Goudsche Courant, zaterdag 3 januari 1931

Heden overleed ztcht en kalm onze lieTe Vader Behuwd en QrootTader WiiliiD ioogodijk m Cappillm Wtdnr van Adriana Johanna van Houwaninge in den ouderdom van 67 jaren 8 Henotfenbo8ch J A POERINK HOOOENDIJK VAN CaPPELLEN Mr J e POERINK EN Kinderen Teutendorf Meckleaburft E HOOGENDIJK VAN CAPPELLEN Boskoop y G A HOOGENDIJK VAN CAPPELLEN A HOOGENDIJK VAN CAPPELLEN Heine GOUDA 1 Januari 1931 Gmd Beioek 40 Wed C RIETVELD in Kruidenierswaren Kluni jeuhi ndcl Kleiweg mat 25 p f 5 Notaris A T VAN DER LEEOEN te Ouderkerk a d XSasel is voojnemeos op Woensdag 7 Jammri S 1 a morgens ten 11 ure in het Kolfiehuis van Joh Noomen te Sto wiik ten vei zoeke van den heer W Treuren aldaar in het openbaar te verkoopen Een perceel bouwland gelejren onder de gemeente Stclwij k in den polder Be ersche groot 57 aren 70 centiaren Inlichtingen ten kantore van den Notaris De op Woensdag 31 December 1930 door Notaris A T VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a d Ussel Keveilde onroerende goederen onder Stolwijk bestaande uit twee Woonhuizen aan den Goudschen weg met varkensschuren warenhuis en een ge pdieeelen bouwof tuinland samen jrroot 1 49 77 hectai n zijn inbod getjracht op pere 1 ƒ 82 10 2 t 27 I0 3 f 500 4 ƒ 37 5 laij Samen ƒ ISOfiO De afslag blijft bepaald op Woensdag 7 Januari 1931 s morgens ten 11 une in het Koffiehuis van Joh Noomen te Stolwük Geen poetsen meer Gr nHca lepels en vorken zijn on verslijtbaar absoluut vlekvrij en behouden steeds hun fraaienglans De kwaliteit wordt ten volle gegarandeerd door de Gerofabnekte Zeist de fabrikanten van hetbekende GeroZilver Verkrijgbaar in alle goede zaken ZATERDAG 3 JANUARI 9 UUR begint onze BALANS UITVERKOOP voss Tegen roode ha ld©n Fermitan vopmpoadaps wopmolla i verdrijven zeker en anel spoel niade en maagwormen voowei bij volwassenen ais bij liinderen Wormpoeders f 0 58 per doos Wormolie f 0 85 per flacon Verkrijgb bij Apoth en Drogist of na ontv van het bedr door ftrma JaoobaMaria Wortolboer Postgiro 17039 Oude Pekela en leelytir huidskleur neemt men het best de sneeuwaditig wiite uetvrye Crème Leodor die aan de handen en hel gezicht die mat witte kieur verleent ów voor de defuse dame pasr Een bvzonder voordeel ligt ook daarin dat deze onzidiibare matte crème een heerlyk afltoelenden invloed heeïl bv huidjeuken en tegelyk een uitstekenden bodem voor poeder vornH De lang aanhoudende geur dezer crème Ivkt op een dauwfrisdi geplukten voorjaarsruiker van viooltjes meiklokjes en seringen zonder den beruditen reuk van muskus waarvan de deftige wereld een afsdiuw heeft Prvs per Tube 35 en 60 cent De werking wordl nog verhooqd door Leodorzeep per stuk 30 cenl In alle Chiorodorri depots verkrygbaar Tegen toezending v m deze adv rtentie als drukwerk enveloppe niet dichtplanken ontvanql U kcisli oos ten ptoeflube voldoende voor meeimahg fiebtuil LeoWerke Dresden liykantoor Ainste dam Siadliouderskade 83 Amslerdam Z ® HEERLIJK Voordeeien van de Sanguinose Voor i gczonrlhcid is het beste nK ie goed De SA N a INOSE bleek voor vele 7wakkCTi oveu erkten oververm itiden het beste Waarom i e SANGUINOSE wekt uw eetlust zij bevm dert een Eoecïe spy s veitenng en herstelt die waar zij ver sto oi d werd De SANGUINOSE zuivert veriykt en vej sterkt het bloed De SANGUINOSE versterkt uw maag e SANGUINOSE versterkt uw zenuwen Zij voedt de herbenen izij overwint d hardriekkijfttr ntiofdpijn geneest de staftelvoshaidi zy geeft nieuw knticht en ener e Honderden by hondei d hebben dit ondervonden Neemt er de proef van SANGUINOSE kost per flesch ƒ 2 i fl ƒ 11 12 H f 21 Wt kf jgboav bij A potIiekers n r ros i t n VAN DAM Co J liienierstraat ac 4 Den ilaag A De mondverzorging mei Odol is in één woord een weldaad De rottingsprocessen in den mond die de tanden langzameriiand verwoesten worden met zekerlieid gestuit en na iedere spoeling met Odol verspreidt zich een verkwikkende frischheid in den geheelen mond Wanneer U de tanden daarenboven nog met Odol tandpasta borstelt blijven ze wit en glanzend VAN LE S PAMTERTHEE TQctPEROIiSI E Alle ziekten van Urinewegen en blaas naar koffie verlangd anneer wi ze gebrtiikjen en dan was bel sieeds zoo moeilijk hun Ie weigeren Daarom hebben wij besloten met de geheele familie coffelnevrlje Koffie Hag te gebruiken Nooit heb ik van een beslui zooveel plelzier en nut gehad want Kolfie Hag is zuivere onvervalscbte koffie zeer pittig van smaak en van een overheerlijk aioma zonder eenige schadelijke iniwnktng Zeizmetéinwoordicoffelnevrij Ik zelf taeh hel verschil spoedig aan mijn zenuwen kunnen bespeuren ik ben thans veel opgewekter bij mijn werk en slaap veel rustiger De kinderen krijgen zelfs s avonds hun Koffie Hag net aU wii enzebevindenzicher uitstekend bij Van de melk die bun nderi zoo gauw tegenstond gebruiken de kleinen thtms veel meer nu er een kteln scheuije Koffie Hsg tsn toegevoegd wordt Mo heeft het ons loegcstnan Vroeger niochle i wij nooil een druppeltje koflie hebben omdat men alitjd icide dat it schadelijk wasvoor hinderen Maar ihans htbben wij een heel fijne kolfie die wIJ ook mogen drinken Probeert U hel ook maar eensl Dan tuit U lelf zien hoe goed ze is De doker heeft gezegd dat wij ook i an de thee niei Ie veel mogen nebben speciaal wanneer deze sierk gezet is In de thee zii dezelfde schadelijke slof als in de koffie en bovendien is ze vïak nadeelig voor de ipljsvenerlng MOEDER ZEGTi flet il Koffie Hag De hfndetcn betiben vroeger zooieer kunnen spoedig genezen woi den dooi nieuwe fenee sniiddelen u t pUiiitenextracten Onverschillig dus aan welke ziekl dezer organen gij lydt mannen of vrouwen ucute of chroni8che ziekten aafzel niet om een uitvoerige Ijeschryving Uwe ziekte of alteen den naam daurvwi up te zenden aar dkn uitvinder dezer beficindeling C DAMMAN doetor in de medicijiien bij M Snahilié Afd S 85 Croote Markt 7 ROTTERDAM die U aJle aanwijzingen zal toezenden omtrent de wijze van behandelinK met dp bewijzen van de verkregen merkwaardige resultaten No 160 Nd fi2B No 30 of 618 glad ersierd iware HollandKlw model inodel Tafellepels dol f 5 40 f 6 60 f 9 60 9 60 Tatelvorken 5 40 6 60 Soeplepel stuk 3 3 75 4 25 Sauslepel 1 40 1 65 2 25 Groentelepel 1 50 1 75 2 50 Aardappellepel 1 50 1 75 2 50 i KPITIE liflC SPMKt HART EN ZENUWIW I Vraagt de uitvoerige prfjscoidiant ook van cassettes Mo I7S7I 68 JaaPsans Zaterdag 3 Miraari IB8I eOUMm MMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE r IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVÏIKTENTlJBPRIJSi Uit Gouda en omstivken behoorenda tot daa boocckrinc 1 5 regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 2D Van buiten Gouda en da baaorgkrlnc 1 e regela ƒ 1 56 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentiën in het Zaterdagnommer 20 et bijslag op den pr s liefdadi eida adrertenÜKn de helft van den piUi INGEZONDEN MEDEDSEUNGENi 1 4 regels ƒ 2 j elke regel maar ƒ 0 60 Op de voorpagina SO heoger Gewone advertautlën n iogezonden mededeeimgen b contract tot zeer gere luo a l prija Groot l ttera en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentién kunnen worden ingexondan 4oor tuaachenkomat van oliede Boeithandelaren Advert ntiebureaux en onae agentan n moeten daag vóór da uleetring aaa het Bureau xijn mgekomeu teneinde van opname veraekard te atln Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNËHËNTSPBUS per kwarUml ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad p r kwartaal 2 fH per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco v r poat per kwartaal SJ6 met Zondagsblad a 80 Abonnementen worden dageljjka aangenomen aan ons Bureau HARKT 31 GOUÜA by onze agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zjjn dagelüks geopend van 9 6 uur Administratie Telef latere 82 Redactie Telef S3 Postrekening 48400 durven aanpakken ook wanneer we daar omtrent niet alle zek heid hebben en dat we voor de onzekere kapsen ons vertrouwen in de plaats durven tellen Maar het it vooral noodig dat zoo we een zaak eenmaal aangepakt hebben we geen aarzeling meer kennen dat dan het Tertrouwen ons een vasten en zekere hand geeft We vergeton wanneer we one wat angstig to Hten voor dit optimisme dat in het vertrouwen zoo n voorname factor ziet voor het welslagen dat dit vertrouwen zoo we t ook al noooig hebben bij het nemen va een beslissing iiet toch vooral onontbeerlijk ig nadat de beslis sing gevallen is en de zaak begonnen worut Ook na de nauwkeurige berekening blijft er onzekerheid Maar die onzekerheid moeten we niet toestaan invloed te oefenen Eenmaal begoimen moeten we alleen het vaste vertrouwen kennen dat de zaak gelukken zal Dit vertrouwen geldt niet de voorberei ding maar de uitvoering Het laat dus plaats voor de meest minitieuze en zelfs voor de meest pessimistische en voorzichtigste berekening Het is net vertrouwen dat niet over onzen ondememmgslust maar dat over onze zekerheid in het leven en daarmee heel vaak ook over ons leven zei ven beslist We hebben het overal en altijd noodig niet alleen in het zakenleven maar dikwijls zelfs in onzen intiemste aangelegenheden Het is niet meer het gevolg van optimisme of ondernemingslust maar de openbaring van ons zelfbewustzijn en van onze innerste levenskraWit K Brieven uit de Hofstad MLII Het janr 1930 Onze stad heeft over het jaar 1930 niet te klagen Tot de beste jaren behoort iifi niet want we ondervonden ook zeer de gevolgen van de slechte tijdaomatandigheücn en misschien zal dat in het komende jaar nog erger zyn als de belastingen zich rithten naar de uitkomsten van 1930 Behalve het vertrek van Mr Patijn ala burgemeester zyn er op gemeentelijk gebied geen opzienbarende feiten gewetoi Het Sjokt voort hetzelfde bestuur bleef dan het roer en heel belangrijke dingen zyn daarvan niet te wachten De twee gewichtige punten de bouw van een nieuw stadhuis en van een nieuw iiu m HET STOFFENHUIS ï nummer bestaat ujt twee Maden EERSTE BLAD NU Hftt noodzakelijk vortrouwan ONZE PRIiZEN 2IET BALANS UITVE RK0 0F iËBKS SPAAS MARKT 16 GOUDA seura vorderden iets maar het begin van len bouw laat staan het einde is nog ganach nièVin het zicht In de keuze van het terrein vimr jiet stadhuis is geen verandering meer gebracht dus zjjn wü ook niet achteruit gegaan Met het ministerie van defensie wordt nog steeds onderhandeld maar iedereen begrijpt dat dit langzaam gaat De aanwas van de bevolking zal dit jaar weer groot zyn en stellig de tienduizend pasaeeren Het aantal personen dat zi h hier vestigde is dit jaar veel grooter dan dat van degenen die vertrokken De trek van het platteland naar de stad blijft aanhouden Men moet over zoo n toeneming met tienduizend zielen niet gering denken Het is een stadje op zichzelf dat er bykomt en al is wellicht een deel daarvar financieel weinig draagkrachtig er is stHl lig ook een goed en rjjk deel bij Voor huisvesting van dit aantal is een hoeveelheid van 2500 woningen noodig d w z volgtns de gemiddeltie cijfers daarvooz een stiaat a iii beide zijdea beb o uwd met een lengte van by na drie kilometer Het aantal woningen dat dit jaar in dt n Haag is bijgebouwd gaat uit boven het cijfer van 2500 dus is er nog een overschot Weliswaar ia het bouwbedryf dit jaar luet zou llorisant geweest maar er moest uok eens een kentering komen In aanbouw i echter al weer een get i dat hoogcr is uan het in 1930 afgeleverde Er btyft dus voorloopig göen gebrek Het verkeer in de stad neemt geatadiij toe Dat kan ook niet anders by een dergelykej JJjreiding der bevolking die gelyl sta i rtTet een stadje Het centrum van dinftidentie blyft nu eenmaal de plaats wlii i Élies op zyn tyd heen trekt en het nioia tlaar dus steeds voller en voller woidtii lu luiiKiyite verbeteringen in het verkeert wezen zyn dit jaar met aangebracht men ciiynt uitgeptjinsd te zyn op nieuwe middelen op nieuwe seinen nieuwe regelen nu Het aantal ongelukken neemt geleidelyk toe zy het niet evenredig aan de toenemwiy van het verkeer en dat dus een geiukiciy verachijnseltje al is het een schrale troosu Er valt ook niet veel meer te bereiken ni de binnenstad Misschien zullen op den duur nog wat meer dastlsche maatregelen onvermijdeiüik ziJn zooals tegen het stilstaan in de nauwe straten Dat toch veroorzaakt ean vertraging van het verkeer en een veid oppjng die zich dikwijls tot op grootsn afstand doen gevoeleiL Of het op den duur óó ver zal komen dat buiten liet cefttrum allerlei ruime parkeerterreinen wordea ingericbt Ln dat de auto s in de binnenstad geweerd uU len worden is niet twijfelachtig Het aal niet anders kunnen Men heeft nu op het deftige Pïsin midden in de stad al een groot deel afgestaan tom parkeerterrein Ëea fraai stadsbeeld is niet maar het kan nu eenmaal niet anders De tram moet ook de biaxMinstad uit oiaar dit al niet gemakkelijk gaan tenxi men de bus er voor in de plaats breagt en dat ligt niet in de bedoeling Trouwene wut er van onze tram terecht moet kwaen mag Joost wetwa Die wordt om zoo te zeggen met den dag Diechtcr en voonóet hoe langer hoe imdcr in de behoefte Het l kt wel alaof m t er geen raad meer mee weeë oo is de dienst hopeloos vastgeleopen t Is aUof de fut er bü dit bedrijf oit is Voor ons part zakt het heekmnal ü elkaar en wordt het overgegeven aan andere handen Veel verbetering hebben de verkeerswegen die van en naar den Haag leiden ondervonden Het verheugt ons dat nu ook aan de Oegstgeester moordkuil een einde zal komen Gevaarlijker punt als dit kruispunt op den grooten weg den Haag Haarlent in het dorp Oegstgeest is er niet Dat dit eindeiuk als ernstig wordt erkend bl kt wel uit het wetsvoorstel om geheel en al om Oegstgeest heen een nieuwen weg aan te leggen Men zal daarby ook een eiade maken aan het kruisen met de eleetnucbe trambaan door den verkeersweg met een viaduct over deze baan tieen te leggen Deze meuwe weg zal aansluiten op den in aanlog zynden weg beoosten Sassenbeim tÜe door de Haarlemniermeerpolder naar Amsterdam voet Op die wyze zal dan de groote keerweg den Haag Amsteitlam i iiu voitooimg krygen De verbinding van den Hai met het Westland nadert ook haar volt oi ng Het leven is nu eenmaal onzelter Tal van factoren ontsnappen aan onze nauwkeurige waarnemmg En we kunnen soms maar een enkelen stap op den weg der toekomst vooruitzien Daarom moeten daarbij moed en het vertrouwen ons helpen Wanneer na de best mogelijke berekening en overweging en voorbereiding we geen zekerheid kunnen krijgen ook missiihien met eens voor 50 procent dan moeten we daan i or ons vertrouwen durven inzetten Er zijn mensghen die dit gemakkelyk voor lichtzinnigheid aanzien althans het een gevaarlijk optimisme noemen Optnmsm zit er zeker in Maar optimisme kunnen we nu eenmaal niet missen in het leven Lichtzinnigheid is het alleen wanneer men zonder overweging zonder berekemng zonüer voorbereiding ondernemen wanneer men maar pardoes den sprong waagt die onti aantrekkelijk l ukt Wanneer men een verwijt zou kunnen maken dan zou het er een zyn van vertrouwen m zichzeU en in het leven die wel eens de gebruikelijke voorzichtigheid die de moeder der porceleinküst is een beetje uit het oog verliest Maar we moeten ons levfcn ook niet zien als een porceleinkast Warmeer we alleen altijd lanifü volkomen zekere paden willen gaan dun is er groote kans dat we altijd achter de kachel blijven Dat hebben de Amerikanen die ondanks hun vele gebreken en fouten ons gewoonlyk nog wel iets leeren kunnen van de vrijheid en de ruimheid van hei leven en van den moed en het vertrouwen io dat leven wel goed begrepen Maar wanneer ze vertrouwen in het welslagen van een zaak als eerste voorwaarüe stellen voor dat welslagen dan bedoelen ztdaarmee geloof ik vooral nog iets andery Het is noodig dat we een ondernemuiy Het is een stelregel van Amerikaan he zakenmenschen dat een zaak om te slagen alleen het vertrouwen in dat stagen van hem die de zaak onderneemt noodig heeft Sm zij trekken daaruit de wel stout lakende conclusie dat iedere zaak slagen kan mita ze maar wordt opgezet met het noodige vertrouwen en uitgevoerd met het krachtig élan dat dit vertrouwen geeft De gedachte en het geloof vertegenwoordigen ongetwijfeld een buitengewone kracht en geven aan het leven waarvan ze de leiding hebb A een élan dat alles gemakkelijker en dut leven kleuriger en lichter maakt Maar ons nuchtere Hollandera klinkt de leer wat gevaarlek en Uchtziimig En we zijn lioht genegid er bedenkeiyk onze wjjze hoofden over te schudden Wij zyn gewoon de zaken ernstiger te nemen maar ook gewoonlijk te zwaar op de hand voor dat moedig élan dat de str d waagt ook zonder alle kansen nauwkeurig overwogen te heblwn En dat laatste is bedenkelijk voor onzen ondernemingslust Het is zeker noodig wil men ziclizeU groote teleurstellingen besparen alle kansen vooruit na te gaan en de kansen voor en tegen bü iedere zaak nauwkeurig af te wegen Maar het is verkeerd dat men die berekening van voor en tegen zoo precies wil hebben als had men de toekomst op een papiertje voor zich uitgeteekend staan Men moet iets durven wagen Dat wil natuurlijk met zeggen dat men een onderneming op touw moet zetten zonder nauwkeurige overweging en voorafgaande berekeningen of wanneer overweging en berekening ons aantoonen dat we minder dan 60 procent kana hebben om te slagen Maar we moeten durven zoodra we de kansen genoegzaam boven de 50 procent zien stygen En vooral moeten we durven wanneer we niet alles precies kunnen berekenen wanneer we het percentage niet nauwkeurig kunnen vaststellen We moeten en dit alles geldt werkelijk niet alleen van handelszaken een risico durven nemen Het lAN VANDKÜLANO MAIIKT S aOUDA Bezems OweHen Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Grootste oplage hier ter stede Het leven wordt er door verwarmd wanneer er nog een hart ia dat deelt m ojtzfi vreugde en in onze smart FEUILLETON J De Misdaad bü de drie Mirteboomen Vrij bewerkt naar het Duitach 39 Niidruk verboden Jufirouw Markbrelter keek haar dochter emetig aan en zei toen zóó plechtig dat ik er gribitelig van werd Ni 9 Pina Wat mensahen kunnen doen is gebeurd We moeten nu afwachten Toen gingen ze verder den tuin 3 l3t ikkon niets im er boorea Koch zweeg ea keek HelErich volf verwach ting aan Maar deze staarde lustaloos voor zich uit en gaf geen yoord had hy wel gehoord wat de ander hem verteld had Het BcJieen van niet De waardin bracht de groc en raadde hem die zoo heet op te drinken als hij kon Gehoorzaaiti ledigde bij het gisa alok vww alok n verzonk toen weer in zijn doffi lusteloosheid Koch overlegde met zicfaaelf Hij had öjn chef nog nooit zoo geaien en begon emetdg ban te worden dat deze een jjiekte endet de leden had In dat geval wa het t beate iiem naar zijn woning te brengen Hij prak dua met de waardin die blij wm dat nj dien eigenaartÜgem gast twijtraskte m in verrassend korten tijd voor a rijttóg zorgde Werktuigehjk stond elfrioh op toen Koch heui voorstelde oui hem naarliuia tti brengen maar hy zei geen woorden bet waa de vraag of hij wel wist wat er luet hem gebeurde Ook tijdens de nt sprakny niet niet Koch maar deze hoorde hoehij telkens onntólig in üch zelf fluisterde Er moet wat gebeuren Er moet wat gebeuren ala ik maar wiet wat Zoo kwamen zij bij zijn woning aan HOOFDSTUK XXXIV Kata die haar meester nog nooit m zulk etg toestand gezieai had raakte heeleniaal buiten zich zelf toen hij thuis kwam Wantrouwend vToee zijn begeleider uit kon echter uit diena woorden niet wijs worden daar Koch baar moeilijk m de zató Wilson kon inwijden Slechts Koovft l begreep ze eindelijk dat haar anne meester zrtek was en veraorgiiig noodig had Nu liet zij zich van de b te zijde kenneai Zij stuurde Koch naar huis bracht Helfrich naar bed etookte een koloMaal vuur maakte een warmen drajik klaar dekte den zieke toe en legde een koelen omslag op diens gloeiend voorhoofd Dan wreff aj zijn ijskoude voeten en handen met Iieete do en net zoo lang tot het bloed we r normaal begwi te 8 roon en en verkwikte hem inwendig met heete bouillwi en lepelsgewijze ingegoten champagne Zij deed dat allemaal iriet ren nimmar falend instinct zonder er veel bij te denken en bad daarbij in eeavoud van haar hart den Hemel dat hij haar pogingen mocht doen gelukken meneer Helfrich werkelijk niet wilde oi mocht wakker maken zou men heni misachien tenmiuate kunnen toestaan dat hy liier blt ef wachten tot meneer wakker werd Kata Uad den heer hkjt lieiat de deur voor ZIJ II neus dichtgegooid juaar zij lierumerde ad tegelykertyd hoe kwalijk haar meester haar by vorige gelegenheden dergedijke iigenmaelitigheden had genomen en bracht deji vreemdeling daarom al brommend naar Helfrich 8 zitkamer waarbij zij ndet vergat op te merken dat meneer als hy wakker werd natuurlijk eerst nt moeet eten voor hij bezoek kon ontvangen Een uur later sloeg Helfrieh de oogen op Zyn heete lichaam voelde zwaar als lood zijn hoofd deed pijn en zijn geest wse viervud van een doffe raoedelooeheid die hij niet defmieeren kon Totai drong het met verbazing tot hem door dat hij hier op klaarlichten dag m zijn bed lag Hij was toch het laatst in De Blauwe Druif geweest Koch had hem wat verteld wat ook al weer Hij daoht en dacht maar kon er maar niet opkomen Hij hoorde voetstappen in de aangrensenda kamer Telkens zes n dan wéér zes net alsof daar iemand op ph neer Idep Kata misschien Neen die deed dat nooit Het waren trouwene flinkere atappen Hij belde en Kata anelde met een verhit gezicht tiaar binnen Wie ts er in de kamer hiernaast Kata keek zoo onverschillig mogelijk O ef n man Niela belangrijks Eten isklaar Zdb Heeft die man rpiseehlen gezegd V IU Jiy isr Ai tK iarrelde een j ooeje m den zak van iiaar aciiort waarby aJeuteis vod 4 papier eu meer van dien aard te rooracbijn kwam en reikte haar meeeter elndelyk een smoezelig gewoi uer iets dat nog in de vecte op een vuutekaattje leek HeUrich staarde er tnkele uogenblikken op zonder een woord uit te brengen dan kleurde xijn gelaat zicii donkerrood zyn doffe oogen straalden opeens heider en ten laatste spr Bif hij mat beide beenen tegelijk udit bed Mijn jas nnjn vest en auhoone boord gauw wat sta j me daar aan te gtpea alaof ik een spook was Daar ligt niijiidaa Doe water in de waachkom Heb je danlood in je handen O Kata Kata r isnog zoo iete als gerechtigheid in de wereld HOOFDSTUK XXXV Hij wae plotseling heelemaal veranderd jeugdig vlug kwiek vol gespannem verwacbtmg Kata zag hem wezenloc aan maar deed werktuigelijk wat ze kon om hffln xoo vlug mogelijk met zijn toilet te balpen En het duurde niet lang of hij wa kant en klaar Nu eerst eten waagde Kata op te merken Maar Helfrich had den deurknop al inzijn hand U Een slanke heer met fijne trekken een zwarten weUerzorgden baard en donkere levendige oogen kwam hem tegemoet Wordt verv lcd Uren gmgen voorby Toen merkte Kata eindelijk liat de patient ouder haar toegewijde zorgen waa ingeslapen en verruimd haalde z tideui Daar hij zoo rustig aliep wiia het waarschijnlijk slecfits een hevige uitpultmg geweest die hem op zoo n angstaanjagende manier overweldigd had Ala er nu een ernstige ziekte in aantocht wae dan hud liy nu koorts moeten krygen inplaate van rustig in slaap te vallen oo zat ZIJ stil als een zorgende moeder aan zijn bed tot de morgen aanbrak terwijl ZIJ geen blik van hem afwendde Toen idoop ze zachtjes naar de keuken cm een licht maar krachtig ontbijt klaar te maken waiir aaji hij zich verkwikken kon als hij I wakker werd Helfrich sliep den heelen morgen door I Telkens ais Kata de deur cjiez deed om naar hem te kijken zag ze hem nwftig ademhoIbuli en schrok dan tevens van de vermagenng die zyn gezicht had ondergaan Zoolang hij op was geweest was dat niet zoo merkbaar ni ar nu waxe i de gevolgen van j al zyn inspaiuwng en teleurstelling op ang etige wijze zichtbaar j Tegen den middag kwam er een elegant I uitziende jeugdig he r aan de deur die den detective dringend wilde epreken Kata vatte het befeoek ongevp r als een persoOTÜjke I beleediging op Dacht die memeer nu werkej lijk dat men iemand ïoo maar in den dood I kon jatren Men er wa doodop van de laat I ste weken Xu sliep hij en daarmee uit I De heer heek de op ewi nden oude vrouw I hoofdschuddend aan Hij kwam voor zaken j die eKi uitstel konden h jden en ata men