEt ins ijjndriljcstrtat 34 DOOR DE DAUNG DER GRONDSTOFFEN LEVEREN WIJ ONZE PEIIA BOTEELETTERS VOOR f 1 25 p pond EN SPRITSLETTERS VOOR Gebi Kamphuizen AFSLAG Winkelzakken HAVERKAMP S Paplerhandal Maayerstr 19 Gouda Ruime keuze Sint Nicolaas Cadeaux vindt U bü L HEPPENER LANGE TIENDEWEG 20 GCilIDA UURWERKEN GOUD ZILVER BAROMETERS enz VERLOVINGSRINGEN per gewicht uitgeprüsd Pracht sorteering MODERNE KLOKKEN vanaf ƒ 24 50 Reparatie inrichting Voor den a s Sint Nicolaas BOTERLETTEES ƒ 1 80 per pond SPOOR en STA VENBANKET 24 cent per pond BOTERSPECULAAS 18 cent per ons Neemt pi oef met on e overheerlijke CHOCOLADE LETTERS 30 W F ten Bosch v h Firma T VERWEIJ OOSTHAVEN 35 Moe IK WIL DOLGRAAG EEN FOTO ALBUM VOOR M N ST NICOLAAS EN IK EEN FOTOTOESTEL We hebben een pracht collectie FOTO ALBUMS voor elke beurs FOTOTOESTELLEN vanaf ƒ 3 30 Fotohandel H J OAEMS Zeugestraat 56 Uitnoodigingüü Sigarenmaga n LUCHTPOST K L M heeft een enorme sorteering ST NICOLAASCADEAUX zoowel luxe als gewone verpakkinsr Sigai en Cigaretten ert Tabak Nog e teeitelc RADIO S en KOFFERS gevuld met sigaren BURG MARTENSSINGEL 105 TELEF 739 36 Reeds THANS kunt U overwegen waar gij Boter of Spritsletters enz ppv het A ST NICOLAASFEEST zult bestellen ONSAnSSi ONDERZOEK valt ongett jfeld ten gunste van ONS ADRES uit W leveren PRIMA WAAR t en BILLIJKEN prijs Beleefd aanbevelend Zaars Banketbakkerij Markt 32 Tel 216 Specialiteit in de edite GOUDSCHE SIROOPWAFÉLEN en SPRITS i m mmm = Letoji Klein stand kleine prijzen Weggeven gaat niet Maar nergens anders zijn de Klokken Wakkers Horloges zoo goedkoop als Kieiwegstraat 30 Repareert zoowel Antieke als Moderne Uurwerken 20 Aanbevelend D C v d Berg Anton Coops Drogist WijdstraatSI Formaminttabletten Wijbsrt tabletten Valda pastilles MAANDAG 24 NOVEMBER A S BEGINT DE TREKKING DER NED STAATSLOTERIJ Wederom vo handen iim iTU uiiicii OVERAL VBEKKIJGBAAR Hoofdagent J Dt WLGER NIEUWE MARKT 17 TEL 780 GOUDA Th DE WAAL R AM 92 tegeriover Aaltje Bakateeg MEUBELMAKERS en STOFFEERDERS GARNITUREN C J HOOGEYEEI KATTENSINGEt TO TEL 201 SNIJWERK en FIGUUEZAAGBENOODIGDIÏEDEN Oraiystcn van platen gravures en Schilderstukken enz Assortiment kisten Sigaren de Huifkar Luxe donzen Sigaretten Houten Püpen Droogf lesschen enz Komt U eens kijken naar onze Het adres voor Blauw kaperpakken en Overalls is De Kleine Winst Korte Tiendeweg 22 GOUDA MAAK ZEUi UW BORSTPLAAT PRIMA ESSENCE met gebruiksaanvqzing IN VEEL SMAKEN DROGISTERIJ Het Groene Kruis KLEIWEG 91 TELEF 317 Firma H van Vlaardingen Scheepsbouw ep Reparatie werf Motorenherstelplaats Konst ru k tie w erken Reservoirs Plaatwerken Werkplaatsen te Gouderak t o Gouda ev IWIPIHP C A B BANTZINGERl KOEK BIJ DE KOFFIE SPECIALE AANBIEDING Gedurende de week van ZATERDAG 18 tot en met VRIJDAG 22 NOVEMBER a s ontvangt iedere kooper van minstens EEN POND KOFFIE van 45 65 75 90 1 00 1 15 1 25 per pond CADEAU e n h lf pond heerlijk gekruid SPÈCULAaS uit eigen Fabrieken Profiteei t van deize reclame die eene welkome gelegenheid biedt om met de VOORTREFI ELIJKE KWALITEIT onzer KOFFIE kennis te maken ALBERT HEYN S KOFFIE wordt reeds meer dan 40 jaren als de krachtigste en geurigste door geheel Nederland erkend Zij is samengesteld uit nitshiitend prima gezonde ruwe soorten en wordt dagelijks in eigen branderij gebrand zoodat U verzekerd zijt altijd vei sch gebrande koffie te ontvangen vol van de oorspronkelijke fijne aroma Gouda R 637 Markt BI ALBERT H IJII U heeft beslist iets noodig Warm Spallees Warme Sokfes ¥ rme Kousen Warme Shawls Warme Bontkrascn Ktfarme Handschoenen Warme WoUen Stoffen Warijne FluMreelan Prina IfalileJIea 100 Van QUDi ft M KST iO 17540 Maandag 24 Nowembai 1930 B9 Jaargang immm mum NIEUWS ËN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKËNWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon enFeest dagen ABONNEUENTSFRIJS per kwartaal 2 5 per week 17 cent met Zondassblad per kwartaal ƒ 2 per week 22 cent overal waar de bexorfpnc per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 met Zondagsblad ƒ 8 Abonnementen worden da eMikB aangenomen aaa odb Bureau UARKT 81 GOUDA bü ome agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dageUiks geopoid van 9 6 nur Administratie Telef luterc 82 Redactie Telef 83 Postrekeniiig 48400 ADVËKTëNTUÏ RJLIBi Uit Gouda en omstr ken beheorenda tot dem bexorgkriag 1 £ regels 1 80 elke re meer ƒ 0J25 Van buiten Go da en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 Ö5 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdag n u mm er 20 A bijslag op den prijs Uefdadigfaeida advertentUn de helft van den pr ja INGEZONDEN BiEDEDËËUNGJIIN i 1 4 regels 2 elke ntgel meer ƒ O M Op de Toorpagine 0 hooger Gewone adverteotiën en t gesondeii mededeelingen btf contract tot taei geradur eerden prys GriKJte letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiëu kaauen worden mgezonden door tnsschenkomst van soliette Boelihaadelaren Advertentiebureaux en onae agenten en moeten daaga vóór de plaataing aan bat Üureau zqd ingekomen taneinde van opname verzekerd t aQu Hoog water on stornif Een orkaan teisterde Beilyn Grcote schade in Beieren Djjkdooibraken in België De Scheldedijk bü Gientbei gen bezweken Spoorwegverbindingen verbroken ten wordt getroffen De regeering zou een besparing verkrijigen van meer dan een miljard lire De regeermg heeft maatregelen getroffen voor het doen dalen van de prezen vart verscheidene artikeien Storm boven de Ionische zm Tal van schepen vemtdd Boven de Ionische Zee heeft gedurende 48 uur een hevige storm gewoed die o a te Syracuse groote schade heeft aangericiit In de haven werden tal van schepen vernield Een aantal zeelieden is door verdrankipg om het leven gekomen Ook de te veldle staiande gewasseii he bben emstkg te lyden gehad Noodlottige aardschokken Ongeveer een dertigtal dooden In verschillende dorpen der provincie Valona is Zaterdagochtend een hevige aardschok waargenomen waardoor verscheidene huizen ingestort zyn en andere zwaar beschadigd werden Het aantal dooden bedraagt ongeveer dertig Talryke personen zyn gewond De bevolking kampeert in de open lucht ZUID AMERIKA Vreeselijke vergissing van en raediciis Reeds negenHen kinderen san de gevolgen overleden In er n ziekemhids te Medellin in de staat Columbia heeft een medicus een vreeselylke vergis tiaig begaan Inplaats van een aantal kinderen met een geneeskrachtig aerumi in lie enten gebruikte de arts een driphtheritus serum waannee 49 kindeT n werden ingeënt Reeds zijn 19 kinderen ann ie gevolgen overiedem terwijS men vreest dat ooflt de overige fctndoren aan de gevolgen zullen beoawijken BINNENLAND Werkverschaffing en steunverleening De minister zal de gemeentebesturen met raad en daad ter zijde staan Het ligt in het voornemen van den Minia er zoonis Z Ex in de Memorie van Antwoord op het V V der Twefsdp Kamer betreffende de hegrooting van Binneolandache J aken en Landbouw verklaart om onverpoosd op dem imte lagen weg welke ia gebleken de moest juinte te zijn voort te gaan De ervaring ook in het afgeloopen jaar heeft dit voldoanöe bewezen De gemeentebcBturen van wie in eerste instantie het miatief of het treffen van maatregelen dient uit te gaan zal hij niet raad en waar noodig met daad ter zijde staan Indien de toestanden zich onverhoopt zoodanig mochten ontwikkeli n dat de beschikbare eldmHldeli n ontoereikejid blijken t Zijn zul hl nit t aarzelen een verhoogd cre liet aan te vragen De werkwTscliaffuift voor de Drentsohe iirlieideJB itt gelieej op dezelfde haeis geregeld ala die voor arbeidera uit andere provincies De Minifiter aarzelt niet te verklaren dat mocht hij bestuiten de loonen hij rt werkverschaffing te herzien de tendenz hoogte als in 1 928 Zoover het oog reükt ziei men slechts één groote iwatermasaa De spoorwegverbindingen vao Greenbergen naar Lokeren en het I and van Waas zyn verbroken De spoorbaan is over een lengte van 200 meier weggegooid Ook de stations van Gremberg en Hamnie staan onder water Dijkdoorbraak ook b Antwerpen Ook voor Antwerpen is een Soheldedyk doorgebroken nl de linlfcer Reheidedijik De gaheele linkeroever voor Antwerpen staat onder water Do overstraoming ging zoo snel in haar werfe dat de bewoners gehee door het viater verraat werden en op de bovenverdiepingen waarheen zij ijlmgs moesten vluchten zyn opgesloten Bovendien brand aan deau geheelen linkerSche 1 deoever het efectrlsch licht niet tengevolge van een storing De Nethedük twintig maal doorgp broken De dyk van de Nethe Is tusschen Lier en Duffel op twintig verschillende plaatsen doorgebroken In de omllftgende landerijen is veel vee omgekomen JjU niet tijdig uit de weiden en stallen verlPyderd kon worden Op de bedreigde plaatsen werd de dijk versterkt door genie aoliaten ternyl het Roode Kruis waar noodig hulp verleende Verdere overstroom iii gen In de Brusselsche voorstad Anderlegt staat in vele fabrieken hef water een meter hoog De toestand in de omgeving van Charleroi is eveneens zeer ernstig Te Mcntij mysur Sambre is het water huizen binnengedrongen en staat daar 1 20 meter hoog Vo S zoover V K na W nan deden zich tot nu nergens persoonlijke ongevallen voor BUÏTËNLANbsC l fNiEÜWS FRANKHUK Trein in de Loire gestort Kamp op de lün Parijs Nantes Lucomoticf en drie wagens in het water verdwenen Verzakking van den spoordijk Zaterdagavond laat heeft tusschen de stations AnecM en NanCes naby het station Oudon een ernstig spoorw©gon geluk plaats ffehad De sneltrein Parijs Ut Nazaire is ontBpooixL De locomotief twee bagagewagens en een personenrijtuig zijn in de Loire gestort welke rivier tengevolge van den aanhoudenden regen van den laatsten tijd sterk gewassen is Van Nantes ultj is onnniddellyk een hulptrain naar de plaats van de ramp gezonden De trein moet in volle vaart uit de rails gesprongen ayn De locomotief reed nog eenige meters over den dijk stortte toen om en viel langs dien spoorwegdyfk naar beneden in de Loire twee bagagewagenü en een personentrein met zich mede sleepende De locomotief en de drie wagens zyn geheel in de rivier verdwenen Het reddangswerit werd zeer bemoeilijkt door de duistenus Een held waagt tevergeefs zijn levMi ren een hevug oanweer gewoed waardoor op het vliegvelld te FurCh aanzienlijke schade werd aangericht Een op bet vliegveld staand En relsch toestel wei d losgeslagen en tegen een bang i gedrukt waarbü het achtergedieelte ernstig weid beschadigd Verder werd het dak van een hantgar gedeeltelük afgeruikt en de poort ingodrmkt Een Fransch f okkerviiegtuig werd door het vallend pam ernstig beschadïgd Volgens eeo medfedaeKing van de spoorwegdlirectie voor het diatridt Nurnberg zijn in dien nacht van Zondag door den orkaajiachtigen storm op verschillende trajejten tideigraafpalen omgewaaid De tel toon en elegraaflynen zyn gestoord Daardoor ontstond een vertragiiig van ongeveer anderhalf uui voor de personen en goederentreinen Van het telefoonkantoor te Numberg zijn 20 lijnen gestoord De masten van het radiostation te Htadelhelm omgewaaid Tengevolge van den hevigen storm die Zondagmorgen boven München heeft gewoedi aiJB tege n zeven uur de beide masten van het Duitsche radiostation in Beieren te Stadelhehn omgewaaid i De masten werdlen op ongeveer 25 Meter doorgebogeai Het gebouw en de machines werden niet beschadigd Frankrijk werd öveneena dor een geweldig sti gateiaterd en in bii a alle j rovinciea werd groote schade üjigericht Te Parüa kwamen verschillende bouwsteigers naar beneden Te Rouen werd een groote kraan omver geworpen die terecht kwam op een kolenlichter waan iin die schipper gedood en een knecht zv a gewond weid Te Lg Havre zyn die havenwerken door dïav storm wwaar beschadigd Tte Chartres heeft politie last gegeven om een heel huizenblok te ontruimen aangezien men vreest dat de huizen zullen instorten Noodweer In Begie In dan luu van Zaterdag op Zondag heeft boven geheel België een gew Idige storm gewoed weJlce gepaard gioig met regen en onaveer De Schekledijk bij Grembergen in de nabyheid van Dendermonde is op vier plaatsen doorgebroken Hiit grootste gat heeft een breedte van vyftlg meter Zeer vele rivieren zyn buiten haai oevers getreden De schade is aanzienlijk Ook de spoordijken worden op verschillende plaatsen bedreigd De dijk van de Sinibre hij Charleroi kan ieder oogenblik doorbreben De Scheldedijk by Greümbergen brak door dSt geschiedde Higeveer op dezelfde Een beambte van het station Oudon die de verzakking gronstateerd had snelde den trein eenige honderden meters meteen lamp tegemoet en deed vergetfsche pogingen om den machiiniat door lichtsignalen op het drelKerjd gevaar opmerkzaam te maken De ün elukkuge werd evenwel door den trein jUgrepen en verpletterd Volgens de eerste beiilchten zouden drie personen omgekomen zijn n l de machinist de stoker en een treinbeambte Twaalf gewonden werdeai per speciale trein naar Nantes vervoerd De andere passagiers werden gered en bekwamen geen letsel Een later bericht zegt dat alleen de machinrist wenl gediood SPANJE De geruchten der dictatuur Het gevaar schijnt vuoridiands geweken Donderdagimiiditag heeft de regeering oni verwachts bevel gegeven eenige regimenten infantenie uit de provincie naar Madrid te dtirigeeren en in deai loop van den avond kwamen compagnieën van drie regimenten uit Segovia La Granja en Burgos in de hooftbtadi aan In het geheel zoudcT ongeveer 1000 man komen De Madrilf nsche correspondent van het iDeriinier TagiöMatt die dit meldt zegt echter na ijn liichtingen te bevoegdor plaatBo te hebben ingjeniwonnen te gelooven dat thans het gevaar voor de spoedige instelling eener nieuwe ddetatuur feitelijk is verminderd Het garnizoen van Madrid zou grootiendealB ndet voor een medewerking te yindten zyn geweest Ln de Spaansche politiek zoo verklaait hij heerscht een dusdaniige desorganisatie dat niemand voor langen tyd iets voorspellen kan Zoo is de houding van het ileger ook onzeker Men kan zeggen dat h leger in meerderheid niet repubUkeinsch is doch men kan het daarom niet monarchist dch noemen Voor het grootste deel is het echter niet AlfonsoniBtlsch ITALIë Vermindering van de salarissen van het Staat spersoneel Als gevolg van het tekort op de begrooting De mindflterraad heeft met höt oog ojj het feit dat de begrootin voor de eerste vier maanden van het loopende financierle jaar een deficit van 23 millioen lire apnwyst het besluit genomen om de salariaeen van het personeel in staatsdienst en openbare bedrijiven werkzaam met twaalf pet te verminderen De vermiaidermg zal 25 pet bedragen voor hen die een inkomen hebben hooger dan 40 000 lire 36 pet voor inkomens boven 60 000 lire Dit besluit treedt December in werking Nader wordt gemeld dat door het besluit rond een half milldoen arbeiders en beamb te ontcijferen Zeil zal ik er in de eerst volgende dagen wel niet aan toekomen Het was een prachtige heldere herfatmorgen toen Helfrieh met Koch by de Drie Mirteboomen kwam De herbergier die bij liet raam de courant zat te lezen snelde dienstvaardig toe en informeerde beleefd wat de heeren wenschten Hy herkende Helfrieh eerat toen deze hem een achrittelijke modedeeling van den commissaris toonde waarbij hem de verplichting werd opgelegd de beide heeren in ieder opzioht behulpzaam te zijn bij hun naaponngen in de zaak Wilhoii Dat was juiBt ieta naar den smaak van den iierbergier sinds vijf dagen nam dit geliei m zm ii ige geval on a f gebroken al zy n denken in beelag In de zaak was het om deze tijd van li€t jaar slap en een moord kwam niet eiken dag voor vooral niet een moord waarbij liet etahlissement De Drie Mirteboomen zoo nauw m betrokken was Hier in zijn gelagkamer had de moordenares met haar medeplichtige vóór de misdaad gezeten Op zijn grond had de moord plaats gehad Hij had één van de voortvluchtige daderessen gegrepen en weer in zijn gelagkami r had het eerat verhoor plaats geiiad Er was hcelemaal niet de levendige fantasie van den goeden man voor noodig of zijn voorliefde voor het griezelige om daardoor een beetje uit zijn gewonen doen te geraken Daarbij kwam nog dat onze vriend zich in stilte voor een epeuidersgenie hield en in alle stilte de zaak op z n eigen houtje onderzocht Wat treft dat gelukkig dat u vandaag komt meneer Hejfrich riep hij levendig uit Ik zou anders zelf naar den commi gegaan zijn Ik ben er namelijk in geslaagd een heel belangrijk feit te ontdekken Hij hield op en keftk de beide detectives zelfbewust en vol verwachting aan Helfrieh lueld in het algemeen niet Veel van de medewerking van het publiek maar dit geval waa zoo arm aan feiten dat men kon nooit weten ook een kleinigheid van beiank kon worden Hij vroeg dus snel U hebt wat nieuws ontdekt Wat dan U ziüt u herinneren mijnheer Helfrieh dat die vrouw beweerde dat zij en hanrkameraad van den Kahlenberg waren gekomen en toevallig waren uitgekomen bij deherberg hier waar ze even gingen rusten Zeker herinner ik me dat Nu dat is een leugen geweest De eeni te wt g die van den Kahlenberg hiei naartoe gaat komt nen goed kwartier hier vandaan op den landweg uit Ze hadden dus hetlaatste stuk tot mijn huis over den landweg moeten komen Nu en Ze zijn juist van den tegenovergestelderic htmg gekomen dwars door het bosch Aha Hoe weet u dat Een boerenvrouw die aan het houtcprokkelen was en juist naar hui gine kwam Ze tegen Ze dacht eerat dat de beidevrouwen verdwaald waren ze prak zeaan en wilde ze de goede richting wijzen maar de vrouw met de bochel bedankte haarkortweg met de opmerking dat ze naar DeDrie Mirteboomen wilden en den weg precies kenden Helfrieh was lOpmeAzaam geworden Die vrouw heeft due met de bochel ge Hij is sterk die de zwaarste lasten zonder wankelen kan dragen FEUILLETON De Misdaad btj 4e drie Mirteboomen Vlij bewerkt naar het Duitsch 10 Nadruk verboden Dat had Wüaon toch ook moeten bRgtijpen dus daarop hi i hij niet behoeven te peculeeren Maar het lieeft geen zm ons met vetnioedens af te geven eindigde hij We moeten bewijzen hebben Veel belangrijker ia Ie vraag Hebt u het bosch waarin die andere vrouw ontsnapt if nauwkeurig laten afzoekenHet is altijd mogelijk dat we daar een aanknoopingspunt vinden Be conimieBaria keek ietwat Verlegen Dat wil zeggen ik heb de omgevingtan den herberg en de plek waar de mooidItóeft plaats gehad zorgvuldig laten afzoeken Maar het heele boech Dat zou moeilijk zijn Toch moeten we het probeeren Hetlieeft einds een week niet geregend en degrond i £ in dit jaargetijde vochtig Mias ieü ifl het spoor van die vrouw nog tevinden Ik zal de zaak zelf ter hand nemen K is toch vrij Ja Dan beginnen we moflgen vroeg Telepsfeert u intusaehen nog e ia naar CaliJjïniiè en geeh u dat geheimschrift aan een Mkundige Misschien gelukt het hem het gesproken heeft Catharina Nieder uit Weidling Helfrieh noteerde het adres En nu waarde heer brengt u ons nulena naar de plaate waar u de jongste vande twee vrouwen pakte HOOFDSTUK IX Tot de plaats waar Anna Muller gevallen was eaf de grond zoovee indrukkeU te zien dat slechts zelden het Rpoor van de twee vluchtende vrouwen te onderscheiden was en llelfnoh bestcfidde er dan ook geen kostbaren tijd aan om daar te zoeken Maar Zeer t t diens teleurelelling verzocht Helfrieh nu den waard even hoffelijk als beflitt thans heen te gaan en het v rdere zoeken aan hem en zijn helper over te laten dhar men met de grootste voorzichtigheid te werk moeat gaan om eventuf el nog bestaande sporen van de vrouw niet over het hoofd te zien of uit te wiswchen i daartoe was een groote mate van routine noodig Helfrioh gmg nu met Koch een eind verder en daania gingen zij ieder hun eigen weg sproken Kan ze ze en hoe ze er uit zag Ja bij benadering tenniin ste Ze zegt dat die vrouw tusschen de M en 50 jaar moetwezen met een bruin gezicht zwajt haar Iv Ideie oogen en dikke wenkbrauwen Maar e hadden niet lang etügeataan en warenvlug verder gegaan Naar de kleeren te rekenen en haar msjiier van spreken hield zijae voor arlieidsters maar aan den anderenkant hadden ze toch ook weer iets over zidi 1 iets vreemds Zou dat geen verln elding zijn merkte I Helfrieh hoofdschuddend op 1 De herbergier trok zijn achouders omhoog j Marie het meisje hier zegt ook dat ze ze tTg vreemd vond Maar vindt u het niet merkwaardig dat ze dwars door het bosch recht op mijn huis afkwamen dus niet bij j toeval zou ik zoo zeggen j Ja zeker Ze wilden denkelijk niet gezien worden Waar komt men uit als men de richtmig volgt vanwaar die vrouwen k wam en TOigd Eigenlijk nergens Het boech loopt zoowat een half uur door Aan het eind is eentamelijk dicht begroeide weg die aan deneenon kant m het kreupelhout overgaat enaan den anderen kant met een wijden tK ogop den landweg uitkomt Een kwartier hier I de richtiug vanwaar ze kwamen dezelfde als waarheen Ze t p dt vlucht gingen In het b in wel Maar toen hielden zemeer links naar de Wolfsgroeve toe dusnaar den kant van den Kahlenberg Hoe heet die vrouw die met de bochel