Goudsche Courant, dinsdag 23 december 1930

ifo i7Sèé Dit nummer bestaat uit twee bladen KERSTMIS Morgen luiden de Kerstklokken weor o et de donkere aarde In de steden en de dorpen en op eenzame plekjes op het wijde mistige land gloeien de Keratboomen met hun blinkend versiersel en liohtende kaarsen als wondere sprookjes van licht waaromheen in vreemd onrustig verlangen en stille verwonde ring de bloeiende kindergezichtjes opkijken naar de kleurenschittering en de nauwelijks tusschen de groene dennetakken verscholen cadeaux En in ons hart bloeien weer de lichtende sprookjes op uit aigéïi Wndertijd toen we ook om den boom stonden en verwonderd luisterden naar de mooie boeiende Kerstverhalen Was het niet of we den lichtenden ry van Engelen zagen boven de velden van Efrata en luisterden we niet in vrome aanbidding naar hun Vrede op aarde In de menschen een welbehagen Trokken we niet met de geloovige herders naar den stal waar het kindeke lag en knielden we niet met hen voor de kribbe waarboven ons een aureool van licht scheen te schitteren Zagen we niet ook in hun kleurige gewaden de drie Koningen uit het Oosten onder den helderen Oosterschen nachthemd met de eene schitterende ster die hen den weg wees naar het Jezüskindje en brachten we niet met hen den tol onzer aanbidding in wierook en myrrhe en aloë aan de voeten van dat kindje Die sprookjes uit den Kerstnacht van onzen kindertijd hebben nieuw leven voor ons gekregen nu we naast onze kinderen omden lichtenden Kerstboom staan en luisteren naar het lied der engelen en neerzien op de kribbe van Bethlehem Dat leven is niet voor ieder van ons hetzelfde En de Kerstverhalen waarnaar onze kinderen luisteren hebben niet voor ieder van ons dezelfde beteekenis Maar de wonderlijke sfeer van den Kerstnacht houdt ons a Ien omvangen En het licht van den Kerstnacht overstraalt ons allen waar we in Een goed KERSTMAAL bereidt gij indien U Rund of Vapkaii laa h haalt of bestelt bij Jb MAARLEVELD Westhavea 64 Wij zorgen steeds en in groote verscheidenheid voor iets fijns op de boterham en geven voor proef WOENSDAG 24 DEC aan ieder die minstens voor 1 Gulden bij ons besteedt 1 ons heerlijke Kalfslsverworst Cadaau 40 Beleefd aanbevelend I Voop de a s Fttestd gen KERSTKRANSEN SPRITSKRANSEN KRVNSJBS mtt Vmandfllcn KRANSJES met SuikerriiiK WELLINGTONKRANSJES THEEKRANSJES schuim KOFFIEKRANS 40 JES WEESPERMOPPEN BITTERKOEKJES EPINES WELLINGTONS en verdtr onze bekende soorten KOEKJESEN SPECULA AS = = r = Dagelijks versclie mUM SliOPWlFELEN m UmmUi GEBRs DE JOMO Banketbakkers Peperstraat 34 Gouda Heden OPENING van de fg NIEUWE MODEL PimilDEIIVLEESCIIIiOOWEIIIJ VAN L VAN VLIET Mzn KORTE TIENDEWEG 24 GOUDA Nieuw Telefoon No 2150 Ë ledere kooper dis voor één gulden besteedt ontvangteen mooi cadeau 50 Die zwijgt stemt toe meent ge Er zijn vaak vele redenen waarom t beter is te twijgen hoewel men niet toestemt FEUILLETON De Misdaad bü de drie Mirteboomen Vrij bewerkt naar het Duitach 35 Nadruk verbodeai Daar zit niemand anders dan Fïna Markbreiter achter tei hij opgewonden Zp Iiipeft me gieteravood laat hier ontdekt toen ze haar moeder op ging zoeken en wilde weten wat ik hier te maken had Ik zei lat ik vreemd wb in de buurt dat ik verdwaald was en hier was ingeslapen ma r Ban haar spottende blik za ik wel dat ze t fCfifn woord van geloofd t Is wel zeker dat ze alles geraden hebben maar waarom die zoogenaamde boodschap aan u Helfriph gunde zich geen tijd voor nadere verklaringen Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek is de Agent P ROND Pz GOUDA Damn 11 Wilt U cen nuttig Kerst of Verjaarsgeschenk laat dan Uw haar Permanenten bii M J DE JONG GROENENDAAl 110 b d Gouwe ARENA fr TKLEFOON loeSO IMU 16 31 December On grootaoli Kerstprogramina Dagelljkl 2 en 8 30 Zon en Fmtdinn 1 2 15 5 en 8 Priizeo i ol iMlastlna 1 iins SlM r4 I 2 n 36 voor t B0ct 1 B0 oFot U oor kaarlao OOP da Karatdaaan door wlddal 1 koopi Plaataba praHaakiroiSSC H H Aannemers I maakt gebruik van de Begiuutingsstaten Gedetailleerde berekeningstaat vanonkosten voor Uwe inschrijvingenVerkrijgbaar at of niet mei losse inlegvellen Prijs per vel 10 centbij 50 stuks 7Vj nt per vel bij 100 stuks S cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON OOUDA Bakt prachtig bruin braadt overheerlijk zegt elke huhvrouw die Diamant Vet geprobeerd heeft En dit is geen wonder want Diamant Vet wordt bereid uit de fijnste vetten die te krijgen zijn Door de geregelde controle van onze deskundigen kunnen wij de kwaliteit ten volle waarborgen En ds prijs is slechts 45 ets per pak loor ie u Feeiagea BsterkransenSpritskerstkranseuSlagroomwafelcn Chocolade kerstartikelen Verschillende OebakjasQebak Zoute Stengels Zoute Palmlers 2S enz enz ElMir Brood on BankollMkliorl G bl ttan SPECIAAL PIJNI ÖOZB BEHANDELING Bctstino desgewrnKht ia 12mBandeIl kscbc termljnea ook vair Zlckentondaledea Bureau v Tandheelkuacligc Middenstand Verzekeiine AdmCaDEWAARD Van Heusdestr 13b TELEFOON 30013 tramllja 4 IS 16 en 17 Geopend van 9 4 en 7 0 uv AgenUchappea Mavrouw i REINOERS FluwMlvnsIngal 103 Qoudi V DORP Vlamingitr 50 Bauit B V DORP Noordkada 179 WaddJnxvaan BEOillllSyilG GEIIEEI TÜ CODDl A VERBURG KOOPT MORGEN UW Koekjes n Banket OP DE MARKT Ujraluilend van KNOPPERS Banketbakkerij SpeclÉliteit in dè fijnere bankeKoorlen Slandplaits BIJ HET STADHUIS NEEMT PROEF MET MIJN Plfna Karstkpanaen LAGE PRIJS EN PRIMA KWALITEIT Splsringstrait B5 Tel 663 DIAMANT 249 BAK EN BRAADVET Thalia Theater Vlfanneep gij de Wortelboer s Kruiden of Wortelboer a Pillen nog niet gebruikt hebt probeert ze dan eens Gij zult werkelijk tevreden zijn over de heil zame uitwerking Reeds duizenden hebben er baat door gevonden tegen trage ontlasting slechte spijsvertering gebrek aan eetlust slijmhoest koortsigheid gevatte koude influenza galen maaglyden hoofdpijn duizeligheid onzuiver bloed huiduitslag verstopping enz Wortelboer s Kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos 3 doozen ƒ 1 70 Overal verkrijgbaar 24 Woensdaü i t Donderdag 25 en Vrijdaê 26 December GROOT KERSTPROGRAMMA 1 Beter laat dan nooit Dolkomische komedie in 7 aden Qp ons tooneel ln0anleup COOK mei zijn sprekende en Itetderzlentie pop Als 2e hoofdnummer 60 SIOUX BLOED Indianenbloed Avonturenfilm in 6 acten met KOLONEL TIM MAC COY Toegang voor personen van eiken leeftijd WOENSDAG 24 DEC Eerste en Tweede Kerstdag vanaf halfvier 2 uur Groot Matinee Toegang voor eiken leeftijd ÜO doirloopenili IftDrsiellinosii Telefoon 462 DENK AAN AANVULLING VAN UW VISITEKAARTEN WACHT NIET TOT DE LAATSTE DAGEN lyiAAR BESTEL ZE DIRECT BIJ == DRUKKfRIJ A BRINKMAN ZOON MARKT 31 TELEF 82 iwn i VERSCHEIDENHEID VAN VORM GROOTE LETTERKEUZE a Woensdag 24 ïmbei 1830 69 Jaspgang mmxm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN DERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE OVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz AUVËKTENTIKPRUS Uit Gouda en oeutreken beboorende tot den beiorgkrinf 1 6 regels ƒ 1 80 elke regel meer 0 2ó Van buiten Gt Udjt en d buorskriac 1 C regels ƒ 1 56 eik r gel meer 0 S0 Advertentiën in het ZatenUgnvmmer 20 et b alag op den pt a Iittfdadigluid lTertentiën de helft van den prjfi INGEZONDEN M£DlsiD£ELING£Nt 1 4 regeli ƒ 2 25 elke re 8l meer ƒ 0 6a Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertenttën en Ingezonden mededeelingen bjj cootrut tot leer geredaceerdra pr Groote lettere en raDden worden berekend n ar piaataruimte Advertentiën icunneu worden ingezonden door tuaschenktmut van MÜede Botkliandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags v t6r de plaataing aan bet Bureau ttfii ingekooi teneinde van opname verxekerd te x n BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP IS IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOO Dit blad verschijnt daÉelijte behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de liezorgiag per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ S 16 met Zondagsblad ƒ 11 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau HABKT ai GOUDA bü onie agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zjjn dageltiks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Intarc 82 Redactie Telef 83 Postrekening 4S400 f VW H ïï f h Y 7f v f f f IMBDKDKKI iilO De Goudsehe Courant zal op ZATERDAG 27 DEC s NIET VERSCHIJNEN cKerstfeesi Het eerstvolgend nummer vcrBchijnt op MAANDAG 29 DECEMBER a s Losse bladen uit hei Dagboek oan een Gouwenaar Lasciate ogni speranza voi ch entrate DAN TE Maandag 22 December Evenals ieder jawi het geval is beleef ik een prettigen tijd gedurende de Kerstdagen Mijn oude goede vriend Gaston Pochard van de firma Pochard et Biberon de zoo bekende leveranciers van mijn voortreffelijke champagne pleegt dan te mijnent te logeeren en Aet is altijd met stijgend genoegen dat ik zijn komst tegemoet zie want Pochard is een fipie geestige kerel hij heeft een onafhankelijk en breed oordeel over menschen en toestanden en vaak stond ik verbaasd over de doortastendheid i an zijn energieke plannen Vanmorgen maakten wij een wandeling door ome stad Het was schitterend w eride stfaten waren zonnig als op een lentedag Vroolijk btaffena mat mijn witte Deensche dog Archibald de afstanden tiisschen de hoornen langs de Haven Wanneer ik met Pochard wandel weet ik dat wij immer sterk de aandacht trekken De levendige ivijze ivaarop hij zijn ineeningen uit zijn snelle vreemde taal zijn druk gebarenspel tesamen met het typisch Fransche gezicht met de zware snor d la Clémenceau dat alles is zeer opvallend en wèl geschikt onze nieuwsgierige stadgenooten te amuseeren Zoo ging het ook hedenmorgen en toen w zooals ik reeds schreef over de Haven kuierden en even stil stonden op het punt umar men bezig is de Nieuwe Brug te bouwen om dit grootsche werk te bewonderen vormde zich al gauw een groep belangsiellenden om ons heen En als wij vervolgens iets verder schreden en op den hoek van de Haven bij De Zon weder stilstonden volgde ons de menigte op den voet Hmr vestigde ik de aandacht van mijn Mj nd op de geheimzinnige openinM daar gaapt onder de Dubbele uurt Ik deelde hem mede dat zich hier de ingang bevond tot een reeks van tunnels en kanxden die zich via de Molenwerf tot in de buurt van mijn woning aan de Spieringstraat voortslingeren Pochard was dadelijk één en al oor voor datgene wat hij noemde Ces catacombes mystéHeuses en Le ventre de Gouda Reeds was zijn vlugge geest vaardig en geestdriftig riep hij uit wachting leeft toch in ons a r hart wanneer we het Kerstfeest vieren de verwachting van een nieuwe aarde iiet is niet voor niets dat we de Kerstboonien tooien met het glinsterend versiersel o r droomen en de lichtende kaarsen aanstaken van onze vreugde In ons aller hart leeft nog de droom van een betere wer d dan waarin we leven We durven hem infde nuchterheid van ons dagelijksch leven spreken en kunnen hem nai geven Maar in den Kers1 den Kerstboom en steken aan En naast onze kindereti staan we luisterend en aanbiddend als aidere kinderen die ondanks alles kinderiyii gelooven blijven in het sprookje van eej andere en betere en gelukkiger wereld feooven blijven datec iets sndei a iLOK ia Mn feU en goed en roem en eer dat het Jeauskindje het nieuwe licht geboren is dat de wereld vernieuwen zal Is dat niet het vertrouwen De dagen om ons zijn niet donkerder dan de wereld van dezen tyd De haat en het cynische ongeloof in wat anders dan de machine en in het geweld schijnen hoogty te vieren En toch scharen we ons ook dezen Kerstnacht om de bloeiende en lichtende Kerstboomen en luistert ons hart geloovig en in vast vertrouwen naar de wondere sprookjes van een nieuw een beter een hooger leven en n nieuwe wereld In de daistemid waar i e rondtaa n gelooven neen weten we dat er een nieuw licht geboren ia en dat door de kracht van dat licht een nieuw leven zal rijzen op een nieuwe aarde stille aanbidding huiverend geschaard blyven om de kribbe van het Jezüskindje O Kerstnacht schooner dan de dagen Hoe kan Herodes t licht verdragen Dat in uw duiatemisse blinkt zong onze groote dichter Vondel Dat licht in den Kerstnacht geboren en uit dien Kerstnacht uitstralend over de aarde is het waarvoor we aanbiddend neerknielen Het mag dan voor ons allen iet dezelfde beteekenis hebben niet eenzelfde werkelykheid verbeelden we erkennen toch in de geboorte van het Jezüskindje de geboorte van het licht dat een nieuwen schijn over de aarde geworpen heeft De tyd waarin we dit Kerstfeest vieren geeftacm die feestviering een eigeniuuKtitr symbolische beteekenis In het donkerste der dagen waarin die dagen ineengeschiompeld schynen tot korte schemerperioden tusschen de lange donkere winternachten vierden onze heideneche voorvaderen reeds het feest van de geboorte van het nieuwe licht dat van nu af zijn opgang begon naar een nieuwen zomer Er sprak zich in deze herdenking niet alleen een blijdschap om het nieuwe licht om de komende vreugde maar ook een sterk en blÜ vertrouwen uit Terwijl de dagen het donkerst waren zoodat men aan het licht zou gaan twijfelen vierde men de geboorte van het licht in vast vertrouwen op ziJn komst en glorieuzen opgang Spreekt onze Kerstfeestviering naast vreugde om het nieuwe licht ook niet een dergelijk vertrouwen uit Want deze ver EERSTE BLAD Mats mon vieux waarom deze crypten niet beter benut waarom deze spelonken niet geütüiseerd Quel occasion Ziet naar de magazijnen La Fayette en Au bon Marché in Parijs Onderaardsche straten mon chèr straten badend in het licht van magnifique étalages f Oh in een land waar het altijd regent Wat een achterlijkheid Een schitterend denkbeeld zoo merkte ik op Ik twijfel er niet aan of een dergelijke pracht gelegenheid tot het maken van doeltreffende reclame zal niemand sAch vnllen laten ontglippen Als ik denk aan de schuttingen langs de Gemeentelijke Sportterreinen die vol staan met Plotseling onderbrak ik mijzelf en ivees opgewonden in de drooggelegde gracht Pochard keek omUmg wy allen keken omlaag Wat nu volgde speelde zich in eenige momenten af In de modder op den bodem liep een tvaterrai Plotseling za gen uMj de witte gestalte van mijn hond naar beneden schieten dof grommend stortte ArchiboM zich in de diepte Snel gleed de rat de dón kere poort in Even stond de prachtige dog trillend te h gen toen vloog hij met een grooten zwaai het ongedierte achterna de duisternis in Het is niet gemakkelijk precies te beschrijven ivat er hierna gebeurde De menigte was zeer opgewonden Pochard trok zijn jas uit hij juichte van opwinding en wilde per se ook naar omlaag de tranen liepen hem over de loangen ikzelf was geheel ontdaan Enfin om kort te gaan Archibald kwam niet terug na een half uur vjas hij er nog niet Toen is er e n agent gekomen toen zijn er werklieden afgedaald en na een tijdje bracht men het edele dier na ir hititen gewond en kreupel Neerstortend puin had hem getroffen DE GOUDSCHE COURANT IS HET MEEST GELEZEN BLAD IN GOUDA EN OMGEVING EN HEEFT DAARDOOR DE GROOTSTE PUBUCITEITSWAARDE ADVERTEERT DAARIN I Thans nu ik dit schrijf ben ik bekomen van den schrik Archibald is goed verzorgd hij zal wel weer op I kruippen en tenslotte is hij maar een hond JAN VANDBRLAND HARKT 2 eOUDA Spiritus voor radiatoren Maar er is iets anders dat mij verontrust Het is de toekomst van hei arme Gouda Eerst de waggelende Havenmuren toen de wrakke waUen der NieuweHaven en nu tenslotte puin in de gewelven onder de stad Het is daar niet pluis in de JBuik van Gouda En wie zal dat alles betalen Laat alle hope varen gij diehier binnentreedt Red BEL OP HhJeli ttlnriifi l ll StfntBi werkelijk goed op de hoekte zijn met de gesteldheid van het gebouw want aij trok haar gezellm zonder aarzelen met lich mee naar den uitgang en wal Isngs een zijtrap die gewooolijk alleen door de beambten werd gebruikt In minder dan een minuut hadden ïijn den uitgang bereikt Tegenover de deur aan den anderen kant van de straat half verscholen achter de heeatera van het struik gewaa van het plantsoen etond een auto t wachten Daar snelden de beide vrouwen naar toe terwijl in het oommlasarlaat een dozijh menscéien op de been waren om te te volgen De vervolging werd evenwel vertraagd doordat de wacht beweerde dat hij de vrouwen niet gezien had en men door vragen bij dezen en gedien tijd verloor Nummer 61 beefde ovar haat heele lichaam Zij hoorde geroep en geacètreeuw achter zich maar haar getsellin lachte alleen maar Kochtjes en zei onder faet loofMn W mlt verroïgd Dat zal ik je morgen wel vertellen irompelde hij Nu moet ik weg terug naar de stad anders is misftohien weer aUea v rïotea In looppas rende hij paar het station Hij WOB dol van woede over den streek dien ze hem geleverd hadden Wat er ook gebeurde hij moeet en zou om 6 uur bij het huis vMi bewaring zijn Want nu wist hij dat zijn vermoedai tot de getallen 14 li 6 juist geweest was Vijf minuten voor zessen verscheen voor de deur van heï commissariaat dat als bureau van de centrale reclierche aan het huia van bewaring grensde een armoedig maar net gekleede vrouw en vroeg bescheiden om den commieearis te m en sprekm wleai zij belangrijke mededeelingen inzake de moord bij De Drie Mirteboomen wenachte te doen De enmniiaaoxis die den heelen n middag op zijn bureau gewerkt had was juist een paar minuten geleden naar een dichtbij zijnd café gegaan om de avondbladen in te zien doch werd binnen een kwarti weer terug verwacht De stouw werd daarom voorloopig in de kleine wachtkamer die zich iAaast het bureau bevond gajaten terwijl een rechercheur in alleiijl den commiaearis ging waarschuwen Op bet zelfde oc enblik verlangde de gevangene nummer 61 dringend om voor de commoasaris g ledd te worden Zij had besloten haar incognito te laten voren eoi wilde eindelijk de waarheid bakennen De commisaaria kwam juist met dffli rechercheur terug toen de gevangenbewaarder Bemer naar hem toe wilde gaan De oogen van den commisearia straalden toeai hij den wenseh der gevangene vernam en hij gaf bevel haar terstond voor te geleiden uit vrees dat zi anders misschien nog van besluit veranderen zou Daarop ging hij zijn bupaau binnen n nam de getuige die zich aangemeld had in het voorbijgaan vluchtig op Weet je wat zei hij tegen den rechercheur die hem gfevolgd was we zullen nummer 61 maar liever eerst hooren en die juffrouw Bronsart laten wachten Men moet het ijzer smeden als het heet is In de aangrenzende kamer ging een deur Nummer 61 vergezeld van twee bewakera trad daar nu binnen De aommiesaris keeh gespannen naar de deur die het volgende oogenbhk moest open gaan om de gevange ne die hem zooveel ecgeanis en hoofdbreken veroorzaakt had binnen te laten Maar wat was dat De deur ging nJet en maajT wèl hoorde de commissaris in de wachtkamer plotseling en geweldige opschuddmg uitroepen van schrik of van pijn toen het dichtslaan van een deur het omdraaien van een sleuteJ In de grootste opwtodmg sprong hij op en rukte de deur open Daar kwamen de bewakers hem vloekend en ball verblind tegemoet tuimelen plotseling wa hun snuif tabak in de oogen gestrooid De deur van de wachtkamer nasr de gang waa aan den buitenkant gesloten en van de belde vrouwen de z g getuige en de gevangene geen spoor Buiten zichzelf van woede rammelde de commissaris aan de deur en brulde onv hulp Natuurlijk duurde het geen twee minuten of de deur was geopend en er wae alarm geslagen Maar in twee minuten kan men ook buiten een oonnmiflsBxiaat van politie ïijn als men daar den weg kent De beide vluchtelingen of liever gelegd de znogeiiaamd © getuige juff rouw Bronsart moest