Goudsche Courant, dinsdag 23 december 1930

110 17665 6 30 E erBnitoourBua 7 00 Spi beilTt 8 0 Frieech uurtje 9 00 11 00 K R O irk et 11 00 12 00 Italiaansche kf4 el Daventry 4 30 B B C dansorkoBt 5 0 Orgelconcert 6 30 UederoiTecital 7 06 Eng sonates voor piano en viool 7 5o Concert 9 55 B C C orkeat 10 65 12 20 Dansmuziek KAADSELS VOOR DE JEUGdT OplouingHi van de RaadaeU van vorige week 1 Daniel 2 Ohn Iep Den Beuk Eik 3 Water ijs 4 ËUap stip stop Markelo meik kerk kalk lam Ventilator De prijs viel bij loting ten deelaauJeannt Gravesteijn Gouwe 42 Nieuwe raadsels 1 Ik ben een klein vruchtje Heel sappig en rond Ik smaak overheerli k Ea ben heel gezond Verander mijn hoofdje En k word een gedioht Wie dit oiet kan raden Is werkelijk geen licht 2 Mijn eerste is een voertuig mijn tireede grasland en geheel een ander voon voor werk 3 Maak eens dieren van melk a e stoel gruis V Tom ram 4 Ladderraadsel lo bovenste sport een rooft werp om uit te drinkeo 2o sjïort iet wat in geen naaidoos ontbreken mag 3o overblijfselen van een kasteel toren of oui gebouw 4o een ander woord voor twist 5o een stad in Noordbrabant 60 iets dat door om bewoond wbrdt De woorden bestaan alle uH 5 letten en de middelste letters vormen van boven naar beneden gelezen eeo vorat lijk persoon 5 Geef een viervoetig dier een and i staart en je krijgt een kleur Verborgen voorwerpen die je in elk huil vinden kunt 6 Jenny stel je toch niet aan ala eea malle pel de amandelen lievttf not mij 2 De tuinman Iweft ook asters bij ons In den tuin itfeptant We stonden bij het loket elkaar te vi dringen Heeft Tocab Eduard niet gewaanschuwd Oplossingen inzenden aan de redactie van de Goudsche Courant Markt 31 Gouda lang malden dat het gerommel zwaarder wordt doch dat de a chregen he dennuddag om drie uur is opgehouden Later werd gemeld Üe uitbarsting van den Merapi biedt een schrikwekkend schouwspel De vulkaan is bedekt met een enorme zwarte wolk terwijl nu en dan lichtstralen de donkerte nog meer accentueeren Het schijnt dat de lavastroom welke een lengte heeft vaji zes Kilometer een breedte van 200 M en een hoogte van 25 M bestaande uit millloenen tons gldfeiend heet zand dat er uitziet als ee n grijs poeder en vloeibaai is als water de bevolking zoo plotöeluig verrastte dat van hen die in de nabijheid van een klein dorp aan den arbeid waren vijftien niet in ataat walen te vluchten door den lavastroom verrast weiden eJi daarin door verbranding den dood vonden De waariiemuigsposi van den Vulc iolo ischen DienRt m ontruimd Een zeer uitgestrekte eens vruchtbare streek is volkoitten veranderd in een doire woestenij Gisteravond ia het hevig gerommel van den vulkaan weer begonnen De bevolking werd ijewaarscrmwd Gebleken is dat een reusachtige lavamassa ter dikte van tien k dertig meter het geheeie dal en ravijn van de Kali Blonkkeng vulde Voorloopig ia bekend dat vijftien personen onder lava zijn bedolven terwijl vijfhonderd bouw sawah werd bedolven en verschroeid De jongste berichten uit Kali Oerang melden dat h t gerommel steeds zwaarder wordt doöh dat de aschregen hedenmicbdag om drie uur ia opgehouden Een nieuwe uitbarsting van den vulkaan Merapi veroorzaakte opnieuw een groote verwoesting Gevreesd wordt dat het aantal dooden gestegen is tot 90 Nader uieldt men ons In een zijravijn werd een inlandsch meisje van 14 jaar bedolven en niet teruggevonden terwijl bij het geliucht Senen 14 volwaasenen den do Kl jonden De zandiahat kwam zoo plotseling de berg af itrooiiien onder luid geroffel dat de waarnemer van het getsniogratisch station te Maron half geklecnl moeat vluchten in verband met de gewe idige hitt Men schat het aantal dooden reeds op 90 Omtrent tie nüinp weike Midden Javi hüeit gctroiJeii door de uitbarstinf van tie inerapi kan nog het volgende vl rdün geiiieid Zat rdaginiada om dne uuj waren e Tempel hoftUerden vluchtflmgeii ffenniveerd in verband waarmede de asüjsten rt sident van Lognem zichi derwaarts begaf ten einde üe regeting der zaden persoyiuyK jn nanden tfc nemen Ue bevüiKing van Djokjakarta is voi tomen rustig iioewel uiteraard ifJcrecn ücn welbewust is van het dreigende gevaar Vaat staat dat de tlessa s Ivlaron Hoküh en tegalrendoe geheel ziin lagbrand De bevoiking welke zich kon rediien js naar benwdon gevluent tot vouroij het onderdistrict Hroemboeng zoodat behalve de hooger gelegen dedsa a ook Sroenihoeng vrowel ontruimd is De residant verzoch om militaii e hulp Onder de gewonden bevindt iich uok een Ëuropeesche opzichter van den Vulvanologigchen DiensL Deze was vergezeld dcoi twee mantris en een assistent wedana toen Jwt aroapjczich ploteeling dbor deir lahsr stroom omringd zag Aangezien er geün andere kans op redding overbleef besloot t troepje te trachten zich door den glo ieu dpn lahar heen te worstelen hetgeen ten slotte gelukte zoodat het zich in veuigheid kon brengen Allen hadden echter ernstige brandwonden opgeloopen Een der grootste problemen wordt jrevormd door de vraag hoe de dulaenöcn vluchtelingen onder te brengen Overal waar maar vluchtheuvels zichtbaar ziJn ziot men zielige groepjes samenhokken Deze slachtoffers verkeeren in een vveinig benydenswaardige positie aangezien sy vrywel niet te bereiken zjjni zoodat zy practiach verstoken zyn van alle leeftocht Onder de bevolking neerscht een geweldige paniekstemming De bevolkirtg hoewel uiterst zenuwachtig gedraagt zich echter uiterst gedwee en volgt alle instructies op ook wanneer het onmogelyk is om allen van levensmiddelen te voorzien De droevigste en taithoerendste mcidanteJi vonden ploate zoo o a in een üiein huisje np d helling van den Merapi waar n oude rnan samenwoonde met vijf zoons Toen de lahiirstroom dit liuiHJe naderde gat de vader Kijn zoons den raad te vluchten en hem a iiIsr te laten a angezien hij daarvoor reeds te oud was De zoons vluchtten daarop terwijl de oude man in het huisje achterbleef D © laharstroom pasöeeide echter het huisje waaruit latei de oude man door de hulp verleuiende inilitaJien kon worden gered De I xij a iKs zijn echter het elachtoffer gewor iea v n den BUITENLANDSCH NIEUWS Scbommaak te Moikou Het wegwerken van Bykoff T m8ki ea andere rechtsche leidere Rykolf de afgezette voorzitter van den Raad van VolkaconuuiaBarissjn a by besluit van het centrual uitvoerend conuté te Moekou thans ook uit het J olitbureau gezet evenab uit de centrale oomniusie van de party Tot zijn opvolger in net Politbureau is Orschonikldse gekozen Er is nog niet üesloteu wat er met Rykoff zal gesclueden Med edeeld wordt dat er vooriocqpig BOgniet aan te denken isy dat hij een functie inde sovjetregeering of in het binnenland zat krijgen daar zijn aanwezigjieid te Moekoutitalin minder aangenaam is Het is zeermoeilijk Rykoff een gezakiitenpost in liet bultenlaml toe Ie wijzen De eenige vacature welke daarvoor in aanmerking zou kunnenkomen is Ankara Turkije aangezien de gezant aldaar Buntz ree s eenigen tijd gdlede i 2j n fiuictie ter beschikking moest stellen Men acht liet echter buitengeeloteo datRykoff gezant zal worden De centrale uitvoerende comoMSi zal dm 27n dezer yi ei n plenaire zitting bijeenkoiiben waarin de aangelegenheid Rykoff in behandeling zal komen In ieder geval wordt er op gerekend dat Rykoff zal worden voorgesteld voorloopig Moskou te verlaten en zich naar het Zuiden te begeven Rykoff LB opgevolgd door Molotoff die Zatr idug zyn functie aanvaardde Voorts zijn drie plaatsvervangende vowKitter van den oppersten economi chen Raad Toinski Oemeki en Dogadoff van hun posten ontheven Zy behooren alle drie tot de kringen die Rykoff het meest na staan Door diens val 18 hun positie Hihoudbaar geworden Worottjilorf in een nieuwe functla Naar uit Moskou wordt gemeld ia devtJkecoinmissaris van ofirlog en voorzitter van den oppersten oorlogs en revolutieraad Worosjiloff tevens tot plaatsvervangend voorzitter van den Raad van volkfloommissariseen benoemd KVGEI ANn John W H T DougEaa waarselitinlijk verdrimken De bladen melden dnt overste Jqhn Douglas de beste allround amateur cricketer en lange jaren aanvoerder van Essex zoo goed Wat haar zijsprong vrouw Anna voorgoedfi heeft gebracht is onbekend maar in alk geval ineft hij haar een boete van tien shillingen gebracht RADIONIEUWS Programma voor heden HilXrerHum 4 15 Cursus Dultsch 5 00 Radio Volksuniversiteit 5 30 Mandoline ensemble 6 00 Kinderuurtje de fam Mulder 7 15 Concert 7 30 Teun de Klepperman 7 45 Concert 8 00 Cabaretavond 1115 12 00 Gramofoonplaten Huizen 4 30 Italiaaneche kapel 6 00 Jbum weekoverzicht 6 30 Gramofoonplaten Vervroeiile treliliifliefl der 1 1 loterijm Vastgesteld FEBRUARI DE LOTEN ZULLEN SPOEDIG UITVERKOCHT ZIJN BENUT DUS NOG UW KANS VOOR f a ao KUNT U BEZITTEN 12 HEERENHUIZEN 12 ESSEX AUTO S een der of een der aJ2 X1000 ANDERE PRIJZEN Trekkingslijsten na di trMifcIng lom gratis verkrijgbaar Loten worden op aanvraag gaarne toegêionden Goedgek door den Min v Juit LOTEN VERKRIJGBAAR BIJ De ander h alde zijn schouders op Hoe zou het er mee staan Ze is sindavanmorgen weg en ik wacht tot ze terugkomt Maar je iiebt me een briefje ge tuurd je hebt den schuiUioeic van de bochel ont lekt en ik heb alles in de steek gelaten om aan je dringend verzoek gevolg tegeven Ik u i en boodschap geBtuurdf riepKoohverbluft Ik begrijp er niets van mijnheer Helfrich H lfrieh waa doodsbleek geworden Hij begrc p nu dat hij sehaodelijk om den tuin was geleid De t enpartij wist van zijo nafiporingen m deze aaak en had hem naar Kierling gelokt om de vrije hand te hebben in Weenen Woedend sloeg hij zicli voor het hoofd O wat een dompok Dat ik dat niet vermoed heb Het was wel eem vreeaeïijk kriebelig potloodsohrifi maar ik dacht dat je in de haast Ook Koch sloeg zich voor het hoofd Wordt vervolgd A Motendorf Krut rluii 45 S B Gompera 50 H POLAK Zwineabait Markl 25 J Broraet Isr Leeraar P Grebe Raam 25 TE BODEGRAVEN J A Jacoki Gondachew 12 TE ZWAMMERDAM K C t I Hoa s TE BOSKOOP A A Verkad BooUlr S P T d Wolf Zoidkade 134 TE WADDINGSVEEN C Hofvctea OE JOOOSCHE INVALIDE Aasterdam Poaltiro 161500 2e kluM A Haastrecht 2 Olyiopia 4 Woerdffli 2 Waddinxveen 2 Moeroapeilc 1 Boflk B a 2 3a fclaese B Dilettant Z Gouderak 2 G S V 4 LeStk€ rkerk 2 11 uur O N A 4 GrcNïneweB 1 11 uur 3e Jüasse A Moordrecht 5 Lekkerkerk 3 Nieuwerkerk 3 Bocie rraveii 3 Bosk Boye 3 WoewJeA 3 3e klaaee B Gouda 5 Olympia 5 11 uur O N A 6 Groenewefi 2 U uur WiïzigiiiK Programma Bij het oorspronkelijke programma ia nog gevoegd wti wedstrijd voor O N A tegen RUedreoht een voornaam treffeai te iïoudiL en lïOi voor G 8 V De groen witt i inoeten nojd Goal hun ernstigste concurrent moniienteel tweede klasaers te Gouda Op Zondag 2H December a s wordt alhier een wedatrijd gespeeld tilaechem twee door de Westelijke Difltnctscommissie van de T C samen te stellen elftallen vao spelers uit tweede klasje elubs INGEZONDEN Buiten verontwoordelükheid der Redactie De identiteit van het differentiale of hel differentiate van de identiteit Het klinkt voor velen miaschieo wat Kinsteiüaclitig geleerd maar stel U gerust het ia zoo erg niet Dp ideaititeit van het differentiale of hetdifferentiale van de identiteit is ilreedsvóór een eeuw door Hegel in zijn Logoeieerdoojdaclit 1 Hetgeen in Hoilandache geluiden heet da overeenkomst van het versohilleDde of het vfersdliillende van het overeenkometige Er ia due geen overeenkomstigheid ld hoeverre ook oE er ia verschil en een ♦ ersohü zoo groot of er is overeenkomflt Het is als zoodanig aleehtfi een kwestie van meer of n inder acoent Lezen we uu ui de Goudache Courant van 13 December 1930 het daarin afgedrukte Raadfiverslag en wel in het bijzonder de behandelmg der Verhoogde Steunregeling dan valt het bovenomedirevene al terstond op Kr was bÜ den Raad een adres ingekomen van d revolutionnaixe werkloozen vereenigittg R V O met de nieiedeeling van hun vetlan ïen naar verhoogmg der steun Terwijl het Goudsche Gemeente Bestuur alreeds de gedachte koesterde van steunverhooging voor werkloozen De Goudsche Raad niet revolutionnair evenmin communistisch daartegenover de R V O wel revolutionnair en hoe groot het versdiil ook er ia overeöukomst in de gedachte aan Steun verhooging Men denko aan de identiteit van het differentiale enz De behandeling der steuwerhooging liep zóó dat het adres der R V O aqhteraan kwam en werd alg overbodig beschouwd Niettemüi gaf het aan den Edeladitbare Heer Kamphuizen e h de gelegenheid zijn oolijkheid ten beste te geven door de zij het dan wel wat vreemde doch guitige gedachte uit te spreken over proefzending van een revolutionnair met een enkele reis naar Rusland enz zie Goudsche Courant Het zou ongetwijfeld nog aardiger zelfs radicaler geweest zijn als Zijn Edelachtb zich bereid verklaard had als geleidear te functionneeren van uit te zenden revolwtionnaire werkloozen naar Rusland en de Gemeenteraad hem de toea ging had gedaan van een retourbiljet voor de reis Zijn Edelachtb tevens vrijlatend het terugreisbiljet ongebruikt te latco Hij eventueele terugkeer zou den heer Kamphuizen zijn in Rusland opgedane kennis en inzichten misschien ten nutte kunnen doen zijn aan de grootmenachelijke iieidere zakelijke en vóór allee logische redeiieewngen in den Goudsdien Raad Op de lange reis zou zijn Edelachtb piachtig de vraag kunnen overwiegen of de HiHtorii che Christus volgens de Evangehen dan in West Europa in het toekomstige l anEuropa met haar onvermijdelijke revolutie en oorlogsgedachten o in de Russische Heilstaat een woon zou kunnen vinden Anderfl gezegd mogelijk zou kunnen zijn Voftr Christ Historische partijgangers beslist een vraag van beteekenis wijl zij toch den Hiflt Christus hebben te volgen Nu we er toch toe geraakt zijn zelfs ernstig Evangelische overwegingen te beaprekeii komen we er vanzelf toe te wijzeii op hel verslag van de tijdrede uitgesproken door Prof Wisse dezer dagen in de St Jan Welk verslag in dezelfde courant is afgedrukt Het laat ich hierbij opjuerken hoe men theologisch sprekend aJ maar meer Jodendom door Christendom mengt Ondanks de Bergiede die maatgevend is voor de Christenen Ondanks God zn zoon geroeix ii heeft uit Egypte uit het Jodendom om hen te verlossen van liet Jodendom Jodendom voor zich als bovenbedoeld kenmerkt zich door subjectiviteit individualisme egoïeme meer algemeen door het anorganificiie Christendom waarto men als zoodanig had te komen kenmerkt zich door objectiviteit zeifverzakking cv in hei algemeen door het organische Men lette op datgene o a wat Prof Wisse aan het Joodsche gepchritt de openbaring v n Johannes ontleent De openbaring van Joliajines geschreven pi in in het jaar 95 zondei kennie van de daarop volgende vier evangelieen is een geschrift tegen de Romeinsclie Keizerver et ring en behooit v tór de Evangelïeëo gelezen of gezien te worden Ae hierover de Wijsbegecite van den Godsdienst van I rof Bolland Ie Hoofdstak Tiijks oniversiteite bibliotheek te loeiden Het door elkaar ÜieologiBtjeron vao Jodendom en Christendom brengt hare eigene verdonkering of duifetemiB me a aoo Ibomt de gedacbte aan een di dgend wereldonweder vanzelf Het einde kan zijn de verheldering van het door Jodendom vertroebeld Christen dom hetgeen voor huidige theologische mengsei opvattïngen Mitreddereod zal zijn ziet daar bet onweder Dat men in Europa van weinig egoïsme en subjectiviteit d w z van anorganioche individualiteit tot het meer objectieve zelfverzakeode oftewel het organische heeft te komen is een vanzelfsprekende zaak Het komt aan op Redelijke Zelfher iening die zonder Bedelijkbewustzijn of Bewustzijn van het Redelijke niet plaats kan vinden Het komt dus voornamelijk aan op de rnenscti en z n inhoud aïs geaateJijk wez i eii gevolgelijk op de verhouding van inenB ii tilt menscli welke verhouding zich als maatschappelijk leven afspiegelt Het maatschappelijke leven is aJspitigeling van verhouding van mensch tot menech al speelt hierbij de wBJlekeur der n tuur een roJ niettemin blijft de mensch t ii z n inhoud hoofd factor Economisch gezien komt het om te begmiien aan op de ontwikkeling van de zelfs tot oethoofdigheid uitgroeiende mechanische teclmiek dooli die per slot van rekening in handen van menschen ia en aelfs in individueel bezit Ook hierin is de mensch hoofdfactor De Europeanen zijn individualistisch geaccentueerd en weinigen onzer zullen göame hun individualiteit en daarmee gepaard gaande vnjheid ena prijsgeven Het werklodiiheid verschflbsel is pen tee kenend en zotgwekkend versohijnsel hetgeen tevens de tegenstrijdigJieid doet zien dat er te weinig menschen zijn om de overvloedige productie te verorberen en daartegenover er te vt ej menschen zijn om naast de overweldigend mechanisch teolinisdhe macht arbeid te vinden ijl arbeid voor hun bestaansmogelijkheid noodig i q hierbij komt uit naar welke zijde de zaak zich vastn erkt Een hieraan verwant verschijnsel is de mechanische productie enz in individueel bezit zijnde dat het geld als middel in a lenga engei wordende kring om den bezitter der productie circuleert Resumeerend komt het op hetzelfde neer als boven Indien Europa eigene subjectiviteit of individualiteit niet door Redelijke ZeUherziening kan prijs geven aan het meer objectieve of organische hetgefn ook al s zelfverzakin strekking van liet Christendom is dan is de uit de aard der zaak ten slotte naar ondergang dringende macht van den bezitter der allee overweldigende productie niet teweeristaan Gouda Decemi er 1930 J VAN STRAATEN GEMENGDE BERICHTEN Van een geboorte aangifte Pieterse die zich voor Jansen uitgat Een Zuileifsche historie Als jong vrouwtje van even in de twintig had ze in de gemeente Zuilen gewoond met naar man Maar geigk tegenwoordig in zooveel echtverbindingen Helaas Had haar man het echtelyk huis verlaten om zich tydeiijk elders op te houden Gedurende de vele maanden van diens afwezigheid was het jonge vrouwtje getroost geworden door een vriend die z n intrek in de woning tiad genomen xoen werd er een zoon geboren En van die geboorte mpest aangifte g Bchieden ter gemeente secretarie van Zuilen Dat is dan ook gebeurd De jeugdige trooster belaatte zich daarmee en verscheen met de belangrigke mededeeling voor den ambtenaar der gemeente Zuilen Maar de vriend wij zullen zeggen dat hij Pieterse heet vertelde aan den ambtenaar dat hü de echtgenoot was van de gelukkige moeder w j zullen xeggen dat die echtgenoot Jansen heette en zoo geschiedde het op de secretarie van Zuilen dat iemand die Jan Frederik Pieterse heette denk er om lezer het zyn maar gelmgeerde namen zich uitgaf van Nicolaas Hermanus Jansen en om dat te kunnen volhouden ook een verkeerden geboorteplaats van zich zelf opgaf plus nog een onjuisten geboortedatum waarna Jansen die m werkelijkheid Pieterse was de aangifte der geboorte bovendien nog valschelijk onderteekende met den naam van Nicolaas Hermanus Jansen Zoo kwam er in het geboorteregister van Zuilen een valsche opgave in een geboorteacte te staan Nu staat er in artikel 327 van t Wetboek voor Strafrecht dat zulke dingen strafbaar zjjn En toen Jansen die Pieterse heette iich dit realiseerde en in z n verbeelding het CJerecntsgebouw aan de Hamburgerstraat zag opdoemen brak het klamme zweet hem uit en is ho naar de Zuilensche Gemeentesecretarie teruggehold om daar te vertellen dat h j Jansen niet was maar Pieterse Te laat De acte was al ingeschreven In het deftig officieele foliant Niets meer aan te doen Radeeren mag in een geboorteregister niet worden gedaan een tweede acte er in opnemen met de boodschap er by dat de eerste acte maar moest worden beschouwd als niemendal dat ging ook niet En ter secretarie van Zuilen waar Jansen die Pieterse heette vergeving dacht te vinden kreeg Pieterse nog een proces verbaal op den koop toe omdat hy gezegd had Jansen te zyn echtgenoot van de gelukkige moeder en met haar getrouwd Terwijl hU in waarheid Pieterse was vriend des huizes trooster in het verdriet der woning Pieterse die zich voor Jansen had uitgegeven stond dezer dagen in den latennamiddag voor de Utrechtsche Rechtbankterecht Hy bekende Had het kwaad ervan eerst De uitbarsting van den Merapi Een heete lavastroom 10 tot 30 mater dik heeft een dal geheel gevuld 90 dooden Aneta semde gisteren uit Djokjakarta Hedenmorgen om 5 uur 30 werd Djokjakarta verrast door een schitterend sdiouwspel n l een reusachtige aschwolk op den top van Ken Merapi in den vorm van een omgekeerden kegel In verband hiermede wordt vermoed dat dé werking van d i Merapi krachtiger is geworden De aschwolk verspreidde zich hedenmorgen tussohen negen en elf uur over een gioot gebied van Djokjakarta en omgeving Te Kali Oeraiig een bergoord boven Djokja was de aschreijen zoo hevig dat men geen tien meter voor zich uit kon zien Nadere bericliten uit Kali KoeniQg luiden dat de werkzaamheden voor den bouw van de Djokjasche waterleiding gestoeid zijn Het i ereoiieel verklaart dat van hedenmorgen 8 uur 30 af zwaar gerommel wordt Rolioortt dat voortdurend sterker wordt Om elf uur werd een modderstroom m Kali Koening geconstateerd Het water was evenwel koud Te Djokjakarta loopen geruohten omtrent groote sichrik onder de bevolking van het Moentilanache en de hellingen van den Merapa doch juLste berichten zijn niet te verknjgeii Hangezien de resident en de regent vaii Magelang met de lagere bestuursambtenaren derwüart op onderzoek zijp vertrokken Naar verluidt moest de waarnemingspost vivi den Vulcanologisclien Dienst nabij Marori ontruimd worden terwijl de bevolking van het gehucnt Teles is gevlucht Nader wordt omtrent de wericing van den Merapi nog gemeld Hedenmorgen om half negen verraste onder een zwaar gerommel en heete lavastroom welke het Blongkenglavijn volgde de bevolking van de onderdtótricteii Rroemboeng en Doekoen die van l et Mo ntilansohe en vftn de helling van den Merapi De resident van Magelang keer de hedenavond van zijn tournee naar de bedreigde streek terug Hierbij werd bij verger eld door den reagent den wedono en den ussis tentwedono Gebleken is dat een reusachtige lavamassa ter dikte van tien k dertig meter het géheele dni en ravijn van de Kali Blongkeng vulde Voorloopig is bekend dat vijftien personen onder de lava zijn bedolven terwijl vijfhonderd bouw eawah werd bedolven en verschroeid De jongste berichten uit Kali Oo niet zoo ingezien En toen hij berouw had gekregen en het ongedaan had willen maken was het te laat geweest En de Zuilensche ambtenaar van den Burgerlijken Stand was getuige En de jeugdige moeder was óók getuige Hoe Pifcterse zoo op het idéé was gekomen om Jansen te zjjn Van den dokter Edelachtbare zei de zéér jonge moeder De dokter had het ons aldus aangeraden t Is zooals zjj het 2egt Edelachtbare zei Pieterse de dokter gaf ons den raad het op die manier op te knappen Maar later kreeg zij er spijt van dat wy het aldus hadden gedaan en zond zij me weer naar de secretarie terug om te zeggen dat ik niet Jansen was maar Pieterse President van de Rechtbank VerklaartU dat onder eede Had de dokter U dienraad gegeven Zij Beslist Edelachtbare de dokter Op ie AMSTERDAM 19 Afd GELDERLAND President van de Rechtbank En is Uw man nu weer bij U terug Zg Ja Edelachtbare Afd Jansen is dus weer in den huize Jansen ingetrokken Pieterse is niet meer noodig Maar Pieterse hoorde ƒ 50 boete tegen zich eischen Hy kon over 14 dagen vonnis komen halen Juffrouw Anna fc zijsprong Afd ZEELAND De vruchtenhandelaarïter Anna stond wegens het veroorzaken van gevaar voor de hchaineiijke veiligheid voor den politierechter m W enen Ze liep in de Hadikgasse I prong opeens met een reuzen wong op den rijweg en een auto welke vlak achter haar kwam moe3t zóó schOp remm n dat de inzittenden als kegels door elkaar werden gegooid Rechter Wat heb ik aan de hand met je viouw Anna wilde je je oefeoen in het maken van zijsprongen en vond je daai de straat gcöchikt voor Maar mwieer de rechter wat zal een oude vrouw ala ik nog zijsprongen maken De tijd dat ik nog wal erna een zijsprongetje deed is ai lang voorbij Ik had werkelijk niet geloofd dat ik nog zooveel krocht in me had om zoo over de straat te springen Ja ja als de mensch in gevaar zit dan merkt hij pas hoeveel kracht ei in zijn wrakke lijf is In welk gevaar heb je dan verkeerd Nou ik kwam een achoonateenVeger tegen Nou em wat heeft dat met gevaar te maken Hebt u dan nooit gehoord meneer de rechter dat een schoorsteenveger ongeluk aanbrengt Dat ia wat nieuws voor me Ik heb integendeel altijd gemeend dat een schoorsteenveger een goed voorteeken was Ja als hij aan je linkerkant passeert Maar zooals het bij mij gegaan is zou hij me aan mijn rechterkant gepasseerd zijn en dat beteekent gevaar ruzie en herrie aan den anderen kant daarentegen geluk vreugde en vrede Ik zal lire toc i niet zelf een ongeluk op mijn hals halen en daaioni ben ik toen toevallig net geen andere plek vrij was op den rijweg gesprongen Zoo daar heb ik ai weer wat gtleerd Maar eigenlijk klopt het tocli niet allemaal wat je daar zegt De schoorsteenveger is je nu wel dank zij dien sprong van je gelukkig links gepasseerd maar je staat hier nu toch maar als beklaagde Ik betwijti l of je dat wel als een bijzonder geluk beschouwt Nou ja eigenlijk hebt u geUjk maar je kunt niet weten wat me nog veel erger zou zijn overkomen als hij me rechts gepasseerd waa Nu heb jij weer gelijk Zoo ziet u elk ding heeft twee zijden een goede en een Bt chie 6B Jaai ana Dfnsflag 23 Daoailbap 1830 ïum m mm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VQOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOlfbERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAP NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ent Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdag en ABONNEMENTSPRIJS per kwart Z M per ek W cent met Zondi Ua l r kwarta ƒ iM per week 22 cent overal wa r de beaorgli per looper geacMedt Kruncc per post per kwartael ƒ 8 16 met Zondigsklad ƒ 8 80 Abonnementen worden da eHjks aangenomen aan oM Borean MABKT 81 OOUDA t onze agenten en loopert den boekhandel en de peatkiintoren Onze bnreauï liin dagelüka geopend van uur Administratie Tele Intere 82 Redactie Telef 83 Postrekening 48400 ADVKBTENTIErBUS Dit Gouda en omitrekan bebeormda tot den baaorgkiiiit 1 6 legeli ƒ IJIO elke regel meer ƒ OM Van bnlten Gonda en dan beiorgkjiaf 1 6 regelj ƒ 1 66 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentlën in het Zaterdacnummer 20 büaiag op den prüa LieTdadlgheid wlTertentUn da helft nm dan prVi INGEZONDEN ICEDEDEGUN6EN 1 4 regeU ƒ UU elke lacd meer ƒ IM Op de Toorpa ne 60 hooger Gewone adTertentiin en ingaiaaden nwdedeellsgen bt contfact tot eer geradoreeMa prö8 Groote letters en randen worden berekend naar nUatanimta Advertentien kunnen worden ingezonden door toaacheiAomst Tan aoliade BoeAoande Uren AdvertentiebureAux en onze agenten en moeten daags vóór de p l a at a lng aan het Bureau zjjn mgekomen teneinde van opname versekard te aUn prop was m Augiwtua van dat jaar 30 meter hooger geworden Na een korte rustperiode vau alechta 2i jaar ving nu by den Meraj i een tijdperk 1891 1906 van voortdurende werking aan alecjita door korte tUBeolienpoozen van tilBtand onderbroken waarbij de z g pr gestadig stp en afbrokkelde da bioneaste rmgwai gedurig van vorpi veranderde on bijna doorloopend zand en ateeamtortlngen hl de omringende ravynen plaats grepen Op 30 Januari 1904 had een puinstortmg plaats welke veiwcheidenen inlandera hel leven koBlte Door de WarftklooJ nlortteu heete ascli en zaad zicii als een lawine over Uitgestrekte bouwvelden uit welke m een oogwenk gelieel verschroeiden In 1906 1908 en 1 kon herhaaldelijk verhoogde werking geconstateerd worden OÏoeiend heete steenen vaak van eeo geweldigen omvang werden daarbij uitgeworpen De uitbar itmg van 1920 was de laatste in de lange rij veel minder hevig intuaachen dan die van dit oogenblik De werkingflvcr Het erupitief karakter van leu Merapi wordt gekenmerkt door de v ijgende veisciiijnseleu In da vulkaanpijp wordt een taaie lavamaasa naar boven gartuwd waardoor het kauaul udn laiigzamei and geheel vult By verderen adiiarang uit het inwendige van den berg puilt deze l i amassa ala ii prop aan de kraiterranden In dit stadium wordt de werking gevaarl k want bij voortdurende oppersing brokkel de prop af lerwijt het ook kan gebeuren tlat door afstortingen in de raVijn de prop wolQt onder mijiid en de intusschen refxis gflltolde maar nog gloeiend heete lavainasea nhuel of gedeeltelijk naar omlaag stort Ittt einde van i on dergelijke reeks vensehijillelen is gewoonlijk een uitblazen van het kraterkanaal en de vorming van een volgeod prop Bij het omlaag torten van bet avalichaam vortiien zich lawinen van heete Javabrokken die onderweg noig meer verhr zeld worden tilt fyn iiMtiTiaa ïn bet ondertiavige geval volgt déze massa de Blonkaig glijbaan uaarlaiiga zij afdaalt naar de vlokte Voor zoover de berichten thans tuiden iieeft de stroom reeds den in 1920 opgerichten waarneiiiingppost Maron op 1000 meter hoogte liereikt en Verwoeet Deze i OBt uitgerust met seiw Ojïrafisclicpn andere uiatrumentenfc diende om de bevolking beneden tijdig te waaradiuwen wanneer gevaar dreigde D rae Invalawmen gaan meestal gepaard niet heete luchtetroomen welkf uit de matisa i opstijgen en te vergelijl n zijn met gloeiende tofwolken die een ftootere snelheid hebben dan de vaste Bubat Mitie en zich ook niet iiouden Mm de riclitftg der ravijnen Links en rechte van hot woombed ver preHen zij zich over 9e vru bare linderijen alles doodend wflt zioh m haar nabijheid bevindt Deze verschijikselen zijn ainaloi aan die van den Mt Pélé op M artinique waar bij d ï uitbarsting van 1901 meer dan 30 000 mensclien werden gedood grootendeeJs door de gloeiende tofwolken De bevolking fatali tiMh Door den vulkanolt ischen dienst is bij liertialmg erop gewezen dat de iloogstgelegen vocUiellingen van den berg geVaarhjk zyn voor bewoning maar de bevolking laat ei zicii zouder dwang met vandaan voeren L it de gegt veus van vioegere uitbarstingen 1 gebleken dat de andetroonien van deu Meiapi sleedt veel oniieil hebben gesticht Men kan dat ook afleiden uit tot feit dat geweldige beelden uit den Hindoe tijd diep onder de verweerde lavaniassa s ver van den voet bedolven worden gevonden Zeer waar scliijnlijk verlteten de Hmdoe s dit gebied 0111 deze reden daar zij zioh onmaditig voelilen om aan het telken weerkeerend gevaar paal en perk te stüLten Ook onze tijd niiist belaAS nog deze middelen De gevolgen van een Merapi eiuptie ztjn nimmer gering te ödiaten Want niet alieeu ie haar kraclit buitengewoon maar er komt nog bij dat nooit met zekerheid kan worden aangenomen welke richting de troom aal nemen Da eigenaardige structuur van het berglichaani en het beloop der ravijnen maakt het mogelijk dat dt lavastroom plotseling een andere richting neentt dan oorspronkelijk werd voorzien Het ia onmogelyk te zeggen aldua dr Kemmerüng op een desbetreffende vraag wanneer de huidige eruptie zal verminderen of eindigen De Merapi b steeds verrassend De uitbareting van 1920 m minder hevig gtiweeet dan die van nu Hoe geweldig zij Oe ramp op Midden Java Qroote angst onder de bevolking Duizenden vluchtelingen aonis kunnen zijn blijkt uit de geechiedenis i Dö a ehregems welke zoo overvloedig neer Jnan zijn meestal weggedreven iava aaoli j wolken opstijgend van de iava lawinea en duB met primair ontwijkend uit de vulkaon pijp waarop de vader dooi t en doodelijkan angst aiMJKf grepen de sarong en daarbij het kmd iri den lahar liet vallen waar de kleine eaii sniartelijken dood vond De vader werd met de tw e ai dere kinderen in veiligheid gei racht doch hij is door de vreeselijke gebeurtejiia uiterst radeloos Om eenig jdee te geven viin den enornien steun welke vereifoht woi dt kan worden medegedeeld dat ilf bftal geschat de resident vaiiv Magelang belast is met de zorg voor circa 11 000 vluchtulineen namelijk te Magelang 2 O0O te Sawangan 6 000 te Do koen 2 000 en te Moentilan en te Halani circu 700 jier plaate Een specJaal daaitiH door het Beatuur aangewezen ariibttaiaai zoigt voor de registratie van de vluditelingen terwyl de intendance onder leiding van kapitein Bajena de voeding voor de vlucliteliiigen verstrekt MinimatU berekend heeft ieder vluchteling pei dag zeker een liaJf Kilogram njst noodig hetgeen een totiuil geeft va n 6000 K G rijst per dag In üogenschouw moet hierbij nog worden genomen dat het titsi bekend is hoe lang deze menigte nog moet worden ondergebracht en gevoed De wederopbouw van de getroftA streek indien dit altliane mogelijk tó zal tonnen gouds kasten Voorts inoeten barakken worden opgericht Dat liet doodental zoo annzienlijk is gestegen vindt vi rklaring in het teat dat in den nacht van Vrijdag op aterdag de Igjiar j 7ich plotseling een weg baande in de riich tmg van volkomen veiüg gewaande etreken waal de ontruiming langzamer geschiedde ien waar de bevolking dan ook volkomen door den laharstroom verrast werd Dat de om1 vang van de ramp zooveel grotfter blijkt e 1 zijn dan aanvankelijk vermoed werd is eeii I gevolg van de terreinagesteldheid De Me1 api heeft p zijn westelijke helling vele dwarsravijneri waarvan vele thans met lahar zijn gevuld De meest onbetrouwbare vulkaan var geheel tndië Üe toenemende omvang vun de gevolgen der Merapimtbarsting velke het karakter vui een ramp gaan aannemui is voor de Ilaugsche Crt aanleiding gewtejjt tot een onderhoud niet di G J J Keinmerimg ingenieui luj het Mijnwezen in Indie die als tijdelijk vulcanoloog een diepgaande studie van de vulkanen op Java maakte en inzonderheid zyn werkzaamheid ntihtte op de observatie van den Goenoang Mernpi sinds de uitbarsting in 1920 De eruptie van tiuuie aldus dr Kemmer ling vertoont dezeltd verschijnseleai als die van 1920 en verbreidt zien evenals toen ovor de Westhellinig door het ravijn van de Kali fiJQnkeng langs Moentilaji De M rapi gedraagt zich einds historische tijden zeer uitzonderlijk Hij ïs een immer werkende vulkaan wiens eruptief karakter blijkens de gegevens door de jaren heen ateeda tietzelfde i gebleven Zijn epitee kegeltop reikt t ot ruim 2900 nieter en aan ijn golvende voetiiellingen vindt men de beate cultuurgronden Van geheel Java De vlakten van Magelang DjoRja Lamat en Bojolawi behooreri tot de dichtst bevolkte van het eiland en elke meter grond is er productief gemaakt aan de cultures Een vulkaan zoo eigenaardig in ziju werking als da Merapi treft men m Indié allien nog maar aan op Atjeh waar de IVuet Saj eu gelukkig eunzaam gelegen zijn dreigenden kegel verheft Vroegere uitbarstingen In de jaarverslagwi van den Topografisehen dienst in Indiè komt de Merapi herhaaldelijk ter sprake fn t verslag van 190B b ij VOO I beeld treft men een omstandige studie over dezen vulkaan aan waarbij tal van iif ecldingen van de goduchten kra er doen zie n hoe sterk deze aan veranderingen onderhevig i i De laatste tientallen van jaren ht eft de top goBlarlig veranderingen ondergii an Da eerste uitbaratmgen waarvaji berichten bekend zijn geworden dagteekenen van 1064 van 19 Auguetua 167B en van 17 luli 1768 Tn 1882 had wederom een hevige uttibaratmg plaats Op den 27eh December van dat jaar In 183Ü wederom in December tnerkwaardig dat ook de huidige uitbarsting in Deceniber plaats heeft had opnieuw eMi belangrijke eruptie plaAta De aschregen was merkbaar tot op 20 K M in den onttrek Na deze eruptie kon men van Magelang uit drïe jaar lang vurige strepen langs de westelijke helluig van den erupUekegel naar beneden zien zakken die ztch e nachts als rood gloeiende massa s vertoonden doch overdag liet uiterlijk van gewone daonpwolken hadden In 1837 op lo Augustus had een minderbelangrijke eruptie plaata waardoor in deberuchte kloof Blonkeng waarvan ooknu weer sprake is over een lengte vanongeveer 3 K M een dam van zand aschen steenen van 5 M hoogte werd opgeworpen Gedurende de uitbarsting viel ömi aschregen welke Magelang pen paar uur inhet duister hulde In 1846 dea morgöis om 5 uur op An tweeden September had wederom een hevig uitbarsting plaat Iii het naohteJijk duister vertoonde de top van den berg zicJi eensklaps in laaienden vuurgloed waarbij e n ontzaglijke rookzuü loodrecht ten hemel HteFg Onder donderend geraas had deze uitbarsting plaats Zes jaar laJer in 1906 herhaalde de werking zich op precies deaelfde plaats 1 Op den 14n September 1849 gaf de Merapi nogmaals krachtige teekenen van leven Onder aanhoudend en hevig gedonder werden twi pmaal vlak achter elkaar rook Jiand asch en st ejien uitgeslingerd een aschregen die twee dagen aanhield was tot m Banjdemaa merkbaar In Magelang lag de asch 7 R 8 C M dik In 1872 63 en 64 ha n enkele kleinere eruptiee plaats In 1865 werd de beruchte blakkenkegel wederom uitgeworpen Ook in Apiil 1872 wa ei vrij hevige werking Overigens ia in de periode van 1850 tot 1880 niet veel aandaclit aan den Merapi ge sehouken totdat le beruchte uitbarsting van den Krakatau op 26 27 Augustus 1883 ook hij de omwoners van den Merapi die teen A erlioogde werking vertoonde de gemoederen in beroering bracht Sedert dftt tijdstip ia de top bijna doorloopena in geregelde obs4 rVatie gewekt In 1888 werkte de krater voortdurend de De vrucht van den arbeid is de makelijkste spijze FEUILLETON De Misdaad bij nde drie Mirteboomen Vrij bewerkt naar het üuitach 134 Nadruk verbod De boterham fluifiterde Helfnoh hem opgewonden in het oor Daar moest die 1 boodschap bij wezen I De gevangenbewaarder greep het brood Id t de gevangene hem gewill liet houden Iv arbij zij evenwel een glimlach van triomf luiet kon onderdrukken Het brood bevatte lleeti boodsdiap I Vragend keek Bemer den detective aan lotte wees zwijgend op de sporen inkt hier IV daar op de boter en zei op strengen toon tot nummer 61 Wat hebt u met de boodechap gedaan u met deze boterhai gestuurd iaf Hommer 61 icl udde verwoiKlerd het hoofd Een boodflchapp ïk heb geen boodschap gekregen Ze hebben me alleen broodgebracht tJ liegt U hebt de boodecliap in uw mond gestopt toen wij binnenkwainen De gevangene zweeg en wendde zdcli af Thane zei de gevangenbewaarder opeeais verbaafld Waar hebt u die boterham vandaan Di was toch niet bij het eten dat ik voor uklaar heb gezet Hoe kan ik dat weten Hij is er hijbinnengebracht Helfrich etond op een onmiddellijk onderzoek Het bleek dat de gevangene die ook wel als oppasser dienst deed verlof had om nu en dan zijnvrouw te ontvangen Zij waa vandaag bij hem geweesti en had hem heimelijk die boterham toegestopt dia hij uit puur medelijden aan nummer 61 zou gegeven hebben zonder er een vermoeden v n te hebben dat daar een of andere boodschap tusBchen zat De directeur van het huia van bew aring ïiet daarop de vrouw haJeo Zij ontkende beslikt dat ze iete binnen gesmokkeld had wat verboden wiu deed heel verontwaardigd toen men van een boodschapsprak en moest er tenslotte genoden mee nemen haar alle verdere bezoeken aan haar man te verbieden wat zij zonder veel teleurstelling opnam daar hij toch weldra vrij zou komen Zoo bleef het mysterie van de boodschap op de boterham vooraJanog aiot elie derd Kort daart werd aan het huis van bewann geen briefje voor Helfrich gebracht door een klaine jongen die het van een andere jongen gekregen had om te I e orgen Hel kwam uit Kierling van Koch en luidde Kom onmiddellijk hierheen schuilhoek van de bochel ontdekt Ze kan direct ge arreeteerd worden als u voortmaakt HOOFDSTUK XXX Helfrich ijraaide besluiteloos Hij had zich voorgenomen zich vandaag geen oograiblik uit de buurt van de gevangene te verwijderen Want als hij dat briefje van juffrouw Markbreiter goed had begrepen dan k u vandaag om zee uur een kraehftige poging eedaan worden dan zou hoogstwaarschijnlijk ook mogelijk zijn om haa handlangers gevangen te nemen Aan den anderen kant was Koch fi boodeohap zóó duidelijk en zóó dringend dat daar wel gevolg aan moeat worden gegeven wilde hi i en Koch miasehien niet de eejiige gelegenheid verzuimen om de bochel te pakken te krijgen Hij keek in zijn spoorboekje en zijn gezicht klaarde op Ja het kon toch nog Per anto naar het station dan was hij net op tijd yoor de eerstvolgende treio en kon nog voor zes uur weer bij het hui Van bewaring terug zijn Hij prentte Bemer nog eena de grootste waakzaamheid in en reed naar het station Kor na drieën kwam hij in Kierling aan et begaf zich rechtstreeks naar de blauwe Druif Koch was er niet Hij was dadelijk na hgt eten weggegaan Waar hij was k i men hem niet zeggen Waarschijnlijk is hij op rijn post dachtHelfrit en wacht hij me daar Hij begaf zich op weg naar de Warmoezenierstuin en vond den detective een half uur later werkelijk in zijij schuilhoek Koch keek verwonderd op toen hij Helfrich za die adt miooq opgewonden vroeg Ku hoe staat de zaak