Goudsche Courant, woensdag 31 december 1930

04 0000000000 00000 00000000 Oudtjaarsavond t Is Oude3aar9avoi d kei jaar is voorbiif Weemoedig zijn onze gedachten We denken aan t vele geleden verditet Aan aÜes waf er in dat jaa r is geschied En dat u at we nog z n te u achten We halen de grapingste voorvallei op En praten en lachen ImdruchUg Maar onze gedachten z n heel héél veraf B n vroegere liefde een ziekbed een graf En nellen een tramt op heel vluchtig Dan slaat er de klok t middernachtelijk uut En lifenseh w elkeen Heü en Zegt r We heffen het glas en beklinken eikaar En dan wordt vergeien het leed van dit jaar En moed voor het Nieuwe verkregen heerlijke oogenblik in de een aaniheid bet luet onsnelf aan te durveu Het lev ver staan ynX zefiven Het leven te durven leven Hetl u di moedig zijt vandaag ERNST GROfcN VELT Wat 1931 zal brangan Bij d waarzegster Achï imjoe vrienden vtoax 21 ji 4e tjjden heen dat wy ons door Sientje Plaic die I verigens ui wateE ea vuur deed de kaart iMten leggen of de haad lieten lezea Dat WIJ met aagHlig hart hoorden d r leit t m kruu op uweh tiuia Uwes gaat de löla op of l aö op voor een pv rte vrouw l e belangwekii andtrt levenfivragen werden door haar beaAtwourd m één mmetje dat aaji duijlelijklieid alke maar aau diusterheid niet te weuecliea overliet We Knelden den adem m als 4 naar genmpeld ouwe vrouwengezicht boog over het onheil t peHend laagje koffie dik en o u linarna de woadedijkate zegening eii of oazal te ram pen voorupelde Dat naren goede tijden GedeoKen wij btentje Hak baar kaarten haar koflie dik eu 7warten ikater lu iaefdt aUmede haar I ilLijk Laiief Voor vijftig centen had je de waarheid i e je toekomst op zak Kn nuPl Ik had ar al zoon idee van dat het niet gemakkelijk zou gatu eu dud hftd ik aau Madame de 1 Ave Nir etu keurig episteltje gep iid waarm tk haar verzocht wel zoo goed te Vfülen zijn mij een onderhoud toe te ataan t v a zette ik Utteeo waarom ik haar wilde apnktsi Une dagea wucJitte ik op antwoord £ Un dolijk kwam het eto keur getypt bnefje üjKKrteekeod dooi den secretarJ4 Madame de 1 Ave Nir had gelegenheid mij op dia a dien dag tuBecfaen U eu 12 u m te ontvau gen Ik belde Wat n moed Wat een moed ten tiuiaknecht met een gezicht zoo uitge tnekea ils de schoooe waech deed ou oppn J Madame b on ik hij viel me in de rede Madame verwaUit u wüt u mij voAgenr Zwijgend diep onder den m nUc Bohreed jk achter hem aan over de langu dikke Qoada voornemans Een Oudejaarsavondschete door HIMON MOS Domme was juiat uit de avondkerit gekon en waar luj het oude jaai ten afedieid bad jepiedikt en maakt het aieh nu gezel lig in zii geiiefelijk ingericht liui kainer waai de oudurwetache potkoclie ee n aange uanie warmte verspreiddt Nadat hij au wolligt jjontoffela had aangetrokken en de zwarte gekleul ja met zn kamerjapon had vprwiweld stopte hij een ïauge Gnudache en dronk daurnu met kleine langzame smak teugjtrt van en dampenden kop thocolade welke Sientjt de bedoa di huislioudster zoo juifit had bmnengebra ht om zich even later gwioefflijk de handen wrijvend ach terovt r lil 7 u leunmg ftoel te laten vallen Zoo m gedacht ver nken liet luj delaatste predikbeurt m dit jaar nog eens derevu piu s eren De kerk wa vnj ifoed be zn gew t t Ien van de goede bekenden hod iijj ontmoet wannetr zn oojg dwalpnddoor het kerkgel ouw gUid De notana waeei gcwctöt nitl zijn vrcuw en de wijnkoojiervan de markt met n hteif gezin Ook deuntvanger wa hem opBevallen iemand dieanders nu ja du met atiijd Bchilterde dooruanv zigheid ijn doeht was ook htmaalmet Kt komen die kwam nooit meer Vli4tn heclemaal af ed aAld te zijn De orjïani vrae w er oed op dreef nev éf t Hoe ji eohtie n vol majeRteit had 1 et hed treklonkon door het statige kerkgt bouw l ren dagen maanden jtren Vhfiifen bI een schaduv Iieen Aih WIJ vinden waar wij taren Niets bcfltendig hur benRfai NleU e4ni fif f t een Vanalie oveni hn dil 1 door alle eeuwen hee i zoo ge ttwest Verandering hier veranderintf daar Vandaag die nifeninp morgen dat idee Intiwsohen nellen we voort ijtijd hakend naar hetg en Vonwn zal Voor een kleine lurttpoos een mwnent omzien naar het ver leden pero tijd Toort Steed voort naar een onbak Dd vèr verwijderd doel doch Smyma loopei De trap op een pra tige gebeeldhouwde trap weer een gang Het licht was gedempt werd hoe laoget iuie ge deiuiptar Ik ë ruikelde over een of aodei voorwerp Dat zijn Madame s aebotmtjea verze kertie de onveiatoorboie plecht O zei ik stupide terwijl ik opkrabbel dê Dan opende hij rgeng een deur Ik bevond mij aUeen in eeo duiater vcrtrelt Waar wae ik Wat beteekende oit allemaal Ik koesterde op slag etü onmbaprekelijk heimwee naar Suentje Plak met d r vettige kaartrai geWoemde versleten pantoiielfc tandeloozen mond zwaitea kater en liet licht van haai walmend petroleum lampje tiient e Sientje smeekte ik in stilte ta mij bij m dezemoeilijke ure iiienektaps m eeti liuek van de kamer ba gou hel te tiüutuits x Uet werd Uohtec al liciiier eu laugzaa u outdektt ik hoe om Btiaald dooi eeu mysterieuB blauw achijiuel daar een viouw zat atatig en van een on vergehjkelijlie aclioonfaeid Welkom vfi em lelmg zeg my wat u tot mij Voeirt Ik zal u helpen m uwe noodeu en de diepste leven amy8t ri n voor u ontaluieren Vra g mij en ik zal u de waarheid zeg gen TjHi dut a héél moeilijk waar moet ik niee begmnui aooalu de schilder zei toen ja nou ik Itel tooh over ém acliüder heb hoe it het nou eigenlijk met die valsche van Goghs Zijn vaiecii sink aarde bewoner Er zal teveiu ontddit worden dat lieaabraudt nooit geleefd heeft en dat dus ook oUe Rembrandts valfich zijn 23 cntici zullen zich mt ellende ophangen Da 8 iiutig en wat de biunenlandache Wat de bumeulandeche aangelegenheden betreft zie ik o veiacJuakkelijk ik ie een man niet een baard op een troon zitten z n naam Dat weet ik me m lar naast hem staat 4 en glaaaje water van tijd tot üjd dott hij een knieval Wijnkoop nep ik uit Niks wijn water mg Madame de 1 Ave Nir verder De naUonale vlag ia ver Vangen door een andere met de emblem en ikkel en hamer Iieberraann kan dat wordt miriater van financiën en alle hypothfpk en apaai banken ataata eigendom 24 moorden uilen plaats vinden alle dadersworden ontdekt Nee viel ik hiiar in ie rede hoor b juffrouw Mad meI Joed Madame dan U moet me met voor den gek houden Wijnkoop op den troon deanooda Maar ulle moordenaars ontdekt dat bestaat uiett Spreek uiij niet tegen Wat ik zie is waai De beiaütingen worden dfgesohaft Poatvluehten naar Indie komen 3 doagtf voor Panne bestaat niet meer De para zal wat üe aport aangaat de TechnischeCoiimusaie de liand boven he hoold houden Bij de eeiBtvolgende Olympwohe hfÉeleiüwuit Holland alle eerate prijzen Da a pas in 1932 waagde ik u bent n tikje voorbarig Wat zal de wereld drong ik aan maar het werd ploteelmg d ikar Het orakel wae verdwenen Achter mij gmg een deur open De tijd iB om zei een pleohtige stem Hora est 1 Hier ia de nota 1 Ik betaalde met een bloedend hart Buiten etond len wagen van de Eerpte Hulp Ik deed neb of ik van niet wist ea liep een blokje Om Yervolgena maakte ik mijn veralag dal zoo het al met veel geloof woaidigs toch zeer veel nieuws bevat Al het h Hlen wordt verleden Énhoon t ons lo erekend blijft Doniiné werd ui zijn overpeinzingen gestooid door bet binnenkouien van Bieutje die kwajn mededt e Jen dat de aaeeuwbaJlen tji de aanciizehroirdjes daar zoo juLst wareu bezoigd Üomiiié i ad n 1 i oudejaarsavond df gewoonte om echt Innsebjk zoo zouder vrienden en kenniü en btt ouwu en nieu we Ie paasteien ondei het genot van een extra glaaeje wijn met de ten of andere versnapeimg Twee bij ndere oude fleeschen liad Sieutje uit den kelder 0 gediept en ha met d fiTcbakjiiB in do keuken ereed gezet t ten er nf mauls w rd gtheld do r iemand die veizoLht had den domme even te mogen preken tel jo voor domine zei Sicntje geheel ontdaan terwijl ze zenuwaditig met ha r rocJilerhaiid haar boezelaar beplooide denk u nt u rres wie dnar is Rooie Toon zei zi nanvull id voortgaand u w ei wU roo ia Toon die è nou file bekend toat as da kipp tiidief enne Weinou hient e iider rak domine haaf woordenvlofd wat zou dat I nat hem bnnenkomen vervolgde hi zich behaaf lijk voelend en ifemoedeiijk getemd Laat hen binnenkomen ei hij nogmaal een paar flinke trekken aan z ii Goti44ehe doende Toon Frakkers een liekenÜ type mt het dorp waarvwti ieder warneer men hem op den laten avond tegenkwajn liever en etraatjt ommaakte die om zgn haardosch met jrepronoii e rdnn oi anje gloed gewoon lijk Rofie Toon werd frenoemd trnd daarop de komeabinnen Wel Toon I epon doitun aann Ègend Ken de bezoeker bedremmeld n p1 an peO m de liajid gefrommeld bmnenkwaju wali wan er van je ierlangen Oeef Toon een stoel Sientje dnn kan ie n gemak nemen ToCTi Toon nog aarzelend op den ouderwetathen stoel met heoge leuning had plaats genomen en z n pet m elkaar eedraaid op yjx knie had gelegd begon Iiij stamelend n oeite doende een Boed begin te vinden voor zijn bekentmie d hij wilde doen Domine aet u ik wou t fn nou at jaren geJeden dal ik dat ik niet me r ia de kerk ben geweeaf en daarom ziet u wou k erreB vragen Hier hield Toon weer evgn op zoekende naar de juiste inkleedmg fi rijn verzoek waarop doroin nem weer rustig aanmaandat büttenlanpsch nieuws NOORWEGEN Noorsch schip et man en muis veigaim T den den storm die Zaterdagnn fu aaride Noorsche kust heeft gewo schijnt heïstoomschip Torrfjell dat eer fecna imngvnn 4 koppen had te z n vergen Wrakstukken die ongetwijfeld vat het cni p affkomstig zijn zijn aan de kust aangr iF leldFKANKUIJKDe toestand van Maarschalk Jeffre De hchte jMterMhap Miudt aan In de ziektetoestand van Maar ttaik Jutfre IS geen verandenjig gekome i Hoe wel het krachtig gestel van d n p ïtie een hardnekkigen strijd voert tegen lei nade rend emde moet iedere hoop om num ia leven te houden worden opgegeven dert den vorigen nacht waarin hy ontv aakte hfeeft hy het bewwrtzun met meer ver Ten De ademhalmg van Joffre wordt tdei uur zwakker Maarschalk Joffre die van ji ot tqd nop iets kan zeggen zede vanochte t tot een zyner Anjdmakkera u t den wereld oorlog dat hy thans eindelyk jtou si e i ITALIC Leu hevige aardschok Ongeveer 50 K M ten ooaten van Stpel in de provincie Avellmo werd gistfn iüilag een hevige aardschok waargenomer Een aantal huizen stortte m Men heefi h e aan te nemen dat men hier slecht te doen leeft met een weliswaar kracht ge maa geheel plaat lyke aard ohok die geen atachtoifera heett geeitcht UID AMERIKA Een zeebeving in den Stillen Oreaon Onru t in CSili MilUoenen viascher roudt n zyn i ood in een zeebevmg die naby de Cu Ie T he eilanden in den Stijlen Ocaan heeft i aats gehad Onder de kustbevolking vd C ih heerscht groote ongerustheid daa zy vreest dat het geheimz nn g seromm l dpv wordt gehoord de v orlooper s ai nieuv e rampen In Vallenai en idere plafilsen werden aardschokken vtaargenonun Doi kergroene golven siaan op df kii t van Noord Qiih l e autoriteiten hebben de bevo in i ge waarschuwd tegen het baden A zee daar m zee doode viaschen zyn aangetro E n di ten vreeselyke stank veriorraken v fcK SI ATEN Nieuw Chineearh douane tarief Oe Tmurikaansihe uitvoer gefrof féi i it New York word + gemeld dat in inn gen die goede betrekkirpen met i t re yee nng onderhouden wordt verwacht d t een diplomatiek protest teg yi het nieuv e Chi neesche douanebaiflcf dat reeds Dondtcdag in werking zal tw n za word n ingediend De Amenkaan chet i tvcei wordt door het meuwc Ghineesche douanetarief zee ge troffen BlELGlË Majoor Frawo m Antwerpen Geestdriftige ontvangt door Span jaarden Omtrent de aaiikomöt te ontwerpen v ii raajoo Franco de Spaan ch vlieger die by den jongsten militairen opspan i in Spanje betrokken was meldt onze Antwerp sche correspondent nog Bu de aankomst van de ThysvilL wer den Franco en zyn i evolutie kamenad Rada op de kade opgewach door alryke toch voort te gaan en £ ith biei geheel thuis ie gevoelen Daiiruin vervolgde Toon ziet u domme vou ik ook wtl weel zoo erree van tijd tot Lijd m 11 pliLhteu waainemen en as t kun wett trouw m de kerk komen Kijk iih loon antWüoiddc domme de ot tl van zijn pijp teilen het voorhoof 1 j iaat eeiiUe nadat luj een moidvoi tttbakerook ni de liditing van het plafond hud geblazen wuun eir je lit wejkelijk einet is dan wtei je Toon dat dit met andei dan goed voor je kan iju Er staat gaachreveai dat er vieugde zul zijn ovei een zondaar die zich bekeert en daarom ben ik recht blij dat je op dezen avond tot dat besluit komt tn dat Je w ei m de kerk wilt tomeu dat js hetl goed héél goed zeg ik maar met voldoende Toon je weet wel dat er omtrent jou persoontje zoo van die geruch ten in t dorp in ondoop zi n over je gedrag in t algemeen die nou enfm allea be halve gunstig zijn Je bent ten dienaar del zonde To j ea zoolang jt met ernatige voornemen koeatert over het geheel een betüi liieubcb te worden dan vreee ik Juist domme dat beöoel k da wil k ok enne daarom zal ik niks meei drm ken en Dat is beat De sterke drank verkort het leven m de jeneverflesch zit een helsch vergift dat alle goede voornemens verteert Toon knikte bevestigend Ja domme zei hij uwe het wel gelyk 6o6 is het Hij aarzelde draaide z u pet ateeda maar meen had blijkbaar nog nnet allea gezegd hetgien tiem werkelijk op t Imrt lag 1b er K ms nog hel eon of andej dat je gewetoi verontmat To mP moedigde domme aan kom er dan lerlijk en vrijmoedig voor uit t Is in dit gpv j t beste dat je wer kehjk alle oïrt ie clit hetgeen je nieuwe jtlaniien nog in den weg zou kunnen staan oll doinine dan zal k het n maar rondemon veiteHeai was het antwoord van Toon die iieli i u blijkbaar meep er meer op zijn gemak gevoelde V moet dan weten ik heb nog by Klaas Verbeek len kastelein van de RoeQier fn httm betrtje en dot zou ik dien vent graap af willen doen want erlijk gezeid dominé dat knaagt me wel een tikkie aai binnen Ik wou liever h elema l schoon b Wine3l ziet u fn daarom donrané aa u me nou err vijf pop kon vooreahieten dan zou ik ten nunsto 31 bacambar Als de üheboilen geuren en de kachel vuurrood gbat 8 straks on m n leege glaasje warme punch weldadig vloeit ale de krant is uitgdezen en de dag ten einde gaat zal k sentimenteel gaae luist ren naar de klok die 12 uur glaat Want je hecht aan ouue dingen én dat nieuwe ach wie weet wat het ons traka nog zal brengen aan v el narigheid en leed 30 was nou juist geworden een vertrouwde kameraad an daar gaat ie nou tabèh dan goeie biave beste maat bn twee levensgioote tranen pleng ik by dit droef adieu gelyk had de dichter met zn rPartir eest raourir un pen Prout oud jaar t beste weusch ik je op je verte vreemde reis ja t 13 waar rust had je noodig want je werd al aardig grya N kijk dan s naar dat joggie dat daar juist naar binnen treedt zoo ge ond en levenslustig als ik er geen tweede weet nog geen donsje op z n wangen he jon gmen ch vvaar ga je naar toe Blyf je mooi zoo Doe je mee hier Of mag je dat met van je Moe Met wie heb ik het genoegen Ach dat doet me nou plezier I Dus ben jy nou 31 bhjf don maar n jaartje hier En vertel s jonge sobat wat jc al zoo hebt meegebracht voor dien zielsverlaten dichter je hebt m toch wel goed bedacht Moet dat een verrassing bhjven als t dan maar n blyde ie I Och als ik je zoo zie Kitten ben je als k me met vergis toch wel een bemmlyk ventje pas op maak dat glas niet stuk Laten we s teaomen drinken Heil véél zegeji en geluk Spanjaarden die hun landgenoot juaelentt begroetten Kolonel Macia de Katalannochc leider gmg aan boord en omhelode t ranco Majftor Franco ia een Cl nke m ti vdn om streeks Jfi jaar Hy zag er tnnidijlt ha eloos Jit met zyn officer nbroek 7 j smo ing ve tje en soldatenjaa en de pet diep over het hoofd getrokken a aankomst van het schip in or iie rde de politie raar t e identiteitapapi len i ie i orde werden bevonden Iranro toefde niet lang te Antwerpen maar zette ti ide uV zyn reis naar Brussel voort RUSLAND Op Nieuwjaarsdag wordt overti gewerkt Hit Moskou wordt gemeld dat alle bedry veai fabi leken en Itléele ofliiememiiigeii van de Sovjet Unie op 1 lanuaji zullen wer ken om de tiadi ie van de bourgoutsie ten opziohto van het nieuwjaarsfeest te vemie tigen In alle bedrijven zal dus worden ge wei kt GEMENGDE BERICHTEN Vlasfabriek afgebrand In den afgeloopen nacht i do groote vlas fabriek van de heer A van Guhk te alis hoek geheel door brand vernield Het Aoon liuiB kon geepaaid blijven Het vuur werd met twee niotorspmt i be tm de Roemer met een gerual hart Voarbij Run neii gaan Kyk tUB Toon zei doniiné terwijl hij itn paAr zwait trekken aan zyn pijp deed waaidoor by iii em dichte rookwolk werd gehuld kyk ecn i ei hij nogmaals er klaai hlijkelijk niet p voorbereid dat de zaak oo 11 wt uding a u nemen ik è geef e uit pianupe no il geld voor dergelijke doeiemdeii emie ik geloof ook dat è pff pft dat het in dit geva pff betei IS pff myn principe getrouw te blyven Je kunt die kleine etiiuld wcvr gauw genoeg Alt terugbetalen wanneer je wil werkelijk btandvHritig blijft dus Itenpn doe ik met besIksUieid niet Deze laatste woorden vooral hadden Toon de absolute overtir ging geechonken dat tii die lichting vun dominé iteen steun wae te verwachten n dat hiermede blijkbaar het hoofddoel van zyn bezoek wa afge oopen stond hij anizelend o pen stotterde dat ie dan wel zelf zou probeeren het geleende be drag in pajementen af te doen Dat IS biaai beaamde domme lieól braaf Ln nu maai wper met iiiotd hot meuwo jaar begomien Tracht en beter nensch te wolden en een nuttig lid m de iiaat happy Het doet me werkelijk genoegen dat JO m deze oudej arsavondatemmiing tot mkeer 7yt geltomen en je het meuwe jaar zoö goed wil beginnen Dii zyn goede voor nemen fooi en ik weusch je dan ook van allee het beste in het nieuwe jaar Hier vervolgde doiiuné hem un handje vol siga ren uit het laadje van zitn sohrijdafel geven oe daar heb je een rookertje Dank je wel domine dank je wel zei Toon terviyt hy de sigaren schielyk in de rechteizok VJin zn jaaje bergde O e wat k u nog vroijen wou aou i t ok altemet achteruit maiige gaan domiaé ik heb liever niert datte zt me nou by u zien uitkomen Oth Waarom niet antwoordde dominé ga gerust je gang ga dan iiuuir door de keu kendeui dan zal Sienfje je wei het tumhek wijseti Beetig domine n avond doran é n zalig uiteinde Dag Toon Dank je we Ik wensch jehet beste Zie Je wel filosofeerde domme nadat hij weer gemakkelijk achterover leunde m zijn hoogexi stoel nu is het best mogelijk dat 0 XXXXXXX 0 X XX 0OOO X 00 O strt den De oorzaak is onbekend erw l ds schade door verzekering wordt ge le l Liebermann naar Brtuuel mlomon I lebermunn he krachten bti vonnis van bet Geiechtshof ie AmsterfuD terat einde Februari zijn straftyd lou h lieji uitgebeten is gisteren uit de sttalgevangenis aan den Pomp tutionswcg te ScheV mngtu ontslagen zoodat hem twee maan den vnn zijn straftijd zijn kwUtgesJiolden ijn iGtóiidh6idet tanci ou hiertoe Aan leiding hrfblïen gegeven Teen hij de geva igenis verhet stcmd doM een auto gewed waarmede Liebermann udti naar Brusael heeft begeven Nam Het Volk verneemt zou de in vri ht idfitiellmg zyn geschied naar aanteidmg Van ei n igratieverzoek welk verzoek w ia gewilligd ais gevolg van het feit dat buirten landers niet voonvaardelyk m vnjheid kunnen worden gesteld daar hun geen voor waarden kunnen worden opgelegd RADIO TFLEGRAHSCH WEEKBEHICHI 31 Dec Ilotjgste stand 759 O te Hipaj ajida 1 aagste stand 733 1 te Calshot Veiwacliting Matige tot kiathtige zuidehjke tot vie telijke wind Betrokken met regtn of hagelbuien Later tijdteilyk opklarend iels ki uder zoo n man dooi bet zien van de talryke keikgangcis jj dezen avond of door het stemmig orgelgemiHcii dat heden zoo ple A tig klonk tot ver buiten het kerkportaal of wel do i bet Eastmeerend licht uit de hooge kerkram n m zn binnenste iets heeft gevoel I dat heil heeft aangespoord lot het goede tut een bateie levena vatting Zulke menschen zijn ükwyls door de om etajidigheden in de verleiding gekomen tot slechte daden ziju zyn slechts afgedwaald en zy hebben maai een kleme opfhkkenug noodig om iiet deugdzamt vuur der eerlijk lieid weei te doen opvlammen tot een vreugd devuui det bekeeiing Zoo iets slemt altijd prettig de mnerlyke irang tot beter wor den Want wat is er heerlyker dan dat een zondaar zelf lot het inzicht komt dat het oo niet langer gaat dat hy deo drang voelt ontkiemen het goedde te wiUen Üonuné wysgeerde zoo in gedathteo Tüètig s vooit totdat Sieïitje voor de tweede maal liet vtitrek binnentrad blijkba nog nu er ntdaan nu zy Toon met meer in i kamer ntwaa rde dan den e rsfefi keer toen ZIJ kwam melden dat hij verzocht btonengelaten te worden Domme v roeg zy versohrlkt is is Toon weg loom heHiaalde dominé wel zeker was het antwoord die ia heengegaan achteruit door den lu n zoo hy nnj gevraagd bad heb je hem dan met door het tuinhek uitgelaten Ik vrneK Sientje nog meer verbaasd ik wae juist even boven en ik wist niet dat foon Ho iteruit zou gaan niaAf nou begrijp ik het wel want toen ik daar juuBtement m de keuken kwam was er van fiaucyïebroodjes en de sneeuwhallwi n ct eén metr te vnvden Wat Wat z je me daar riep dominé nu op zyn beurt verrast terwyl ny opsprong de aaucyzefciroodje en de pne W ballen weg Maar lenjbje heb je dat wel goed Met Sientje naar de keuken gaande meMt hy helaas eveneens constateeren dat de brave huisboodster maar al te zeer gelijk had Niets van de oudejaarsavond lekkemy had de sdiielm overgelat i De voeteta n m de aneeuw m de richting van bet ftninb en een m dei kaa rt verloren saacyzebroodje bewezen maar aj te duidelijk dat Totfn goede voornemens hier al te zwaar op da proef wareo gesteld m DRUKKERIJ A BRINKMAN Zn levert ook in 1931 alle drukwerken ALR0 KANT00R Ganda Kleiweg 59 Telef 769 Ph I ANDERS Coiffeur Nieuwe Haven 120 T ANDERS Go ia besten zegen toegewenseht aan munClientèle familie en vrienden Kuiperatraat 39 Bonrtelfabrikant Bu de intrede van 1931 mm bi ite wenachen A M AROON SdiiM r = Groen ndaal £ K ANNAARS Een gelukkig Nieuwjaar toegewensehtaan begunstigers en vrienden zoowel bmten als binnen de stadKattanaingel 48 Vrachtruder T D BAK Turfmarkt 16 Ruitd KalfS Varkeiwfllageru P f BAHLMANN GOUDA Z N 6 Wed C VAN DEN BERG Groenendaal 16 In Horloges Klokken en Pendules wenacht vrienden en begunstigers vee heil G VAN DEN BERG Zn Cotffeur Moderne HeerenKapsalon Kteiwegstraat Ui P f Firma G J BIK m Hoeden en Petten Lange Tiendeweg oi m g TH J M BINNENDIJK Schilder Zeugestraat 6 Pj 5 Firma Wed TH BINNENDIJK Schüderbedryf 2 Raam 177 J K BINNENDIJK Handel m Aaardappelm Qroenten en fijn FruU Handel m Kr uideniers waren p f De la Reylaan 22 G J DE BRl IJN In Koloniale Waren Kamemelksloot 84 mg 5 F J VAN BUÜREN Handel m Schoorsteenmantein n Grafwerken Nieuwe Haven 169 Gouda p f 5 W A BLOM Rund en Varkensalagery Gelukkig Nieuwj aar aan mijn geachteClientèle en Vrienden 5 A BLONK Melkhandel Boekkade Ml P f Gelukkig Nieuwjaar aan Begunstigers Vrienden en Bekenden N BLONK Rund Kalfs en VarkensBlagerij Lange Tiendeweg 78 6 L VAN DER BEEK GruMier 5 p t Gouda A BOOM IJssellaan 107 Aanleg van Gas en Electnciteit wenacht zijne geachte Begunstigere envrienden een gelukkig Nieuwjaar 6 G BOOM UBBclUan 19 Schoenmakery wenacht Vrienden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar 5 W M BROERE In Melk Boter Kaan en KhrenNieawehaven 126 Hartelyke Nieuwjaarsgroet aan mynegeachte Clientele 5 D BENSCHOP f Loodgieter J Keizeratraat 56 m g WM E P BENSrHOP WOERLEE VerlMkundige Keizerstraat 6p f 5 D C VAN DEN BERG HOTlogemaker p f Kleiwegstraat 30 T BINNENDIJK Lood en Zinlibewerker Aanleg voor 6m en Waterleiding ftt Kexentraat 58 Myn geachte Clientèle zoowel binnen als buiten de stad een gelukkig nieuwjaar toe gewenscht W VAN BERGEN In Kruidenierswarea Onder de Boompjes 2 Firma K BERLIJN St Anthoniestraat 8 leiefoon 589 Gnwsierderij Sigaren Sigaretten Tabakken mg 6 G J BERGSMA vh J SchmkelTelef 76 Westhaven 38 wenscht zyne geachte Clientèle een gelukkig Nieuwjaar B TH BINNENDIJK Directeur Prot Begrafenissen Gouwe 228 Te 822 Gouda p f 6 G BLOK In Kruidenierswaren p f Keizeratraat S J BOOT voorheen Th Boot Metselaarp f Raam 40 J P BOOl iJectnsche Houtdraaierij blyft zich b j voortduring beleefd aanbe velen voor de levenng van alles wat tot zyn vak behoort Handel in houten Landbouw werktuigenp f Groenendaal 7 DE NIEUWE MUZIEKWINKEL Meest gesorteerd magazijn Gramofoona enz C S BOITTER Mg L Tiendeweg 18 D BOUWER Magaz n De Driekleur P f H BROUWER DE KONING Brood Beschuii en Klemgoedbakker Spieringstraat 153 p f 5 W DE BRUIN Melk en Kaashandel Zeugestraat 54 p f 5 GEBR DE BRUUN v h K Esseboom In Koloniale Waren en Comestibles Zeugestraat 76 p f B Aan onze geachte clientèle vrienden en bekenden het comptimient van den dag Firma J M VAN BUWtEN Steenhouwer Vyverstraat 11 12 T C BOOT Kaashandel Nieuwe Haven 238 met onze beste wenschen B Hartelyke Nieuwjaarsgroet aan myn ge achte Clientèle P BURGER in Sigaren en Sigaretten 6 Spoorstraat 17 G BAKKER Sigarenhandel 5 Spoorstraat 1 p t J K BINNENDIJK Handel in Aardappelen Groenten en fijn Frnit Handel in Kriudenierswaren l De la Key aan 22 W A VAN DÈN BERG Handel in Viach Haring en Zuurwaren Kamemelksloot 149 p 1 6 J BOER Biliart en Menbelfabnek Waiditelstraat 45 P t 5 Buurtvereeniciiig Jhmr Eendracht Saamgebracht Het Bestuur en de kinderen der Vereeiuglng wenachen hunne begunsugers eengelukkig Nieuwjaar 6 Een gelukkig nieuwjaar toegewenseht aan Cliënten Vrienden en Kennissen door het Techn Bureau D BLOOT F W BeltMtraat 7S Tel 881 P S Verkoop im alle aoorten Electr Apparaten en Pkilipa Badio Vraagt eend aijPH brokken Café T zmtr Dubbele Buurt 1 P SIJBRAND BOTTELAAR IN Wijnen en gedistilleerd SPI RINGSTRAAT GOUDA wenseht zyn aanstaande hiezers clientele vrienden en bewonderaars eengelukkig jaar 19S1 tot iO By de issehratf des laars loepen w al onac geachte Clientele en bekenden een g lukkig en voorspoedigr 1931 toe Tevens het ou tete en beste adies voor alle soorten pnma Zeoivlach dagelylks vei sch aangevoerd te Schevemngien zooals TONG TARBOT GRIET ZEEHANEN SCHEL VISCH KABELJAUW SCHOI LENG ZEEPALING enz Wvi leveocn ook speciaal voor Diners KREEFT TONG FILET HOIL ZALM ECHTE ZEEUWSCHE OESTERS TARBOT en HEILBOT tegen schei p conoun eeiende pryzenProbeerde U onze pnma BLANKE STOKVISCH al Wu munten uit in onze prima GARNAIEN en GEMARIONEERDE HARING uit gen pelleru en In1naki r Bestelt uw visch vroegtijdig en U bent verzekerd uw gewenachte iisch te ontvangen 50 TEL te Gouda 819 Te Schevenmgen TEL 52964 Aanbevelend VROUW KEUS ZONEN 6 MOS J A V d PLAS V WEEZEN BEKESTRAAT 35 37 47 SCHEVEMNCEN Voor den Oudejaarsavond SIROOPWAFELEN 4 CENTS APPELBOLLEN SAUCIJZENBROODJES GEMBERSTÜhKEN 30 Aanbevelend Firma G Kiellig er NIEUWE MARKT 25 TEL 865 Z N AAN AL ONZE BEZOEKERS en VRIENDEN EEN GELUKKIG UITEINDE en EEN VOORSPOEDIG 1931 De Duectie van de Schouwbuig Bioscoop 20 VAN LIER ROEM A DE JONG HANDEL IN ANTHRACIET EIERKOLEN HOITTSKOOL enz RAAM 226 228 GOUDA TEL 615 E Sanders it Co TIMMER EN AANNEMERSBEDRIJF Kantoor en Werkplaats TURFMARKT 63 TELEF 90 P f 1 i an den Berg Expediteur 1 AUTO BESTELDIENST I Tiansporteert Brandkasten en Piano s en Vei huizingen 1 Telef 616 Keizerstraat 52 1 1 P 20 1 E Bout SCHOENhAnDEL en REPARATIEINRICHTINGp f 10 Nieuwe Haven L p f A van Caliain QraanandaalSB RUND EN SCHAPENSLACHTERIT 10 Telef b92 Fa J C DORLAS wenscht hai e Chentele en Bekenden een voorspoedig 1981 10 6 H ForsthdvBl Zoon KleemiBken KLEIWEG 108 HEIL EN ZEGEN TOEGEWENSCHT AAN MIJN VRIENDEN EN BEGUNSTIGERS A VERBLAUW Jr Kleiweg 37 Meubelmagazijn Hotel Lunchroom HOLLANDIA MARKT 40 PEEST EN VERGADERZALEN DISPONIBEL TELEF 2982 A VERBOOM p 10 i l CÜSVELLER In AMOrstttiBa Oak Ecnte Ned MU voor wkenhuiR Terptegliis p f Const Huygenskade ii6 1 Z E n gi ttkkig Nieuwjaar toegewensehtaan mgn K MMe CUënt yrief Um nBakenden N CATS WaKikDia Kleiweg hoek Kle w atraal C COMPEER Gcdipl Damea en Mtferenliapper Doelestraat 1 Gouda O H r coMs Kaam 272 H lk Boter en Eieren m f QESCIIUITFABRIEK v h Fa J H CRRBAS p l TuafniMkt 71 Miatcitliandd H tiKSvST Zoiieatnal St Gouda m h g 6 G DERNEE Kleiweg 79 wenacht ZQn chenten en vrienden een taligNieuwjaar Firma A DEKKER ZONEN Goederenvervoer Vest 36 p f JOH DF SSiNG ft Co in Brandatoffen en Bouwmaterialen z iN oatli va J VAN DRIELEN Tuinman u Een gelukkig Nieuwjaar toegewenachl aan myne geachte Cliénttile Vrienden en Bekenden Peperstraat 30 A VAN DUIN Aanleg Cpntrale Verwarming AutogMB laach en any innciitingp f 6 Kleiweg 104 10 DRUKKERIJ TER GOUW Tuinatraat 39 Goida Pj l GEZ VAN DANTZIG Modea 5 p f Hoogstraat 1 tl DRUKKERIJ DORLAND Spieringstraat iSs Gdnda Het adres voor goed en goedkoop Drukweil P J MBn hartéUké gelükwenxh aan nüM clientèle vrienden en bekehdenr A VAN DHR Nieuwe Markt 14 6 Ott S S VAN DANTZIG Heeren en Damea Modeartlkelen Markt 43 p t 6 A VAN DIJK Boter en Kaashandel Lage Gouwe 142 Gouda p f ï H VAN EIJK Kleedlngmagailin DE GUN T p f 5 Veel Heü en Zegen toegeWenscht aan Vrienden en Begunstigers R VAN DER ENG 5 Spieringstmat 49 L VAN ESCH Schoennakerii Magasifn van alle acheenmakers benoodigdheden S Z N lAnge Ttendeweg SS Bandel ln Krwdenierawaren Turfmarkt 107 p f Lood en Zmkwerker J a DEN EDEL Bockcnbergstraat $ iLp f G EEGDEMVN in Melk Boter Kaaa en Eieren Blauirstraat 15 6 f Gottda i J J M ENDENBURG Mr Timmerman Veerstal 88 5 P f W J VAN BUK vh P A V d HARG Motordlenat Dordrecht Gouwe 17 5