Goudsche Courant, donderdag 11 december 1930

Urijilag 12 Ilo 17556 imbei 1930 De NV Ullli Willkll My vraagt WINKEÜUFFROUW v gg v leeftijd niet beneden 18 jaar Belcendheid met het kruideniersvak gewenscht doch niet vereischt Hoog salaris en provisie Aanmelden VRIJDAG tussc nen I 3 uur N V UnieWinkel My Hoogstraat 2 Gouda 15 H H Aannemers I maakt gebruik van de Begrootingsstaten Gedetailleerde bcrekeninistaat van onkosten voor Uwe inschrijvingen Verkrijgbaar al of ni et met losse integvellen Prijs per vel 10 cent bij 50 stuks 7 cent per vel bij 100 stuks S cent per vet Uitgave A BRINKMAN ZOON OOUDA Sanguinose Zuiver plantaardig Woi dt ilooralle gestellen verdrajfen In alle gevallen van bloedarmoede en zenuwzwakte blijltt het © en versterkingsmiddel van den eersten rang enwordt mpt vertrouwen aanbevolenals het werfczaamste middel ter beBtryding van de bloedarmoede en alhare gevolgen SANGUINOSE koBt per fl ƒ 2 de 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Tweemaal per dag een eetlepel is voldoende Verkry baar by Apothekers enDrogisten 30 VAN DAM A Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag XOSt M oog ïOOt SpUlvtrterinqittoringvn I llBdi IMjMr oaoywtrtiatai h t bMU mlddfli T Bullrlch Zout TiiU7u n LOtS 1 1 Slwliu Mhl la tUkwm nipaUn mM W por nt ii dM lülrtnto Uanitm r tk sa fruM ▼ d T ri f iwoonUKOT Openbare Tijdrede ov p d vspvolaina n Rwsland D V op VRIJDAG 2DEC indeGROOTEOFST JANSKERK ieGouda Spreker RPOf G WISSE Onderwerp Hal nadapcnd £ war ld onwradar TOiaaaB nu oal laur praoln M I I VP B 7 10 T ll ij plaal rij S T ÏSTUUI Schouwburg Bioscoop Gouda Van VRIJDAG 12 DECEMBER af De stem van het Hart een prachtig U F A kunstwerk met 110 WILLY FRITSCH en DITA PARLO DE STKM V JiN HET HART is een ontroerend drama van vurige Hongaarsche liefdeen Hartstocht l e bekooriiike DITA PARLO en de charmante WILLV PRITSCH maken deic film tot een der besie die de U F A heeft uitgebrachi Gratis Fittsenstalling Geen toegang beneden 18 jaar VRAAGT THANS AMSTEL Verkrijgbaar bij Boskoop L BINKKM Tetef 124 Oouda T POBLKNIJB Teirf 480 Waddinxvcrn A J JANMAAT BOCKBIER Wanneer U tabletten onderden naam Wvbert anders dan in onze bekende origineele blauwe doozen worden aangeboden dan is dit namaak Wybert tabletlen zijn alléén echt in de 3 boven afgebeelde hygiënisch verpakte blauwe blikken doozen met het drie ruiten merk Weiger namaak Let op het ongeschonden sluitstrookje en den naam XH è THALIA THEATER VERTOONT VAN VRIJDAG t m WOENSDAG HARRY LISOTKE IN DE DOLKOMISCHE A A FA FILM DE ZWARTE DOMINO Als 2e hoofdnummer SCHADUWEN VAN DEN NACHT Spannend detectivedrama in 7 acten met in de hoofdrollen LAWRENCE CRAY LOUISE LORRAINPOLLV MORAN en FLASH DE HOND 6ü Een programma dat U beslist moet gaan zien TOEQANO BOVEN 18 AAR VAN NELLE S PAKJES KOFFIE GOEDE EN GOEDKOOPE SOORTEN MAGNEET Ow CT8 9 HALPPONDSPAKJI FAKKEL 2B CTS P VRAAGT UWEN WINKELIER HALTPONDSPAIUI Bedenk ook eens dat niet ieder menscli zooveel muziek verdragen kan Hinder dtis uw buurman niet door de radio te laten spelen van s morgens vroeg tot s avonds laat fiOllMHEI COVRANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD Ivoor GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP LcOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT J NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHfONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUl KN enz Dit blad vers chijnt dagelijks behalve o p Zon enFeest dag en ABONNEUËNTSPRUS per kwartaal it2 per week 17 cent met Zondagiblad ner kwarUHl ƒ 2 JO per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA bij onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dagel ks geopend van 9 l uur Administratie Telef Interc ttS Keiiactie Telef 83 Postrekening 48400 ADVli UÏËNTlJjfiUJS Uit Gouda en omstreken behoorande tot den beiorgkring 1 regels ƒ 1 30 elke regel meer 0 26 Van bulten Govda en dan be rgkring 1 6 regela ƒ 1 05 elke regal meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 beslag op den pr s liefdadig da advertentiën de helft van den pr a INGëZüMDEN UËD£D££gHG£Ni 1 4 regelt ƒ 2 elke xngel meer ƒ SlSO Op de voorpagine Q hooger Gewone advertenUën en ingezonden mededeelingra bQ ooatnct tot leer geredtKterden lirgs Groote letters en randen worden berekend naar plaatarnimt Advertentitn kunnen worden ingezonden door tuMchentomit van aoUede Boeldiandelaren Advertentiebureaux en onae agenten n moeten daaga TÖór de plaataing aan bet bureau z n ingekomen teoeinde van opname renekerd ta sfln Archangel nof duizenden 11 ongaarsch krygs evangeneii ophouden die daarheen tegeni ongehuorïaamheid aun de Sovjets werden gedeporteerd en daar onder toezicht dwangTirbeid verrichten Eene weduwe in HódmezÖvasarhely wier zoon in 1915 gedurende de gevechten in de Karpathen veimist werd en die sedert dien mets meer van dezen hoorde ontving dezer dagen een brief van eer van dtens kameadeni in de gevangenschap wien het voor kort gelukt was naar huis terug te keeren In dezen brief v erd de weduwe medpge leeld dat haar zoon nog leerde c aich met andere Hongaarsche ki ygsgevangenen in Bori Hodlyevsk ophield De Bchryver noemde verder de namen vian nog twaalf andere gevangenen dl en uit Hódme öv6s4rhely die in Borisodlyevak in gevangenschap waren terwijl hij ook bevestigide dat elders nog talrijk a gevnagenen wnren M m kan zich tdtana den gi noedstoestand van dde fami fiën voorstellen wieir verwanten in dien briet met nanie werden genoemd en van die talr ke anderen vier zoon of vchtgenoot in den orlg als VEB STATEN De werklooaheidabeRtriJdhiK Hoover verontwaardigd over de vomtBt ellcti van het congres De bezorgdheid der politici over da economische depreösie lieeft plaats gemaakt voor een hevige verontwaardigiug over het telt dat bij het oongrea voorstellen ter bestrijding der werkloosheid zijn mgediend welke uitgaven tob een bedrag vao lüet mini rwijl rl ovffl swfei j iow MidinfBD k gevrfljw d De piusiuent verklaarde dat men blijkbaar de legeerilig een buiteo porigeu inanoieelen last op de schouders wil leggen Een nader Reuter telegram meldt dat presitSeni Hoover zJ h in sth rpr bewoordingen heeft uitgelaten over de buitensporig heid van hH oougree en de geldverspilling welke van de aldaar ingediende initiatiefvoorstellen het gevolg zouden zijn Hij zeide o a dat deze mRattegeleu een extralaët van 4i milliard wuden racebrengen boven de bedragen welke in de tiegiootüig zijn vastgelegd Een overschrijding van de begrooting zou tut bel aa ting verhooging moeten leiden JOEGO SLAVIë Een aantal Duitschers mishandeld Het incident wekt groote Terontwaardiging Eemge maanden geleden werd overal groote verontwaardiging gewekt door het bekend worden van de mishandeyng die de Duitsche eohryfster Isoldle Refter in JoegoShivrie nad omlergaan Dit was aaaileiding Voor do Joego Slavi jche autoriteiten om een verklaring te publiceeren wa uün voornamelijk de minister van binnen ndsche zaken toezegde misihandeling van gevan nen en van nriwd rheden V te gaa toLjïdi de c jrf van het 1 vigheid van de botsing werden eenige wagons van den sneltrein en de achterste wagon van den goerentrein zwaar beschadigd vyf passagiers werden gewond waaronder eenige levensgevaarlyk Ii n ontploffing in Tuulon Gistertai vond in een patrijjicnfabnek te Touion een tui tige ontploiliug plaats tengtnoige w v tw Ê arbeidfiterfi werden gedood en l O nieei of miiwiier ï wfiar geworui i o ontplotfin geschiedde by In probeeren vun een nieuw instrument Het nieuwe apparaat aproiig w elkaar on de twee arb Ubtera d4e aicd het dichtst bij het toestel bevmden werden 41 0 ernntig ge wond dat zij k jrten tyd later ai n de volgen ovei leden Hnt hufteiyk van deu f i aa vnn Pat ys Volgens de BrusneU Soir zal h t huwelijk van prmsea Is Sel a van Orleans Braganza en den Graal vyn Parys ta i aiermj m Itaiie woi d n ingezegend Nieuwe foiten tegen Duitschland Sensationeele ünthulJinger In de Paryoi he editie van de Anierikaansche Ciuca fo Tribune een o iid niet wars van sensatie coet ftaar V D meldt ee i medow erkjtev Aïine Somers House ypzienbarende med deelingen over de versterkingen die up hel oogeitblik in lielgjë worden aangelegd m verbaffid met een mogel ke ii meuvt en oorlog met Duitsohland Er wordt tkèWK mt wiifiU y i U to W i n i f L V tf f hT i g Aken en de orjgevdng er van te beschieten Het blad l evht verder mededeel ingen wiitreait andere versterkingen t in België worden of zouden worden aangeleigd De forten van Antwerpen zouden worden heiibouwdi en ook Luik Dendermonde Namen en Diinant towlen forten krygen die mot succes de mooeniste artiUerij en ook het 42 cm geschut van de Skodafabrieken zouden kunnen weerstaan Zelfs zou d Generale Staf versterking van Cent ovcwegen D te formidabele niuren van ijzer en beton souden door België vorden aojigelegd in de Oostelyke lielft van België de lyn Iuik Antwerpen on üls derde de lyT Dendermond Namen Aan de Frai M he grens zou geen enkci fort worden gebouwd HONGARIJE In Russinche krijgsgevangenschap Een van de grootste schandalen i zeker wel d t nog s leods zoovele jsren na den oorbog HiHigJitn in Rusland worden gevangen gehouden Vrijwel iedere maand kan men iezen van etn diea armen wien het na het lyden van de onfceschrijiliikste ontberingen gelukt den langen wejï naar huis be vi ndein Volgen een soldaat die dezer dage na vyftienjariKa gevangenschap terugkeerde zouden zich in die buurt van de golf van Daarby aetoi jrdL de c tf van het legerbastuur bondsraad Mingefi dat de regeering den plicht had ae verdqUginij des lands te verzekeren daar de invltjed van Zwitserland op de handhaving an 4 n weretdtvrede gering is De voornuiti 3t2 waaiêorg voor de v éiligheid ligt in h H leger ékt uitiluiteftid voor de verdèdigmir be temd is t voor niemanU ten oorlogsgevaar betekent l e wereldoorlog heeft Zwitforland gëeeid op zijn hoedete zyn Miinger wee tr ter slotte op dat by een eft ntueelen oorlog de o log oere nden zouden kunnen tracnien Zwitserland tot oorloigstooneel te maken s l et zou hebben ontwapend De nationale Kaad he ft tie legerSegrooting 1931 afjiehandeld met mbegiip van credieten voor aanschaffing van oorlogsmateriaal ten bedrage van 91 miliioen francs FRANKRIJK Voormalig Duitsth lazaret ontdekt onder een meiajespcatuionaat Herinneringen aan dén wereldoorlog Onder een meisjes penaionaat te Fouquièreft les Lans heeft men ongeveer S Meter diepte een volkom hygiënisch ingericht voormalig Duitach lazaret ontdekt van welks bestaan men tot nbg toe niets afwist De school die in den loop der jaren te klein was geworden was in df afgeloopen weken vergroot geworden door het by bouwen van een étage Spoedig verÉoonden zich scheuren In de muren zoo ia 4e aiPX ijigjBP zakt waren Bij het onderzoek naar de fundamenten werd het lazaret ontdekt dat verdeeld was in een aantal groote zalen Met het oog op gevaar voor instorting moest het schoolgebouw onmiddellijk ontruimd worden Een ontdekking die eveneens herinneiingen aan den wereldoorlog wakker roept werd gedaan bij een bouwwerk te Neuf Chapelle waar de lijken van zes Duitsche soldaten wetden gevonden Men kan hen echter niet identificeeren aangezien hun identiteitsplaatjes niet meer tianwezig waren Het stoffelijk overschot der Duitsche soldaten is overgedragen aan de militaire autoriteiten die zorg zullen dragen dat de lijken worden bijgezet op een Duitsclï aoldatenkerkhof Spoorwegongeval bü Rouaan In den afgeloopen nacht heeft een botsing plaats gehad op het station van Cherqueux in de nabijheid van Rouaan Ken goederentrein die op het station móést wachten was niet ver genoeg onder de kap gereden 200dat de achteiJ i wiag Jn nog ov r den wis ei op t hoofdspo u w blyven staan De sneltrein Parys Diepe die eenige minuten latef op het hoofdspoor voorbijkwara liep met volle vaart op den achtersten wagen van den goederentrein Tengevolge van de he Dé Kabinetscrisis in Franlirijli Senator KeHjffg aan het woord De actie tegen de Remarque film Een opvoering yoOr autoriteiten l e lii ii teruggenomen ter Severing de hoofdcommissaris van popitie Grzesinski enz De film teruggenomen By het begin van de beeprek i gen in de keuringscomnutsie deelde dj vertegenwoordiger van de Univerpaifilvigesellschaft imxl ï dat zyn maattsc appij de Uf marquefilm dadelyk ongeacht de beslissing van de keuni gscommis sie tt t igneemt De hotkeurinS Nog wordi gtmeld dat ie deskundige van het ryksweermanistorie httoogde dat de Locamogeost zich op gebieu van dte film nog niot heef kunnen doen gelden We waar zijn de openlijke beleedigingen in films in de laatate jai en verdwenen maar in plaats daarvan ziJTi thans andore films gckomcffi waarin de Duitscher wordt gesmaad en Ijelachelijk wordt voorgesteld De tegenwoordige anul uitsche films i ijn ïïoo g J raffineerd gemaakt dIat zij ten erkate moeten worden veroordeeld By de film lm Wcdteai nohis Neues kont dit in de eerste plaaits in het technische dfeel tot uiting Zoo heciw dé sotdaait Kntzynski een beslist misiladigersgeiaat Alu drager var dia traditie van het oude leger verzet ich het rijksweermnisterie tegen vertooning van deze fUm De vertéger woorddger van htt rijksdept van binnenl iUiten wees er op dat Je film een illustratie U van de Duitiche nederlaag en op r Duitschen toeschouwer een pyn Senator Stofitf oiKt gouveiircur Keneraal van Algiers uan wien na de mislukte po giinigen van E enalor Laval opdracht was verleend een n ioiiw kabinet rfamen te stellen is hierin nitt geslaagd Over de voornemens van üteegr er iuiddle dat hy IjehaJve zyn paity de sociaa republikeinen ue iinks radica tn de Imka republikeinen en eJts de fiiolie Maginot m zyn kabinet ï oiu willen oj remeii Het schijtnt echter uat Steeg zjjn pogingen niet tot ie Ïractie Mardn wiide uiUiteidlen Hderin was een nioeilijikheid want nog eenige dag n geleden heeft Reynaud evenals bepaalde zijner rractiecotlega s fractie Magï not verkaai J dlu zy slechts oen coalitie ouden steunen waalin ook de fractieMa ginot verteK iiwoordiffd ia Ue vraag was nu of IteynauU iian deze opvatting zal vasthoudten Betweerd werd diat Steeg teneincte de moeilykheden te vermüdten wcik door het buitensluiten van de groep MarLn zouden ontstaan oen gematigd politicus dewr party in zyn kabinet zou willen upnemen Briand zou aaiji Steeg zün medewerking hf bben toegfz gd alles wat de tweediraeiht nOg kan verscherpen acherwego moet blijven De rijksiminÉjter van binnerl zaken bo antwoordde ndcr deze omstandigheden de vraag of d vortoonfng van ie film de open bare orde m yevaar brengt beieiïtigend Na een bentadalagdng van een half uur verklaarde de BUITENLANDSCH NIEUWS ZWITSERLAND De legerbegrooting Ken crediet van 91 miPlioen franco aangenomen In den natlonalen Raad kwam het gisteren by dte behanidf ing dier legerbegrooting tot i levendi t di cuspie over militair politieke iwvesties De vroegere Amerikaansche staatssecre tJiris Kelloga hield giatermidriag te Oslo n red waarin hy verklaarde dat de wedstryd op het grilled van de bewapening een der grofftate bedreigingen van den wereldvrede il Z i zijn tlp staibeo moreel vpmlü Jit hun tn het verdriti van Versailles neergeiegae verklarLngan mot betrekking t t de ontwapennng na te komen Men is zeer zeker algefiieen toleurg Hteld over de rf su taten der voorbereidend oivtwapeiungsconferentie doch niBn moet bedenken dat het hier uitsliiitend voorbereidende beraadaiagingrjn gold Verder verklaarde Kellogg dat er voor 1936 ongetwijfeld een nieuwe vlootcoitferentiie zal wo den gehouden waarop naav hij geloofd u donker was een oude vrouw die er uitzag als een zigeunerin by juffrouw Markbreiter aan de deur gezien en die had een bochel Ze had hem nog al leelijk aangezien toen ze voorbij kwam want hij stond hier juist bij liet hek en iiij waa zóó bang geworden dat hij dadebjk wegliep En waar ze gebleven is weten jullie zeker niet F Neen Maar juffrouw Markbreiter zal haar wel dadelijk van de deur gestuurd hebben als ze tliuis was Ja ja En hebhen jullie later nog watvan die vrouw gezien Ne n Mijn broertje kwam het vertellen en toen zijn we aainen hier naar toe g gaan om ee ns te kyken Maar we hebben haarnergens meer gezien Helfrich knikte De bewijzen voojr de juistheid van i ijn vermoeden vermeerderden zich Nu moest hij op zijn hoede zijn en op rijn poet blijven Toen de sclfem ering inviel gingen de jonaens naar huis en kort daar p begaf ook Helfrich zich al zingend in de richting van het dorp Juffrouw Markbreiter stond bij de deur en keek hem met een zuoiit van verlichting na Zij kon niet reoht wijs worden uit dien man en juist daarom moest ze niet van hem hebben Wat wilde hij eigenlijk bij haarr En waarom was hij hier den heelen middag blijven lanterfanten Ik moet er naar toe mompelde ze daarop bij zichzelf en zij haastte zich om haar werk zoo gauw mogelijk af te krijgen Zi had er eeen vermoeden van dat de afgewezen tuimnansjongen op hetzelfde oogenblik alweer lang een omweg naar haar van Saluga en den linkermuur an den tuin van Berger welice op den weg aun den voorkant van de villa s uitkwam juffrouw Markbi iter waa hem al een eind voor Tliane sloeg ze links den hoek om en moest zich nu aan den voorkant van het huis bevinden Deatraatweg daar lag geheel verlaten en wlechts vaag door een lantaarn verlicht Toen hl op zijn beurt ook den hoek omkwam zag MeUrich de vrouw juist door de deur van de villa verdwijnen Een man met wil haar een gladgeschoren gezidit en een i f rbifdwaardig voorkomen liet haar in zonder twijfel de portier Daniel Knobloch HOOFDSTUK XXIIl Wat moe it hïj nu doen Wat kon hij doen vrocK Helfrich ziclj af Hij was overtuigd dat binnen de murMi van de villa Baluga op dat oogenblik een geheime samenkomut plaatu had dflt een of meet pW ionen die in de duistere zaak betrokkrai waren hoogstwnarschijniijk ook de l ochel daar aanweziir waren Maar hoe kon hy dat bewij7en En toc i hij moest zekerheid hebben Zoekend aleed zijn blik lanas de muren Alte ven ters waren donker Alleen in de portierswonmg was licht Waren ze daar Waatfichijnlijk Die eerbiedwaardig uitzien de man was stellig in het cotpplot anders zou hij juffrouw Markbreiter niet zoo zonder aarzelen hebben binnengelaten op dat uur De vrouw wae van haar 6tuk gebracht Laat me met rust stiet ze angstig uit PJi maak dat je weg komt Ik heb nieij and noodig en daarmee uit Ze ging haar huisje binnen waaryan ze haastig de deur had opengedaan en wierp die nog altijd brommend achter zich dudit Met een tevreden lachje ging Helfnch weer de straat op Een enkel woordje had hem gezegd dat hij op het juiste spoor was Zoo dacht hij tenminste Nu vroeg de jongen met wien hijdaarstraks liad geeprokeii nieuwsgierig Benje aangenomen Neon jongen Maar dat hindert niet We zullen wel ergens anders onder dak komen De jongtti zag geen reden om nog langer met denvreemden zwerver te praten Hij groette dus vlug eo liep weg Maar toen hij een paar passen gedaan had riep de stem van den vreemdeling hem terug Hoor eena jongen ik zou je nog éénding willen vragen Woont hier in de buurt iifet ergens een kleine zwarte vrouw met een bochel Met een bocheP Ja de barones heeft Neen ik bedoel die niet Anders ken Jk er geen Denk eens na Ze moet hier in de buurt wonen IJl heb e n boodschap voor haar Hoé heet ze Ja als ik dat wiatf Ik ben dien blikskatereche naam heelemaal vergeten De jongen dacht een oogenblik na Neen zei hij Mideis woont Tiier niemand die er zoo uitriet Maar mijn broertje hneft een paar dagen geleden toen h Echie humor komt zoowel uit het hart als uit het hoofd voort FEUILLETON De Misdaad bü de drie Mirteboomen Vrij bewerkt naar het Duitech 26 Nadruk verboden Zij keek den jongeman die haar om werk vroeg aldoor wantrouwend aan en wees hem toen koud en ongeduldig af Ze was een alIcenataande vrouw die geeo ureemde menachen in huis nam ze had trouwens geen hulp noodig De groente was binnen en er was al wppr nieuw gezaaid Voor het beetje dat er in den winter te doeo was was ze zplf nt link genoeg Alle bidden en emeeken was vergeefsch Juffrouw Markbreiter kefrde den tuinderakneciit den rug toe en ging den tuin in Toen Helfrichhaar volEfn wilde om een laatste poging te wagen keerde de oude Vrouw zich plotseling om Wi ktek hem met fonkelende oogen a i r i i zij dreigend de witte wenkbrauwen fronste Zul je me nu eindelijk met rust iatenzei ze in blijkbare opwinding Waaromwil je je met geweld hier hndringen Wehebben geen spionnen noodig 1 We wel dacht Helfrich en verwonderd zei hij tot de oude vrouw die verwhrikt opgehouden was Geen spionnen juffrouw Mftrkbreit rF Waarom denkt u dat men bij u spionneersö wüf iomein terugkwim behendig over het hekaan den wegkant klom en nu in een hoek van de tuiu achter een hoop dorre blud renen nkruid verscholen a terwijl hij geen lilik vtui de voordeur afbad Stiller en stiller werd het m de omgeving Aciiter in den tuin bij de muur hoorderiien zachtjes het geruisch van het smallehiekje en m de vefte sloeg een klok negenuur Daar gïng in het huisje van d weduwe ijjx i us het licht uit en dadelijk daarop Wfrd de voordeur zachtjes geopend Jnfi frouw Markbreiter kwam naar buiten een mandje aan den prm en een lantaarn in de liand want de aVond was donker en er hing een ÜchU nevel Helfrich 7ai vanuit zijn schuilp aRt3 hoe zi zich naar Iftiks wendde waar zich opzij van de broeikas het kleine po rtje li =vond Gfruwcdloos stond hl op fl w p naar het hek klom er overliwn en snelde voorzicjiti om den hoek van den tuin naA de wel waarop hef poortjii uitkwam Toen hij daar aankwam 3eed de vrouw juist hef poortje achter zich dicht Dan wendde hij zich naar recht stak hier do uitgedroogde bedding van het beekje over 111 kwam zoo hij den muur van den tuin van Baluga waar zij een eind verder langj ging Wordt vervolgd Helfrich had dezen muur overdag gezien en er geen deur in ontdekt Voorzichtig volgda hij de oude vrouw en zag haar plotselinR achter een struik die zich ver over het water heen boog verdwijnen Het volgende oogenblik voelde hij tot zjjn verbazing dat achter die struik een nauwe doorgang was tuMchen de rectitezijrannr van den tuin