Goudsche Courant, vrijdag 5 december 1930

i GOUDA 6 Decemlwr 193Ü Gemeenteraad Agenda voor de vergadening van dfu Haad der gemeente Gouda op Maandag 8 December 1 0 des namiddags ü uur Aan de orde Voorstel i z het veizoek tot het nwnFn van maatregelen ta v de steunregeling voor werkioozen van den Goudschen Be tuurdersbond Voorstel tot het aanlegg i van een vo tbalterreiin ten behoeve der Football en Cricketclub Olympia alhier Voorstel tot verkoop van grond ami hec ïimmerbedryf v h C Middelkoop alhier Voorstel tot verkoop van grond aan T G v W illigerii alhier Vooi stei tot aankoop van grond van de ffirnia J Slegt alhier Voor tjel tot verleening van het recht van overpad aan P de Mooy alhier Voorstel tot verhuur van gerioleerden gi ond aan W van Eyk en A P Verhoef alhier Voorstel tot verhuur van gerioleerden groaid aan C v Buren alhier Voorstel betreffende de ko sten v d centrale veiwarming van het ziekemliuis Voorstel i z het verzoek van F Vervooit om hem wederom van gas en eiectriiithen wtroom te voorzien Voorste i z de stichting eener centrale barak voor lijdeis aan ibesmettelyike ziekten Voorstel tot toekenning der by art 100 iet L O VT ft 1 920 bedoelde vergoeding voov de Neutrale bchoöl voor g l o Voortitel tot aankoop van schryonachmes ten behoeve der H ndelsavoiKli chool Voorstel i z outeugening ten behoeve van de uitbreiüing der Gereformeerde schi ol aaji de Kerz rfclraat Voorstel tot vaststelling eener verordening op het beheer vin het grondibedryf Voorstel tot aanft utlimg van het werkliedenreglement i vMi müHtairen dienst Voorstel i z koi ten van de bovengrind Hche brandkranen op de Markt Voorsttrt tot vaststelling der gemeenterekeming over l Ö Voorstel ijz hefc verzoekschrift der v reeniging van huiseigenaren i v m de rioleering in Korte Akkeren Ben je nog bedroefd Jet vroeg hij aarzelend Jet klemde haar lippen opeen om hacr tranen niet te laten overloopen Maar het lukte niet De tranen kwamen toch ze snikte wild en aenst na een tydje was ze zooveel bedaard dat ze spreken kon Vin jy het niet vreeselyk dat we een nieuwe Moeder krijgen Tusschen een pair heftige nasnikken door kwam het er uit Nee ee antwoordde Jan Vader ze t toch Driftig keerde Jet zich om Wat geeüdat wat Vader zegt Ze komt tóch en Vnder wil het óók en niemand denkt ermeer aan Moeder een endere in Moedersplaats Dat kan toch nooit Maar waagde Jan te zeggen Ja jij hebt makkelijk praten jij hebt Moeder niet zoo gekend als ik Je wasf nog zóó jong toen ze Jet kon niet verder Haar schouders schokten zoo van het snikken dat Jan niet wist wat hij doen moest Toen Jet weer wat bedaarde zei hij Maar Moeder zou het toch ook willen Vader zei t zelf Dat weet ik juist niet antwoordde Jet Als ik dót maar wist Maar Vader zei het toch En dan is t zoo besliste Jan Heb je haar wel eens gezien Wie Haar Jan knikte Nee O dan weet je niet hoe aardig ze is Ik heb haar gezien vertelde hij trots dat hy nu eens meer wi st dan Jet en ook omdat hij voelde dat ze aandachtig luisterde Ik heb haar gezien en als je wist hoe lief ze is en hoe prettig ze tegen mij gepraat heeft zou je zoo bedroefd niet zyn Op hetzelfde oogenblik kwam Juf binnen Komen jullie eten Vader komt vanavond laat thuis Kom Jetteke ga je mee Juf bedoelde het goed maar de toon waarop ze een beetje troostend tot Jet sprak maakte Jet opnieuw week En met een bedrukt gezicht volgde Jan Heel ongemerkt was er twyfel in hem gekomen Het was niet zoo n gezellige avond als de avonden vóór Sinterklaas anders waren Inplaats van aan Sinterklaas cadeautjes dacht Jan er aan of de komst van de nieuwe Moeder wel werkelyk zoo prettig was En Jet stil en met een bleek gezichtje dacht aan haar gestorven Moeder in wier plaats nu een andere komen zou In twee kamers in twee bedden in dit huis schreiden dien avond twee kinderen zich in slaap Plotseling zoo leek het ging de deur van Jan s slaapkamertje open Eer Jan het wist was het gebeurd SintNicolaas zat aan zyn bed Toch vond hy het niet vreemd was hy niet eens bang En al was hij in het begin bang geweest lang zou h J het niet gebleven zijn want Sint Nicolaas begon vriendelyk tegen hem te praten vroeg hem van school van zijn kameraadjes van jiijn stoommachine Ja herinnerde hij het zich precies zoo aardig en vriendelyk had hij zich Sint Nicolaas altyd voorgesteld en hij antwoordde zonder mankeeren Hij voelde zich echt op zyn gemak zoo alleen met dien goedhartigen Sinterklaas De Sittt scheen alles te weten Dat Jet en hy een nieuwe Moeder kregen dat Vader het hem verteld had en dat Jet er bedroefd om was Maar hoe vind jy het vroeg Sinter letiud voor de K 1 1 75 en 290 meter i i ji daamau l viijlu id voor do oprichting vaïi oen z ndfr Jht m vooi het Uleiciiwelieii ütelaei T u uajiziea vati het gebruik van dien iiuufdzendei up dagen dat de A V B O lUtib auu iiet wuoid kuu zi n wijat ij op hanï Uedachteii ovet de oploesiug vau het UnuoepvioiLgijtuk 20oak die o a zijo geput htverd gewoiden in Üadiobode No 11 van 1930 blada 8 waaiiQ o a in puut 8 van die uitc nzettiag gebruUtaiLciil van audexfii dua ook de V A R A lip Ue V V li 0 zcnder als mogelijk woidt geiïchilderd Uit dit ailea blijkt naar A V R O s iiiüi niiig dat haar beleid gevoerd wordt lang e ji voilinjdend gelrokken rechte lijn Zij tduit 3au enworking met wic ook niet uit maar zij ïh voorta van mecniug dat de I irtlde niet van één kant kan kouieu Zou die Liefde aldus besluit sdir op liovenataande pujit n en ouder eerbiediging van dB hierboven ontwikkelde inzichten van de zijde van de V A K A kunnen konieu dan ïpóuden wij die met versmaden en aelfn bereid ijn veel t viTget a Ue tiaugache lemeenteraads verkiezingen i jaar iutKe tel l Nuar de Tijd veiiHH iul i een wetaonlwerj in V4K rberpidUig om de verkiezuige voiir dart Haagsdien Raad uit te stellen tof Februari 1932 waardoor de dubbele verkiezing Wordt voorkomeji Het doel van dezen inderdaad zeer waai tJiijnlijbfon niaatrt el ia te voorkomen dat er twee jaar achter elkaar en nieuwe Raad 7Am moeten gekozen woi dtm Volgena het normale verloop imiuera zouden er in 1931 veikieznigen plaats hebben vJndt eciiter op 1 Jajiuari 1932 de annexatie plaats van Ri ewijk on Voorburg dan zou er in den loop van dit jaar weer een nieuwe Raad moteten gekozen worden Huiavebling van schipperskinderen iCen commissie opgericht tb Maaetrichf Donderriasravond heeft de heer G de Jong lir eteui van het Onderwijsfonds voor de Uinnenvaart Ie Maastricht geïnstalleerd e j oomiiiieaJB voor de huiavestiug van sehipperskmdereii die aan de wal werden geplaatst voor het ontvangen van la er onder Het grootste cadeau Ventje had Vader gezegd kort na het eten ga je met Vader mee naar boven Wat gaan we dan doen had Janneman een beetje bang gevraagd Paardrijden en spelletjes Nee iets heel anders kom maar eens mee Zóól Eer hij het wist zat hy al hoog en droog op Vaders schouders Dat vond Jan den laatsten tijd wel een beetje kinderachtig vooral als hy op den grond stond Maar zat hy eenmaal zoo dicht by het plafond dan keek hy triomfantelyk naar beneden naar Jet die nu ineens zoo klein leek en naar al de groote dingen in de kamer die ook al klein waren veel kleiner dan je zoo op den grond zou denken Toch zoo prettig als anders vond hy het nu niet Vóór het eten was Jet die at twaalf jaar was met Vader mee naar boven gegaan en schreiend teruggekomen Het leek of er iets vreemds gebeuren moest net als heel lang geleden toen er allemaal zwarte menschen in huis gekomen waren en Moeder hadden meegenomen in een groote witte kist Jan s Uppen gingen verraderlyk trillen toen hij daaraan dacht en toen Vader hem boven in de studeerkamer op den grond zette rolde er een groote traan over zyn wang Wat is dat nu Gaat myn groote jongen huilen Kom dat had ik toch niet van je gedacht Stil maar als je nu op Vadert knie komt zitten zal ik je eens iets heel prettigs vertellen Is dat goed Jan had heelemaal geen lust om dat ook kinderachtig te vinden Alles was zoo vreemd tegenwoordig de meid die hem al een paar keer heel anders had ïiangekeken juffrouw Saar de huishoudster die vanmiddag nog op hem geknord had en hem direct daarna vreeselijk gezoend Jet die gehuld had en Vader ja Vader deed ook anders Er ging zeker iets erg naar s gebeuren En eer Jan het wist lag hij al met zijn hoofd tegen Vaders schouder te snikken t Scheen wel of het horloge in Vader s vestzak oók aftders deed het tikte veel harder Maar Vader die groote goede Vader had zijn kleinen jongen al tegen zich aangedrukt en begon zoo mooi te vertellen dat hy het itnikken al gauw vergat en rustig la te luisteren Weet je wat het morgen is Ja natuurlyk weet je dat Dan komt Sinterklaas in het land en brengt hy alle lieve kinderen wat moois Ik weet zeker dat hij jou niet vergeten wijfl Deze commiMie is aJa volgt santengesteld A v Duynen dir van het Maaetrichtache Veen voorzitter R C van Ree söcretaria mej J ChambiUe n evr van Krimpen en A Suhr De commissie zal onmiddellijk met haar werkzaamlieden aaovangeo liKMEMGÜË BKKiCHTEN Een flatgebouw aan de Laan van Meerdervuorl in den Haag Voor alleenwonende peraonen Onder architectuur van ii W de Vrind Jr zal üp den hoek van Laan van Xeerder Dit gebouw zhI t i n bijzonder karakter heljbeii daaihet btstenid zal zijn voor alh i nwenende p 3i3ünen die Uians kauierbewonetf zijn Boven den bfganen grond die aan drie winkels ruimte biedt zullen in vier erdiepmgen 24 kleine flats worden gebouwtt elk bestaande uit een groole woonkamer een rtlaapkamei badkamer tbeekeukcntje toilet kusten e d H l gebouw zaj op de vierde verdieping de centrale keuken i i ii eetzaal vour Jien dio nJet up hun kaïuet of buitemjhuis eten een flat vooi de jnfUouw die de buiebouding iul bealuren en verblijven voor het pereoiicfl bevatten De ingang van het gebouw Komt aan de Laan van Meet der voort Jiet ttdppeiihutó eji dö lift komen up den boek Laun vau Meerdervoiirt en Zoutnianstraat Een zeldzaam huwelijk üiet niiorgen in 1 ó Amheiii het huwelijk voltrokken van een biuidspaar dat te zaïiien 162 jaar teJf De bruidegom die viji jaar weduwnaar lb en meer dan vijftig jaar met zijn vorige vrouw was gehuwd ia ruim 64 jaar uud J t bruid die ateedij ongehuwd waw iri 78 jutir Kr wa i veül belangefelling Verach brood in hotels Zelf bakken duor hoteU lit strijd met de Arbeidswet Naai aanleiding van bet feit dat enkele liutele lu Amaterdani en Rotterdam jielf brood Killen gaan bakken met de bedoielmg dat s morKoiiH bij het ontbijt versoh te veratrekken iieeft de seeretarL der Ctmtrale Bedrijfacomniissie bedoeld m de coUectievle arbeidsoye reen komst voor hef l akkersl öda jf icli gewend tut den direeteur generaal van don arbeid met de vraag of deze een en an zal Verleden jaar hè stond er een echte stoommachine op je te wachten op Sinterklaasmorgen wat heeft ie dikwyls geftottn en gepuft Zullen we hem dadelyk weer eens laten werken Maar dan hard zei Jan ineens weer bly Zoo hard dat ie heelemaal staat te trillen Goed Maar dan niet dichterby komen dan Vader zegt hoor Anders zou je wl eens een heete druppel in je gezicht kunnen krygen Ik heriimer my nog goed hoe leelyk ik mezelf toen heb gebrand Nou en óf zei Jan Dat deed gemeen zeer rfmè Vader Alsjeblieft Maar waar was ik ook gebleven By verleden jaar by Sinterklaas O ja Bn verteden jaar Vaders t tem werd ineens zachter en minder vroolijk en eerverleden jaar weet je dat nog Janneman dacht even na Toen was Moeder ziek en ik had drie heele groote peren gekregen wei zóó groot en die heb ik to n aan Moeder gegeven Ik wou alles geven maar Moeder wou alleen de peren hebben Hy kon met verder spreken Vader had hem hard tegen zich aangedrukt en hem aCn zoen op zyn voorhoofd gegeven Na een oogenblikje zei Vader Toen was Moeder er nog hè Jan s gezicht betrok en een poosje zaten ze allebei zwygend voor zich uit te kyken Eindelijk zei Vader weer wat En al dien tijd heeft myn kleine jongpn geen Moeder gehad Luister eens ventje zou je het prettig vinden als je net als vroeger weer een moeder had aan wie je nog veel beter dan aan Vader alles kon vertellen en die voor je zorgde en s avonds inplaats van juffrouw Saar of Vader je toedekte hè Een Moeder peinsde Jan hardop Een andere hoc kan dat nou Dat kan toch wel jongen yntwoord e Vader zacht Kyk eens Moeder is van jou en van Vader en van Jet weggegaan al wou ze o zoo graag nog een heelen tyd by ons blyven Dat is nu al langen tyd geleder al byna twee jaar En nu is juffrouw Saar heel Hef voor jou en voor Jet ook maar dat begryp je wel ze is toch jullie Moeder niet aHeen een Moeder kan zóó voor mjjn jongen zorgen als hy het noodig heeft En als Moeder nu eens wist hoe lang I BTAPBNIEVWS der in overeenstemming acljit met de Ar l l eidawet De directeur generaal van den arbeid antwoordde dat volgena de Arbeidswet iedere ruimte waar brood gebakken wordt valt ouder alle bepalingen betreffende broodbakkerijen en du vóói 10 uur morgana geen veiach of opgewarmd brood mag worden afgeleverd dus ook niet aan logeergasten Enutige t ekpartij te Rotterdsm Slachtoffer en dader beiöen omler den inrioed ü 16 ter na cm i de liaan biJ den bcliiediui ichrn dijk m liütteidam inet looneel van e u ernstige veclitpartij gewec t tussehen Lien ju jarigeu k Hner 11 J T on üei jarigen zef mun j Luemau uit de l otgicu rsdtraai Deze Iwoc hadden al een week of wjf ru ic over ee vrouw uit don Kuiperaj uiig Uit cernt iiaai gujihten aan L iiad t behunken maar daarna ei ook den andei uK e iiad bedeeld Ai dien tijd bioei ie ei n uitbarsting Woenudagavond dreigde de e eei el 1 komen toen de twec mannen beiden in een eafé waren op den Dijk later na het sluitingsuur gingijn zij elkaar zelfs te lijf lil aar ue ouietandeië wisten een ernstige vechtpartij te voorkomen Efuigen tijd later tioffen aij elkander we r 111 de Baan en nu ontstond en handgeiuwn Ineens zakte U krijiinend ux elkaar iiiecneud dat hij een schop m den buik had gekregen Hij bleef op een stoepje zitten waar een agent hem even later vond Deze liet den Q G en ü D konieu welke den man nnar het ziekenhuis heeft veivoerd De gewonde bleek daar een diepe steekwond in den huik to hebben gekiegen waardoor de nigewaiideu naar buiten kwan n Hij is onmiddellijk geop it frd en daarna opgenomen Zijn toefltand is zeer einetig De dader is koit Jii tijd later in zijn woning aanjjeliouden waai ook eeiiige me en in beslag ziju geiionien Hij js opgesloten m het poiifebureau I aauweeteeg waar hem een verhoor ia afgenomen Hij Jieeft bekend gestoken te hebben docli wist niet meer waar Jiij het mee gelaten had Met de In lje lag genomen nierfsen ib de aanelag vermoedelijk uiet gepieegd De kleeding van het iaclitoffer die verschillende diepe gaten Het slachtoffer dat evenals de dader onder invloed van jterken drank Jieeft ver keerd wist zich niet v L l meer ervan te hermneren je al zonder Moeder bént zou ze het heel droevig vinden omdat Moeders heel goed weten 4i eveel eeü Moeder is Ze zou niet zeggen dat t niet heel goed kon n andere Moeder krijgen maar ze zou zelf zorgen dat je een andere Moeder kreeg een hec e lieve zachte andere Moeder die altyd thuis ib als je uit schoot komt die met je uitgaat in de vacantie die je troost als je bedroefd bent Dat zou Moeder graag willen En hier keek Vader zyn jongen aan zou jy het ook willen vent Even dacht Jan na toen zei h nadenkend Ja ik eifenlyk ook wel En toen dringend Is zf erg lief Vader net zjo lief ais Moeder Je nieuwe Moeder is heel lief jongen en ze houdt veel van je Kent ze me dan Ja jou wel Jet nog niet Ze heeft je at eens gezien bij Oom Karel O ia het dan juffrouw tante verbeterde hü snel tante Jo waar ik tante tegen moest zeggen Ja zei Vader dat is ze Die vind ik erg lief Vader heusch lir wordt die myn Moeder en Jet haar Moeder Ja ben je er nu bty om jongen O ja riep Jan vroolijk nu En ineens werd hü gewaar dat hy daar al dien tyd heel kinderachtig op Vaders knie gezeten had Met een wip sprong hij er af Zal U het niet aan Moeder Aan Moeder vertellen Wat vroeg vader plagend Natuurlyk dat ik op uw knie heb gezeten Mag dat luet Nee zei Jan beslist En wanneer Over een paar weken komt zij hier voor goed by ons wonen O zei Jan dus met Sinterklaas js zij er nog niet Dan komt zij wel op visite den heelcn dag Met een peinzpnd gezichtje liep Jan een paar minuten later de kaïner uit De heele stoommachine was hy vergeten evenals z n Vader Hij had heuach zijn gedachten wei noodig om het groote nieuws te verwerken Maar Jan moest nog heel wat beleven eer het Sinterklaas was en eer zyn nieuwe Moeder een heelen dag by hem thuis zou komen In de huiskamer had hij Jet in een hoekje zien schreien Jet was niet big met de nieuwe moeder geweest En toen Jan er met haar over wou praten en vroeg waarom ze dan niet hlö was liep ze snikkend de kamer uit Nu dorst hy niets meer aan Vader te vragen ook Toen Jan in bed tag had hy haar niet meer gezien Den volgenden morgen wat was toch alles vreemd in huls had Jet aan het ontbijt roodgeschrelde oogen En des middags tusschen schooltijd at ze haast niets Jan werd er nog peinzender van en besloot haar na schooltyd nóg eens te vragen waarom ze niet bly was en haar dan niet w eg laten gaan vóór hij het wist Maar vóór hij dien middag al zyn moed byeengeraapt had begon Jet er al zelf over Ze waren alleen in de huiskamer Juffrouw Saar was in de keuken en Vader was nog niet thuis Jet zat zwygen t op de divan Toen Jan in haar buurt kwam keek ze hem zóó smeekend aan dat hij naast haar ging zitten 33 Koliier der homlenbelasting suppletoiri Ai en overschryvingen op de gemeentcftegrooting flenst 1 J en verder VDOitomende zaken Verkoop v n grond aan de Gebr Middelkoop De üebr Middelkoop aannemers allüer hebben verzocht de perceelen bouwgrond bekena omer de nos XLl t m L van het verkaveliugsplan Eerjte Kade gelegen aan de Hieronymub van Alphenetraat van du gemeente te niogen koopen Cielot op het betrekneiijk advies van den ïirecteur van Gemeentewerken steüen lij den Raad voor de bedoelde parceelen grcml aan adressanten te verkoopen voor een som van ƒ 9 25 per M2 Gfmeenterekening 1929 Ter i oidoenang aan het bepaalde iii artikel 218 en 219 der Gemeentewet bied i B en W deni Raiad dfe rekening en veraIltwM ding over 1929 vergezeld van een vojjeun het eeisUi lid van artikel 220 van voor klaas en hy keek hem daarby diep in ih oogen zoodat Jan verlegen werd Maar ntel alleen om dat kyken was hy verlegen ook omdat hy eigenlyk niet goed wist wat hü zeggen zou Eerst had hy het wel prettig gevonden een nieuwe Moeder te krygen maar nu Jet het zoo verschrikkelyk vond wist hy nlst meer of het juist niet verkeerd was het prettig te vinden Ik weet het niet Sinterklaas hakkelde hy En nu deed Sinterklaas wat Vader ook gedaan zou hebben Hij schoof een beetje chttrb i ehte hem bemoedigiend toe ett tei Je weet het niet hè Dat komt tfmdat je eerst blij was met het groote nieuws en toen zag dat Jet er bedroefd om was Je denkt dat Vader het weet en dat Jet het weet maar één van beiden kan het toch maar werkelyk weten is het niet Ja Sinterklaas zei Jan zachtjes En wie zou het nu het beste weten van de twee Vader natuurlijk antwoordde Jan mot overtuiging Maar liet hy er op volgen f Jet huilde er zoo om Ik begryp het wel hoor jongen zei Sinterklaas zóó vriendelijk dat Jan er tranen van in de oogen kreeg Ik begrijp wel dat je bent gaan twijfelen na wat Jet je verteld heeft maar dat komt omdat Jy Jet niet goed begrypt Jet heeft haar eigen jullie eigen Moeder heel goed gekend ve l beter dan jy omdat je nog zoo jong waflp toen ze van jullie wegging en nu kan ze er maar niet aan wennen een ander in de plaats van haar eigen Moeder te zien Het lykt haar vreeselijk omdat ze jullie nieuwe Moeder nog niet gezien heeft en daarom nog rdet weet hoe goed en Hef ze is fij weet dat wel en daardoor kon je bly zÜ Als Jet haar ziet Sinterklaas wachtte even Jan keek hem met groote oogen aan en wou de woorden wel uit Sinterklaas mond ti ekken Als Jet haar ziet zal ze zoo bedroefd niet meur zyn en als ze met haar gepraat heeft ï n prettig als jy zal ze ook bly wenen En al heel gauw zullen jullie geen van belden Moeder meer willen ml ssen Jan ontwaakte Verwonderd keek hy de kamer rond d leeg lag in het morgenlicht Waar was Sinterklaas Langzaam werd het hem helder dat hy gedroomd had Het gaf even een teleurstetling maar niet lang Toen hij terugdacht aan wat Sinterklaas hem in zijn droom had verteld begreep hy dat hy heelemaal geeh reden had om teleurgesteld te zü veeleer om bly te weien Met Jet zou het immeri goed komen En óf het goed werd Het weïd de prettigste Slnterklaasdag dien ze ooit beleefd hadden Tante Jo die nu Moeder heette was nog geen uur in de kamer of Jet was niet van haar weg te krUgen Ze moest al haar cadcaux zien en zeggen hoe ze ze vond hn toen Moeder wegging hing Jet aan haa armen en fluisterde zy haar tusschen twee omhelzingen In Maar u bent het grootste cadeau Dikwyls dien dag keek Vader eens naar Jan en Jan eens naar Vader en dan wisten ze het samen wel P VAN RENSSEN ZIE DE MAAN Vwtiatie voor groote menseken Zie de maan schint door de boomen makkers staakt uiv wild geraas Laat in China t bloed met stroomen Hitter btup je wdd gedaan Want bij het kloppen van mipi hart atiukjes m ijg je nog de gard Zie dv maan schijnt Uoor de boom en en hei is een móóie maaji i is mi geen tyd voor droom en tvuar zoonelefi werkloos staan koud ïi stug op elke hoek zondei marsepeifi en koek Zie de maan schijnt door de bovnien trekt zich van eensuur niets aart moet met voor de heeren komen knjgt nooit es n streng vermaan zooals op ons aarde part waar verdeeld win dt koek en gard Zie de waan schijnt door de boomen en ook op de Zuiderzee straks zal er geen water stroomen en geen schuit ligt er meer ree Voor de vlsschers bitter hard gee f hun enkel koek géén gard Zie de maan schU nt door dekotmten t en door al het kaal getakt Zorg dat nooit ons wordt ontnomen wat om leert het Keüogg pact Grift het in elk menschen hart Spaar ons toch de oorlogs gard noemde wet vereischt coneej bes luit tot voorloopige vaststelling van het bedrrtg der inkomsten en uitgaven De rejusii ng sluit met een nadeelig kassaldo van deji kapitaaldienist vau i 475 222i 21A en met een voordeaHg saldo van den gewonen diienJt van ƒ 12SM1 5i Ter toelichting nïerken wjj evenwel op dat het dienstjaar 19Ü9 begonnen is met een batig saldo van den gewonen dienst groet ƒ 150 907 70 Dit saldo te verhoogen met het bedrag dat op den dÜenst 1 29 wegens uitga ven vttn vorigi dienstjaren is verantwoord ad f ftl 06103 Totaal ƒ 211 968 73 en te verlagen met het bedrag dat op den dienst lyas wegens achterstallige inkom sen is verantiwoord ad ƒ 63 752 69 I zoodat de gewone dienst 1929 feitelijk is I geopend met een saldo van ƒ 148 216 1 3 D © gftwone ontvangsten va n den riien 1929 betiragem ƒ 2 660 486 79 welk be di moet worden verhoogd met de tot de lien dienst behoorende nog te ontvangen l edragen ad ƒ 8 793 67 Totaal j 2 669 280 47 D gewone uitgaven bedropgen ƒ 2 632 429 25 wielk bedrag moet wor lenverhoogtli met de tot deien dienst behooren fe nog te doen © uitgaven ad ƒ 25 967 03 Totaal ƒ 2 558 396 28 Het werlcelyk saJdo vaji den g wor en dienst 1929 bedraagt derhalve ƒ 2 669 2S0 47 rmüiderd met ƒ 2 568 396 28 Totaal f 110 384 19 De gewone dSenst is geoï end met een Hielyk saldo van ƒ 146 216 09 Het saldo by afsluiting van den diwist Iraagt ƒ llQ 884 19 zoodat de gewone uitgaven de ontvangsten hebben overtroffen wt e zuiver bedrag van ƒ 37 331 84 De Japataalsuitgaven over 1929 bedroeJ ƒ 2 6 e79 20 en dt kapitaalsontvang n T 1 8 0 466 37 nadeelig saldo van l kapitaaldienst ƒ 4 75 222 82 Dit flaldo wordt veroorzaakt door de be hng van kapataalsoit aven uit de gev one aiddelen der gemeente Behemverordening Grondbedrijf IhJ enwoordigo verordening op heb berteLk Grondbedrijf vastgesteld bij tu K 28 Juli 1916 gewiJMgd bij ösbeBluit van 27 Mei 1918 voldoet niet J aan de eischen welke in den tegenyigen tijd aan een richtig beheer vm id w i Herhaalde a tó van de zijde der Gedeputeerde Staten dan ook reeds op herziening aangedrongen B on W hebben gemeend aan de weuflchen van het college te moeten voldoui door een geheel nieuwe verordening to ontwerpen verdeeld in drie iioofdstukken Hat eerste behandelt de administratie en stemt in hoofdzaak overeeai met de desbetreffende bepalingen m de door den Raad onlangs vastgestelde belieersverordeningen voor de gemeente lichtfabrieken en andere bedrijveai het tweede bevat de bepalingen omtrent het financieel beheer welke voldoen aan do door Gedeputeerde Staten niet hiet oog op de goedkeuring bedoeld in artikel 144bis der Gemeentewet geatelde eischen terwijl tan plotte het derde in de tegenwoordige verordenmgeu met vóórkomende en iu bepaalde gevallen toch noodzakelijke bepalingen betreffende in erfpacht uitgegeven gronden in het leven roept Centrale verwarming Van Iterson Ziekenhuis Nu de koöteu van de buitengewone berölellmgen aan de centrale verwarmingsmfltallatie van het Vaii Itereon ziekenliuiB bekend zijn heeft het College van Regenten vtgi het Van Iterson ztekenhuis uen aupplëtoire begrooting voor die instellnig voor liet JHar 1930 ter goedkeuring ingezonden In het voorstel van 11 Juli 1930 ito 165 dat op deze buitengewone werkaaamheden betrekking had hebben B en W reeds laten uitkomen dat het College van Regenten niet in staat was begrootingscijförs over te leggen voor de daarbij aang even onderdoelen van het werk Uit da tliaüs aan haar bij eohrijven van 2 November j l gegeven toeliahting op de mgezonden suppletoire begrooting blijkt dat voor cpii afdoende Iierstelling vau de installatie voor de bovenb tJelde en nog eenige bijkomende werkzaamheden een bedrag van f 13 015 boven het reede toegestane ad f 13 986 benoodigd zal zijn Collecte Monuniejit ederland8ch Ueddingswezen Hiet Coiwte voor de bovenvermelde culicc te deelt ons mede dat de op 29 November J l te Gouda gehouden collecte heeft opgebracht een bedrag vau ƒ 167 93 Aan hen die door het schenken van hun bydrage zoomede aaji allen dieytot het welslagen leizer collecte hebben ibïfgedrageu In liet by zonder aan de dames ctUectanten ein de leiders en padvmders van de Goudsche Christelijke Padvuidersvereeniging ta i ar betuigt het comitó ook ïmigu dezen weg zyn dantc St Jozef Weeshuis Op de Sijit Jozef Weeshuisspaarfcank is in November ingelegd ƒ 12 609 23 en terugbetaald ƒ 10 669 52 Het tegoed der inleggers bedraagt thans ƒ 2Ö4 l4 9 18 Veertig jaar in dient van de Utrecht Hodfiii 5 Dec is het veertig jaar geteilou dat onze stadgenoot dt heer J J Bik ui dictaat trad by de N V Levensvenzekermg maatschappij Utrecht Doot tflfee vettegenwoordigers der directie werd che ubilari 4 te zijnen huize geluk gawariKcht bij welke gelegenheid hem tevens de verguldrzil veren medaille der maatschappy werd te hand gesteld alsmede oen couvert met inhoud Dat deze gedenkwaardige dag verder met onopgemerkt is voorbijgegaan is te begi ypen Een jubileum Morgto C Deoember a a herdenkt de heer H Waezer den dag waarop hy voor 25 jaar inVlierut trad by de firma T P Viruly en Go s Stoomzeepaiedery de Hamer Jouda De Goudache P peninduatrie Een schrijven van de fa P van der Wonit Gzn aan de Nederl Vereon van Aardewerkfabrikanten Naar aanleidnng van net schryven van de Ned V ereeimging van Aardewerkfabrikanten te Amsterdam aan de Kamer van Koophandel en Fahnieken heeft de firma P van der Want Gzn thans het volgwid schrijven aan genoemdie vereeniging gericht Aan de Nederlandsche Vereeniging van Aardcwerkfaibrikanten Amsterdam M ne Heeren I Iji verschillende bladen hebben wij een schryven van Uwe Vereeniging gelezen naar aanle iding van een artikel over de pypenindustrie te Gouda in het HandelsbladWaar in dit achryveri onze firmanaani wordt genoemd en ook dien van ondergeke kendc bevreemd het ons dat ons vocraf geen inlichtingen dienaangaande hebt verzocht en ook dat U ons geen afschrift van Uw brief hebt gezonden Het trekken van een conclusie en het opwibaar maikien vaji een oonicel zonder de betrokkxaiie te hebben gehoord is in 3tryd met le wet der rechtvaardigheid welke zeer zéker een Vereejiiging als de Uwe had moeten eerbiedigen U schrijft in Uw stuk dat ondergeteekenég allerminst als deskundige kan gelden In antwoord daarop kunneai wy U mede deelen dat ondergeteearende gedurende twee en dertig jaren dbg in dag uit in de pijpenbranche heeft gewerkt en dit op heden nog doet em dat hy aMe bewerkingen van de fabricage door en dóór kent en in staat is om zeJf dè pijpen te maken Venter zijn er cijfers verstrekt aan de bladen ovei den afzet van de Goudsche pypen geiurende 1926 en 1929 Wy weten niet of deae gegevens van Ü zyn vritgeifaan of dat de e een gevolg zijn vam Uw schryven aan de Kaïner van Koof ndel en Fabrieken voor Gouda en omfrtreken Wel weten wy dat ons geen cyferq over die jaren zyn gevraagd Hoe is het mogeHjk oüi cyfers te publiceeren zonder een volledige en dus juiste statistiek Wanneer onze cyiers van onze feet over die beide jaren daaraan zouden worde toegevoegd zou het ia het Handelsblad vermelde percentage omtrent de vooruitgang er heel andtra hebben uitgezden Wy achten het een zeer ernstige fout dat e n officieel Hclmain zonder behoortyJc onderzoek zonder vol ledig materiaal cyfers aan de pers verstrekt Wat het artikel in het Handelsblad diene dajt wy daar met vexantwoordeLyk voor xyn Wanneer U het met dat artikel niet eeni beat moet U daarvan nüet w de schuld geven maar moet U zkh wenden tot de Ke dactie van hett Handelsblad Wjj betreuren het ten i eerste dat wy een dergelyke v enk aan een Vereenigjng ils de Uwe moeten gevan temeer waar U als secretaris een Mr in de rechten aa Uw bestuur hebt toegevoegd Ten slotte wïHen wy hieraan o g toevoegen dat er onzerzyds geen enkele lede i is om iets te zeggen o £ te schryven hetv elik nadeelig zou kunnen yn voor de Goudsche industrie nit ger eel zouden wy ons er ten zeerste over verheug ein mdien in de toekomst de aloude pypemndiustrie in zyn vollen luister van weleer zou worden hersteld Wy Uten het oordeel vtan de in dit schryven behandelde punten geheel over aan het publiek en de wyze waarop U de door U gemaakte touteai wilt herstiellen over aan de waardigheid van Uwe vereemging Hoogachtend Firtna P VAN DER WANT G n Dec 8 uor Soc Ons Genoegen ZaulKunstmm Pi opagai daavond Utile Diilci Dec 2i uur zaal Kunstmin öo Ona Genoegen Sïnt NiLolaa feest voor kinderenvan de leden Deo 8 uiur Stadhuis Raadzaal Gemeenteraad Dec H Aüux Njduwe Schouwburg 2deNutsavond Klein Tooneel Dec 7 uur n m Soc de R nm e Indische lezing Dec 8 uur Volkauuiversiteit Leaing overPaiya Dèc 8 uur zaal Kunatmin Hoc OnsGenoegen teeBttivond Excelsior Dec 2 ttur Koe de Réundie Volksuniversiteit Voordruchtmiddag Charlotte Kohier Dec 8 uur Soc de Réunie Volksuiiiversiteat Mue ieka vowd voor de leden Dec 8 uur Gebouw Daniël Cursus F H B O ïder leiding van Dr C van Elk Üfr DÉN OMTREK BKKKEl WOUDE Op eetn weiland van de wed Scheer alhier daalden een t ïveetal tamelyk groote luchtballons Zy bleken afkomstig to zyn van een firma uit Verslag vau liet verliandelde iu de openbare vergadering van den Raad der gemeente Boskoop op Dinsdag 2 Doceniber 19 30 óh avonds om 7 uur teu gemetotehmze V our itier de hear P A Ooltjn burgeHieeater Söcrtitarie de heer P H f d Meulen Tegenwoordig zijn alleledea De Voorzitter opent do vergadering De notulen der vorige vergadering worden behoudens en paar klemo wijzigingen onverandeid vastgesteld Ingekomen stukken Een sennjven van den heer J L van Dijke onderwijzer aan de openbare lagere ocliool alhier houdende verzoek hem met ingang van 1 Februari 1951 ontslag te wdlen vcrleeuen uit zijn betrekkmg B en W adviseoren het gevraagde outalag c ervoi te Merleeneo Zonder discuasie of hoofdelijke stemming wordk hiertoe besloten Een schrijven van het Algetneeu Mijnwerkersfonds van de steenkoleiimijaen in Limburg te Heerlen waarbij eenige bezwaren gemaakt worden tegen de redactie van het liiadebesluit en de daaruit voortvloeiende overeenkomst Waar het hier sledita een verandering van lodaetie betreft stellen B en W voor hieraan te voWoen Aldua wordt besloten Een iKjhrijven van het College van Gedeputeerde Staten van Zuid HoUand houdende bericht dat bezwaar wordt gemaakt tegen de boeteclausule in hiet raadsbesluit van 26 September 1930 tot het aangaan van een geldleening ad f 103 00o met de N V Nationale Leveneverzekeringsbank te Rotterdam Voorts een schrijven van de Nationale Levenöverzekei inga bank N V waarbij bericht wordt dat de boete verschuldigd bij tuasehcntijdsche isxtra aflossingen Of wel bij algehèele aflossing der leening teruggebracht wordt tot 1 ppt van het af te loesen bedrag Waar aan den wensoh van het College an iedeputefrdo Staten wordt Voldaan stetlen B en W voor het betrekkelijk raadabeeluit d d 26 September 1930 dienovereenkomstig te wijzigen Na enkele t merklngen wordt aldus besloten Meded eiingen B en W deelen mede a dat de kostien verbonden aan de verkeeretellmg welke gehouden is iu de weekvan 2 tot en met 8 November j l hebbenbedragen f 100 26 b dat door hun College eeta onderhand ache aanbesteding is gehouden onder de Boekoopsche aannemers voor het bouwen vaneen houten loodH op het gemeentelijk opslogberrern in de Biezen Aan den laagsten inschrijver den heer P F Beaman m debouw gegund voor de som van f 1930 Voorts deelt de Voorzitter nog mede dat bericht van GedepuCeerde Staten is ontvangen dat zij de rekening 1928 en de begroo ting 1930 hebben goedgekeurd En tenslotte dat de sollieitatieatukken voor het ambt van secretaris vanaf overmorgen voor de leden van dMB Raad ter De heer Mesman vraagt of het niet gewenscht is een onderlinge bespreking te hou den over de Ingekomen sollicitaties De heer Brand w nsdtt zolkii uag h draavond te doen Nieuwe Abonné s Zii die zich met ingang van 1 Januari 1931 voor minstens drie maanden op de Goudsctie Courant abonneeren ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers gratis Aldua wordt besloteoi De heer de Ruyter vraagt wat het College van B en W van plan ia t doen naar aanleidmg van de eindcijfers van de verkeerstelling De Voorzitter antwoordt dafc B w W reede by Gedeputeerde Staten met nadruk gewezen hebben op het feit dat een pont lechtB mei 30 a 40 pet in de behoefte vaji het verkeer kan voldoen Voorstel van B en W om e besluitentot verlenging der onderhandsohe verhuring van het perceel Kerkstraat 12 aaa den heer A Bob De hoer liOef zou de huur met één jaar inplaata van met twee jaren verlengd willen zien Bij B on W rijzen hiertegen geen bezwaren zoodat daartoe wordt besloten VooiBtel van B en W om verlenging te vragen van de vrijateUing van de verpliohting tot heb doen geven van onderwijs in het vak genoemd onder j in artikel 2 der Lager OndervMjswet 1 30 Ut tamelijke oefening aan de openbare sohool De heer de Ruyter wijst er op dat dit piuit telkens opnieuw op dta agenda verschijnt Toch hoopt hy dat B en W voor 1936 naar m geschikt terrein uitzien Het tentoonstellingsterrein dat hiervoor mis chien gedacht is zal togen dien tijd wellicht beplant en bebouwd zijn met het oog Op de te houden groote tentoon telling De Voorzitter antwoordt dafc ook B en W dit terrein bezwaarlijk achten niet vanwege de tentoonstelling welke er in de toekomflt gehouden zal worden doch vanwege dö groota afstand van de echool Met den heer Iiwpecteur van het Lager Onderwijs heeft hij reeds de mogelijkheid beeproken om naar en terrein uit te zien hetwelk ineer in het centrum van het dorp ligt Dit zou dan een gemeenschappelijk terrein kunnen worden Dl ieder geval lieeft een en ander de voUe Hondacrlit van B en W Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen Adviee van B en W op een verzoek van het Bestuur van de U L C achool aan de Zijde om op grond van art 72 der Lager Ondeiwijswet 1830 gelden uit de gemeentekas beschikbaar te stellen voor de aansohatfmg van leermiddelen De lieer Mcaman wil nog wijzen op hst leit dat art 101 ateeds voorgaat bij art 72 welk laatste artikel meer als eeo aanvulling op art 101 iB te beschouwne De Voorzitter merkt nog op dat de uitkeering ex art ioi te Boskoop vrij hoog is in vergeHjking met andere gemeenten De heer Brand stelt de vraag nog of de Besturen wei altijd weten wat zij verbruiken küWttWM Er wordt wel een bezoinigdr hetgeen niet noodzakelijk blijkt ta zijn aangezien de uibkeering ex art 101 ruim voldoende 18 Het voorstel wordt yervolgens aangenomen Vastgesteld wordt een supletoir kohier der hondenbelaating voor het jaar 1930 Tot leden van het Burgerlijk Armbaatuur worden herkoztm de heer J Bulk en mevr J vtm den Itioek Macdaniel Vaatgt öteld worden twee besluiten strekkende tot wijziging der gemeente begrooUug 1930 Vooretel van B en W voor de benoeming van een onderwijzer aan de openbare lagejre school Op den heer A 8 Verjaal worden laatemmen uitgebracht en één stem blanco zoodat de heer Veijaal ie gekozen Vervolgens worden de volgende voomteh n stilzwijzend aangenomen Da aanbieding door B en W ter vaststelling van een concept verordening op de heffing en van eene op de Invordering van rechten voor het vervoer afzondering onderzoek en verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten De aanbiedmg door B en W ter voorloopige vaetstelilng van dl rekening van itvangsten en uitgaven der gemeente over het jaar 1929 De aanbieding door B ot W ter goedkeuring vaii de rekening van het Burgerlijk Armbestuur over 1929 REEUWIJK Do heer van der Starre alhier ving in dl Ravenbergfichle plas een snoek met het respectabel gewicht van ISJ pond en een snoekbaars van 7 p Hid Bij den heer W van Os alhier is een koe UI n KKl gestorven Het vleeech werd voor dii consumptie goedgekeurd en is onder politietoezicht verkocht WADDINXVEEN De muziekinstrumenten voor de nieuw opgerichte muziekvereeniging Voorwaart zyn aancekotnetn en ssen ter bezichtiging in de etalage van den heer Fafianie De 40instruimenten 33 nieuwe en 7 gebruikte zljn door de firma Schlossera te Schiedam gelevenl en maken een keurige indruk Met de mpetltii j zal ten spoedigste een aanvang worden gemaakt Onze plaatsgenoot de heer A Koffeman S benoemd tot onderwyzer aan de Iste Da Costaschoo voor U L O te Utrecht Tusschen de döfctpren dezer gemeente en het nieiivv opgerichte ziekenfonds is thans een coniract afgesloten waardoor de vereenigin in werking kan trÖÖen De nieuwe veivenigiiig zjU buiten de gewone gjoneesen heelkundige hulp ook spedaÜMMihulp verteenen terwijl brillen b eukbcnden enz zullen worden verstrekt Met ingang van 1 JaTuari a a zal óe vereeniging waarvan de cowtributie 0 20 per weck zal bedragen haar wericiaamheden aanvangen Op S December a i xullon oniie pSafttsgenoten KImu Schaap en Hendrika JaotJn Z deman hun SO ju ige echfcverMmging henl iken Den sympathMcon oudjes zal het op dien da r wel niet aan belangstelling ontbreken De Rechtbank t Rotterdam heeft uitgesproken het faillissement van A van derWoli zonder beroep wanende te Waddiqxveert R e mr B F Verveen curator nn S H Snat te Qwida RECHTZAKENr Poging tot iroord te Scbtcbreek B andeling in hooger beroep Voor het Qerechtabof te Den Haag stond gisteren m hooger beroÉï lerechtde34 jarige landbouwer J W V die op 5 Juni j l door de BotterdanMche rechtbank wa vrijgeiproken van de hem ten laate gelegde poging tot moord op zijn vader A C V ta Schlebroak op 10 November 1929 Subflidiair was aan beklaagde poging tot zwue miaha deling ten laste gelegd Van dit vonnis was hel O M in hooger beroep gegaan De waarnemend advocaat g ieraal mr de Visser eischte tegen vertfachte met vernietiging van het vonnis der Rotterdamscbe rechtbank wegens poging tot moor vijf jaar gevangeni straf met ter beschikking stelling van de Regeering en last tot simiddellijke gevangannemmg LUCHTVAART Van TMen in Indië PropagandaviDcht door Itidië De h eer Van Tijen maakt op uitnoodiging van de Ned Ind Vliegclub een propagandfltooiit voor de vliegaport en het luchttoerlsme met zijn Adelaar waarbij hij vergMeld wordt door het vUt tuig De Kriel van de Ned Ind Vliegclub bestuurder Supheerd met jhr Krayenhoff van de Bataafache Petroleum Maatschappij ala passagier Het vertrek beeft plaats 7 December uit Bandoeng Ach te reen volgena worden Soebang ChteriblD Tegal Semarong Djokja en Soerabaja bezocht van welke laatste plaats men via B marang naar Batavia terugvliegt LAATSTE BERICHTEN DRAAOLOOZE DIENST Het vierde retoarvUegtuig te Cwtro Anetar Vaz Diaa meldt dat het vierde r tourvliegtuig de P H A C Z gisteren to Bagdad is aangekomen Het vliegtuig is om 5 45 uit Bagdad vertrokken te Gaza aangekomen om 12 07 vandaar vertrokken en om 14 29 te Caïro aangekomen Dikke mist boven Engeland De schepen durven niet dit te varen LöNDEN S Dec Boven Engeland hangt moraeuteel en dikko miat De schqxa die gisteren L uid Q verlieten raagd l Eio ai b vierder dan Eri h waar zij voor anker gingen en voortdurend bun mistelgnalen do n hooren Ook vele binnenkomende sdt wn uja buitengifttl voor anker gegaan TWEEDE KAMEK BegröOting van financiën Verschillende moü rerwortten DEN HAAO 5 Dec In de heden gehouden zitting vïferden bij de begrooting van financiën vMworpen de motie Ebels iot sfschaffmg van de accdjns op geslacJit mat 49 tegen 43 stemmen de motie KcAdaar afdoende verbetering voor oude gepeaaionneerden door het herzien Van de pensioenwet met 51 t en 41 stemman de motte ter Laan wijziging van het K B betreffende oude penetofflien door wegneming van de beperkende bepalingen met S3 t gen 39 stemmen en de motle L de Visser afschaffing van het banderolle systeem der tabaksbélaéting met 52 tegen 32 stemmen Aangenomen werd de ipotie Oud afschaffing opcenten grondbelasting voor het ongebouwde met 48 44 stemmen Beurs van Amsterdam WLSSELKOËRSEN y 4 Dec fi Dec Officieel honden 1206 V 12 06 t Berlijil 59 27H 69 27 Partia 9 76 4 9 76 Brussel 6714 34 6 Zwitserland IS lSMi 4i 15i4 Weenen as oo 36jOO Kopenh ger 66 46 66 47 Stocklwhn 66 6714 66 87 4 Oslo 66 46 ee 46 New York 2 48Vi 2 4BM Niet officieelMilaan JS OSH 13 02 Madrid 27 70 27 56 Praag 7 37 7 37 Prolongutie 1 Beiirsover zicht Op de Amstexdamsclie beurs waren vandaag geen orders en de bmoepsoctie aam heelemaal geen deel aan de beurs De beura bezoekers korten zich de tijd met het zingen van Sint Nicolaasliedjee Eenige belangetelling beetond voor suiker waarden die eerder ifts lager goldHi in verband mét de teleurstelling die werd ondervonden dat de heden verwaclite commiaaievergadering van de H V A niet is gehouden Dit fcmds liep ten opziclite van de vorige slotprijzen eHi viertal procenten terug Voc r Koninklijken was de attentie zoo goed als geheel verdwenen De noteenng was zoo goed als geheel veranderd Amsterdam rubbers Uepen én kleinlg heid terug Scheepvaartaandeelen en mijnwajjden lagen geheel verlaten Ook de affaire in Amerikaaneche fondsen was geheel tot stilstand gekomen RADIO TELEGRAFISCH WEERBERICHT 5 Dee Verwachting Zwakke tot matige wind meest uit oostelijke richtingen Nevelig tot htelder of Hcht bewolkt Droog weer Licht tot matige vorst dee nachts Overdag temperatuür om het TriespTint