Goudsche Courant, vrijdag 9 januari 1931

per 5 ons Ribstuk 75 Riblappen 7S Doorregen lappen 60 Polet en Gehakt 65 Biefstuk 120 Rauw Rundvet 50 Gesmolten Rundvet 50 Pekelvleesch per ons 25 Beleefd aanbevelend C KAARS TEL 516 WESTHAVEN 36 No I7B7C VARKENSVLEESCH RUNDVLEES CH VRAAGT THANS Dit Hummel bestaat uit twee b laden EKlCai EBLAD Op den varkeerden weg Sij widten met dat Ook deze tanelaveihoogmg tift liet kunnen bewerken dat de kippen iii iLt groote Duitsche vaderland ireer jfersti r reis gOan pikken Of men in Daitschiand ook i e d ger temeet door het btoiJ meigt weten wg met doch dt zou natuuijk jok nog een middel 7yn om den jiiwilhj n gerstprus mores te leeren Want dat u toch sQo ongeveer de grondgedachte van het vtreveu um de ingezakte wel art met br hulp van overheidsmaatregelen wedt rom op de beeti tt helpen Alsojf de ove iieid lcu rijke tante is die over zooveel lontanten beschikt da zy met op een paar mil loen behoeft te kyken In DUitschland heett men met gehulp vdii Vadertje Staat op groot schaui iitt be as tinggeld van de hardwerkende burgers de vaderlt ds gestoken in allerlei i venturen welke door bepaalde groepen a r = menle vMig op touw gezet waren Dt si an vjit naderhknd het tegendeel daarvan i ptk uan ie graanmarkt bijv heeft mitUoenen gekost Doch er waren nog meer u ionturen bcbtepBw erven die m alle stiltt aan het BOCKBIER Verkriigbaar bi Boskoop P L BINKKN Telef 124 Oouda T POBLKNIJK Telef 480 Waddinxveen A U JANMAAT 6Ü per 5 ons Filet 65 Lende 65 Lende Karbonade 65 Rib Karbonade 60 Hals Karbonade 50 Versche Worst 60 Sauciisen 60 Gehakt 45 Mager gerookt Spek Vet 25 Vet Spek 30 Doorregen lappen 40 Vette lappen 25 H H Aannemersl maakt gebruik van de Begrootingsstaten Gedetailleerde berekeningstaat vanonkosten voor Uwe inachrijtingenVcrkriigbaar al of met met losse inlegvellen Prijs per vel 10 cent bij 50 stuks y cent per vel bij 100 stuks 8 cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON GOUDA Wanneer AMSTEL gii de Wortelboer s Kruiden of Wor telboers Pillen nog met gebruikt hebt probeert ze dan eens Gy zul werkelyk tevreden zyn over de heü zame uitwerking Reeds duizenden hebben er baat door gevonden tegc ii trage ontlasting slechte spu ver teruig gebrek aan eetlust slijnt hoest koortsigheid gevatte koude influenza gal en maaglyden hoofd pun duizeligheid onzuiver bloed huiduitslag verstopping enz Wortelboer s Kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos 3 doozen ƒ 1 70 Overal vei krygbaar Z DLD D il een middel van weleniclnip pelifke umeottelHng dat del iltklefcJMMii doodi en de buld I geoeesL Eea pfoeffluoo ui U 1 AAERKEN PeKtQS 5 cent Bouquets 8 cent Relnas 10 cent Elegantes 10 cent Regalia Hobaneroi 12 cent Coronos 13 cent ROODE KRUIS SIGAREN IBIDjai 1W Wij hebben t voorrecht mede te kunnen deelen dat wij met toestemming van het NEDERL ROODE KRUIS een serie uitstekende sigaren in den handel hebben gebracht onder het Embleem en Etiket van voornoemd instituut Bovenstaand de verschillende modellen welke bij alle vooraanstaande winkeliers verkrijgbaar zijn ALVANA CY Plein 8 a DEN HAAG Tel 14203 NV Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Pandbrieven pi m f 57 000 000 De bank slelt beschikbaar A pCt Pandbrieven a 101 pCt in stukken van f 1000 500 en f 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG REE DS VOOR CENT KU N T U EEN HALFPONDSPAK VAN NELLE S KOFFIE KOOPEN MERK FAKKEL VRAAGT UWEN WINKELIER De groote strijd De groote strijd om het bestaan wordt door ieder gestreden en er vallen dagelijks slachtoffers Wanneer uw wec standsvermogen geleden heeft wanneer gy uw werk met meer met lust kunt doen wanneer gy ongedurig zijt of zenuw achtig prikkelbaar en slecht gehumeurd dan zyt gy goed op weg een slachtoffer te worden Gaat dat zoo voort dan kunt ge straks mets meer Daarom versterk uw krachten nu het nog tyd is De SANGUINOSE is het kostelyke middel dat u sne en zeker de verloren zenuwkracht wedergeeft Zy verhoogt uw weerstands vermogen maakt uw slaap diep en verl wikkend en geeft u dat opgewekt gevoel van kracht en blydschap dat by een volmaakte gezondheid behoort Neemt er de proef van SANGUINOSE kost per fl fl de 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Verkrygbaar by Apothekers en Dr igisten Tweemaal per dag een eetlepel is oldoendeVAN I AM Co ï e Kiemerslrdat 2c 4 Den Haag 1 Moea bcefi hel ons toegeaisaa Vroeger mochten wIj nooit een drappeKje koffie hebben omdat men ê i ó zeide dai ie acha delijk wasvoot kmderen Maar tbans bebben wlJ een heel hjne koffie die wlJ ook mogen dunken Probeert U het ook inu eensl Dan lult U zelf zjen boe good u is De dok ter heeft gezegd dal wIJ ook van de thee niet te veel mogen bebben speciaal vanneer deze sleik gezet is In de thee zit dezelfde scbadelijkc slof aU in dt koffie en bovendien is ze vaak nadeelig voor de apijtvcnering MOEDER ZEQTï Het ia Koffie Hag De kis ttercfl bebben vroeger zooteer naar koffie verlangd wanneer wij se gebniiklen en dan wai het sieeda zoo moeilijk liun te weigeren Daarom hebben wi besloten mei de geheele familie colfeTnevrlje Koffie Hag te gebruiken Nooit heb ik van een besluit zooveel pleitier en nul gehad want Koffie Hag is tui vere onvervalschte koffle zeer pittig van smaak en vsd een overheerlijk aroma zonder eenige schadelijke uitwerking Ze Is met één woord cofleinevrij Ik zelf heb hel verschil spoedig aan mijn zenuwen kunnen bespeuren ik ben tbans veel opgewekter bij mijn werk en abap veel mctli De kinderen krijgen zelfs s avonds hun Koffie Hag net als wij en ze bevinden zich er ultste kend bij Van de melk die bun anders zoo gauw tegenstond gebruiken de kleinen thans veel meer nn er een klein scheutje Koffie Hag aan toegevoegd wordt KOFFIE H46 SPAAKT HAKT EH ZENUWEN io 1831 6S Jaai aiiB mmm codkint NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE I IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVBBTSNTIBPBUSi Uit Ooiid w asutnku Mworcnda tot faa tnuifkftag 1 6 regeU ƒ 180 elke ngal maar U Van bulten Oooda n de buorftabf 1 6 regels ƒ 1 66 elke regel maal f OM Advertoitiail in Iwt Zataldagnimmer 2 et bijslag op den prijs Uefdsdigheiila adTeitentUta d helft Tan dtn pttfs INOEZONDKN llBDKDEEUNQENi 1 regels ƒ MS elka ragal meur fOK Op de voorpagina 60 haoger Oewons advertentiln en ingesonden nedMtaelJuen tad eantnct tot asar garMtlioaanlen pilja Groote letters en raadan worden hmtkmi naar pteatsmimto AdvertentUn kunnen worden inguonden door taaadMsikoBut van soliad Boakhandelaren Advertentiebuioaux en onse agttnten en moeten daags rótn de pl aa t si n g aan het Bureau cijn Ingekomea teneinde van opname verMkerd te stfn Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per eek 17 cent met ZondagabUd per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezoriing per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 816 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagel ka aangenomen aan ons Bureau HARKT 81 GOUDA bi onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagel ks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 Redactie Telef 83 Postrekenmg 4 I400 BEL OP Miiil uiiiiri fi i li i StnitM Brieven uit de Hofstad DE GOUDSCHE COURANT IS HET MEEST GELEZEN Bl D IN GOUDA EN OMGEVING EN HEEFT DAARDOOR DE GROOTSTE PUBLICITEITSW AARDE ADVERTEERT DAARIN MLIU Nug eens de U gsche tram Doch het bloed kruipt waar jiet niet J aan kan en wie eenmaat op het alcci pad i = keert daarvan slethtb zelden gelieti b k erd terug Ook de Duitsche regeenng bleek het geen ernst te syn gewee t nft haar be loften van zuimgheid want m alle tilie schynt mMi nu het plan uitgebrotU te neb ben om toch de Bremer werven ton fbnke iiubsidie te geven VoorgestUd v oidt n 1 om een crediet van lOÜ miUioen iraru te er strekken tegen een zeer lage rente of des noods heelemaal geen rente en verinoedciyk ook geen terugbetaling van de hoofdsom ioodat de credietnemende werf wel heel goedkoop crediet kr gt een de overheid is getm kwade lantc in zaken vlet milde hand worden de tredieton veileerd als renteloos voorschot la rfas voorschot hier te lande het gfval vin de Komnklyke HoUandsche Uoyri of a fonds perdu en over de terugbetaling maakt men zich geen zorgen Onbegrypelyk 13 het ech ter dat diezelfde overheid zoo iiiecdooj en loos hard kan zyn als het geldt dt be as Ungpenningen te innen Dan ih er geen parduai mogelyk btoelen en lafeU van den debiteur worden desnoods door Itn deurwaarder verkocht Maai als de ovefh id sub sidies verleent och dan iwkommert mfii ïich er vaak met om of van het gt ld mets terecht Itomt Dat verhaalt men naderhand toch wel op de andere kindertjes van het groote gezm In Duitschland begint men thans de ver keerde praktijken van de regeer ng n te zien Waarom zoo vraagt men mo ten die scheepbwenen gesteund worden Om voor hel buitenland goedkoope schepen te bou wen zoodat de buitenlandsche scheept a n maatschappuetn met het geld van den be rooiden Duitschen be astingbet iler goede sier kan maken dwz met goedkcopc D it sche schepen kunnen varen Het is de Ham burgsche K van K die hierop wijst op aandringen van de Hamburgsche Écheerts werven die hun waarschuwende stem heb ben laten Jiooren Deze subsidie i hocgs onverantwoordelijk zeggen zy r jn sthe peoi genoeg en als de regeering d werk loosheid wil bestrijden laat ze dit tian lo n door mede te helilen het kapitaal van et laiïd in de meest pioductieve itctitmg aan te wenden ï ieker ledigheid is dib duivc U oorkussen maar kapitaalsvemiehng door cmoordeelkundige subsidieverl entnf helpt de werkloosheid slechts bevorderen Doch de burgers hebben goed pr iuen Po htiek IS machtiger dan verstand En hoe lang zal het nog duren voordat het andersom us gen om dit gevat eens aan t grepen oift de aandMht van het gemeentebestuur ir op te vestigen en misschien geeft dat leid In het algemeen kon van die vereemgingwi veel meer drang op het gemeentebestuur uitgaan en meer leiding zelfs in belanarÖkp aangelegenheden Het ia zoo duidelijk gebleken dat in kunat kwestlea het gemeente bestuur onvoldoende geoutilleerd is en te weinig deskundig geadviseerd wordt D t dient veranderd te worden HA BNAAK De huldiging van Mr Loder Het gemeentebestuur heeft gelijk men wel al gelezen zal hebben aan Mr I ode een plaquette aangeboden Een breed gebaar dat zeer is toe te juichen Het komt niet te vaak voor dat een bestuur zóo uit zjjn slof schiet en dus verdient die daad groote waar deering Helaas is daarby door het gemeentebe stuur weer een fout begaan die we toch even moeten signaleeren Herhaaldeiyk heb ben wy er op aangedrongen dat het ge meentebestuur toch eens andere kunst vor men zou trachten te steunen dan alleen muziek en tooneel Beeldhouwkimst en let terkunde krygen nooit iets Nu ia er eens iets te vergeven een op dracht voor e n bizondere plaquette en wat doét nu hot fïaagBchfi gemeentebestuur Kiest bet een Hagviuwi Hmn wn Am sterdammer kreeg de opdracht om de pla quette te ontwerpen En wat niet minder erg IS IS wel dat de ontwerper niet is een beeldhouwer maar een architect We moe ten toch eens even het gemeentebestuur aan zijn ooren trekken over een dergelyke han delwyzc Hoe is het mogelyk zult ge vra gen Och daarover zullen w J maar niet spreken want we begrypen wel hoe het met zoo n keuze gaat maar toch is het een raad sel dat in het geheele gemeentebestuur niet eén man zit die er aan gedacht heeft Wc hebben een van hen die er by betrokk n was er over aangesproken Hy zette groote oogen op en stond even paf er was geen haar op zyn hoofd geweest die er aan ge dacht had Misschien is deze opmerking voldoende om voor een volgenden keer anders te doen handelen al zyn wy er niet gerust op maar wel blyft het te betreuren dat dit is ge schied Het geval staat niet op zichzelf wij zouden er meer kunnen noemen soortgelyk maar dit eene was nu eens frappant Het 70U dunkt ons op den weg der var eemgingen van Haageche kunstenaren Hg De wisseling van jaar eft aan tonds gereede aanleiding tot vergelijkingen met vorige jaren In het alge n n vallen deze gunstig voor onze stad utt ü vict eeniger mate te vreezen dat de stdchte tyden eel zouden bederven Het eernie gedeelte van lüóö was echter nog in fle r en heelt du i nieegaholpen om den achteniitgang die er in het tweede deel is geweest nog te camou fleeren Misschien zal het i l9dl en vte hopen dat gaarne juist andersom zyn n 1 dat het eerste deel de naweeën van de slechte omstandigheden voelt en dat de tweede helft zooveel beter ia dat daardoor weer het geheel wordt opdfehaald In onaen vorigen bneP hebben wy al eenige algemeene opmerkingen genwakt die ook zonder cyfers en getallen te maken waren Thans liggen reeds diverse overzich ten voor ons en kunnen wy constateeren hoe de toestanden in concreto waren 0 WInttr te München Van onzen specialen medewerker Dtó vrcenideUag leert deu echten Mtttt Uiiiar iwtisbaj kennen in e li vam de groote bwrlokaien nnai aiêd Deae lokalen beeleo gewoonlijk Kellej iiiet omdat zij In dau keldei zijii gelagen maar wel omdat xich onder hen gewoonlijk de kelde der bn awenjen bevinden De vreeimleling die e ii der gebjkeu Keiler heeft bezocht vertelt ge wuunlijk als hij weer thuis is dat alle In vvonerg der Beieraehe hoofdstad eUten avoad tien liter b er drinken maar voor het overi gt de euiugsuns ruwe maar zeke gezelligste Duit ichera zijn In deze bewering schuilt t en gr uitje waarheid Het valt werkelijk iiict te ontkennen dat het bierverbnuk te Munchen aanzienlyk is maar de Humor en de vaak bezongen gemoedelijkheii van Munchiier en Munclinerin zijn eigen chappm die den bewoners dm Beneradie lioofdfttttd ter aandoen Munchen is utus sohen niet alleen de stad van het bier maAT ook een stad der bohoone Kunsten ém niet t n om echte d naam van Isar AtiWOf draagt Elk jaar met Carnaval dat hier Iiaschiag heet zet de Munch aier de utokap op en dun bewijst hij ons dat luht bloed en vroolijk gemoed twee middrien ijn waarmede mm het elechte humeur leUs uit dffli zwaitg lligateo menech kon verdrij ven In deze stad heerecht met Caxnavfll een Voor onze gemeente waa de algemeene situatie gunstig De bevolking groeide met tienduizend hielen en de a ad breidde iich dienovereenkomstig uit De gemeentebedrj ven zagen alle hun opbrengst stagen de meeste zelts met hooger percentage dan d bevolking Alleen de tram maakte daaiop een uitzondering die zag zijn opbrengst wel iets vergrooten maar beneden het p i centage van de bevolkingstoenemmg Dat is een zeer merkwaardig verachijnsel omdat bij uitbouwing van de stad de afstanden grooter worden en dus een ermeenlerd ge bruik van het verkeersmiddel zou zyn te wachten Nu daalde dit en het bevebtigl wat WIJ reeds eerder en ook in onze vorigf brief schreven n 1 dat de tramdienst onvol doende is Hoe men zich dan verplaatst Het lykt ons buiten kyf dat het rywielver keer nog steeds toenemende is en dat in veel me r gevallen van de taxi s gebruik gemaakt wordt s Avonds by het aang aan der schouwburgen concerten en bioscopen IS er een enorm druk autoverkeer en wie wel eens op dat uur getracht heelt een taxi te krygen weet hoe overal alles is bezet Na afloop IS het al niet anders Het lydt geen twyfel of op die wy p wordt heel wat aan de tram onttrokken maar dat is haar eigen schuld e rydt met veel te groote tussehenpoozen hr wordt zelfs heel veel gewandeld terwyl men ze ker van de tram gebruik zou maken als die vaker reed en goedkooper was JAN VANDKRLAND M RKT 2 GOUDII Gaetst glas Wy voorzien dat de tramdienst als met zeer spoedig verandering wordt aange bracht achteruit zal blieven gaan en ten slotte haar kosten met eens meer kan dek ken Dan komt hopen wy de bus die het beter zal doen Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Grootste oplage hier ter stede ijj dat of de trMn te l ot of zijn horloge Vóór moest zijn III gedachten beklaagde hij de reizigers aie met deze hitte da haringen n etn ton gepakt dn en trein moeeten AiUeai hy keek nog even naar de donkere onweeislucht en ging toen langzaam en loom zyn villAtje weer binnen Juiet wa s iiy oi het punt zijn deur op het naohtalot te doei toen hy m de verte een tof gerommel hoorde dat steeds luider werd bij liep we r naai buiten om de trein te zA pasfi cren Hy hoorde hoe de locomotief hijgend en stampend tegen de steile helling opklom even daarna kwam de zware machi ne m het gezicht oen oogenblik later daver de de tram voorbij hy zag de locomotief met groote snelheid de looht nemen die de lan gt ry rytuJgen weldra aan zijn oog ittrok ooalfi altijd boeide het schouwspel hem ook nu de majestueuee machine die zich sfeunend als ttn reusachtig levend wezen tegen de helling opwerkte en de lange iij luider wrlichtt rytuigen waarin de reizigt rn jch aU donkere ilhonetten voor de raampjes afteekenden leunend tegen het hek dat zyn tuin van de spoorbaan soheadde bleet hij een oogen blik den trtin nastaren En plotsehng m een ondoelhaar oogenblik spoplde de vree selijkp tragedie zich af Rupert Dane wns later nimmer m staat diiidelyk en samenhnngend te vertellen hoe hef gebeurde De laatate wagen was nauwelijks om de bocht ui het gezicht verdwenen of plotseling klonk een oorverdoovewde slag en onmiddellijk daarop een gekraak zóó hevig dat de s ilder siob van ontateltcnia aan de stijlen van het hek vastklemde Maar oogenblikkelyk was hij ïiohaelf weer mee ter hy kwam en zag nog juist dat de zware locomotief over den kop was geslagen en met donderend lawaai omgeven door wttl ken van ontftnappcnden stoom van de ateile hellmg naar beneden stortte de oorste nj aiiigeji in haar bui eling meealeurend B achterrtte wagens blaven tuseohen de rails taan maar de drie eerste wagons waren in elkander geschoven en vormden een verwarde maaaa van yzer en hout waaruit een helach concert van huivermgwekkende geluiden pst eg het gekerm van de reizigers die tu echen de overblyfselen bekneld zaten het kraken van het verbryzelde houtwerk h t gillend knarsen van tegen elkaar twtawi de en churentle stukken metaal 1 het gfr BIS van den nog steeds ontBn Fi ndenstoom Toen Rupert dit alles zag en hoorde die hartverscheurende kreten dit towieel van verwoesting in het halfduister onder een loodkltungen somber dreigenden onweershemel voelde hij zich als verlamd En ofschoon het hem latei toescheen alsof hy uren in ten toestand va verdoovmg verkeerd naa duurde het m werkelijkheid maar enkele seconden voor hij naar de plek rende waar de vtrnplmterdft wagens waren terecht geko men Van alle kanten kwamen meneehen door het rumoer van den neerstortendtm trein opgeschrikt dwars door As korenvelden aan gesn d Wordt vervolgd Ontwijk den tutvrager want kt ts ook een mtflapper FEUILLETON Liefde laat zich niet dooden Uit het Engelficli van 1 j MOBERLY Nadruk verboden HOOFDSTUK I Het ongeluk Het wa den hecleii dag drukkend warm geweest en telkens scheen het alsof een hevig onweer 7jch boven litet eenzame heiAe loip e u ontlasten Tegen den avond was de hitte bijna ondragelijk geworden het waa I ladstil de ht ele atmoefter was met electn iiteit geladen en aan den hoiizon pakten nh giauwe wolken tot een donkere dn i gexiAp niaesa Mimen Van den kant van Ie heuvels in de verte klonk met regelmatige tiisschenpO n het vage gerommel van den donder en nu en dan flitste een blikaem Hfrftal door de donkere lucht toom kwam Rupert Dane zijn atelier uit lenteren 7ijn hemdsmouwen waren hoog opgeslagen en hij wi8C ite voortdurend zijn eezjuht af met eii grooten zijden zakdoek Hij keek met gefronite wenkbrauwen naar den hemel die steeds donkerder weid en liep daarop langzaam den kleinen tuin door Toen hij lang een senngenboora kwam die den kiemen tuin r mdlicp vroeg hij zicii wanhopig af of hi mis ohien poogde het onmogelyke te bereiken of hij ooit een ge zicht zou ontmoeten dat hem als model zou kunnen dienen om datgene te verwezenlijken wat hl zoo dikwyls in zijn droomen had gezien Het prikkelde hem onuitspreke hjk dat 7ijn achildery die als composiUe I iet alloen goed geslaagd maar ook oor epronkeJyk was zou moeten mielukk en om dat hij er maar niet 10 kon slagen de een tiaJe figuur oo uit te b lden a hy het m zijn geest voor zicli zag met den peln enden gelukkigen blik m de oogen den 7X nnigen glimlach om den mond In arren moede had hy zijn jienseeJen n erpe nieten en wi 7ijn atelier mtgeloopen niet nllern prikkelbaar door den tegen tilag by 7ijn werk maar ook 7enuwach moe door de drukkende warmte Zijn atelier vormde één geheel met ijn wonmg een vriendelyk landhuisje met een kleinea smaakvol aangelegen tuin er om heen De venstens zagen alle uit q de hei de aan het einde waarvan het golvende heu Niet geen last van verklaarde hy al tyd als bekenden hem vroegen of het geda er der passeerende tremen hem met hm derden integendeel het geeft je het gevoel dat je ineöntact blyft met de beachaaide wereld Hij had da gewoonte om zijn horloge en de klokken m huls naar de treinen te regeloQ en op zijn horloge kykoid ooncludeerde m vollen bloei atond boog hij met een on geduldige b weging een overhangenden tak van Ai h af alsof de doordrmgende geui aii de weelderige bloementroesen hem hinderde Den heeien dag had hij met eeu byna koortiBaehtigeii ijver gewerkt aan hot doek dat hy op het oogenbkk onder handen had en waarvan luj de groofhte verwachtingen koesterde Maar door de hitte had hy de taak die hi zich gesteld ha d met kunnen afkiijgeu en nu hij ontstemd en prikkelbaar door yn tuintje liep had hij het gevoel alsof hy vandaag niet ajn mgespannen ar beid mets bereikt had Het was vooral de ge laatRuifcdmkkmp van de hoofdfiguur die liem maar met kon bevredigen Fva de inoe ier van al wat leeft had ill het ehildenj genoemd Het stelde een sohoonp jonge viouw voor die la uiitge strekt op etn grasveld omnngd door jeugd Kleurige vogels 7wpofden om haar hoofd of rufltten p haar schouaers lammeren en jonge leeuwen dartelden om haar heen kin deren speelden m haar nabijheid De compositie van het boek voldeed geheel aan wat hy zich daarvan had voorgesteld maar het gezicht van de vrouwenfiguur had hem steeds weer teleurgeeteld Telkens en telkens had hy fa aan veranderd maar hy wa er ni m geelaaifd 7i n ideaal te bena deren En nu terwyl hy Jn een slecht humeur