Goudsche Courant, zaterdag 13 december 1930

GEDURENDE DE MAAND 1930 VIJF PLEINES DIERENPLAATJES VOOR ÉÉN DUIFMERK Een blijvend feestgeschenk Is een Pleines Album Carl Hagenbeck s Dierenvangst Met de Ufa In de wildernis Gratis op 75 geldige Duifmerken of tegen inzending van f 1 50 Dit album vullen met Pleines Dierenplaatjes gaat te spoediger nu U gedurende de maand December deze plaatjes zoowel op Duifmerken kunt bekomen als bij nieuwen aankoop van DUIF ZEEPPOEDER EN ZEEP Een volle tribune Opgepropt stonden de toehoorders Maan dagavond op de publieke tribune m de Raadzaal een nieuwe steunregeling voor de werkloozen werd verwacht de beslissing over een nieuw sportveld voor Olympia kwam aan de orde en de Rioleeringsquaestie van de Korte Akkeren trok in het by zonder de aandacht De verhoogde steunregeling De verhoogde steunregeling is er gekomen De byzonderheden daarvan zyn in het verslag vermeld geen der leden van den Raad heeft zich tegen de aanneming van het voorstel verzet al zyn er bezwaren daartegen te berde gebracht Algemeen werd in den Raad gevoeld dat byzondere omstandigheden ala tl s byzondere maat regelen vereischen Niemand van welke po htieke groep ook denkt er aan om hen die door omstandigheden onafhankelyk van hun wil geen arbeid kunnen vinden hoe gaarne ZIJ die ook zouden willen axmvaarden aan hun lot over te laten en aan armoede piijs te geifen Maar en hieromtrent loopen de mespingen wel mteen de steun aan hen moet worden beperkt tot het noodzakelyke omdat de gelden welke daarvoor moeten dienen moeten worden opgebracht door de belaatingbetalera waaronder er ook talloos velen zyn die zuchten onder de aanslagen die de fiscus hen reeds heeft opgelegd Er 18 diKjr den heer Zanen opgemerkt dat het met juist is een loonbedrag van ƒ 20 aan te nemen als norm om daarop de uit keenngsbedragen te baaeeren daar de arbeiders een hooger loon verdienen Wet houder Koemans heeft dit bestreden Dit meemngsverschil zou het best kunnen wor den opgelost door overlegging van de vol gens de nieuwe regeling uit te keeren steunbedragen Bovendien en dat ig een nog grooter bezwaar waarop terecht de heeren Zanen en Kamphuizen heb ben gewezen dat het opvoeren van de steun uitkeering tot een niveau dat slechts een germg verschil uitmaakt met het volle loon voor meerderen een aanleiding IS om sich met byzonder druk te ma ken om te trachten weer werkr te vinden Het bevorderen van hpt contingent beroeps wtiEkiooxAiii IS uie 4 n oze Vit de medgdeelingen van weüiouder Koemans is gebleken dat diegenen die daartoe behooren èn dat moet maar een kleine groep zyn hier met de kans krygen 85 o van hat normale loon bmnen te halerif wnl de ge troffen regeling zulks belet Dafflis maar goed ook want deze bijzonder gumtige be paling behoort ook alleen ten goear te ko men aan 3 Ie cnsis werkloozen die het wer kelyk van iwode hebben en tot het momenll waarop dea menschen weer arbeid hebbeil gevondei rbeid het is ook door deh heer Pr pfen door den heer Zanen opge merkt is voor die werkloozen van veel grooter waarde dan steunuitkeenng en daarom is dan ook aangedrongen te trach ten deze lieden te plaatsen aan werk dat do6r Ryk en Provincie en de gemeente moet worden verricht Met vuur gespeeld Er woei by deze zakelyke besprekmg van dit ernstige onderwerp even een politiek stormpje Dat kwam door het adres van dé afd Gouda van de Revolutionnaire Vakbeweging Het was te Verwachten dat men van sociaal democratische zyde dat adres niet zonder meer zou laten pasaeeren Zoo n revolutionnair bnesje kan allicht aangroeien tot een sterke windvlaag die het roode schip in de vaart zou kunnen hinderen Dies klonk een lied van minne En ook van jalouzy Dat d Dpstandigen verkondde Werkloozenzorg W y W y Dat bracht de poppen aan t dansen Want de heer Middelweerd zei heel droog precies het tegendeel gij soci s krygt in dit adres der revolutionnaire broederen precies je trekken thuis En de oolyke heer K mp huizen bracht onder gelach het denkbeeld naar voren zoo n revolutionnair van hier met een enkele reis let wel een enkele reis naar Rusland te zenden op kosten der gemeente om de proef eens op de som te nemen of de heilstaat daar hem raeer aantrekt dan de toestand hier Misschien zou hy dan wel op zyn knieën willen komen tenigkraipen Aldus zyn onderstelling Dat werd den wethouder Van Staal toch te machtag Hy voorzitter der S D A P afdeehng kon dit niet op zich laten zitten en het daverde dan ook door de zaal dat de werkloozen alleen aan de S D A P 1 den G B B de meuwe en betere steunregeling dankenl Dat zonder uitzondering alle leden van den Raad tof die nieuwe Bteunrefeeling hebben medegewerkt dat schoot den S D A P voorman op dat mo ment vitn heilig yuur met te binnen Wethouder Koemans bracht daarom den opge wonden wethouder even i herinnering hoe i door zjn ophitsend de heer Verkerk zei het sterker opruiend geschryf m het Goudsch Volksblad de geesten had opgeroepen hen had opgejaagd de vuisten te ballen en h wierp dezen agitator voor GEMEENTE SPAARBANK en STORTINGSOtENST Oouwa a Piaal all k Olpovarkaap VeNig Gemakkelijk Voordeelig open 9V2 3 Zaterdag ook6V 7 KOMT U OOK EEN REKENINO OPENEN ilGGEN ER FAMILIELEDEN ÖF KENNISSEN VAN U IN HET ZIEKENHUIS Wellicht dat dit het geval is Oij zult dan wel van de noodzakelijkheid doordrongen zijn om maal regelen te nemen tegen kosten van ziekenhimverpleging Het is daarom beter contribuant Ie zijn N V EERSTE NEDERLANDSCHC MAATSCHAPPIJ VOOR ZIEKENHUIS VERPLEOINQ TURFMARKT 120 OOUDA dan in moeilijkheden tg komen I Vraagt citculaire I 100000 VERZEKERDEN GOEDKOOPSTE ADRES yooR WERKMANSKLEEDING BERTELS 15 ZEUQESTR 44 ONDERZOEKT E Dl NOEN ONDERZOEKTVOORALBIJDENAAN rwi M fhfhmyW rrkl vrachtwagen de technische üN mWrl CeN details terdege Neemt geen wagen met ver r H onderde constructies I H H HV H motor dient volgens moderne principes L Br orpenttzijnenmoetvaneeneconomisch type zi n zooals dezuinige vier cyhntler Fordmotot met zijn aluminium zuigers onfeilbaar smeersysteem en buitengewoon hoog rende a ment Dcachterbrbgmoet van het type zi n waarbi het op de achteras drukkende gedeelte van het gewicht van wagen en last me door de draaiende assen die de wielen aandruven dijch door de ashuizen wordt gedragen Bi de Ford wagens wordt deze druk opgenomen door rollagers van groot formaat op de ashuis einden Voor een vaüte Iiggmg op den weg moet to ongivcnd g wuh zoo gering niogel k zi n Door de transversale voorveer en de cantilever achtervecren alsmede door de toepassuig van electnsch lasschen is het 6ngeveerde gewichi bi de Ford rucks tot een minimum beperkt niettegenstaande de buitengewone sterkte van het onderstel Dit zijn slechts enkele der allerbelang rijkste punten Na critisch en nauw keurig onderzoek zult gi overtuigd r zijn dat de Ford truck veel meerwaard IS dan hij kost i Laat U omtrent deze punten voorlichten bezoekt dcii naastbijzijnden Ford Dealer Fordsorv LINCOLN Ü iJlEDbRLANDSCHE FORD AUTOMr w iaM BIEL FASRIEK ROTTEPDAM Official Ford Dealer J L HULLEMAN KLEIWEG 20 GOUDA Uwe Brandstoffen bij JAC MUL BRANDSTOFFENHANDEL SP00RSTRAAT3I TEL 555 möetTTvèrhüizën VRAAGT U DAN NU EERST ONZE PRIJZEN Door aanschaffing van een der grootste en modernste tapisières zijn we in staat U goedkooper dan wie ook te verhuizen L N POLDERVAART Tnrftnarktl Te tef 344 Gouda bo Ooudschf Frü thaiidëi npma Wad a i a LANOI TIENOEWEo 7 TELEF 313 hecft tn Toorrtfttf TOJUTEN lEÜW bLAtrWE DRUIVEN NIEUWE VjPGEN VRUCHTEN IN BLIK VRUCHTEN IN GLAS STUDENTENHAVER BUSGROr NTEN merk Sleiil l DIVERSE SOORTEN NOTEN tafelperen I L tapelatpelen Sinaasappelen citroenen doosjes tunisdadbls BANANEN Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabridt is de Ageht P ROND Pz GOUDA I l Koopt bij onze Adverteerders Duifmerken ranco te verzenden als bnel met vermelding yoor plaatjes ol voor album u onderstaand adres rÖr KON ZEEPFABRIEKEN DE DUIF AFD ALBUt S DEN DOLDER 3 6 lo RKNTE van fa a tol dag Maison van Si ll Uittenbogaard Gedempte Slaak 87 nabij Oostplein Schiedamscheweg 83 Rotterdam GOEDKOOPSTE ADRES voor OAMESHOEDEN bok voor oudere dames BLOEMEN VEEREN en LINTEnorme sorteerine KINDERHOEDENLaat Uw pude hoed vervormen vanaff 1 75 U knjgt hel nieuwste modelweer terug Blijvende Haargolving DAMES Laat nu Uw haar behandelen door he nieuwe ideale toes el WELLA blijven Het adres voor SLAGERSJA6SEN n KOKSBUIZEN is De Kleine Winst Korte Tiendeweg 22 GOUDA de haargolf legen zeer verlaagden prijs M J DE JONG Dameskapper L Groenendaal 110 brf Gouwe VDleaDiseer lDricbliog DE IllH Zi Steeds voorradig alle maten prima gebruikte Aulobandan 2eWeenastraat 17 Tel 43929 R dam PRIMA HOUTSKOOL per H L f 2 40 ook pej KG COKES thans 8 rct p H L Franco huis SRAFZERKEN ORAFKRUIZEII Beleefd Aanbevelead Pa al M V Buuran SteanhouimIJ vyvtrstrMt 12 aoudt SehoorstBtnmantaU Oinimintan BRANDSTOFFENHANDEL A D DE JONG Een Kaas Een Gulden RAAM 228 TELEF 615 GOUDA volvet votr Kaashandei TEEKENS Qouda OoMwa BS Verf Lak KOOPT DONDERDAC UW Xoekjes en Banket OP DE MARKT ITittluitend T n KjKÖPPER s Banketbakkerij Specialileu in df fijnere baoketeoorteo Sundplaeti BIJ HET STADHUIS NEEMT PROEF MET MIJN Speculaas en Letterbankst LAGE PRIJS EN PRIMA KWALITEIT VerF Lokken Gl3S Kwa ten Fa P l REVETS Zo Oosthaven 65 Gouda Beter verzorgd Schilderwerk Onze Olansverfliookverkrggbaar in omliggende dorpen 31 RADIO H Brouwer de Koning Spieringatraat 153 Gouda ƒ 2 p r week GEHEKL COMPLEET GEPLAATST ƒ 125 BAPPEL Snoygtraat 69 GOUDA Ona brood werd bekroond Ainkem 1923 Boieb 1924 R dam 192 Doidreckt en Utrecht 1927 GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 13 DEC 1930 TWEEDE BLAD Losse bladen uit hti Dagboek vaè een Gouwtnaar $ is sanc met groter Vrouden Dte werelt al staet mi aen Aen fiaer wit te mi ttouden Si en mach mi niet ontgaen T IS ewich ja met vresen Si maect mi a so cranc Ie soud so wet ghenesen Waer ewtch met so lane iOHANNtS BRUQMAN i 400 1473 Zondag 7 Deeember Na een wandeling aoor de nieuwe wi ken van de Korte Akkeren gebruikten Van Mandere en ik te mijnen tmue een geurige tas koffie en deaen ons tegoed aan een stukje boterletter Wy keuvelden wat naar aanleiding van de namen der straten die wy op de bordjes hadden gelezen Ik vind die namen Vondel P C Hooften Bilderdykstraat Da Losta en tonstantyn HuygenskaSe bijttfniier leerzaam betoogae ik de jeugd groeit als het ware in de scnaduw aez groote mannen opt Ook twyfel ik er n et i lan of een bewoner van de Heinter of Toliensstraat etc gaat er trotsch op de levensloop van zyn dichter te kennen zyn poëtische geschriften te lezen en als dit zoo te pas komt een zyner verzen te kunnen dedameeren loo denk je dat onderbrak Van Mandere my dat een willekeurige juffrouw uit de Tollensstraitt je precies weet te vertellen wie nu wel de letterkundige IS geweest naar wien haar straat is genoemd iJc moet zeggen nogal naief I Trouwens ik vind dat heelemaal niet erg en het is my een volkomen raadsel hoe men maar in het wilde weg namen van menschen als Helmers 7 otlem en hoe al die onbelangrijke lieden overigens mogen heeten geeft aan onze Ooadsche straten Dat men Vondel Hooft de werkelijk grooten op deze wyze wil eeren seitl maar waar blyven dan Revius en feremias de Decker om slechts eenige dezer zeventiendeeeuwers te noemen Dat men namen van mannen als toorn hert en Hieronymus van Alphen oudstadgenooten wil popalariseeren ik heb er vrede mee maar waarom fohannes Brugman dan vergeten lijn welsprekendheid IS ten huidige dage nog in den volksmond spreekwoordelijk zyn verzen zijn van een buitengewone innigheid Ik vind het zoo beschamend dat geen steen en geen straat getn pleta en geen plantsoen herinnert aan zyn naam hy die vijftig jaren van zyn leven het Volk leerde op landwegen en marktplaatsen l Wie zyn toch die menschen die onze straatnamen bedenken Ik zou die lieden wel eens willen vragen wie is die mijnheer Vossiiis Is dat Oheraert Vosslus de hooggeleerde vriend van Vondel maar die was toch geen letterkundige in den engeren zin des woords Of misschien fan Vos de glazenwasscher maar deze bloeddorstige man hoort zeker met thuis in het gezelschap van Willem Bilderdykl Ook IS het my opgevallen dat auteurs die na 1850 geboren zyn heelemaal geen kans maken Herman Gorter is toch dood en Ary Prin i ook Het verwondert mij dat niemand dacht aan Ouido Qezelle zyn verzen zyn nogal in de mode tegenwoordig bij d L burgerklassen f Enfin het s daar in de korte Aickeren zoo n Babylonische spraakverwarring dat wy er maar Lever over moesten zwijgen En dnt hebbtn Carel van Mandere en ik dan ook maar gedaan en ik geloof dat Aligonda mijn huishoudster er bl de mee was den Toorzaenl Uit de discussKB is wel gebleken Mevr Riesz en ook de heeren Middel weerd en Maaskant hebben hun meemng daarover ook doen hooren dat feitel niemand in den Raad ovt r dezen gang van zaken tevradetn a Echtei er is aan t gefval mets te veran deren de zekeriietd moest bestian dat het Ziekenhms den winter met kon ingaan zonder een goed werkende centrale verwarmmg diit 18 nu gebeurd en de gemeente moet via het Ziekenhuas de redbenmg nu betdlenl Gemecntel kc dwangpolltiek Al aemge malezt is in den Raad een voorstel behandeld van een onwilligen hirarder ao aen gemeentewoomg die zyn verschuldi ie huur met wilde betalen op grond van zyn meemng dat hy nuet het ge4bFderde bedrag aohuldtug zou zyn en op wien de gemeente nu dwang uitoe ent door onthou ding van gas en stroom al is deze man sindsdien in een andere woning getrokken die met aan de gemeente toebehoort B en W gevoelden er memandal voor al werd een vorig maal daarvoor een stem gehoord oro weder tot stroom en gasleverujg over te gaan De Raad heeft nu besloten het advies fan B en W te volgen liet fis begrypel ylk dat de genit cnte tracht een onvnlligen betader to betahttg te brengen Daartoe heeft zy het rerh en tegenover de geme isdhap ook den p wht Ech ter de wyze waarop dit geschiedt kan toch tot heel merkwaardige co isequenties leide Er is een vordenng voor womnfj uur waar van de juistheid van het bedrag door den huurdei wordt betwist Afges heiden van de vraag of de juiathead van het bedrag is uitgemaakt blyft dex vraag open of de ge meente nu wel doet iemand wegens huurschuld die het Womnghedryf aangaat ook zelfs wanneer die in gebreke is gebleven te voldoen hetgeen h juist acht te beletten van de Lichtbedrijven stroom en gas te be trekken Wy begrypen dat deze laatste be dryven bekend met de hangende quaestie er mets voor gevoelen dezen man crediet te geven Dat zou in het particuliere bedryfs leven ook niet feachiedeA Maar wy stellen ans toch wel voor dbt in het pariicuiliere bedryfslev n in zulk een geval wel een meuwe levermg door vooruitbetaltnif jou plaats hebben Waar het hier betreft een levenDg door een manopolflstiscih bedryf als de LjIUi abneken klemt bet te meer dat een levermg op zoodanigen voet rou kunnen plaats hubben De vorderui if quaeftie moet dan daam ia t worden uitgemaakt zooals dat te doen gebrui kelyk is Mevr van Dantzig heeft een vong maal gewezen op de inogelijkh d dat de betrokkene m quaestie medische hulp noo dig kan hebben en opname wordt vereischt in het ZiekenhniB Moet dan de gemeente ook Hbooneert II thans Zi die zich thans voor minstens drie maanden op de GOUDSCHE COURANT abonneeren oatvanten de tot en met 31 Uaoember a s verschijnende nummer OltATI consequent haar standpunt handhaven 7 Het geval van thans kan v h ook op andere wyze demonstreeren i en ingezetene kan met een of anderen tak van dienst van de Gemeente een geschil hebben dat met vlot tot oplosssng komt mogen oan de andere Gemeentedienat n ais Lichtfahneken Rei niglng en welke andere ook dan den betrok kene totaal negeeren m opdracht van het OemeeintdaestuuT Uet lykt ons tocii een PiositK die xéei houdfbaar ha De noWenng m de Korte Akkeren a de sdHideverKMdmgsTTKag De vraag of de Gemeente a nsprakelyik ia om aan bewoners m de Korte AJüceren wier perceelen naar zy nieonen sohade hebben geleden door de noleermg aldaar vergoeding uit te keeren is in de jong ste raadszitüng onder de oogen gespen Zoodis nten wiepet staan B en W op het standpunt gebaseerd op het onderzoek van den Ingenieur van Gemeentewerken dat van schadevergoeding geen sprake tan z w i met aanvaanl wordt dat de verzakkingen zyn oorzaak vinden in de rioleenng In een uttivx eiag betoog heeft de heer Van Vliet öla woordvoerder der soc dera fractie in deffie ai zyn meemng doen kenncoi dat de Gemeente wel degelyk ujisprakel jk is daar zyns msiens vaststaat dat de n rieering de oorxaalk der veroorzaakte s haden is De argumenten daarvoor door hem aangevoerd 7yn alle te In de volgende zitting die op 22 Dec a s zal plaats hebben zal de heer Zanen zyn meemng over deze aangelegenheid doen kennen Dat deze atrooken zal met hetgeen de heer Van Vliet heeft aangevoerd mee nen w gegeven de afwijzende bewegingen van den heer Zanen tydens het betoog te mogen betwyfelen Intuaachen de beschouwing van den heer Zanen dient te worden afgewacht Wy komen dan nader op deze noleenngs aangelegenheid terug Uit den Goudschen Raad Verhoogde steunregeling Een nieuw sportveld voor Olympia Een centrale verwarming van f 30 000 voor het Ziekenhuis Gemeentelijke dwangpolltiek en de consequenties daarvan De rioleeringsquaestie in de Korte Akkeren Wie zal de schade betaten de voeten dat hy thans het recht mist zich tegenover die lieden te plaatsen nu zy aich in een adres tot den Raad hebben gewend Het 18 het gewone verschynsel van het spe len met vuur dat zich hier heeft gedemun streerd Het gevaar daarvan moet met wor den onderschat Een nieuw sportveld voor Olympia De Qomoente en de Waterleiding M Weer drie maanden verstreken zonder oplossing Het gaat do Gemeente geld kosten Olympia krygt een nieuw sportterrein vaif de gemeente dwz deze Goudsche club krygt het tegen een huurprys van ƒ i300 per jaar een bedrag dat in den Raad een topprys is genoemd Nu deze club haar terrein aan den Graaf Flonsweg moet missen daar een deel daarvan aan het Ryk is verkocht voor de stichting van een nieu we Nyverheidsachool moest ze noodwendig naar een ander omzien en waar de gemeente was voorgegaan met de stichtmg van een groot sportveld voor andere clubs lag het voor de hand dat de gemeente ook voor deze club m de behoefte aan een goed sportveld zou voorzien De door de gemeente aangeboden plaats werd door den heer Zanen maar half gunstig geacht maar zyn bezwaren tegen het aangegeven terrein konden m den IJaad met meer het gewenschte gevolg hebben nu de wethouder van Openbare Werken om deze zaak zeer spoedig af te doen ze met aan het oordeel van de Commissie van byatand voor Gemeentewerken had onderworpen Het is wel opmerkel k dat over belangryke aangelegenheden het oordeel der Commissie van bijstand niet wordt gevraagd Met de Commissie van bystand voor de Financien kwam dat ook al enkele malen voor Er zyn natuurlyk alt jd gewichtige redenen te vinden om belang ri ke voorsbeilen als de hier bedoelde direct in den Raad te brengen Maar de heer 7k nen heeft wethouder Van Staal nadrukkelyk verklaard dat hy voor ditmaal al leen met een haast motief genoegen zal nemen maar daarvan in t vervolg niet ge diend is Dat is ook juist Dat standpunt strookt ook volkomen met dat hetwelk door Mr de Witt WJjnen en den heer Verkerk een ander maal ten opzichte van finan aeele voorstellen die met in de Commissie voor de Financiën zyn geweest is ingenomen De Conmussies van byatand zyn toth ook Triet in het leven geroepen ohn al lepi over kleinigheden te beraadslagen Pnncipieele en financieele bezwaren I der a j fractie boekjaar afgesloteju Re t ligt oor de hund dte houuïng vai B en W llatöii geen andere mogeiykheid over dut dcza Maatschappy bot veriiterkiing barer kaspusitie ook over ldi30 tot denzelfden maatregel zal moeten overgaan zoiodat ook over flat boekjaar dan geen uitkeermg va het diMiend xal kunnen geacduedeo Het wordt weJ een fraaie p0i itie Wanneer men an aanmevktuig neemt dat m 1930 de periode aanvangt waarin de uitkomsten van bet bedryf ti de fmancieele positu daarvan gaan tneetelleti by de beoordt tling vian de waarde der onderneimuig v or en eventueele overn une dw r de Gameente bij het beëindigen der concessievoorwaarden m 1946 dan is het onbegrypelyk dat B en W dez poauitie laten voortttevUian We hebben er al een cf rder op gewezen dat wanneer gedurende jan n achtereen een dividend van 13 loosAs de laatste jaren werd vaatgeateki wordt gereserveerd dit na verloop van d i tyd is aangegroeid tot n bedrag an ƒ 199jOt9 by n rentestand van 3 van ƒ 206 KW bi een rentestand van 4 9o en van ƒ 211189 by een rentestand van 6 en dat wanneer diat bedrag ails etra dSvidend over 10 volgende jdren zal worden ui ge erd dit moet voeren tot extra dwidleadoii van 82 bij een rentestand van 3 van 8 b j een rentestand van 4 en vaii 9i btj een rentestand van 5 Worden deze extja dividenden njet uitge keerd nuiar het bedrag iaarvan gebruikt tot afk samg van de obtigatieachuld daiL kan men gemakkelyk berekenen tot weik efSn koerswaarde de aandeelen wx rden opgf voerd Wy vescigen hierop nog afixh de aanlac t omdat een dergelyike wyze van doen wanneer een paiticuhere nu atachaypy ftls tit Waterleiding My is eogener bewegmgi In de pnsotie waajm zy tegeao ei de Gemepte staat daartoe besktot terecht lOü kannen worden beatempeld als e onareuM daad een daad die den toets ecoer geiechtvaa digda crïtjek aÜMimnst sou kun en do i aUéi die men met behoo t4i zou knnnea noemeih otrdat zy it haar g V gen aan dn Gemeente groote finBiicieelü nade len zou verooraakao Tot dSe d nd tfi woidfe de Waterleidhig My door dé Gemeente gedwongen Kr staat haar geen anderen weg opeiL Volhardt de Gemeente by haar mgenmnen staitdpimt dan zal zy xioblaAeT met kunnen beklagen wunoMr z J de sehnde daarvan sal ondervinden Het mwdeod T n 1 Wr 1 3 voöT het bezit van 44 aandeelen van de GoDamtCt dat op de genteeatebegrooti g 19S0 Is ge Een maand terug 16 Nov j 1 hebben wy er op gewezen dat het reeds twee maanden geleden was dat m den Raad door de heeren Muylwyk Kamphuizen en Mr de Witt Wynen toen aan de orde was gesteld het afwyzend praeadvies van éÊÊ W op het verzoek der Goudsche Waterleiding Maatschappy om goedkeurmg ingevolge art 17 der concessie voorwaarden op haar besluit tot het aangaan van een obligatie leening groot ƒ 150 000 met klem is aan gedrongen op overlegging yan de rapporten van het onderzoek dat is ingesteld door den controleur der Gemeente fmancien en door den technischen adviseur der gemeente Dr Ir M F de Bruyne die zich daarby heeft doen bystaan door den directeur der Rot terdamsche Waterleiding Ir F F M Wirtz benevens v het antwoord der Goudsche Waterleiding My daarop Drie maanden zyn nu sinds die raads zitting van 16 Sept j l verloopen en nog IS de Raad even wys als toen De Water leidmg affaire schynt wel een buitengewoon moeilyk oplosbaar vraagstuk te zyn dat hat zoo lang blyft hangen voordat een defimtieve beslissing wordt genomen Wy hebben in onze publicatie van 16 November j 1 gewezen op de merkwaardige tegenstrydigheid in het standpunt van den wethouder Van Staal tevens gemeentelyk gecommitteerde by de Waterleiding My dat deze wel zyn sanctie zou willen geven aan het verschaffen van aandeelen door de Gemeente tot den koers vui 100 terwyl hy zich absoluut afkeeng betoo9 t om goedkeurmg te hechtem aan een besluit tot het machtigen tot het aangaan eener oblagabeleenmg waariay de gemeente iet verplicht IS eetu bedrag daarvan ta nemen Het onthouden van die macl iging wordt geba seerd op ée financieele pjcitie dier maat schappij die zoo herhaald malm door den wieithoudergeconumtteerde aU ongunstig is gequaUficeerd terwyl dte argumuitatie blykiiaar totaal met bestaat wanneer de GeraeenAe het benoodtgde bp lrag m aandeelen tot pan 4oerB founeert en dus fi nancieel nsico daarby op zich neemt Het UI wel heel msit dat d c tegenstrydighead met tot den m iwudergecomimt teerde is doorjiedrongen terv yl het eve onbegrypeiyk is dat het college van B n W sindsdien nog het stilzwygen heeft be waard althans aan den R ad geen Biede delingen heeft gedaan of de gevraagde rapporten heeft overgelegd Moet deze zaak dan haogende b 1 y v e n Zooala bekend heeft de Waterleiding M o er 1929 haar dividei d met uitg eerd maar geieeerveerd Het jaar 111S0 nadert bet ednd on per 31 Dee wordt wederovn era Ga Ka Slroopwafelsn 10 D Fllnst 4 net per Nieuwe Markt 25 Tel 865 ƒ De a r leden van den Raad hebben zich I zooals te verwachten was m pnncipe tegen dit voorstel verklaard Sportbeoefemng op Zondag strydt met hun opvatting dat de Zondag moet worden geheiligd Maar buiten dit pnncipieele bezwaar heeft de heer Ver kerk ook financieele bezwaren geopperd In den opzet zyner berekening van de kosten van het terrein bgt zeker een grond van waarheid Dat terrein is een duur terrein geworden en in feite kost het meer dan de f 24 000 welke B en W thans voor dit sportterrein als de kosten aangeven Maar het gaat toch ook weer niet op om de totaal kosten vanaf den aankoop te gaan becyfe ren om dan met den samengestelden mte rest daarop te komen tot een pryg van een ton Het terrein blyft het terrein en eigen dom van de gemeente zoodat de hurende sportclub geen huurprijs kan worden here kend naar den aldus becyferden totaalprys Dat zou een onmogelykheid zyn Een andere oplossing om Olympia aan een goed sport veld te helpen door de gemeente heeft de heer Verkerk ook niet aan de hand gedafci Daarover ware anders te spreken geweest Nu deze met is aangegeven is het zeker niet juist geweest van den hee Verkerk op de rk leden van den Raad het odium te leggen dat zy door hun stem te geven aan de bezuinigingsmotie de Witt Wynen daarmede alleen een politiek gebaar hebben gemaakt om den hun thans met welgeval ligen wethouder Van Staal een trap te ge ven De samenkoppeling dezer beide zaken had zeker achterwege moeten blijven om dat tusschen deze beide geen verband be staat bracht ho w by de behowkling der begnwtang m dem Baad nog de vraag is gedaan of B en W wel de i serhead badden dat op een urtkeermg vaa divMtend tot dat bedrag kon worden gerekend heeft de Gemeente niet onrtvangwi zoodat de sliatpost der begitrating dat is het totaal belastingbedrag daarmede moet worden verhoogd De Gemeentebegrootm f voor 1931 is nog m de maak doch sal zelwr met lang meer op ach laten waöhtf n Ook daarop zal dat oïïtvang i edrag indien een wywghig m de veriiouAngen komt nifit kunnen verschynw Gaat dat zoo uorU dan ia de geme nte dwt gelid kwyt en ga t zii m 1946 tot de overname der Waterleiding My over dan komt wel het allerdwaaste geval tet z de haar thans toekantende maar met uitg er dividendan krachtena de geldende bepalingen zal hebben over te nemen Dat IS toch gaeo toestand dic mocht In nen bestaan Moet dèt a gebeuren 7 ƒ 13000 f 13000 h ƒ 4000 voor de Centrale verwarming van het Ziekn uis De vermeuwu van de Centrale verwarming vBti het Van Iterson Ziekenhina blylrt een duur saaik te wezen Eerst is er ƒ 13000 voor uit trokken met de wetenschap dat men met dat bedrag met af was ïfaar n i g l iken dat er nog net zooveel en dan later nog een iiedrag i oo fig w eer dae centrale verwarming weer geheel ïn orde zal zyn In totaal zal dat een ƒ 30 000 kofiten waarvan cfe Raad nu alva it de tweede ƒ 13000 heeft toegestaan Het doet heel vreemd aan uit dén matid van den Voorzittear te hooren dat de verbetenjiig van deae sistallatie ia geschied na advies van een specialist op het gebied van de verwarmmg techi k dat daarvoor in to taal ƒ 30jOOO noodag m terwyi door een techmsch man als de heer Zanen m den ïtaad wonit veridaard dat voor ƒ 26 000 wei een heel dorp en een heel meww groot ziekenhuw van c ïtrale