Goudsche Courant, dinsdag 23 december 1930

waarojp hU als gecommitteerde door d Waterleiding M j is ontvangen en welke verhouding er tua rhcn dal college en hem is Mitstaan Voorts geeft de wethouder eer chronologische opsomming van de bijeenkomsten van dat college en de bfis pi ekinijen daarin gevoerd welke alle meer nalen ijn gepubliceerd om tot de conclusie te komen dat ïÖn houding ten aanzien van de eeningi en da afschrijvings politiek de juiste is Daarop ia gevolgd de brief var hit V aterleidingbestuur waarin wordt Kezegd dat het niet bereid as met B en W te vergaderen zoolang de gecommitteerde Van Stasi deel uitmaakt van het college Het Waterleidingbestuur heeft niet tIVcu tegen spr maar ook tegen het coUeifn steeds gemis aan soepelheid betracW Spr heeft altyd het gevoel gehad dat dat estuur was als een aal die door de hanaen glipt Ei is nooit iets met het Water lei dingbestuur te beginnen geweest Spr zegt dat er In de laatste vier dogsn iets moet zyn gebeurd dat wethouder Ponker zoo van standpunt is veranderd De VOORZiriER deelt mede dnc is ingekomen n motie van de heoron Witt Wynen e a welke inhoudt de benoeming thans niet aan de orde te stellen in afwacht ng van nadere nwïdedeelingen aan den Raai De heer DE WITT WIJNEN Ub ze jt dat er aan deze benoemmg blykba r meer vastzit dan aan een gewone conimis benoeming Niemand neeft thans gedacht aan een Waterleiding debat Daarom ia ht t beter dat deze benoeming nu ni t aar de orde wordt gesteld De heer MAASKANT g d be rypt nietde noodzakelijkheid van de aa hourtln r N toelichting kan de benoeming tocii wel plaats hebben Men heeft by de benoeming vin van Staal gezf d dat hy dun knuppel in het hoenderhoek moest gooicti Laa de Raad nu maar beslissen De heer ZANEN o fr meent dat de Raad v n Commissarissen van fit Watprleiding My wanneer deze beswaar heeft tegen de benoeming van dez n gec nmitteerde thans tot den Raad zyn be v arer had kuraien richten Nu dat niet is geschied acht spr geen reden aanwezig tot uitatel van die benoeming De VOORZni ER brengt de mrtiede Witt Wijnen c s in stemming De stemmen staken 10 tegen 10 zoodvit eerst in de volgende vergadering daarover kan worden beslist De benoeming kan dufthans niet plaats hebben De heer Mr DE WltT WIJNEN li vraagt waar voor de Zweminrichting r air aanleiding van de spifogeet g v dien de tyds een benoeming heeft pliiaLs gehad naar kwaliteit ook zoodanige niet polit eka benoeming een ander maal voor de Openb irr Leeszaal Spr acht t toch wel aanbevelenswaardig dat n rector van t Gymnasium i di ecteur van een H BJS i of een doctor in de let erfcn in die commisHje zitting heeft De Raad gapt thans tot de samenstelling der commissie over Na stemrainji blyken alle aftredende i te zün herkozen ooÖat geen enkele verandering is ontstaan Voorstel i z het verzoekschrift der vereeniging van huigeigenaren i v m de rioleering in de Korte Akkeren Dit voorstel beoogt afwyzend te besc iikken op het verzoek der huiseigenaren om schadevergoeding op grond van het advies van den Ingenieur van Gemeentewerken De heer ZANEN e g wijst er op dat de Korte Akkeren quaestie althans naar buiten tot een ingewikkelde zaak is gemaakt En dat is s e geenszins Ir Nugteren heeft hierover een rap iort uitgebracht Spr betreurt het dat die opdracht aan Ir Nugteren is gegeven Een specialist op grondwatergebied had hier beter op zyn plaats geweest dan was er een rapport gekomen dat onaantastbaar zou zijn Dat is nu niet het geval Nu is er gekomen een contra rapport van wethouder Van Staal Spr noemt het wel heel merkwaardig dat een lid van het college zich daartoe geroepen heeft gevoeld daar dat lid toch ook wel zal hebben medegewerkt aan de opdracht aan den ingenieur Spr begrijpt dat er opmerkingen zyn gemaakt door den heer Van Vliet Ook spr kan niet die waarde hechten aan het rapport Nugteren spr heeft dan ook een beoordeeling dezer zaak los van dat rapoprt Het rapport besprekend noemt spr het onverklaarbaar dat een verantwoordelijk ingenieur in zijn rapport zegt dat deze zaak niet volledig is bekeken Daarom acht spr het rapport onvoldoende om daarop een conclusie te bouwen Aan alle 12 bladzyden van het rapport is de ingenieur niet op de quaestie zelf ingegaan Allerlei zaken buiten de quaestie staande zijn besproken doch hadden achterwege kunnen worden gelaten Het komt er voor de gemeente alleen op aan of ei schade is en zoo ja of de gemeente daarvoor verantwoordelyk is Spr treedt in technische beschouwingen over onderdeplen van het rapport en concludeert daaruit dat het raflport voor hem waardeloos is Spr s standpunt is na eigen onderzoek dat loa van het rapport de zaak is opgeschroefd Spr heeft drie jaar geleden geschreven in de Goudsche Courant dat de Korte Akkeren quaestie is een storm in een glas water Dat is het nog Spr erkent dat er eenige schade is maar dat er enorme schade is voor een geheel stadsdeel dat wil er by spr niet in Bij 4 of 5 gebouwtjes zyn de keukens gescheurd en verzakt Dat is het gevolg van het dempen van die slooten en het ook veider wegnemen van het water Het zyn hoogstens 5 6 luttele gevallen De kosten voor al het vergaderen gemaakt zouden voldoende z n geweest om die schade te herstellen Zou er sprake zijn van een tegemoetkoming aan enkele bewoners door reparatie van enkele gebouwtjes dan zou spr daarvoor zijn Maar een commissie als men wenscht acht spr onjuist De oplossing is vrij gemakkelyk Een technische beschouwing daarover zal spr niet houden Door overleg met de Ver van Huiseigenaren acht spr een behoorlyke oplossing mogelyk Daarenboven zullen maatregelen moeten worden genomen tot verhooging van den grondwaterstand Tot op Geachte Redactie 1 Aan Uw verzoek een woord te schrijven over onzen jubileerenden collega var Gouderak T Beekenkamp voldoe ik gaarne Het moet kort zijn want binnen een uur moeten hij en ik weer in den trein zitten om tijdig in de zitting der Staten Van Zuia Holland te kunnen zyn Beekenkamp is de geïncarneerde arts Hy denkt en handelt door en door meaiach Geboren in Nieuwerkerk a d IJasel kwam hy enkele jaren later in Gouda wonen Hy i leerling en eind e xaminandus der GoudTlii Ryks Hoogere Burgerschool Werd student in de geneeskunde aan de Universiteit te loeiden Wylen de groote verloskundige Treub en de bekende chemicus RosenstMii waren zijne beroemdste hoogleeraren In 1891 slaagde hij voor z jn staatsexamen f ls aitt Te f reiburg in Baden verwierf hiJ zijn doctorsdiploma der geneeskunde aan de hoogeschool aldaar Direct vestigde hy zich te Goudei ak bleef dus in t Goudsche land Duizenden kinderen zag hy in de Krimpenerwaard geboren worden Hij jubileert nu in zyn 40ste voleindigd arbeidsjaar Hy ziet er it 200 kwiek alsof hy eigenlyk zijn ziivertm feest viert De prettigste collega dien ik ooit ontmoet heb Hij is Voorzitter dt r Goudschr afdeeling der Neder Maatschappy tot hevoidering der Geneeskunst En dan op openbaar gebiedl Hygiënist van top tot teen Zi in allerlei functies In de Staten in t Groere Kruis in schoolartsenwezeii de Prov Commissie voor de zaken van t krankzinnigenwezen overal is hy de geneeskundige Geen enkele openbaring in goedA zin van t moderne sociaalmedisch wezAis hem vreemo Hij is stuwkracht in veel AUe leden dor Staten b v van alle partyen waardeeren t n dokter ten hoogste Hy Js A van den rijheidsbond en zit ook als zoodanig m veio functies De positief chrigtolyk politieke sfeer van eenige zijner naaste verwanten is niet spoorloos aan hem voorbij gegpan Hy is voor myn gevoel misschien wel de meest sympathieke persoonlijkheid ven t liberalisme En nu gedenken wy zyn feest Maar voor alles hopen wij dat df goede God hem voor zyne voo treffelijke Echtgenoote en kinderen en voor zyne zeer vtle trouwe patiënten nog vele jaren sparen moge Ad multos annos A C A HOFFMAN Catharina Josina den Edel geh met P X Voorkamp 45 jaar 22 December Aris Harreraan Si jaar 20 December Hiliegonda Antcnia dn Goeij geh met A van Vuijren 41 jaar Agvuua 23 Dec 8 u Nieuwe Schouwburg Kees Pruis en zyn ensemble 25 Dec S uur Zaal Kunstmin Groot Kerstbal voor de leden eij hunne huisge nooten BOSKOOP A a Dinsdag komt de gemeente begroo tuig vooi dMu dieuat 1951 lu behandelmg De Commissie tot Onderzoek van de Begrooting heeft omtrent enkele posten nadere voorstellen gedaan De belangrykotc ziiii wel deze De Commissie acht de vergoeding welke het Bestuur der Chr Ned Herv Schiool voor het gebruik van verschillende lokalen der Openbare Lagere School betaalt te laag in verband waarmede zü vooratelt deze van ƒ 900 op ƒ 1100 te brengen zulks in overleg met het betrokken schoolbestuur Met litót niakeu van een plan voor de beplanting van de nieuw aan te leggen begraafplaats waarvoor een bedrag ad ƒ 1200 op de begrooting is uitgetrokken knn de Commiaade zich niet vereenigen De jaarwedden van de beide Wethouders welke tjiana vooi ieder f 660 bedragen acht zii te laag Zy njeent Ut de tijd hlj aangebroken is om deze te stellen op ƒ 7öO Verder kan de uitgetroklran post op de begrooting voor het verzorgen van de officieele raadsnotulen door de Bo koopscbe H andelsdrukkerij geen genade in da oogen der Commissie vinden Ook B en W zyn van oordeel dat ae vergoeding welke de Gwneente ontvangt an het Bestuur der Chr Ned Herv Schitol voor het gebruik van een gedeelte der Openbare Lagere School te laag i op grond waarvan ziJ zich voorabellen met het Bestuur twspre als zfl r bij de aanvaring tusschrai de beide Finetdifi echepen Zaterdag j l verdronken iH Hij was aaii booid vau de Obeyoa die m i minuten gezonken is en zijn naAiu is ni l ij de vier garodd passagiers die door de Hemguist te Kopenhagen aan wal gebracht ijn Douglas die in de houtiaak vao zijn vftder gaintwesstierd viaM bevond zich op den terugweg nat England om daar het Kerstfflest te vieréji Ook de vader ie ver dropkea r BINNENLAND Hét uverlyden 8n den heer Diekeroa Hot stoffelijk uverscbut wordt in Amerika bijgezet Naar wij vernemen zal de overhif nging van het stoflelijk overschot van wylen den heer ü J Uiekema in teven Kezant vai de VeTeanigde Wtaten in J en liaag Dinsdag Sjj met groote plechtigheid op taatakosxtm plaats vinden l e pleühtigheid zal worden ingeleid met een dienat in de iüngelsche kerk vanwaar om iwlfelf de stoet met militaire muziek zich Tiaar de Algemeene Begraafplaats za begeven waar men te ongeveer 31 uur zai aankomen Vermoedeiyk zal men langs de Amurikaansche legatie aan de Pnnce seKracht rüden het stoiielijk overschot zal slechts tijdelijk op de Algemeene Begraafplaats worden opgesteld daar reeds Lhnsdagavond te zet uur per trein de kist naar Hamburg za worden overgebracht Vanwaar htt stoffelijk overschot per boot naar New ork wordt vervoerd om in de g Joorte ato van den heer Diekema in Holland MicniÏCan in het familiegraf te worden bijgeyet Het Corr Bureau meldt dat door ele autoriteiten bezoeken van rouwbekiap zijr afgelegd by mevrouw Diekema Belser weduwe van den overleden Anierikdansch n gezant te haren huize aan den B jnoordenhoutscheweg H M de Koningin Moeder zond haar eerste hofdame K i barone ge van Ittersiim om de deelneming van H M te betuigen i e kamerheer van dienat van de Konit Kin jhr Ef K van der Wyck legde gisteren ten bezoek van rouwbeklag af bi den Airer kaanschen zaakgelastigde Voorta heeft de deken van het corpH diplomatique een bezoek van rouwbr klair afgelegd benevens vele gezanten m Den Haag woonachtig De plechtige lükdiynït die morgenochtend in de Engelsche kerl wordt gehouden kan alleen ivorden biJEcwoouJ door genoodigden Het geheelo corps diplomatique zal er by tegenwnordii zij o De gezanten en zaakgelastigden zullen n volgrijtuigen in den stoet volgen Ondel de fransen welke heden aan de villa van den ontslapen gezant wefdeii bezorgd wa en krans van H M de Koningin en van den roini ter van Buitenlandsche Zaken Jhr mr dr H A van Kamebeek minicter van Staat commissaris der Koningin m Zuid Hoiland zal wegens de te houden A ergadering der Prov Staten morgen verhmderd zijn deel te nemen aan de plechtige overbrenging van het stoffelyk overscnot van den Amerikaanschen gezant pi verband mét liet overlijden van t Amerikaanschen gezant is van de legatie aan de Princessegracht de vlag haltstol ontplooid Vf aterwegen n Plvssengcbied in Ziiid HoUaitd De Alg Vet Voor Natuurbeocherming heeft aan Ged Staten van 3uid HoUand ten adres gericht waarin ij haar iistcmtning betuigt met den inhoud van het aares van de Kon Zeil Roei en Motoraportverefriging De Kaag met betrekking tot de waterwegen en het plassengebied in ZniJHolland Joh H Been de bekende archivaris van den Briel d t overleden Hedennaclit is op lujjii l jarigen leeftijd overleden dj Iw er Joh H Been genn cnt archivaria van den Briei een bekend en geiiefd schrijvei van tal van jongensboeken De overledene ontleende de stf f van zijn V oekfen iiiietsteal aan de vaderlandsche ge rhiedenhs en bij voorkeur aan den bloeitijd van onze zeevaarders den tyd van Witte de With Tromp Evertsen en de Geuzentijd De overledene die m den Briel een groote jiopulariteiL genoot en wien bij zijn TOete jaar een grootsche hulde is gebraclit was de ziel van herinneringefeesten Zijn glorie ifl in 1922 de viering geweest van den SSOsten verjaardag van de inneming door de Watergeuzen in tegenwoordigheid vaji de Koninkiijki familie Hij w erd toen ridder m de Oranje Naasauorde GELENGDE BERICHTEN Brand in een concertzaal te Helmond Hedennacht omstreeks 2 uur werd te Helmond brand ontdekt n de concertzaal Trianon van den heer Albert op t e Markt al hier Het vuur woedde toen reeds met groote hevigheid i ond in bet acht rste gsdenltp der zaal o het toon el gretig voedsel in het groote concertorgel en de tooueelbenoodigdhi den Toen de brandweer den vuurhaard me enkel stralen water kon bereiken was men het vuur spoedig mee ster De concertzaal brandde geheel uit Een groot orgel n vleujfel en de zaalinventaris D trein ontspoord te Zcvenaar Hoofdlijnen ve perd OiattM iLvond is op het etationseniplacemont tjï ZftVtJiaw vermoedelijk door verkeerden wisaciRlnnf een gedeelte van deji D trebi Mun schen 4niMerdam ontspoord Doordat bet refitfliiratierijtuig op verkeerd spoor liep giDK het er arliterkomenrio rijtuig uit de jttils en verd tamelijk beftehojdigH De belde hoofdlijnen werdeti veropeid het v ikefy werd omgeleid oVer het goederenemplacement Per ïoonlijke ongevallen zijn niH iwbtum KA J O TKL nAPISCï WEEKBERICHT Hoog ste stïind 771 8 t Weenen Laaï sle t rnd 764 0 te Thorshiven Verwachting Zwakke tot matige tijji ijii toenemende ïHidel ke tofi westelfike wiiid Zwaar be wolkt tot betrokken Waarschön iik een ge regen Aanvankelijk ftchter Gemeenteraad van Gouda Zitting van Maandagavond 22 De 1930 des namiddags 8 uur In de gisterenavond onder voorzitterschap van Burgemeester Caarlandt STuouden openbare vergadering van den Gemecnie raad waren aanvankelyk aanwezig 20 tedenj later kwam ook de heer Verkerk zoodat de Raad voltallig wnsi De notulen der vergadering van il Nov werden na een opmerking van de heereri Polman en Van Staal dat de fqc dem niet hun goedkeuring hadden gehecht aan het schryven van B en W dat op Gemeentewerken niet over politiek zou mt ger worden gesproken vastgesteld De notulen van de vergadering van 8 Dec worden aangehouden Mededeelingen Burgemeester en Wetnouderg dee n dei Haad mede uat Gedeputeerde Staten bij scnrijvendd l a December lü MJ hebben goedgekeurdhet raadsbesluit dd 17 November j l totvaststelling van een plan tot herziening vanhet uitbreidingsplan Eenste Kadcliwmgaardstraat dat Oedeputeerde Staten by chryvfndd 2 10 December I9a0 hebben goedgekurdhet raadsbesluit dd 17 November j l tijtaanvulling van het reglement voor het Vni Iterson Ziekenhuis dat Gedeputeerde Staten by beschikking van 24 November 8 December lÖM vl S no 264 hebben besloten m t ernietiging van het raad sbiisluit dd IH februari 19 0 dat de door den Kerkeraad der Nederduitschfc Htjrvormde gen eente te tlf Ufl Tgevraagde medewerking tot atich i ig cenerbyzondere school voor g l o alsnog door degemeente moet worden verleend dat de Voorzitter van het Jolli ge vanGedeputeerde iïtaten mededeelmfj doet v neen uittreksel uit het Konmklijk bes uit dd 22 November IV U no 26 w arby wordtgoedgekeura de verordening op de iieffingvan opcenten op 4e vermo ens t ela jtiue ijide gemeente Gouda alsvoren de verordening betreffondtde classilicatie van de gemeente Goui avoor de heffing der Perrfoneele belaat ng Alle voor kennisgeving aangcnomth 6 dat zu spoedshalve opUri cht hLbbengegeven tot uitbaggering der Haven viarvan de kosten kunnen bestreden warden uithet Grondbedrijf De heer PKEVOO s l krygt gelege iheid aan t eind der vergadering hierover liog een en ander te zeggen Ingekomen stukken Behalve de aan de orde gesteld stukkon zyn nog ingekomen 1 Van den Gemeente Ontvanger eenopgaaf van diverse posten sfhoolgald welkevoor onmbaarverklaiing worde i voorgedragen Oninbaar verklaaid 2 Van de bewoners v an den Voor vUlei aeen verzoek orp tot verbetering van de i we over te gaan In handen van B en W gesteld om advies Van den Wethouder v m Financien hetprocesverbaal van opneming van kafe enboeken van den Ontvanger der gemeente Van B euW van s Gravenhage de rekening en verantwoording van den keuringsdienst van waren over hpt jaar 1929 Beide voor kennisgeving aanger men Voordracht tot benoeming van leden van diverge cominiasies en besturen van instellingen Aan de lijst van aanbevelingen loor B en W aan den Raad voorgelegd was ook toegevoegd de benoemmg van een gecommittterde der Gemeente bij de Guudschc rt terleiding Maatschappij thans de heer K R van Sïaa Wethouder DONICKR r k deelt mede dat hy niet bereid is zyn stem voor de benoeming van een gecommitteerde vout de gemeente by de Waterleiding My w ike benoeming telktn voor céiL jai r ge cniedt uit te brengen op den wethouder K R van Staal Wethouder VAN STAAL s d l de tt mede dat h j voornemens was voor di functie te bedanken daarop heeft de heei Donker aandrang op hem geoefend on d ze functie te blijven vervullen Er is by B en W ingekomen een brief van de Waterleiding Mij waarin wordt medegedeeld dat het b stuur der Waterleiding aan het verzoek tot een lif tprekin met B en W niet wenscht te voldoer daar de gecommitteerde bij de Wa erleid ng ooi deel uitmaakt van het college van B en W Deze brief was aan Wethouder onker bekend Daarom begrypt spr thans niet diens houding De brief van de Wate leiding was voor spr aanleiding zich nu niet terug te trekken De heer Mr DE WIPT WIJNEN lib zegt dat het niet aangaat dat de Road voor de benoeming van een gecommilteerde wordt gesteld wanneer hem niet bekent is wat de Waterleiding aan B en W heeft medegedeeld Spr wil deze benoeming daarom sanhou den opdat de Raad kennis zal kunnen krijgen van de n brief van de Waterleiding My Wethouder ÏX NKER r k meende dat het aanvankelijk in t belang waa van de Gemeente dat de heer Van Staa zou ainblyven Later is spr tot de overtuiging gekomen dat het omgekeerde het geval is De heer MAASKANT s d verz ekt beide wethouders meer licht in deze zaak te lat n schijnen want de zaak is hem zoo tiaar als koffiedik Van de houaing van wethouder Donker begrypt snr niemendil Wethouder VAN STAAL s d zegt meer licht te zullen geven De demonstratie vnii wethouder Donker is wel heel bij ionder te meer waar deze bij spr aanvankelyk heeft aangedrongen als gecommitteerde wel sn Ie blyven Er ia ingekomen een brief vin de WaU rleiding My waarin is medogedoeld lat het bestuur niet bereid wa s t conferee ren met B en W zoolang de gecommitteerde Van Staal als wethouder van htt col ïege Jeel uitmaakt Die orief wna juist voor sprek ïr aanleiding zich niet t rug te trekKvn maar aan den Raad over te laten hem uit te werpen Wethouder Sanders heeft toen opgemerkt dat niet de Waterleiding Mij mair de R ad den gecommitteerde bti oemt Spr geeft nu een relaas van de wyze GROOTE VOORRAAD Boudier Bakker Klop op do Doup ff 7 aO Boakh I dim Vani WIJDSTRAaT 4 TELEF 375 heden is aan de fundeeringen geen schade gekomen Spr zegt ten aanzien van de Vorstmanstraat dat de bodem daar geheel droog was en dat was nog vóór de bemaling Spr erkent niet dat de verlaging van grondwaterstand is gekomen door de rioleering Om de oorzaak te onderzoeken is gewenscht de medewerking van een specialist b v Prof Visser uit Delft die wel zal willen advlseeren op welke eenvoudige wüze het grondwaterpeil op normale hoogte kan worden gebracht Wat thans ook door de fa Bokhoven aan reparatiewerk geschiedt beschouwt spr voor een deel als weggegooid geld De heer MUIJLWUK a r spreekt zyn bevreemding er over uit dat thans de heer Zanen wel een commissie of een specialist wenscht en een ander n aal niet De heer ZANEN e g Alleen in dit byzondere geval een specialist maar geen commissie De heer MUIJLWUK a r verheugt zicTi er over dat de fundeeringen niet verrot zyn Bij gevolg kan de oorzaak alleen gevonden worden in het zakken van de palen Spr vraagt of het mogelijk is dat wanneer het grondwater wat zakt of dan die palen ook zooveel zullen zakken Spr kan zich dan ook niet voorstellen dat de rioleering de oorzaak kan zijn van de schade welke is ontstaan I De heer KAMPHUIZEN c h noemt de wethouder van Openbare Werken hier de Chinees onder de Nederlandache wethouders Het zal toch wel nooit voorgekomen zijn dat een wethouder een rapport schryft tegen zyn eigen ingenieur Spr zou geen precedent willen scheppen om reparatiekosten te vergoeden Dan komen er steeds meer aanvragen daar die verzakkingen regelmatig plaats hebben Dat blyft voorkomen zoolang er geen beheiïng is De heer VERKERK a r vraagt of de overheid die een rechtmatige daad doet door het aanleggen eener rioleering aansprakelijk kan worden gesteld voor schade Spr zou dat beginsel niet gaarne zien toegepast Wethouder VAN STAAL s d verdedigt het iiiinderheidHatandpunt in het collage van B en W Spr komt er tegen op dat deze zaak overdreven zou zyn Spr lieunnert aan de actie indei tijd ingezet dcor den heer Overhand en die door de soc dem fractie is gesteund Spr vraagt of wanneor niet was ingegrepen do r de oveilieid er dan g e i tientallen van buizen in de Korte Akkeren izoude n iijn verzakt De hoer ZANEN eg Dat zullen wij niet beleven Wethouder VAN STAAL s d Wij iiebbon ook voor de oekonist te zorgen Spr gt eft vervolgens oen uiteen zeitting van de historie der rioleermg Het gaat er voor spr 0111 om dio maatregelen tot etand te brengen waanJooi verzakking on verrotting wordt vooikomen De Wethouder zegt dat de heer Zanenheeft erkend dat de scliade is veroorzaaktdoor de Gemeente De iK er ZANEN e g Waarachtig niet billijkheidsoverwegingen tegenover die enkele l ouwerfl Wethouders VAN STAAL s d zegt dat de oorzaak ia het dempen der loeten B en W waren niet bereid de daardoor ontstane schaden te vergoeden Spr acht zich volkomen bevoogd wanneer zijn inzichten niet otrooken iiiet die van den ingenieur en de andere wiethoudeis deze als lid zijn partij daaitegenover te plaatsen Spr heeft de zelfde üpnierkmg f eniaakt in zijn fractie over het rapport Nugtereii ale de heer Zaaien heeft gedaan n l dat veol besproken is dat jiiet ter zake doet Het probleem ie ook niet volledig l ekeken Daarom is dan ook een twet de rapport uitgebracht dat door de tiaaat iii verband niet de ziekte van den ingenieur ook niet volledig is geworden Niemand heeft varklaard dat de fundeeringen rot zijn maar dat er ie een begin van verrotting dat moet worden gestuit De weUioudei heeft de overtuiging dat de moeilijkheid der z ak de reden is dat hel rapport niet volledig is Naar spr s oordeel kan de Raad zich niet UKiexleggein bij het advies van B en W Spr geeft toe dat het misschien juister ware geweest den ingenieur niet het onderzoek op te dragen docJi daarvoor een flp naliet uit te noodigen als door den heer Zanen wordt bedoeld ijir begrijpt niet het bezwaar van den heer Zanen om een commissie in te stellan waarin door de gemeente een man ale Prof Visser zou kunnen worden gevraagd terwijl dan de andere partij de tweede kan benoemen en die beide de derde Spr hecht groote waarde aan de vakkundige beoorde ling der bewoners in de Korte Akkeren die de schade hebb i zaen groeien Spr is er van overtuigd te spreken namens zijn fractie en de Korte Akkeren bewoners om dank te brengen aan hen die deze zaak hebben naar voren gebracht en ze thans goed wen schen te beëindigen Allen die sdiade hebben moeten voor uitkeering in aannierkine komen terwijl ook latere schade moet worden vergoed De VOORZIITEE herinnert aan de beide verzoeken van de Vereeniging van huiselgenaars in de Korte Akkeren De Raad heeft intusschen op adviee van den ingeniertir de tioodige maatregelen genomen door de opdracht aan de fa Bokhoven verstrekt Vervolgais ifl door B en W ingenieur Nugteren ten tweede onderzoek opgedragen AU B en W iemand met een arademische opleiding de beoordeeling van dat werk niet kunnen pflragen aan wien dan weP Spr bespreekt de door Ir Nugteren voorgestelde maatrefrelen De VOORZITTER vraagt hoe de Korte Akkeren er wel zou uitzien nis er geen rioleering was gekomen Die toestand zou uiterst bedroeivenfl moeten zijn Dat er nu schadiB vergoeding zou moeten worden betaald aan hen die op velerlei gebied door de rioleering zijn gehaat acht spr nirt te verdedigen Spr herinnert er aan dat een gesloten bemaling grondwaterveTlaging tengevolge heeft maar ook op andere wijze kan deze ontstaan Spr wijst er ook op dat er maatr elen zijn genomen buiten heft gemeente bestuur ij oaeu polderheHtoTen om die grond water verlaging tengevolge kunnen hebben Spr komt dan tot de conclusie door Ir Nugteren in zijn raw ort uiteengezet Het IS met juist dat door den ingenieur in zijn tweede onderzoek slecht enkele huizen zijn onderzocht De wijze van bouwen van de huizen oorspronkedijk js de hoofdzaak van onfcstane schade Tegenover d opmerkingen van den heer Zanen merkt apr op dat de ingenieur zidt bescheiden heeft betoond in zijn rapport met de mededeüling dat hij de aak niffitof dien bodem heeft ontieraoeht De wenk van den heer Zan i om bij een vijftal eigenaars op kosten der gemeente dp reparaties te doen verrichten acht spr nirt aanvaaidbaar Dat antal wordt dan niet te keeren Wat betreft de quaestie van het grondw terondorzoek daaromtrent kan nader aanden Raad advies worden gegeven na beoord eling van de oipmierking van den ht er 7a nen ten aanzien van het advies van em aL cialist als Pnjf Visser Spr refereert zich ten slotte aan het ad vies door B en W gegeven De heer VAN VI IET d zegt i t wel de Voorzitter als de heer Zaïmii hZi verklaard dat dc bciiialiug grondwatervjBing verooriaakt Het blijkt dat men iïtlian gevolgd systeem ook niet ine 5 acht J Spr stelt den heer Zanen enkele vrjn van technlschen aard waaruit voljen m blijken moet dat de rioleering de oorzaBt is van de rl önd aterverlaging Spr vraagt den heer Zanen wat eï dunwel moet gebeuren Ten slotte liandhaiispr zijn conclusie Replieken De heer ZANEN e g heeft niet geieird dat het rapport waardeloos is maar dat het voor zyn conclusies op eigen onderzoek mbaseerd waardeloos was Het is niet spr s bedoeling de scheum van die enkele huizen te dichten Spr ink aan die eigenaren gevraagd of zy die eotnmissie nu per sè noodig achten Dat is tóm met gebleken Ook heeft spr gevraagd of die zaak nu niet overdreven wordt Het is niet den wenach dier vereeniging een niinitieus onderzoek te doen instellen om de gemeente aanaprakelyk te stelten in tientallen gevallen Alleen uit billykheidsoverwegingen zou spr wat willen doen maar als men er op staat om dat op te dryven dan adviseert spr ook om daarmede niet te beginnen Spr zegt tot de wethouder Van Staal dat deze met de twee technische leden Pokkers en van Vliet vroeger in den Baad gedurende drie jaar links hebben laten liggen al wat de heer Overhand consequent heeft volgehouden Het wordt nu den mensehen in kolommen druks aangepraat dat het mo vreeaelyk is Maar dat gaat niet Door die overdrijving gaat de sympathie weg Het gevolg wordt dat nu de zaak op d apita wordt gedreven er niemand eenige tegemoetkoming zal krijgen Spr wijst er den heer van Vliet op dat hy uit het rapport Nugteren heeft voorgelezen diens meening over een gesloten rioleering niet spr s eigen meening heeft gegeven De heer Mr DE WITT WIJNEN lib wijst op de vraag door den heer Verkerk gesteld of de gemeente aansprakelijk is voor werken door haar uitgevoerd Een rechtsgrond acht spr daarvoor niet aanwezig tenzy wordt vastgesteld dat de gemeen te hier schuld heeft Ook al zou een exploit aan de gemeente zy n uitgebracht dan zou toch de schuld moeten zyn vastgesteld Spr betreurt het dat de Voorzitter een geheel afwijzend standpunt heeft ingenomen tegenover het denkbeeld van den heer Zanen om enkele eigenaars tegemoet te komen Spr wijst met nadruk er op dat hoewel de party van den heer Zanen niet aan pO litiek doet de opmerking van den heer Zanen dat de wethouder Van Staal met zijn party genooten gedurende drie jaar de zaaK door den heer Overhtlnd geëntameerd heeft laten loopen wel van politieke beteekenis is Er is volop gelegenheid geweest voor die mensehen wat te doen toen Mr Montijn en Mr Oskam over deze aangelegen heid hebben geconfereerd Dat is nagelaten Voor het billijkheidsstandpunt door den heer iZanen ingenomen gevoelt spr maar wanneer het wordt opgedreven is er niets te beginnen Dat is een quaestie van l ctisch beleid Een commissie als door de heeren vM Vliet is gevraagd heeft spr s steun niet daar deze niet is een onpartijdige commiasie het wordt een striificommissie wawin de derde den doorslag geeft Een absoluut onpartijdige arbitrage ia dit in geen geval Hier wordt h priori aangenomen dat er schade is door de gemeente te betalen Wat moet worden onderzocht wordt ook niet aangegeven Dit ia onberekenbaar Om principieele redenen moet spr zich absoluut daartegen verklaren Spr gevoelt dat achter dit voorstel een manifestatie zit waaraan spr niet meedoet Spr schaart licfl aan de zijde van B en W De heer MAASKANT fl d noemt het bezwaar van Mr de Witt Wijnen mlver formalisme Wanneer deze geen andere ar gumenten heeft laat de heer de Wttt Wonen dan zeggen dat hij er geen cent voor over heeft Wethouder VAN STAAL s d zegt dal al moge de zaak voor den heer Zanen heel simpel ziJn ze is dat voor de eigenaars nirt Spr noemt het onwaarachtig van den heet Zanen dat deze wel tegemoetkomend wil optreden voor 5 mensehen maar niet bü 10tallen De heer ZANEN e g U verdraait mijn woorden Wethouder VAN STAAL a d conctateert dat de heeren de politiek er in gehaald hebben Spr geeft naar aanleiding daarvan de historie weer van hetgeen na het liberaal bewind is achtergelaten en voorts wat daarna is gevolgd sinds het optreden van Ir Nugteren Spr zegt dat hu in elke conferentie met de raadsman der gemeente Mr Montijn de zaak der Korte Akkeren schade heeft aangesneden Spr herhaalt dat de eigenaren allen recht hebben op vergoeding waarvan het bedrag na ondertoek moet worden vastgesteld Het standpunt door den heer Zanen ingenomen noemt spr onmenschely k Met een politiek relletje te brengen in spr a partij moet men zich niet van deze zaak afmaken De mensehen mogen niet de dupe worden dat eerst heden een uitspraak over deze zaak wordt verk gen i ri i I I I Spr concludeert op grond van uitlatin i gen van Mr Montyn en spr s overwegin I gen dat ongerekend het aantal reëel de I schade nu en in de toekomst moet vvort en vergoed Wethouder KOEMANS r k zegt dat het standpunt van spr s fractie ia dat aU er schade is die door de gemeent is ver oorzaakt die dan moet worden Htderzoeht Daarom is het tweede onderzoek Nugteren gevolgd Nu is er ook nog een geluid ge it rd van een deskundige den heer Zanen om met de eigenaren de zaak onder de oogenV zien om tot een oplossing te geraken De indruk ia nu gewekt dat er gevallen van schade zullen worden gemaakt Voor opjaging van die gevallen moet warden gewaakt Spr adviseert aanneming van het voorstel met overweging daarbij van het denkbeeld door den heer Zanen geopperd De beraadslaging wordt nu gesloten De VOORZITTER brengt in stemming het eerste gedeelte van het advies van B en W inhoudende aan adressanten te berichten dat bereids maatregelen zyn genomen om den grondwaterstand op te voerep Dit wordt aangenomen Daarna komt in stemimng de motievanVliet beoogend instelKng eener commisisevan onderzoek Deüe motie wordt verworpen ï stemmen voor en 13 tegen allee voor de 8 sociaal democraten Het tweede gedeelte van het voorstel inhoudend afwijzende beschikking OP net adres wordt daarop z st a a n g e n o ra e n Voorstel tot vaststelling van verordeningen op de heffing en ïnvordenng van besmettelÜke ziektengeldcn Aangenomen Voorstel tot aankoop van grond van het Van Iterson Ziekenhuis Aangenomen Voorstel tot uitbaggering van den IJs sel nabü den V eerstal Voorstel tol verbetering der verÜchtiiig van Zwarteweg en De La Reiflaan Voorstel tot vaststelling eener instructie voor den concierge der Handels avondschooL Voorstel tot vaststelling van een adres van beroep tegen de beslissmg van Gedeputeerde Staten inzake medewerking tot stichting eener bijzondere chr sdiool uitgaande van de N H Diaconie in de Korte Akkeren Aangenomen De discussie over dif voorstel ktmt in het volgend nummer Suppletoir kohier HondeiÜKlasting Af en overschrijvingen op de gemeentcbegrooting dienst 1980 Met het oog op het late uur worden de volgende voorstellen aangehouden Viponttel tot verhuur van grond aan C Blommestcijn Voorstel tot verhuur eener garage hij de voormalige Bank van LeenJng aan de Evangelisatiecommissie der Gereformeerde Kerk Vporstel tot het geven van namen aan eenige straten Voorstel tot rioleering van den Katten singel Te tialf twaalf is de openbare vergadering gesloten 8TAD8NIEXTW8 GOUDA 23 December 1930j Nog eens Raadsvergadering in dit jaar De gemeenteraad komt Maandag a B wederom in vergadering bijeen ter bespreking ati het aontüJ opcenten op de Fondsbelastmg De Korte Akkeren quaestie door den Raad beslist de Gemeenteraad heeft gisteravond met 13 tegen 8 stuininien besloten het advjes te votgeji vaji B en W om afwijzend te beschikken lip iiet veizoekschrift vaa de Vereeniging van huiseigenaren tot vergoeding vim schade aan peiecelen in de Korte Akkeren tengevolge der rioleering toegebracht Verdagïng der beslissing op een verzoek om vergunning Burgemeester en Wethouders hebben verdaagd de beslissing op het dd 1 November liWü door de N V intctlai i V mgediende verzoek waarbij vergunning werd gevraagd tot het uitbreiden der huiden jcutery en drogery door het bijplaatsen an een electromotor van ö P K in het perceel Kamemelksloot no 59 kadastraal beken p in ïemeente Gouda Sectie A no 6 4C aangezien de liesliBümg op dit verzoi k niet kan worden genomen binnen den termijn befraaid in art 8 eerste lid aer liinderwet op grond dat het onderzoek ter plaatse nog niet beëindigd was Evenzoo is verdaagd de beslissing op het verzoek van H H v m Straten waaroÜ vergunning wordt gevraagd tot het uirureiden der stoomwasscherij en het büplaauen van em electromotor van 3 P K in het pen eel Jleekerssin fel no 69 itadastraal bekend in Gemeente Gouda Sectie A no 4107 Ëen goed voorbeeld ter gelegniheid van het Kerstfeest Ter gelegenheid van liet a e Kerstfeest wordt m verband met de groote werkloosheid die in onze stad iH erscht morgen in de paardeiivleeachliouwei ijöi van M van Vliet Nieuwe Markt en L van Vüeb Mzn Korte Tieudeweg 24 bij aankoop van minsieoB 1 K G veiisch vleeach een reductie jtcgidven van 20 cents aan werklooze bouwvakarbeiders Het aantal werkloozen in deze Gemeente Naar wij verneanen b dro het aantal werkloozen op 20 December j l 879 waarvan uit de bouwvakken 244 Gedeeltelijk weorkloos waren 26 De koeten voor de gemeentekas bedragen thans f 2000 per weck De Indische leergang Voordracht door prof L van Vuuren Op lÖ Januari 1931 zal prot L van Vuui en de tijdens de leergang overge Iagen lering inhalen en des avonds kwart voo aoht in de Réunie een voordracht houden Prof van Vuuren zal dien avond een flloioverzicht geven en o a Lpreken over Een loch over Java aankomst per mail foto s van Weltevredèai indealing van efcp huis wiJBe van leven vulkioH beelden van den Boeroe Boedoer Met dezen avondJs de Iwgang deièlwtiefiResloten 1 ij w m vï t V JUBILEUM 1 DOCTOR T BEEKENKAMP 1890 24 DECEMBER 1930 t Morgen 24 December herdenkt Dr T JBeekenkamp te Gouderak den dag waarop hy vóór 40 jaar tot arts werd benoemd Dat is een heugelijk feit in de medische wereld dat maar zelden voorkomt en het is temeer een zeldzaamheid waar over enkele maanden de jubilaris van thans ook den dag zal herdenken naar wy hopen dat hij gedurende 40 jaar zyn medische practy k in Gouderak heeft uitgeoefend Een dag als deze is een gedenkdag voor den jubilaris maar hij is tevens een aanleiding voor anderen om uiting te geven aan waardeering en erkentelijkheid n hem die gedurende zoo n lange levensperiode het zeer moeilijke ambt van medicus niet alleen in de practijk heeft vervuld maar zich daaraan met hart en ziet heeft gegeven om in waarheid by te staan hen die zijn medische kennis behoefden maat ook van zijn groote hulpvaardigheid en opgewektheid in moeilijke levensomstandigheden zoo onschatbaar veel hebben genoten Dr Beekenkamp heeft nu nagenoeg 40 jaren zware dorpspractijk achter den rug en wie vaak met hem in aanraking is geweest heeft gelegenheid gehad te weten dat dit schoone ambt het verzachten van s levens lijden zeer zware verplichtingen legt op hem die dit met volle ambitie vervult Dat heeft Dr Beekenkamp zeker gedaan met volle toewijding heeft hy zich steeds gegeven hy heeft zich nooit gespaard al werd ook zeer zeer veel van zyn krachten geëischt Onder alle omstandigheden is hij gebleven de kalme en opgewekte medicus die door zyn kennis en daarnaast zijn vriendelijke voorkomendheid het vertrouwen zijner patiënten heeft verworven Zijn medische laak vervulde Dr Beekenkamp niet alleen Hi zijn rustig dorp aan den IJssel Hy gaKzich aan velerlei medisch werk in het toaatschappelijk leven Zijn arbeid voor de Zuigelingenzorg door het Groene Kruis zijn werk in de Gezond heidscommissie zy n pogen tot verbetering van de medische verzorging in stichtingen en instellingen waar zijn invloed in het Statencollege van Zuid Holland deze kon bereiken zyn taak in den kring van Goudsche medici die hem tot voorzitter kozen en wellicht nog in meerdere gevallen hebben hem een rijk leven verschaft dat hem in staat heeft gesteld veel en velerlei in het belang der lydende menschheid en in t algemeen op maatschappelijk gebied te doen Op den dag van morgen zien wij met uitschakeling van veel waarin wy vooi hem groote waardeering hebben alleen den hooggeachten medicus van 40 jarigen trouwen dienst den jubilaris Dr T Beekenkamp in de volle kracht nog van zijn leven in de glorie van zyn ambt geëerd en ge Waardeerd door allen die hem kennen Onzen gelukwensch op den dag van morgen Beiaard bespeling ter inwijding van den herstelden aeiaard van den St Janstoren door den Heer Ferd Timmermans Stads beiaardier van Rotterdam op JZaterdag 27 December a s van half dne tot kwart na drie Programma Oude en nieuwe Wilhelmus Marsch van Hartop a Wilt heden nu trtden verz unelingb Merck toch hoe starck Valernii c Naar zee J J Viott a UIT DJiIN OMTHKü d Een draaiersjongen R Hol e De zilvervloot J J Viotta 4 Gavotte met double Willem de Fescli 5 a Nu zijt wellecomen b O sanctissima c Stille nacht d Daar is een kindeke geboren e De herderkens lagen bij nachte 6 Sonate no 6 Ignac Pleijei a Allegro reaoluto b Siciliana c Variaties 7 Volkslied Wien Neerlandsch bloed J W Wilms Jubileum Zaterdag a B zal bet 25 jaar geleden zijn dat de heer P do Waal boekhouder bij de Goudsohe Glueoeefabriek bij deae vennoot Bctiap in dienst trad Bargerliike Stanil GEBORJEN 19 December Comelis Jtan nes z V Th J Ravenstein en G J Murk Spierin staraat 87 December Ludovicus Anthonius z vM J Bakker en E A Klingen Turfmarkt 123 Dec Theodorusi z v S C van Bueren en J H M van Werkhooven NieuweHaven 7 December Antonie Bernardus Jozef z V H J Thorborg en C W Wagcner Rattemingel 44 OVÜRLEDEN 19 December Anthonie Cornelius Schriek 4 jaar ao Decembel Margaretha Hendrika Pijkman wed van C L Rietveld 80 jaar 21 December Pieter de Bruin 70 jaar 14 14456 145Sil 14I58T 14689 14758 14838 14940 15081 1Ó087 15268 I627 j 15367 15386 15577 15708 1573b 1Ö813 lÖS O 158119 16178 16206 16309 16319 16380 l64i 2 K4P4 16620 16600 16644 18921 69 i8 1703Ö l 070 17J 00 17297 1751 0 17519 17700 17709 17869 J 789 1 18095 18 36 18821 18334 18566 18697 18658 18669 18805 1 S47 19063 190 0 19169 19227 111402 19410 195 0 19S96 19676 19698 19821 19348 19923 1902L 20ii C 22 20243 202B8 2085b 3041 30751 £ 0759 14416 14566 14683 14882 15063 16244 16342 15639 15783 15876 6146 16300 1637b 16487 16595 16844 17033 17177 ri486 17677 17848 18000 18279 1S517 18644 18801 18936 19165 19388 19477 19672 19806 19900 20074 20214 2032M 2072 704 14S44 14362 14377 14380 14460 14466 144H6 14531 14598 ïAtiOr 14624 14668 14806 14U20 14841 14 46 14986 14994 15062 15060 15118 15124 151ÖÜ 16138 1j63U2 löaü8 15 17 1Ö327 16392 16406 16473 16616 15717 15745 16748 15761 15818 15839 16841 1685 16914 15961 16006 16043 16216 162i 16249 16264 16324 16335 16370 16371 16428 it 4 0 16456 16476 16522 16629 16647 lüi 4S 1 49 16667 16784 16610 16939 16974 16995 16998 170 1 17080 17083 17176 17317 17356 17379 17419 17586 17600 17626 I7eil8 17720 17763 17797 1783ii 17963 17941 17946 17979 18137 16202 18206 18238 18350 1K36Ü 18471 13613 16676 16594 18686 18637 16720 18728 16764 1 8702 18873 186 6 18897 18934 19079 19123 19132 19154 19234 19236 19248 19H17 19417 19454 19465 19467 19606 19607 19612 19662 1971 1 19724 19778 197 7 19854 19876 198 5 19880 19966 20006 2U018 20066 20139 20176 20182 20197 20295 20302 20306 20313 20445 20577 20638 20646 20660 20903 20946 20981 Vorige lijst ontbreekt kingen te openen tot herziening der regeling Mocht de vergoeding op een hooger ba drag worden gesteld dan beeft dit tot gevolg dat de kosten per leerling aan de Openbare Lagere School als bedoeld in a t 101 6e Ud der L O Wet 1920 zullen dalen zoodat de voorgestelde herziening van de regeling met genoemd Schoolbestuui voor de Gemeente tweeërlei voordeel zal opleveren Het College van B en W acht met de Commissie het uitgetrokken bedrag voer een beplantingsplan van de te stictiten begraafplaats vry hoog Het stelt daarom voor het bedrag tot ƒ 600 te verminderer en naar een goedkoopere oplossing te zoelfn INGEZONDEN Buiten verantwoordelykheid der Redactie De collecte voor de Kindervofding tot Heil dea Volks Geaciite Redactie Gaatne liet volgeude m uw blad By voorbaat dank MAUKTBEKICHTEN Uwtterdumsche Veemarkt üó D t Aanvuer 152 paarden 19 veaIfU i baü magere luudereu 715 vottn rmideitiii 199 velie kalveren 428 nucliteie kalveleii Itó ficha jen ui imumercu 118 biggni ió boJtken ui gwten 173 gra kalvereu i iijjieu Vette koeieu Ie kw 50 62i Oasen gj eii noteetüig öUereu 42 44 l Hlvereu Ie kw 77i 82è 2e kw faaj 67i Melkkoeien 2a 4ai Kaifkotuen 226 410 bticien 140 45U l uikm 130 190 üraskal voren 7Ü 110 Vaarzen 215 244 Werkiwardt n 162 165 ÖJat htpaarden 135 210 Hitten 75 15U Kok kal vertel 20 Biggen 12 16 liggen p w 1 75 2 26 Siaditkalveren 16 20 Koeien eu o wen zwr iuie handel pnjzei van giBteien konden met wordou bedongen Stieren stroeve liimdei lager prijzen Kalveren sleclite handel ittgert prijzen Melken kalfkoeien acer flauwe handel ou4 prijzen kwiden niet gehitidliaafd biijvoou Paarden tlauwe iuiudel oogeveer oude p ijzun Fokkalveruu trage handel lagere prijzen Biggen kaline Jiandel vrijwel onvoranderd jraskoiveren stugge handel lagere prijzea Kaasmarkt Bodegraven 23 Doe Aangevberd 201 wag ia tezamen 7988 stukfl Prijs lo rt m r m 36 42 2e srt 01 r ni 34 t56 Hkndel Ilauw De collecte gelioudaa op 15 eai Ui Dec 1930 voor liet Kerstfeest voor de kmderen dor kuidervuedJug lot Heil dee Volks aangeboden dooi de Clir l advuiderBclub Öta l al lieett upgebraoht 190 zegge lionderdnc genlig gulden Bij deatyi zeggen wij de burgers van Gouda dank voor üuu offervaardigheid en uiet te vergeten Burgemeester en Wethouders van onze stad vout bun toeötoniiiiuig om deze collecte te lioudeu Ook een woord van dank aan de dames die ons die tweu Zaterdagmiddagen trouw hebben geholpen Mochten er soiiié nog lezers bij zijn die zeggen daar lieb ik nie s aan gegeven en dit nog willen doen gaarne zijn WIJ bei cid om liet te luUen Zend dan even u adres bij A J KRAAIJENBKiNK Peperstraat 82 C H v BUURT Rjdder van Catsweg 35 Leiders der Clir Pad vindere vereen Sta Pal Gouda 445e NEDËRU STAATSLOTEHU Trekking van Dinsdag 23 Der 3e klusse ƒ 1500 12072 ƒ 1000 1621 18675 ƒ 400 942e 9ti00 ƒ 200 3343 18296 1H872 19604 ƒ 100 2519 8278 10S4Ö 10347 12059 1 585 20586 Prijzen van ƒ 45 LAATSTE BERICÜTÉïk DRAAJ LÜOZE DIENST Het vijfde retourvliogtuig te 1 25 lot op Schiphol geland AMSTÜItDAM 23 Dec Het vyfde retourvliegtuig bestuurdw inirnoff i i hedenmiddag te 1 25 vlotöli Schiphol geland Mislukte aanslag De Gouverneur van het Piinjabgebied aan dm dood ontiuiapi LONDEN 23 Dec Naar uit Lahon wordtgemeld werd up de g uveriieui van liet Punjabgebied een vergeefsche aan iag gepleegd toen hij uit het universiteitsgebouwkwam i 1 Er werden veraeheidene schoteci op h m gelost die evenwei misten Drie studenten werden gearresteerd Een politie agent werd gewond Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 22 Dec 23 Dec Officieel Londen 12 06 1206 Berlijn 59 17 5E 16M Parys 9 76 i 9 5 i Brussel 34 66 24 68 Zwitserland 48 24 46 22 Weenen 35 90 l97 Kopenhagen 66 40 gg 77 Stockholm 66 62 4 66 60 Oslo 66 42 66 40 New York 2 48Vj 2 48 4 Niet ofJ icieel M Iaan IS OOH J3Ö0 Madrid 26 5T 26 22 Praag 7 37 7 37 Prolongatie 214 2H 6 17 24 36 45 102 111 128 104 182 218 219 239 2 6 317 324 341 365 383 3D0 422 447 455 488 501 57Ö 6 2 € 83 676 681 745 760 111 779 T 889 911 922 940 9 73 1020 1085 1090 1099 1193 1200 1285 124ii 1346 1347 1352 law 1570 1566 1571 1892 1599 1602 1Ö07 1643 1716 1761 1763 1824 li l2 1990 2037 2085 2166 2210 2233 22 2284 2300 2349 2392 2418 2426 2455 2479 2485 2558 i579 2580 2602 2ö27 2662 27U3 2774 284 € 2861 2868 2886 2899 3013 3018 S167 3169 3302 2305 3233 3251 3278 3290 3294 3299 3365 3374 3376 3399 3534 3539 3575 3581 3686 3 e60 3664 3682 3757 3857 3 3937 3977 3960 4O01 4023 4035 4040 4941 4076 4086 4110 4115 4122 4201 42 5 4295 4363 4416 4457 4468 4470 4631 4550 4665 4568 4572 4587 4616 4622 4646 4694 4715 4753 4764 4786 480U 4821 4843 4644 4SU6 4979 4990 6006 6034 6084 5114 5126 5154 5162 6210 5214 5243 6280 52g4 5315 5 68 5414 5 05 5546 6590 5620 6644 5G92 5721 6786 5774 5787 5867 5889 5920 5971 5999 6006 6023 Ö048 6165 6199 6235 6271 6276 628r 6297 6305 6306 6305 6417 6437 6506 6520 6540 6676 6623 6668 6663 6670 6678 6695 6718 6766 6763 0778 6822 63 6 6SS3 6Ö18 6960 6992 7003 7028 7041 7088 7094 7099 7132 7133 7136 7236 7242 7249 7266 7260 7286 7356 7360 7391 7444 7501 7536 7566 7574 7692 7612 7Ö41 7660 7728 7743 7771 7772 7896 7909 7913 7921 7941 79 8023 8063 8174 8200 8307 822C 8260 8282 8346 S356 466 505 8624 8533 8545 8571 8676 8677 8720 8782 8796 8608 S879 S 7 8890 8900 8929 8982 8969 8387 8994 OEl 9120 9130 9186 9225 9263 9266 9LS3 2S4 9291 9348 9363 9368 9387 939 J 93i 2 939S 9600 9526 9546 9564 9603 9661 9665 9682 9702 9706 9761 9787 9792 99fe3 10015 10021 10024 10097 10111 10113 10142 1015 t 10165 10291 10431 10474 1046 1049t 10499 10646 10666 10676 10764 10777 1071 3 1089 1 10902 10911 10916 10923 10933 11029 11048 11164 11162 11186 11215 11260 11306 X U 11316 11386 11370 11401 11408 11409 11497 11500 11564 11566 11689 11611 11621 11657 lieaS 11737 11744 11748 11758 117SC 11786 11827 11843 11900 11960 12054 12078 12092 12118 12126 12177 12183 12187 1220 122ÏE 12247 12279 12282 1 92 12303 1233S 12363 12401 12467 12499 12460 12595 12605 12707 12728 12770 12816 12837 13894 12911 1291t 12930 12929 12983 12994 12995 12996 13010 13036 13086 13047 13060 13051 13132 13JH6 13187 13189 13223 13240 13253 13267 13821 13433 13454 13526 13532 13610 1362E 13634 13673 13079 13767 13806 13649 13862 13973 13978 13989 14001 14007 14020 14 30 14U8 14152 14192 14226 14268 14269 11325 14 i27 Voor de a s feestdagen verkrijgbaar PLUMPUDDING Frans van Vliet Kleiweg 43 45 Tel 8 6 Voor de a s feestdagen Kerstkransen Spritskranseh Diverse soorten Koekjes w o Amandel Vanille Schuim en Spritskransjes Gebakjes enz 40 Beleefd aanbevelend J VAN DER BEEK Groanandaal 15 Telf 760 Spoorstr 3