Goudsche Courant, dinsdag 30 december 1930

LoiMjea j 12 061 jiiicieoi 06 lierlijn 59 1 aM i6 Parija ruB 9 75i 34 71 3 76J 24 71 Zwitserland m lDi 18 20 Weenen M 97J 36 00 Kopenha ea M 60 66 I0 StóckJioljii M tó 66 Oio NewYork 66 t 66 42 2 4 V iHlcieel Milaan IMW 13 00 Hadria Praag bs n t vppeien aangezien electroinoïoren uit den Mkta an Uo perd 2iju voural ais uien niet in t i uure en geweldige aluietm eu voreiadieude uilvoermg wenwnt te vervallen Hei gevolg hiervan im dan ook gev ami aat tuasc iien pomp en motor fn tandradoverbrengmg ia aaugebraclit welke bet toerental der motoran uceert tol de Q itietd welke door de pompen werd v reiacht De Uude pompnjotoren ieder mot ven vermogen van 500 t K zi a geb el Nederlandsdi fabrikaat van de bekeude electiomotorenfalTiek tfmit SJikkevetji atrak van vorm eu keurig ui afwerking aijn ze een toonbeHil van oud Hoilandache degelijklieid dat gunetig iifst+ ekT bij hetgeen men op dat gebied w nia aan da markt brengt Uu bedienuig geaotiiedt aoms met behulp ener Haremeyer jschakelkaatenbatterij waar bij Ktiyrollriiakelaard wsemg tonden waaidoor ct u voor het bedienend persone toiaai gevaiiiiooze opstalling kan worden verkregen üe niontage van dez © eleetrieehd iiwtaüatie werd venjoryd door de N V Het LandliKiuwhuitj te Hm ek welko Firma getoond heeft dat ook onze HoUandscho montfura onder juiste leiding nauwkeurig en correct werk kunnen afleveren en geeoaainB voor buitenlanders plaatd belioeven te maken Ten iotte mag nog wel worden vermeld dat ie pompen met eeu enkel handwiel ni bedrijf worden gesteld fcerwiji een enkele druk op een knop het aggregaat stopt De koeten van het gemaal bedragen totaal f 215 000 Het is beden in werkiug gesteld Gemeenteraad van Gouda Vergadering van Maandag 29 December de n in 8 uur 9 ookersf Aan verslechtering dier bepalingen zal spr niet medewerken Maar tot het moBkent dter beslissing blyft spr aan Spr gaat thans e eneens oe begrootingsbehandeiing in B en W na In dat college ja tot heden niet aangegeven WTiarop zat worden bezuinigd alleen zijn de begroolingen terug gezonden Dat standpunt had Baan ook dne weken vroeger kunnen imeroen Wattneer spr van oordeel is dnt ook door bet voeren van oppc sitie l et bc iang der arbeidersklasse wordt gediend dan aanvaardt spr dit belang der arbeidersklasse Die positie wordt thans ingenomen in het college van B en W De VOOKZITl EK kan de uitdrukking van wethouder Van Staal dat het college onbenullig zou zijn niet bewonderen Tegenover Dr Hoffman zegt spr dat dictatoriale neigingen hem vresmd ijn De medewerking der commissies is noodig Wordt die niet verleend dan zal het zonder die medewerking moeten geschieden De beraadslaging wordt gestoten en in stemming gebracht het eerste gedeelte van het Voorstel n l dat de gemeente geen gebruik zal maken van de bevoegdheid om de gemeente voor de fondsbelasting in een klasse te rangschikken Dit wordt zonder stemming aangenomen Het amendement Maaskant es tot het aanvaarden eener progressieve otwentenhef teiug zien Met leedweien zien we u vertrekken zeide apr anderzijds hopea we dat u succes zult hebben in uw nieuwe werkkring j Naiiiena het personeel bood apr ir Nugteren een fraaie album aan met twee fotografieën van het perstioeel van gem eaitewerken en een mooie eta die de Gouwe met de viaohen korenhal esi de St Jtuiatoreu weergeeft Spr eindigde met ir Nugteren en mevr een goede reis toe te weq oheu en gelukkig weerzien ov r zes jaar Ir Nugteren zeide dat zijn vertrek niet het gevolg is van den drang Gouda ie verlaten maar van den wensch om naar Indié te gaan spr s hartewensöh apr wees op de prettige eamenworking met allen en dankte voor het fijn gevoelde geecheok Spr besloot met de hoop uit te spreken dat het sHen wel zal gaan e dat de toekomet eeu goedessi zijn Aanbesteding De gisteravond geJijDuden aanbesteding voor den bouw van 3 woningen voor de Diaconie der Ned Hem rmde Gemeente alhier had den volgenden uitslag Gebr Middelkoop ƒ 11 348 Nieuwveld en Co 11 989 Chr G F de Jong 11 990 J v f Gent 12 180 V Jolingen 12 18 K Binnendijk 12 250 H E V Deest 12 265 Gebr v Dam 12 444 G J v Wingerden 13 319 E Radix 13 556 57 guig werd verleend in 35725 gevallen observatie had plaatb ni 1211 gevallen Burgerlijke Stand I GJiBOREN 26 Dec Eleono a d v W van Schaik en G C Stracke Hoogstr at Ür Dec Elisabeth Maria d v I onkman en B H Starreveld Kat nsinRel HfAnthonius Theodorus Rochus Mana z v A M M van Loon en J W M Hermaem de la Reijlaan 7 KtaziiüL d v J van Herken J i de Waardt Kuipersfoat 52 Dec Teunia Johannes z v T J Schoonderwoerd en H Hoogendoom Snoystraat 6 OVERLEDEN 28 December Ojineli Johannes Hofstede 11 m ölUi WUiL GemeentcraaiL In du geiüeeiiteraudsvergadei ng van Maande 22 Deo waren met hui voorzitter tegenwoordig Alfe leden Na optaimg ijoor aeii Voorziitef burgeilM ref Baröu Van Hêmdrt tot Dmgehof weïdeir dé notüleh gÈÜaaia m f uv fander i vftHtgesteid Ingekomen waren Van Ged Staten goedkeuri H raadsbeiduit tot afUi overscliujvuLgeu gedaan ui de vergaderuig vau 13 Oct oüratei B eu W ontheiiiug aan Ie vragen voüi het geven van U liUM lijJ oefenuigeU aan de O L Ü Aajigenomen i rot ee ver baal kasopuiuiie geuiiJuu teo it vonger in ka 3774 94 idem G E U 247 72 öt3fuij eii beStuuF WiUwiiiuiqa veruöniging waarin Zij dank z t voor de genotea subsidie voor het kinderfeeflt Sdirijveit iiej Driehuisen dut zij fiaroiiate benojijng tot oiuderwfjzeiea 2 O L Ü aanvaard Vervoigeni worden eeoige laadacotunaissies benoemd Opeobaie wejÊen voorzitter W Verdoold dedt n D Biirger enC Dogterom Jiuiirwouuigen voorzitter C Dekker IWett D Burger C Gtaafiaud en A C v d Giaal oomui L Ü aftr U üelderblüin therbeuóemd B iuueuiing leden atoiubuieaux Hoofdsteiiibureaui 1 VoorzUter Baton v Heutert tot Uicigahof ledeu M Verdoof C Dekker plafUa vervangend riclupper en G v ött nib teau II Vooizitter A U v d ïraaf edeu D Burgt r en C Dógteroni plaatavarvtuigend L de Jong en D Kroon Steiubureaü III Voorzitter W Both ledeii C Graalland eu K Markx plaata vex vangend J Siiugfxiaaid eu A Boer Lz Xevcns wtrdeu tot leden van het centraal oteniburtjau benoöind M Veidoüld C Dekker D Burger W Botli V Oraalland C Dogterom A C v d Oraaf voorzitter uintijtialve de BurgeUketwter Uitgt oot werd aandeel no 36 schoolbouw Na een vraag befireffj irde de tootorwiuldoor den lieer D Burger werd de yergadeniig gealcttai g is het genot m Wybert tabletten deke i tegen ontsteking bi veiligd de ade n zuive In de gisteravond onder voorzittersctiap van burgemee ter üaarlandt gehouden openbare vergadering van den gemeenteraad waren aanvankelijk afwezig de heeren Steenland Verkerk en Van Vliet De notulen der vergaderingen van S Dec ftvondzittmg en 22 Dec j l worden aangehouden Mededeelingen Burgemeester en Wethouders deelen den Raad mede 1 dat Gedeputeerde Staten by jscnryven d d 1 16 December 19a0 hebben goedgekeurd de raadsbesluiten d d 17 Novemoer 1930 tot het voeren van een rechtsgeding met W Slont tot verkoop van grond mn A L V d Berg C H Kuülenburg I J IJsselstein R K Kerkbestuur van bt Joaeph C J en J P den Hertog en tot verhuur van grond aan üe Goudsene Volkstuinvereeniging üouda en de Chr verefniging van Volkstuinen Voor kennisgeving aangenomen dat Gedeputeerde Staten bU schrijven d d 8 16 December en 15 Z2 December hebben vafitgeateld de gemeente rekeningen over Ï9IG 1927 en 192 dat Gedeputeerde Staten by schrijvend d 8 16 December 1930 hebben goedgekeurdhet raadsbesluit d d 20 Februari 1929 totwijziging der begrooting voor 1926 i dat Gedeputeerde Htajten by schrijven 1 d d 8 16 December 1930 hebben goedgekeurude raadsbesluiten d d 27 Juni 1929 tot wyziging der begroeting voor 1927 dat Gedeputeerde Staten bg schrijvend d 8 18 December 1930 hebben goedgekeurdhet raadsbesluit d d 17 November 1930 lotverhuur van een lokaal der kazerne dat Gedeputeerde Staten by schrij end d 9 18 December 1930 hebben goedgekeurdhet raadÏBbesluit d d 17 Nov ember li 30 totonderhandsehe verpachting van het rechttot tolgeldheffing met gebruik van wonm gen enz Alle voor kennisgeving aangenomen Ingekomen tukken Benaive de aan de orde gestelde stukken ztjn ingekomen Van Ir A J C Nugteren een verzoek om ontslag m i v 1 Januari 1931 als lid der Monumentencommiesie Het ontslag wordt eervol verleend Van de groep Nederland vun het Algemeen Nederlandsch Verbond een adret waarby wordt verzocht over te gaan lot het m het teven roepen van verordeningen op de heffing en invordering eener bela H ting op de openbare aankonüigingen in de gemeente Op advies van B en W wordt hiertoe althans voorloopig niet overgegaan Aan de orde wordt gesteld Herstemming over bet voorstel vanMr H P C M de Witt Wijnen ca inzake aanhouding der benoemingvan den gecommitteerde der Goudsche Waterleiding Maatachappy waarover in de vergadering van 22 December 1930 de stemmen haddengestaakt Dit voorstel wordt aangenomen met 10 stemmen vóór rfn 8 tegen Tegen de aanwezige 7 see demoieraten en de heer Zanen Voonrtel tot b ioeming van voor lttera lede en plaatsvervangende leden van ide Hoofdatem bureaux voor de verk ïing van leden van den Ge Alle leden voorzitters en plaatsvervangende leden worden herkozen Voorstel tot vaatstelllng van verordeningen op het heffen en invorderen van opcenten op de gemeentefonds belasting De VOORZrrtER licht het voorstel toe en deelt mede dat afdoening dezer aangelegenheid door Ged Staten wordt verlanpd vóór 1 Jan 1931 Spr wyst er op dat er tal van gemeentenvóór de vastatellmg der begrooting het aantal opcenten hebben vastgesteld Wat Goudathans doet is dus geen novum Over de Straatbelasting zal bij de be M grooting worden beslist De beer VERKERK komt ter vergade deze kan opbrengen Dan is er gekomen aanzienlijk hoogere uitgaven voor tie werkloozen dan zyn er nog de plannen voor de Kleiwegsbrug en de demping van de Nj vwe Haven De 73 opcenten zyn gebaseerd op de b grooting 1930 maar met de berekemng van Augustus had men de zaken alleen van den mooien kant gekeken Spr zet dit nader m details als in Augustus uiteen Het belastingjaar 1931 32 zal mogelyk veel maperder zijn dan de cyfers die de Mimster heeft berekend Die factoren in aanmerking genomen noemt spr het opcentencyfer van 73 een slag in de lucht Dit is met verantwoord Dat zou by de regeering de indruk wekken dat het met de gemeente Goada nog niet zoo ongunstig is ais b v met Zaandam dat 100 opcenten heeft gevraagd en gekregen Spf had het daarom veel rationeeler geacht dat B en W 80 opcenten gevraagd hadden Spr wyat er op dat niet de Peraoneele belasting nu de sluitpost is gewordeni maar de bezuiniging en dat noemt spr hoogst gevaarlijk Wat de progressieve opcentenheffing betreft geen enkele belasting technicus zal die verdedigen Dat doet geen enkele belangrijke gemeente ook Wiuaut in Amsterdam hepXt zich daaraan niet gewaagd Die progriisuieve regeling maakt de betasting hefiing loiaal anders dan dié in de wet is vastgelegd De heer HEARKENS r k zegt dat er geen speci e katholieke arbeidersatgevaarUigden zyn daar allen dezelfde belangen benartigen De fondsbelasting die reeds progressief is is verre te verkiezen boven de pcrsoneele belasting Spr ziet in het voorstel van thans door 73 opcenten vast te stellen dat de Raad voor een dilemma wordt gesteld Spr vraagt wat wil de S Ü A P fr ctU met haai voorstel Er wordt vaak smalend gesproken over de wyze waarop de bezuinigingen door de motie vereischt zullen worden gevonden Wit de S D A 1 üie boxuiiuging onmogelijk maken door haar voorstel inzake de personeele belasting Ue heer Mr DE WITT WIJNEN lib zegt dat er practisch tegen dit voorstel alleen het bezwaar is dat het weimg elegant IS dat dit opcentenpercentage wordt vastgesteld vóór dat de begrooting er is Maar overigens is er mets daar het voorstel de consequentie is van de motie door spr ingediend en door den Raad aangenomen üed Staten verlangen van B en W een calculatie welke aantoont dat met dit opcentencijler de begrooting sluitend wordt gemaakt B en W komen daardoor tot de noodzakelykheid dat onder geen beding het eindcyfer van 1 31 en 1932 hooger mag zyn dan de begrootuig van 1930 Voor de twetde maal wordt hiermede dus de wethouder van Financien m de boeien geslagen Gelach Spr begrijpt dat de heer Verkerk de cyfers wel had willen zien Ook spr had dit gaarne gewild Maar spr begrypt de onmogelijkheid daarvan Des fudels Kern is dat de wethówler van Financien zyn medewerking we 6rt voor de samenstelling van de begroot zooals die moet zijn Ondanks dit feit bü i t de wethouder maar zitten en werkt hi tegen het gezQn4 herstel van de gemeeA financiên door te belet jaar t aitju ttn uc late aaaiitoeiaöunti uw vvcLitouoti van ataai geojjeru w ai hu miug onaer nwiumermg aan ues netnji uuii igtóii vourstti vuu rcoiuaii j i vvas er aan die eiuhg eeuer üuruaiDeia ting iieei wat meer te uoen uan nu nu up uc Bronuüeitiüung ia geutweeiu no giesöie iioeuit spr een iiertu waaraan uivi luer in uouda uooreen voor net aimsfc Van een iionu oi kat is in tjouoa zeus pro grtssie in liet tariei ntergelegtli bpr geen opnieuw een bescnouwiiig ovtrde iinaneieele posiiie oer gemeente en noouzakelykneiu tot saneermg en cfwtut leert tot net uaapreKen van iiei vertroii i lat die saneering met zal plaats tieuiwn gj papier alleen uocn zooals Ueze werneii worut vereiBciit üpr Desyitt met de ainbteiyke mededeeling inzake act ü Gedaan en ue neer Dr Hül FiVlAN t K f fierinnert aan de noouzaneiykneid tui suieéruur un verwyst naar het omienland peciaat U4 t Uuitache sleden waar door ue yzerwnyxö zakelykheid door de leidende petaaam wordt ingegrepen Dat is ook de tstk vut den burgemeester wanneer de betrekk uk diensten in georeke bl ven daartoe tjiea te werken De lieer MIDDELWEEltD r k wfüceert en netoogt op grond van een pTKUvies van Mr ivropinan van de R tt stutaparty de wensciielykheid tot atwyzing progressie zooals die thans wordt steid Ook betoogt spr op grond va i ien ulülig van den oc dem burgemecbter Parte van Hoogezand dat een progressieve figtling volgens het gemeenteprogram der S O A P niet een eisch is De heer MUULWlJiK a r repliceert en noemt het betoog van den wethouder Van Staal demagogie Wat de progressie betreft spr verzekert dat de a r party oorspronkelijk in Gouda de progre ue h eft doen toepassen maar aan dwaasheden ils thaitó doet spr niet mee De heer Mr DE Wl IT WIJNEN hb repliceert en noemt het betoog van weÜ oi der Van Staal niet ter zake dij ende Hrf was een herhaling van bet betoog van A J l en verknoeiing van den nationaien tgd Spr mtent dat hét pl cht is VM Iken wethouder van elk lid van het coIUsjt om raadsbesluiten uit te voeren Hft Is nu tebleken uit dfe mededeelingen vi u wethouder Koemans dat wethouder Van ïtaal verzuimt om con amore daaraan nu de U wefkon Wil hy dat niet dan m o e t hy h engaan Dat is de zuivere democratie lat eischt het parlementaire stelsel Over net kromme standpunt dat niet de Raaff maar de afdeeling der S D A P daarover aal moeten beslissen zal spr geen woord versj llen De meerderheid van len lï nd cerft daarover de beslissing Wethouder VAN STAAL s dj pUcewt en bestrijdt Het standpunt van Mc M Wit Wijnen Spr Ig verantwoordelijk jaai de party ook voor datgene wat in het college geschiedt Zoover gaat spr e oemociatie Spr iaat zich niet door den eersten den besten afgevaardigde van een klein gïi epje weg sturen ook at gaat deze samen m Jt andere groepen in dezen Raad S r zatV dat hU zal atwachtcn wat de Rnad over de begrooting beslist Spr is overtuigd dat de vocrstellen om de bezuiniging te beruk n wet zuilen en kunnen worden aanvaard Spr bestrydt net lietoog van wetnouJer Koemans ten aanzien v m de fjegrootingsbehandeling De wetnouder zegt de begrooting wel te kunnen maken zooals de meerderheid van dn Raad dat wil maar die lijdensweg aanvaAtdt spr niet Het college m meerderheid moet dat doen En de moet moet dan m iar beslissen Als de Kaad den mowi he ft den irteun te verlagen dan 3tapi n de oc temwethouders op Interruptiesl Ten aanzien van de straatbelasting ic r spr zeer benieuwd te zyn wetke heffing er komt daar spr ook daarin progressie wenscht Spr ontkent dat hij in Febr 1928 een straatbelaating aan de orde tieeit fl eateld Ten slotte concludeert spr niet verantantwoordelyk te zijn voor het ccliec vm dit college en voor de onbenulligheid daarvan De begrooting van Gemwntcwerken wordt door de Commissie van büitand onder hot oog gezieai na een onderzoek in de stad dat pas heeft plaats gehad Wethouder KOEMANS r k rep ln t en betoogt dat het standpunt van Mr Kwman anders is dan wethouder Van Staat zegt Mr Kropman veroordeelt diens standpunt in deze absoluut Wat de dteunrigeltogsn aangaat er is in dit opzicht veel van spr uitgegaan dat kan de wethouder zeker wel naslaan en meerdere soe dem zauden dat kunnen bevestigen Dat is ni t gekomen onder den drang van socialistische iüde Het is dus juist dat de begroofng va Gemeentewerken al 5 weken geleden is teruggezonden De wethouder wyst er op dat tften de begrooting in het college op 7 No in uehandeling kwam de wethouder Van Staal zonder begrooting in het college kwam en aldus het schreven van lï en W met minachting heeft behandeld Spr heeft toen dien wethouder in gebreke gesteld dat hy het genomen raadsbesluit niet wenscht uit te voeren I Wethouder SANDE RS s d herinnert er aan dat de sociale regelingen pas zijn gekomen in 1919 bÖ de intrede der sociaaldemocraten Later is met de r k vaak samengewerkt om sociale regelingen tot stand te brengen Die tUd is nu blijkbaar voorbü daar men den wethouder van financiën niet meer wil volgen Spr wordt nu nog nieuwsgieriger hoe Oe begrooting er zal komen wanneer niet aan de sociale voorzieningen zal worden getornd Spr zegt dat de soc dem wethouders 0 hnn post zijn gebleven om te zien op welke w ze nu die begrooting er komt Ap hekcn Van 26 Dec tot 2 Januari is de apotiieek van de firma Weyer Gouwe geopend tiT i bii OiVlTUKik GOUDEllAK G meeiiit r t Uc Raatl cloiti euifceU üwaui üateidog m ipwioare verganering uijeen olidei voor itte öcnap i u üen tiuijjemeeöter W boer 1 1 riergman itt htjeieii J J Itoei en P H Vleijgecrt rtiiieii ttiwezig Nttuat oe voor ittcr c gebrulkelyko wtjza I vergt üfrmg had geapencl weiden de uolulL ii der ü laUBiö veigtUiermgen Yoofgelt xen i ouveianüerd goeügekeuid Ue vooraittüi det lüe meae dat Ged Ötalen lietjbeii oedgeKeuid versuJiiUende genomen litaiisDcbiuiten en veivrdemut en lugekoiiien wató eeli i clirijven v ui den ui jpi Cleur van litst lager oudeiwys Meueged itl weid dat het ooiittact van liet lif 11 bedrij f is goedgekeuiü Veidai dut fii oveutcnkomai is gesloten met de bank aii Nedcilondisctie genteenten een schrijv ii vfui dfeu lieer A Verk ik dat zijn huia 111 oide 16 gemaakt Daar h t oordeel der gezon dJieidseoituiiifisiA nog mot is ingekomen neid deio zaak longehoudeu tot een volgende vergaring Ingekomen was voorts ten sohrijvea van dm lieei Jac v Rooijen waarm hij verzoekt in aaiijiierking te mogen komen voor geineen tet muner werk Voor kennisgeving aangenomen Van den Mmi it€ir van Onderwijs goedkeurmg tot het aanstellen vau turn vijfde leeikiaciit aan de o 1 actiool Vuatgujtalil weid de vergoedmg volgens mt 101 lagei ouderwijitwet 1920 over de jaren 1927 en lü28 Tot lid van het Burgerlyk Aruibeeluur werd gekozen de hüer W den Hertog Tot lid van de commissie plaatselijk toezicfit op het lager onderwijs de Uöer A Boer eu tot leden der eommisaie tot weriag vaa dehoolwerzmm de heeren H de Jong Lzu B Huiftlbil J Teilouw M Noteboom eu J r dea Ouden La de liditooinmiseie werd beuüssnd den heer J J Boer j Uy de rondvraag vroeg de heer de Braija ie rod fffli waarom oog geen vij a leer ktactit w benoemd a n de openbare lagere De Voorzitter deelde hieromtrent een en ander mede waarna de Raad in g eime zitting ging ter behandeling van reclamta HAASTRECHT Onderwüwires Tot onderwijzeres aan de R K Lagere tchool is benoemd Mej M J A Kanip te Breda zulks in de plaats van Mej H A i Appels Handel en Nijverheid In de Dinsdagavond gehouden ergad ring van bovengenoemde vereeidring is besloten het oordeel der vergadering inzake de exploitatie van den autobusdienst op te schorten terwyl het reijuest aan den Gemeenteraad inzake de aanwüzing van den Amsterdamschen tijd door het tor nuurwer werd aangehouden om dit w er in te dienen bij het hcgln an de Zumertyd Doodschouw Tot geneeskundige belast met de do 4 schouw is voor 1931 door B n W w ierom aangewezen Dr F J Haliken mpg alhier Burgerlijke Stand GEBOREW Dirk z v P van Dam en W Bettink Johanna f riederici z v J F W Erdmann en A H Kraayenhagen ONDERTROUWD M van Doorn m C M van Peperstraate GEHUWD te Vlist G ftavenhorst en C H Boom REEUWIJK Op verzoeli van het geineentabest üi al hier aan dat van de Gemeente Zwhiomerdam om bydrage te verleenen in de kotten van dfn C denvcg is door de Raad van Zwammerdam afwyzend beschiKt Oo het bestuur van Polder Broekveld wil geen bijdrage verleenen f ing op de Gemeentefondsbelasting n 50 80 komt nu in stemming en woïdt met 13 stemmen tegen en 8 stemmen vóór verworpen Vóór alleen de 8 sociaal democraten Zonder stemimng wordt daarop de heffing van 73 opcenten volgens het voorstel van B en W aangenomen Ook de verordeningen worden aanvaard Het voorstel wordt daarop in zijn ge ieel z St aangenomen Voorstel tot het aangaan eener over eenkomst met de N V Fabrieken van Stearine Kaaraen en Chemische producten inzake de beschikbaarstelHng van 50 arbeiderswoningen Na kort opmerkingen aangenomen Voorstel tot het opnieuw vaststellen der verordeningen op de heffing en invordering van marktgelden Aangenomen Voorstel tot verhuur van grond san C Blommesteijn Aang ouden Voorstel tot verhuur eener garage bij de voormalige Bank van leening aan de Ëvangelisatiecomiaaie der Gereformeerde Kerk Aangenomen Voorstel tot rioleering van den Katten singel De heer KAMPHUIZEN c h verklaart zich tegen dit voorstel het geld daaraan besteed acht spr niet gemotiveerd Mevr RIESlZ lib merkt op dat volgens haar verstrekte inlichtingen dat werk ineens had moeten geschieden bij de beschoeïngswerken van de Kattensingel De heer ZANEN e g zegt dat het volkomen juist is wat Mevr Riesz opmei kt Algeheele ophooging brengt nu veel kosten met zich als het ai door den directeur uitvoerbaar wordt geacht De maatregelen welke thans zy n voorgesteld zyn beslist noodig De kolken zijn ook in elk ander stadsdeel te gebruiken De heer VAN VLIET 8 d zegt dat de grond is ingeklonken zoodat de toestand anders is dan bQ hét niaken der werken Wethouder VAN STAAL s acht het niet gewenscht de algeheele bestrating der Kattensingel uit te stellen he is een verkeersweg en urgent Het voorstel wordt aangenomen net de stem van den heer Kamphuizen tegen Voorstel tot het geven van namen aan eenige straten Aangehouden RONDVRAAG Mevr RIEiSZ lib bepleit het verhuren van grond voor tuintjes aan de bewoners der controlewoningen Dat voorstel is blijkbaar ingetrokken Wethaouder VAN STAAL s d heeft het voorstel geëntameerd Het is afgevoenl zonder spr s medeweten De heer MAASKANT s d bespreekt de inbeslagneming van een bord waarop propaganda wordt gemaakt voor het niet aan sluiten by een kerkgenootschap Spr kan dat niet zien als iets grootsch van den burgemeester Laat ieder toch vry blyven Spr verzocht het bord alsnog vry te geven daar het niet de goede orde en de zeden bedreigt De VOORZITTER acht het niet onmogelijk dat er velen zouden zyn die zich daaraan stooten Spr merkt op dat op het bord o a staat Breekt met de kerkl Spr wenscht ordeverstoring hierdoor te voorkomen De heer Mr DE WITT WUNEN lib vraagt hoe het komt dat er sinds weken een tellage is opgesteld voor het Bestedelintenbuis zonder dat daar gewerkt wordt Dat is een belemmering voor het verkeer dkar ter plaatse Wethouder VAN STAAL s d zegt dat bet gaat om de gevelrestauratie Het is in handen der Monumentencommissie gesteld en dat advies komt nu in de volgende vergadering De steiger moest worden gazet om den gevel te onderzoeken Mevr v DANTZWJ s d verzoekt spoedig praeadvies op het adres van den Goudschen Bestuurdersbond Spr zou gaarne zien dat evenals in het R K Weeshuis dat in het gemeente Weeshuis door de ouders verlaten kinderen kunnen worden opgenomen De heer ZANEN e g varzodit maatregelen te treffen tenemda voor den woningbouw van de Kaarsenfabriek geheel of gedeeltelijk mlandsche steen te doen gebruiken Spr vestigt de aandaaht er c dat al eerder de wenfiohedïjkheid door heta is uitge sproken in de Welstandscommissie ook een man uit de practijk te nfflnea Spr wil daarop nu opnieuw de aandacht vestigen nu er e i vacature Nugteren is ontstaan Wotboudar VAN STAAL e d zegt dai het gebruik van inlandsche steen in de toewijzing wordt opgenomen Dit waa reeds ge tied vóór de heer Veriterit zijn vraag hierover stelde Spr zal toejuidien als in de wetetaod conunlsaie iemand uit bet bedrijf wordt opRnomoi I Aan de opvaiUngen zal niets veranderen ar de critiek wordt dan geeraoord Öe heer MUULWUK 8 r bespreekt nog Ken adelborst die ook een elec ote Imivua En hoe het hem verging Ken adc lbüfat te Annapolia in iUiieriit i die ifaai iuideiliali jaar was gewceet ni g wel do zouu von ein majoui as oalauga on het Jnt iituuL verwijderd £ r was ji l al den lijd dat de juiigeuian Aiuii voor oppexviootvoogd bekwailiude in Jjancrofl Hall het gelwuw waar hij waa oudergerjiaoJit aliertei ltt t i ewt est uimt dè electnache uiei ailaüt l e Aiteii iiaddün kuren iiet Iielit gmg plotaelwg uit ala het branden moest oi gmg aan aJ i het uit moest blijven en de gruute klok die net leven vtui ae adelborsten DeiieeriBciieii tuoit liep ioms te snel soms to langzaam en dikwijia neelemaai met om dan iu een weor te gaan spurten Ün oftniereu staken du hoofden bijeen ondciZiuchteu de zaak en bevonden dat du bewuste adelbornt overal m het gebouw leidingen iiud aangebiat üt waarmee hij uit sÜn kamer alJetlei eleotrii6Gli krachlen kou ontkotep ea urn daurmoe den boel m de war te atureTi Zoo had het jongemenbcJi ook m de klok eenigu scliakelmgen aangebracnt die het hem mogelijk maakten het uur van upitaan wai te veHateu indien hij dtt eeaa mootit weUHc hen En dat wejOaohte hij vrij vaak Toen het mventjef genie van den jongen adelborst tenslotte aan Jiet lioht waa gebracht vonden de autoriteiten via het IubU tuut dat zij niet het rocJit hadden de burgcrniaaticliappij te berooven van het vernuft van oen zoo acherptinnig en vindingrijk jongmansch Zij atuurden lieip de laan uit Toch werd bet $ evaX nog Umelijk atU gehondui en het johijnt dat de elect rotechuicas nog n kans Je krijgt aan de militaire academie Dê Ncnyto hallea Ingestort Ken duode Gistermiddag ia een gedeelte van de kapconatrucue van de NenytohaUen in Rotterdam welke men aan Jiet slo en is luge Twee arbeiders werden mee naar beneden gasleurd De 27 jarigB A v d Qaaig woona bÜg aan de Beulcendaal kwant onder ée ijzeren balken terecht en werd onmidkiellijk gfedood de andere arbeider kwam met den chilk vrij l ri andere arbeidere die aan het werk waren bleven cvenotin ongedeerd Van hel oude in hei nieuwe jaar Op 31 December des avonds te half twaalf uur zal de heer G van Zuy len een beiaard concert geven Gespeeld wordt Het volgende programma Wilt heden nu treden voor God denHeere Oude jaar o laat ons rusten omzieneer wy verder gaan Uren dagen maanden jaren Heer die Uw des Hemels tente spreidt Boven de sterren Lof en aanbidding zij onzen God ped van Lof en Dank Dankt dankt nu allen God Dat s Heeren zegen op U daal 10 Aan U o Koning der eeuwen Het Postkantoor op Nieuwjaartidag geopend als op Zondag De Directeur van het Postkantoor maakt bekend dat het kantoor op 1 Januari td31 geopend zal zyn als op Zondagei Er zuUen twee bestellingen plaats vinden zoodat geen gelegenheid voor het afhalen van correspondentie anders dan die voor boxhouders zal worden gegeven Er zal écn pakketpostbestelling worden uitgevoerd De stadsbussen zullen Wbrden gelicht op de navolgende ti dstipperi 4 30 9 15 13 17 en 19 uur ƒ Wegens het groot aftHtai te bestellen stukken gedurende de ejBwt dagen van het jaar is het niet te venn den dat de bestellingen eenige vertragjl endergaan Het Wthtöor Van Aeh KJi4 v i Arliei4 Men verzoekt ons te jn idea oat het kantoor van den Raad van Aabtid voor Jouda met ingang van 2 iatnOOi IWl vooi het publiek ib geopend op Werkdagen viw 9 uur v m tot 3 4 uur n m en jes Zaterdags van ü tot 12 nor De Kerstreis van de Gowla spele De tiL cr J de Mink vflBzoekt ins te i aanvulling van is bericht betreffende de keratreis van de Goud swélevs te meldei dat de reis woa aanieügeeteid door d © Americaui Expres waaivan dv heer de Mink agent is voor Gouda Waarschuwiiig De coiiiuiLBsariEi van politie te Gouda ve tyjl de aaiidddit op het navolgende Het Ceatiaal Archief en Inlmlitmgcnbuteau iiizuke Maatschappelijk Hulpbetoon oor Nederland deelt ons mede dat de z g Jleilsbiigade ook wel genoemd Stichting Arbeidelegei dei Hells brigade eu de leiders U W F ü Eiolihwu eu J Y Spanjaard geen steun verdienen De cöüectaaten deaer Sticlitmg pifcseutiiereu veelaJ een kwitantie welke tol opsclinft heeft Centrale AdBiinuitratie voor Uitzending van kinderen van alle gtizmdteu a M buiten ot ook wel Ar beidsleger der Heitsbrigadft Huize Be tliel de Rieijierstniat 174 den Haag In beide gevallen zegt de collectant bij het ffesenteeren van de kwitantie dat er oVer getelefwieerd ia en ot iuj of zij het geld in ontvangst mag nemen Med zij tegen het optreden van deze lieden gewaarschuwd De schoenwinkels na 7 pur gesloten op OiidejaaraavMi Men verzoekt ons te melde dat deschoenr wiokeliera gevolg zullen geven aan den wensuli door de MiddaoatdndacentroJe geuit en morgenavond OudeJSflisavond hunne winkels om zeven uur zullen sluiten mttfi Laatste bekichï DHAA0LOOZE DIENST De crisis in den akkerbouw £ n vooratel um de Proviacie btkrg I te Htellea voor gcJdleeiungei aan akkerbouwers MAASTKK H l 30 Det 1 du i iovuiiJtalo blaten vau Luubuig u 4oui een aehUal k den Van l iyv blaten van Luiiburg wu vooratul uiged cnd wfaarby uiohtjgmg worOi giiviAugd Ue pioviüLie Limburg boig te rfleiluii nn du riL htige aalevmg vait dö overubul uiiitiUJu van eldleeumgeB wulkd d M i ukki i 1 tuijibuuwuia in doze provftcie voor Movec die vo qtx liteun iit atinnierkiug komen zuiieu w ideu g Blot u len behoeï e vau den aapiuKfp vau bedrij f sbeuoödigdliL deu eu voor de betului au de lü liet tiediijf ouüUllHjerlijke werkkraohteu De borgit ilmg nic ftepeiKt Ulïj V tot lelkiiua 7U pt t iUóv geleunde geldeii I De voüi Stdlera aehteu liet voor deu akJterI bouw noodzakelijk een gwuiddeld eratiiet ta verleenen vau ongeveer 1£0 gulden per H A met è m maximum van f 400U voor eu bedïiji Voor den tuinbouw wil mep eea reg Uug aanstutt ade aan den veilmgouizet vau bet bedrijf in 1928 en 1929 Majoor Franco in Antverpen ANTWEHI EN 30 Dec De Spaanacbe vlieger majout FraiKO is liedeiiniigrgün be Antwerpen aangekomen De Bol isclke R geermg lieeft tiaar toestemming gegeven voor oen verblyf in het Ijuid nc i uuor te oeiet ten om uitvoering aan de motie de Witt Wynen te geven Spr vraagt d heer Maaskant ten aanzien van diens voorstel tot progressieve opcentenheffing o deze al eens heeft nagerekend bij welke kleine inkomens al net maximum van de heffing is bereikt Spr verwacht dat B en W tijdig met de Straatbelasting zuilen komen Het is spr s overtuiging dat de Raad niet anders k n doen dan aannemen wal door B en W in meerderheid thans is voorgesteld De heer MUIJLWOK a r J zegt dat de heer Maaskant het voorstelt alsof de progressie voor de kleine inkomens van groote beteekenis is Deze komt neer op ƒ 1 voor die inkomens en van de groote op ƒ 40 per jaar Spr begrijpt niet dat de S D A P hier zooveel reclame voor maakt De Raad zou zich daardoor belachelijk maken Spr vraagt ot de aanvaarding van het voorstel wel beteekent het zich opnieuw binden aan de motie de Witt WUnen Het ion wel zijn dat dit moeilijkheden zou geven door de belangrijke uitgaven welke den laatsten t d naar voren z jn gekomen Wethouder VAN STAAL s d is zeer verwonderd over de wyze van argumentatie van Mr de Witt Wynen en ook van die van den heer Verkerk die ook in dat schuitje nu moet meevaren Spr zegt dat de heer Verkerk zich gecamoufleerd neerlegt by het voorstel van B en W Het voorstel ia het resultaat van het systeemlooze geliefhebber op financieel gebied van de meerderheid van den Raad Het geheele ophouden van de begrooting is een gewild uitstel va B en W en dient tot camoufleering v n den blunder van het raadsbesluit van Augustus Spr beeft tijdig zyn begrooting ingediend B en W heboen fii t anders gedaan dan hun ontstemming geuit over de indiening van deze begrooting zooals spr die heeft opgemaakt Een zelfstandijE e begrooting hebben B en W niet samengesteld Sprwerpt de verantwoordelijkheid daarvoor op de meerderheid van B en W Van hoogerhand is men zich nu met Gouda gaan bemoeien Ged Staten hebben geschreven dat ziJ hun goedkeuring niet kunnen geven aan de voorstellen zoolang zij niet kunnen beoordeelen de gegevens welke tot sluitend maken der begrooting moetên dienen En ook tot gelykmaking der lasten over de eerstvolgende jaren Dus niet voor één jaar Het was voor den wethouder van financiën wel makkelijk geweest met lage belaptingcijfers te komen voor één jaar om daarmede by de verkiezingen succes te behalen maar 4st heeft deze wethouder niet gewijd Ged Staten rekenen Heen met de cyfers gegrond op zakeiyke overwegingen Daarom zal niet de soc dem wethouder in de boeien zitten maar aan de meerderheid van den Raad zullen deze door Ged Staten worden aangedaan door haar te dwingen tot terugneming van hetgeen in Aaffustua U besloten Beurs van AmaterdaiiL 29 Dec 30 Deo J ARKTBERIc r E lena t T 73 paarden 2 veu r 9 f kalveren 5Sfi nuchtere kalveSW lammere 55 bigg S Ma n on a gra kaivor J o e I w ek 1 7 2 2S l lm prT i volk v r Vlooup 10 15 Venrolp roncert Uoo 12X Hu zen 600 GrM ofooopla 610 ring De heer MAASKANT s d protesteert tegen de wyze waarop dit voorstel wordt behandeld Spr zegt dat bij de aanvaarding der motie van de heeren Verkerk en de Witt Wijnen is gezegd dat B en W voor de vaststelling der opcenten met andere voorstellen zouden moeten komen Spr acht het niet juist dat nu hals over kop zonder dat die voorstellen er zyn het aantal opcenten wordt vastgesteld Spr wijst er op dat de straatbelastmg met 1 Januari a f ook in werking moet treden ïs daaraan al gewerkt is er rekening gehouden met de mededeeling van Ged Staten dat nu de belastingen eenige jaren stationnair moeten blUven Spr is van meening dat en progressieve pcentenheffing van 50 80 de voorkeur De heer VERKERK ia r is bü de ontvangst van het voorstel gaan zoeken naar de argumentatie van de door B en W voorgestelde 73 opcenten daar dit aantal ooi in het voorstel van 5 Aug is genoemd Spr heeft deze niet gevonden Om te regeeren zijn noodig twee dingen verantwoordelijkheidsgevoel en moed De heer STEENi AND komt ter vergadering Even later de heer VAN VUET De heer VERKERK a r zegt dat de mdtie Verkerk de Witt Wy nen aangaf dat er een tekort was van 2 ton Dat toonde aan een gemis aan verantwoordelijkheidsgevoel bij B en W De soc democrateo zouden dit bedrag hebben gevonden door be lastingen de meerderheid van den Raad wHde door bezuiniging de begrooting sliiit ml maken Toen is de nsotie gekomen die beteekende tot hiertoe firn niet verder Daaromtrent is spr nu nog in afwachting Spr h in de commisise voor de Financiën de StraatbelastJng verwacht maar deze Is er niet gekomenj zpodat men nog oiet weet wat Beunoreniclit Het zwarte jaaj 1Ö30 heeft op kaJme wijzedi AiHA nJaiihStihe beurs vexl Uiu SetiAg herfltel was Ijiet Waar to nemen en oassxmdcela b woin n de koereen zich op of eeltkli Uii eid 1 ov i de la igsto prijaen vanlïistereii Een krachtig herstel M k baan in fle tabakken waar Beii Batawa a en otide Jieii a enkele lO taUen prooeoben booger be Tonneo De handel in suikerwaarden was onhete kelend H V A s bleven han ea i de omceving van het IdA aée peil van gistejfai De minder vowtüAé actortkn loden belang rijke verliezen lukerwaardi n hadd n eau béperkt markt Voor Kalf Tellö kwam plotseling n veei lager noti iring tot stand Van de Ind fondsen zett Wiilipe waf hooger in maar wfldra handelde wen wctr heneden 160 Marfjajine fnie s ïagen vaet in de iitarkf al konden ij de hoogste ko i eji die iKJvea 170 waren niet hphouden Aku a wari ii onveranderd doeh de A ctpi sWekaaOfk fr pii her 96eMen rith t rt volle na lager pening Scheepvaartsandpelfn en nnjhwajirden hadden en belimipitelling B DIO TirEGlÜnSCHliFiEERBEmC 30 Dec Hoogste htaud 759a te Clèmiont Laagste ttand 14 9 e Thor ha ven ViTwaehting Meeet krachtige zuid ooste liike tot zmd westeiijke wimi Betrokkeo tot zwaar bewolkt lijdelijk regen let zachter Uitvpering ïnvsliditelt wct Betreffende den Raad van Arbeid te Utrecht iiirt inbegrip van dai voomialigen Raad van Arbeid te Gouda deelt men ons het volgende mede Tot op 1 Deceniber 1930 werden toegekend 16M mvaiidJteitörenten tot en totaal jaarbedrag van f 246281 96 4656 ouderdouicirenten tot een totaal jaarbedrajg van f 606682 887 weduwenrenten t Ot een totaal jaarbedrag van 151847 97 640 wci zenrenten tot i en totaal jaarbedrag van f J0B58B 18 Geneeakunaige beltandeling en of verpl in werd verleend m 2377 gevaJlWi obadi vatie liad ptsate m 38 gevailen Betreffende alle Raden Van Arbeid tezsrmen Tot op 1 December 1930 werden toegekend 28SS4 invaltditeitsrenten tot een totaal jaar bedrag van f 4312419 05 86677 ouderdomsrentfln tot en totaal jaarbedrag van r 129SM51 40 16523 weduwennenten tot een totaal jaarbedrag van f 2fflllfi2 8d 12176 Wfezenrenten tot cën totaal jaart edrag van f 2072196 15 Geneeskundige behandeling ea ofj ver j De Bfandweerraad van de Vrijwillige Brandweer zal a 8 Dinsdag n m 7 uu een vergadering houden ten Gemèefttehu ze Behandeld zal worden o verzoek bedieningsmanschappen motorapnit om rhooglng van uurloon Burgeriijke Stand GEBOREN Johannes Uonirdua Maria z van A M Mimpen en A L van DamT Cornelia Johftnna d v J C de Vo en A S de Rooy Gerrit Jftn z v G Vrwdal en J van Oostrom Geertje Pjetpmella Johanna d v A v Dijk en J v d HeBv§J Adrians Catharina d v J C Hoogenclst ert C J Middetweècd Al K Christina Johanna d V A R vet en Pi der Panne OVERLEDEN Jémne Streefland echtgenoot van Oath Stigter 60 jaar GRTROIPA D Writ Slappend 22 jaar en J W van DyTt 20 jaar W G Brauns ÜO aaï en A Jonker 21 jaar ONDERTROUWD P S Spuitenburg 19 jaar en 1 W van Leeuwen 19 Het thans voorgestelde opcentencijfer is volgens spr in wildheid geboren dat cijfer is een slag in de lucht Worden deze voorstellen zij het dan door een progressieve opcentenheffing aanvaard dan zal blyken dat om de belasting sluitend te maken de Raad zal moeten gaan in de richting der voorsteilen inzake de Personeele belasting door pr ingediend Spr is ab wethouder aangebleven om lat hy wil wachten op welke wyze de bezuinigingsmotie tot uitvoering zal worden gebracht Spr zegt dat die motie niet kin worden uitgevoerd Niemand wist by de aanvaarding wat hiervan het gevolg zou kunnen zyn De Raad weet volgens spr ook thans met waar hy over gaat beslissen Spr zegt dat de Straatbelasting door de meerderheid van B en W nu had moeten worden gebracht Die had 1 Jan in werking moeten Komen n dus voor dien tyd door de Kroon moeten zyn afgekondigd Nu wordt het Juni eerst zoodat nu in een hali jaar over een vol jaar moet worden oetaald Mevr RIESZ dat gebeurt by de belastingen zoo vaak Spr zegt dat hy nu gelegenheid heeft gehad te controleeren dat Lr aan de Straatbelasting nog niets is gedaan üpr meent dat de positie waarin de gemeente verkeert volgens spr een zooaamge IS dat de gemeente er zich voor moet schamen Vandaag kan van de begrooting nog geen letter op papier worden gezet Het is volgens spr een parlementaire blamage voor den Raad Spr zegt dat er by de meerderheid van den Raad geen verantwoordelijkheidsgevoel bestaat Het is mets nieuws dat de economische toestand zijn invloed zal doen gelden op de inkomsten der gemeente Spr herhaalt verder de argumenten door 3pr ook in Augustus by de motie de Witt Wijnen aangevoerd Spr zegt dat op geen gemeentedienst kan worden bezuinigd De hoopt is nu alteen gevestigd op de begrooting van gemeentewerken Maar men moet bezuinigen zonder de belangen der burgery en de stad te schaden De heer Mr DE WITT WIJNEN lib zegt dat de thans geschapen toestand veroorzaakt wordt door het wanbeheer der soc democraten Wethouder VAN STAAl beantwoordt die interruptie met een uitnoodiging tot een openbaar debat over het wanbeheer der liberalen waarbü Mr de Witt Wyhen dah zyn inzicht over de sociaal democraten in t licht kan stellen Spr herinnert voorts aan de toeneming der werlüoosheid door den heer Verkerk ook aangevoerd Wat voor de hongerlyders IS gedaan is volgens spr geschied door de actie der sociaal democraten Veel zal echter nog noodig zijn Onder talrijke interrupties geeft de wethouder een opsomimng van de verschillen die een progressieve opcentenheffing zou geven Spr concludeert dat de meerderheid van B en W geen kans zien zelfstandig een begrooting te maken zooals die door de motiede Witt Wijnen geboden is Wethouder KOEMANS r k bestrydt dit laatste Spr geeft de data aan en de wijze waarop de begrooting in het college van B en W is besproken om aan te toonen at dit niets byzonders is en er geen reden is voqr wethouder Van Staal om daaruit onmacht te constateeren Er kan niet worden gezegd dat B en W de begrooting al 4 maanden onderhanden h bbeq De door B en W o H Nov aan Gemeente werken teruggezonden begrooting met verzoek tot revisie daarvan is nog niet by B en W teruggekomen Zoolang die er met is kan 8e begrooting niet worden gemaakt De VOOE TTEK zegt eveneen dat B en W niet met deze begrooting in hun maag zitten al ia het geen gemakkelyke taak deze naar behooren samen te stellen B en W hebben zich rekenschap te geven van de consequentie van de moties de Witt WynenVerkerk en zy zullen zich diensvolgens gedragen De thans gevraagde progressie in de opcentenregeling zou leiden tot een dubbele progressie Er zijn van 40 gemeenten waar B en W hebben geïnformeerd er 8 waar de progressieve regeling is ingevoerd Deze is echter alleen aanvaardbaar by een zeer matige opcentenheffing doch daarvan is hier geen sprake en daarom is ze voor Gouda niet gewenscht Het ontbreekt B en W noch itftn moed noch aan verantwoordelykheid zooals de heer Verkerk heeft opgemerkt B en W maken het zich niet gemakkelijker door 73 opcenten te heffen inplaats van 80 zooals de beer Verkerk zou wenschen Dat beteekent een verschil van ƒ 11 000 Maar B en W meenen zich te moeten houden aan de motiede Witt Wijnen Verkerk Het moge z jn dat het voorstel van B en W niet elegant is wat juist is doch nieuw is het niet Het is de wensch van Ged Staten waaraan de Raad zal hebben te voldoen Spr concludeert tot de aanvaarding van het voorstel van B en Wi en tot verwerping van het denkbeeld der progressieve opcentenregeling De VOORZITTER wil de beraadslaging hiermede sluiten en stelt voor niet in tweeden termijn te spreken Meerdere leden maken daartegen bezwaar Het voorstel daartoe door den Voorzitter in stemming gebracht wordt verworpen Replieken Hierna wordt gerepliceerd De VOORZITTER dringt op beperking aan De heer MAASKANT s d iietoogt dat de quaestie van het al of niet aanblijven van den wethouder Van Staal een zaak is van de afdeeUng der partfj en dat door Mr de Witt Wynen daarover geen verwijt mag worden gemaakt in den Raul Spr gaat dan opnieuw op de beteekenis der progressieve opcentenregeling in De heer HEERKENS r k zet eveneens de beteekenis daarvan uiteen en vergelykt deze met de heffing op het personeel zooals die door wethouder Van Staal is voorgesteld Als de werkloozenvoorziening meer geld vereischt dan in Augustus kon worden voorzien moet desnoods het opcetitencqfer worden verhoogd De heer VERKERK a r repliceert Spr heeft gedacht dat aan de late begrooting politiek ten grondslag lag Na de beantwoording van den Voorzitter is die gedachte we enomen Spr is na de toezegging i an toepassing der motie de Witt Wynen er keïit tevreden Spr noemt het niet juist dat het inkomstenbedrag over de gehede linie i de Volkstuintjes de heer VERKERK a r wijet op Jiei outbietjen van eai utitnoodigiDg van den kerkeraad Zaterdag bij de inger bruikneming van het carillon terwijl wel de kerkvoog ien tegenwoordig wai en De heer HEERKENS r k betuigt den Voorzitter dank voor de mbeslagnemmg van het door don heer Maaskant besproken bord De VOURZITTER luit na middernacht de openbare vergadering met goede wenetlMsu voor de leden by het einde des jaars waarin de Raad 31 maai m vergade rmg bijeen kwam en voor een goed begm Het oudste raadslid de hoer Ml YLWIJK lankt den Vooizitter daarvooi ea wenaoht hem namen den Raad God besten zegeu STADSNIEUWS GOUDA 30 December 1930 Afscheid Opperbrandraeester Ir A J C NMgteren Gisteravond heeft in de Brandweerkazerne aan de Nieuwe Haven de opperbtandmcester Ir A J C Nugteren die op 1 Januari naar Indië vertrekt afscheid genomen van het college van brandmeesters en van het overige personeel Met het voltallige college van brandmeesters en het overgroote deel van het personeel was daar ook aanwezig de commissaris van politie de heer A Bertheux De burgemeester was door de vergadering van den gemeenteraad verhinderd deze plechtigheid bü te wonen r Nugteren werd allereerst toegesproken door den adjunct opperbrahdmeester den heer J C den Boer Spr zeide met gemengde gevoelens het woord te voeren Wenschte hy eenerzijds den opperbrandmeester geluk met de promotie die hy maakt anderzijds deed t hem leed van hem afscheid te moeten nemen Wij hebben het genoegen gehad zoo zei de heer den Boer dat de oude brandweerkazerne vorig jaar 18 afgebrand De heer Nugteren heeft toen gezorgd voor een goed geoutilleerde brand weer wat ateüig een groot algemeen belang is Wat hier tot stand gebracht id is syn werk Spr bracht hem hiervoor hulde Namens het geheele brandweercorps overhandigde de heer den B er daarop Ir Nugteren een fraaie zilveren beker met inscriptie ter herinnering aan den tyd doorgebracKt bij den Goudschen brandweer Daarna nam Ir Nugteren het woord Deze laatste avond in de brandweerkazerne was voor hem zoo zei hij niet de pret igste t Is niet aangenaam afscheid te moeten riemen van een omgeving waar men steeds met genoegen heeft verkeerd Spr heeft de geheele vernieuwing van de brandweer zien worden van de eerste schrap op papier af Met leedwezen gaat hy heen Het college van brandmeesters is hem ecnter een waarborg dat de leiding der Goudsche brabdweer in goede handen is In het college heerschte altijd een prettige verhouding nooit behoefde er over eenig onderwerp gestemd te worden Het college laat bij spr de meest prettige en aangename herinneringen achter De bmndweerHed ni heeft pr leeren kennen aU plichtsgetrouwe prettige menschen waarmee hij steeds op aangename wyze heeft samengewerkt in t bijzonder bracht spr zijn dank aan den chef monteur den heer Van Braam Spr dankte voorts den heer Bertheux voor zijn aanwezigheid De politie Is voor den brandweer de tusschenpersoon met den brand Spr dankte hem voor de goede samenwerking De heer Nugteren bood ten slott allen zijn beste wenschen aan voor hen en hun gezin en betuigde zijn oprechten dank voor het fraaie huldeblijk hem aangeboden De heer Bertheux sprak daarna ook nOg een kort woord Hy schetste den heer Nugteren als man waarop men kon rekenen en wenschte hem veel succes in zijn toekomstigen loopbaan De heer J H u U e m a n getuigde daarna als oudste brandmeester van de prettige sa jenwerking met den scheidenden opperbrandraeester waaraan allen de aangenaamste herinneringen bewaren Het een handdruk nam Ir Nugteren daarop van allen afscheid Het afscheid van Ir Nugteren van Gemeentewerllen iledeniimigen iietft Ir Nugteren VüigezeW van mevrouw Nugteren afscheid genouiMü van GöiiMientewerken Daartoe iiodden zich m zijn bureau vereenigd de weUiouder van openbaie werken de tteer K R van Staal de comniisAie van Bijstand van GeDteentewerken do directeur van geiiieentewerken de heer J M Hakkereen de ambtenaren van geimeentawerken Wethouder vdn Staal sprak woorden van afscheid tot den aoheideude ingenieur m getuigde van groote spijt dat deze den dienst verlaat Spr ging in het kort na het achi U terende work dat ir Nugte en heeft verricht en noemde de reorganisatie van de brandweer de tbeffisg van de te lage waterstand in de Korte Akkerea het werk t o v de Goudselie Waterleiding Maatsjuappij en nieerdero werken die zeer gewaardeerd warden B en W en de Commissie van Bijetand hebben u zoc zeide r leeren fcennen als een degelijk bekwaam m rustig adviaeur Spr wees ook op de uitstekepde samenwerking die steeds tussohen den ingenieur en allien zoowel bij Geim entewerken en de brandwijpr lieerachte en eiidigt met mede namena het gemef ntebestui ea het volle ïige personeel de hoop uit te preken dat de to omat veie jaren van succesvol preltig werk en gezondheid ook voor vrouw en kind zal brengen De heer Bakker die vervolgens het woord voerde tierutnerde am de prettige mdruk l j de eenste ontmoeting die in de twee jaar dat ir Nugteren in onze stad werkte in niete is geiogeartrait Twee jaren heeft spr op de prettigste wijze met hem samengewerkt en spr is er van ovwtaigd dat ook het personeel met v eugde op deze jaren zal