Goudsche Courant, vrijdag 5 december 1930

ia tl75B0 De liegeering Tar lieu heeft gisteren met 147 tegen iSti stemmen dte nederlaag gelocien De raOicaien die jn den Senaat de meerderheid vointen h hibon een lyn getn ken met liwi geestverwanten in de Kamer en zij hebben een meerderheid van acht stemmen weten te behalen Omtitnt dte zitting van den Senaat waarin het votum over de Kegeeritig werd uitgesproken kan nog worden gemeld dat de s onbekenide radicaal Hèry de regeering verweet ongeoorloofde middelen te bezigen teyjenover de volksvertegenwoordigers Het A treurig aldus spr dat men in de wandelgangen sleohts met inachtneming van voorzorg8maatrege in kan preken Aan den vooravond van groote beslissingen wordt een ontoelaatbare drui geoefend op de afgevaarddgdieni Hery besloot met er op te wijiz n dut z i het laitd slechte wordt verdedigd dloor de huidige regeering Er mag evenwwl r set gewacht worden tot de verbittering der operlbare meening tot een Oj stand uitgroedt Het i juist een eer tot de meerderheid te behooren die zich tegen de huidige legeering verklaart Tardleu an twoordde op de redevoering van Hëry door allereerst op te merken dat hij Hery dankbaar moet zyn voor de geU gealieid die deze iiem biedt zich eerlijk tegenovcf den Senaat te verklaren De politrek der regeering bestaat daaxin ï rankrijk ecnsgeiünd te doen zijn opdat huis di druk van buitenaf en de lïconomische weieldori sis het hoofd kan bieden Op de oorzaken der criifia i s wmn noch in de Kamer noch in don Senaat ingegaan Van de verschülepde tanden is Frankrijk er nog het beste ain toe De Banque de France beschikt over 51 milliard goudifranken de apaarf ankinlageii bedragen Ö7 milliard Inderdaad zijn er otfk bü onis eeiiige penible kwesties De herinnering aap de beurs de luxe industrie d vreemdelinigeaiiindiuistrie de export en TZC koloniën Indien vij de buitA n iandscho markt niet beheerschen zoo staat daar tegetnover dat wy de binmenlandscho maJ wel beheerschen Onze positie is giiratig omdat wij aaiuig zijn Hierna bespak de premier de arbeid van zijn kabirfcet Tenslotte kwam Tardieu tot de Fransche buitoniandsche politiek De buitenlandsche politielce toestand is ernstig verklaard spr maar niet verontrustend De heer Briand en ik houiduji ons daar beiideti mede bezi en ei heeft steeds voükomcn overeenstemming tuapchen one geheerscht In antwoord op een interruptie van Senator De La Haye verklaarde spr dat Frankrijk in 1029 voor etjn weiomlünde politiek gestaan heeft Het Youngplan wtrd aangenomen en FrardcriJk moest bescliermen wat het had weten te be I k ben een inensch dan ztjf gij iets goeds FEUILLETON De Misdaad bü de drie Mirteboomen Vrij bewerkt naar het Duitech 20 Nadruk verboden En je houdt werkelijk voI dat die papieren valflcli zijn Zeker omdat ik het nu bewijzen kan Hoort u maar Ik heb allereerst een ontdekkingstocht langs de verschillende uitdragerijen gemaakt Die oude reistsach uit den tijd van de aartevadere had het bij mij gedaan Ditmaal was ik vlugger dan de couranten Ik vond don man die de taech met Je letters M C de boqhel haalde daar aar naam aJs ooupeuse vandaan met allea wat u als de bezittingen van die brava Milji Coronski in beslag genoniien hebt verkocht heeft Ik had alles genoteerd wat t bij haar gevonden had en het klopte ip die paar kleine pannetjes na De uitdra er had den heelen rommel op 4 November verkocht aan een nog tamelijk jonge fati Milijk uitziende vrouw voor nog geen 20 willinR Ik slaagde erin om dit feit nog J vond van den 7en November vast te wwlen Den 8en November ging ik met den schen exprees trein naar Clerm M t f methode vnn zich persoonlijk op de te atfellen is zekerder en vollediger dan Terstond gevraagd voor scholier 16 jaar Zit of an Slaapkamer met volledig pension van Maandag tot Zaterdag Op ordelijk huisgezin zal zeer gelet worden Brieven onder No 5i94 bureau Goudsche Courant Markt 31 Te Huur BottwmanswoDing Ie Bapgambaohl met + 28 H A uitstekend Wei en Hooiland thans bewoond door Gebr van Vliet Te aanvaarden het land direct en de woning met 1 Mei 1931 Inlichtingen bij W L ns rentmeester te Rijswijk Z H Geestbrugweg 46 en bi Gebrs van Vliet Bovenweg te Bergambacht m Firma SLÉGT J A OOEDEWAAGEN NIEUWE HAVEN 33 TELEFOON 165 CHOCOLADE FIGUREI MARSEPAIN BORSTPLAAT SUIKERBEESTEN BOTERLETTFRS SPRITSLETTERS SPECULAAS H H Aannemersl maakt gebruik van de Begrootingsstaten Gedetailleerde berekeninjstaat van onkosten voor Uwe inschrijvingen Verkrijgbaar al of niet met losse inlegvellen Prijs per vel 10 cent bij 50 stuks 7 cent per vel bij 100 stuks S cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON o OU DA Voor St Nicolaas Neemt proef met onze heerlijke BOTER EN SPRITSLETTERS LETTEllEINDJES DIK SPECULAAS enz Kwaliteit prima Prijzen billijk J VAN AALST v h L E BESZELZEN TELEF 796 GOUWE 176 Q ibitt n tPBaAAL PIJNLOOZB BEHANDELING Bctslloo dcsgewciucht ta 12maBodeli kschc tcrnil Bes ook vair Zieke nfoDdiledeD Bureau v Tandheelkundige Middcnttanda Verzekering Adm G DEWAARD Van Hcnsdcstr 13b TELEFOON 30013 tramlltn 4 lïi 16 en I7 Geopend van 9 1 ea 7 iwv AgenUchappea Mtvrouw I REINDERS Fluwialinglngtl 103 Boud V DORP VtaminBStr 60 Roudi B V DORP Noordkidi 179 Waddlnxvasn i Rooke vÜwkee Pwopl Neem Wybcrt Ter bescherming der slijmvlicïen en ter luivering v n den adem Zoo rookt U veiltg en langenM V Pwopl Êy ichennir r ter P rookt U urn u couoi WELBESPRAAKTE DAME GEVRAAGD voor het bezoeken van WINKELIERS en H4 NDELS 0NDERNEMINGEN tegen Hinke provisie Schriftelijke aanbiedingen onder No 5157 bureau Goudsche Courant Markt 31 30 THALIA THEATER Van Vrijdag t m Woensdag vertooningen van wereldsucces film DE LUCHTVLOOT CTh Plying Pl l Monumentale romantische vliegfilm in 11 actenmet in de hoofdrol de bekende acteur = RAMON NOVARRO = De Luchtvlool biedt U romantiek ridderlijkheidenorme sensaties en ta van dolkomische momenten ia voop i d P n l lll ci Toi 60 Zaterdag 6 Dec en Woensdag 10 Dec Groote Matinee des middags 2 uur Toegang voor eiken leeftijd Schouwbupg Bioscoop Gouda Van VRIJDAG 5 DECEMBER af Twee Buitangawone Hoofdnummara n l TROUW M N VROUW een geestig filmwerk met de gevierde Amerikaansche komiek Monty Banks bijgestaan door Lilian Manton en Reginald Fox Als 2e hoofdnummer De mooKl in de 10e straat Een spannend filmwerk dat zich afspeelt in De keuken van de hel e meest beruchte wijk van New York In de hoofdrollen Phyllis Haw p 60 Viotop Vareonl üoseph Sohlldkraut Oeen toegang beneden 18 J lar Oralis Fietsenstalling y DE VERVROEGDE 1 REKKINGEN DER J L LOTERIJEN ZULLEN FEBRUARI PLAATS VINDEN EEN DRINQEHD VERZOEK A H ONZE LOTENVERKOOPERS ZENDT DE NOG IN UW BEZIT ZIJNDE LOTEN fm Aid AMSTERDAM ZEELAND 6ELDERLAND Hm IN DEN LOOP DER VOLGENDE WEEK TERUG DAAR HIERVAN NOG EEN BEPERKT AANTAL IN VOORRAAD IS EN DEZE DUS ZIJN BIJNA UITVERKOCHT 100 Goedgekeurd door den Minister van Justitie LOTEN è f2 50 verkrijgbaar bij H Polak Zwanenburg Markt 25 A Mogendorf Krugerlaan 45 J Bromel Isr Leeraar P Grebe Raam 25 S B Gompers Te BODEORAVEN J A Jacobi Goudscheweg 12 Te ZWAMMERDAM K C van t Hoog Te WADDINXVEEN C Hofwegen Te BOSKOOP A A Verkade Boolsir 5 P v d Wolf Ztildkade 104 DE JOODSCHE INVALIDE Amslerdam POSTOIRO 161500 LOTEN worden op aanvrage gaarne toegezonden SANGUINOSE Het best bekende afdoend middel tegen bloedarmoede bleekzucht en zenuwzwakte Hebt gy een bleéke kleur Züt gij gedurig vermoeid Ontbreekt u de eetlust Hebt gy diicwyla hoofdpijn Slaapt gy slecht Hebt gy pijn in den rug pijn in de lenden pijn op de maag Suizen in het hoofd suizingen in de ooren Dan moet gy uw eigen belang ver taan en dadelijk eene geregelde kuur beginnen met de Sanguinose Want de Sanguinose verrijkt uw bloed en versterkt het zij wekt den eetlust op en bevordert eene algeheele levensopgewektheid Honderden vonden baat bij Sa uinope toen niets hen geholpen had Prys per flesch ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Bü Apothekers en Drogisten verkrijgbaar 50 VAN DAM Cc k De Kiemerstraat 2c Den Haag Abonneert U op dit Blad GROOTE AFTREK H VAN NELLEIS CEBROr EN THEE 25 CENT PER ONS VRAAGT UWEN WINKELIER f N V Utrechtsche Hypottieekba Pawdbriawan f 54 000 000 De BANK stelt beachtkbair 4 1 Pandbrieven a 101 12 in tukken van f 1000 f 500 en f 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORl Adverteert in dit Blad iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Nijsw r HOUDT WELIN TOO r A T 1 is Camel een Amerikaansche Sigaiet elke Amerikaansche Sigaret nog geen Camel ii als garantie waarvoot onze naam op de banderolle staat P AT Camel In Ametika een grootere verkoop heelt dan ille indere Sigaretten p AT daar naluurlljk wel een goede reden voor zal zijn DAT Camel versch moet ilJn en daarom door ons direct van de fabriek in gesloten blikken kisten wordt geïmporteerd r AT er ook wtl e M Camel un de markt komen van oogenaamde riraschpartijen oude en verlegen restanten uit t buitenland opgekocht wurop echter onze naam niet staal en voor de kwaliteit waarvan wij geen enkel verantwoordelijkheid op ons nemen r AT dit alléén door ons geschiedt omdat wij de alleenvcrtegenwoordlgers voor Nederland zijn en versche door ons gelmporteerda Camel rooken en hel genot smaken dat Oe verwacht waarvoot OIj betaalt en waarop dj recht hebt gl onvoorwaardelijk steeds eischen moet dat onze naam op de banderolle van elk pakje voorkomt CAMEL Torr T alvana den haag PJ Elk pak tMtl m bandeiolle uii I iuiiuijujuaii iii iiijii iiiiiiiuwiiiiiiniii iiiiiiiiill e Joapgang Vrijdflifi B Deeember 1930 wmm wmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve opZon enFeestdagi en ADV£BT£NTl£PlUJSt Uit Gouda en onuitreken beheorenda tot den bexorgkrlng 1 6 regalfl ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Go da en den bezorgkriot 1 5 regels ilJa elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in bet Zaterdagnnmmer 20 k beslag op den prijs Liefdadigbeida advertentiën de heUt van den prQa ABONNKHëNTSPRUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met ZondagabUd per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 oent overal waar de bexorxing per looper geschiedt franco per post per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bü onxe agenten en loopers den boekhandel en de peatkantoren Onze bureaux z u dagel ka geopend van 0 uur Administratie Telef Intérc tj2 Redactie Telef 83 Postiekening 48400 1NG£20M ËN HËDEDEELINGEN 1 regels ƒ 2 26 elke mgel meer ƒ 0 64L Op de voorpagioe 60 hooger Gewone advertentiën en mgexonden mededeellngen l oontfact tot aeer geredureerden priJa Groote letters en randen worden berekend naar plaatamimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tnascbenkomit van soUede Boeldiandelarent Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de ptaataiiig aan bat Bureau zijn mgekoinen teneinde van opname venekerd te iQn 36 dooden en 100 gettooden Jjangzamerhund komen te lüingoon hijzonderheoen bimien omtrent de gevo en van de aardbeving ia Buiifta lot nog toe heeft nien ift totaai 3ti dooden en ruim 100 gewonden geteld Op het station Pilah sloegen 13 goederenwagens om de bruggen m de om ving verzakten l 2 a 2 meter Te I lah gingen verwheW ne huizen m vUinmen op POLBN Nienwe l hilipsfabrieken te VVarscliai iin geuruik genden Onderscheiumg van dr l liiliiib enoen heer 8taal Gisteren werdfn iii Vtarlèhuii de nu uwe indu3Lriegfebi iiwtu van l hMips waaronder ot n gia abniek dour den frecteur van het Philips concern Ur A t Phwipa Uie vergezeld wufi wiVi de heeren S aal ir Otten en Luupai t onaer directeuren en vau de iic ren Walterscheid den dirAteur van de Tülsky Zaklauy Phitips S tA en usLer si piechüg geopend De belangryke g eurteais werd byge wowid diuor talrijite autoiiïeiten onder we Zricn üevonden de president van den Poo aclien imnisterraad hooge gejsteiyken diePüül che gezart te Den Htag de Nederlandsche gezant te Warschau hooggeplaatste Poolsche ambbenaran eit vele vertegenwoordiigers uit de kringen viin handel en m dudtrie Nadien verbleven de president der Republiek on de andere autoriteiten eenige urtu in de Philtpa gebouwen te arschau De gasten Spraken hun bewoflfering uit over hetgeun de Nederlairlach Poolsche samenwerking tot stand had gebracht Des namiddags werdea de Nederland sche heeren in het slot ontvangen door den i e sident die aan Dr A F Philips het Comniandeurskruia van die Orde Polonia Re£ti tuta en aan de heer Staali het Officierskruis t an deee Orde verleende VEIt STATEN Olie tanks ontploft Viitw brandende rivier De geheele New Yorksche brandweer neemt deel aan het blugschingswerk In de groote oiie opHiagplaats van de Standaixt Oil A rapany te Brooklyn bij New York is gisternacht door tot nog toe onbekende oorzaak een 10 000 ton ruwe olie bevattende tank geëxploiteerd Het vuur breidde aich snel uit en tastte d i i df nabyheid staande tanks aan met het gevolg diat 7 and3re olietaniks en 8 terpetyntanks ontpiloften Tengevolge van de groote hitte en de rookontwikkeiing kon de brandwear zach slechts bepalen tot het met groote n eite bescherrren van de overige tanks De brandende olie vloeide voor een deel in de Kast Rivier en tastte twee tankbooten en een dlryvende brandspuit aan die op het report uit de Ö D A P ovar het social isatiuvraaga tuk Hieruit büjkt dat ahi verder liggiuiue doeleinden der 0 edezeggeuHcliup aociaiisatie en upheffiag van het particulier bezit van de productiejuiddelau beoogd worden Aaft eun strev m deze ricbtiug kan liet Verbond van Werkgevers geen iiiodcwerkmg verLeeOöi Mr J A de Visser Benoemd tot advocaat gnieraal Bij Kon besluit ia benoemd tot advocaatgeneraal bij het ierectitöhol in den Haag mr J xi de Visser Üians ub tituut o ff icier van Justitie bij de reclitbank te RotterdamSamenwerking AVHO VAHA De ueeniDg van den beer Vogi De Radio Bodu van doze weak bevat een artikel van den directeur van du A V R O den hoer W Vogt naar aanleiding van de persberioiiten over z g aroeuwerkmg tuaritlien A V H O en V A R A Aan dit artikel ontlceuen wij het volgende De A V R O verklaart dat er geen aamenwerkmg tussolien A V R O en V A R A bestaat hetgeen metj nog dan iu deze verklaimg uaar bare meenmg tot uituig komt m de door de V A R A georganiseerde persconferentie op Maandag 1 DBcember In bedoelde persconferentie verklaart de V A R A zich immers voor Rijkaexploitatie van een ze uder terwijl zy als alternatief gastekl heeft in d resolutie van haar veroenigingaraad verst ekking van een zendvergunning san vier oniroepgro en gezamenlijk Beide denkbeelden aijn voor de A V R O onaanvaardbaar Mag BU gezegd worden 4lat de A V R O onder gefsn voorwaarden bereid is tot het steunen of ondernemen van een poging tot slechting van geschlllenP Het antwoord op deze vraag aldus de schrijver kan worden gegeven door een ge deölte van de Houtrust rede van den A V K O voorzitter bedoelende dat er rekening dient te worden gehouden met het bestaan van de A V R O In genoemde passage ligt beslüteji oen bereidheid tot samenwerking met aliie omroepgroepen die bereid zijn het A V R O tandpunt welwillend te gemoet te treden Zooalis bekend mag woorden verondersteld aldu s vervolgt schr kan het A V R O standpunt alleen worden tegemoet getreden wanneer dte op 15 Mei door het zendtijdbeslutt geechapsn stand van zaken ten voordeele van de A V R O wordt gewijzigd Tn dit opzicht worden buiten de A V R O om vertrouwelijke pogingen gedaan Om deze jKigingen te laten slagen zal de AVRO ajlc medewerking en inschikkelijklieid betoonen De zraderquaeetic Over de zenderquaestie schrijft da heer Vogt het volgende Teii aanzien van de zenderquaestie staat de A V R O op het standpunt dat aan haar een vergimning tot den bouw van oen zender behoort te worden ver door de vlammen grootendeels werden verlueld bmthtullei fc zyn tot nog toe niet te betreuren Kr bestaat groot gevaar dat de gaahoudcrs Vdn de gasfabriek van Brooklyn die zien in do nabyheid bevmtlt tengevolge van die groote hitte ook zuilen ontploffen Door de poiiUie worden de huizen m de onigaving dan ook ontruinul Vroeg In den morgen t ntpuoftè een nienwe oltitank met een inbond van faO OOÜ gallon ruwe olie Verschi Jdlene brandweei lieden werden door vallend gesteente gewond De geheele New lorksche bramlweer neemt aan het blusschingswerk deel Hevige dynamietontploffing Zes en dertig dondrn Op het station te Porte Novo da inh UI den stuait Minaa Geraes s een waju n geladen niet dynamiet m de lucht gevlogen ilr Werden 36 per simeQ gedood terwij drie gebouwen totaal verwoest werden Owen Young over d Bchnlden Vermindering e n rechtvaardige eiach De fiiianicaer Owen Young heeft gisteravond te New York een rede gehouden die nogal opï ien heeft jj wekt De politieke onzekerheid waardoor de econoiniiche krachten worden verlamd achtte hij de vooiTiaanisle oorzaak van de huidige crisis Hy weei op het streven in l iuropa om dë parlementen buiten het econonii sche leven te pliatsen of het parlementarisme selfa voor bepaalden tvjd geheel uit te aihakelen Ook ten aanzaen van schulden en harsLelbetaHngen is stlabititeit en veBig eitt van het grootste belang Het is danrom te begiTJpen en te reclitvaajxhgen dat zij die een groote schuld hebben te betalen in verband met de daling der goedereniprij en een verniinideruiig van hun schuld eischen Te dien aanaien zou Amerika zich eveneens egenover ijn schuldenaars ruim moeten gedragen Juist groote mogendhed M dienen bij zulkn kwesties royalitejt en sympathie te toonen De schuLdenkwestie eischt ten slotte een verstand ig e regeling Wanneer men deze zaak weer aan politieke controle wilde Oinderwerpen zou dit de noodlottigste gevolgen kurmen hebben en de chaos van de laat ste 10 jaren 2ou weer opnieuw ont ftaan BINNENLAND Ned werkgevers verwerpen medezegKenschap Het Verbond van Ned Werkgevere heeft tot het Ned Veibond vaji Vakvereeni fingen ren schrijven gericht waarin wordt medegedeeld dat hij het eerstgenoemde verbond bezwaar bestaat over de mogelijkjieid van verwezenlijking van den door de N V De Arbeidspera aanvaardej vonn van medezeggensohap van gedachte te wisselen Ter toelichting van dit achiijven wordt gevwzen 0 Francohe Ragnering titn ¥ 1 gebracht Een mooie nedeiiaag De pogingen voor de voiming van een nieuw kabinet reeds aangevangen röiken Toen kwam echter het suecea an Hitler by die Duiusehe verkiezingen hetgeen groote teiturateilmg heeit tieweeggebradit Wat de herriemng tier verdragen beuelt zoo behoef ik er nauwelijks op te wyzon aJdUs fcpr dat eOn verAnOering van de kawt mu buiupa niet aangaat IJi CurtiUE lieeti op niyn i td e in die Kamer geantwoord doch ik nn eji dat deze gedafchtenwisioling van trÜmn tot tribune niet bepaald de juiste weg is in het belaflg van den vvereldvrede moeten de verdragen gerespecteerd worden ündajiks de byival lie Tardiieu na zyii rede oogate werd een motie van wantroux en tegen hem aangenomen 147 lenato len stemden tegen 13IJ slechts voor Het gelieele kabinet liat volgens ïardieu een mooit nederlaag heeft gelwlen heef daarop aan den President vun de republiek ontslag anngdxKien De eerste voorbesprekingen en pogingen voor de vorming van e n nieuw kabinet iijn reeds Hedenmorgen kort iia 9 uur begonnen Overeen konnitig de ti adiitie zal de president der republiek allereerst de beide vooraitters van Kamer en Senaat ontvangen en dan verschillende senatoren der partijen die bij de beslissende stemming de mees derheid hebbem gevorrnid Naar parlementaire wijize moet een senator van de partg die de val van het kabinei heeft vereosHMlkt met vorming van een nieuw kabinet worden belast In aanmerking komt dus Mai tin Deze heeft reeds korten tijd in 19H al minieer van buiten andsthii zaken en ad interim ijiimstor presadietmt de leiding van efn Kabinet gevoeid Men meemt ais vaststaand aan dat voorloopig alviist Poincarc luiet met de vorming van een niéuw kabinet al worden belast BUITfiNLA NDSCH NIEUWS BKITSCH iNDIe Aardbeving teistert Burma Er moeten vele slachtoffers zijn Vermoedelijk ook een trein verongelukt Uit Rangoon wordt gemeld daa eeh aanJbeviiig m Burma groote schade herft d ngericht Talrijke huizen zyn ingestort bruggen en spoorwegen vernield or zouden vele doodv n te betreuren zyn en ook het aantal gewonden zou groot zij n Te l ya op 250 K M afstand van Uangoon hetft de aardbeving een grooten brand veroorsaakt De sneltrein Mandalay Rangoon ia ver over tijd en aangezien men te Rangoon nog g eien bericht heeft ointivangen viwst meii dat de trein tengfvodge van d e aardbeving verongelukt is die langs schriftelijke weg Twee dagen in Clermont waren voldoende om allde wat wetenswaard was te vernemen Het ambtelijk bericht op uw aanvraag is overigens al onderweg en kan nioigen in uw bezit zijn En wat ben je te weten gekomen Precies datgene wat ik wel gedacht hadte zullen hooren Franyois Guillaume Dupres ie nooit identiek geweest miet Frank Wilson Duprès was van jongs a aan eenlosbol en probeerde het in de meest verschillende beroepen Van klerk op een advocatenkantoor zonk hij tot kerniiskunatemaker zwierf halt Europa door vocht ni e in den grooten oorlog en eindelijk werd hij vijljaar geleden verkooper in een kiosk in het Prater Vóór hij daar in betrekking kwam was hij in zijn geboorlestad terug geweeet en had hij daar een man met wien hij twist gekregen had vierradelijk vermoord Langen lijd werd hij tevergeefs gezocht eai pas twee maanden later werd hij hier in Weenen ontdekt Hij zou gearrestt crd en uitgeleverdworden maar hij had een fijnen neus lietzich nog dienselfden dag een getuii schrifl door zijn patroon geven en verdween spoorloos Wat er verder van hem geworden is is de politie niet bekend Er heeft omatrcekB dien tijd op de route naar Const an tinopeleen treinbotsing plaat gehad waarbij eenman zóó verminkt werd dat zijn identiteit niet kon worden vaafgestleld Bekenden van Duprès in Weenen meenen te weten dat hijvan plan waa naar TiHklje te gaan en dientrein genomen heeft Later doken weliswaar ook geruchten op dat Dupr In hel vreemdelingenlegioen gesignaleerd was do daaromtrent ia niete met Kakerheid vast ta stellfiii Dat Duprèe evenwel onmogelijk dezelfde kon zijn als Wilson blijkt ononistootelijk uit het feit dat Duprès op zijn linkerwang een heel duidelijk zichtbaar iitteeken had gevolg van een irteasteek dien hij als jongen had opgeloopen ü weet dat Wilson tfffyi littwcken op zijn gezicht had Dus Duprès kan onze man niet wezen Maar hoe kwam de bochel dan aan Duprès doopakte en getuigschrift Daarover zou alleen zij zei ons opheldering kunnen geven Er is een heele serievan inogelijkheden hoe zoo n sluw indlvia die in handen kan hebben gekregen Mi Hcluen was Duprès wel een oude bondgenoot inde lwoflheid De hemel mag het weten En dan die minnebrieven Helfruh glimlachte en haalde een klein hoekje uit zijn zak Weet u wat mijn lectuur onderweg was Ik nam een dozijn brievenboekeiï voor alle onifltandighedeii dee levens of watvoor andere wchoone titels die dingen hebben mep en bestudeerde die in den trein niet de grootste aandacht Die met Anna onderteekende brieven waren zóó afgezaagd dat ik me moeilijk kon voorstellen dat een meisje met een gezond verstand ze zóó geschreven zou hebben Hier leest u op bladzijde 30 en volgende die drie aangeetn eyte brieven cf is door Dan zult u tot de ovtrtuiging komen dat die bijna woordelijk uithet boek overgeitchreveh zijn cn dat er alleen maar een paar zinnetjes zijn ingelasohtom ze f cnig zins toepaaaelijk te maken ophet onderhevig geval Maar kan een verliefd meisje ze niet werkelijk zien dat zij den lOen November opeens weer viOs gaan eten nadat ze een paar dagen zoa goed als niels gebruikt had Hoe langer ik daarover nadacht des te vaster werd ik ivertuigd dat de oorzaak daarvan alleen een fl erust stel lende boodschap van buitenaf kon zijii Daaromtrent wildo ik zekerheid hi bben Tk gebruikie dus gauw wat aan het station en wilde toen direct naar het gevangen ishospit aal Het was een onweerstaanbare Hrang eeji voorgevfsel of hoe u het noemen wilt Ik liet mijn koffer in ofii bagagedepot achter en ging op weg Mijn gedaehtöi hielden zich onafgebroken J pzig met die vrouw die ons zoo slim er tusechen nam Zoo kwam ik in de buurt van htet haspitaal en zag ik aan den overkant van de straat een auto staan vaji waaruit een vrouw onafgewend mijn kant uitkeek Tk schrok was het alleen mijn verbeelding die immers aldoor met die bochel bezig was en haar overal meende te zien of had die vrouw daarginds werkelijk e i bochel Natuurlijk wilde ik me terstond overtuigen ik keerde om stak de straat over en liep schijnbaar onverscTiillig in een slenxerpas voorbij den wagen De chauffeur wad ingedompeld oen bewijs dat hij hier al een heele poog had gewacht Een blik op de vrouw wi me dat ze werkelijk een bochel had en het was duidelijk dat ze ergens op wachtte Tk beefde gewoonweg van opwinding Wordt vervol gdt Neen Ala ze niet ernstige bedoelingen waren overgt schreven zou dat vrijwel in de juiste spelling zijn gebeurd die de modellen ook hebhen Maar in de brieven die u gevonden hoeft zijn met opzet groote fouten gemaakt om den indruk bi wekken dat ze door ren onontwikkeld meisje igneohreven zijn Hier is de hocliel te slim geweest Die brieven zijn nooit door nummer 61 ge chreven maar de vrouw heeft ze uit een hriev i nboek overgfnonjen omdat die jongen innners gezegd had dat er minnebrieven in die portefeuille hebben gezeten Helfrich zweeg De contmieBaris die terwijl de detective aan het woord waa gpwpest zonder een woord te zeggen in d kamer op en neer geloopen had bleef nu voor hem atilHfaan en zeide op bitteren toon De zaak komt due feitelijk hierop n er dat we nog geen stap verder zijn dan deneersten dag Dat ia wel een eucceal dat moetik zeggen U hebt gelijk maar het is helaas nietnnderat Helfrich fl gezicht werd weer even somber Ills hij h t begin van het gesprek Nu ben ik nog het verbaal schuldig vanmijn eigen nederlaag tegenover de bochel LuistPr HOOFDSTUK XVTTT Gisteren tegen den middag kwam ik in Weenen aan Ik nam niet eens den tijd om naar mijn woning te gaan zóó verlangend was ik om te honren wat er IntuMohen met nummer 61 geheurd was Dit de couranten die ik aan de grens kodit had ik ge