Goudsche Courant, dinsdag 30 december 1930

o 17569 Voor Oudejaarsavond Appelbollen Saueüaen en Amandelbroodjes Gebakjes Zoute Stengels en diverse aoorten koekjes GEBR DE JONG Peperstraat 34 Telefoon 462 Oudejaarsavond Warmrappelbollen Saucijsenbroodjes Beleefd aanbevelend J VAN AALST vh L È BESZELSEN GOUWE 176 bi de Gouwe 20 Telefoon 796 Hat Nieuwe Jaar Des dravers geweldige roede Jaagt rust loos ons voort op ons pad Wanneer gevoelen we dat diudelyker dan als we opnieuw staan aan het einde van een jaar en op den drempel van een nieuw Hoe vele jaren zijn al met aan ons voorbyge gaan Ln nog altyd jaagt het leven voort steeds sneller l kt het hoe ouder we sot den t Lu kt nog maar een oogenblik ge leden dat we de klokken van den Oude jaarsavond hoorden luiden over de scheme rige stadjes en mistige velden Ln al weer klinkt ons hun gelui m de ooren terwyl we neerzitten in de mistige schemermg van den laatsten avond van dit jaar En we we ten het dat het feitelijk nog maar een oogenblik duurt dat we als we het beleven weer op den drempel zullen staan tuBschen Oud en Nieuw Het kan ons zoo moe maken en zoo weemoedig stemmen tevens Zoo graag zouden we eens een oogenblik de tigd doen stilstaan even maar verwijlen Dij jeta moois leta UefeljjkB iets teers dat ons ook voorbyjaagt in de wervelende jacht Ën onwillekeurig kijken we eens achter ons naar dat liefel ke en gelukkige k ken we terug over het jaar over de ele jaren die voorbygmgen Dan staan we stü op den drempel voor we ona nieuwe huis buinen treden stil om afscheid te nemen van net oude van al wat voorbygmg Uet leven mag dan wortjagen in steeds sneller tem po zoodat het ona in dezen tgd soms haaat den adem beneemt op den Oudejaarsavond treden we een oogenblik terz de van den weg om den afstand te meten dien we gingen en den afstand die voor ons mthgt Dat is met altjijd een prettige bezigheid Want dit terugzien beteekent een terug keer een opmeuw doorleven van de vreugde en de droefheid het verlangen en de ont goocheling de zorg en den twijfel en de uit komst En het is wel eigenaardig dat zich daarbu altyd weer de vreugde en de mt komst dat zich alt d weer de lichte plek ken op den Voorgrond drmgen Dat geeft aan bet verleden gewoonlyk zyn helderen bchten maar min of meer bednegelyken schyn En het verklaart ook waarom we met zoo schrfjiAnd hein wee naar dat ver leden kunnen terugverlangen Het maakt vooral als men ouder wordt den Oudejaars avond tot zoo n weemoedigen avond We k ken er al de mens di u op tan Zien jullie met dat we een opd mens gewor den zijn Zien jullie niet dat bwt laven ons tegen laolit Maa merken jullie dan met hoe sterk wt nju Ia het waar I t eens Uet m of allo u 4n chen Ikaar dat zelfde te zeggen hebben Het is of we Ikaor de hand toeatedcen met dat banale Ve heü en zegen en aar al lemaal dat zelfde mee bedoeltuv httt leven M mooi Het leven is goed W zijn op dMi tiieuwjaarsmorgen eikaars vnénd We wilden het iedereen w l toeroepen hoe jfelukkig we ons gevoelen Op straat f in dl tram ontmoeten we onbcdumdon wiaroiif zeggen we hot elkaar nu mei llóe goacl all s ia Thui O jlL thuis hebtwn e geen weerstond Thuw omhelzeqL we on moeder en we kuMen haar met de teed nite hartstooht t eve Moeder W zien onxe Va der in zijir ioede oogen en w iezeni tijn jvoord voor ons uit i blik We chudden onze broedfode hand We drukken een kus t voorlwofd van onze zuater Alle is nieuw geworden en we 70uden het wel uit willen jubelen de nieuwjaecsdag beeft ons SJk Ongeduldige ontevreden zielen kweeken hunne ellende als kaaplovten en wieden met eigen hand mt wat hun rmt en genot kan geven FEUILLETON De Misdaad bü de drie Mirteboomen Vrij bewerkt naar h t Dmtsch 38 Nadruk verboden Als de zaken zoo stonden dan zou hei heel begrijpelijk zijj wanneer de familie Saluga alles m het werkëhod gesteld om dien man mt den weg te ruimen en den sluier die over het verleden lag niet op te lichten Het bencflit b on met de mededeelingen over ie weduwe van deze caféhouder die Frank Wileon had grootgebracht De cor respondent van het New Yorkache detective bureau had die weduwe van den caféhouder mt Sacramento zelf gesproken n uit haar mon d het volgfflide vernomen wat in alle bijizonderheden deels door de betreffende stokken deels door getuigen ambtelijk be vestigd kon word i Mr Joeuah Cattlmg een geboren Engelachman was al heeJ vroeg naar Amerika i egaai en had daar later d dochter van een eaféhotdeT m Kentucky de tegenwoordige weduwe Cattling in la Pbb getrouwd Het huwelijk was kmder loos gebleven Mr Cattling had m Engeland een zuster die actrice was en zich door bij zondere schoonheid maar ook door min d r aangename karaktereigenschappen on deiïicheidda en die er m slaagde om den Met blijdschap ge en i kennis van de geboorte van onzen zoon DAVID DOLFIJN I H VAN ElJK E E VAN EIJKCeelenMarkt UGOUÜA 28 Dec 1930 10 GEVRAAGD een R K huishoudster teeftijd plm 30 jaar in klem gezin te Gouda Brieven onder No 5539 Bur Goud scfae Courant Markt 31 Fa A SLEGt J A Qoadewagen Nieuwe Haven 33 Tel 465 Voor Oudejaarsavond Appelbollan 12 cent Amandeibroodles 10 cent Saucijseh 12 cent Appelflappen en Appelbeignets 8 cent Verschillende soorten luxe brood MULDER OOMS Wijnhandel beven voor de a s feesidagen tot 2 Januari b j aankoop van ƒ 1 50 aan Wynen enz geen gedistilleerd Yi fl SchiUetje of Voorburg CADEAU Bd aankoop a ƒ 3 1 1 flesch SchiUetje o Voorburg CADE U B aankoop 4 ƒ 5 1 1 flesch Pedro fi ine Zoete Spaansche Wijn CADEAU Ba aankoop a ƒ 10 1 1 flesch Fransche Champagne CADEAU Buiten statiegeld Slijterij Groenendaal 58 Goudi Geschenirsn van bKjvende waarde m GERO ZILVER EN GEROTIN naar ontwerpen van bekende kunstenaars en in klassieke Hollandsche modellen Keuze voor etke beurs Verknigbaar in de vooraan staande zaken Raadpleeg het geïllustreerde geschenken N V Utreclitsche Hypotheel banl UTRECHT Pandbrleven pl m f 87 000 000 De bank slelt beschikbaar A 4X pCt Pandbrieven a 1 pCt C EURSKOEIie in stukken van f 1000 ƒ BOO en f 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Vraagt voor de a s Feestdagen onze diverse soorten Punch Voorburg Gestookte Citroen Wijnen en Liiienren M J Ooslerling Zonen OOUDA Hoogst aat 20 AMSTERDAM Tel0toon 84 VRAAGT UWEN WINKELIER VAN NELLE S GEBROKEN THEE MERK PRISMA 32 CENT PER ONS IS ZEER VOORDEELIG EN GEURIG EN VOLDOET AAN DE HOOGSTE EISCHEN U HEBT DAN HET ALLEI BESTE VOOR DIEN PRIJS MERKEN Petitos 5 cent Bouquets 8 cent Reinas 10 cent Etlagantes 10 cent Regalia Habaneros 12 cent Coronas 12 cent ROODEmS Wij hebben t voorrecht mede te kunnen deelen dat wij met toestemming van het NEDERL ROODE KRUIS een serie uitstelcende sigaren in den handel hebben gebracht onder het Embleem en Etiket van voornoemd instituut Bovenstaand de verschillende modellen welke bij alle vooraanstaande winkeliers verkri gbaar zijn ALVANA CY Plein 8 a DEN HAAG Tel 14203 Koopt j i onze Adverteerders ê 68 Jaapgang Woensdag 81 Daoenibei 1830 eoDMiHE wmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE I IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPEIiS p r kwarta ƒ 2 6 ptr week 17 ut met Zondaarablad per kwartaal ƒ 2 per week 22 cent overal waar de bezorginx per looper geadüedt Franco per poat per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden da eM ka aangenomen aan ona Bureau MARKT SI tiOUDA bg onxe agenten en loopers den boekhandel en de poatkai toren Onze bureaux zgn dageltika geopend van 9 6 nur Administratie Telef Intarc 82 Redactie Telef 83 Postrekening 4 i40ü ADVEKrEMTIBPBUSl Uit G ld omatrakan bekaoialida tot das beunfkiini 1 e regels fAM alkf imal mear fVM Van InitaB Gooda au ds btaatikrlnc retala LU alte l mmt IUI Advertai li s in kat ZatMacnmmar t et byslat ep dan pita Uatdadi hei la advartantilin de kalft van dan pa a UIGEZONDBN UEDItDEEUMGENl 1 4 ragaU fi alke tegd OHar ƒ 0 50 Op de voorpagina 60 faeogar tj wone advenaatian n tngasonden madadeeluigen bU contract tot settr gemducMiduo prys tarooM iectaxa aa rafldaa wordan b a r ak and naar plaatsruimta Advenentiibi kannen wontsn ingaxondaa door tiisaniwnkoipst van sdtiade Boaabandeiaiea A4vartentifcyaau en onaa ga en moeten daaga vóör da p t aa r a ing aan net üuiesu s Ingeiamai tuinde vaa apname v raea nL a s4n Dit nummer bestaat uit twee bladen MORGEN NIEUWJAARSDAG ZAL DE GOUDSCHE COURANT op den drempel Een o nblik kunnen we terugzien in het oude hoia Uaaï Des dr vers geweldige roede JTafigt rusflooa ona voort op ons pad We moeten h t nieuwe huis het meuwe jaar m meuwe toekojnst binnentreden Wanneer we het doen met de gedachte dat deze toalonut het resultaat is van het heden en dat we dit heden in één keer goed moeten maken en het iiiet nog eens over kunnen doan dan moeten we het vaste vertrouwen hebben dat ire het nieuwe jaar en de okuwe toekomst tot een vreugde zullen makm voor ona en an derer leven fWi gaan en w komen met weder Waar t windje zoo luw was en zacht JSKRSTËfiLAD NIKT VamSCHMNVN en aas onfl hoog en stralend lit En nu Nu het oudejaarsavond wordgn g4ftta nu gaat dal moedige hart dat ons over ooveel h èn geholpeo heeft plots zwak worden en wankelen Hoe hebben we het nu Wat ia dat dat wij op den oudejaarsavond oo luid hooren kloppen aan oiu eigen h rtP Wat is dot dat WIJ ons nu op deze laatste avond dweefMuedte sentimaateele ibuderen voelen zander weerstand Wet n we hiet nietp WetoB we met dat oi ihart het heele jaar op ij loer gelegen heeft om ons te kuunea vangen De oudejaaiaavond lukt het Nu op deze avond ontwapent h t oni n we geven ona over Verloren Heel en verloren lur volt niets meer te redden Er ia geen gremtje degelijkheid naeer over en geen aahijn van moed Komt laten we op de oudejaamavond aan on kmdefflijke hvt d overwinning gunnen IKsot poe gerust een traan dolden ia het oog De klok wijet naar de 12 en al de heïinnevmgen aan dit jaar bwtormen oo Lief eo Lew Vreugd en marti genieenMhi eQeen zaamh ud iwt i één groote ontroering £ n we grijpon naar ons hart om het vaat te hoaden help ona ovw de eenzaamheid van ons eigen ik been en draag ona naar de son Oud en Nt uw De t iem is acherp D beep is duidehjk TuMchen uudejaarsavGndJaat en mwiw jaursmorgen vroeg ligt Üe gewetensvolle Ujn ran toen en nu Uet groote geheim Op de oudejaarBavond aittaa we all D gevangen m de greep van da hMdenkang en de sentimanteele beBchouwiog bei luipl ons De Bltirkete oader ons raakjb ttohteiijk de kluU kwijt en hoe trager eois k rder de groote wijzer naar de dreigeatd mB l fll f op de ve ig us zoo ronde klok wid toa te besiflpaier ordt het one rondom SHFIiart Het IS oiet dat hart kwada zaak op oudejaaTB vond We hei1 b li er lu doorfloee m zoon glad jaar vaju maanden n £ 2 waken geen overwegeaMbgWRt van Hrt klopt nogal regelmatig en w yB iowi o myt genoeg om OOI Blai al k lSÊibw ilaiw iit hart van aiag ba doen raken Daar mogeü dan m het leven van die momenten zijn waarop we met dat hart een oogenblik te rade gaan en bmnenskamers vragen Hoe moet dat nu tusschen jou en mg maar de tijd en het leven laat ons niét al te veeJ tijd om op het antwoord te wachtMi en voor en aleer dat hart uitgezucht w heeft dat druk ke leven ona alweer heelemaal te pakken Zoo ie het telkens gegaan dit jaar Daar naren zorgen moe lijktieden en verdrietig eidjes waar we zoo maar meit laogs heen konden looipen doch het is allemaal meegevallen Daar waren ook heel diepe momen ten van groote ontroexmg en van diepe amart maar detijd heelt alle wonden Eigenlijk heelt de lijd de wonden vee te ênel en er komt iets van schaamte over on als we bedenken hoe het amper een jaar geleden is dat we dat leed t doorstaan hadden Met leta van energieke weerzin zetten we die dingen op zij Daar waren irnmere ook zooveel uren van puur geluk en dagen van over zalig gelukkig zijn Ja die waren er ook eai als we eerlijk zijn erkennen we het die zijn ocJi zoo heel heel apoedig weer vergeten Want dat mensohelijke hart dat klem kan zijn en groot binnen het tijdsverloop van aiiiper een dag of een uur dat menschelijke hart heeft ona altijd woer opnieuw op t entire moment aan het leven herinnert Op straat staat het geaehreven T ib de huizen staat het aangeplakt In de café h roept het ons iets tegen Wat is dat todi Begrijpt ge het alweer niet Kom Die eerste Januari is zoo een heel nieuwe bladzij m ons levenedagboek Kijk die kalender eene aan Wat een dik blok met dagelijk che blaadjes Altemaal Toekomst Vandadg Morgen Over een week Over een maand bmnen dit jaar Het groote onbekende En wè tjn met bang Dat is het We dur ven die 365 onbekende dagen aan zonder vrees We voelen ons sterker don het onbekende Het is of wij allee kunnen wat we willen De nteuwjaaredag heeft ons tot overwdn naars gemsfdtt Welaan Bedenk dit Ook als bet jaar z jn loup ocemt Ook als na zooveel maanden het jaar niei ons gaat vecJiten Ook als qp nieuw de zorgen komen De onvoorzienlijke zorgen De mOeilijkfaeden waar we met op gerekend hebbeu Bedenk dit Laat de nieuwjaaradag met maar éen dag zijn Laat de nieuwjaarsdag een gedachte inhou den waarmede we dit jaar optrekken Wilt ge een atrijdleua Wütgeeen banier Wilt ge ee i wapen Dc ze zonnige nieuw jaamdag heeft met de Oudejaarsavond en geheun verbond gesloten Tijd en Eeuwigheid Het leven roept Maar gij u en ik wij in onze beste oogen blikken we kennen de kracht van dat ééne tuuchen oud en nieuw met sterke hand Ds 1 tok slaat twaalf en one hart staat bijkaoa stil De wereld luistert alleen maar naar het 1 k en als we geen ander antwoord hebben op al onze levensvragen dan dit O hart houd nioQd dan is daar aanstonds de nieuw jaarsdag die ona t enlacht Ziet alle dmgen zijn nieuw geworden Dat wmidei voltrekt zush in die stille nacht waarin we hiet oude afleggen en heA pieuwe aandoen Dat wonder wil zich luet verklaard zien Het wil alleen aanvaatti ordeI Als een gesohenk van de Goden Neemi het dan met belde handen en gnjp het met de vieugde van het leven zelf dat maar till duig beget rt Pluk de dag De sohoone aüee uuiovende Nieuwjaarsdag Jui de morgen van de ersto Januari neeft al het triBbte en al het ontroerende van den oudejaaraavcnd vergeten Die zonnige nieuwajaorsmorgen lacht oos uib Kom lioe waart ge zoo wankelmoedig Ln plota IS het leven weer sterk fPlots zijn we w er reuzen die olies aandurven Geluk kige bezitters van een moedig hart dat nief dan vreugde wil en allen goeds txdooft Die nieuwjaarsmorgen ia onov nluinehjk We hebben onze plannen en onze vaste voor némena We iiebben onz begeerte en onze idealen en we kannen bijkant niet wachten oin te b innen met het leven ojuueuw te veroveren Wy weten dat wat voorby is nooit kan terugkeeren hoe vung we het ook zouden begeert n dat we den levensweg maar een maal langs gaan Maar jmst het opdr£ttgen van dat besef m onze hennnenngen geeft büins aan onzen weemoed ook een bitteren naamaak Zyn we den weg nie f ov ryld langs gegaan Hebben we met veel ver geten wat gedaan moest worden en met veel verkeerd gedaan dat nu met meer te herstellen is Niet meer te herstellen nooit meer te herstellen Die gedachte is het die den nasmaak vaak zoo bitter ouuüct die ons zoo hopeloos de handen kan doen wnngen in machtelooze wroeging en berouw We zouden het zoo graag over doen nog eena beter doen Maai het leven jaagt voort We gaan en we komen met weder nergens weder Wanneer we in de stüte van dezen Oudejaarsavond de daden en de gebeurte nissen van ons le en in bonte ry van bef en leed en goed en kwaad langs ons zien heen trekken dan v eteu we dat dit alles onherroepetyk onveranderlijk vastgesteld is We zullen goed duen ona bij die wetenschap neer te leggen Al het terug verlangen helpt ons met We kunnan met herstellen wat we verkeerd wat we fout hebben gedaan Het btyven terugverlangen en het blijven wroeten m eigen wroeging en berouw kun j L 9iu Rlecttts imakker maken voor de toekomst Daarom moeten we trachten er ons van los te maken Het verleden hoe het ock was moet met als een last op ons leven bleven drukken Wat we er naast de hennnenng van moeten over houden is en kei de les die het ons geleerd heeft Dip Vgedachte dat we Uen weg m ar eenmaal zullen gaan moeten we vasthouden voor heel ons leven Die eene maïil moeten ve doen wat er te doen is en moeten we het goed doen Dat moet ona leeren met be dachtzaamheid om met een sterken en vas ten wil den weg te gaan Het heden en de toekomst zullen straks verleden zijn £ n op een anderen Oudejaarsavond zullen we op meuw neerzitten om dit verleden te over zien Laten we oppassen dat met eens op meuw wroeging en berouw ons p nigen ovei wat we nu doen Het verleden kunnen we met veranderen en zyn fouten niet herstel len De resultaten van dat verleden m het heden en den vorm dien het verleden aan ons leven gegeven heeft kunnen we met meer veranderen Maar de daden en de ge beurtemsaen van het heden zullen aan de toekomst vorm geven Laten we ons daarvan duidelijk bewust blijven We staan nu op den Oudejaarsavond als stellen van den graat slefjits walde aanvaar den als w haar kmd mocht bij zich hou den De graaf had op den jongen een groot bedrag vastgezet en in nul daarvoor waar borgen gekregen dat do knaap daarvoor voorgoed afstand deed van aUe aanspraken op erfenis en titel om iedere relatie met de familie Saluga Hot echtpaai CattUvig nam den kiemen Peter als kind aan toen de moeder kort daarüp in Amerika stierf Peter was e rustig middelmatig begaafd kond dat zich goed thuis voelde bg de Catt g s bijzou dere genegenheid voor zijn pleegouders koesterde en die toen hij footer geworden was over zijn afkomst werd mgeJicht geenerlei eerzucht aan den dag legd maar zich vol komen enna verklaarde met alles wat uit zijn naam destijds gegarandeerd waa Hij noemde zich eenvoudig Petsr Cattlmg en haelp Ijverig mee in het café van zijn oom dat hl ter zijnertijd zou overnemen later verhmsde Cattlmg naar Sacramento met zijn gezin en kwam daar eveneens ajs eige naar van een café tot bescheiden welstand Omstreeks deaen tijd kwam een arme jon gen Prad BiUer genaamd bij hen aanloopen wiens vader een Duitseher in de mijnen verongelukt was De jongen was flink werd als kellner aangenomen ea sp den duur vrijwel a kmd d huizes behandeld Hij werd goede vrienden mei Peter vernam d ens gesdhiedenas en trachtte hem nu voort durend er toe e bewegen om nie tteg i staande alle vroegere oTeregnkomsten zidi met zijn aanspraken tot ztjn voorname Vader te wenden Hij vond evenwel geen gehoor bi Peter die me zijn lot volkomen tt vredai waa In den loop van den tijd bleek teed lichtzmnig en onbetrouwbaar en het kwam daardoor tot zulke heftige tooneelen met de oud menechen dat BiUer tenslotte het huis moest vex aten Verscheidene jaren i wierf hij rond onder de goudgravere probeerde het zelf ook als Digger maar zon der aucces en keerde tenslotte berouwvol naar de familie Cattlmg terug om daar zijn vi oegere werkzaamheid weer op te vatten Hij aclieen nu delink eii besadigd te zijn geworden en daar hij nooit meer over die geschieden van de Saluga e praatte schonk men hem zelfs meer vertrouwen dan goed was Enkele jaren later verkocht Mr Catrtling zijn café en trok met zijn vrouw en pleegzoon naar La Paz Fred Biller gmg andennool naar de mijnen en ze hoorden een tijd lang niets van hem tot hij op zeke ren dag weer b j de Cattlmg s kwam opdm ken en om onderstand vijoeg die hem ook verleend werd Hij za er vermagerd en ver loopen mt Omstreeks dien tijd wa Peter Cattlmg een plezierreiaje naar Ne York gaan maken waar hij niet meer van zou temgkeersn Op een boot op de Miasiasipi waarop hl zich bevond had een ketelontploffmg plaats en onder de talrijke slachtoffers was ook Peter Cattlhig Zijn lijk was onherken baar verminkt maar niettemin kcm ajn identiteit op grwid van de kleeren die hij aanhad en de papieren die men bij faem vfMid vaHtgesteld worden De oude Cattlincs waren ontroostbaar Peter was de hoop van hun ouderdom geweeat en ze hadden van hem gehouden alsof hij hun eigen kmd was geweest Mr Jo HUah Cattlmg begon aan hevige zwaormoedi eid te hjd i na het verlies van zijn pleegzoon en op een dag vond mea hem in en vijver aan den rand waarvan hij vaak ging rusten Daar geeneilei verwondmgen aan het lijk te zien waren en Mr Cattlmg a ziekelijk gemoedstoestand bekend was nam de politie aan dat hij in een vlaag van waan m of wel door onvoorzicbtigtieul te water was geraakt en v dronken Maar Miss Cattling Uet zioh met uit haar hoofd praten dat een kwaadwillige hand hoor orm i man m de vijver gestooten had en wees Fred Biller als de moordoiaar aan Opvallend was het m ieder geval dat met Pred BiJer die tot dusver gas vnjheid bij de Cattlmg s genoten had leazelfd i dag verdween als het lijk van Mr Cattijng gevonden wOTd Teeehjk met hem werd een aanzienlijke som gelds en een portefeuille met papieren waaronder ook die van den verongelukten Peter vermist De nasponn gen van de politie bleven zonder resultaat Fred Biller was als van den aardbodem lerdwenen Mrs Cabling die den man van het detectivebiireaff al deze dmgen had meegedeeld voegde er nog bij dat Pre Biller den kleinen teen van den hnke oet nmte De por tefeuille waarin zidi de papiesen van haarnee fjevonden was een erfstuk van haavader en bevatte niet alken he doojAewijsvan Peter maar ook een aantal bnevenvan graaf Saluga mt den eersten lijd vannjn kennismakrog en huwelijk met NoraCattlmg Zij was van donkergroen leer ea aan de fnnnemijde stonden m iioud gepemtde letters F W WorSK vervoegd toen aOg hed jongen graaf Peter Saluga uit Ooatennjk die voor zijn genoegen m Engolang bevond zoodanig be bekoren dat hij naar trouwde Daar graaf Peter nog geheel van zijn vader afhankelijk was werd hoi huwelijk in het geheim gesloten Bceds drie maanden later had graaf Saluga volledige klaarheid omtrent den onhandelbaren twistzieken en plaaglustigen aard van zijn mooie echtgwioote en stelde bij haar voor om we der gescheiden van elkaar te leven Om sireeks aien tijd stierf zijn vader en erfde hij den titel met bijbehoorende bezittmgen Tot dB talrijke slechte eigenschappen van Mra Nora behoorde geluaklg met overma tige eerzucht en zij ag er eerder tegen op dan dat het voonutxicht haar aanlokte om ais echtgenoote van den jongen graaf haar mtrede in de OostiennjkachjB aristocratie te doen opdat zij zeer wel mzag dat aj daar nooit een positie van eenige beteekenis zoii innemen mtegendeel door de etandgenooten van haar man altijd met den nek zou wor den aangezien Zoo kostte het den graaf niet al te veel moeite om haar over te halen afstand te doen van haar poeibie en bewil Itgde ZIJ er in om niet meer met haar man samen te wonen op voorwaarde dat haar een aanzienlijk bedrag m eens zou worden uitgekeerd Daartegenover zou zij formeel afstand doen van alle financieele aanspraken of rechten op een titel Mrs Nora verliet Engeland en gmg naar haar broer in Kentucky Hoar kindije een jmigen die naar zijn vader Peter Saluga genoenui was nam ze mee want het nK t tot haar eer gezegd worden dat ze de voor iiiti j fa