Goudsche Courant, vrijdag 5 december 1930

0 I75I5 In den mist We kennen ze maar al te goed in ona land die dagen van mist en nevel en nattigheid waarop we maar zoo n klein stukje van de wereld en het leven rondom ons zien en die wereld en dat leven als omsloten gchijnen door een ondoordringbaar gordyn dat telkens ongrijpbaar terugwijkt en dat ons toch afsluit in een kille naargeestige eenzaamheid van het omringende leven Het IS nu de tyd van het jaar waarin die iQiBtige dagen vrijwel regel ziJn en we nauwelijks het licht soms zien maar aldoor leven in deze klamme beslotenJieid die ons drukt en onzeker maakt Het is het begin van de donkere dagen voor Kerstmis We zien den blauwen hemel niet meer en de zon met en de menschen niet en de dingen Ons leven en de wereld schynen ineengeschrompeld tot kleiner afmetingen t Ia of onze gezichtskring nauwer wordt of we kleiner denken kleiner voelen of onze gewaarwordingen en ons geestelijke leven ook ineenBchrompelt Achter het gordijn van mist weten we wel als altijd de groote wijde wereld Maar we kennen haar alleen nog als iets buiten ons waaraan we geen deel meer hebben en waarheen we niet meer kunnen geraken Dat geeft het benauwende atn die toistige omsluiting die we niet kunnen wegnemen omdat ze aldoor terugwijkt wanneer we ernaar grijpen of ervoor staan maar die ons toch alle uitzicht op en alle deelname aan het leven der wereld schijnt te benemen En we voelen dat benauwende juist in dezen tijd zooveel sterker omdat ook in figuurlijken zin ons leven en het leven der wereld in een mist schijnt te liggen We hebben geen uitzichten meer En er is een vreemde onzekerheid op elk gebied maar een verenging ook van het leven en van het bewustzijn Toen de wereldoorlog was uitgestreden meenden we in een nieuwe wereld te zullen belanden waar over veel puinhoopen wel toch de zon heerlijker lou schijnen boven een vryer en ruimer en gelukkiger wereld Het is zoo heelemaal andera geworden Van onze verwach omstanders laolien me m nnjn gezicht uii Die oude net geklcede dame een miadadigster Spot en ongeloof utaat op ieders gezicht te lezen en ze houden me nog steviger vast terwijl de bochel zich losmaakt til terwijl ze doorloopt zegt Ik ga dirMt naar het dichtabijzijnde politiepost Ik ala om me heen en verweer me ala en racende want de vrouw en haar kameraad zijn al een eind vierder Daar komt tot mijn galuk een agent aan Eiai paai wooraen tqn voldoende om hem de eituatie uit te leggen Hij k t me maakt me vrij en anelt met mij de twee vrouwen achterna Maar desa hebben al een leege taxi aangeroepen en stappen haastig in Het is te ver om het nummer te onderscheiden Maar ik wil voor nietö ter wereld het spoor verliezen De agent ia aan zijn wijk gebonden het lou ons onherroepelijk kostbaren tijd roov k als we de naaste post keanis geven ik zet de viarvolging dus alleen voort Als een gek ren ik achter de auto aan dat ik tusschen al die door elkaar warrelende voarttfigen bij de opera heen kwam zcmder diftn ewep wagen uit het oc t verliezen is eo wuD der Maar de afstand wordt grooter Ualukkig komt eMi leege auto aanrijdeoi Ik baloot dubbel tarief driedubbel tarief al den chauffeur den eersten wagen inhaalt Door het drukke Markeer en vermoedelijk ook doordat de voorste wagen een terker motor heeft slagen we er niet in wn den wagen vMr ons in te halen ik ben si blij dat ik bem niet heelemaal uH het oog verliea Wordt vervolgd i Door Mnigen o d Saiialogen te lebwlken wilt ga echter die zenuwiwakM en heer gevolgen geheel overwinnenSuiatogen bevat immers juist die toll i phoiphoruB en geconcentreerd melk eiwit waaruit de zenuwen dat wonderll k tnaken wat wij kracht noemea Suiatogen wo dt reeds langer dan 30 jaren door vooraanstaande medici is alle landen ter wereld voorgeschrevSB ter bestrijding van zenuwrwakte Het most U goed doen Gebruik het ee eenige weken spoediger dan ge het mieachien voor mogeUjk houdt zult S U weer volkomen gezond en sterk gaas voelen Begin er H t vand n mea V luil l to lUAiK h k Bi vonnis der ArrondissementsRechtbank te s Gravenhage d d Mei 1930 is ALAGONDA ELISABETH KRULL ongehuwd zonder beroep wonende te s Gravenhage verblijvende in het Gesticht Rhijngeesl sanatorium voor zenuwlijders van de Gemeente Leiden ter zake van zwakheid van vermogens op eigen verzoek onder curateele gesteld HERMANS S s aravtnhage 2 Dec 1930 17 BESCHMFOE ü m GEVRAAGD voor het bezoeken van WINKELIERS en HANDEL ONDERNEMINGEN tegen flinke provisie Schriftelijke a inbiedingen onder No 5157 bureau Goudsche Courant Markt 31 Te Huup U WEET TOCH DAT Bonwmanswoning Ie Bs gannbjch met + 28V H A uitstekend Wei en Hooiland VAN NELLE S PAKJES KOFFIE thans bewoond door Gebr van Vliet Te aanvaarden het land direct en de woning met 1 Mei 1931 10 CENT PER POND IS VERLAAGD Inlichtingen bij W Lans rentmeester te Rijswijk Z H Geestbrugweg 46 en bii Gebrs van Vliet Bovénweg te Bergambacht SB Terstond gevraagd voor scholier 16 jaar Zit of en Slaapkamer met volledig pension van Maandag tot Zaterdag Op ordelijk huisgezin zal leer gelet worden Brieven onder No 5i94 bureau Goudsche Courant Markt 31 H MERKEN Petitos 5 cent Bouquets 8 cent Reinas 10 cent Elegantes 10 cent Regalia Habaneros 12 cent 2 H Coronas 12 cent 1 ROODE KRUIS SIGAREN r w Wij hebben t voorrecht mede te kunnen deelen dat wij met toestemming van het NEDERL ROODE KRUIS éen serie uitstekende sigaren in den handel hebben gebracht onder het Embleem en Etiket van voornoemd instituut Bovenstaand de verschillende modellen welke bij alle vooraanstaande winkeliers verkrijgbaar zijn ALVANA CY f Plein 8 a DEN HAAG Tel 14203 im 301 N v Utrechtsche Hypotheekbank Pandbriavan f 84 000 000 De BANK ateli beschikbaar 4 Pandbrieven a 101 in itukken van f 1000 f 500 en f 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Moet heeft het ons toegesuan Vroeger raochicn wij nooH een druppeltje koffie hebben omdal men tfitjd zeide dii te Khadelljk WM vooi kindeien M tr ibini hebben wtj een heel fijne koffie die wij ook mogen drinken Probeert U hei ook mur eensl Dan tuil U telf Ilea boe goed te la De dokter heeft gezegd dal wl ook van de thee niei te veel m en hebben speciaal wanneer dexe sterk gezet ii In de thee til deieltde schadelijke ito als In dt koflie en bovendien la ze vaak nadeellg voor de apljsvcricrlng MOEDER ZEOTi Het 1 Koffie Hag be kindnen hebben vroeger toouer naar koffie verlangd wanneer wl te gebruikten en din wu her steeds zoo moeilijk hun te weigeren Daarom hebben wij besloten mei de geheele familie cotfeTnevrl e Koffie Hag te gebruiken Nooit heb Ik van een besluit looveel pleiiler en nut gehad want Koffie Hag it iiilvere onvervalschte koflie leet pittig van fmaak en van een overheerlijk aroma zonder eenige icbadelijke nltwerking Zelsmctéén woord coIIeInevrij Ik telf heb hei verschil spoedig aan mijn zenuwen kunnen bespeuren ik ben thans ved opgewekter blJ nljn werk en liap veel rnttlgtf De filnderen krijgen selfi t avotids hun Koffie Hag nel alt wij en ie bevinden zich er ttst kend blJ Van de melk die hun nderi too gauw legensiond gebruiken de kleinen tkans veel meer nu er een kteln scheutje Koffie Hag aan toegevoegd wordt HfflE Mg SMAKT MOT EN ZEN UWEN VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inlichtingenbladen en Tarieven en Voorwaarden op schriftelijke aanvraag verkrijgbaar bij den Afdeelings Secretaris den heer Mr A A J Rijksen Kleiweg 34 Gouda 20 1 Oogen als molensteenen Denk U eens in een man 1000 Meter lang met oogen vijfmaal zoo groot als molensteenen en haren als een cikenbosch De zenilwcellen van zoo n man zouden zoo groot 1 als hier algebeeld Het is een der zenuwcellen van een gewoon mensch 600 maal vergroot door een machtige microscoop Het is een onderdeel van ons zenuwstelsel waar negen van de tien menschen te veel van eiachan in dezen tijV E Z iuwc l 6 k w tiadMscaUanibiwoa iï Verzwakking van die cellen zenuwzwakte kan zich uiten In de meest ititeenloopende kwalen zooals maagkwalen vermoeidheid slapte slapeloosheid prikkelbaarheid enz Zatepdaa 8 December 1830 mmm goümivt NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GÖUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE IJIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz AUViiJtTENTlEPRiJSt UU Gouda en omstreken behooruida tot dui buor krinc I ö regels ƒ 1 80 elke ittgel meer ƒ 0 20 Van bulten Gooda en da besorgkrinc 1 6 regeU 1 5 elke tegel meer f 0 80 Advertentiön in het Zaterdagnammer ZO ot buslag op den piüs Lie£daai beids advertentién de helft van den prijs lAUKZONUKM MK0KUl ELU4GËNi 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 booger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingeu Mi contract tot teer gereducevdea prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentièn kunnen worden ingezonden door tusacfaenkcHmt van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatalng aan bet Bureau ijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te z n Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad ner kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorijing per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau HARKT 81 GOÜÜA bü onae agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux ztjn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 Bodactie Telef 83 Poatrekening 4 i400 BEL OP liiiilwnnlHriifi l i i 5tnitM aan de knopjes is al lang voorbij Misschien kunnen er nog een paar honderd genoegens van den vrijen tyd worden opgesomd en misschien zijn er ook nog die wy heelemaal niet kennen En dan vergaten wij nog alle nuttige en aangename handwerkjes van het vrouwel k geslacht mitsgaders de huiselijke bezigheden waarmede menig braaf huisvader zich pleegt bezig tehouden Maar hoevelen zijn er nu die nu eens echt iets serieus trachten te doen waarin zÜ eigenschappen of bekwaamheden ontwikkelen en botvieren welke bü hun UgelijkBchen arbeid niet gebruikt worden Dat zyn er maar weinigen Do spedallseering van allen arbeid leidt er toe dat diverse kwaliteiten en capaciteiten niet tot hun recht komen Er is een overcompleet aan arbeidsvermogen en het ware nuttig ala ieder eens naging hoe hy dat overcompleet kan besteden Het moet niet ontaarden in beunhazerij of dilettantisme m wel zijn een goede oefening ian den geest waarvan ongetwijfeld indirect de dagelyksche arbeid voordeel xal hebben Na deze erg lange inleiding komen wij eindelijk bij wat we willen vertellen n l iets van een bijzonder lofwaardige vereeniging m den Haag die in goeden zin werkt voor de geestesontwikkeling van personen die een overclompleet aan arbeldstalent hebben Het is d Hasgache Sehctsclub dia dan 15en November 1903 al werd opgericht met het doel hA die in hun vrijen tyd zich willen oefenen m teekenen daartoe de gelegen Dit nu mmer bestaat uit t w ee Mad en EERSTE BLAD Zooals nu het leven der wereU zoo ligt ook ons eigen persoonlijke leverf wei soms in den mist Dat is als we plotseling alle zekerheid en alle uitzichten kpijS zyn Nietwaar We gaan ons leven v ak in een onbewuste verzekerdheid We denken er niet veel aan Maar we zien bet leven en de wereld rondom ons in de voe en en vormen die we altijd gekend hebbeif en we weten den weg dien we te gaan hebben en die ons denken en onze ervarina ons als voorgeteekend hebben Maar dan kan het soms gebeuren dat een onverwacht en ongekend en nooit vermoed leed een irreede ontgoocheling ons treft dat een w rd een daad een gebeurtenis onze ervaWng plotseling alle zekerheid omtrent 6nfl zelven en het leven wegstdieurt het oude vertrouwde waarop we altyd steunden m zoo vast en zeker gingen omgooit En we staan m den mist in den dichten ondoordringbare mist die geen enkel uitzichi meer laat en ons opsluit in een klamm ondoordringbare eenzame schemering waai in we hulpeloos als een blinde rondtasten Dat is niet de duisternis die ons do t neerzitten om te sterven Daartegen vechten we nauwÉlÜks Maar het is die mistige schemering waarin we nog als van ver alle geluiden van het leven hooren maar die ons omringt als een ondoordringbaar gordijn waarin we vergeefs tasten om een uitweg te vinden uit de enge benauwenis cSe ons omsluit omdat we alle uitzicht op het leven verloren hebben omdat dat leven Mkm aawoHlen is en wijzelven anders In den miati Dat is de onzekerheid niet alleen maar het ia de verenging ook van het leven en van ons bewustzijn en de Benauwenis die ons de keel toeschroeft Is het niet tragischer wellicht nog en hopeloozer dan de wildste smart Maar er is geen mist die altyd blijft Dat is de troost wellicht dat zoo vaak uit den mist een stralende dag geboren wordt HbmiiiBBrt II tbaiis Zij die zich thans voor minstens drie maanden op de GOUDSCHE COURANT abonneeren ontvangen de tot en met 51 Oeoember a t verschijnende nummers GRATIS Brieven uit de Hofstad HET STOFFENHUIS I i i II r I I SIOIIE PIIISVEIMINIEIIIili in alle Winter Artikeieü Gouda MXLVIII Wat doen de menschen m hun vrijen tüd Markt 16 tingen is vrijwel niets verwezenlijkt Het leven ia niet vryer niet ruimer niet gelukkiger gewordeni de menschen zün niet verdraagzamer verstandiger broederlij ker Maar het algemeene wantrouwen ligt als een donkere sluier over het leven der wereld £ n ovei loeren de haat en het felle egoïsme op een nieuwe kans We hebben het geloof aan de ideeën en idealen die zoo lang onaantastbaar leken verloren En on bewustzijn is ineengeschrompeld tot een aanbidding van het geweld We gelooven f itelyk alleen nog aan de brute kracht en spreken dat in woorden en daden op de meest brutale wyza uit Toch voelen we dat dit geen blijvende toestand kan zün dat we vroeg en laat weer in een andere wereld zullen moeten aankomen Maar we hebben het uitzicht op die wereld we hebben feitelijk alle uitzicht verloren We voelen ons eag en beklemd en zien geen uitweg Ons leven ligt als in een dikken mist die ons onzeker maakt en beangst En we missen de kracht om ons door dien bedriegelijken mist die toch niets anders is dan een nevelwaaa maar die telkens ongrypbaar terugwijkt heen te slaan Zoo staan we als hulpeloos en weten niet waarheen op geen enkele gebied Ona oeconomisch leven dat we vast meenden te hebben opgebouwd brokkelt af onder onze handen De internationale samenleving ligt hopeloos verward En onze geestelijke zekerheid ligt in puin Het is een somber beeld van het wereldleven Maar beseffen we niet allen de juistheid ervan We voelen ons in den mist hopeloos in den mist We kennen dat gevoel ook in eigen leven Het zou stof genoeg kunnen geven voor de sociologische studie om eens na te gaan wat de menschen in hun z g vryen tyd doen Er is een groot aantal personen die op een bepaald uur hun werk eindigen en dan huiswaarts gaan zonder zich verder om hun arbeid te bekommeren Dien vinden zy den volgenden morgen wel weer terug en de arbeid op zichzelf geeft hun in de vrjje uren geen stof tot verder werken Als de deur achter hen dichtklapt is hun gedachte er verder niet meer by Misschien is dit wei met het grootste gedeelte der menschen het gevtl en tot op zekere hoogte zijn ze benijdenswaardig omdat het zijn schaduwzyde heeft altyd met zijn arbeid bezig te zyn hetzij daadwerkelyk hetzy in gedachten Wat doen dan al die menschen in hun vrijen tijdï Er wordt veel uitgegaan aan muziek zijn tienduizenden verslaafd aan de bioscoop honderdduizenden Er zyn ook nog menschen die wel eens naar vergaderingen trekken al wordt dit min of meer een uitzondering Er wordt tegenwoordig veel kaart gespeeld De nieuwste mode is het bridge een tamelijk onbenullig vermaak waarmede duizenden den tyd doodslaan Er wordt hoog opgegeven van de geestscherpende werking van dit soort spel maar als dat waar was moest je in den Haag tusschen louter scherpe geestm wandelent maar dat ii er nog verre van Met dat al zyn de zeven avonden in de week de 3ö5 in het jaar nog niet gevuld om van de vrije Zaterdagmiddagen en Zondagen niet te gewagen = Habt u = PERSONEEL noodig Zoekt U PLAATSING Plaats dan Zaterdag Uw AANVRAGE in de Men zit ook nog wel eens thuis zonder deze kaarlmanialtken zonder muziek of bioscoop Dan wordt er gelezen o ja veel gelezen Als het ook waar was dat van lezen zoo n beschaving uitging moest de wereld al zeer beschaafd zyn Het laat nog iets te wenachen over leder leest ze dani miiniüiomitllriiilt il Inzending tot Zatardag morgan O uur aan hat Buraau == MARKT 31 In den regel probeert men het nuttige en het aangename te diene i Ook hiervan moet men niet te veel verwachten Wat erg aangenaam Is is in den regel niet byster nuttig wat nuttig is is voor weinigen in den regel zóó aangenaam dat zij er hun vrijen tyd mee vullen JAN VANDRüLAND MARKT 2 QOUDA Wasbeits Stopwas Men kan postzegels verzamelen Een heel braaf werk een schuldeloos vermaak dat kinderen zoet houdt men kan huisvlijt beoefenen en zyn familie en kennissen in min uf meer onbruikbare bullen zetten Kadiomaniak zyn is wat uit den tyd Iedereen heeft zyn toestel en Iwt genot van draaien Deze Goumnt komt in vele duizenden gezinnen Grootste oplage hie r ter sted e etujd gewonnen luebben maar het geluk diende me want op den boek van de straat paaeeerde me een rijwielagent die me kende en die me de situatie terstond begrijpend direct zijn fiets gaf Nu kon ik de vervolging met meeir succes voortzettejiu vooral omdat de auto in h t drukke verkeer niet overmatig hard reed Ik heb tuflfichen twee haakjes do fiets later in de steek gelaten in het geruste besef dat wn polltiefieU wel op zijn pootjes tereciit komt en dat is ook gebeurd want een aurveiUeerende agent ii ett zioh er later uwer ontfermd Maar om weer op mijn verhaal terug Ie komen De auto reed naar de Alsersttasse en etapti voor het huis waar u woont dokter Toen begreep ik paa dat u het waa waar ze 700 lang op gewacht had Zij wilde er zeker van zijn dat ze u niet thuis trof en ik vermoedde dat het doel van haar bezoek wae uw moeder onder pen of ander Vüorwendsel over nummer 61 uit te vragen ferwijl de vrouw bij uw moeder was requireerde ik ook e i taxi gaf den chauffeur nauwkeurige instructies en wachtte aan den overkant e n eind voorbij uw huis Het duurde niet lang ot de bochel verseheeTi weer en stapte in liaar auto Nu begon een wilde klopjacht Mijn wagen bleef dicht achter de hare tot we in de Wollzeile kwamen Hier tapte de vrouw uit betaalde en richtte haar schreden naar de passage waar door men np het Ptiephonsplein komt Ik natuurliik achter haar aan want ik wilde haar verblijfplaats uitvinden vóór ik haar inrekende Zij liep recht op de Stephanakerk af ging naar de rechterzijbeuk en zette zioh waat de bochel eigenlijk op wachtte Twee uur ging er voorbij tet wel op de brutaliteit van die vrouw terwijl haar signalement overal is verspreid en men in alle hoeken en gaten naar haar zoekt wa ze het om twee volle uren bedaard in een auto Vlak bij liet gevangenis oöpitaai te zitten wachten al staat het hoepitaal dan ook in een stille straat en aUt en vertrouwend op een kleine gedaan tevier wissel mg Het moet een duivelin zijni bromde de ooinmiBsaris Maar zegt u er dan bij vulde HeUrioh aan dat er dingen van buitengewoon veel belang voor haar of voor personen die haarna etaan in het appl moeten zijn dat zezoo iets waagt Dan ging de detective verder met zijn vierhaal Omstreeks half vijf merkte ik opeens dat u Dr Brenntner den hoek omkwam en het hospitaal inging De dokter knikte Dat klopt Ik ga er anders al om vieruur naar toe maar gister was ik een halfuur later dan gewoonlijk Nauwelijks was u in de deur verdwenen of de bochel boog zioh uit het portier enriep den chauffeur Zij keek voorzichtig omzich heen maar kon mij niet aien want ikhad me bij ée eerste beweging die ze maakteheelemaal in de portiek teruggetrokkem Daardoor ontging me evenwel het adres dat zij den chauffeur opgaf en er bleef me nieta anders over dan toen de auto zich inbeweging zette er als epn straatjongen erachter aan te hollen Natuurlijk zou de auto al ben ik een getrainde hardlooper den wed Hen groot mensch is hij die zijn kinderhart niet verloren heeft De Misdaad bö de drie Mirteboomen Vnj bewerkt naar het Duilach 21 Nadruk verboden Het signalement dat we van de medeplichtige van nuiiinier 61 hadden klopte heelemaal niet Die daar m de auto zat waa zonder twijfel een dame Ze WM niet zigeunerachtig bruin en ze had ook niet die dikke saniengegroeide wenkbrauwen Ze speculeerde natuurlijk op flte afwijking maar ik liet me er niet door van de wijs brengen Ik wa trouwens al vM frdei tot de conclusie gekomen dat we hier waarschijnlijk niet met gewone vrouwen uit het volk te doen hadden en bovendien sprak het vanzelf dat de bochel fiaar uiterlijk trachttie te veranderen nu iiwir iitmal lnwit overal verspreid was Ik liep nog pens voorbij om haar gezicht dui lelijk te kunnen zien Ditmaal merkte ze me op en een vlammende blik uit haar donkere Wigen trot me daarop trok zij zich haasje m een hoek van den wagen terug dat haar gezicht niet zou zien Dat was onïoonichtig wn t nu wist ik dat ze wat te tflfbergen had en dat ze ongetwijfeld de 1 Mochte was Langzaam liep ik door en ver iMl mi in de diclitat bijzijnde portiek iMk me van belang vast te stellen i daar up een der banken nova naast een nog tamelijk jonge vrouw die achijnbaar niet op haar buurvrouw lette Dat zy ewenwel bij elkaar hoordeji leidde ik met zekerheid af uit het feit dat zij zonder eenige aarzeling naast die ééne vrouw waa gaan zitten hoewel de andere banken allemaal leeg waren Het was atellig een kameraad die hier op haar gewacht had Ik had mij niet vergist Na tifu poosje stonden zij allebei op en verlieten bamen de bank Ik hield mij schuil m het portaal en volgde ze toen vooriichtig Tflt op een afstand maar dan toen ik bang was dat ik ze in hiet gewoel van de Karnatrasse uit het oog zou verliezien vlak aeliti r Imar aan Daar draaide de vrouw zicli eensklaps al spiedend om Of ze bang was dat er gevaar dreigde ik weet het met Maar haar blik ontmoette de mijnen zij kromp ineen en zij verbleekte Blijkbaar herkende ze in mij den man die al bij het hospitaal in haar auto had gekeken en raadde alles Zij loopt een paar passen door blijft dan opeons itaan en roept met een gehuichelde schrik Goede hemel ze hebben mijn portemonnaie gestolen Dadelijk blijven er voorbij gangers staan Dan wijst ze op mij Die man draaide straks voortdurend om mij heen hij moet het gedaan hebben Ik word dobr twaalf handen beetgepakt er wordt om d politie geroepen ik ben eerat sprakeloos door die verduiveld liandige truc en de tegenwoordigheid van geest van die vrouw maar dan kom ik tot bezinning grijp haar met beide handen bij I den arm en roep Het ie niet w ar zij is zelf een misdadigster die door de politie geïorbt wordt Houdt haar vaat Haar de