Goudsche Courant, woensdag 14 januari 1931

Gebruikt tegen trage ontlasting slechte 3pv vertering gebrek aan eetlust fllyifi hoest koortaigheid gevatte koudo influenza gal en maaglyden hootrf pyn duizeligheid onzuiver blo huiduitslag verstopping enz Wortelboer Kruiden of Wortelboer i Pillen Reeds duizenden hebben er baat door gevonden en zij zullen ook U helpen Wortelboers Kruiden 60 eent pei pakje Wortelboer s Pilien 60 cent per dooff 3 doozen ƒ 170 Overal er krügbaar 25 laten velen hundrukwerk elders maken In de twintigste giewone zitting an het Itrmanente Hof vaji Internationale Tasti ne welke heden geopend wordt zullen we gens verhindeimg afwezig ijn iI heerer + Hustamente oud enator van uba Keli o oud staatssecreUns der er ateii van Amerika en Wang Tsjoeng ifoei oud minister van buitenland che zikon van Hu na De zitting zal gewyd zyn a in adminis tratieve quaestoies met name al het H f ovtrgaan tot de In E ufsel is pas verschenen h t i lag uitgebracht door den md ili nister president Pouilet ah rapuirteur van de petiale comrtiisste uit de Kamer vooi de begrootiing van buitenlandstht raken Ue lapporteur bespreekt hi rran ch Itt lgi h niilitair accoord Het ï volgens hem van en louter techmsch karakter De commissie zoo zegt de rapliort ur volgens de corr van de N R tt emam met genoegen dat Gra enhag en Brussel iubeeds in verbinding jn brtr ffen de de oplofïiing welke dient gfp even te worden aan de HoUand sch Belgische r ig tukken en zy i er an oveituigd lat df Koninklyke Regeenng er znl oor waken lat het vraagstuk van de verbinding nt wtipen Ryn een vraagstuk van etsentue belaner mat ons land een opl t ing knjgt lic heelemaal vo doenmg geeft Niets Kan deze oplossing meer bespoedigen dar op wederzydschWertrouwen steunende etrek k neen tiH cftn de beide rgeeim n evenaN tus chen tie openbare opinies in beide Jin dfli Derhalve kan de comniSM s e Hts dt krachtige logenst raffing goedkeuren welke p Belgische regeenng by monde an den heer Lippens mmistei van verkeerswezen iiet volgen op sommige geruchten in buitei landit che bladah verspreid vo gens welke er sprake zou afin van de opuctiting op on grondgebied van zoogenaamde stn ff chf poorhjnen gencht tegen Nederland aN mede van betonnen schiiilpla f en in het Noorden van Vlaanderen Fen ieder weet ii België dat er geen sprake s v m iets der gelijks Toch i het noodig dnt mtn zub in het buitenland en voornamelyl hij nze Nooi derburen niet 7ou a t itt n trEUAAL PIINI OOZB lEHANDEUNQ Betaling itêgewtnacht la 12 aaaadelllkKhe tenntlBea ook voir ZltVtalooiÊltdm lunu V Tandhedkundlge Middautaodi Vcnekerlog Ad G DEWAARD V n Heudutr 1 TELEFOON 3001J UuIQa t IS 16 ca 17 Gcopcad v o 9 4b T w AgestKhappce Mirnuir I REINDERS FlusMliniIngtl 109 Biuila f DORP Vlimingitr SO Bauili I DORP Naorilkadi 179 WaMInimn t IWIISUIII GEKEI fl StODi Alle ziekteii van Urinewegen en b kunnen spoedijr genegen worden door nieuwe geneesmiddelen u t plantenextracten OnverschilW dus aan welke ziekte dezer organen go lydt ma nen of vrouwen acute W chronische lekten dai ze met om een uUvoerife l eschiövmg U e ziekV of i ieen den naam daarvMi up te zenden a dtn uitvindei dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medn mhp bfi M Snabihe Afd S 85 Gioote Markt 7 ROTTERDAM die U alle lanwyzingen zal toezenden omtrent de wyze van hehandebng meti houu en m Hp vptkiesren merkwaardijre resul ïiten 55iin3 Oai onder flinke mannen ein bedneae lijk Hon een woord van invloed zon ipreken lijkt onmogelijk Liefde laat zich niet dooden Uit het Engelach van I i MOBERLY j tfk Nadruk verboden Mnai iiievil Üavideon rammelde alleen I aai 1 eftig met de kopjes en schoteltjes en t iwyi ko fie sthonk eiond haar mond nut s il over Eia en hJai wangedrag Vl of het al nie j enoeg was om met 00 n nicht opgepchefpt te zitten ketf ie mef hnar ai die tem verdei Enfm ze nttft het van geen vreemde haor vader zat wk o van die malle fratsep Ik houd met JTi at BOürt iiienschfn ooale die oom Hany an jou en je geliefde Eva Bij de p smalende woorden keek ze haar jongste dochter aan want ze wist dat Olive uel aji hli ir nicht hield en haar bewonder p Manr Dlive t ooit hang voor de scherpe J nfr mrf naa moeder antwoordde meteen lichje Oom Harry was een chal hIj kon hetloch n et helpen dat hij oen groot deel van j i fen verloren heeft wat u hem nazijn Wood nog schijnt kwalijk Ie nemen Fn U had mooie hoogstaande dee in en dieftppft Fva ook Het verbaast me mets dat niet meil die Tikeligen vent wil trouwen O iv © klonk het bestraffend Ik ata DENKT om de GROOTE UITVERKOOP van Heeren Jongeheeren en Kinderkleeding in de Zaal Daniël Groenendaal Zaterdag laatste dag 10 uur sluiting Alles gaat voor de halve prijs WAAROM N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Pandbneven pi m f 67 000 000 C 4 u pCt Pandbrieven a 101 pCt C CURBKOER TERWIJL in stuh ken tnn ƒ 1000 f 500 en 100 De Dl reetr e Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Sangulnoi juist velen van elders hun opdrachten In Gouda doen uitvoeren Zujver Plantaardig rsterkinfi middel T e SANGUIN09F iott t 1 ee v rname dingen oor zenui ljders ü went l w eetltwt op o k waar die tl feheel eg uas en zy maakt Uw slanp diep en verkwikkend Dij zyn twee h 1 Noorr in e dingen Want dat ijn e two Kanalen voor nieuw kracht en nieu le fnsiU t De pynen vermimlerrn en ntrak vei dwijnen jp geheel dt moedeiw heid wordt overwonnen HM gevoel dat alle te vee ia laat na Gy durft uw taa wetr Un gy ziet met te n aH a op iJ duift veer e leven Het leven elf 7 Ct er v eet fleung oor t uit en dat danU gij ann de SANGUINOSK ANGUINOSF küi t per fl ƒ 2 de fi fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Te verkrijgen bi AiothekiW en Dro ist n V ÜAM A o T De Kiemer traat ie Oe Drukkerij A BRINKMAN Zn Den Haag levert alle DRUKWERKEN in prima uitvoering vlug en billijk Het eenvoudigstö Handelsdrukwerk De fi nste Kleurendruk 23 4 kleuren Itte tanrfe p aken Ik gezicht syinpiithiek va knap Dikwj li reedi door eenmaal poetse d h erlyk Tflrfrtueband irnKkend Chlorodoot tandpasta ijerkrygt U fe Mhtig n iToofgliM op Uw tanden ookoptyd by geiyklydige gebnikinaklng TIn den durroor ipedaal geconitrueerd n Chlorodoat tandeabontel Rottend Adverteert jn dit glad Zenuven S ytreat n In de tUMobwmdiDten der tunden sla ooritak van onaangenemen reok den mond wordeo dumede geheel verwderd Probeert U bet eent met een tibe vu U cent groote tube 00 renr GHnrodODi tandeaboretel voor Mamei tt e nt ttchte bontda Toor oofpn 7R cent harde borslels Alleen echt Uaow groene oHcIdmU rarpakklng met bet opsclirlit CUocodonf Ovenl ff rkry i uft zenuwaUpte gebrek aan eetlust aiapelooaheid het bevat immers de natuurlijke bouwstoffen van zenuwkracht phosphorus en geconcentreerd melk eiwiL Met Sanatogen zult gij U spoedig flmker en krachtlgef voelen Uw zenuw slapte zal verdwijnen Uw eetlust verbeteren en een gezonde slaap zal terugKeeren Meer dan 30 jaar hebben geneesheeren over de geheele wereld Sanatogen met succes als zenuwster kend voedsel voorgeschreven waarom ioudt gij het dan met eens eenigen njd gebruiken Begin er nog vandaag mee Moet heeft hel ons toegestaan Vroeger mochten wi nooit een dnippelijekollichebb omdnl men eliljd tride dat ie icha delljh was vooi kinderen aar thans hebben wij een heel fijne kollie die wij ook Inogen Jnnkcn Probeert U hei ook maa eensl Dan zult U leil zien hoe goed xe is De dok er beeh gezegd dat wij ook vin de thee niei te veel mogen hebben speciaal wanneer deze sierk gezet is In de thee zit Jezellde schadelijke stof als in d koflic en bovendien is ze vaak nadeehg voor de spijs venerfng MOEDER EGT Hel 11 Koffie Hag De kin deren hebben vroeger zoozeer koffie verlangd wanneei wij ze gebruikten en dan was hei steeds zoo moeilijk h iin k weigeren Daarom hebben wij besloten mei de geheele familie colfeTnevrlje Koffie Hag ie gebruiken Nooii heb Ik van een btfsluil zooveel plcizier en nut gehad want Koffie Hag is zul vere pnvervalschte koffie zeer pittig van smaak en van een overheerlijk aroma zonder eenige schadelijke uitwerking Ze is mei één woord eofleïnevnj Ik zelf heb het verschil spoc dig aan mijn zenuwen kunnen bespeuten ik ben thans veel opgewekter bij mijn werk en leap veel rustiger De kinderen krijgen zelfss avonds hun Koffie Hag nel alswtj eniebcvlndenzichermlsiekend bIJ Vin de melk die hunanders loo gauw tegenstond gebruiken de kleinen thans veelmeer nu er een klein scheutjeKoffie Hag aan toegevoegdwordl r T T tegen stelling met Uw spieren bvV Waarschuwen met da delijk WMineer ze vermoeid raken Fa als de laatste reserves aan zenuwkracht zijn opge bruikt treden tengevolge van de erzwakk np Jer zenuwcel len de waarschuwende ver schijnselen van zenuwzwakte in zooals slapte prikkel baarheid lusteloosheid maag bezwaren enz Geel dan Uw zenuwen wat II noodig hebben om weer meuwe kracht op te bouwen Sanatogen het zenuwster kend voedsel bij uitnemend heid Sanatogen moet Ugoed doen SAMATOGEN Ö m Het Zenuwaterkend VoedacF 1 KOFFIt HilG SM4RT tMRT EN ZEMUWEW In idle Apotheken n DroKistenjen vanaf 11 1 p r bus Dondepdas li Jaiiu i i 1831 ê 88 JaaiPQanti WQ 17880 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDSE EN OMSTREKEN BKRGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Fee stdagen ABONNEaiENTSPBl S per kwartaal ƒ 2 6 per week 17 cent met ZondafftbUd per kwartanl ƒ 2 per week 22 cent overal waar de beurgmg per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 met Zondaffdblad jZM Abonnementen worden dafel ka aaogenomec aaa ons Bureau UABKT SI GUUDA bu onze agenten en loopers den boekhandel en de pogtkantoren Onze bureaux s a dagelyka geopend va 9 6 uur Admmistntie Telef Intore 82 Redactie Telef 83 Postrekening 48400 ADVËBTEMTlEPEUSi Uit Gouda ea omitivken behooranda tot den buorgkring 1 6 regelii ƒ 180 elke regel meer ƒ a2fi Van buiten GowU an dèo bMorgkrlnc 1 6 regela ƒ 1 65 elke regel Jueer ƒ 0 0 Advertentibn u het Zaterdacniimmer 20 bijslag op den prgs lj fdadighel4 HulTMlentUin de heUt Tan den prt a INGl JX NI ËN HEDEDEEMKTGEN 1 4 regela ƒ elke meel meer DN Op de voorpagine 50 hooger Gewone advertentikn en mgexonden mededeeling 1 y oonüract tot zeer geredureerdea prua Groote letters en randen worden berekend naar plaatimimte Advertentieji kunnen worden ingezonden door tuHctaenkonut van Mliede Boelfhaadalaren AdTertenUebareaux en onze agenten en moeten diMca viór de piaatil n g aan het Bureau z n ingekomen teneinde van opnane Tonekerd ta itfn Het Pa Nedeiland 1M8 ie en Fianknik Be piekingen ovei het ïiaanptobleeiu larwe prüduo e en consumptie Het slot van de hoogeschoolquaestiein Belgfie upanent Ho van InlerntltioiiaU Justitie TBlg ie en Fiankriik Mvfci kruisers van staoel TOopen tegen Prankryk een Het aantal kruUer welker bouw in diM loop van het vong j iar werd voltooid bedroeg ze stien waaronder twe kruisers van iOOOO ton en vier sua 52 JO ton twee torpedo jagers en ies duikbooten oorta zyn er nog twee kruisen Hn 10 000 ton zes kif mere kruisers acht torpcdojagenu en twnalt duikbooten m a miMuw Ky zullen dit jaar nog gereed komen Verder zyn er Z2 contiractei gi plaatst voor den bouw van dmkbooten t Monfal cone Spezia enuft en Tarantu teiwyl de ryks en particulier arsenalen met h ogen diuk werken aan de vervaardiging van be wapening en munitie voor de nieuwe schc pen douanetaheven m verband met de meestbe gunstigmgs clausule waaraan de staten van de geheele wereld gebonden zyn Hy legtie er den nadruk op dut dp conferentie op een betere organisatie van het landbouw crediet en den graanhandel doér middel van een m en uitvot rorgaan had fen edrongen Een tweede punt dat geru men yd de aandacht der deskundigen in liesiag geno men helft is het onder cheid in de pryzen betaald door de verbruikers eii aan de voortbrengers De Hndbou deskundu en hebben ten sterkste aanbevoKn dat een commissie byeengeroepen zal ordeM om de mogelykheid te bestudeeren door de op richting van coöperatieve gebruiksvereen gmgen dit onderscheid te effenen Hierdoor zouden de pryzen voor de vèroruiker p e lyk blyven terwyl doordat mindiei tus schenpersonen tusschen de i v rbruiker en den producent komen te staan de aan en producent betaalde pryzen stijgen Geen der deskundigen heeft gedurende de discuss e de idee geopperd dat de oplossing van de land bouwtrisis gezocht zou kunnen worden een vermmdenng van de arbeidskrachten Integendeel heeft men op Set evaar hier van gewezen aangezien dit de verplaatsing van de arbeiders naar de sted m nog meer m de hand zou wfrken met het gevolg vnn toenjemende werkloosheid De besprek ngen zullen op een nader te bepalen datum wor den voortjgezet De Vo zitter van het econrmuarh Jfimitr heeft er échter aan herinnerd dat het met m de bedoeling ligt de quaesti uitaluiten J van thooretiBch standpunt te beaien ttovh dat het economisch comité door de byeen roeping van de landbouwdeskundigen wiï trachten een d p os ing te vinden voor ee der belamgrykite onder eelen van de econo mische crisis ÜITENLaNDSCH NIEUWST BELGiF Werkluozenrejletjes te BruHH4 l Kloppartijtjes Ook Bruai eft zyn Twee pohtieagenten poogden de menigte te verspreiden waarop een i ellet ontstond F en agent werd zyn kepi atpirukt p cm Btig bedreigd Andere pdlitieag iiten snel den toe en slaagden er in de beioogers uit een te jagen Deze vereemgden zich echter veer in de nabyheid van hef Vo kshuis er trachttein incidenten uit tt lokken x De orde werd spoedig hersteld tier ie politie verscheidene straten Iiezette Razzia m dulst prl stad wijken Te Brussel e i Vntweuen Dezer dagen ertelden wy d it de Prus selsche zedenpolitie s nachts een razzia had idemomen in verscheidene beruihtt buur tti ten einde opruiming tc houdin omVr d talryke ongewenschte elementen tecimische maatregelen van defensieven I aard waarover de Belgische en Transcht staven zich in 19 0 accoord ireote d hebhen VQor t gfeval van een niet uitgeloktm aan val van Dultschland op België i Frank ryk De Belgische Kamer heeft gi tateren een motie vam vertrouwen m de re ecrmg m gediend door de Kamerleden Ma son en Jlm kin in vferband met de interneilatw an ln en Deveze over de liooge icl u Iquaes tie aangenomen met 84 tegen 73 stemmen Tegenstemden de socialisten de lam ch nationalisten de eenige rommjni t en negen i bevalen Var de acht liberalen die tegen de door de Kamer in de regeermg aangenomen mo tie van vertrouwen temden yn zi uit Brussel een Gentenaar en e n I iiikenair Van de zeventien liberalen die voor stem den zyn op een rw allen veiteecn xnordiger van de piovlncie Fen sociahst alsook twee frontisten stemden blanco Na de stemmmg haei Minster Jispar een lange ovatie 4u ont angft te nemen ïntusachen heeft de minister in kuns ten PI wetenschappen rector Venie leii laten weten dat zyn collega Hulin de f oo aan de Gentsche umversiteit geschora is Prof Huliii wordt o ei enkele maa iden 70 jair op welken leeftijd professdren op pensioen worden gesteld Te Geneve hebben besprekingen plaats gevonden over het giaanprobU m d tar we productie en dfr pnaumj tie Volgens den viorsTRer Y n e econo misch comité zal wanneer een gcorp ini eerde stryd tegen de economische crisis mogelyk is m de eerste plaats een oplos sing gevonden moeten worden voor het graanprobleem Deze oplossing De oogst blijkt zi ei overvloedig te zyn geweest Nii t nunder dan S U personen meeremleels buitenlanders wv uen aange houden Het moet eer heele drikte zyn ge weest m het nachtel k uur daa er vracht autos moesten worden gerenuireerc om de gearresteerden te vervoeren De meestei erden na een kort verhoor v eei vijgeia ten doch m ongeveer hondeid gfc allen 7Ul len de arrestantert zich nader te verant woorden hebben DUITSCHL DC Het confhct in de metaalinduutne Contractlooi n met b verhowgd De oi 7 Januari j 1 tA HaJle g vtldi uit opraak voi de MtJdei Dujtaèbo iiwt ai industrie ithans ook door de arbeiders 1 1 worp vil Het Verbond vuu Uiddtr DmtfltliB iiwlaoludurttietle IimÜ beslotui niet inPjig van 9 Jan a a w nadei nai kondigmg de con Iraitl neii te veila ca met 6 pet l e wandHcVldenngen van den Wartburg gered Ier l BScl ürminfe vaiï de vermaarJe v uiid thilduimgen van Hehwiiid en wel iii iiet I jzon h 1 viui de Er iken göwijd aan lipt ii en vm d vu ii 700 jaar overleden Heilige f Lhsabetliï is ia acn Wi rtljurg bij h i enftph i t n moderne ele tris Jio verwarming gein stalleeid Men heelt dit aystet i van verwar 11 ing geko eji da r de installatie de mmsta werkzKundi den vergde en bovendien de zalen t iel door grooto knfhsLs en Imixen w rdeu onlB erd Nieuw hotel te Keulen it Ivt uien zal aan den oevei van dtuKijn UI nieuV luxe liotel worden opgerichtHt t f bouw zaj in vijf verdiepingen honItrd geheel modem 1 igenchte konteis bi V itten en vooita ook to n daktuin bwittenVarr It en tuin al men er heeihjk nititoht ir kn Bijn hel bon Met het bouwen vanliet ni uwe iiotel z il m de aanstaande leptwordt 11 begonnen OT tal wintersport 9 In K laatste dagen is m alle Duilflcho ge V bVrgtiyi veil stiteuw gevnllen oodat overal diuk an winleiopo t kar worden ge iaan Hel ptnctnwt nog voortdurend 111 Opp rbeit len l n Hi rz hel Reuzeiigi l ergte het FrageltjrK en m Thucringen D Dt X gaat 25 Januari naar Zuid Amerika Kaprtecn Christiansen de eimmandant van de Düitsche vli boot Do netft gis teren te Lissabon verklaard d de Dr X Zaterdag of Zondag den iangekoii hgden tocht naai 2 Amerika zal be nnen Ook te Antwerpen is een ra a gehou den in een der havenwyken A U logernep ten en kroegen werden doorzoclit Hier w 1 den 75 vreemdelingen gearregteetd FKANKRMK Henderson bU likmnd I en langnang oniitihoud Kon na zyn aankomst te P rys hid Ie Brit che mmï iter van biiitf nlandjcl e 7 iken H nd rson een Inngdung onderhoud inet Bnand Beide ministers be ven zien l edennior gep naar Geneve Volgens Echo de Pans zi li Henderson tegen Bnand hebben verklaard dathj voor nemeiis is den Duitschers er op te wyzen dat hun eisch tegeno cr I olen t en t hui ten porig karakter diaa t ITALIe Storm en aardverschuivingen in Itaiie Versehillendr verbindingen verbroken In de omgeving an Ccsen i heeft tii hevige storm gewoed gepaard ïtaande met regenvlagen met het gevolg dat op ver schillende plaatsen aardwlortingen plaats vonden waardoor wegen en spturlynen zyn geblokkeerd Zou zyn o a de verbli Jmgen met Mctj ponto Siban verbroken Bouw van oorlogsschepen op gruote schaal Alle werven hebbep de handen vol De mantieme medew rker vai de D iily Teiegraph vertelt dat particuliere bciith t n uit Itajie geen twjftl laten over de mtgebreid mantieme mnatrege en tlk dit land ba g is te treffen hetgetn veit er bteun geeft aan de gedachte dat Italië niet zoo zeer naar pariteit tusschen zjn v oot stöjrkte en die van Fiankryk treeft Is wel naai de opperheerscfiappy m ie M ddel landsche Zee l alie 1 tiaar men weet vry oii thansnopmeer dan O OOO ton aèn sl igcchepen tP i uwen daar het geen gebi uk heeft gemaakt ju het tonnen quotum etwolk t by dfc ver ink ms van Washingtor werd loe ï vve n bovendien heeft het solkomen dtvrye hand om hchtere strydkricuten zouals I ruiseri en duikbooten te bouw p omdatlift t Vlo tverdiag van 1 onden met ht cft 11 lerteeken g I l ppenq en waaim hy uiteengezet heeft de oo komt het dus mit op h oogent i l alle scheepswerven in dtn lanrfe ipi rachten van het tepartement van mariW uitvoeren d urende het afgeloopen j ai liet ItalUI I p liigl jciten v rOngelijl ten tatm Maar als jij wenseht dat mijn ongeluk Kig nuiitji onvuidl aar blyft dan heb ik iiietti ineei ti zeggen ik wasch inyn handen lil oiLSLliuJd JIJ bent hier lieer e me lei ik kt iHCta meer doen hl IS r k nut mier toe doeai Uura I va i haar vigen baa s Ze heeft geld ge Dryca m t levïW Jf jij noch ik zyn voogd over liaar Het was prettig vooi ons en voor htmr dal wy husr een teliuia kodden aan hied n toen ze hei noodig bid maar Fva hitft net volste rtcht te gaan waar heen ze wil gj I ravtt I fi fluislerdt Olive en het nioi j vHiPt versclinklpji blik op van hftor 7u itei Ma id die geho 1 1 tp J wat 7p tegen haar vader zei Mevrouw Tïavidt on evenwel staarde haar eihtViiend alh en maar lUin met in staat om de eerde ooeenbhkktn een woorA óil te brengen Eep paar maul opende ze den mond sla en viech op het dNge maar er kviam geen geluid ovei Ij f ttpja Zoo n ferme houding en zoovét 1 onafhankekjk 00 fk I wn ze niet meer gewend van h Vomi Em tehjk duVde lo haar sto l ac rui4 enzn H ii rp I Al lal JOUW nwemng 1 ïullen we erni t I ov r prntiii bit is ook indeiJaad het be te vond ha ir t itgenoot pn hy verdwtwB vlug tloor Ie diur niel H 1 prettig gevoel dat zich en van d zeldzamd gel enheden had voorce daan waarbij hy het laatste woord hftd Wordt vervolgd Memtr Du vKiwn s geiicht di te instem minp Uit in ir het was weer s n mus kir toep ga viouw zyn kant uitkvct Dat Lva yp die mauief is westgegaan 1 iHsjxttelyk H onnoodi zettt e haai anklachfc voort En dan dat i haai f Jres niet geven wil u haalde de seJiou h rs up Eva heotl n a weg gekozen Ai 1 valt weider niets over teteggen Maar als ik Ivedeiik da ze vijf jaar lang oiidei ons lak he ft gewoond v nd ih dat e on wél i II l tjo fliidera had kunnen behfui En iii de7e ontl oe7eniinff btgon n evrouw Davidson te tntbjjten n Imhie leh lu lende de i t van de maaltt d In een ijzig wygen Ham echtgenoot noch haar doch fers wniigden het de beklemmende stilte Ic rhr k n meneer Daiydson begroef zich in de eourant en s heen tr geweldig m ver diept terwy by haastig at waarna hij m vollen mond opstond n haastig naai de deur t ep Mnar zijii vrouw was hem t vlug af Tl oma s zei 7e voor hij onfenappöi kfin jy Iietif je me ning iver F i dip pe7 d Waf was lij vnn plan Ie doen Ik wn me van plap leU fe doen wop hef kalme aiitwooid We kunnen metK doen we welen niet t ns waar Eva if Dus jy wff haar maar haar dgenzinnl pen gang laf en gawP Wal kan ik doen 70otnng we niet we Ipn wiüar ze is D it met je n e mei Wter lelkens te ver tellen F r ifi to i nog politie Mevrouw Davidson gat haur man g e i gelegenlieid om t antwoorden en vervolgd Mlniw VOOI I eni ly stoot my af ïa heb g u vpitrouwen n htm en ik kun7yn vrouw niet worden Ik wil ei okge twi tf nut n over hebben en bendaarom besloleu vooi eenigen tijd wegte gaan Ik zai u voorlooPai nnjn adrtniet geven Ik vmd lici nwl vcivelendals u boo ber t maar tenslotte moet ikmijn eigen leven leven en het huw lykbe eekent teveel om daaimee Iiciitvaar dtg fe handelen Uw toegenegen nieht Fva Hartwoml D lar zei mtwrouw D evidson toen klaai was Ik tart iedereen oin t zeggendat dat g en zelfzuchtige hartdooye briefIS ze denkt alleen maai ajin wif haar aan tail wal zy prettig vindl 0 h schei toch tii mama nep Olivehniu 1Fva heeft immers groot gelijkdat iedereen zijn eigen leven leven moet Enals je trouwt i dat toch ook voor je leven Hrud jij je mond er buiten verzochtnievionw Davidson snibbig Haur jUngpfedochter was haar m vtel opzichten eendoom in het oog vooral omdat e m twistf espri ken met Olive Iikwijls ld onderspitmoest delven Waarom ina ik niet egern vroegOlive onverstoorbaar Eva is even goedfanuhe van mjj ala van n Tk begrifi alhtnmet waa oir ze w gegann is ze had tochook A e kunnen hjven ra 7 ggen dat 7ehet ni t dfedP Maar oing de jonge filoeoofna een oogenblik nadenke vt r rt e wtslwat er komen 7x u en daar zag die aohnt nufuuriijk vnesehjk legen op nog daargelateno ze haar verzet had kunnen volhouden EUILLETON j met Uw fiü je op die manier ovtr Bannis tei Iiura dat zou ik nu niet eggen Men r Davidson waagde hef en voorzichtige teKenwerpuip Ie niakeo maar 7ijn vrouw keek hem niefc i yzi n blik aan dft ze daarin e h ar voleynmen gemaal direct het 7wijgei oplegde Dat zou ik vel 700 zegden verklaarde 7 nn de hoigte ik zal zoo jrij 7ijn om van 11 ijn nicht te zeegen waf ik wiJ len elott was ïlan v mijn hroer en nief de jou we Tk zeg dat Eva Xigel BannUter harte loos I ehandeid heeft Dat is thrh duidelijk als je dezen brief leeet Ze nam het epi tel nog eens op en 7waai de het wéér vooi de gezichten van de ande ren a in de onfbytfafel heen en weer Luister maar wat ze iwhiijft Mevrouw Davidson hoorde dolgraag ha ir eigen témen wajs van oordeel dat zij praclitig om niet tr üeggen nJrukwekkend kon Iie nte Laura j Ik ben I JpRet ij zeer ontstemd zult zijn over dezen brief en dat zou my erg spijten Maar toch moet ik u schnjven Tk wilde u griag terwille zyn m heb er daarom in toege femd mei Nigel Ban nlster te trouwen Maar na ryp beraad hen ik f it de conclusie gekomen daf hef m j niet mogelijk is Niet alleen dat ik 1 met van hem houd ik heb zelfs een af t