Goudsche Courant, woensdag 24 december 1930

Herein herein Geaölitn aue auiLieszt ttcji Ke hen u si wir doe Lilüi ke tauieod weihen Koncordia soit ihr Name sei iw Lmtracht zu her zuinijf67 i Ve reuil Versdmmle Sig die liebende ti nieioie ireuüe üiesei fatadt bedeute tnödt süi xhr e t Creiaute Das Lied von der Glocke iriednch Sthiitór Ue toren tJnKt weer ï Het smlcge iingei Klinkt weer oveir het oude iiarittplein onzer stad en weerkaatst zich tegen de eeuwenoude geftwuwen die het xereii De tuimlendie klajikien van den St Jati verkoair digien diat de oude Hiemony 0 wederom uu iiui ijie iLi i iiijn opg wekt Güudö heelt ZU trotfi zyn kiokkenapel Lerug De g iy torem aingt weer Wu vTageii ons met Cimdo Gezelle af ffniit wienl dte wonöei Iconst gev wénn der dieMieiceelde kopermonid n dite vragende alledage aan den ouden gang dlie luide en lanp die op en neer die weg en weer alihier aldaar gednen te gaai Op tyd en tel hun tongen alaan Voorwaar een kunst tot ons gekomen uit heft gryzp verleden en de eeuwen door g ebleven u menschen van den modennen jachtigen zeoniwslc openden tyd der OHe eeuw wy hebben ze lief gekregen die oude kLankem due vaiiuat hooger sferen tot oma ko men ons vèiipoozen na uigeapannon arbe d of dezem een kort oogeniblik doen ondrrbre ken om onze gedaohrten den vrijen loop te kuauTsem laten en te overpeinaien wat onze trotsche St Jan ons te vertellen hpcft hn dan zeggen ons 2yn vele monaen waaruit de kiankem weerklinken over onze ude veste dat veel loiefde en eet loed aan hem 18 voorby gegaan en nog steeds gaat dan spreekt hy van vreugde en var rouw van vrede en van oorlog van rust en van oproer m im m land en in 3 Het oude kIoiIdcen pel m der ouden St Janstoren het heeft Gouda gekend in tyden v un bloei en 11 tyden van druk Het heeft hare bewoners hooren jmchen n weeklagen het heeft medegejubeld by Npeuigde het heeft mede geweeklaagd vn Agen v n rouwl De gryze toren amgt weer Hy verkondigt weer met jubelende heldere klanken due verre g ian over df aan zyn voet zich uitttrekkende = tad dat hy Uit zyn ru t IS ontwaalctl Zyn kliokkenzang zegt hH U dnt hy yyne stem iieeft teruggevonden en met hermeuwrie kracht juachende en jubelemte den volke kond kan doen van zyn nerstel GemodemiBeerd en toegerust met datgene van wetetiscluip en techraek maar met m het mmüt liefde voor de klokkeaspelkunpt hem op zyn verderen weg der eeuwen door kan med geven zal het hoog bo en den gewonen sterveling verhevig gedreven dooT het muzikale genie van zyn verzorger zyn melodieën wederom dofn hoo ren III meerdere perfectie zal het wederom de weerklank zym van hetgeen in de Goudsche bevolking leeft De grijze toren nngt wewr Het ontstaan der klokken hun gr bruik en de klokkentorens Het IS op dezen heugJyten dat dat het mij met oindieitatig voorkomt de n belang stellendGin leaer es eenige byzondtórhed n omtrent ons klokkenspel e y B BLUE BAND VERSCH GEKARND S S van Dantzig i Markt 45 GOUDA I Het soliedste adres voor Heeren Mode Artikelen en Ondergoederen LET OP HET BORD Aangesloten bi het Nederlandsche Spaarbank bureau Het Bureau waakt voor de belangen der spaarders Heeft Uw Spaarbank zoo n bord t Geeft U de grootst mogelijke zekerheid Spaart veilig t Spaart bij de Nutsspaarbank te Gouda OOSTHAVEN 12 o Speciaal aanbavolan voor de Kerstdagen Gebraden Roastbeef Pekelveesch Getniffeerd Vleeschkaas Cottelet Pi esse 1ste kwaliteit gek Ham Schouderham BlaiLsham i Tong enw orsl Thuiinger Bloedworst Berhner Leverworst Sacksische Leverworst Gewone Leverwoist Botei hamworst Muisies Rookvleesch Gewoon Rookvleesch Bieede Plocwoist Sei velaatw orst Lach schenken Procureursp Ontbytspek Comedbeef Kalfs ehakt Een jToote versoheidenhcLd bhkies m et Delicatessen Roomkaasiee Prima Goudsche en Leidsche liaaq en tzeer fi ine Roomboter Beleefd aanbevelend A J OPSTELTEN TELEF 120 GevestiKd sedert 1905 Openbare Vrijwillige Verkooping Notaris G VOS ie Waddinxveen zal op Woensdag 31 December 1930 en op Donderdag 8 Januari 1931 telkens v m 11 uur tn het Cafe Het Sc akbord aan den Kleiweg te Gouda wegens benef aanvaarding in het openbaar veritoopen de BouwnwoDlD e a aan den Btoemendaalachen weg pt get L37 nieuw No 39 te Waddinxveen voorzien van electnciteit en waterleiding met bijbehoorende uitmuntende weien hootlanden geschikt voor tuinland totaal groot 19 34 30 HA te veilen in Sperceelen en in combmatien De 2 electrische motoren metdri fwerk voor karn en waschmachinss en de waterleiding installatie benevens de aanwezige mest moeten door de koopers overgenomen worden voor de bedragen in de biljetten vermeld Aanvaarding vrij van huur de Woning 1 Uei 1931 h t land bij de betaling Lasten vanaf 1 Januari 1931 53 Betaling 2 Maart 1931 Leverlraao tableiteo 95 cent per flaconDrogisterijl 15 De Goudsche Gaper Markt 6 Telef 762 Voor bezichtiging zich aan te mei I den bi den eigenaar bewoner den Heer J M Moons Notitten verstrekt genoemde Notaris Openbare Vrijwillige Verkooping Voor Werkmans Notaris A T VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a d IJssel is voornemens op Woensdagen 31 Dec 1930 en 7 Januari 1931 telkens des morgens teir lf ure m het Koffiehuis van Joh NOOMEN te Stolwijk bij opbod en afslag in het openbaar te verkoopen Twee huizen G 140 en 142 met Schuur en Erf De Kleine Winst Korts Tiendeweg 22 GOUDA Twee varkensschuren met 24 hokken en een Warenhuis TRAPPENHUIS Oienbakken Etendragers J SPRUIJT w h T Ruis Tel 784 Spieringstiaat lOT Gouda Groote sorteering Sigaren droog en belegen D G van Vreumingen WIJDSTRAAT 20 iets bizonders White Ash 8 10 en 12 cent fabrikant van de bekende 15 KOOPHANDEL TABAK oppervlakte pim 900 M aan den Goudschen weg benevens eenige perceelen Bouwland met weg en water onder de gemeente Stolwllk samen groot 1 49 77 Hectaren Te aauvaarden bi de toewijzingNotities en inlichtingen ten kantorevan den Noraris 48 VlookeivüwkeeV Puopl NecmWybert Terbe chenning der slijmvliezen en ter luivenn van den adem Zoo loolct U veili en aannenaam oopl tij onze IMeÉrs Bi vepcll0nsta Groote My van Levensverzekering VRAAGT voor Gouda een Aotleff persoon voor uitbreidinK harer lelatien Hulp van Inspecteu aamv ezig Varte toela en hooge provisie Brieven onder No 6511 Bureau Goudsche Courant Markt 31 Goud i Koopt Crebas Beschuit Lange Beschuitjes en Crebas Goudsche Siroopwafelen merk J HC U doet er een ieder genoegen mee Verkrijgbaar bij H H Winkeliers en in onzen winkel TURFMARKT 71 N V Fa J H Crebas BEGEAFENIS ONDEENEIBG T LENS DIRECTEUR BL IJFT ZICH STEEDS BELASTEN MET DE Regeling en Uitvoering der Begrafenissen ZOOWEL BINNEN ALS BUITEN DE STAD 8PIERIN0STRAAT 57 TEL 764 toekomstig nummer 2229 Gouda VOOR HET KERSTMAAL BLUE BAND Maak iets bijzonders van het Kerstmenul Welke huisvrouw doet l et Kerstmis niet extra haar best Het vieëich is malsch de jus is mooi bruin en het Kerstgebak ziet er uit om te watertanden Dit alles dank zij Blue Band voor 30 cent per half pond de beste kwaliteit die er bestaat Anton Coops Drogist Wijdstraat Gouda ===== Themogènawatten RbBumatiBkwatten Formanwatten Verf Lakken Kwa len Fa P l llE1l£TSZi Oosthaven 65 Gouda Beter verzorgd Schilderwerk Onze Olensverf Is ook verkrUgbaar in omliggende dorpen 31 GOUDSCHE COURANT WOENSDAG 24 DEC 1930 TWEEDE BLAD ér De Toren Zingt Weer üchiedeaus mede te deeien hoewpl het be stek dat my m dit bi d hoe ruim ook in vertiouding tot de vele eiachen op ant er ge biedl aan de pers ifesteid word nge ruimd met voldoende moet worden ge ic iiaile die inteTesaainte by onderheden d ie niy umtrent onzen iit Jan en zyne kiokken by net na nutieien van onze uuue sieutiiyiu irchieveii zyn gebleken te publiceer 11 ik lioop en vertrouw evenwel dat ik bm neoikort de gelegenheud zal vmden hierop m andereaiv meer uitvoengeai vorm terug te komen Op ettn dag ala deze pa t ons in de allereerste plaats een terugblik in het verhden hoe bescheiden dan ook Dr W van der £ lat egt in de inleiding van De Klokken van ien Domtoren te Utrecnt dat welk oogmerk ook het maken vaj hooge bouwwerken © en meiisch de leddeinde gedachte gaf na het bereiken an een zek re hoogte door den blifc opivaarts tt heffen de weg tot geestelyk hooger ontplo ien werd geopend Rondom den toren vormde zich een ge meonsthap wuarm de behoefte gioeide een familieleven m ruimen zm te vormen en men voorzag zooals eeuwen geleden in de A tibche cultunrceijitra den toren van een klokvolinig gelutdgevend lichaam iat ver m den omtrek boven bootmen fn iuizen lutklonk Zulk een klok aanvanke yk son s aan el kaar genagelde platen yzer msar toch ook reeds m het klem een aan een stuk gegoten broms waa als instrument aangewezen daar heft hoog moest hangen walde het geil uid uit de opeiung van de klok wegvloeien Om verschallende redenen nep zy de gemeente hy elkajïder eerst door gewoon kleppen niet een klepel later door de klok mot de klepel heen en weer te doen zwamen Hef aantal klokken breidde zich als vanzelf mt waarby iedere k ok het doel der samenkomst weergaf Doch tevens was het ateqf een mooi hoog houwMuk zieh met beter kon ontwikkelen dan wanmeier met een achoone ari hRtectuur een weliswaar op den aüitergrond tredeïide maar mettemijx een zich meer en racer ontwikkslende kun st die het gehoor boeide saanenfwerkte tot volmakmg van het geheel Niet kunstmatig of gew id maar wcVge biedend alsof een toren die stom is gelyk staat met een Jïalf voltooid bouwwerk zÓo gaf men in West Europa aan het emde der middeleeuwen de hoófdlynen aan Galmgaten sierden de flanken zooals m later eeuwen de klokken werden opgenomen in het profiel van den toren Een toren werd niet alleen een steenen bouwwerk dat ter zyner tyd met donkere stem zyn gelui deed hooren maar hy werd zelfs een wezen dat emoties weder wist 6e geven als van een bovenmenschelyke stem Zoo hebben zich dan meer dan due eeuwen gelegen de zingende torens ontwikkeld in de Nederlanden en Noord Prankryk En ZÓO 21e men ook den gestadigen voor uitgang van de klokken in den St Jan in den loop der eeuwen een steeds voortschry dende ontwikkeling gelyken tred houdende met den voormtgang der klokkengieterskunst en den gestadigen bloei der atad De klokken nk den kerkbrand in 14J8 De kerkbranden van 1438 en 1552 hebben met den toren ook de daann hangende klok ken zoo goed als vernietigd Omtrent den kerkbrand van 1361 zyn my geene byzon derheden bekend Welke klokken voor 1438 in den toren hingen IS my met gebleken wèl dat zy er waren Spoedig ni den tweeden kerkbrand werd mèt den herbouw van kerk en toren ook het gieten en hergieten der klokken ter hand genomen en werd ook een nieuw uur werk aangebracht E n zoo spreekt dan ook de fundatie van Ja£ob Pouwensz op het St Joris Altaar tot een broederschap vah t Heüig Sacra ment van 17 December 1457 reeds weder van de herstelde klokken Hierby wordt toch bepaald dat men alle Donredag een singende misse sal laten doen van de heyligen waerdijjfen sacrament met een collect van Sinte Jurys met dienres mlt orgel en nut b e y e r e n als dat tameücste wesen gal Zeer waarschynlyk is deze fundatie de oorsprong van het nog steeds gebruiketyke beyeren op Donderdag dat x ch dus de eeuwen door heeft gehandhaafd Het vooMlag van 152J De atadareketungen van i 49ti ea Hifi spreken van de kieuic kloksfcens waaruit ai te leiden is dat men naast de groote tuoKken m den hi Janstoren ook o er Klei nere kloKKen oescniKte die zooals umiK blykt op het uurwerK waren geJUppeld in lözl wordt besloten tot üej laten gie ten van nieuwe klokken hetwelk geschieuue dooi een Jdokgieter uit Mecheten Het klooster der Collatiebroeders stelde het daarvoor benoodtgde geld beschikbaar zynde 25 pond Vlaamsch en wel tegen een rente van een pond per jaar ter bepaling van de waarde van net ponö werd dit wat destyds met gebruikelijk waa op b Kynsche guldens van 20 stuivers bepaald Later kocht een der Collatiebroeders deze rente van de St Janskerk oftder voorwaar de dat jaarlyks op St Baftholomeus St Victor St WiUebrord St Agniet en üt Marcus de collatiebroeders van de kerk zou den hebben een propyn van zeven kannen rynsche wyn en een stalewart wittebrood tot gedachtems van den legataris Boven dien zou den Collatiebroeders op St Lucas dag zeven kannen rynwjgn noeten worden vereerd voor eenmaal Uit de groote en kleine kjokken van het einde der 15e eeuw en de nieuwe of hergoten klokken v 1522 h eft zich langzamerhand een voorslag ontwikkeld 1522 en een zeer pnmititf carillon als waarop meerdere steden in Vlaanderen en Holland reeds konden bogen Uet voorslag was een samenstel van uurklok en drie kleinere klokken welke laatste ala waarschuwing diinst deden voor het tellen van het aantal slagen Midden der 16e eeuw begmt men 4eze voorslagen uit te breiden in het geheelitot 7 klokken duE een vermeerdering van 4 I e herkomst n carillon eii Kerstmis 1930 De St Janskerk vó r den brand in lo62 Stedelyk Museum Ik noem hier slechts enkele feiten ota myn mededeelingen te staven De kerkbrand van 1532 nieuwe klokken worden gegoten De kerkbrand van 1562 vernietigde zooals reeda opgemerkt niet alleen het rteda tot een verren trap van ontwikkeling grkomen voorslag van 1M2 maay ook alle verdere kl kekn in den St Janstoren Het verhaal van de MR l rand zooals dit door kerkmeesters van dien tyd is vastgelegd vermeldt dat te 12 uur in den nacht van 12 13 Januan 1552 de slagklok met de andere klokken groot en klem en ook het voorslag naar beneden vielen en op het steenen verwulfsel smolten uitgezonderd de beijerklok genaamd Gabnel die in ae luigaten bleef hangen Zij bleef onbescha digd en werd omdat er geen andere en betere was langen tyd gebruikt als de slaetklocke uninidclellyk na den brand worden even wei maatregelen genomen tot het gieten van nieuwe kloKken Verschillende kioKKengie lers uit utrecnt Mecnelen Gent en van elders werden hiertoe uitgenoooigd ten siotie woruc uit opgeuiageu aan Jan Jae peis n Moer la s nmtogenboscn ueze bedong voor zyn arbeid 48 stuivers per lOU pond De betaling zou geschieüeii in une payementen van teiKons een derde van net verschuiOigde bedrag en wel een derde deel zoodra de klokken gereed waren en ae twee volgenoe Jaren telKens weder een dei le deel Moer bedong evenwel dat nem bovendien by het overzenden der kloKspya op kercke kosten toequam 200 pond Stoiwykse kauw Uq sou da wMiwa flFtttenklokken op zyn kosten te Gouda leveren laten hangen en Imden voor zyn risque Jan Jasperaz Moer goot 3 klokken die genoemd werden St baivator St Maiunuc en St Jan Baptist reapectievelyk wegende ö lA 4000 en 77 9 ponden Om het gieten van de nieuwe klok bt balvator te zien begaven zich in 1554 de kerkmeesters Claes Marcusz en Jacob Jansz naar den Bostli y waren 5 dagen uit en verteerden gulden en 8 stuiver De bt Jan Baptist was de bla clock y y werd 18 November 1554 ingewyd hetgeen 2 schellingen 2 grooten Kostte Met de St Martinus waa de gieter met gelukkig y werd na van den Bosch naar jouda gebracht te zyn hetgeen aan vracht b schellingen en 5 grooten kostte qualyk luidend bevonden en des moest ae g eier die na hem neemen die ze omtrent den üriel aan ue man hielp De gieter leverde een nieuwe klok maar ook deze werd met geaccepteerd want zy was van binnen acnilfeng ratelschellig en schreeuwend van klank Zy werd gebroken de apys werd verbeterd en waar men vermoedde dat de meester de oude klokapya vermangelde buiten Dykspoorte dus te Gouda daer d eerste wind molen op den dyk stond overgegoten Deze derde klok werd in orde bevonden men gaf ze een anderen naam nl dien van St Jan l vanigeb8t Deze kloiJten was beiialve de St Jan Baptust geen Umg leven oesüifcren Slechts een veertugtaj jaren zouden zy hun geikud doen hooren de S Jan Baptist bleef evenwel 139 jaren in den toren h mgen Op 19 Janiuari 1691 werd z j pp ast van de Stadaregeenng door Frederik van den Berg horlogemaker en Dirk Schorel stadstimmerman m stuken geslagen en aan een zekeren Ouderogge geschutsgieter te Rotterdam veritocht Dat klokken dtkwüls omgegofcen werden tot geschut klokkengieters waren dikwijls ook geschutgieters had meerdere malen plaats Zoo werd by het besluit var de vroedschap van 10 Anigustua 1678 bepaald dat de klokken van de conventen en kapellen door het stadsbestuur gecorrCuceeTt n m de groote schole staande zouden worden vermangtlt of vercocht ter verkrqgmg van geschut Omgekeerd werden ook wel met meer bruikbare kanonnen tot klokken omgevormd Het eerste carillon zal worden angeschaft Was men n t het gieten öer klokker na den tweeden kerkbrand met voorTJoedig geweest ook het na diem brand aangeschafte uurwerk bleek spoediig ndet te voldoen Reeds m de vroedechapBveTTndenn r I van 25 November 1678 geven B irgemecste De Toren zingt weer ren iXi overweging dat men een an ler nieuw nonoghe aai moeten doen maeck n alaou Darü Jansst horlogestelder hem gtdo eei ende aenigiedient heeft dat hy voortaeoi langer t jeganwioordi e horiogha nyet en mach atollen dat het zeitfe eenichtss nts soude raoegen dienen ommc die tiock m yn be hoodycke ganc te Iwaden Men trad m overleg met den üitlügemaeQker die tort ge tot Leyden ende Detlt gemaeckt heeft en kwam overeen dat in n een nrfer sou bestellen tobte ewuerle van tAvaeff duysent oite derthyn duysent ponden I e opdracht hield ook w het voofi lach met zoo ve l doeken t doen voorajen alg er noch noodich beneffens die jegenwoonfage bevonden aal wunien Deze uitbreiaing van het voorslach Vte bende de tot standkoming van een klokkenspel van lüeinen oimvang zooala uA b t met J Henrycx van Nuys burger tot Hasselt iji den Lande van Luik en zijn zwager Gerard Sqaeden Matthysz aangegane contract opgenomen in Itet Vercoopboek van dei Stede goedeivn blykt Bg deze overeenkomst toch verbinden deze uurWerk makers zich binnen twee jaren te leveren een spelbnde uurwerk bequaem synde omme te dienen tot t speelwerck van sesthyen clocken yder clocke twee hamers hebbende ende spelende met drye endu vyer parthyen sulcx het uurwerck tot Delff doende ea Voor ledere honderd ponden t hut uurwerk met klokken in d w egt deser Stadt zou blijken te wegen zou worden betaald negenthyen Caroba guldens v j£tdig stwvers van 40 grooft n vlaeLmach ycjfclycke gulden Uit dit samenstel van 4 klokken is de naam carillon voortgekomen quadnlUonem carillon Prof J Vercouille deelt m zyn beknopt woordenboek der Nederlandsche taal mede dat beiaardbeieren wellicht afkomstig is van beide d 1 met strengen aan beide handen luiden gelijk zoo zegt hy het franscbe cariUonner afkomstig ia van quadrilio met strengien aan beide handen en voeten Imden In de oude archivalia ia dikwyls melding gemaakt van luiden en beieren Beide klankvoortbrengmgen met klokken hadden een vdrschillende betËekenis Werd by godsdienstige of burgerlyke ceremoniën bij begrafenissen enz geluid by een overwmningsfeest een oinme ganck en by de geboorte of het huwelyk van een vorstelyk persoon werd gebetaard of gebeierd Beiaarden of beieren werd genoemd het doen klmken van een klok door er met een hamer op te slaan den klank voortbrengen door het in beweging brengen van den klepel werd Juiden genoemd De stadsreke nmg van 1507 vermeldt dat gegeven werd heer Hobbe Claesz de Coster van de clocken te beyeren daer t heylick geslooten was van Hertoge Caerle ende de doghter van Engelandt 4 schellingen die van 1525 dat betaald was voor beyeren en luyden over de victorie op den Komng van Frankryk In dit verband is ook nog vermeldenswaardig dat in 1534 betaald werd aan Claes die koster den 21 Februari van extra ordmans te beyeren en te luyden als t donderd ende weerlicht Stagnatie tn de levenng van het nieuwe speelwerk de toren blijkt gevaar voor vallen op te leveren Gebrek aan financifen Mr Henryck van Nuys overleed evenwel voor hy het werk heeft kunnen voltooien Blykeiks de notuien der vroedschap an 14 HJet 1680 treedt men in ntder over g met een orlogenmeoker uyt fursb Klom van Gulick inzake de uitvoeimg van het opge maakte bestek wiant t oude ofte je n Moordige uurwerck nyet tegenetaende datitet zelve herstelt es is luet meer brrikbaar Middelerwyl zyn er evotwel andi re bezwaren en wel van tweeërlei aard naar voren gekomen De toren ataaj op vallen de zwaro spits die men op de oude fui deenng heeft aaitgebracht bi t oorzaak en o ermits t sober nuddel by de stadt zijnde enda die groote costen che g iedaen sullen m it n worden om den toom staande te houden m a w de Hinancieele toestand groote u tga ven niet toelaat overweegt men of hrt niet jotcr I S de aanachaifmg van een lueuv uure i speelwerk op te schorten In de vroedBchapevergadenng van 17 Da cember 1582 wordt Burgemeesrterei metten Weth opgedragen met alle middelen te voorsten ten eynde den toom die bevonden wordt nyet geholpen maer noch e en el tievende en schuddemcte te zijn Jae meer dan te voeren suicx del gej chapen XQ de selffder neder te sullen vallen vastgeniaect enée gestyfft sail moeghen worden ora alle penculen in tyts te voorcomen b Juii 1586 chynt het gevaar voor den toren geweken te zyn Althans in de vroed6cihap3ver adienng van dien dag komt opnieuw het maken van het niewwe mw spoelwerk ter tafel en krijgen de Burgemeesteren opmeuw last met deli horlogemaker uit Gulik in overleg te treden De financiën laten evenwel nog steeds te wenschen over en men zoekt naar andere middelen om toch zonder groote uitgaven m het bezit van een nieuw uurwerk en klokkenspel te geraken De gemeente heeft van het aanwezige uurwerk dat seer vergaende is groote ondienst en de toestand eiBcht verbetering Men iMsluit tot verkoop van t geschut van Montfoort gecoomen Oude kanonnen redden de situatie College tot verkrijging der noodlge middelen Naar een potloodteekening op perkament van de Kerk voor den groeten Kerkbrand in 1552 C Stedelyk Museum Maar dit kan om verschillende redenen geen voortgang hebben en by vroedschapsbesluit van 14 Jum 1588 wordt goedgevon den het geschut dat voir de Stadt ondienstelick ende onbequaem es uitgeaondert de stukken van Montfoort te verkoopen ofte tot de nodige clocken te doen vergieten Wanneer de opbrengst hetzij io contanten of in den vorm van Idokspya nog niet